Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2021-08-06

Stockholms Enskilda Bank

Stockholms Enskilda Bank grundades 1856 av A O Wallenberg. Han var en biskopsson från Linköping, som i unga år varit till sjöss och blivit sjöofficer. Intresserad av politik och affärer hade han varit med om att bilda banker i Hudiksvall och Sundsvall. Stockholms Enskilda Bank var den fösta privata banken i Stockholm. Banken arbetade upp en betydande inlåning som bas för verksamheten - vilket var en nyhet - och erövrade snabbt en ledande ställning. Banken flyttar in i eget hus på Lilla Nygatan 27 år 1863. Det var bankens huvudkontor mellan fram till 1915 och den första fastighet som i landet som uppfördes enbart för en affärsbanks verksamhet. År 1915 flyttas huvudkontoret till nuvarande fastighet på Kungsträdgårdsgatan.

Skandinaviska Banken

Skandinaviska Banken eller Skandinaviska Kreditaktiebolaget som den hette först började sin verksamhet 1864 i Göteborg. Bankkontoret låg på Södra hamngatan 39 i det Chalmerska huset. Ursprungligen planerades banken som ett skandinavisk institut som skulle driva emissionsverksamhet på den internationella marknaden under medverkan av utländska delägare. Kreditaktiebolaget förblev dock svenskt. De blev den första kreditinrättningen som var grundad enligt aktiebolagslagen, vilket innebar ett begränsat ansvar för delägarna, ej solidariskt som hos de existerande bankerna. Verksamheten leddes av Theodor Mannheimer Verksamheten kom att bli av samma slag som Stockholms Enskilda Bank. År 1865 öppnades ett kontor i Stockholm. Man kom nu i ett konkurrensförhållande till Stockholms Enskilda Bank. Det första egna bankhuset i Stockholm för Kreditaktiebolaget byggdes 1876. Fastigheten låg på Storkyrkobrinken och invigdes den 20 november 1876

Expansion under 1800-talet

Båda bankerna hade en mycket gynnsam utveckling fram till slutet av 1870-talet. Under 1870-talet hade Sverige en industriell högkonjunktur med stark efterfrågan på exportvarorna järn och trä. Stigande priser stimulerade till investeringar i industrianläggningar och privata järnvägar. Bankerna, inlåning ökade starkt, finansierade dessa investeringar. När krisen kom 1878-79 drabbades båda bankerna hårt men framför allt Stockholms Enskilda Bank med dess tunga industriengagemang och innehav av järnvägsobligationer. När A O Wallenberg avled 1886 efterträddes han av sonen K A Wallenberg, som varit sjöofficer och fått sin bankutbildning i Paris. Han utvecklade bankens utlandsförbindelser. Efter några år inträdde hans yngre bror, Marcus Wallenberg Sr som ägnade sig åt industriella frågor. Kreditaktiebolagets grundare Theodor Mannheimer avled 1900 och efterträddes av sonen Herman Mannheimer.

Banksammanslagningar

År 1910 slogs Skånes Enskilda Bank, landets största och äldsta bank, samman med Skandinaviska Kreditaktiebolaget och antog det senare namnet. Den nya banken blev mer än dubbelt så stor som konkurrenterna. Den nya banken övertog 1917 Nordiska Kreditbanken och Sveriges Privata Centralbank. Expansionen fortsatte genom övertagande av Örebro Enskilda Bank (1918) och Skånska Handelsbanken (1919). Stockholms Enskilda Bank valde att inte delta i några fusioner utan fortsatte som lokal huvudstadsbank men med en riksomfattande verksamhet. Till bilden hör också att familjen Wallenberg bibehöll ett dominerande ägarinflytande i banken.

Expansion under 1900-talet

Under första världskrigets högkonjunktur förde Stockholms Enskilda Bank under Marcus Wallenberg Sr en målmedveten konsolideringspolitik. Då efterkrigskrisen bröt ut i början av 1920-talet stod banken väl rustad och hade resurser att stödja kunder och andra banker som råkat i svårigheter. En gynnsam utveckling i slutet av 1920-talet följdes emellertid av en ny depression i början av 1930-talet, som för Sveriges vidkommande förvärrades av Kreugerkraschen. Skandinaviska Kreditaktiebolaget som varit Kreugerkoncernens huvudbank drabbades hårt och fick göra stora avskrivningar. Skandinaviska Banken som namnet ändrades till 1938 återhämtade sig snabbt och kunde efter ett par år återbetala de stödlån de erhållit. Bankens expansion fortsatte under 1940-talet bla genom övertagande av Södermanlands Enskilda Bank (1945), större delen av Göteborgs Handelsbanks (1949) rörelse samt bankfirman C G Cervin. Stockholms Enskilda Bank behöll sin karaktär av stockholmsbank med det avsteget att ett kontor öppnades i Göteborg 1968. Under 1960-talet förändrades emellertid förhållandena både i Sverige och utomlands. Den svenska industrin hade sedan länge expanderat starkt. Samtidigt hade regleringar medfört allt större svårigheter för en bank att lösa de växande företagens finansieringsproblem. Internationellt hade skapats allt större bankenheter.

Skandinaviska Enskilda Banken

Utvecklingen föranledde ledningen av Stockholms Enskilda Bank att överväga bankens framtid. Alternativet man stannade för var ett samgående med en annan bank och då med Skandinaviska Banken. Hösten 1971 beslutade de båda bolagsstämmorna om samgående och bildandet av Skandinaviska Enskilda Banken. De gamla bankerna upphörde med sin verksamhet vid utgången av 1971, den nya började sin vid ingången av 1972. Den nya banken övertog i stort sätt Skandinaviska Bankens organisation med centralkontor i Stockholm, Göteborg och Malmö med var sin kontorsrörelse. Vidare behölls Stockholms Enskildas Banks huvudkontor med för hela banken gemensamma staber och funktioner. Ett par organisatoriska förändringar genomfördes 1982. För att förbättra samordningen inom hela S-E-Bankkoncernen tillsattes en koncernansvarig och tillika förste vice ordförande i styrelsen. Den kollektiva ledningsformen bibehölls fram till augusti 1990 då en ny organisation infördes med en verkställande direktör och koncernchef som ansvarig för hela S-E-Bankkoncernen. I början av 1993 genomfördes en rad viktiga ändringar i bankens organisation. Verksamheten organiserades i tre marknadsorienterade divisioner - Enskilda Coperate, S-E-Banken och Diligentia. Samtidigt ändrades och förstärktes kredit organisationen. I juni 1994 blev division Diligentia en dotterkoncern och i januari 1995 ändrade division Enskilda Coperate sitt namn till division Enskilda. Division Enskilda har kundansvaret för koncernens större företagskunder, institutioner och andra banker samt för det internationella nätverket. Division S-E-Bankens verksamhet är inriktad på privatpersoner samt mindre och medelstora företag. AB Diligentia förvaltar fastigheter och andra panter som banken övertagit för skyddande av fordran. I december 1997 övertar banken Trygg Hansa. År 1998 får banken en ny logotyp, SEB. Överst på sidan

S-E-Bankens historia

xxxxxxxx Hist xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-06-24

Stockholms Enskilda Bank

Stockholms Enskilda Bank grundades 1856 av A O Wallenberg. Han var en biskopsson från Linköping, som i unga år varit till sjöss och blivit sjöofficer. Intresserad av politik och affärer hade han varit med om att bilda banker i Hudiksvall och Sundsvall. Stockholms Enskilda Bank var den fösta privata banken i Stockholm. Banken arbetade upp en betydande inlåning som bas för verksamheten - vilket var en nyhet - och erövrade snabbt en ledande ställning. Banken flyttar in i eget hus på Lilla Nygatan 27 år 1863. Det var bankens huvudkontor mellan fram till 1915 och den första fastighet som i landet som uppfördes enbart för en affärsbanks verksamhet. År 1915 flyttas huvudkontoret till nuvarande fastighet på Kungsträdgårdsgatan.

Skandinaviska Banken

Skandinaviska Banken eller Skandinaviska Kreditaktiebolaget som den hette först började sin verksamhet 1864 i Göteborg. Bankkontoret låg på Södra hamngatan 39 i det Chalmerska huset. Ursprungligen planerades banken som ett skandinavisk institut som skulle driva emissionsverksamhet på den internationella marknaden under medverkan av utländska delägare. Kreditaktiebolaget förblev dock svenskt. De blev den första kreditinrättningen som var grundad enligt aktiebolagslagen, vilket innebar ett begränsat ansvar för delägarna, ej solidariskt som hos de existerande bankerna. Verksamheten leddes av Theodor Mannheimer Verksamheten kom att bli av samma slag som Stockholms Enskilda Bank. År 1865 öppnades ett kontor i Stockholm. Man kom nu i ett konkurrensförhållande till Stockholms Enskilda Bank. Det första egna bankhuset i Stockholm för Kreditaktiebolaget byggdes 1876. Fastigheten låg på Storkyrkobrinken och invigdes den 20 november 1876

Expansion under 1800-talet

Båda bankerna hade en mycket gynnsam utveckling fram till slutet av 1870-talet. Under 1870- talet hade Sverige en industriell högkonjunktur med stark efterfrågan på exportvarorna järn och trä. Stigande priser stimulerade till investeringar i industrianläggningar och privata järnvägar. Bankerna, inlåning ökade starkt, finansierade dessa investeringar. När krisen kom 1878-79 drabbades båda bankerna hårt men framför allt Stockholms Enskilda Bank med dess tunga industriengagemang och innehav av järnvägsobligationer. När A O Wallenberg avled 1886 efterträddes han av sonen K A Wallenberg, som varit sjöofficer och fått sin bankutbildning i Paris. Han utvecklade bankens utlandsförbindelser. Efter några år inträdde hans yngre bror, Marcus Wallenberg Sr som ägnade sig åt industriella frågor. Kreditaktiebolagets grundare Theodor Mannheimer avled 1900 och efterträddes av sonen Herman Mannheimer.

Banksammanslagningar

År 1910 slogs Skånes Enskilda Bank, landets största och äldsta bank, samman med Skandinaviska Kreditaktiebolaget och antog det senare namnet. Den nya banken blev mer än dubbelt så stor som konkurrenterna. Den nya banken övertog 1917 Nordiska Kreditbanken och Sveriges Privata Centralbank. Expansionen fortsatte genom övertagande av Örebro Enskilda Bank (1918) och Skånska Handelsbanken (1919). Stockholms Enskilda Bank valde att inte delta i några fusioner utan fortsatte som lokal huvudstadsbank men med en riksomfattande verksamhet. Till bilden hör också att familjen Wallenberg bibehöll ett dominerande ägarinflytande i banken.

Expansion under 1900-talet

Under första världskrigets högkonjunktur förde Stockholms Enskilda Bank under Marcus Wallenberg Sr en målmedveten konsolideringspolitik. Då efterkrigskrisen bröt ut i början av 1920-talet stod banken väl rustad och hade resurser att stödja kunder och andra banker som råkat i svårigheter. En gynnsam utveckling i slutet av 1920-talet följdes emellertid av en ny depression i början av 1930-talet, som för Sveriges vidkommande förvärrades av Kreugerkraschen. Skandinaviska Kreditaktiebolaget som varit Kreugerkoncernens huvudbank drabbades hårt och fick göra stora avskrivningar. Skandinaviska Banken som namnet ändrades till 1938 återhämtade sig snabbt och kunde efter ett par år återbetala de stödlån de erhållit. Bankens expansion fortsatte under 1940-talet bla genom övertagande av Södermanlands Enskilda Bank (1945), större delen av Göteborgs Handelsbanks (1949) rörelse samt bankfirman C G Cervin. Stockholms Enskilda Bank behöll sin karaktär av stockholmsbank med det avsteget att ett kontor öppnades i Göteborg 1968. Under 1960-talet förändrades emellertid förhållandena både i Sverige och utomlands. Den svenska industrin hade sedan länge expanderat starkt. Samtidigt hade regleringar medfört allt större svårigheter för en bank att lösa de växande företagens finansieringsproblem. Internationellt hade skapats allt större bankenheter.

Skandinaviska Enskilda Banken

Utvecklingen föranledde ledningen av Stockholms Enskilda Bank att överväga bankens framtid. Alternativet man stannade för var ett samgående med en annan bank och då med Skandinaviska Banken. Hösten 1971 beslutade de båda bolagsstämmorna om samgående och bildandet av Skandinaviska Enskilda Banken. De gamla bankerna upphörde med sin verksamhet vid utgången av 1971, den nya började sin vid ingången av 1972. Den nya banken övertog i stort sätt Skandinaviska Bankens organisation med centralkontor i Stockholm, Göteborg och Malmö med var sin kontorsrörelse. Vidare behölls Stockholms Enskildas Banks huvudkontor med för hela banken gemensamma staber och funktioner. Ett par organisatoriska förändringar genomfördes 1982. För att förbättra samordningen inom hela S- E-Bankkoncernen tillsattes en koncernansvarig och tillika förste vice ordförande i styrelsen. Den kollektiva ledningsformen bibehölls fram till augusti 1990 då en ny organisation infördes med en verkställande direktör och koncernchef som ansvarig för hela S-E-Bankkoncernen. I början av 1993 genomfördes en rad viktiga ändringar i bankens organisation. Verksamheten organiserades i tre marknadsorienterade divisioner - Enskilda Coperate, S-E-Banken och Diligentia. Samtidigt ändrades och förstärktes kredit organisationen. I juni 1994 blev division Diligentia en dotterkoncern och i januari 1995 ändrade division Enskilda Coperate sitt namn till division Enskilda. Division Enskilda har kundansvaret för koncernens större företagskunder, institutioner och andra banker samt för det internationella nätverket. Division S-E-Bankens verksamhet är inriktad på privatpersoner samt mindre och medelstora företag. AB Diligentia förvaltar fastigheter och andra panter som banken övertagit för skyddande av fordran. I december 1997 övertar banken Trygg Hansa. År 1998 får banken en ny logotyp, SEB. Överst på sidan

S-E-Bankens historia