Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-02-04

Hur man söker soldater efter 1885 - Sverige

Generalmönsterrullorna

Det yngre indelningsverket grundades 1682 och varade fram till 1901 då ett nytt system med allmän värnplikt infördes. Under indelningsverkets tidsepok inspekterades (mönstrades) regementena regelbundet och dessa inspektioner kallades generalmönstringar. Varje regemente generalmönstrades i regel vart tredje år och vid varje sådan mönstring upprättades så-kallade generalmönsterrullor. För krigsåren ser man sällan några generalmönstringsrullor. Generalmönsterrullor fördes fram till mitten på 1880-talet och därefter upphör de. Bilden till höger visar tre soldater i infanteriets uniform m/1886 med skärmmössa m/1865- 1899. Fotot visa med tillstånd av Shirley Koelling, USA.

Allmänt om stamrullor

Från 1885 och framåt användes istället så-kallade stamrullor för anställda soldater och befäl. Dessa rullor omfattar både de indelta som de värvade regementena. Stamrullorna fördes på samma sätt som kompani- eller annotationsrullorna men upptar även anteckningar om soldatens enskilda förhållanden, hantverksskicklighet etc. I början användes stamrullorna enbart för de värvade regementena. Först 1889 började stamrullorna föras vid de indelta regementena. Stamrullorna innehåller namn, födelsedatum och aktuell grad eller befattning. Stamrullorna för underofficerare och officerare fördes fram till och med andra världskriget och omfattade all anställd personal. För värnpliktiga ersattes stamrullorna år 1919 med registerkort, de sk. stamkorten (värnpliktskort). Även för de värnpliktiga som mönstrat före 1919 men fortfarande var i värnpliktsåldern upprättades stamkort (dvs uppgifterna för dem överfördes från stamrullan till stamkorten). Stamrullan är en av soldatforskarens viktigaste källa efter 1885. Efter införandet av allmän värnplikt tog det ett bra tag innan alla indelta soldater var urfasade ur systemet, det skedde inga stora massiva avskedanden. De indelta soldater som fanns kvar efter att värnpliktsarmén införts arbetade sida vid sida med de värnpliktiga. Stamrullorna förtecknar även de sista indelta soldaterna, dvs de som fanns kvar efter indelningsverkets upphörande 1901. Syftet med stamrullorna var att redovisa innehavarna av ett regementes olika befattningar samt den personal som i övrigt var knuten till regementet.

Armén

Arméns stamrullor finner man under respektive regemente, ibland under regementsexpeditionen eller majorsexpeditionen och ibland på kompaninivå. Uppgifterna i stamrullan är namn, födelsedatum, samt aktuell grad eller befattning, tidpunkt då graden erhölls, nummer inom kompaniet, vitsord, avskedsdatum mm. Det finns sällan personregister till rullorna.

Flottan

I flottan heter motsvarande rulla kompanirulla. Dessa rullor finns antingen under Stockholms station eller på Karlskrona station. Man måste med andra ord känna till vilken örlogsstation som en person tjänstgjorde vid för att hitta honom i rullan och helst också vid vilket kompani inom stationen. Nedanstående exempel visar på hur man söker efter en soldat i stamrullorna och avser en infanterisoldat i ett indelt regemente. Sökning av en kavallerist i ett indelt kavalleriregemente sker på motsvarande sätt. Även sökning efter en båtsman sker på liknande sätt men här tittar man i flottans kompanirullor istället för arméns stamrullor.

Husförhörslängd, HFL

Indelta förband

När man släktforskar är det relativt vanligt att man förr eller senare stöter på anor som varit soldater. Den första information man får om att en ana varit soldat kommer vanligen från husförhörslängderna (HFL). I detta exempel skall vi leta fram uppgifter om soldaten Oskar Leonard Wester i Taxinge socken, Södermanland (D) i de militära stamrullorna. I en husförhörslängd har vi hittat soldaten Oskar Leonard Wester, f. 1856-12-01 i Salems socken (Stockholms län). Källa: Taxinge AI:16 (1891-1895) Bild 480 / sid 42. Informationen i HFL ger namnet på soldattorpet, Lermyra soldattorp, samt även hans soldatnummer, 972.

Handledning 6: Hur man söker soldater efter 1885

Innehåll denna sida:
Ovan, utdrag från Taxinge AI:16 (1891-1895) Bild 480 / sid 42 (AID: v91328.b480.s42, NAD: SE/SSA/1573). Här ser vi soldaten Oscar Leonard Wester (f. 1856-12-01 i Salem) på soldattorpet Lermyra med hustru Augusta Sofia Ström (f. 1858-08-21 i Taxinge) samt deras sju barn. Paret vigdes 1880-10-28. Källa: Taxinge EI:1 (1862-1894) Bild 220.
Ovan, utdrag ur vigselboken Taxinge EI:1 (1862-1894) Bild 220 (AID: v91338.b220, NAD: SE/SSA/1573) för år 1880. Utdraget visar vigselnotisen för Oscar Leonard Wester och Augusta Sofia Ström. Vigseldatum är 1880-10-28.

Sök regemente och kompani i Grill

Nästa uppgift är att ta reda på vilket regemente han tjänstgjorde vid samt i vilket kompani. Här tar vi hjälp av överstelöjtnant Claes Grills verk: "Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket", från 1856, I - IV. Den finns utgiven av Sveriges Släktforskarförbund 1988 som faksimilutgåva. Denna utgåva består av två böcker (bestående av totalt 4 band). Dessa böcker finns på de allra flest bibliotek men finns även att köpa på CD-skiva. Grill finns även digitaliserad hos ArkivDigital. Sök då på "Tryckt litteratur". I Grill går vi först in i sockenregistret för att se vilka regementen som hade rotar/rusthåll i Taxinge socken. Södermanlands regemente hade 7 rotar i Taxinge socknen. Se exempel nedan! Vi vet att roten heter Lermyra så vi tittar på Södermanlands regemente och ser att regementet har en rote i Lermyra, rote 72. Med andra ord vet vi nu att Oscar Leonard Wester tjänstgjorde vid Södermanlands regemente. Det kompani i regementet som hade roten Lermyra är Gripsholms kompani. Vi finner även uppgift i Grill att Södermanlands regemente var ett infanteriregemente. De rotenummer som anges i Grill är de rotenummer som användes inom kompanierna. Bilden till höger visar omslaget till första bandet av "Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket" av C. Grill.

Grill

Något man måste vara medveten om när man använder Claes Grills "Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket" i sin soldatforskning är att det speglar förhållandena som rådde när han skrev sitt verk om Indelningsverket, dvs i mitten av 1800-talet. Många av regementena har haft olika namn under århundradena och de namn som finns i Grill är de namn som respektive regemente hade vid mitten av 1800-talet. Vidare kan regementen ha delats eller slagits ihop och blivit nya förband. Ett sådant exempel är Närke-Värmlands regemente som 1812 delades i två nya oberoende regementen, Närkes regemente respektive Värmlands regemente. Det är de två sistnämnda som finns upptagna i Grill. När man forskar på Närke-Värmlands regemente, dvs på tiden före 1812, har man därför inte stor hjälp av Grill eftersom rotarna för Värmlands regemente i regel inte stämmer med rotarna för Närke-Värmlands regemente , dvs för tiden före 1812. Även om många rotar har samma rotenamn så har de andra rotenummer. Vid delningen gjordes nämligen en helt ny numrering av rotarna. Den nya roteringen var klar 1814. Mer hjälp om detta: Förbandens histora och namn. OBS, Grills verk tar enbart upp de förband i armén och flottan som ingick i indelningsverket. Värvade förband finns inte med i Grill!
Bilderna nedan visar hur man söker i sockenregistret för att sen slå upp regementet.
Ovan, Grills sockenregister, här med Taxinge församling. Denna bild är från originalutgåvan av Grill och här finns referenserna till respektive band och sida inskrivna för hand. I den nyare faksimilutgåvan är dessa referenser tryckta. Referenserna består av band i form av romerska siffror samt sida i respektive band där man hittar det regemente som har rotar i just den socknen. 1. Band I innehåller kavalleriregementen 2. Band II infanteriregementen 3. Band III innehåller Flottans båtsmanskompanier 4. Band IV den Extra roteringen Källa till bilden ovan: Tryckt litteratur GrillReg:1 (0-9999) Bild 760 / sid 73 (AID: v792967.b760.s73, NAD: SE/AD/00001). Enligt ovan finns två referenser för Taxinge socken: II 44, band II, sida 44, infanteri - i detta fall Södermanlands regemente. På denna sida finns roten Lermyra! IV 12, band IV, sida 12, extra roteringen vid armén, Södermanlands län Vi går till band II (andra delen) och slår upp sida 44 och finner informationen om Södermanlands regemente som visas nedan:
Ovan ser vi sida 44, band II ur Grill vilken visar Södermanlands regemente, Selebo härad. En bit ner finner vi Taxinge socken och här ser vi de rotar som finns i Taxinge. Till höger finns ett antal kolumner som representerar de olika kompanierna. Åttonde kolumnen är den för Gripsholms kompani. Summan för Taxinge är 7 (dvs regementet hade 7 rotar i Taxinge) och samtliga dessa tillhör således Gripsholms kompani. I uppräkningen av de rotar som finns i Taxinge ser vi även Lermyra och som har rotenummer 72. Källa till bilden ovan: Tryckt litteratur Grill:2 (1856-1856) Bild 270 / sid 45 (AID: v792654.b270.s45, NAD: SE/AD/00001) Vi har nu fått fram att infanterisoldaten Oscar Leonard Wester på Lermyra soldatrote tjänstgjorde i Gripsholms kompani, Södermanlands regemente. Hans soldatnummer enligt husförhörslängden är 972 och enligt Grill nr 72. Förklaringen till de två soldatnumren/rotenumren är att det fanns två serier nummer. En serie inom regementet och eftersom ett infanteriregemente normalt hade 1200 soldater så löper denna nummerserie 1 - 1200. Vidare fanns en nummerserie inom respektive kompani. Eftersom ett infanterikompani vanligen hade 150 soldater så löper denna serie 1 - 150. De rotenummer som anges i Grill är de rotenummer som användes inom kompanierna. Så Wester var soldat 972 inom regementet och nr 72 inom kompaniet. Det är lätt att konvertera soldatnummer inom regementet till soldatnummer inom ett kompani då man vet att varje kompani hade 150 nummer (6 x 150 = 900, vilket innebär att 972 är detsamma som 72 inom kompaniet). Vi har hittat soldaten Wester i Taxinge husförhörslängd för perioden 1891 - 1895 och eftersom generalmönsterrullorna slutade föras omkring 1885 så har vi ingen nytta av dem i detta läge. Istället måste vi titta i Södermanlands regementes stamrullor.

Stamrullorna

Vi vet nu att Wester tjänstgjorde vid Gripsholms kompani, Södermanlands regemente och detta förenklar sökningen betydligt när vi nu skall försöka finna honom i regementes stamrulla för den tid då han var soldat. Vi tittar nu vilka stamrullor som finns för Södermanlands regemente för 1890-talet. Stamrullorna finns tillgängliga både hos Arkiv Digital och SVAR. ArkivDigital kräver abonnemang. De är dock lite ojämnt bevarade. Gripsholms kompani är åttonde kompani i regementet. Vi söker nu på "Södermanlands regemente" i arkiven, i detta exempel i Arkiv Digital. Här hittar vi stamrullan för Gripsholms kompani.
Stamrulla för Gripsholmskompani för 1889. Första sidan i den digitala rullan över stamrullor för Gripsholms kompani, Södermanlands regemente. Källa: Södermanlands regemente 1674-1909: Gripsholms kompani 1686-1956 D2:1 (1889-1927) Bild 20 (AID: v590166.b20, NAD: SE/KrA/0108A036Ö)
De uppgifter vi hittar i stamrullan från 1889 om Oskar Leonard Wester är att han är född den 1 december 1856 i Salems församling samt han antogs som rekryt den 25 september 1877. Vi har även uppgift om att Oskar Leonard Wester var 1,7 m lång samt att han var gift. Längst till vänster i rullan står rotenumret inom regementet, 972. Den andra nummerserien, till höger om den första, var hans nummer inom kompaniet, 72.

Utdrag från Gripsholms kompanis stamrulla

Ovan, utdrag ur stamrulla Södermanlands regemente 1674-1909: Gripsholms kompani 1686-1956 D2:1 (1889-1927) Bild 220 (AID: v590166.b220, NAD: SE/KrA/0108A036Ö). Soldaterna i rullan är upptagna i nummerordning på soldatnumret inom regementet. Genom att bläddra framåt bland Gripsholms kompanis soldater kommer vi snart fram till soldat 972 på Lermyra rote, soldaten Oskar Leonard Wester. Här hittar vi uppgifter om soldaten 972 Oskar Leonard Wester i Lermyra, Taxinge socken. Vi finner vi även uppgift om hans patronymikon, dvs Jansson. Wester är enligt rullan ovan född i Salems församling i Stockholms län den 1/12 1856. Han antogs som soldat vid regementet den 25/9 1877. Han är 1,7 m lång samt är gift. Vi tittar nu vidare på nästa stamrulla för Gripsholms kompani. Se nedan.
Ovan, utdrag ur Generalmönsterrullor - Södermanlands regemente 169 (1879-1883) Bild 4160 (AID: v372963a.b4160, NAD: SE/KrA/0023) Ovan ser vi att Oskar Leonard Wester ersatte den tidigare soldaten på Lermyra rote, Per Erik Ström, den 25 september 1877. Generalmönsterrullan är från 1879 och Wester var då 22 år och 6 månader. Han hade då tjänstgjort i 1 år och 8 månader. Vid detta tillfälle var han fortfarande ogift.

Oskar Leonard Westers fortsatta karriär som soldat

Vi har nu sett att Oskar Leonard Wester antogs som rekryt den 25 september 1877 och godkändes som soldat vid nästa generalmönstring den 18 juni 1879. Men vad hände sen och när tog han avsked? Enligt Taxinge församlingsbok Taxinge AIIa:1 (1896-1905) Bild 850 / sid 77 (AID: v91329.b850.s77, NAD: SE/SSA/1573) så flyttar Oskar Leonard Wester med hustru och de hemmavarande barnen från soldattorpet i Taxinge till Dillnäs församling den 7 mars 1905. Indelningsverket upphörde 1901 men alla indelta soldater avskedades inte detta år utan det var en långsam avveckling så antagligen var Wester kvar som indelt soldat på Lermyra rote till 1904/1905. I Dillnäs slår sig familjen Wester ned i Fredrikshall som torpare. Källa: Dillnäs AII:1 (1901-1905) Bild 740 / sid 62.
Ovan, utdrag ur Taxinge AIIa:1 (1896-1905) Bild 850 / sid 77 (AID: v91329.b850.s77, NAD: SE/SSA/1573). Här ser vi Familjen Wester på Lermyra soldattorp under perioden 1896 - 1905.
Utdrag ur Taxinge AIIa:1 (1896-1905) Bild 850 / sid 77 (AID: v91329.b850.s77, NAD: SE/SSA/1573). Högra sidan ur församlingsboken och här finner vi information om att familjen Wester flyttar från soldattorpet i Taxinge till Dillnäs församling den 7 mars 1905.

Erhöll Wester pension efter att han slutat som soldat?

Vi tittar i gratialistrullorna för att se om Wester erhöll pension. Eftersom han antagligen tog avsked 1904 eller 1905 tittar vi på en gratialistrulla för denna period. Som vi ser av rullan nedan erhöll Wester pension från och med 1907
Ovan, Utdrag ur Arméförvaltningen, Civila departementet DIa:6 (1897-1907) Bild 2740 / sid 267 (AID: v812103a.b2740.s267, NAD: SE/KrA/0065a). Denna rulla är uppställd alfabetiskt. Detta är vänstra sidan i rullan. Här ser vi att Oskar Leonard Wester, soldat 972 vid Gripsholms kompani erhöll avsked den 6 september 1904. Han hade då tjänstgjort i 26 år och 11 månader. I början av den alfabetiskt uppställda rullan finns ett register. Notera där sidan för Södermanlands regemente och bläddra till regementet. Bläddra därefter fram till "W" (Wester).
Ovan, Utdrag ur Arméförvaltningen, Civila departementet DIa:6 (1897-1907) Bild 2740 / sid 267 (AID: v812103a.b2740.s267, NAD: SE/KrA/0065a). Denna rulla är uppställd alfabetiskt. Detta är högra sidan i rullan. Wester, som är sista namnet i listan, erhåller underhåll (gratial) från och med den 1 oktober 1907. Underhållsbrevet är utfärdat den 15 september 1907. Som framgår av rullan får Wester en årlig pension om 24 kr. Vid avskedet 1904 erhöll Wester nämligen "Underhåll på expektans". Pension fick man normalt vid 50-års ålder och 30 års tjänstetid. Om en soldat beviljats pension men inte hade åldern inne eller rätt antal tjänsteår så fick han kvarstå tills han hade rätt ålder/tjänsteår innan han fick pensionen. Detta är vad som har hänt i detta fall. Eftersom Wester antogs 1877 så hade han 30 tjänsteår först 1907 så det var därför han fick pension först 1907. Han var född år 1856 och år 1907 hade han hunnit passera 50 år. Enligt Sveriges dödsbok 1901 - 2013 avlider Oskar Leonard Wester den 8 augusti 1927 i Överjärna, Södertälje kommun, Stockholms län.

Uniformen

Vilken typ av uniform bar vår infanterisoldat, Oskar Leonard Wester?

Han antogs som soldat den 25 september 1877 och får avsked den 6 september 1904. Hur såg den uniform ut som Södermanlands regemente bar vid denna tid? Södermanlands regemente hade mellan 1886 och 1910 uniform m/1886. Detta var en gemensam uniform för hela infanteriet. Vapenrocken m/1886 var mörkblå, hade 8 knappar och en enradig knapprad. Till uniform m/1886 bars mössa m/1865. Regementets nummer med arabiska siffror i gul färg fanns på axelklaffarna för manskapet. Vapenrocken fanns i två modeller, modell I och modell II, där modell II varierar i detaljer beroende på regemente. Modell I användes av infanteriregementena och Jämtlands fältjägarregemente medan modell II främst bars av gardes- och grenadjärregementena. Eftersom Södermanlands regemente hade beteckningen I10 vid denna tid så hade Wester siffran 10 på axelklaffarna. Nedan finns en bild på hur infanteriuniformen såg ut.
Uniform m/1886 och skärmössa m/1865, manskap (modell I).

Andra rullor

Några andra rullor som kan vara värd att titta i är "Rullor 1620-1723" och "Rullor 1724-".

Rullor 1620-1723

"Rullor 1620-1723" täcker tiden under det äldre indelningsverket med dess utskrivningar samt för tiden under det yngre indelningsverket fram till och med 1723. Denna serie är den viktigaste källserien rörande stormaktstiden för tiden före det yngre indelningsverkets genomförande på 1680-talet. Därefter är den ett komplement till samlingen generalmönsterrullor. Medan generalmönsterrullorna är samlade regemente för regemente är denna samling ordnad år för år.

Rullor 1724-

"Rullor 1724-" är en värdefull källa och ett komplement till generalmönsterrullorna (GMR). Denna serie kan eventuellt täcka in luckor i respektive regementes rullserier. Dessa rullor är uppställda på samma sätt som GMR.

Taxinge socken

Var låg soldattorp 972 Lermyra någonstans? Ja, det låg i Taxinge socken, Selebo härad, Södermanland. Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Taxinge församling och för de borgerliga frågorna till Taxinge landskommun. Landskommunen inkorporerades 1952 i Mariefreds stad som 1971 uppgick i Strängnäs kommun. Taxinge fördes 1971 till Södertälje kommun och från Södermanlands län till Stockholms län. Detta område utbröts 1999 utbröts ur Södertälje kommun till Nykvarns kommun. Taxinge socken ligger söder om Gripsholmsviken. Socknen är en kuperad skogsbygd med inslag av dalbygder. De indelta soldaterna i Taxinge tillhörde Gripsholms kompani, Södermanlands regemente. I Taxinge finns bland annat Taxinge-Näsby slott. Slottet ligger på en udde i Gripsholmsviken, cirka en kilometers gångavstånd från järnvägsstationen Taxinge-Näsby. Taxinge kyrka är en kyrkobyggnad i Taxinge i Strängnäs stift. Roten 972 Lermyra utgjordes av följande fem bondgårdar: (Källa: Södermanlands soldatregister.) Rotegård 1: Lermyra och Swartbro. Mantal: 1/4 Rotegård 2: Ekebäcken. Mantal: 1/8 Rotegård 3: Sigglöth. Mantal: 1/8 Rotegård 4: Skäggetorp. Mantal: 1/4 Rotegård 5: Ede. Mantal: 1/4
Var låg soldattorpet? På kartan ser vi delar ur Taxinge socken där Lermyra soldattorp låg. Källa: Lantmäteriets historiska kartor.
Bilden visar Taxinge kyrka, Södermanland Fri bild Wikipedia.

Register

Det finns ett antal register som man kan ta hjälp av för att enklare hitta rätt regemente när man söker efter en soldat i de militära rullorna.

Centrala soldatregistret

Ett av de största soldatregistren är Centrala soldatregistret. Hittar man sin soldat här får man hjälp med både rote, kompani och regemente. Registret innehåller soldater under det yngre indelningsverket, dvs soldater och båtsmän som antogs mellan åren 1682–1901 i den indelta armén samt flottans båtsmanskompanier. I registret finns meniga soldaten upp till distinktionskorprals grad. Mao finns inga befäl med i registret. Vissa värvade förband finns också med men mest är det indelta förband. Registret gör heller inte anspråk på att vara fullständig, forskning pågår hela tiden och nya soldater förs till de tidigare registrerade samt nya uppgifter om soldaterna och den närmaste familjen. Mer information om innehållet i databasen finns på http://www.soldatreg.se/om-basen/ .

Regementsregister

Det finns även ett antal regementsregister som man kan använda sig av. I exemplet ovan har jag använt mig av Södermanlands regemente och då man även titta i Soldatregister Södermanland. OBS, dessa register är sekundära källor och bör betraktas som sådana. Använd dem för att få en ingång i de primära källorna, dvs generalmönsterrullorna och liknande, och använd informationen från dessa källor i släktforskningen. Verifiera alltid uppgifter från registren med primärkällorna!

Relaterade länkar

Soldatforskning - en guide till de militära källorna Exempel på noteringar i generalmönsterrullor Exempel på generalmönsterrulla från 1845

Bilder

Bilder Hans Högman, 2015.

Källor

Taxinge AI:16 (1891-1895) Bild 480 / sid 42 (AID: v91328.b480.s42, NAD: SE/SSA/1573) Taxinge AIIa:1 (1896-1905) Bild 850 / sid 77 (AID: v91329.b850.s77, NAD: SE/SSA/1573) Taxinge EI:1 (1862-1894) Bild 220 (AID: v91338.b220, NAD: SE/SSA/1573) Salem CI:6 (1846-1861) Bild 430 / sid 40 (AID: v89356.b430.s40, NAD: SE/SSA/1556) Dillnäs AII:1 (1901-1905) Bild 740 / sid 62 (AID: v162996.b740.s62, NAD: SE/ULA/10176) Tryckt litteratur GrillReg:1 (0-9999) Bild 760 / sid 73 (AID: v792967.b760.s73, NAD: SE/AD/00001) Tryckt litteratur Grill:2 (1856-1856) Bild 270 / sid 45 (AID: v792654.b270.s45, NAD: SE/AD/00001) Södermanlands regemente 1674-1909: Gripsholms kompani 1686-1956 D2:1 (1889-1927) Bild 20 (AID: v590166.b20, NAD: SE/KrA/0108A036Ö) Södermanlands regemente 1674-1909: Gripsholms kompani 1686-1956 D2:1 (1889-1927) Bild 220 (AID: v590166.b220, NAD: SE/KrA/0108A036Ö) Södermanlands regemente 1674-1909: Gripsholms kompani 1686-1956 D2:1 (1889-1927) Bild 400 (AID: v590166.b400, NAD: SE/KrA/0108A036Ö) Södermanlands regemente 1674-1909: Gripsholms kompani 1686-1956 D2:1 (1889-1927) Bild 610 (AID: v590166.b610, NAD: SE/KrA/0108A036Ö) Generalmönsterrullor - Södermanlands regemente 169 (1879-1883) Bild 4160 (AID: v372963a.b4160, NAD: SE/KrA/0023) Arméförvaltningen, Civila departementet DIa:6 (1897-1907) Bild 2740 / sid 267 (AID: v812103a.b2740.s267, NAD: SE/KrA/0065a) "Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket", Claes Grill, 1856 Lantmäteriets historiska kartor Överst på sidan
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
xxx Söka soldater xxxx

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Handledningar:
I Arkiv Digital hittar vid Södermanlands regementes stamrulla för Gripsholms kompani, D2:1. Rullan omfattar perioden 1889 - 1927.
Stamrulla för Gripsholms kompani för perioden 1890 - 1895.
Ovan, utdrag ur stamrulla Södermanlands regemente 1674-1909: Gripsholms kompani 1686-1956 D2:1 (1889-1927) Bild 610 (AID: v590166.b610, NAD: SE/KrA/0108A036Ö) Inga nya uppgifter om Wester finns i stamrullan för 1890 - 1895 jämfört med den tidigare från 1889.

Generalmönsterrulla från 1879

Eftersom Oskar Leonard Wester antogs som rekryt år 1877, dvs innan generalmönsterrullorna upphörde kan vi även söka honom i GMR. Vi tittar i Södermanlands regementes generalmönsterrulla från den 18 juni 1879 vilket är den första genomförda generalmönstringen efter att Wester antagits 1877.
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2018-02-28

Hur man söker soldater efter

1885 - Sverige

Generalmönsterrullorna

Det yngre indelningsverket grundades 1682 och varade fram till 1901 då ett nytt system med allmän värnplikt infördes. Under indelningsverkets tidsepok inspekterades (mönstrades) regementena regelbundet och dessa inspektioner kallades generalmönstringar. Varje regemente generalmönstrades i regel vart tredje år och vid varje sådan mönstring upprättades så-kallade generalmönsterrullor. För krigsåren ser man sällan några generalmönstringsrullor. Generalmönsterrullor fördes fram till mitten på 1880-talet och därefter upphör de. Bilden till höger visar tre soldater i infanteriets uniform m/1886 med skärmmössa m/1865-1899. Fotot visa med tillstånd av Shirley Koelling, USA.

Allmänt om stamrullor

Från 1885 och framåt användes istället så-kallade stamrullor för anställda soldater och befäl. Dessa rullor omfattar både de indelta som de värvade regementena. Stamrullorna fördes på samma sätt som kompani- eller annotationsrullorna men upptar även anteckningar om soldatens enskilda förhållanden, hantverksskicklighet etc. I början användes stamrullorna enbart för de värvade regementena. Först 1889 började stamrullorna föras vid de indelta regementena. Stamrullorna innehåller namn, födelsedatum och aktuell grad eller befattning. Stamrullorna för underofficerare och officerare fördes fram till och med andra världskriget och omfattade all anställd personal. För värnpliktiga ersattes stamrullorna år 1919 med registerkort, de sk. stamkorten (värnpliktskort). Även för de värnpliktiga som mönstrat före 1919 men fortfarande var i värnpliktsåldern upprättades stamkort (dvs uppgifterna för dem överfördes från stamrullan till stamkorten). Stamrullan är en av soldatforskarens viktigaste källa efter 1885. Efter införandet av allmän värnplikt tog det ett bra tag innan alla indelta soldater var urfasade ur systemet, det skedde inga stora massiva avskedanden. De indelta soldater som fanns kvar efter att värnpliktsarmén införts arbetade sida vid sida med de värnpliktiga. Stamrullorna förtecknar även de sista indelta soldaterna, dvs de som fanns kvar efter indelningsverkets upphörande 1901. Syftet med stamrullorna var att redovisa innehavarna av ett regementes olika befattningar samt den personal som i övrigt var knuten till regementet.

Armén

Arméns stamrullor finner man under respektive regemente, ibland under regementsexpeditionen eller majorsexpeditionen och ibland på kompaninivå. Uppgifterna i stamrullan är namn, födelsedatum, samt aktuell grad eller befattning, tidpunkt då graden erhölls, nummer inom kompaniet, vitsord, avskedsdatum mm. Det finns sällan personregister till rullorna.

Flottan

I flottan heter motsvarande rulla kompanirulla. Dessa rullor finns antingen under Stockholms station eller på Karlskrona station. Man måste med andra ord känna till vilken örlogsstation som en person tjänstgjorde vid för att hitta honom i rullan och helst också vid vilket kompani inom stationen. Nedanstående exempel visar på hur man söker efter en soldat i stamrullorna och avser en infanterisoldat i ett indelt regemente. Sökning av en kavallerist i ett indelt kavalleriregemente sker på motsvarande sätt. Även sökning efter en båtsman sker på liknande sätt men här tittar man i flottans kompanirullor istället för arméns stamrullor.

Husförhörslängd, HFL

Indelta förband

När man släktforskar är det relativt vanligt att man förr eller senare stöter på anor som varit soldater. Den första information man får om att en ana varit soldat kommer vanligen från husförhörslängderna (HFL). I detta exempel skall vi leta fram uppgifter om soldaten Oskar Leonard Wester i Taxinge socken, Södermanland (D) i de militära stamrullorna. I en husförhörslängd har vi hittat soldaten Oskar Leonard Wester, f. 1856-12-01 i Salems socken (Stockholms län). Källa: Taxinge AI:16 (1891-1895) Bild 480 / sid 42. Informationen i HFL ger namnet på soldattorpet, Lermyra soldattorp, samt även hans soldatnummer, 972.

Handledning 6: Hur man

söker soldater efter 1885

Ovan, utdrag från Taxinge AI:16 (1891-1895) Bild 480 / sid 42 (AID: v91328.b480.s42, NAD: SE/SSA/1573). Här ser vi soldaten Oscar Leonard Wester (f. 1856- 12-01 i Salem) på soldattorpet Lermyra med hustru Augusta Sofia Ström (f. 1858-08-21 i Taxinge) samt deras sju barn. Paret vigdes 1880-10-28. Källa: Taxinge EI:1 (1862-1894) Bild 220.
Ovan, utdrag ur vigselboken Taxinge EI:1 (1862- 1894) Bild 220 (AID: v91338.b220, NAD: SE/SSA/1573) för år 1880. Utdraget visar vigselnotisen för Oscar Leonard Wester och Augusta Sofia Ström. Vigseldatum är 1880-10-28.

Sök regemente och kompani i Grill

Nästa uppgift är att ta reda på vilket regemente han tjänstgjorde vid samt i vilket kompani. Här tar vi hjälp av överstelöjtnant Claes Grills verk: "Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket", från 1856, I - IV. Den finns utgiven av Sveriges Släktforskarförbund 1988 som faksimilutgåva. Denna utgåva består av två böcker (bestående av totalt 4 band). Dessa böcker finns på de allra flest bibliotek men finns även att köpa på CD-skiva. Grill finns även digitaliserad hos ArkivDigital. Sök då på "Tryckt litteratur". I Grill går vi först in i sockenregistret för att se vilka regementen som hade rotar/rusthåll i Taxinge socken. Södermanlands regemente hade 7 rotar i Taxinge socknen. Se exempel nedan! Vi vet att roten heter Lermyra så vi tittar på Södermanlands regemente och ser att regementet har en rote i Lermyra, rote 72. Med andra ord vet vi nu att Oscar Leonard Wester tjänstgjorde vid Södermanlands regemente. Det kompani i regementet som hade roten Lermyra är Gripsholms kompani. Vi finner även uppgift i Grill att Södermanlands regemente var ett infanteriregemente. De rotenummer som anges i Grill är de rotenummer som användes inom kompanierna. Bilden till höger visar omslaget till första bandet av "Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket" av C. Grill.

Grill

Något man måste vara medveten om när man använder Claes Grills "Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket" i sin soldatforskning är att det speglar förhållandena som rådde när han skrev sitt verk om Indelningsverket, dvs i mitten av 1800-talet. Många av regementena har haft olika namn under århundradena och de namn som finns i Grill är de namn som respektive regemente hade vid mitten av 1800-talet. Vidare kan regementen ha delats eller slagits ihop och blivit nya förband. Ett sådant exempel är Närke-Värmlands regemente som 1812 delades i två nya oberoende regementen, Närkes regemente respektive Värmlands regemente. Det är de två sistnämnda som finns upptagna i Grill. När man forskar på Närke-Värmlands regemente, dvs på tiden före 1812, har man därför inte stor hjälp av Grill eftersom rotarna för Värmlands regemente i regel inte stämmer med rotarna för Närke-Värmlands regemente , dvs för tiden före 1812. Även om många rotar har samma rotenamn så har de andra rotenummer. Vid delningen gjordes nämligen en helt ny numrering av rotarna. Den nya roteringen var klar 1814. Mer hjälp om detta: Förbandens histora och namn. OBS, Grills verk tar enbart upp de förband i armén och flottan som ingick i indelningsverket. Värvade förband finns inte med i Grill!
Bilderna nedan visar hur man söker i sockenregistret för att sen slå upp regementet.
Ovan, Grills sockenregister, här med Taxinge församling. Denna bild är från originalutgåvan av Grill och här finns referenserna till respektive band och sida inskrivna för hand. I den nyare faksimilutgåvan är dessa referenser tryckta. Referenserna består av band i form av romerska siffror samt sida i respektive band där man hittar det regemente som har rotar i just den socknen. 1. Band I innehåller kavalleriregementen 2. Band II infanteriregementen 3. Band III innehåller Flottans båtsmanskompanier 4. Band IV den Extra roteringen Källa till bilden ovan: Tryckt litteratur GrillReg:1 (0- 9999) Bild 760 / sid 73 (AID: v792967.b760.s73, NAD: SE/AD/00001). Enligt ovan finns två referenser för Taxinge socken: II 44, band II, sida 44, infanteri - i detta fall Södermanlands regemente. På denna sida finns roten Lermyra! IV 12, band IV, sida 12, extra roteringen vid armén, Södermanlands län Vi går till band II (andra delen) och slår upp sida 44 och finner informationen om Södermanlands regemente som visas nedan:
Ovan ser vi sida 44, band II ur Grill vilken visar Södermanlands regemente, Selebo härad. En bit ner finner vi Taxinge socken och här ser vi de rotar som finns i Taxinge. Till höger finns ett antal kolumner som representerar de olika kompanierna. Åttonde kolumnen är den för Gripsholms kompani. Summan för Taxinge är 7 (dvs regementet hade 7 rotar i Taxinge) och samtliga dessa tillhör således Gripsholms kompani. I uppräkningen av de rotar som finns i Taxinge ser vi även Lermyra och som har rotenummer 72. Källa till bilden ovan: Tryckt litteratur Grill:2 (1856- 1856) Bild 270 / sid 45 (AID: v792654.b270.s45, NAD: SE/AD/00001) Vi har nu fått fram att infanterisoldaten Oscar Leonard Wester på Lermyra soldatrote tjänstgjorde i Gripsholms kompani, Södermanlands regemente. Hans soldatnummer enligt husförhörslängden är 972 och enligt Grill nr 72. Förklaringen till de två soldatnumren/rotenumren är att det fanns två serier nummer. En serie inom regementet och eftersom ett infanteriregemente normalt hade 1200 soldater så löper denna nummerserie 1 - 1200. Vidare fanns en nummerserie inom respektive kompani. Eftersom ett infanterikompani vanligen hade 150 soldater så löper denna serie 1 - 150. De rotenummer som anges i Grill är de rotenummer som användes inom kompanierna. Så Wester var soldat 972 inom regementet och nr 72 inom kompaniet. Det är lätt att konvertera soldatnummer inom regementet till soldatnummer inom ett kompani då man vet att varje kompani hade 150 nummer (6 x 150 = 900, vilket innebär att 972 är detsamma som 72 inom kompaniet). Vi har hittat soldaten Wester i Taxinge husförhörslängd för perioden 1891 - 1895 och eftersom generalmönsterrullorna slutade föras omkring 1885 så har vi ingen nytta av dem i detta läge. Istället måste vi titta i Södermanlands regementes stamrullor.

Stamrullorna

Vi vet nu att Wester tjänstgjorde vid Gripsholms kompani, Södermanlands regemente och detta förenklar sökningen betydligt när vi nu skall försöka finna honom i regementes stamrulla för den tid då han var soldat. Vi tittar nu vilka stamrullor som finns för Södermanlands regemente för 1890-talet. Stamrullorna finns tillgängliga både hos Arkiv Digital och SVAR. ArkivDigital kräver abonnemang. De är dock lite ojämnt bevarade. Gripsholms kompani är åttonde kompani i regementet. Vi söker nu på "Södermanlands regemente" i arkiven, i detta exempel i Arkiv Digital. Här hittar vi stamrullan för Gripsholms kompani.
Stamrulla för Gripsholmskompani för 1889. Första sidan i den digitala rullan över stamrullor för Gripsholms kompani, Södermanlands regemente. Källa: Södermanlands regemente 1674-1909: Gripsholms kompani 1686-1956 D2:1 (1889-1927) Bild 20 (AID: v590166.b20, NAD: SE/KrA/0108A036Ö)
De uppgifter vi hittar i stamrullan från 1889 om Oskar Leonard Wester är att han är född den 1 december 1856 i Salems församling samt han antogs som rekryt den 25 september 1877. Vi har även uppgift om att Oskar Leonard Wester var 1,7 m lång samt att han var gift. Längst till vänster i rullan står rotenumret inom regementet, 972. Den andra nummerserien, till höger om den första, var hans nummer inom kompaniet, 72.

Utdrag från Gripsholms kompanis stamrulla

Ovan, utdrag ur stamrulla Södermanlands regemente 1674-1909: Gripsholms kompani 1686- 1956 D2:1 (1889-1927) Bild 220 (AID: v590166.b220, NAD: SE/KrA/0108A036Ö). Soldaterna i rullan är upptagna i nummerordning på soldatnumret inom regementet. Genom att bläddra framåt bland Gripsholms kompanis soldater kommer vi snart fram till soldat 972 på Lermyra rote, soldaten Oskar Leonard Wester. Här hittar vi uppgifter om soldaten 972 Oskar Leonard Wester i Lermyra, Taxinge socken. Vi finner vi även uppgift om hans patronymikon, dvs Jansson. Wester är enligt rullan ovan född i Salems församling i Stockholms län den 1/12 1856. Han antogs som soldat vid regementet den 25/9 1877. Han är 1,7 m lång samt är gift. Vi tittar nu vidare på nästa stamrulla för Gripsholms kompani. Se nedan.
Ovan, utdrag ur Generalmönsterrullor - Södermanlands regemente 169 (1879-1883) Bild 4160 (AID: v372963a.b4160, NAD: SE/KrA/0023) Ovan ser vi att Oskar Leonard Wester ersatte den tidigare soldaten på Lermyra rote, Per Erik Ström, den 25 september 1877. Generalmönsterrullan är från 1879 och Wester var då 22 år och 6 månader. Han hade då tjänstgjort i 1 år och 8 månader. Vid detta tillfälle var han fortfarande ogift.

Oskar Leonard Westers fortsatta

karriär som soldat

Vi har nu sett att Oskar Leonard Wester antogs som rekryt den 25 september 1877 och godkändes som soldat vid nästa generalmönstring den 18 juni 1879. Men vad hände sen och när tog han avsked? Enligt Taxinge församlingsbok Taxinge AIIa:1 (1896-1905) Bild 850 / sid 77 (AID: v91329.b850.s77, NAD: SE/SSA/1573) så flyttar Oskar Leonard Wester med hustru och de hemmavarande barnen från soldattorpet i Taxinge till Dillnäs församling den 7 mars 1905. Indelningsverket upphörde 1901 men alla indelta soldater avskedades inte detta år utan det var en långsam avveckling så antagligen var Wester kvar som indelt soldat på Lermyra rote till 1904/1905. I Dillnäs slår sig familjen Wester ned i Fredrikshall som torpare. Källa: Dillnäs AII:1 (1901-1905) Bild 740 / sid 62.
Ovan, utdrag ur Taxinge AIIa:1 (1896-1905) Bild 850 / sid 77 (AID: v91329.b850.s77, NAD: SE/SSA/1573). Här ser vi Familjen Wester på Lermyra soldattorp under perioden 1896 - 1905.
Utdrag ur Taxinge AIIa:1 (1896-1905) Bild 850 / sid 77 (AID: v91329.b850.s77, NAD: SE/SSA/1573). Högra sidan ur församlingsboken och här finner vi information om att familjen Wester flyttar från soldattorpet i Taxinge till Dillnäs församling den 7 mars 1905.

Erhöll Wester pension efter att

han slutat som soldat?

Vi tittar i gratialistrullorna för att se om Wester erhöll pension. Eftersom han antagligen tog avsked 1904 eller 1905 tittar vi på en gratialistrulla för denna period. Som vi ser av rullan nedan erhöll Wester pension från och med 1907
Ovan, Utdrag ur Arméförvaltningen, Civila departementet DIa:6 (1897-1907) Bild 2740 / sid 267 (AID: v812103a.b2740.s267, NAD: SE/KrA/0065a). Denna rulla är uppställd alfabetiskt. Detta är vänstra sidan i rullan. Här ser vi att Oskar Leonard Wester, soldat 972 vid Gripsholms kompani erhöll avsked den 6 september 1904. Han hade då tjänstgjort i 26 år och 11 månader. I början av den alfabetiskt uppställda rullan finns ett register. Notera där sidan för Södermanlands regemente och bläddra till regementet. Bläddra därefter fram till "W" (Wester).
Ovan, Utdrag ur Arméförvaltningen, Civila departementet DIa:6 (1897-1907) Bild 2740 / sid 267 (AID: v812103a.b2740.s267, NAD: SE/KrA/0065a). Denna rulla är uppställd alfabetiskt. Detta är högra sidan i rullan. Wester, som är sista namnet i listan, erhåller underhåll (gratial) från och med den 1 oktober 1907. Underhållsbrevet är utfärdat den 15 september 1907. Som framgår av rullan får Wester en årlig pension om 24 kr. Vid avskedet 1904 erhöll Wester nämligen "Underhåll på expektans". Pension fick man normalt vid 50-års ålder och 30 års tjänstetid. Om en soldat beviljats pension men inte hade åldern inne eller rätt antal tjänsteår så fick han kvarstå tills han hade rätt ålder/tjänsteår innan han fick pensionen. Detta är vad som har hänt i detta fall. Eftersom Wester antogs 1877 så hade han 30 tjänsteår först 1907 så det var därför han fick pension först 1907. Han var född år 1856 och år 1907 hade han hunnit passera 50 år. Enligt Sveriges dödsbok 1901 - 2013 avlider Oskar Leonard Wester den 8 augusti 1927 i Överjärna, Södertälje kommun, Stockholms län.

Uniformen

Vilken typ av uniform bar vår

infanterisoldat, Oskar Leonard Wester?

Han antogs som soldat den 25 september 1877 och får avsked den 6 september 1904. Hur såg den uniform ut som Södermanlands regemente bar vid denna tid? Södermanlands regemente hade mellan 1886 och 1910 uniform m/1886. Detta var en gemensam uniform för hela infanteriet. Vapenrocken m/1886 var mörkblå, hade 8 knappar och en enradig knapprad. Till uniform m/1886 bars mössa m/1865. Regementets nummer med arabiska siffror i gul färg fanns på axelklaffarna för manskapet. Vapenrocken fanns i två modeller, modell I och modell II, där modell II varierar i detaljer beroende på regemente. Modell I användes av infanteriregementena och Jämtlands fältjägarregemente medan modell II främst bars av gardes- och grenadjärregementena. Eftersom Södermanlands regemente hade beteckningen I10 vid denna tid så hade Wester siffran 10 på axelklaffarna. Nedan finns en bild på hur infanteriuniformen såg ut.
Uniform m/1886 och skärmössa m/1865, manskap (modell I).

Andra rullor

Några andra rullor som kan vara värd att titta i är "Rullor 1620-1723" och "Rullor 1724-".

Rullor 1620-1723

"Rullor 1620-1723" täcker tiden under det äldre indelningsverket med dess utskrivningar samt för tiden under det yngre indelningsverket fram till och med 1723. Denna serie är den viktigaste källserien rörande stormaktstiden för tiden före det yngre indelningsverkets genomförande på 1680-talet. Därefter är den ett komplement till samlingen generalmönsterrullor. Medan generalmönsterrullorna är samlade regemente för regemente är denna samling ordnad år för år.

Rullor 1724-

"Rullor 1724-" är en värdefull källa och ett komplement till generalmönsterrullorna (GMR). Denna serie kan eventuellt täcka in luckor i respektive regementes rullserier. Dessa rullor är uppställda på samma sätt som GMR.

Taxinge socken

Var låg soldattorp 972 Lermyra någonstans? Ja, det låg i Taxinge socken, Selebo härad, Södermanland. Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Taxinge församling och för de borgerliga frågorna till Taxinge landskommun. Landskommunen inkorporerades 1952 i Mariefreds stad som 1971 uppgick i Strängnäs kommun. Taxinge fördes 1971 till Södertälje kommun och från Södermanlands län till Stockholms län. Detta område utbröts 1999 utbröts ur Södertälje kommun till Nykvarns kommun. Taxinge socken ligger söder om Gripsholmsviken. Socknen är en kuperad skogsbygd med inslag av dalbygder. De indelta soldaterna i Taxinge tillhörde Gripsholms kompani, Södermanlands regemente. I Taxinge finns bland annat Taxinge-Näsby slott. Slottet ligger på en udde i Gripsholmsviken, cirka en kilometers gångavstånd från järnvägsstationen Taxinge-Näsby. Taxinge kyrka är en kyrkobyggnad i Taxinge i Strängnäs stift. Roten 972 Lermyra utgjordes av följande fem bondgårdar: (Källa: Södermanlands soldatregister.) Rotegård 1: Lermyra och Swartbro. Mantal: 1/4 Rotegård 2: Ekebäcken. Mantal: 1/8 Rotegård 3: Sigglöth. Mantal: 1/8 Rotegård 4: Skäggetorp. Mantal: 1/4 Rotegård 5: Ede. Mantal: 1/4
Var låg soldattorpet? På kartan ser vi delar ur Taxinge socken där Lermyra soldattorp låg. Källa: Lantmäteriets historiska kartor.
Bilden visar Taxinge kyrka, Södermanland Fri bild Wikipedia.

Register

Det finns ett antal register som man kan ta hjälp av för att enklare hitta rätt regemente när man söker efter en soldat i de militära rullorna.

Centrala soldatregistret

Ett av de största soldatregistren är Centrala soldatregistret. Hittar man sin soldat här får man hjälp med både rote, kompani och regemente. Registret innehåller soldater under det yngre indelningsverket, dvs soldater och båtsmän som antogs mellan åren 1682–1901 i den indelta armén samt flottans båtsmanskompanier. I registret finns meniga soldaten upp till distinktionskorprals grad. Mao finns inga befäl med i registret. Vissa värvade förband finns också med men mest är det indelta förband. Registret gör heller inte anspråk på att vara fullständig, forskning pågår hela tiden och nya soldater förs till de tidigare registrerade samt nya uppgifter om soldaterna och den närmaste familjen. Mer information om innehållet i databasen finns på http://www.soldatreg.se/om-basen/ .

Regementsregister

Det finns även ett antal regementsregister som man kan använda sig av. I exemplet ovan har jag använt mig av Södermanlands regemente och då man även titta i Soldatregister Södermanland. OBS, dessa register är sekundära källor och bör betraktas som sådana. Använd dem för att få en ingång i de primära källorna, dvs generalmönsterrullorna och liknande, och använd informationen från dessa källor i släktforskningen. Verifiera alltid uppgifter från registren med primärkällorna!

Relaterade länkar

Soldatforskning - en guide till de militära källorna Exempel på noteringar i generalmönsterrullor Exempel på generalmönsterrulla från 1845

Bilder

Bilder Hans Högman, 2015.

Källor

Taxinge AI:16 (1891-1895) Bild 480 / sid 42 (AID: v91328.b480.s42, NAD: SE/SSA/1573) Taxinge AIIa:1 (1896-1905) Bild 850 / sid 77 (AID: v91329.b850.s77, NAD: SE/SSA/1573) Taxinge EI:1 (1862-1894) Bild 220 (AID: v91338.b220, NAD: SE/SSA/1573) Salem CI:6 (1846-1861) Bild 430 / sid 40 (AID: v89356.b430.s40, NAD: SE/SSA/1556) Dillnäs AII:1 (1901-1905) Bild 740 / sid 62 (AID: v162996.b740.s62, NAD: SE/ULA/10176) Tryckt litteratur GrillReg:1 (0-9999) Bild 760 / sid 73 (AID: v792967.b760.s73, NAD: SE/AD/00001) Tryckt litteratur Grill:2 (1856-1856) Bild 270 / sid 45 (AID: v792654.b270.s45, NAD: SE/AD/00001) Södermanlands regemente 1674-1909: Gripsholms kompani 1686-1956 D2:1 (1889-1927) Bild 20 (AID: v590166.b20, NAD: SE/KrA/0108A036Ö) Södermanlands regemente 1674-1909: Gripsholms kompani 1686-1956 D2:1 (1889-1927) Bild 220 (AID: v590166.b220, NAD: SE/KrA/0108A036Ö) Södermanlands regemente 1674-1909: Gripsholms kompani 1686-1956 D2:1 (1889-1927) Bild 400 (AID: v590166.b400, NAD: SE/KrA/0108A036Ö) Södermanlands regemente 1674-1909: Gripsholms kompani 1686-1956 D2:1 (1889-1927) Bild 610 (AID: v590166.b610, NAD: SE/KrA/0108A036Ö) Generalmönsterrullor - Södermanlands regemente 169 (1879-1883) Bild 4160 (AID: v372963a.b4160, NAD: SE/KrA/0023) Arméförvaltningen, Civila departementet DIa:6 (1897-1907) Bild 2740 / sid 267 (AID: v812103a.b2740.s267, NAD: SE/KrA/0065a) "Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket", Claes Grill, 1856 Lantmäteriets historiska kartor Överst på sidan
I Arkiv Digital hittar vid Södermanlands regementes stamrulla för Gripsholms kompani, D2:1. Rullan omfattar perioden 1889 - 1927.
Stamrulla för Gripsholms kompani för perioden 1890 - 1895.
Ovan, utdrag ur stamrulla Södermanlands regemente 1674-1909: Gripsholms kompani 1686- 1956 D2:1 (1889-1927) Bild 610 (AID: v590166.b610, NAD: SE/KrA/0108A036Ö) Inga nya uppgifter om Wester finns i stamrullan för 1890 - 1895 jämfört med den tidigare från 1889.

Generalmönsterrulla från 1879

Eftersom Oskar Leonard Wester antogs som rekryt år 1877, dvs innan generalmönsterrullorna upphörde kan vi även söka honom i GMR. Vi tittar i Södermanlands regementes generalmönsterrulla från den 18 juni 1879 vilket är den första genomförda generalmönstringen efter att Wester antagits 1877.