Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-07-21

Hur man söker uppgifter om en soldats pension i rullorna

Gratialister – underhållstagare

När en soldat eller befäl tog avsked på grund av ålder eller skada/sjukdom kunde han under vissa betingelser erhålla gratial – underhållsstöd, dvs pension. Den som erhöll underhåll (gratial) kallades gratialist. Gratial utdelades inte per automatik bara för att soldaten hade passerat en viss åldersgräns (50 år) och tjänstgjort i minst 25 - 30 år vid avskedet. Vanligen krävdes även ett hedrande uppförande under hela tjänstetiden - tjänat väl - (dvs goda vitsord) samt att soldaten bedömdes sakna förmåga att försörja sig själv efter avskedet. Om han till viss grad bedömdes som arbetsför fick han, om han blev tilldelat underhåll, vanligen ett lägre belopp. Före 1730 fick man sällan något underhåll om han inte varit sårad. För de som missköt sig i tjänsten och straffats för grövre förseelser utgick ingen pension. Efter avslutad tjänst fick soldaten lämna soldattorpet där han bott och brukat jorden under lång tid. Det kunde dock hända att han fick bo kvar så länge han levde. Om han var frisk och orkade kunde han få en tjänst som exempelvis dräng hos någon bonde eller enklare sysslor i socknen. Ofta var det dock fattigvården som väntade. Behovet av underhållsstöd var därför stort för en äldre soldat efter avslutad tjänstgöring, speciellt om han var sjuk eller skadad på något sätt. Den pension som soldaten erhöll då han tog avsked från det militära räckte dock inte långt. Officerare och underofficerare betalade in en avgift till sin pensionskassa och kunde sedan kvittera ut pension efter avskedet. Soldater och båtsmän däremot fick i regel pension endast om de uppfyllde vissa kriterier, till exempel skadad i tjänst eller lång tjänstgöringstid. Änkor eller barn till avlidna officerare kunde också få pension. Utbetalning: De som var underhållstagare, gratialister, hämtade vanligen ut sitt bidrag (gratial) vid regementets likvidationsmöten (gratialistmöten) vilka hölls i december och juni eller i januari och juli på vissa bestämda ställen inom varje regementes område. Det var då regementsskrivaren som delade ut pengarna och sen redovisade utbetalningarna till Krigsmanshuskassan. För att få ut sin pension måste soldaten visa upp intyg, vanligen prästbetyg samt underhållsbrevet. Om en soldat var behörig till pension (gratial) finns vanligtvis en notering om detta i generalmönsterrullan då soldaten mönstrades ut. Det kan då stå "anmäles till underhåll" eller liknande formulering. Om en soldat beviljats avsked vid en generalmönstring men ännu inte uppfyllde villkoren med avseende på ålder eller antal tjänsteår kunde avsked med pension ändå bilviljas om soldaten kvarstod i tjänst fram tills dess han uppfyllde villkoren. Man ser då noteringen "anmäles till underhåll på expectance". Expectance = väntan. Under 1800-talet delade man in gratialisterna i fyra klasser. Klass 1 Skadad i tjänsten och oförmögen till arbete. Klass 2 Lindrigt skadad i tjänst men förmögen till visst arbete Klass 3 De som i tjänsten blesserats eller insjuknat på ett sådant sätt att det påverkat arbetsförmågan negativt eller de som tjänat utmärkt väl i krig eller de med över 30 års tjänstgöring Klass 4 Ålder 50 år samt 30 tjänsteår eller varit kommenderade i fält och genom sjuklighet eller andra åkommor var i behov av understöd

Hanledning 8: Hur man söker pensionsuppgifter (1)

Innehåll denna sida:
Årligt belopp till gratialisterna: Klass 1800-tal fram till 1859 Från 1859 Klass 1 - 36 rdr (max 50 rdr) 72 rdr (max 100 rdr) Klass 2 24 rdr 48 rdr Klass 3 12 rdr 24 rdr Klass 4 8 rdr 15 rdr
rdr = riksdaler Beloppen har naturligtvis ändrats genom åren. När bidragstagaren kom upp i en ålder av 65 respektive 75 år kunde han flyttas upp i närmast högre klass.

Pensionskassor

Det har funnits tre större pensionskassor. De flesta inom Krigsmakten tillhörde någon av dem. 1. Vadstena krigsmanshuskassa 1647-1865 (-1970). Hit hörde meniga och korpraler inom armén. Åren 1647-1757 fick även officerare sin pension härifrån. 2. Arméns pensionskassa 1757-1937. Officerare, underofficerare och civilmilitär personal fick pension ur kassan. 3. Flottans pensionskassa 1642-1937. Hit hörde all personal inom flottan.

Krigsmanshuset i Vadstena

Pensionen utbetalades från Krigsmanshuset i Vadstena, - den militära pensionsstiftelsen. Krigsmanshuset i Vadstena grundades 1647 (på initiativ av Drottning Kristina) där de gamla klosterbyggnaderna användes som ett slags äldreboende och veteransjukhus för krigsinvalider. År 1757 avskildes officerare och underofficerare från Krigsmanshuset genom Pensionskassans inrättande. Kvar i Krigsmanshuset fanns därefter enbart meniga och korpraler. År 1783 ombildades Krigsmanshuset till Krigsmanshuskassan. Rullorna över gratialister finns arkiverade under Krigskollegium, krigsmanshuskontoret. Dessa rullor är ordnade regementsvis med gratialisterna listade i alfabetisk ordning och sedan kronologiskt uppställda efter avskedsdatum. Den information man kan hitta i dessa rullor är uppgifter om en soldat fått gratial (pension) och blivit gratialist, när han fick det samt när han dog. Det sistnämnda var viktigt för krigsmanshuskassan för att de skulle veta när det var dags att stoppa utbetalningarna. Det var vanligen regementsskrivaren i soldatens tidigare regemente som skötte den praktiska utbetalningen av pensionen till soldaten. Detta skedde vid särskilda gratialistmöten. Veteransjukhus: Veteransjukhuset och boendet för krigsveteraner i Vadstena stängdes 1783. Som mest vistades ett hundratal krigsinvalider i Vadstena. Tre år senare, 1790, inrättades en invalidkår i Karlshamn. Här kunde krigsinvaliderna få försörjning och göra enklare vakttjänst. Denna inrättning lades ned 1834 och de intagna flyttades till en ny invalidkår som bildats på Ulriksdals slott i Stockholm år 1822. Här vistades ett 80-tal invalider från armén och skärgårdsflottan. Invalidkåren på Ulriksdal lades ned 1849 och då försvann Sveriges sista veteransjukhus. Invaliderna överfördes nu till Danvikens hospital, söder om Stockholm.

Vadstena krigsmanshuskassa / Arméns pensionskassa

Kavallerister och infanterisoldater kunde få sin pension från Vadstena Krigsmanshuskassa. Kassan grundades 1647 och omfattade endast armén. Fram till och med 1757 tillhörde alla som var verksamma inom armén denna kassa. Efter 1757 fick dock officerarna en egen pensionskassa, Arméns pensionskassa. Därefter var det enbart korpraler och meniga som kunde erhålla pension från Vadstena krigsmanshuskassa. Efter 1865 förvaltades kassan av Arméförvaltningen. Officerare och underofficerare betalade in en viss summa årligen till Arméns Pensionskassa beroende på officersgrad och lön. När de sedan fick avsked kunde de få ut en pension från kassan. Pensionskassan var konstruerad så att bara ett visst antal personer från varje officersgrad kunde få pension samtidigt. Om antalet platser var fullt kunde det därför dröja ett eller flera år efter avskedet innan man fick sin pension.

Meritförteckningar

Officerare och underofficerare i armén skickade kontinuerligt in meritförteckningar till Arméns Pensionskassa under sin yrkesverksamma tid. Anledningen till detta var att med hjälp av meritlistan försäkra sig om att få rätt pension när den dagen kom. I meritförteckningarna kan man hitta uppgifter om när officeren började, gradpasseringar, kommenderingar, utbildningar med mera. Dessa insända meritförteckningar finns samlade i Arméns pensionskassas arkiv. Meritförteckningarna är samlade i en storserie så kallade Meritband.

Flottans pensionskassa

Båtsmän och flottans officerare och underofficerare tillhörde samma pensionskassa, Flottans pensionskassa. Flottans pensionskassa omfattar tiden 1642-1937. De officerare, underofficerare, manskap etc som fått pension i flottan kallades för gratialister fram till 1783. Därefter kallades officerare, underofficerare, civila tjänstemän och likställda för pensionärer medan övriga fortfarande kallades gratialister.

Söka pensionsuppgifter

För att söka information om en soldats pension (gratial) finns följande handledningar: Armén fram till 1865 Armén 1866 - 1907 Flottan Hur man navigerar på sidorna

Relaterade länkar

Handledning: Hur man söker soldater i de militära rullorna Soldatforskning, en guide till de militära källorna Exempel på noteringar i generalmönsterrullor Exempel på generalmönsterrulla från 1845

Bilder

Bilder Hans Högman, 2015.

Källor

I exemplen har jag använt mig av skärmklipp från Arkiv Digitals programvara Arkiv Digital Online. Överst på sidan
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
xxx Söka soldater xxxx

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-07-21

Hur man söker uppgifter om en

soldats pension i rullorna

Gratialister – underhållstagare

När en soldat eller befäl tog avsked på grund av ålder eller skada/sjukdom kunde han under vissa betingelser erhålla gratial – underhållsstöd, dvs pension. Den som erhöll underhåll (gratial) kallades gratialist. Gratial utdelades inte per automatik bara för att soldaten hade passerat en viss åldersgräns (50 år) och tjänstgjort i minst 25 - 30 år vid avskedet. Vanligen krävdes även ett hedrande uppförande under hela tjänstetiden - tjänat väl - (dvs goda vitsord) samt att soldaten bedömdes sakna förmåga att försörja sig själv efter avskedet. Om han till viss grad bedömdes som arbetsför fick han, om han blev tilldelat underhåll, vanligen ett lägre belopp. Före 1730 fick man sällan något underhåll om han inte varit sårad. För de som missköt sig i tjänsten och straffats för grövre förseelser utgick ingen pension. Efter avslutad tjänst fick soldaten lämna soldattorpet där han bott och brukat jorden under lång tid. Det kunde dock hända att han fick bo kvar så länge han levde. Om han var frisk och orkade kunde han få en tjänst som exempelvis dräng hos någon bonde eller enklare sysslor i socknen. Ofta var det dock fattigvården som väntade. Behovet av underhållsstöd var därför stort för en äldre soldat efter avslutad tjänstgöring, speciellt om han var sjuk eller skadad på något sätt. Den pension som soldaten erhöll då han tog avsked från det militära räckte dock inte långt. Officerare och underofficerare betalade in en avgift till sin pensionskassa och kunde sedan kvittera ut pension efter avskedet. Soldater och båtsmän däremot fick i regel pension endast om de uppfyllde vissa kriterier, till exempel skadad i tjänst eller lång tjänstgöringstid. Änkor eller barn till avlidna officerare kunde också få pension. Utbetalning: De som var underhållstagare, gratialister, hämtade vanligen ut sitt bidrag (gratial) vid regementets likvidationsmöten (gratialistmöten) vilka hölls i december och juni eller i januari och juli på vissa bestämda ställen inom varje regementes område. Det var då regementsskrivaren som delade ut pengarna och sen redovisade utbetalningarna till Krigsmanshuskassan. För att få ut sin pension måste soldaten visa upp intyg, vanligen prästbetyg samt underhållsbrevet. Om en soldat var behörig till pension (gratial) finns vanligtvis en notering om detta i generalmönsterrullan då soldaten mönstrades ut. Det kan då stå "anmäles till underhåll" eller liknande formulering. Om en soldat beviljats avsked vid en generalmönstring men ännu inte uppfyllde villkoren med avseende på ålder eller antal tjänsteår kunde avsked med pension ändå bilviljas om soldaten kvarstod i tjänst fram tills dess han uppfyllde villkoren. Man ser då noteringen "anmäles till underhåll på expectance". Expectance = väntan. Under 1800-talet delade man in gratialisterna i fyra klasser. Klass 1 Skadad i tjänsten och oförmögen till arbete. Klass 2 Lindrigt skadad i tjänst men förmögen till visst arbete Klass 3 De som i tjänsten blesserats eller insjuknat på ett sådant sätt att det påverkat arbetsförmågan negativt eller de som tjänat utmärkt väl i krig eller de med över 30 års tjänstgöring Klass 4 Ålder 50 år samt 30 tjänsteår eller varit kommenderade i fält och genom sjuklighet eller andra åkommor var i behov av understöd

Hanledning 8: Hur man

söker pensionsuppgifter (1)

Årligt belopp till gratialisterna: Klass 1800-tal fram till 1859. Från 1859 Klass 1 36 rdr (max 50 rdr) 72 rdr (max 100 rdr) Klass 2 24 rdr 48 rdr Klass 3 12 rdr 24 rdr Klass 4 8 rdr 15 rdr
rdr = riksdaler Beloppen har naturligtvis ändrats genom åren. När bidragstagaren kom upp i en ålder av 65 respektive 75 år kunde han flyttas upp i närmast högre klass.

Pensionskassor

Det har funnits tre större pensionskassor. De flesta inom Krigsmakten tillhörde någon av dem. 1. Vadstena krigsmanshuskassa 1647-1865 (- 1970). Hit hörde meniga och korpraler inom armén. Åren 1647-1757 fick även officerare sin pension härifrån. 2. Arméns pensionskassa 1757-1937. Officerare, underofficerare och civilmilitär personal fick pension ur kassan. 3. Flottans pensionskassa 1642-1937. Hit hörde all personal inom flottan.

Krigsmanshuset i Vadstena

Pensionen utbetalades från Krigsmanshuset i Vadstena, - den militära pensionsstiftelsen. Krigsmanshuset i Vadstena grundades 1647 (på initiativ av Drottning Kristina) där de gamla klosterbyggnaderna användes som ett slags äldreboende och veteransjukhus för krigsinvalider. År 1757 avskildes officerare och underofficerare från Krigsmanshuset genom Pensionskassans inrättande. Kvar i Krigsmanshuset fanns därefter enbart meniga och korpraler. År 1783 ombildades Krigsmanshuset till Krigsmanshuskassan. Rullorna över gratialister finns arkiverade under Krigskollegium, krigsmanshuskontoret. Dessa rullor är ordnade regementsvis med gratialisterna listade i alfabetisk ordning och sedan kronologiskt uppställda efter avskedsdatum. Den information man kan hitta i dessa rullor är uppgifter om en soldat fått gratial (pension) och blivit gratialist, när han fick det samt när han dog. Det sistnämnda var viktigt för krigsmanshuskassan för att de skulle veta när det var dags att stoppa utbetalningarna. Det var vanligen regementsskrivaren i soldatens tidigare regemente som skötte den praktiska utbetalningen av pensionen till soldaten. Detta skedde vid särskilda gratialistmöten. Veteransjukhus: Veteransjukhuset och boendet för krigsveteraner i Vadstena stängdes 1783. Som mest vistades ett hundratal krigsinvalider i Vadstena. Tre år senare, 1790, inrättades en invalidkår i Karlshamn. Här kunde krigsinvaliderna få försörjning och göra enklare vakttjänst. Denna inrättning lades ned 1834 och de intagna flyttades till en ny invalidkår som bildats på Ulriksdals slott i Stockholm år 1822. Här vistades ett 80-tal invalider från armén och skärgårdsflottan. Invalidkåren på Ulriksdal lades ned 1849 och då försvann Sveriges sista veteransjukhus. Invaliderna överfördes nu till Danvikens hospital, söder om Stockholm.

Vadstena krigsmanshuskassa / Arméns

pensionskassa

Kavallerister och infanterisoldater kunde få sin pension från Vadstena Krigsmanshuskassa. Kassan grundades 1647 och omfattade endast armén. Fram till och med 1757 tillhörde alla som var verksamma inom armén denna kassa. Efter 1757 fick dock officerarna en egen pensionskassa, Arméns pensionskassa. Därefter var det enbart korpraler och meniga som kunde erhålla pension från Vadstena krigsmanshuskassa. Efter 1865 förvaltades kassan av Arméförvaltningen. Officerare och underofficerare betalade in en viss summa årligen till Arméns Pensionskassa beroende på officersgrad och lön. När de sedan fick avsked kunde de få ut en pension från kassan. Pensionskassan var konstruerad så att bara ett visst antal personer från varje officersgrad kunde få pension samtidigt. Om antalet platser var fullt kunde det därför dröja ett eller flera år efter avskedet innan man fick sin pension.

Meritförteckningar

Officerare och underofficerare i armén skickade kontinuerligt in meritförteckningar till Arméns Pensionskassa under sin yrkesverksamma tid. Anledningen till detta var att med hjälp av meritlistan försäkra sig om att få rätt pension när den dagen kom. I meritförteckningarna kan man hitta uppgifter om när officeren började, gradpasseringar, kommenderingar, utbildningar med mera. Dessa insända meritförteckningar finns samlade i Arméns pensionskassas arkiv. Meritförteckningarna är samlade i en storserie så kallade Meritband.

Flottans pensionskassa

Båtsmän och flottans officerare och underofficerare tillhörde samma pensionskassa, Flottans pensionskassa. Flottans pensionskassa omfattar tiden 1642-1937. De officerare, underofficerare, manskap etc som fått pension i flottan kallades för gratialister fram till 1783. Därefter kallades officerare, underofficerare, civila tjänstemän och likställda för pensionärer medan övriga fortfarande kallades gratialister.

Söka pensionsuppgifter

För att söka information om en soldats pension (gratial) finns följande handledningar: Armén fram till 1865 Armén 1866 - 1907 Flottan Hur man navigerar på sidorna

Relaterade länkar

Handledning: Hur man söker soldater i de militära rullorna Soldatforskning, en guide till de militära källorna Exempel på noteringar i generalmönsterrullor Exempel på generalmönsterrulla från 1845

Bilder

Bilder Hans Högman, 2015.

Källor

I exemplen har jag använt mig av skärmklipp från Arkiv Digitals programvara Arkiv Digital Online. Överst på sidan