Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-02-04

Hur man söker soldater Närke-Värmlands regemente, dvs före 1812

Inledning

När man forskar på soldater i indelta regementen har man stor användning av överstelöjtnant Claes Grills verk: "Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket", från 1856. Men Grills verk speglar hur den svenska armén och flottan var organiserad vid mitten av 1800-talet. Om man forskar på en soldat som innan dess tjänstgjort vid ett regemente som delats (eller slagits ihop med ett annat regemente) så stämmer inte uppgifterna i Grill om man forskar på tiden innan delningen. Om vi tar Närke-Värmlands regemente som exempel så var detta ett regemente som var något större än de flesta andra infanteriregementen. Ett vanligt infanteri regemente hade i regel 1200 soldater fördelade på 8 kompanier om 150 man vardera. Närke- Värmlands regemente hade 1674 soldater fördelade på 10 kompanier om drygt 160 man vardera. Sju av dessa kompanier låg i Värmland och tre i Närke. År 1812 delades regementet och bildade två nya regementen, Värmlands regemente respektive Närkes regemente. För att särskilja Närke och Värmlands regementen drog man en gräns längs Klarälven från norr till söder. Rotarna som låg öster om Klarälven kom då att tillhöra Närkes regemente och de väster om Klarälven Värmlands regemente. Delningen var klar 1814. Efter delningen av Närke-Värmlands regemente år 1812 fick det nybildade Närkes regemente 766 nummer (474 i Örebro län och 292 i östra Värmland) och blev organiserad på 5 kompanier. Värmlands regemente fick efter delningen 908 nummer med 8 kompanier, samtliga i Värmland väster om Klarälven. När man forskar på Närke-Värmlands regemente, dvs på tiden före 1812, har man därför inte så stor hjälp av Grill eftersom rotarna för Värmlands regemente i regel inte stämmer med rotarna för Närke-Värmlands regemente , dvs för tiden före 1812. Även om många rotar har samma rotenamn så har de andra rotenummer. Vid delningen gjordes nämligen en helt ny numrering av rotarna. Den nya roteringen var klar 1814. Däremot är det totalt sett samma antal rotar i de två nya regementena som det var i det gamla Närke-Värmlands regemente. För att underlätta forskandet på soldater i Närke-Värmlands regemente har jag sammanställt en förteckning av regementets rotar och rotenummer liknande den som finns i Grill. Denna förteckning kommer jag att använda i detta exempel på hur man forskar på soldater i Närke-Värmlands regemente. Nedanstående exempel på hur man söker efter en soldat i generalmönsterrullorna avseende Närke-Värmlands regemente, dvs före delningen av regementet 1812.

Husförhörslängd, HFL

I detta exempel skall vi leta uppgifter om soldaten Lars Olsson Arnfelt i de militära generalmönsterrullorna. I en husförhörslängd har vi hittat soldaten Lars Olsson Arnfelt, född 1776 i Segerstads socken (Värmland, S). Källa: Sunne AI:26 (1805-1810) Bild 21 / sid 15. Dvs vi har hittat honom i Sunne AI:24, sid 15 och närmare bestämt i Norra Arneby. Informationen i HFL ger i övrigt ingen information om hans soldatnummer eller rotens namn men sannolikt heter roten något med Norra Arneby. Däremot står hans patronymikon, Olsson. Detta blir vanligt under 1800-talet. Hans soldatnamn är Arnfelt.

Handledning 4: Hur man söker soldater i

Närke-Värmlands regemente

Innehåll denna sida:
Ovan, utdrag från husförhörslängden Sunne AI:26 (1805-1810) Bild 21 / sid 15 (AID: v13305.b21.s15, NAD: SE/VA/13512), Norra Arneby. Här ser vi soldaten Lars Olsson Arnfelt (f. 1776 i Segerstad) med hustru Marit Svensdotter (f. 1771) samt deras två döttrar, Maija (f. 1804-08-01) samt Katharina (1807-01-28).

Sök regemente och kompani i Grill

Nästa uppgift är att ta reda på vilket regemente han tjänstgjorde vid samt i vilket kompani. Här tar vi hjälp av överstelöjtnant Claes Grills verk: "Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket", från 1856, I - IV. Den finns utgiven av Sveriges Släktforskarförbund 1988 som faksimilutgåva. Denna utgåva består av två böcker (bestående av totalt 4 band). Dessa böcker finns på de allra flest bibliotek men finns även att köpa på CD-skiva. Grill finns även digitaliserad hos ArkivDigital. Sök då på "Tryckt litteratur". I Grill går vi först in i sockenregistret för att se vilka regementen som hade rotar/rusthåll i Sunne socken. Värmlands regemente hade 54 rotar i socknen. Se exempel nedan! Roten heter Norra Arneby så vi tittar i Värmlands regemente i Grill och ser att regementet har en rote i Norra Arneby, rote 34. Med andra ord “tror” vi nu oss veta att Lars Olsson Arnfelt tjänstgjorde vid Värmlands regemente. Det kompani i regementet som hade roten Norra Arneby är Livkompaniet. De rotenummer som anges i Grill är de rotenummer som användes inom kompanierna. Bilden till höger visar omslaget till första bandet av "Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket" av C. Grill.

Grill

Något man måste vara medveten om när man använder Claes Grills "Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket" i sin soldatforskning är att det speglar förhållandena som rådde när han skrev sitt verk om Indelningsverket, dvs i mitten av 1800-talet. Många av regementena har haft olika namn under århundradena och de namn som finns i Grill är de namn som respektive regemente hade vid mitten av 1800-talet. Vidare kan regementen ha delats eller slagits ihop och blivit nya förband. Ett sådant exempel är Närke-Värmlands regemente som 1812 delades i två nya oberoende regementen, Närkes regemente respektive Värmlands regemente. Det är de två sistnämnda som finns upptagna i Grill. När man forskar på Närke-Värmlands regemente, dvs på tiden före 1812, har man därför inte stor hjälp av Grill eftersom rotarna för Värmlands regemente i regel inte stämmer med rotarna för Närke-Värmlands regemente , dvs för tiden före 1812. Även om många rotar har samma rotenamn så har de andra rotenummer. Vid delningen gjordes nämligen en helt ny numrering av rotarna. Den nya roteringen var klar 1814. Mer hjälp om detta: Förbandens histora och namn. OBS, Grills verk tar enbart upp de förband i armén och flottan som ingick i indelningsverket. Värvade förband finns inte med i Grill!
Bilderna nedan visar hur man söker i sockenregistret för att sen slå upp regementet.
Ovan, Grills sockenregister, här med Sunne, Värmland. Denna bild är från originalutgåvan av Grill och här finns referenserna till respektive band och sida inskrivna för hand. I den nyare faksimilutgåvan är dessa referenser tryckta. Referenserna består av band i form av romerska siffror samt sida i respektive band där man hittar det regemente som har rotar i just den socknen. 1. Band I innehåller kavalleriregementen 2. Band II infanteriregementen 3. Band III innehåller Flottans båtsmanskompanier 4. Band IV den Extra roteringen Källa till bilden ovan: Tryckt litteratur GrillReg:1 (0-9999) Bild 720 / sid 69 (AID: v792967.b720.s69, NAD: SE/AD/00001). Enligt ovan finns tre referenser för Sunne socken: II 81, band II, sida 81, infanteri - i detta fall Värmlands regemente. På denna sida finns roten 34 Norra Arneby! II 262, band II, sida 262, nya ordinarie soldatroteringen IV 21, band IV, sida 21, extra roteringen vid armén, Värmlands län Vi går till band II (andra delen) och slår upp sida 81 och finner informationen om Värmlands regemente som visas nedan:
Ovan ser vi sida 82, band II ur Grill vilken visar Värmlands regemente, Frykdals härad. Överst finner vi resten av de rotar som fanns i Sunne socken. Till höger finns ett antal kolumner som representerar de olika kompanierna. Första kolumnen är den för Livkompaniet. Summan för Sunne är 54 (dvs regementet hade 54 rotar i Sunne) och samtliga dessa tillhör således Livkompaniet. Till höger i normal stil ser vi att dessa rotar även fanns i Närke-Värmlands regemente (före 1812) och där i Överstelöjtnantes kompani (kompani nr 2). I uppräkningen av de rotar som finns i Sunne ser vi även roten Norra Arneby och som har rotenummer 34. Källa till bilden ovan: Tryckt litteratur Grill:2 (1856-1856) Bild 460 / sid 83 (AID: v792654.b460.s83, NAD: SE/AD/00001)

Generalmönsterrullorna, GMR

Vi “tror” oss nu veta att soldaten Arnfelt tjänstgjorde vid Livkompaniet, Värmlands regemente och detta förenklar sökningen betydligt när vi nu skall försöka finna honom i regementes generalmönsterrullor (GMR) för den tid då han var soldat. Generalmönsterrullorna finns tillgängliga både hos ArkivDigital och SVAR. ArkivDigital kräver abonnemang. Tittar vi på de generalmönsterrullor som finns för Värmlands regemente ser vi snabbt att inga generalmönsterrullor finns för regementet före 1819. Detta är en varningsklocka om att vi tittar på fel regemente. Vår soldat Lars Olsson Arnfelt var soldat 1805 enligt HFL och då bör det finnas en generalmönsterrulla där vi kan hitta honom. Eftersom Värmlands regementes generalmönsterrullor börjar först 1819 så tittar vi således på fel regemente. Nedan visas ett urval av Värmlands regementes generalmönsterrullor:
Ovan ser vi ett utdrag ur ArkivDigitals förteckning över ett urval av Värmlands regementes generalmönsterrullor. Regementets första GMR är från 1819. Vi går nu tillbaka till Grill. För varje regemente som finns upptagen i Grill finns i ingressen till varje regemente en kort historik om regementet. Vi tittar nu i ingressen på Värmlands regementes historik och ser om vi kan finna någon ledtråd.
Ovan, här finner vi nu uppgifter att Värmlands regemente före 1812 (delningen var genomförd 1814) ingick i Närke- Värmlands regemente. Eftersom vi hittat vår soldat Arnfelt i HFL för år 1805 så är det med andra ord Närke-Värmlands generalmönsterrullor vi skall titta i. Källa: Tryckt litteratur Grill:2 (1856-1856) Bild 430 / sid 77 (AID: v792654.b430.s77, NAD: SE/AD/00001)

Konvertera Grills rotenummer för Värmlands regemente (resp. Närkes regemente) till

motsvarande rotenummer för Närke-Värmlands regemente

Rotarna för Värmlands regemente stämmer i regel inte med rotarna för Närke-Värmlands regemente , dvs för tiden före 1812. Även om många rotar har samma rotenamn så har de andra rotenummer. Vid delningen gjordes nämligen en helt ny numrering av rotarna. Den nya roteringen var klar 1814. Hur kan vi då konvertera rotenummer 34 för Norra Arneby till det rotenummer som användes av roten i Närke-Värmlands regemente? Vi använder oss av en sida på min sajt som hjälper till att konvertera rotenummer för Värmlands regementes kompanier respektive Närkes regementes komapnier till de rotenummer som de hade i respektive kompani i Närke-Värmlands regemente. Denna sida finns på Rotenummer i Närke-Värmlands regemente (öppnas i nytt fönster). Enligt Grill ovan vet vi att Norra Arneyby tillhörde Livkompaniet i Värmlands regemente men Överstelöjtnanens kompani i Närke-Värmlands regemente. På sidan som länken ovan pekar på: 1. Sök upp Överstelöjtnantens kompani (2:a kompaniet). 2. Sök fram Norra Arneby eller rotenummer 34 i kolumnen Grill 3. Här ser vi nu att rote 34 i Värmlands regemente var rote nr 2 i Närke-Värmlands regemente.
Ovan, ser vi att rotenummer 34, Norra Arneby, i Grill för Värmlands regemente motsvaras av rotenummer 2 i Överstelöjtnantens kompani (nr 2) i Närke-Värmlands regemente. Det är med andra ord soldatnummer 2 i Överstelöjtnantens kompani för Närke-Värmlands regementes generalmönsterrullor vi skall söka efter, soldat Lars Olsson Arnfelt. Överstelöjtnantens kompani var i regel alltid andra kompaniet och brukar alltid ligga direkt efter livkompaniet i GMR. Detta kompani var överstelöjtnantens eget kompani. Vi tittar nu vilka generalmönstringar Närke-Värmlands regemente gjorde i början av 1800-talet och ser att en generalmönstring gjordes år 1805 som kan vara lämplig att börja med eftersom HFL ovan där vi hittade honom speglar denna tidpunkt. Denna generalmönstring av regementet genomfördes den 7 juni 1805 vilket bl.a. står i ingressen till kompaniet i rullan. Vi söker nu vidare i generalmönsterrullan under överstelöjtnantens kompani tills vi kommer till soldat 2 på Norra Arneby rote. Källa: Generalmönsterrullor - Närke och Värmlands regemente 196 (1805-1805) Bild 66 / sid 109 (AID: v46641.b66.s109, NAD: SE/KrA/0023). De uppgifter vi hittar i GMR om Lars Arnfelt är att han är född i Värmland samt att han vid generalmönstringen den 7 juni 1805 var 29 år gammal. Han har då varit i tjänst i 7 år. Vi har även uppgift om att Lars Arnfelt var 5 fot 9 tum lång samt att han vid mönstringen var ogift. Vid mönstringen 1805 har han noteringen ”approberas” i kolumnen "föregående mönstring". Detta betyder att han blev godkänd som soldat vid regementet vid regementets förra generalmönstring. Även om en person antogs (rekryteras) i perioden mellan två mönstringar (dvs blev rekryt) skulle han ändå godkännas vid nästa generalmönstring så det var först då han blev soldat. Längst till vänster i rullan står rotenumret. Det fanns två serier rotenummer i GMR. 1. Rotenummerserien längst till vänster var en nummerserie inom regementet och gick mellan 1 – 1200 (1200 soldater per infanteriregemente). 2. Den andra nummerserien, till höger om den första, var en nummerserie inom kompaniet och för ett infanteriregemente var gick den serien mellan 1-150 (om det var 150 soldater per kompani). I Grill visas numret inom kompaniet. Arnfelt var således soldat nummer 2 i kompaniet och soldat 160 vid regementet.

Utdrag från Närke-Värmlands regementes generalmönstring den 7 juni 1805

Ovan, utdrag ur Generalmönsterrullor - Närke och Värmlands regemente 195 (1802-1802) Bild 51 (AID: v46640.b51, NAD: SE/KrA/0023). Här finner vi uppgift om att den tidigare soldaten på rote 2, Överstelöjtnantens kompani, också hade soldatnamnet Arnfelt samt att denne soldat avled den 10 april 1798. Den nya soldaten på roten blir vår Lars Olsson Arnfelt som antogs den 10 oktober 1798 enligt rullan. Vid generalmönstringen den 9 juni 1802 var han 26 år gammal. Han har då varit i tjänst i 4 år vilket stämmer med att antogs 1798. Vi har även uppgift om att Lars Arnfelt vid denna var mönstring gift och att han var 5 fot 9 lång.

När tog Lars Arnfelt avsked?

Generalmönstring av regementet närmast efter 1805 sker först den 4 december 1811. Vid denna generalmönstring finns nu en ny soldat på roten, Jan Bengtsson Arnfelt. Han avled dock på roten i april 1811 och roten är vid generalmönstringen vakant. Det finns ingen information i rullan om när Lars Arnfelt tog avsked.

Utdrag från Värmlands regementes generalmönstring den 4 december 1811

Nästa generalmönstring sker den 4 december 1811.
Ovan, utdrag ur Generalmönsterrullor - Närke och Värmlands regemente 197 (1811-1811) Bild 48 / sid 37 (AID: v46642a.b48.s37, NAD: SE/KrA/0023). Här ser vi att det nu finns en ny soldat på rote 2, Norra Arneby, Jan Bengtsson Arnfelt. Han avled dock på roten i april 1811. Någon information om Lars Arnfelt och när han tog avsked finns inte i rullan. Åren mellan mönstringarna 1805 och 1811 var år där Sverige var inblandad i fler krig, bl.a. Pommerska kriget (1805 - 1810) och Finska kriget 1808 - 1809 så Lars Arnfelt kan mycket väl ha dött i fält under dessa år. Enligt HFL Sunne AI:26, sid 15, flyttar Jan Bengtsson Arnfelt in på roten år 1809 men redan 1808 fanns en Nils Arnfelt på roten enligt HFL så det är troligt att Lars Arnfelt var i tjänst fram till 1808. Roten är vid mönstringstillfället 1811 vakant, dvs det har ännu inte antagits någon ny soldat på roten.

Uniformen

Vilken typ av uniform bar vår infanterisoldat, Lars Arnfelt?

Han antogs som soldat den 10 oktober 1798 och var troligen i tjänst fram till 1808. Hur såg den uniform ut som Närke-Värmlands regemente bar vid denna tid? Antagligen bar Arnfelt infanteriuniform m/1798. Bilden nedan visar en infanterisoldat vid Närke-Värmlands regemente i uniform m/1798.
Soldat vid Närke-Värmlands regemente, uniform m/1798 med hatt m/1799.

Andra rullor

Några andra rullor som kan vara värd att titta i är "Rullor 1620-1723" och "Rullor 1724-".

Rullor 1620-1723

"Rullor 1620-1723" täcker tiden under det äldre indelningsverket med dess utskrivningar samt för tiden under det yngre indelningsverket fram till och med 1723. Denna serie är den viktigaste källserien rörande stormaktstiden för tiden före det yngre indelningsverkets genomförande på 1680-talet. Därefter är den ett komplement till samlingen generalmönsterrullor. Medan generalmönsterrullorna är samlade regemente för regemente är denna samling ordnad år för år.

Rullor 1724-

"Rullor 1724-" är en värdefull källa och ett komplement till generalmönsterrullorna (GMR). Denna serie kan eventuellt täcka in luckor i respektive regementes rullserier. Dessa rullor är uppställda på samma sätt som GMR.

Sunne socken

Var låg soldattorp 2, Norra Arneby någonstans? Ja, det låg i Sunne socken, Värmland. Sunne är en tätort samt centralort i Sunne kommun i Värmland. Sunne ligger i Fryksdalen, mellan Övre Fryken och Mellan-Fryken. Äldre stavningar på socknen är Sund eller Sundy. Sunne socken ingick i Fryksdals härad. Sunne socken ligger nordväst om Karlstad omkring södra delen av Övre Fryken och norra delen av Mellanfryken och med Rottnen i väster. Socknen har odlingsbygd utmed sjöarna och är i övrigt en kuperad skogsbygd. Sunne kyrka är en kyrkobyggnad i Sunne i Värmland. Den är församlingskyrka i Sunne församling i Karlstads stift. Kyrkan kallas ibland "Fryksdalens domkyrka".
Karta Sunne, Värmland. Var låg soldattorpet tillhörande Norra Arneby? På kartan ser man Norra Arneby, rote 2, Överstelöjtnantens kompani, Näreke-Värmlands regemente. Norra Arneby ligger upp till höger på kartan. Källa: Lantmäteriets historiska kartor.
Bilden visar Sunne kyrka, Värmland Fri bild Wikipedia.

Register

Det finns ett antal register som man kan ta hjälp av för att enklare hitta rätt regemente när man söker efter en soldat i de militära rullorna.

Centrala soldatregistret

Ett av de största soldatregistren är Centrala soldatregistret. Hittar man sin soldat här får man hjälp med både rote, kompani och regemente. Registret innehåller soldater under det yngre indelningsverket, dvs soldater och båtsmän som antogs mellan åren 1682–1901 i den indelta armén samt flottans båtsmanskompanier. I registret finns meniga soldaten upp till distinktionskorprals grad. Mao finns inga befäl med i registret. Vissa värvade förband finns också med men mest är det indelta förband. Registret gör heller inte anspråk på att vara fullständig, forskning pågår hela tiden och nya soldater förs till de tidigare registrerade samt nya uppgifter om soldaterna och den närmaste familjen. Mer information om innehållet i databasen finns på http://www.soldatreg.se/om-basen/ .

Regementsregister

Det finns även ett antal regementsregister som man kan använda sig av. I exemplet ovan har jag använt mig av Södermanlands regemente och då man även titta i Soldatregister Södermanland. OBS, dessa register är sekundära källor och bör betraktas som sådana. Använd dem för att få en ingång i de primära källorna, dvs generalmönsterrullorna och liknande, och använd informationen från dessa källor i släktforskningen. Verifiera alltid uppgifter från registren med primärkällorna!

Relaterade länkar

Soldatforskning - en guide till de militära källorna Exempel på noteringar i generalmönsterrullor Exempel på generalmönsterrulla från 1845

Bilder

Bilder Hans Högman, 2015.

Källor

Sunne AI:26 (1805-1810) Bild 21 / sid 15 (AID: v13305.b21.s15, NAD: SE/VA/13512) Tryckt litteratur GrillReg:1 (0-9999) Bild 720 / sid 69 (AID: v792967.b720.s69, NAD: SE/AD/00001) Tryckt litteratur Grill:2 (1856-1856) Bild 430 / sid 77 (AID: v792654.b430.s77, NAD: SE/AD/00001) Tryckt litteratur Grill:2 (1856-1856) Bild 450 / sid 81 (AID: v792654.b450.s81, NAD: SE/AD/00001) Tryckt litteratur Grill:2 (1856-1856) Bild 460 / sid 83 (AID: v792654.b460.s83, NAD: SE/AD/00001) Generalmönsterrullor - Närke och Värmlands regemente 196 (1805-1805) Bild 66 / sid 109 (AID: v46641.b66.s109, NAD: SE/KrA/0023) Generalmönsterrullor - Närke och Värmlands regemente 195 (1802-1802) Bild 51 (AID: v46640.b51, NAD: SE/KrA/0023) Generalmönsterrullor - Närke och Värmlands regemente 197 (1811-1811) Bild 48 / sid 37 (AID: v46642a.b48.s37, NAD: SE/KrA/0023) "Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket", Claes Grill, 1856 Lantmäteriets historiska kartor Överst på sidan
Ovan, utdrag ur Generalmönsterrullor - Närke och Värmlands regemente 196 (1805-1805) Bild 66 / sid 109 (AID: v46641.b66.s109, NAD: SE/KrA/0023). Genom att bläddra framåt bland soldaterna i Överstelöjtnantens kompani kommer vi snart fram till soldat nr 2, Norra Arneby rote, dvs soldaten Lars Arnfelt. Arnfelt är född i Värmland (Verml) samt var vid generalmönstringen den 7 juni 1805 27 år. Han har då varit i tjänst i 7 år. Vi har även uppgift om att Lars Arnfelt var 5 fot 9 tum lång samt att han vid mönstringen var ogift. Längst till vänster i rullan står serierna med rotenummer.

När antogs Lars Arnfelt?

Vi har nu sett att Lars Arnfelt godkändes som soldat vid regementets generalmönstring den den 7 juni 1805. I denna generalmönsterrulla finner vi även information om att han antogs som rekryt vid föregående generalmönstring. Vi skall därför titta på den föregående generalmönstringens rulla för att se när han antogs. Den generalmönstring som ligger närmast innan mönstringen 1805 skedde den 9 juni 1802. Om vi tittar i regementets generalmönsterrulla från 1802 och söker upp soldat 2 vid Överstelöjtnantens kompani så får vi nu information om när han antogs som rekryt vid kompaniet. Arnfelt antogs som rekryt den 10 oktober 1798 enligt rullan. Se nedan.

Utdrag från Närke-Värmlands regementes generalmönstring den 9 juni 1802

Denna generalmönstring av regementet skedde den 9 juni 1802.
Ovan ser vi sida 81, band II ur Grill vilken visar Värmlands regemente, Frykdals härad. En bit ner finner vi Sunne socken och under Sunne ser vi första delen av de rotar som finns i socknen. Till höger finns ett antal kolumner som representerar de olika kompanierna. Kompaninamnen med fet stil är Värmlands regementes kompanier och de med normal stil är fd. Närke-Värmlands kompanier. Källa till bilden ovan: Tryckt litteratur Grill:2 (1856-1856) Bild 450 / sid 81 (AID: v792654.b450.s81, NAD: SE/AD/00001)
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
xxx Söka soldater xxxx

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2018-02-28

Hur man söker soldater Närke-

Värmlands regemente, dvs före

1812

Inledning

När man forskar på soldater i indelta regementen har man stor användning av överstelöjtnant Claes Grills verk: "Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket", från 1856. Men Grills verk speglar hur den svenska armén och flottan var organiserad vid mitten av 1800-talet. Om man forskar på en soldat som innan dess tjänstgjort vid ett regemente som delats (eller slagits ihop med ett annat regemente) så stämmer inte uppgifterna i Grill om man forskar på tiden innan delningen. Om vi tar Närke-Värmlands regemente som exempel så var detta ett regemente som var något större än de flesta andra infanteriregementen. Ett vanligt infanteri regemente hade i regel 1200 soldater fördelade på 8 kompanier om 150 man vardera. Närke-Värmlands regemente hade 1674 soldater fördelade på 10 kompanier om drygt 160 man vardera. Sju av dessa kompanier låg i Värmland och tre i Närke. År 1812 delades regementet och bildade två nya regementen, Värmlands regemente respektive Närkes regemente. För att särskilja Närke och Värmlands regementen drog man en gräns längs Klarälven från norr till söder. Rotarna som låg öster om Klarälven kom då att tillhöra Närkes regemente och de väster om Klarälven Värmlands regemente. Delningen var klar 1814. Efter delningen av Närke-Värmlands regemente år 1812 fick det nybildade Närkes regemente 766 nummer (474 i Örebro län och 292 i östra Värmland) och blev organiserad på 5 kompanier. Värmlands regemente fick efter delningen 908 nummer med 8 kompanier, samtliga i Värmland väster om Klarälven. När man forskar på Närke-Värmlands regemente, dvs på tiden före 1812, har man därför inte så stor hjälp av Grill eftersom rotarna för Värmlands regemente i regel inte stämmer med rotarna för Närke-Värmlands regemente , dvs för tiden före 1812. Även om många rotar har samma rotenamn så har de andra rotenummer. Vid delningen gjordes nämligen en helt ny numrering av rotarna. Den nya roteringen var klar 1814. Däremot är det totalt sett samma antal rotar i de två nya regementena som det var i det gamla Närke-Värmlands regemente. För att underlätta forskandet på soldater i Närke- Värmlands regemente har jag sammanställt en förteckning av regementets rotar och rotenummer liknande den som finns i Grill. Denna förteckning kommer jag att använda i detta exempel på hur man forskar på soldater i Närke- Värmlands regemente. Nedanstående exempel på hur man söker efter en soldat i generalmönsterrullorna avseende Närke- Värmlands regemente, dvs före delningen av regementet 1812.

Husförhörslängd, HFL

I detta exempel skall vi leta uppgifter om soldaten Lars Olsson Arnfelt i de militära generalmönsterrullorna. I en husförhörslängd har vi hittat soldaten Lars Olsson Arnfelt, född 1776 i Segerstads socken (Värmland, S). Källa: Sunne AI:26 (1805-1810) Bild 21 / sid 15. Dvs vi har hittat honom i Sunne AI:24, sid 15 och närmare bestämt i Norra Arneby. Informationen i HFL ger i övrigt ingen information om hans soldatnummer eller rotens namn men sannolikt heter roten något med Norra Arneby. Däremot står hans patronymikon, Olsson. Detta blir vanligt under 1800-talet. Hans soldatnamn är Arnfelt.

Handledning 4: Hur man

söker soldater i Närke-

Värmlands regemente

Sök regemente och kompani i Grill

Nästa uppgift är att ta reda på vilket regemente han tjänstgjorde vid samt i vilket kompani. Här tar vi hjälp av överstelöjtnant Claes Grills verk: "Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket", från 1856, I - IV. Den finns utgiven av Sveriges Släktforskarförbund 1988 som faksimilutgåva. Denna utgåva består av två böcker (bestående av totalt 4 band). Dessa böcker finns på de allra flest bibliotek men finns även att köpa på CD-skiva. Grill finns även digitaliserad hos ArkivDigital. Sök då på "Tryckt litteratur". I Grill går vi först in i sockenregistret för att se vilka regementen som hade rotar/rusthåll i Sunne socken. Värmlands regemente hade 54 rotar i socknen. Se exempel nedan! Roten heter Norra Arneby så vi tittar i Värmlands regemente i Grill och ser att regementet har en rote i Norra Arneby, rote 34. Med andra ord “tror” vi nu oss veta att Lars Olsson Arnfelt tjänstgjorde vid Värmlands regemente. Det kompani i regementet som hade roten Norra Arneby är Livkompaniet. De rotenummer som anges i Grill är de rotenummer som användes inom kompanierna. Bilden till höger visar omslaget till första bandet av "Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket" av C. Grill.

Grill

Något man måste vara medveten om när man använder Claes Grills "Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket" i sin soldatforskning är att det speglar förhållandena som rådde när han skrev sitt verk om Indelningsverket, dvs i mitten av 1800-talet. Många av regementena har haft olika namn under århundradena och de namn som finns i Grill är de namn som respektive regemente hade vid mitten av 1800-talet. Vidare kan regementen ha delats eller slagits ihop och blivit nya förband. Ett sådant exempel är Närke-Värmlands regemente som 1812 delades i två nya oberoende regementen, Närkes regemente respektive Värmlands regemente. Det är de två sistnämnda som finns upptagna i Grill. När man forskar på Närke-Värmlands regemente, dvs på tiden före 1812, har man därför inte stor hjälp av Grill eftersom rotarna för Värmlands regemente i regel inte stämmer med rotarna för Närke-Värmlands regemente , dvs för tiden före 1812. Även om många rotar har samma rotenamn så har de andra rotenummer. Vid delningen gjordes nämligen en helt ny numrering av rotarna. Den nya roteringen var klar 1814. Mer hjälp om detta: Förbandens histora och namn. OBS, Grills verk tar enbart upp de förband i armén och flottan som ingick i indelningsverket. Värvade förband finns inte med i Grill!
Bilderna nedan visar hur man söker i sockenregistret för att sen slå upp regementet.
Ovan, Grills sockenregister, här med Sunne, Värmland. Denna bild är från originalutgåvan av Grill och här finns referenserna till respektive band och sida inskrivna för hand. I den nyare faksimilutgåvan är dessa referenser tryckta. Referenserna består av band i form av romerska siffror samt sida i respektive band där man hittar det regemente som har rotar i just den socknen. 1. Band I innehåller kavalleriregementen 2. Band II infanteriregementen 3. Band III innehåller Flottans båtsmanskompanier 4. Band IV den Extra roteringen Källa till bilden ovan: Tryckt litteratur GrillReg:1 (0- 9999) Bild 720 / sid 69 (AID: v792967.b720.s69, NAD: SE/AD/00001). Enligt ovan finns tre referenser för Sunne socken: II 81, band II, sida 81, infanteri - i detta fall Värmlands regemente. På denna sida finns roten 34 Norra Arneby! II 262, band II, sida 262, nya ordinarie soldatroteringen IV 21, band IV, sida 21, extra roteringen vid armén, Värmlands län Vi går till band II (andra delen) och slår upp sida 81 och finner informationen om Värmlands regemente som visas nedan:
Ovan ser vi sida 82, band II ur Grill vilken visar Värmlands regemente, Frykdals härad. Överst finner vi resten av de rotar som fanns i Sunne socken. Till höger finns ett antal kolumner som representerar de olika kompanierna. Första kolumnen är den för Livkompaniet. Summan för Sunne är 54 (dvs regementet hade 54 rotar i Sunne) och samtliga dessa tillhör således Livkompaniet. Till höger i normal stil ser vi att dessa rotar även fanns i Närke-Värmlands regemente (före 1812) och där i Överstelöjtnantes kompani (kompani nr 2). I uppräkningen av de rotar som finns i Sunne ser vi även roten Norra Arneby och som har rotenummer 34. Källa till bilden ovan: Tryckt litteratur Grill:2 (1856- 1856) Bild 460 / sid 83 (AID: v792654.b460.s83, NAD: SE/AD/00001)

Generalmönsterrullorna, GMR

Vi “tror” oss nu veta att soldaten Arnfelt tjänstgjorde vid Livkompaniet, Värmlands regemente och detta förenklar sökningen betydligt när vi nu skall försöka finna honom i regementes generalmönsterrullor (GMR) för den tid då han var soldat. Generalmönsterrullorna finns tillgängliga både hos ArkivDigital och SVAR. ArkivDigital kräver abonnemang. Tittar vi på de generalmönsterrullor som finns för Värmlands regemente ser vi snabbt att inga generalmönsterrullor finns för regementet före 1819. Detta är en varningsklocka om att vi tittar på fel regemente. Vår soldat Lars Olsson Arnfelt var soldat 1805 enligt HFL och då bör det finnas en generalmönsterrulla där vi kan hitta honom. Eftersom Värmlands regementes generalmönsterrullor börjar först 1819 så tittar vi således på fel regemente. Nedan visas ett urval av Värmlands regementes generalmönsterrullor:
Ovan ser vi ett utdrag ur ArkivDigitals förteckning över ett urval av Värmlands regementes generalmönsterrullor. Regementets första GMR är från 1819. Vi går nu tillbaka till Grill. För varje regemente som finns upptagen i Grill finns i ingressen till varje regemente en kort historik om regementet. Vi tittar nu i ingressen på Värmlands regementes historik och ser om vi kan finna någon ledtråd.
Ovan, här finner vi nu uppgifter att Värmlands regemente före 1812 (delningen var genomförd 1814) ingick i Närke-Värmlands regemente. Eftersom vi hittat vår soldat Arnfelt i HFL för år 1805 så är det med andra ord Närke-Värmlands generalmönsterrullor vi skall titta i. Källa: Tryckt litteratur Grill:2 (1856-1856) Bild 430 / sid 77 (AID: v792654.b430.s77, NAD: SE/AD/00001)

Konvertera Grills rotenummer för

Värmlands regemente (resp. Närkes

regemente) till motsvarande rotenummer

för Närke-Värmlands regemente

Rotarna för Värmlands regemente stämmer i regel inte med rotarna för Närke-Värmlands regemente , dvs för tiden före 1812. Även om många rotar har samma rotenamn så har de andra rotenummer. Vid delningen gjordes nämligen en helt ny numrering av rotarna. Den nya roteringen var klar 1814. Hur kan vi då konvertera rotenummer 34 för Norra Arneby till det rotenummer som användes av roten i Närke-Värmlands regemente? Vi använder oss av en sida på min sajt som hjälper till att konvertera rotenummer för Värmlands regementes kompanier respektive Närkes regementes komapnier till de rotenummer som de hade i respektive kompani i Närke-Värmlands regemente. Denna sida finns på Rotenummer i Närke-Värmlands regemente (öppnas i nytt fönster). Enligt Grill ovan vet vi att Norra Arneyby tillhörde Livkompaniet i Värmlands regemente men Överstelöjtnanens kompani i Närke-Värmlands regemente. På sidan som länken ovan pekar på: 1. Sök upp Överstelöjtnantens kompani (2:a kompaniet). 2. Sök fram Norra Arneby eller rotenummer 34 i kolumnen Grill 3. Här ser vi nu att rote 34 i Värmlands regemente var rote nr 2 i Närke-Värmlands regemente.
Ovan, ser vi att rotenummer 34, Norra Arneby, i Grill för Värmlands regemente motsvaras av rotenummer 2 i Överstelöjtnantens kompani (nr 2) i Närke-Värmlands regemente. Det är med andra ord soldatnummer 2 i Överstelöjtnantens kompani för Närke- Värmlands regementes generalmönsterrullor vi skall söka efter, soldat Lars Olsson Arnfelt. Överstelöjtnantens kompani var i regel alltid andra kompaniet och brukar alltid ligga direkt efter livkompaniet i GMR. Detta kompani var överstelöjtnantens eget kompani. Vi tittar nu vilka generalmönstringar Närke- Värmlands regemente gjorde i början av 1800-talet och ser att en generalmönstring gjordes år 1805 som kan vara lämplig att börja med eftersom HFL ovan där vi hittade honom speglar denna tidpunkt. Denna generalmönstring av regementet genomfördes den 7 juni 1805 vilket bl.a. står i ingressen till kompaniet i rullan. Vi söker nu vidare i generalmönsterrullan under överstelöjtnantens kompani tills vi kommer till soldat 2 på Norra Arneby rote. Källa: Generalmönsterrullor - Närke och Värmlands regemente 196 (1805-1805) Bild 66 / sid 109 (AID: v46641.b66.s109, NAD: SE/KrA/0023). De uppgifter vi hittar i GMR om Lars Arnfelt är att han är född i Värmland samt att han vid generalmönstringen den 7 juni 1805 var 29 år gammal. Han har då varit i tjänst i 7 år. Vi har även uppgift om att Lars Arnfelt var 5 fot 9 tum lång samt att han vid mönstringen var ogift. Vid mönstringen 1805 har han noteringen approberas” i kolumnen "föregående mönstring". Detta betyder att han blev godkänd som soldat vid regementet vid regementets förra generalmönstring. Även om en person antogs (rekryteras) i perioden mellan två mönstringar (dvs blev rekryt) skulle han ändå godkännas vid nästa generalmönstring så det var först då han blev soldat. Längst till vänster i rullan står rotenumret. Det fanns två serier rotenummer i GMR. 1. Rotenummerserien längst till vänster var en nummerserie inom regementet och gick mellan 1 – 1200 (1200 soldater per infanteriregemente). 2. Den andra nummerserien, till höger om den första, var en nummerserie inom kompaniet och för ett infanteriregemente var gick den serien mellan 1-150 (om det var 150 soldater per kompani). I Grill visas numret inom kompaniet. Arnfelt var således soldat nummer 2 i kompaniet och soldat 160 vid regementet.

Utdrag från Närke-Värmlands regementes

generalmönstring den 7 juni 1805

Ovan, utdrag ur Generalmönsterrullor - Närke och Värmlands regemente 195 (1802-1802) Bild 51 (AID: v46640.b51, NAD: SE/KrA/0023). Här finner vi uppgift om att den tidigare soldaten på rote 2, Överstelöjtnantens kompani, också hade soldatnamnet Arnfelt samt att denne soldat avled den 10 april 1798. Den nya soldaten på roten blir vår Lars Olsson Arnfelt som antogs den 10 oktober 1798 enligt rullan. Vid generalmönstringen den 9 juni 1802 var han 26 år gammal. Han har då varit i tjänst i 4 år vilket stämmer med att antogs 1798. Vi har även uppgift om att Lars Arnfelt vid denna var mönstring gift och att han var 5 fot 9 lång.

När tog Lars Arnfelt avsked?

Generalmönstring av regementet närmast efter 1805 sker först den 4 december 1811. Vid denna generalmönstring finns nu en ny soldat på roten, Jan Bengtsson Arnfelt. Han avled dock på roten i april 1811 och roten är vid generalmönstringen vakant. Det finns ingen information i rullan om när Lars Arnfelt tog avsked.

Utdrag från Värmlands regementes

generalmönstring den 4 december 1811

Nästa generalmönstring sker den 4 december 1811.
Ovan, utdrag ur Generalmönsterrullor - Närke och Värmlands regemente 197 (1811-1811) Bild 48 / sid 37 (AID: v46642a.b48.s37, NAD: SE/KrA/0023). Här ser vi att det nu finns en ny soldat på rote 2, Norra Arneby, Jan Bengtsson Arnfelt. Han avled dock på roten i april 1811. Någon information om Lars Arnfelt och när han tog avsked finns inte i rullan. Åren mellan mönstringarna 1805 och 1811 var år där Sverige var inblandad i fler krig, bl.a. Pommerska kriget (1805 - 1810) och Finska kriget 1808 - 1809 så Lars Arnfelt kan mycket väl ha dött i fält under dessa år. Enligt HFL Sunne AI:26, sid 15, flyttar Jan Bengtsson Arnfelt in på roten år 1809 men redan 1808 fanns en Nils Arnfelt på roten enligt HFL så det är troligt att Lars Arnfelt var i tjänst fram till 1808. Roten är vid mönstringstillfället 1811 vakant, dvs det har ännu inte antagits någon ny soldat på roten.

Uniformen

Vilken typ av uniform bar vår

infanterisoldat, Lars Arnfelt?

Han antogs som soldat den 10 oktober 1798 och var troligen i tjänst fram till 1808. Hur såg den uniform ut som Närke-Värmlands regemente bar vid denna tid? Antagligen bar Arnfelt infanteriuniform m/1798. Bilden nedan visar en infanterisoldat vid Närke- Värmlands regemente i uniform m/1798.
Soldat vid Närke-Värmlands regemente, uniform m/1798 med hatt m/1799.

Andra rullor

Några andra rullor som kan vara värd att titta i är "Rullor 1620-1723" och "Rullor 1724-".

Rullor 1620-1723

"Rullor 1620-1723" täcker tiden under det äldre indelningsverket med dess utskrivningar samt för tiden under det yngre indelningsverket fram till och med 1723. Denna serie är den viktigaste källserien rörande stormaktstiden för tiden före det yngre indelningsverkets genomförande på 1680-talet. Därefter är den ett komplement till samlingen generalmönsterrullor. Medan generalmönsterrullorna är samlade regemente för regemente är denna samling ordnad år för år.

Rullor 1724-

"Rullor 1724-" är en värdefull källa och ett komplement till generalmönsterrullorna (GMR). Denna serie kan eventuellt täcka in luckor i respektive regementes rullserier. Dessa rullor är uppställda på samma sätt som GMR.

Sunne socken

Var låg soldattorp 2, Norra Arneby någonstans? Ja, det låg i Sunne socken, Värmland. Sunne är en tätort samt centralort i Sunne kommun i Värmland. Sunne ligger i Fryksdalen, mellan Övre Fryken och Mellan-Fryken. Äldre stavningar på socknen är Sund eller Sundy. Sunne socken ingick i Fryksdals härad. Sunne socken ligger nordväst om Karlstad omkring södra delen av Övre Fryken och norra delen av Mellanfryken och med Rottnen i väster. Socknen har odlingsbygd utmed sjöarna och är i övrigt en kuperad skogsbygd. Sunne kyrka är en kyrkobyggnad i Sunne i Värmland. Den är församlingskyrka i Sunne församling i Karlstads stift. Kyrkan kallas ibland "Fryksdalens domkyrka".
Karta Sunne, Värmland. Var låg soldattorpet tillhörande Norra Arneby? På kartan ser man Norra Arneby, rote 2, Överstelöjtnantens kompani, Näreke-Värmlands regemente. Norra Arneby ligger upp till höger på kartan. Källa: Lantmäteriets historiska kartor.
Bilden visar Sunne kyrka, Värmland Fri bild Wikipedia.

Register

Det finns ett antal register som man kan ta hjälp av för att enklare hitta rätt regemente när man söker efter en soldat i de militära rullorna.

Centrala soldatregistret

Ett av de största soldatregistren är Centrala soldatregistret. Hittar man sin soldat här får man hjälp med både rote, kompani och regemente. Registret innehåller soldater under det yngre indelningsverket, dvs soldater och båtsmän som antogs mellan åren 1682–1901 i den indelta armén samt flottans båtsmanskompanier. I registret finns meniga soldaten upp till distinktionskorprals grad. Mao finns inga befäl med i registret. Vissa värvade förband finns också med men mest är det indelta förband. Registret gör heller inte anspråk på att vara fullständig, forskning pågår hela tiden och nya soldater förs till de tidigare registrerade samt nya uppgifter om soldaterna och den närmaste familjen. Mer information om innehållet i databasen finns på http://www.soldatreg.se/om-basen/ .

Regementsregister

Det finns även ett antal regementsregister som man kan använda sig av. I exemplet ovan har jag använt mig av Södermanlands regemente och då man även titta i Soldatregister Södermanland. OBS, dessa register är sekundära källor och bör betraktas som sådana. Använd dem för att få en ingång i de primära källorna, dvs generalmönsterrullorna och liknande, och använd informationen från dessa källor i släktforskningen. Verifiera alltid uppgifter från registren med primärkällorna!

Relaterade länkar

Soldatforskning - en guide till de militära källorna Exempel på noteringar i generalmönsterrullor Exempel på generalmönsterrulla från 1845

Bilder

Bilder Hans Högman, 2015.

Källor

Sunne AI:26 (1805-1810) Bild 21 / sid 15 (AID: v13305.b21.s15, NAD: SE/VA/13512) Tryckt litteratur GrillReg:1 (0-9999) Bild 720 / sid 69 (AID: v792967.b720.s69, NAD: SE/AD/00001) Tryckt litteratur Grill:2 (1856-1856) Bild 430 / sid 77 (AID: v792654.b430.s77, NAD: SE/AD/00001) Tryckt litteratur Grill:2 (1856-1856) Bild 450 / sid 81 (AID: v792654.b450.s81, NAD: SE/AD/00001) Tryckt litteratur Grill:2 (1856-1856) Bild 460 / sid 83 (AID: v792654.b460.s83, NAD: SE/AD/00001) Generalmönsterrullor - Närke och Värmlands regemente 196 (1805-1805) Bild 66 / sid 109 (AID: v46641.b66.s109, NAD: SE/KrA/0023) Generalmönsterrullor - Närke och Värmlands regemente 195 (1802-1802) Bild 51 (AID: v46640.b51, NAD: SE/KrA/0023) Generalmönsterrullor - Närke och Värmlands regemente 197 (1811-1811) Bild 48 / sid 37 (AID: v46642a.b48.s37, NAD: SE/KrA/0023) "Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket", Claes Grill, 1856 Lantmäteriets historiska kartor Överst på sidan
Ovan, utdrag ur Generalmönsterrullor - Närke och Värmlands regemente 196 (1805-1805) Bild 66 / sid 109 (AID: v46641.b66.s109, NAD: SE/KrA/0023). Genom att bläddra framåt bland soldaterna i Överstelöjtnantens kompani kommer vi snart fram till soldat nr 2, Norra Arneby rote, dvs soldaten Lars Arnfelt. Arnfelt är född i Värmland (Verml) samt var vid generalmönstringen den 7 juni 1805 27 år. Han har då varit i tjänst i 7 år. Vi har även uppgift om att Lars Arnfelt var 5 fot 9 tum lång samt att han vid mönstringen var ogift. Längst till vänster i rullan står serierna med rotenummer.

När antogs Lars Arnfelt?

Vi har nu sett att Lars Arnfelt godkändes som soldat vid regementets generalmönstring den den 7 juni 1805. I denna generalmönsterrulla finner vi även information om att han antogs som rekryt vid föregående generalmönstring. Vi skall därför titta på den föregående generalmönstringens rulla för att se när han antogs. Den generalmönstring som ligger närmast innan mönstringen 1805 skedde den 9 juni 1802. Om vi tittar i regementets generalmönsterrulla från 1802 och söker upp soldat 2 vid Överstelöjtnantens kompani så får vi nu information om när han antogs som rekryt vid kompaniet. Arnfelt antogs som rekryt den 10 oktober 1798 enligt rullan. Se nedan.

Utdrag från Närke-Värmlands regementes

generalmönstring den 9 juni 1802

Denna generalmönstring av regementet skedde den 9 juni 1802.
Ovan ser vi sida 81, band II ur Grill vilken visar Värmlands regemente, Frykdals härad. En bit ner finner vi Sunne socken och under Sunne ser vi första delen av de rotar som finns i socknen. Till höger finns ett antal kolumner som representerar de olika kompanierna. Kompaninamnen med fet stil är Värmlands regementes kompanier och de med normal stil är fd. Närke-Värmlands kompanier. Källa till bilden ovan: Tryckt litteratur Grill:2 (1856- 1856) Bild 450 / sid 81 (AID: v792654.b450.s81, NAD: SE/AD/00001)