Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-07-03

Sveriges län och länsindelningar

Sveriges län är en administrativ indelning av Sverige. Det finns 21 län. Till varje län finns en länsstyrelse. De flesta län har även ett landsting, som ansvarar för sjukvård, kollektivtrafik med mera. Länsindelningen utgör även grunden för annan statlig verksamhet.

Historik

Från början avsågs med län ett område som hade förlänats till en frälseman som belöning för hans tjänster mot konungen och riket. Ordet har levt kvar, men har med tiden i praktiken fått en helt annan betydelse. Birger jarl och Magnus Ladulås etablerade slottslän vid en tid när ledungen omformades till fast skatt. En ny länsorganisation etablerades under ledning av Axel Oxenstierna genom 1634 års regeringsform. Sveriges indelning i län har i stort sett varit stabil sedan år 1810. Under de senaste decennierna har dock tre större ändringar i indelningen genomförts. Se vidare: Begreppet län

Länssytrelsen

Myndighetsuppgifterna sköts av länsstyrelserna, som är statens organ i länen. De politiska uppgifterna sköts av landstingen/regionerna, vars beslutsfattare väljs direkt av länets befolkning. Länsstyrelse är statens regionala företrädare och fungerar som en länk mellan länen och staten. Länsstyrelsens chef utses av regeringen och kallas landshövding.

Förändringar i länsindelningen på senare tid

År 1968 lades Stockholms stad (överståthållarämbetet) till Stockholms län. Den 1 januari 1997 slogs Kristianstads län och Malmöhus län samman till Skåne län. Den 1 januari 1998 slogs Göteborgs- och Bohus län, Älvsborgs län och Skaraborgs län samman till Västra Götalands län (med undantag för Habo och Mullsjö kommuner som fördes till Jönköpings län på egen begäran).

Äldre länsindelningar

Bohus län Landskapet Bohuslän blev svenskt i och med freden i Roskilde 1658. Till en början styrdes provinsen av en guvernör, med Bohus fästning vid Kungälv som residens. Bohus län existerade som län åren 1680 – 1700. År 1700 går det samman med Göteborgs stad och bildar Göteborgs och Bohus län. Göteborgs och Bohus län Eget län mellan 1700 – 1998. Göteborgs och Bohus län var från 1700 ett län i västra Sverige med Göteborg som residensstad, och omfattade landskapet Bohuslän och de västra delarna av landskapet Västergötland. Den 1 januari 1998 slogs Göteborgs- och Bohus län, Älvsborgs län och Skaraborgs län samman till Västra Götalands län. Järle län/Nora län Existerade som län åren 1641 – 1648. Länet omfattade "Nora, Linde, Finnmarken och Grythyttan i Värmland. Den lilla orten Järle fick stadsrättigheter och utnämndes till residensstad i detta nya län. Nora blev residensstad år 1642 och samtidigt byttes namnet på länet till Nora län. År 1648 uppgick Nora län i Örebro län. Jönköpings och Kronobergs län 1654 – 1687 Länet existerade i olika omgångar under åren 1654–1658, 1669–1674 och 1680–1687, innan det slutligen delades upp i Jönköpings län och Kronobergs län. Smålands län Smålands län fanns mellan 1634–1639 och omfattade de senare länen Jönköpings län och Kronobergs län. Åren 1639 – 1654 bildade både Jönköpings län och Kronobergs län ett egna län. Åren 1679–1680 ingick dessa två län dessutom i ett gemensamt län med området för Kalmar län, där det länet då kallades Smålands län. Från 1687 kom Jönköpings län respektive Kronobergs län slutgiltigt att bli två fristående län. Kalmar län Kalmar län blev eget län redan 1634 med Kalmar som residensstad. Åren 1679 - 1680 var länet förenat med både Jönköpings och Kronbergs län och bildade då Smålands län. Åren 1680-1683 var länet förenat med Blekinge i ett generalguvernement. Åren 1819 - 1824 bildade Öland ett eget län, Ölands län. Kopparbergs län Länet bildades 1634 men erkändes som eget län först 1647. Namnet Stora Kopparbergs län syftade på Stora Kopparberget i Falun. Den 1 januari 1997 byter länet namn till Dalarnas län. Kristianstads län Skåne blev svenskt i och med freden i Roskilde 1658. Kristianstads län var mellan 1658 och 31 december 1996 ett svenskt län beläget i norra och östra Skåne. Blekinge ingick i länet fram till 1680. Residensstad var Kristianstad. Kristianstads län är sedan den 1 januari 1997 en del av Skåne län, tillsammans med tidigare Malmöhus län. Malmöhus län Skåne blev svenskt i och med freden i Roskilde 1658. Malmöhus län var mellan 1658 och 31 december 1996 ett svenskt län beläget i södra, mellersta och nordvästra Skåne. Residensstad var Malmö. Malmöhus län är sedan den 1 januari 1997 en del av Skåne län, tillsammans med tidigare Kristianstads län. Linköpings län Länet bildades 1634 som Linköpings län. År 1718 ändrades namnet till Östergötlands län. Nyköpings län Länet bildades 1634 som Nyköpings län. År 1683 ändrades namnet till Södermanlands län. Länet omfattade då hela landskapet Södermanland. Residensstad är Nyköping. År 1714 överfördes den östra delen av landskapet till Stockholms län samt 1719 ett mindre område till Östergötlands och ett annat till Västmanlands län. Närke och Värmlands län 1634 – 1639 samt 1654 - 1779 Länet bildades 1634 och existerade fram till 1639. Under första perioden ingick även Dalsland samt Västmanlandsdelen av nuvarande Örebro län, med undantag av Fellingsbro härad. Länet återuppstod 1654 och fanns kvar till 1779. Under den andra tidsperioden ingick Närke, Värmland och de delar av Västmanland som alltjämt tillhör Örebro län. Länet delades 1779 i Örebro län respektive Värmlands län. Stockholms överståthållarskap Överståthållarämbetet (ÖÄ) var den högsta civila förvaltningsmyndigheten under Kungl. Maj:t för Stockholms stad åren 1634 till 1967. ÖÄ leddes av en överståthållare med en underståthållare som sin ställföreträdare och närmaste medarbetare. Överståthållaren och överståthållarämbetet motsvarade för Stockholms stad landshövdingarna och länsstyrelserna i övriga Sverige. Stockholms överståthållarskap bildades i 1634 års regeringsform och fanns fram till 1967. Överståthållarämbetet lades ner i samband med utgången av 1967, då Stockholms stad slogs ihop med Stockholms län. Uppsala län Upplands län bildades 1634 och existerade åren 1634–1640 samt 1649–1652 och 1655–1714. Enligt regeringsformen 1634 förenades Uppsala och Stockholms slottslän i det nya Upplands län. År 1640 fastställdes att Stockholms och Upplands län skulle vara skilda åt. Upplands län blev nu Uppsala län 1641 efter residensstaden. Detta beslut kom senare att upphävas, länet återgick som Upplands län 1649-1652 och 1655 för att slutgiltigt vara ett eget län från 1714. Fram till 2 april 1714 var Stockholms län och Uppsala län således förenade med namnet Upplands län. År 1714 delas länen åter och då överfördes den sydöstra delen av landskapet Uppland (Roslagen) till Stockholms län. Uppsala län blir nu åter ett eget län. Skaraborgs län Länet bildades 1634 genom att ståthållardömet Västergötland delades upp i Skaraborgs län och Älvsborgs län i samband med länsstyrelsernas tillkomst. Ursprungligen var Skara residensstad, och länet fick sitt namn efter det däri en gång liggande Skaraborgs slott. Länet var mellan 1634 och 1997 ett län i Västergötland, mellan Vänern och Vättern. Länets residensstad var Mariestad. Den 1 januari 1998 slogs Göteborgs- och Bohus län, Älvsborgs län och Skaraborgs län samman till Västra Götalands län. Älvsborgs län Länet bildades 1634 genom att ståthållardömet Västergötland delades upp i Skaraborgs län och Älvsborgs län i samband med länsstyrelsernas tillkomst. Länet fick sitt namn efter borgen Älvsborg vid Göta älvs mynning, intill dess första residensstad Göteborg. År 1680 delades länet, och Göteborg, Sävedals, Askims och Östra Hisings härader övergick till Bohus län. I samband med delningen 1680 blev Borås tillfälligt residensstad. År 1690 blev Vänersborg den nya residensstaden. Älvsborgs län omfattade en del av landskapet Västergötland, huvuddelen av Dalsland och mellan 1971 och 1998 även en del av Bohuslän. Den 1 januari 1998 slogs Göteborgs- och Bohus län, Älvsborgs län och Skaraborgs län samman till Västra Götalands län. Ölands län Ölands län bildades 1819 och existerade under åren 1819-1826. Residensstad var Borgholm. Länet bestod av landskapet Öland, dvs ön öster om Kalmar. Såväl före som efter länets existens har Öland i stället tillhört Kalmar län. I förteckningen ovan ingår endast län som låg inom Sveriges nuvarande gränser.

Norrlands länsindelningar

Norrlands län bildas i 1634-års regeringsform. Norrlands län delas 1638 och norra Sverige (nuvarande landskapen Lappland, Västerbotten och Norrbotten) bildar Västerbottens län med Umeå som residensstad.Den del av Norrlands län som låg söder om Västerbottens län behöll namnet Norrlands län. Därefter följer en hel del olika länsindelningar i Norrland genom århundradena. Mer information om Norrlands olika länsindelningar. Information om Sveriges län

Sveriges Län

xxxxxxxx Hist xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A, B, AB: Stockholms stad och län C: Uppsala län D: Södemanlands län E: Östergötlands län F: Jönköpings län G: Kronobergs län H: Kalmar län I: Gotlands län K: Blekinge län L: Kristianstads län (nu Skåne län) M: Malmöhus län (nu Skåne län) N: Hallands län
O: Göteborg och Bohuslän (nu Västra Götalands län) P: Älvsborgs län (nu Västra Götalands län) R: Skaraborgs län (nu Västra Götalands län) S: Värmlands län T: Örebro län U: Västmanlands län W: Kopparbergs län (nu Dalarnas län) X: Gävleborgs län Y: Västernorrlands län Z: Jämtlands län AC: Västerbottens län BD: Norrbottens län

Länsbokstäver

Nedan visas en lista på de länsbokstäver som fanns före 1998.
Karta över Sveriges län före 1998.
Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-07-03

Sveriges län och länsindelningar

Sveriges län är en administrativ indelning av Sverige. Det finns 21 län. Till varje län finns en länsstyrelse. De flesta län har även ett landsting, som ansvarar för sjukvård, kollektivtrafik med mera. Länsindelningen utgör även grunden för annan statlig verksamhet.

Historik

Från början avsågs med län ett område som hade förlänats till en frälseman som belöning för hans tjänster mot konungen och riket. Ordet har levt kvar, men har med tiden i praktiken fått en helt annan betydelse. Birger jarl och Magnus Ladulås etablerade slottslän vid en tid när ledungen omformades till fast skatt. En ny länsorganisation etablerades under ledning av Axel Oxenstierna genom 1634 års regeringsform. Sveriges indelning i län har i stort sett varit stabil sedan år 1810. Under de senaste decennierna har dock tre större ändringar i indelningen genomförts. Se vidare: Begreppet län

Länssytrelsen

Myndighetsuppgifterna sköts av länsstyrelserna, som är statens organ i länen. De politiska uppgifterna sköts av landstingen/regionerna, vars beslutsfattare väljs direkt av länets befolkning. Länsstyrelse är statens regionala företrädare och fungerar som en länk mellan länen och staten. Länsstyrelsens chef utses av regeringen och kallas landshövding.

Förändringar i länsindelningen på senare

tid

År 1968 lades Stockholms stad (överståthållarämbetet) till Stockholms län. Den 1 januari 1997 slogs Kristianstads län och Malmöhus län samman till Skåne län. Den 1 januari 1998 slogs Göteborgs- och Bohus län, Älvsborgs län och Skaraborgs län samman till Västra Götalands län (med undantag för Habo och Mullsjö kommuner som fördes till Jönköpings län på egen begäran).

Äldre länsindelningar

Bohus län Landskapet Bohuslän blev svenskt i och med freden i Roskilde 1658. Till en början styrdes provinsen av en guvernör, med Bohus fästning vid Kungälv som residens. Bohus län existerade som län åren 1680 – 1700. År 1700 går det samman med Göteborgs stad och bildar Göteborgs och Bohus län. Göteborgs och Bohus län Eget län mellan 1700 – 1998. Göteborgs och Bohus län var från 1700 ett län i västra Sverige med Göteborg som residensstad, och omfattade landskapet Bohuslän och de västra delarna av landskapet Västergötland. Den 1 januari 1998 slogs Göteborgs- och Bohus län, Älvsborgs län och Skaraborgs län samman till Västra Götalands län. Järle län/Nora län Existerade som län åren 1641 – 1648. Länet omfattade "Nora, Linde, Finnmarken och Grythyttan i Värmland. Den lilla orten Järle fick stadsrättigheter och utnämndes till residensstad i detta nya län. Nora blev residensstad år 1642 och samtidigt byttes namnet på länet till Nora län. År 1648 uppgick Nora län i Örebro län. Jönköpings och Kronobergs län 1654 – 1687 Länet existerade i olika omgångar under åren 1654–1658, 1669–1674 och 1680–1687, innan det slutligen delades upp i Jönköpings län och Kronobergs län. Smålands län Smålands län fanns mellan 1634–1639 och omfattade de senare länen Jönköpings län och Kronobergs län. Åren 1639 – 1654 bildade både Jönköpings län och Kronobergs län ett egna län. Åren 1679–1680 ingick dessa två län dessutom i ett gemensamt län med området för Kalmar län, där det länet då kallades Smålands län. Från 1687 kom Jönköpings län respektive Kronobergs län slutgiltigt att bli två fristående län. Kalmar län Kalmar län blev eget län redan 1634 med Kalmar som residensstad. Åren 1679 - 1680 var länet förenat med både Jönköpings och Kronbergs län och bildade då Smålands län. Åren 1680-1683 var länet förenat med Blekinge i ett generalguvernement. Åren 1819 - 1824 bildade Öland ett eget län, Ölands län. Kopparbergs län Länet bildades 1634 men erkändes som eget län först 1647. Namnet Stora Kopparbergs län syftade på Stora Kopparberget i Falun. Den 1 januari 1997 byter länet namn till Dalarnas län. Kristianstads län Skåne blev svenskt i och med freden i Roskilde 1658. Kristianstads län var mellan 1658 och 31 december 1996 ett svenskt län beläget i norra och östra Skåne. Blekinge ingick i länet fram till 1680. Residensstad var Kristianstad. Kristianstads län är sedan den 1 januari 1997 en del av Skåne län, tillsammans med tidigare Malmöhus län. Malmöhus län Skåne blev svenskt i och med freden i Roskilde 1658. Malmöhus län var mellan 1658 och 31 december 1996 ett svenskt län beläget i södra, mellersta och nordvästra Skåne. Residensstad var Malmö. Malmöhus län är sedan den 1 januari 1997 en del av Skåne län, tillsammans med tidigare Kristianstads län. Linköpings län Länet bildades 1634 som Linköpings län. År 1718 ändrades namnet till Östergötlands län. Nyköpings län Länet bildades 1634 som Nyköpings län. År 1683 ändrades namnet till Södermanlands län. Länet omfattade då hela landskapet Södermanland. Residensstad är Nyköping. År 1714 överfördes den östra delen av landskapet till Stockholms län samt 1719 ett mindre område till Östergötlands och ett annat till Västmanlands län. Närke och Värmlands län 1634 – 1639 samt 1654 - 1779 Länet bildades 1634 och existerade fram till 1639. Under första perioden ingick även Dalsland samt Västmanlandsdelen av nuvarande Örebro län, med undantag av Fellingsbro härad. Länet återuppstod 1654 och fanns kvar till 1779. Under den andra tidsperioden ingick Närke, Värmland och de delar av Västmanland som alltjämt tillhör Örebro län. Länet delades 1779 i Örebro län respektive Värmlands län. Stockholms överståthållarskap Överståthållarämbetet (ÖÄ) var den högsta civila förvaltningsmyndigheten under Kungl. Maj:t för Stockholms stad åren 1634 till 1967. ÖÄ leddes av en överståthållare med en underståthållare som sin ställföreträdare och närmaste medarbetare. Överståthållaren och överståthållarämbetet motsvarade för Stockholms stad landshövdingarna och länsstyrelserna i övriga Sverige. Stockholms överståthållarskap bildades i 1634 års regeringsform och fanns fram till 1967. Överståthållarämbetet lades ner i samband med utgången av 1967, då Stockholms stad slogs ihop med Stockholms län. Uppsala län Upplands län bildades 1634 och existerade åren 1634–1640 samt 1649–1652 och 1655–1714. Enligt regeringsformen 1634 förenades Uppsala och Stockholms slottslän i det nya Upplands län. År 1640 fastställdes att Stockholms och Upplands län skulle vara skilda åt. Upplands län blev nu Uppsala län 1641 efter residensstaden. Detta beslut kom senare att upphävas, länet återgick som Upplands län 1649-1652 och 1655 för att slutgiltigt vara ett eget län från 1714. Fram till 2 april 1714 var Stockholms län och Uppsala län således förenade med namnet Upplands län. År 1714 delas länen åter och då överfördes den sydöstra delen av landskapet Uppland (Roslagen) till Stockholms län. Uppsala län blir nu åter ett eget län. Skaraborgs län Länet bildades 1634 genom att ståthållardömet Västergötland delades upp i Skaraborgs län och Älvsborgs län i samband med länsstyrelsernas tillkomst. Ursprungligen var Skara residensstad, och länet fick sitt namn efter det däri en gång liggande Skaraborgs slott. Länet var mellan 1634 och 1997 ett län i Västergötland, mellan Vänern och Vättern. Länets residensstad var Mariestad. Den 1 januari 1998 slogs Göteborgs- och Bohus län, Älvsborgs län och Skaraborgs län samman till Västra Götalands län. Älvsborgs län Länet bildades 1634 genom att ståthållardömet Västergötland delades upp i Skaraborgs län och Älvsborgs län i samband med länsstyrelsernas tillkomst. Länet fick sitt namn efter borgen Älvsborg vid Göta älvs mynning, intill dess första residensstad Göteborg. År 1680 delades länet, och Göteborg, Sävedals, Askims och Östra Hisings härader övergick till Bohus län. I samband med delningen 1680 blev Borås tillfälligt residensstad. År 1690 blev Vänersborg den nya residensstaden. Älvsborgs län omfattade en del av landskapet Västergötland, huvuddelen av Dalsland och mellan 1971 och 1998 även en del av Bohuslän. Den 1 januari 1998 slogs Göteborgs- och Bohus län, Älvsborgs län och Skaraborgs län samman till Västra Götalands län. Ölands län Ölands län bildades 1819 och existerade under åren 1819-1826. Residensstad var Borgholm. Länet bestod av landskapet Öland, dvs ön öster om Kalmar. Såväl före som efter länets existens har Öland i stället tillhört Kalmar län. I förteckningen ovan ingår endast län som låg inom Sveriges nuvarande gränser.

Norrlands länsindelningar

Norrlands län bildas i 1634-års regeringsform. Norrlands län delas 1638 och norra Sverige (nuvarande landskapen Lappland, Västerbotten och Norrbotten) bildar Västerbottens län med Umeå som residensstad.Den del av Norrlands län som låg söder om Västerbottens län behöll namnet Norrlands län. Därefter följer en hel del olika länsindelningar i Norrland genom århundradena. Mer information om Norrlands olika länsindelningar. Information om Sveriges län

Sveriges län

Länsbokstäver

Nedan visas en lista på de länsbokstäver som fanns före 1998.
A, B, AB: Stockholms stad och län C: Uppsala län D: Södemanlands län E: Östergötlands län F: Jönköpings län G: Kronobergs län H: Kalmar län I: Gotlands län K: Blekinge län L: Kristianstads län (nu Skåne län) M: Malmöhus län (nu Skåne län) N: Hallands län
O: Göteborg och Bohuslän (nu Västra Götalands län) P: Älvsborgs län (nu Västra Götalands län) R: Skaraborgs län (nu Västra Götalands län) S: Värmlands län T: Örebro län U: Västmanlands län W: Kopparbergs län (nu Dalarnas län) X: Gävleborgs län Y: Västernorrlands län Z: Jämtlands län AC: Västerbottens län BD: Norrbottens län
Karta över Sveriges län före 1998.