Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-07-03

Regioner och landsting i Sverige

Historik

Under vikingatid och medeltid bestod Sverige av ett antal självständiga ’’land’’ eller landskap, löst förenade under en gemensam kung. Landskapens högsta beslutande organ var landstinget (eller landskapstinget) där alla vuxna fria män kunde delta. Ett landsting beslöt i frågor som rörde det egna landskapet, det bestämde vad som var gällande rätt (landskapslag) och landstinget var landskapets högsta domstol. En nyvald kung skulle rida sin eriksgata runt till alla landsting och svära att hålla deras lagar och seder. Landstingen leddes av en lagman. Kungamakten växte sig allt starkare och 1634 indelades landet i län med ungefär samma områden som landskapen. Länen leddes av en landshövding, som var kungens personliga representant i respektive län. Lagstiftningsmakten hade därmed gått över från landstingen till riksdagen. Lagmannen som dömde i lagmansrätten, tillsattes nu av kungen. Landskapsmötena ersattes av länsmöten under landshövdingens ledning, men även dessa kom att försvinna.

Landsting

Landsting är regionala självstyrande enheter som infördes i Sverige genom 1862 års kommunal- och landstingsreform. Landstingen är folkvalda församlingar som ansvarar för vissa bestämda samhällsuppgifter inom ett län, i första hand hälso- och sjukvård, lokaltrafik och regional utveckling. De benämndes ibland ”sekundärkommuner”, till skillnad från de vanliga (primär-)kommunerna. Genom 1862 års landstingsförordning samt 1862 års kommunalförordningar utfördes en större decentraliserings- och demokratiseringsreform i Sverige. De världsliga socknarna ersattes av kommuner. Man skapade också ett nytt självstyrelseorgan, landstinget, styrd av en folkvald församling. Det finns 20 landsting i Sverige. Den nya regionala myndigheten kallades från 1862 landsting och dess folkförsamling kallades landsting (till minne av det medeltida landstinget). Dess verksamhetsområde var ett län och kallades landstingsområde. Genom 1954 års landstingslag infördes termen landstingskommun både för själva myndigheten och för dess verksamhetsområde- I kommunallagen från 1991 heter myndigheten åter landsting, dess folkförsamling är landstingsfullmäktige och beträffande dess verksamhetsområde stadgas att varje landsting omfattar ett län, om inte något annat är särskilt föreskrivet.

De enskilda landstingen namn

De enskilda landstingens namn har formen Stockholms läns landsting, men många har valt att i kommunikation till allmänheten använda kortare, inofficiella namn av typen Landstinget Kronoberg eller Landstinget i Västernorrland.

Landstingens organisation

Landstingsfullmäktige är det högsta beslutande organet och väljs i allmänna landstingsval. Landstingsstyrelsen är det högsta verkställande organet och dess ledamöter väljs av landstingsfullmäktige. Fullmäktige väljer också ledamöter i nämnder. Landstingsråd är ingen formell titel, men används i praktiken för ledamöter i landstingsstyrelsen som är arvoderade på heltid eller deltid. Landstingen ansvarar för vissa samhällsuppgifter, i första hand hälso- och sjukvård samt tandvård. De har även hand om kulturfrågor, lokaltrafik och regionplanering. Landstingen har kommunal beskattningsrätt och verksamheten finansieras till största delen via landstingsskatten. Idag är det bara Gotlands län som saknar landsting, i detta län sköts landstingsuppdragen av Gotlands kommun. Gotland blev landstingsfritt 1971 då de då 14 kommunerna och landstinget slogs ihop till en landstingsfri kommun.

Regioner

Med början 1999 fick landstingen, efter ett utökat ansvar, ansvar för fysisk planering och regional utveckling av infrastruktur. I samband med det började de kalla sig för region. Efter den 1 januari 2019 använder samtliga landsting samt kommunen Gotland, ordet region i sitt namn. Begreppet landstingsfullmäktige infördes 1991. Idag har fullmäktige börjat benämnas regionfullmäktige i många regioner, men den juridiskt korrekta termen är fortfarande landstingsfullmäktige. Regionerna ansvarar för uppgifter som är gemensamma för stora geografiska områden och som ofta kräver stora ekonomiska resurser. Till exempel hälso- och sjukvården, kultur, kollektivtrafik och att stärka regionernas tillväxt och utveckling. Det finns 21 regioner i Sverige (2019).

Regioner 2019

1. Region Blekinge (2019) 2. Region Dalarna (2019) 3. Region Gotland – eg. Gotlands kommun, från 2011 med motsvarande ansvar 4. Region Gävleborg (2015) 5. Region Halland (2011) 6. Region Jämtland Härjedalen (2015) 7. Region Jönköpings län (2015) 8. Region Kalmar län (2019) 9. Region Kronoberg (2015) 10. Region Norrbotten (2017) 11. Region Skåne (2018?) 12. Region Stockholm (2019) 13. Region Sörmland (2019) 14. Region Uppsala (2017) 15. Region Värmland (2019) 16. Region Västerbotten (2019) 17. Region Västernorrland (?) 18. Region Västmanland (2017) 19. Västra Götalandsregionen (2011?) 20. Region Örebro län (2015) 21. Region Östergötland (2015) Åren inom parantes är året då respektive landsting formellt blev region. Alla landstingen kallas numera regioner men det formella juridiska namnet är fortfarande landsting. Exempelvis Region Jämtland Härjedalen är således fortfarande formellt Jämtlands läns landsting.

Förändringar i landstingen efter 1862-års landstingsförordning

Göteborgs och Bohus läns landsting existerade mellan 1863 – 1984 men år 1985 byter det namn till Bohuslandstinget. År 1999 en del av Västra Götalands läns landsting Bohuslandstinget fanns mellan 1985 - 1998 men blev 1999 en del av Västra Götalands läns landsting. Gotlands läns landsting fanns mellan 1863 - 1970 men från 1971 ligger dess uppgifter på Gotlands kommun. Kopparbergs läns landsting (1863 – 1996) byter 1997 namn till Dalarnas läns landsting. Kristianstads läns landsting fanns mellan 1863 - 1998 men från 1999 en del av Skåne läns landsting. Malmöhus läns landsting fanns mellan 1863 - 1998 men blev 1999 en del av Skåne läns landsting. Kalmar läns norra landsting (1863 – 1970) går 1971 samman med Kalmar läns södra landsting (1863 – 1970) till Kalmar läns landsting med huvudort i Kalmar. Skaraborgs läns landsting fanns mellan 1863 - 1998 men blev 1999 en del av Västra Götalands läns landsting. Älvsborgs läns landsting fanns mellan 1863 - 1998 men blev 1999 en del av Västra Götalands läns landsting.

Regioner och Landsting

Relaterade länkar

Sveriges län Karta över Sveriges län Sveriges kommuner Sveriges landskap

Referenslitteratur

Wikipedia Nationalencyklopedin, uppslagsverk Sveriges Kommuner och Landsting, SKL Överst på sidan
xxxxxxxx Hist xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-07-03

Regioner och landsting i Sverige

Historik

Under vikingatid och medeltid bestod Sverige av ett antal självständiga ’’land’’ eller landskap, löst förenade under en gemensam kung. Landskapens högsta beslutande organ var landstinget (eller landskapstinget) där alla vuxna fria män kunde delta. Ett landsting beslöt i frågor som rörde det egna landskapet, det bestämde vad som var gällande rätt (landskapslag) och landstinget var landskapets högsta domstol. En nyvald kung skulle rida sin eriksgata runt till alla landsting och svära att hålla deras lagar och seder. Landstingen leddes av en lagman. Kungamakten växte sig allt starkare och 1634 indelades landet i län med ungefär samma områden som landskapen. Länen leddes av en landshövding, som var kungens personliga representant i respektive län. Lagstiftningsmakten hade därmed gått över från landstingen till riksdagen. Lagmannen som dömde i lagmansrätten, tillsattes nu av kungen. Landskapsmötena ersattes av länsmöten under landshövdingens ledning, men även dessa kom att försvinna.

Landsting

Landsting är regionala självstyrande enheter som infördes i Sverige genom 1862 års kommunal- och landstingsreform. Landstingen är folkvalda församlingar som ansvarar för vissa bestämda samhällsuppgifter inom ett län, i första hand hälso- och sjukvård, lokaltrafik och regional utveckling. De benämndes ibland ”sekundärkommuner”, till skillnad från de vanliga (primär-)kommunerna. Genom 1862 års landstingsförordning samt 1862 års kommunalförordningar utfördes en större decentraliserings- och demokratiseringsreform i Sverige. De världsliga socknarna ersattes av kommuner. Man skapade också ett nytt självstyrelseorgan, landstinget, styrd av en folkvald församling. Det finns 20 landsting i Sverige. Den nya regionala myndigheten kallades från 1862 landsting och dess folkförsamling kallades landsting (till minne av det medeltida landstinget). Dess verksamhetsområde var ett län och kallades landstingsområde. Genom 1954 års landstingslag infördes termen landstingskommun både för själva myndigheten och för dess verksamhetsområde- I kommunallagen från 1991 heter myndigheten åter landsting, dess folkförsamling är landstingsfullmäktige och beträffande dess verksamhetsområde stadgas att varje landsting omfattar ett län, om inte något annat är särskilt föreskrivet.

De enskilda landstingen namn

De enskilda landstingens namn har formen Stockholms läns landsting, men många har valt att i kommunikation till allmänheten använda kortare, inofficiella namn av typen Landstinget Kronoberg eller Landstinget i Västernorrland.

Landstingens organisation

Landstingsfullmäktige är det högsta beslutande organet och väljs i allmänna landstingsval. Landstingsstyrelsen är det högsta verkställande organet och dess ledamöter väljs av landstingsfullmäktige. Fullmäktige väljer också ledamöter i nämnder. Landstingsråd är ingen formell titel, men används i praktiken för ledamöter i landstingsstyrelsen som är arvoderade på heltid eller deltid. Landstingen ansvarar för vissa samhällsuppgifter, i första hand hälso- och sjukvård samt tandvård. De har även hand om kulturfrågor, lokaltrafik och regionplanering. Landstingen har kommunal beskattningsrätt och verksamheten finansieras till största delen via landstingsskatten. Idag är det bara Gotlands län som saknar landsting, i detta län sköts landstingsuppdragen av Gotlands kommun. Gotland blev landstingsfritt 1971 då de då 14 kommunerna och landstinget slogs ihop till en landstingsfri kommun.

Regioner

Med början 1999 fick landstingen, efter ett utökat ansvar, ansvar för fysisk planering och regional utveckling av infrastruktur. I samband med det började de kalla sig för region. Efter den 1 januari 2019 använder samtliga landsting samt kommunen Gotland, ordet region i sitt namn. Begreppet landstingsfullmäktige infördes 1991. Idag har fullmäktige börjat benämnas regionfullmäktige i många regioner, men den juridiskt korrekta termen är fortfarande landstingsfullmäktige. Regionerna ansvarar för uppgifter som är gemensamma för stora geografiska områden och som ofta kräver stora ekonomiska resurser. Till exempel hälso- och sjukvården, kultur, kollektivtrafik och att stärka regionernas tillväxt och utveckling. Det finns 21 regioner i Sverige (2019).

Regioner 2019

1. Region Blekinge (2019) 2. Region Dalarna (2019) 3. Region Gotland – eg. Gotlands kommun, från 2011 med motsvarande ansvar 4. Region Gävleborg (2015) 5. Region Halland (2011) 6. Region Jämtland Härjedalen (2015) 7. Region Jönköpings län (2015) 8. Region Kalmar län (2019) 9. Region Kronoberg (2015) 10. Region Norrbotten (2017) 11. Region Skåne (2018?) 12. Region Stockholm (2019) 13. Region Sörmland (2019) 14. Region Uppsala (2017) 15. Region Värmland (2019) 16. Region Västerbotten (2019) 17. Region Västernorrland (?) 18. Region Västmanland (2017) 19. Västra Götalandsregionen (2011?) 20. Region Örebro län (2015) 21. Region Östergötland (2015) Åren inom parantes är året då respektive landsting formellt blev region. Alla landstingen kallas numera regioner men det formella juridiska namnet är fortfarande landsting. Exempelvis Region Jämtland Härjedalen är således fortfarande formellt Jämtlands läns landsting.

Förändringar i landstingen efter 1862-års

landstingsförordning

Göteborgs och Bohus läns landsting existerade mellan 1863 – 1984 men år 1985 byter det namn till Bohuslandstinget. År 1999 en del av Västra Götalands läns landsting Bohuslandstinget fanns mellan 1985 - 1998 men blev 1999 en del av Västra Götalands läns landsting. Gotlands läns landsting fanns mellan 1863 - 1970 men från 1971 ligger dess uppgifter på Gotlands kommun. Kopparbergs läns landsting (1863 – 1996) byter 1997 namn till Dalarnas läns landsting. Kristianstads läns landsting fanns mellan 1863 - 1998 men från 1999 en del av Skåne läns landsting. Malmöhus läns landsting fanns mellan 1863 - 1998 men blev 1999 en del av Skåne läns landsting. Kalmar läns norra landsting (1863 – 1970) går 1971 samman med Kalmar läns södra landsting (1863 – 1970) till Kalmar läns landsting med huvudort i Kalmar. Skaraborgs läns landsting fanns mellan 1863 - 1998 men blev 1999 en del av Västra Götalands läns landsting. Älvsborgs läns landsting fanns mellan 1863 - 1998 men blev 1999 en del av Västra Götalands läns landsting.

Regioner och Landsting

Relaterade länkar

Sveriges län Karta över Sveriges län Sveriges kommuner Sveriges landskap

Referenslitteratur

Wikipedia Nationalencyklopedin, uppslagsverk Sveriges Kommuner och Landsting, SKL Överst på sidan