Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-02-04

Hur man söker värvade soldater i GMR - Sverige

De alla flesta militära förband i den stående svenska armén och flottan var indelta, dvs uppsatta inom indelningsverket försorg. Detta var permanent uppsatta förband. Det fanns dock ett antal värvade förband, några av dem permanent uppsatta. Även flottan hade värvat manskap i örlogsstäderna.

Värvade förband

Permanent värvade förband

Det har funnits ett antal permanent värvde förband i Sverige. Nedan följer några exempel på några permanenta värvade förband: Samtliga artilleriregementen Livgardet till fot/Svea Livgarde Göta livgarde Livgardet till häst Drabantkåren Kronprinsens husarregemente

Tillfälligt värvade förband

Det har dock funnits ett större antal tillfälligt värvade förband. Dessa förband sattes upp för ett krig eller ett fälttåg. Vanligen upplöstes dessa tillfälligt värvade förband efter kriget eller sattes som garnisonsförband i städer eller fästningar eller stacks in under ett annat förband. Något som var mycket vanligt bland dessa tillfälliga förband var att de bar namn efter regementschefen. När ett förband fick ny chef som fick även förbandet nytt namn. Detta gäller även kompaninamnen i dessa förband som bar namn efter kompanichefen. Förband med namn som ändrats med respektive chef kan kan vara svåra att spåra. Exempel på några tillfälligt värvade förband: Stenbocks dragonregemente 1704 - 1709 Meijerfelts dragonregemente 1704 – 1709 Cronhjelmska regementet 1722 – 1808 Cronhjorts regemente 1721 – Drottningens Livregemente till fot 1720 – 1815 Hamiltonska regementet 1742 - 1808 Konungens eget värvade regemente 1719 - 1830 (Har haft namn efter regementscheferna; varit garnisonsförband i Malmö och Landskrona) Bergsregementet 167? - 1808 (Har haft olika namn; varit garnisonsförband i Malmö) Vanligt för de värvade förbanden att de var att de var garnisonsförband i de stora städerna samt på landets fästningar. De värvade vid flottan kallades länge volontärer, men från början av 1800-talet benämndes de istället sjöartillerister. Genom 1901 års riksdagsbeslut fick Sverige ett värnpliktsförsvar och indelningsverket övergavs. Det skulle dock även fortsättningsvis finnas ett antal fast anställda i manskapet vid varje regemente eller örlogsbas. Antalet varierade från förband till förband. Vid Livregementets husarer (K3) fanns år 1910 inte mindre än 292 sådana anställda. De kallades volontärer. Volontärerna måste vara 17 år vid antagningen och de kontraktsanställdes för en tid av två till fyra år. Anställningstiden kunde förlängas med ett till två år. En obefordrad volontär fick som längst kvarstå i sex år. Han fick inte vara äldre än 28 år. En befordrad volontär kunde kvarstå tills han var 32 år. De nämnda bestämmelserna gällde för armén i början av 1900-talet. Bestämmelserna ändrades naturligtvis en del under årens lopp, men inte i någon större omfattning. År 1952 upphörde volontärinstitutionen.

Vad skiljer ett värvat förband från ett indelt förband?

Orten - var fanns soldaterna?

De indelta regementena och båtsmanskompanierna var uppsatta på landsbygden, dvs i landsortsocknar. Där hade de soldattorp att bruka när de inte var i tjänst. De fanns med andra ord inte i städerna. Det fanns dock båtsmanskompanier som var uppsatta i vissa städer. Om man hittat en ana, som under den tid han var aktiv soldat, bodde på landsbygden så tjänstgjorde han vid ett indelt förband. De värvade regementena fanns i städerna som garnisonsförband eller på landets fästningar. Med andra ord, om din ana bodde i någon av de större städerna när han var soldat är sannolikheten stor att han tjänstgjorde i ett värvat förband. Exempelvis var samtliga artilleriregementen värvade förband.

Lön/kontrakt

De värvade soldaterna avlönades med kontantlön och anställdes med tidsbegränsade kontrakt, vanligen på 3 eller 6 år. Tidsperioden kunde sedan förlängas. Anställningsavtalen kallades kapitulationskontrakt. De indelta soldaterna anställdes med långa tillsvidare kontrakt och det var vanligt att soldaterna var anställda i 30 år eller mer. De värvade soldaterna hade inga soldattorp utan de var inkvarterade hos borgarna i städerna och från 1800-talet i kaserner. Sammanfattning:

Handledning 10: Hur man söker värvade soldater

Innehåll denna sida:

Värvade soldater

Plats: Städer och på fästningar. Inkvarterade hos borgarna i städerna/kaserner Lön: Kontant lön Kontrakt: Kortare kontrakt (vanligen 3 – 12 år)

Indelta soldater

Plats: Landsbygden Lön: Soldattorp att livnära sig på Kontrakt: Långa tillsvidare kontrakt. Tjänstgöring i 30 år eller mer var inget ovanligt

Garnisonsförsamlingar

En hel del av de värvade förbanden bildade egna kyrkoförsamlingar. Dessa församlingar var icke territoriella. Här kan man följa soldatens och hans familj under tiden han tjänstgjorde vid regementet. Det är naturligtvis lättare att följa en anas militära karriär i ett regemente som bildade en egen kyrkoförsamling. De värvade förband som låg i garnison i Stockholm bildade vanligen egna kyrkoförsamlingar.

Stockholms garnison

Exempel på några förband som bildade egna församlingar i Stockholm: Artilleriregementet (1714-1794) / Svea Artilleriregemente (1794-) Göta Livgarde (1809- ) Livgardet till Häst (1774- ) Livgardet till Fot / Svea Livgarde (1694- ) Skeppsholmens församling (1842-1969) – flottans personal i Stockholm Stockholms stads militärkårer (1835-1875) – borgerskapets militärkår och brandvakt Livregementets dragoner bildades 1815 genom en delning av Livregementet till häst. Livregementets dragoner var ett indelt regemente men var förlagt i Stockholm och det enda regementet i Stockholms garnison som var indelt. Soldaterna var dock kyrkskrivna på sina respektive hemortsförsamlingar. Regementet blev dock ett värvat regemente 1901 och mellan 1906 och 1927 återfinns dessa soldater i Oscars församlings kyrkböcker, Stockholm.

Garnisonsförsamlingar i övriga landet

Exempel på militära kyrkoförsamlingar i övriga landet: Amiralitetsförsamlingen i Karlskrona (1688-1999) Garnisonsförsamlingen i Göteborg Garnisonsförsamlingen i Kristianstad Garnisonsförsamlingen i Malmö Helsingborgs garnisonsförsamling Karlsborgs garnisonsförsamling Kristianstads garnisonsförsamling Landskronas garnisonsförsamling Smålands artilleriregementes församling, Jönköping Upplands artilleriregementes församling, Uppsala Vaxholms garnisonsförsamling Ystads garnisonsförsamling

Hur man forskar på värvade soldater

Artillerist i ett artilleriregemente (värvat) Ändrad: 2017-01-08 Överst på sidan

Relaterade länkar

Värvade regementen Skillnaden mellan indelta- och värvade soldater
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
xxx Söka soldater xxxx

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2018-02-28

Hur man söker värvade soldater i

GMR - Sverige

De alla flesta militära förband i den stående svenska armén och flottan var indelta, dvs uppsatta inom indelningsverket försorg. Detta var permanent uppsatta förband. Det fanns dock ett antal värvade förband, några av dem permanent uppsatta. Även flottan hade värvat manskap i örlogsstäderna.

Värvade förband

Permanent värvade förband

Det har funnits ett antal permanent värvde förband i Sverige. Nedan följer några exempel på några permanenta värvade förband: Samtliga artilleriregementen Livgardet till fot/Svea Livgarde Göta livgarde Livgardet till häst Drabantkåren Kronprinsens husarregemente

Tillfälligt värvade förband

Det har dock funnits ett större antal tillfälligt värvade förband. Dessa förband sattes upp för ett krig eller ett fälttåg. Vanligen upplöstes dessa tillfälligt värvade förband efter kriget eller sattes som garnisonsförband i städer eller fästningar eller stacks in under ett annat förband. Något som var mycket vanligt bland dessa tillfälliga förband var att de bar namn efter regementschefen. När ett förband fick ny chef som fick även förbandet nytt namn. Detta gäller även kompaninamnen i dessa förband som bar namn efter kompanichefen. Förband med namn som ändrats med respektive chef kan kan vara svåra att spåra. Exempel på några tillfälligt värvade förband: Stenbocks dragonregemente 1704 - 1709 Meijerfelts dragonregemente 1704 – 1709 Cronhjelmska regementet 1722 – 1808 Cronhjorts regemente 1721 – Drottningens Livregemente till fot 1720 – 1815 Hamiltonska regementet 1742 - 1808 Konungens eget värvade regemente 1719 - 1830 (Har haft namn efter regementscheferna; varit garnisonsförband i Malmö och Landskrona) Bergsregementet 167? - 1808 (Har haft olika namn; varit garnisonsförband i Malmö) Vanligt för de värvade förbanden att de var att de var garnisonsförband i de stora städerna samt på landets fästningar. De värvade vid flottan kallades länge volontärer, men från början av 1800-talet benämndes de istället sjöartillerister. Genom 1901 års riksdagsbeslut fick Sverige ett värnpliktsförsvar och indelningsverket övergavs. Det skulle dock även fortsättningsvis finnas ett antal fast anställda i manskapet vid varje regemente eller örlogsbas. Antalet varierade från förband till förband. Vid Livregementets husarer (K3) fanns år 1910 inte mindre än 292 sådana anställda. De kallades volontärer. Volontärerna måste vara 17 år vid antagningen och de kontraktsanställdes för en tid av två till fyra år. Anställningstiden kunde förlängas med ett till två år. En obefordrad volontär fick som längst kvarstå i sex år. Han fick inte vara äldre än 28 år. En befordrad volontär kunde kvarstå tills han var 32 år. De nämnda bestämmelserna gällde för armén i början av 1900-talet. Bestämmelserna ändrades naturligtvis en del under årens lopp, men inte i någon större omfattning. År 1952 upphörde volontärinstitutionen.

Vad skiljer ett värvat förband

från ett indelt förband?

Orten - var fanns soldaterna?

De indelta regementena och båtsmanskompanierna var uppsatta på landsbygden, dvs i landsortsocknar. Där hade de soldattorp att bruka när de inte var i tjänst. De fanns med andra ord inte i städerna. Det fanns dock båtsmanskompanier som var uppsatta i vissa städer. Om man hittat en ana, som under den tid han var aktiv soldat, bodde på landsbygden så tjänstgjorde han vid ett indelt förband. De värvade regementena fanns i städerna som garnisonsförband eller på landets fästningar. Med andra ord, om din ana bodde i någon av de större städerna när han var soldat är sannolikheten stor att han tjänstgjorde i ett värvat förband. Exempelvis var samtliga artilleriregementen värvade förband.

Lön/kontrakt

De värvade soldaterna avlönades med kontantlön och anställdes med tidsbegränsade kontrakt, vanligen på 3 eller 6 år. Tidsperioden kunde sedan förlängas. Anställningsavtalen kallades kapitulationskontrakt. De indelta soldaterna anställdes med långa tillsvidare kontrakt och det var vanligt att soldaterna var anställda i 30 år eller mer. De värvade soldaterna hade inga soldattorp utan de var inkvarterade hos borgarna i städerna och från 1800-talet i kaserner. Sammanfattning:

Handledning 10: Hur man

söker värvade soldater

Värvade soldater

Plats: Städer och på fästningar. Inkvarterade hos borgarna i städerna/kaserner Lön: Kontant lön Kontrakt: Kortare kontrakt (vanligen 3 – 12 år)

Indelta soldater

Plats: Landsbygden Lön: Soldattorp att livnära sig på Kontrakt: Långa tillsvidare kontrakt. Tjänstgöring i 30 år eller mer var inget ovanligt

Garnisonsförsamlingar

En hel del av de värvade förbanden bildade egna kyrkoförsamlingar. Dessa församlingar var icke territoriella. Här kan man följa soldatens och hans familj under tiden han tjänstgjorde vid regementet. Det är naturligtvis lättare att följa en anas militära karriär i ett regemente som bildade en egen kyrkoförsamling. De värvade förband som låg i garnison i Stockholm bildade vanligen egna kyrkoförsamlingar.

Stockholms garnison

Exempel på några förband som bildade egna församlingar i Stockholm: Artilleriregementet (1714-1794) / Svea Artilleriregemente (1794-) Göta Livgarde (1809- ) Livgardet till Häst (1774- ) Livgardet till Fot / Svea Livgarde (1694- ) Skeppsholmens församling (1842-1969) – flottans personal i Stockholm Stockholms stads militärkårer (1835-1875) – borgerskapets militärkår och brandvakt Livregementets dragoner bildades 1815 genom en delning av Livregementet till häst. Livregementets dragoner var ett indelt regemente men var förlagt i Stockholm och det enda regementet i Stockholms garnison som var indelt. Soldaterna var dock kyrkskrivna på sina respektive hemortsförsamlingar. Regementet blev dock ett värvat regemente 1901 och mellan 1906 och 1927 återfinns dessa soldater i Oscars församlings kyrkböcker, Stockholm.

Garnisonsförsamlingar i övriga landet

Exempel på militära kyrkoförsamlingar i övriga landet: Amiralitetsförsamlingen i Karlskrona (1688-1999) Garnisonsförsamlingen i Göteborg Garnisonsförsamlingen i Kristianstad Garnisonsförsamlingen i Malmö Helsingborgs garnisonsförsamling Karlsborgs garnisonsförsamling Kristianstads garnisonsförsamling Landskronas garnisonsförsamling Smålands artilleriregementes församling, Jönköping Upplands artilleriregementes församling, Uppsala Vaxholms garnisonsförsamling Ystads garnisonsförsamling

Hur man forskar på värvade

soldater

Artillerist i ett artilleriregemente (värvat) Ändrad: 2017- 01-08 Överst på sidan

Relaterade länkar

Värvade regementen Skillnaden mellan indelta- och värvade soldater