Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-02-04

Hur man söker infanterisoldater i GMR utifrån HFL - Sverige

Allmänt

Nedanstående exempel på hur man söker efter en soldat i generalmönsterrullorna avser en infanterisoldat i ett indelt regemente. Sökning av en kavallerist i ett indelt kavalleriregemente sker på motsvarande sätt. Även sökning efter en båtsman sker på liknande sätt men här tittar man i flottans rullor istället för arméns generalmönsterrullor. Söker man efter en soldat i ett värvat regemente så har man ingen hjälp av Grill eftersom detta verk enbart listar förband ingående i indelningsverket! Bilden till höger visar soldater i infanteriuniform m/1860 med mössa m/1865. Fotot visas med tillstånd av Anders Thorstensson.

Husförhörslängd, HFL

Indelta förband

När man släktforskar är det relativt vanligt att man förr eller senare stöter på anor som varit soldater. Den första information man får om att en ana varit soldat kommer vanligen från husförhörslängderna (HFL). I detta exempel skall vi leta uppgifter om soldaten Gustaf Asp i de militära generalmönsterrullorna. I en husförhörslängd har vi hittat soldaten Gustaf Jonsson Asp, f. 1826-01-19 i Husby socken (Södermanland, D). Källa: Husby-Oppunda AI:13 (1846-1850) Bild 181 / sid 175 Dvs vi har hittat honom i Husby-Oppunda AI:13, sid 175. Informationen i HFL ger även hans soldatnummer, 47, samt rotens namn Ekeby, information som inte är så vanlig att se i HFL. I just denna HFL är dessutom soldaterna samlade på ett ställe i HFL. Vidare står även hans patronymikon, Jonsson. Detta blir vanligt under 1800-talet. Hans soldatnamn är Asp.

1

Handledning 1: Hur man söker infanterisoldater

Innehåll denna sida:
Ovan, utdrag från Husby-Oppunda husförhörslängd AI:13 (1846 - 1850), sid 175 [AID: v59355.b181.s175]. Här ser vi soldaten Gustaf Jonsson Asp (f. 1826-01-19 i Husby) med hustru Stina Cajsa Ersdotter Nyberg (f. 1822-11-13 i Stora Malm) samt deras två barn, den oäkta dottern Mathilda (f. 1842-02-21 i Lerbo) samt dottern Edla Christina (1849-04-27 i Husby-Oppunda). Familjen flyttade till torpet 1846, Gustaf från Bettna och Stina Cajsa från Lerbo). Partet vigdes 1847-04-24. Flytten hit samt vigseldatum syns inte på utdraget till vänster men finns på sidan i HFL. Vidare ser vi att soldatroten har nummer 47, Ekeby. Det är inte så vanligt att man ser denna uppgift i HFL.
Ovan, utdrag ur födelseboken Husby-Oppunda C:3 (1742-1836) Bild 331 (AID: v59371.b331, NAD: SE/ULA/10418) för år 1826. Utdraget visar Gustaf Jonsson Asps födelsenotis avseende 1826-01-19. Hans föräldrar är torparen Jonas Svennson och hans hustru Maria Olofsdotter. Födelsedatum är 1826-01-19.
Ovan, utdrag ur vigselboken Husby-Oppunda EI:1 (1836-1861) Bild 15 (AID: v59377.b15, NAD: SE/ULA/10418) för år 1847. Utdraget visar vigselnotisen för Gustaf Jonsson Asp och Stina Cajsa Ersdotter. Vigseldatum är 1847-04-24, dvs efter att Asp blev antagen som soldat.

Sök regemente och kompani i Grill

Nästa uppgift är att ta reda på vilket regemente han tjänstgjorde vid samt i vilket kompani. Här tar vi hjälp av överstelöjtnant Claes Grills verk: "Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket", från 1856, I - IV. Den finns utgiven av Sveriges Släktforskarförbund 1988 som faksimilutgåva. Denna utgåva består av två böcker (bestående av totalt 4 band). Dessa böcker finns på de allra flest bibliotek men finns även att köpa på CD-skiva. Grill finns även digitaliserad hos ArkivDigital. Sök då på "Tryckt litteratur". I Grill går vi först in i sockenregistret för att se vilka regementen som hade rotar/rusthåll i Husby-Oppunda socken. Södermanlands regemente hade 20 rotar samt Livregementet 2 rotar i socknen. Livregementet till häst delades 1791 och den del som hade rotar i Södermanland hade vid denna tid namnet Livregementets grenadjärkår. Se exempel nedan! Vi vet att roten heter Ekeby så vi tittar först i Södermanlands regemente och ser att Södermanlands regemente har en rote i Ekeby, rote 47. Livregementets grenadjärkår har inga rotar i Ekeby. Med andra ord vet vi nu att Gustaf Jonsson Asp tjänstgjorde vid Södermanlands regemente. Det kompani i regementet som hade roten Ekeby är Livkompaniet. Vi finner även uppgift i Grill att Södermanlands regemente var ett infanteriregemente. De rotenummer som anges i Grill är de rotenummer som användes inom kompanierna. Bilden till höger visar omslaget till första bandet av "Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket" av C. Grill.

Grill

Något man måste vara medveten om när man använder Claes Grills "Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket" i sin soldatforskning är att det speglar förhållandena som rådde när han skrev sitt verk om Indelningsverket, dvs i mitten av 1800-talet. Många av regementena har haft olika namn under århundradena och de namn som finns i Grill är de namn som respektive regemente hade vid mitten av 1800-talet. Vidare kan regementen ha delats eller slagits ihop och blivit nya förband. Ett sådant exempel är Närke-Värmlands regemente som 1812 delades i två nya oberoende regementen, Närkes regemente respektive Värmlands regemente. Det är de två sistnämnda som finns upptagna i Grill. När man forskar på Närke-Värmlands regemente, dvs på tiden före 1812, har man därför inte stor hjälp av Grill eftersom rotarna för Värmlands regemente i regel inte stämmer med rotarna för Närke-Värmlands regemente , dvs för tiden före 1812. Även om många rotar har samma rotenamn så har de andra rotenummer. Vid delningen gjordes nämligen en helt ny numrering av rotarna. Den nya roteringen var klar 1814. Mer hjälp om detta: Förbandens histora och namn. OBS, Grills verk tar enbart upp de förband i armén och flottan som ingick i indelningsverket. Värvade förband finns inte med i Grill!
Bilderna nedan visar hur man söker i sockenregistret för att sen slå upp regementet.
Ovan, Grills sockenregister, här med Husby-Oppunda. Denna bild är från originalutgåvan av Grill och här finns referenserna till respektive band och sida inskrivna för hand. I den nyare faksimilutgåvan är dessa referenser tryckta. Referenserna består av band i form av romerska siffror samt sida i respektive band där man hittar det regemente som har rotar i just den socknen. 1. Band I innehåller kavalleriregementen 2. Band II infanteriregementen 3. Band III innehåller Flottans båtsmanskompanier 4. Band IV den Extra roteringen Källa till bilden ovan: Tryckt litteratur GrillReg:1 (0-9999) Bild 330 / sid 30 (AID: v792967.b330.s30, NAD: SE/AD/00001). Enligt ovan finns tre referenser för Husby-Oppunda socken: I 121, band I sida 121 - kavalleri, i detta fall Livregementets grenadjärkår. II 39, band II, sida 39, infanteri - i detta fall Södermanlands regemente. På denna sida finns roten 47 Ekeby! IV 12, band IV, sida 12, extra roteringen vid armén, Södermanlands län. Vi går till band II (andra delen) och slår upp sida 39 och finner informationen om Södermanlands regemente som visas nedan:
Ovan ser vi sida 39, band II ur Grill vilken visar Södermanlands regemente, Oppunda härad. En bit ner finner vi Husby (Husby- Oppunda) socken och under Husby ser vi de rotar som finns i Husby. Till höger finns ett antal kolumner som representerar de olika kompanierna. Första kolumnen är den för Livkompaniet. Summan för Husby är 20 (dvs regementet hade 20 rotar i Husby) och samtliga dessa tillhör således Livkompaniet. I uppräkningen av de rotar som finns i Husby ser vi även Ekeby och som har rotenummer 47. Källa till bilden ovan: Tryckt litteratur Grill:2 (1856-1856) Bild 240 / sid 39 (AID: v792654.b240.s39, NAD: SE/AD/00001)

Generalmönsterrullorna, GMR

Vi vet nu att han tjänstgjorde vid Livkompaniet, Södermanlands regemente och detta förenklar sökningen betydligt när vi nu skall försöka finna honom i regementets generalmönsterrullor (GMR) för den tid då han var soldat. Asp var född 1826 så han bör vara antagen vid 20-års ålder, dvs runt 1846. Vi tittar nu vilka generalmönstringar Södermanlands regemente gjorde vid mitten av 1800-talet och ser att en generalmönstring gjordes år 1848 som kan vara lämplig att börja med. Generalmönsterrullorna finns tillgängliga både hos ArkivDigital och SVAR. ArkivDigital kräver abonnemang. Livkompaniet är detsamma som första kompaniet och brukar alltid ligga först i GMR, efter regementsstaben. Livkompaniet var regementschefens (överstens) eget kompani. Detta var en tjänst som han sällan hade tid till så en annan kompanichef brukade vara utsedd i hans ställe. Denna mönstring av regemente genomfördes den 21 juni 1848 vilket bl.a. står i ingressen till Livkompaniet. Regementschef är generalmajor Carl Ulrik Kuylenstierna (1791 - 1856), regementschef för Södermanlands regemente 1837 - 1856 och han hade således en något högre grad än överste vilket var det vanliga för en regementschef. Kompanichef för Livkompaniet är friherre kapten Christian Georg Lovisin. Vi söker nu vidare i generalmönsterrullan under Livkompaniet tills vi kommer till soldat 47 på Ekeby rote. Källa: Generalmönsterrullor - Södermanlands regemente 161 (1848-1848) Bild 630 (AID: v372955.b630). Här ser vi att den tidigare soldaten på rote 47 Gustaf Träff ”transporterats” (fått förflyttning) till rote 48 (Öksund) den 6 oktober 1845. Sedan har roten stått vakant fram till den 20 april 1846 då roten får en ersättare, nämligen rekryten Gustaf Asp. De uppgifter vi hittar i GMR om Gustaf Asp är att han är född i Södermanland samt var vid generalmönstringen den 21 juni 1848 22 år och 5 månader gammal. Han har då varit i tjänst i 2 år och 2 månader, vilket stämmer med att han rekryterades i april 1846. Vi har även uppgift om att Gustaf Asp var 5 fot 11 tum lång samt att han vid mönstringen var ogift. Vid mönstringen har han noteringen ”approberas” vilket betyder att han blev godkänd som soldat vid regementet. Även om en person antogs (rekryteras) i perioden mellan två mönstringar (dvs blev rekryt) skulle han ändå godkännas vid nästa generalmönstring så det var först då han blev soldat. Längst till vänster i rullan står rotenumret. Det fanns två serier rotenummer i GMR. Rotenummerserien längst till vänster var en nummerserie inom regementet och gick mellan 1 – 1200 (1200 soldater per infanteriregemente). Den andra nummerserien, till höger om den första, var en nummerserie inom kompaniet och för ett infanteriregemente var gick den serien mellan 1-150 (150 soldater per kompani). I Grill visas numret inom kompaniet. Livkompaniet som var första kompaniet har alltid samma värden på dessa två nummerserier.

Utdrag från Södermanlands regementes generalmönstring den 21 juni 1848

Ovan, Generalmönsterrullor - Södermanlands regemente 161 (1848-1848) Bild 350 (AID: v372955.b350, NAD: SE/KrA/0023). Intill ser vi uppgift om regementschefen för Södermanlands regemente vid generalmönstringen 21 juni 1848. Uppgiften finns i början av rullan under regementsstaben. Regementschef är generalmajor Carl Ulrik Kuylenstierna. Hans militära tjänstegrad är generalmajor men han har en tjänstebefattning som regementschef vilket syns i kolumnen Lön. Normalt brukar en regementschef ha överstes grad men Kuylenstierna har den något högre graden generalmajor. Han var vid 1848-års mönstring 57 år gammal och har 40 tjänsteår bakom sig.
Ovan, Generalmönsterrullor - Södermanlands regemente 161 (1848-1848) Bild 470 (AID: v372955.b470, NAD: SE/KrA/0023). Kompanichef för Livkompaniet vid tidpunkten för generalmönstringen är friherre kapten Christian Georg Lovisin. Denna uppgift finns i början av Livkompaniet under kompanibefälet. Hans militära tjänstegrad är kapten och han håller en tjänsteställning som kapten vilket är den grad en kompanichef brukar ha. Han var vid 1848-års mönstring 45 år gammal och har 29 tjänsteår bakom sig.
Ovan, utdrag ur Generalmönsterrullor - Södermanlands regemente 161 (1848-1848) Bild 630 (AID: v372955.b630, NAD: SE/KrA/0023). Genom att bläddra framåt bland Livkompaniets soldater kommer vi snart fram till soldat 47 på Ekeby rote, soldaten Gustaf Asp. Här finner vi även uppgifter om föregående soldat på roten, Gustaf Träff. Han ”transporterats” (får förflyttning) till rote 48 den 6 oktober 1845 varvid rote 47 blev vakant fram till den 20 april 1846 då roten får en ersättare, nämligen rekryten Gustaf Asp. Asp är född i Södermanland (Sörml) samt var vid generalmönstringen den 21 juni 1848 22 år och 5 månader gammal. Han har då varit i tjänst i 2 år och 2 månader, vilket stämmer med att han rekryterades i april 1846. Vi har även uppgift om att Gustaf Asp var 5 fot 11 tum lång samt att han vid mönstringen var ogift. Längst till vänster i rullan står serierna med rotenummer. Då detta är första kompaniet, Livkompaniet, är de två rotenumren lika.
Kolumnen längst till höger i generalmönsterrullan innehåller noteringar från den pågående mönstringen och här ser vi noteringen "approberas" vilket betyder att Asp blev godkänd som soldat på roten vid denna mönstring. Detta var den första mönstringen efter att han antogs som rekryt och det var vid första mönstringen efter att en rekryt antogs som han skulle godkännas som soldat på roten. Kolumnen näst längst till höger innehåller noteringar från den föregående mönstringen.

Gustaf Asps fortsatta karriär som soldat

Vi har nu sett att Gustaf Asp antogs som rekryt den 20 april 1846 och godkändes som soldat vid nästa generalmönstring den 21 juni 1848. Men vad hände sen och när tog han avsked? För att få svar på dessa frågor måste vi fortsätta att titta igenom alla kommande generalmönsterrullor för Södermanlands regemente tills vi finner en notering om att han tar avsked.

Utdrag från Södermanlands regementes generalmönstring den 20 juni 1851

Nästa generalmönstring av regementet skedde 1851. Vid mitten av 1800-talet innehåller generalmönsterrullorna allt mer personliga uppgifter och här ser vi att hans patronymikon är Jonsson samt att har var född den 19 januari 1826 i Husby.
Ovan, utdrag ur Generalmönsterrullor - Södermanlands regemente 162 (1851-1851) Bild 620 (AID: v372956.b620, NAD: SE/KrA/0023). Här finner vi uppgift om att 47 Gustaf Asp var född den 19 januari 1826 i Husby samt att han var vid generalmönstringen den 20 juni 1851 25 år och 5 månader gammal. Han har då varit i tjänst i 5 år och 2 månader. Han antogs enligt rullan ovan den 20 april 1846. Vi har även uppgift om att Gustaf Asp var vid denna mönstring gift.
I kolumnen längst till höger i generalmönsterrullan som innehåller noteringar från den pågående mönstringen ser vi att Asp inte var närvarande vid mönstringen utan "Commenderad till Carlsborg". Karlsborgs fästning: Karlsborgs fästning ligger på Vanäs udde i Vättern i Västergötland. Den är en av Sveriges största och bäst bevarade fästningar, vilken även planerades ha rollen som Sveriges reservhuvudstad och vara säte för kungahus, regering, riksdag och guldreserv i krigstid. Placeringen av fästningen inne i landet byggde på den så kallade centralförsvarsidén. Byggnationen av fästningen påbörjades 1819 och vallarna var till större delen klar 1830 men det tog ända till 1870 innan fästningen var i fungerande skick. Bilden till höger visar en kaponjär (försvarstorn) vid slutvärnet i fästningen. Fri bild Wikipedia. Nästa generalmönstring av regementet skedde den 11 juni 1855. Vid denna mönstring har vi en ny kompanichef vid Livkompaniet, nämligen kapten Gustaf Wilhelm Alexander Warenberg (39 år) som ersatte den tidigare friherre kapten Carl Johan Georg af Schmidt som kompanichef. Några nya uppgifter om soldaten Gustaf Asp finne inte i denna rulla. Asp är närvarande vid mönstringen vilket vi ser av noteringen i kolumnen längst till höger. Där står "pr" (presens) som betyder närvarande. Den därpå kommande mönstringen av regementet skedde den 15 juni 1859. Inte heller vid denna mönstring framkommer några nya uppgifter om soldaten Gustaf Asp. Han var närvarande vid mönstringen. Däremot har regementet fått en ny regementschef, greve överste Filip Verner von Schwerin (regementschef 1856-1859).

Utdrag från Södermanlands regementes generalmönstring den 18 juni 1863

Nästa generalmönstring sker den 18 juni 1863. Ny regementschef är nu greve överste Samuel August Sandels (52 år), regementschef 1859-1863.
Ovan, utdrag ur Generalmönsterrullor - Södermanlands regemente 165 (1863-1863) Bild 630 (AID: v372959.b630, NAD: SE/KrA/0023). Några nya personuppgifter finns inte heller här. Vi ser att Ekeby rote ligger i Husby socken. Vidare står Gustaf Asp, tidigare kallad G. Jonsson, född i Husby. Född i Husby, Nyköpings län den 19 januari 1826, antagen den 20 april 1846. Han var vid denna mönstring 37 år och 5 månader gammal och hade då 17 år och 2 månaders tjänstetid.
I kolumnen längst till höger i generalmönsterrullan som innehåller noteringar från den pågående mönstringen ser vi att Gustaf Asp "Ställes på ett års förbättring för sjuklighet". Han var med andra ord sjuk och bedömdes inte vara arbetsför varför han fick ett år på sig att bli frisk, dvs han blev tjänstledig för sjukdom. Då kan vi vid nästa generalmönstring se om han blivit frisk eller fått avsked pga sjukdom.

Utdrag från Södermanlands regementes generalmönstring den 25 juni 1866

Nästa mönstring av regementet skedde den 25 juni 1866. Nu är överste Johan Henrik Rosensvärd ny regementschef (50 år) som var regementschef mellan 1864-1870. Vid denna mönstring ser vi att Gustaf Asp fick avsked den 19 juni 1864.
Ovan, utdrag ur Generalmönsterrullor - Södermanlands regemente 166 (1866-1866) Bild 590 (AID: v372960.b590, NAD: SE/KrA/0023). Här ser vi nu att Gustaf Asp inte blev arbetsför igen utan får avsked från regementet den 19 juni 1864. Han blev tjänstledig för sjukdom den 18 juni 1863, dvs vid förra mönstringen och ställd på ett års förbättring. Han ersätts nu av en ny soldat på rote 47 Ekeby som även han får soldatnamnet Asp. Han namn var tidigare Carl Gustaf Träff. Träff blev antagen den 29 novemer 1865. Överst på sidan

Familjen Gustaf Asp flyttar från soldattorpet 1864

Gustaf Asp antogs som soldat den 20 april 1846 och får avsked den 19 juni 1864. Han hade då tjänstgjort som soldat i Livkompaniet på rote 47, Ekeby, Södermanlands regemente i 18 år och 2 månader. När en soldat får avsked fick han flytta från soldattorpet. Där skulle ju den nya soldaten på roten flytta in. Så, familjen Gustaf Asp får flytta ut från soldattorpet och i husförhörslängden Husby-Oppunda AI:16 (1861-1865) Bild 128 / sid 123 finns anteckning om att familjen flyttar till Ekeby 1864. Gustaf Asp fick ingen pension från Armén då han inte hade minst 30 tjänsteår. Husby-Oppundas husförhörslängder AI:15 och AI:16
Ovan, utdrag ur husförhörslängden Husby-Oppunda AI:15 (1856-1860) Bild 121 / sid 113 (AID: v59357.b121.s113, NAD: SE/ULA/10418). Här ser vi soldaten Gustaf Jonsson Asps familj som den såg ut 1856 - 1860:
Ovan, utdrag ur husförhörslängden Husby-Oppunda AI:16 (1861-1865) Bild 128 / sid 123 (AID: v59358.b128.s123, NAD: SE/ULA/10418). Här ser vi soldaten Gustaf Jonsson Asps familj som den såg ut 1861 - 1865, dvs för tidpunkten då han tog avsked som soldat på grund av sjuklighet. Här sysns även Gustafs vigseldatum med hans hustru Stina Cajsa Nyberg, 1847-04-24.
Ovan, utdrag ur husförhörslängden Husby-Oppunda AI:16 (1861-1865) Bild 128 / sid 123 (AID: v59358.b128.s123, NAD: SE/ULA/10418). I kolumnen Utflyttad ser vi att familjen flyttar från soldattorpet 1864. Soldaten Gustaf Asp, född den 19/1 1826 i Husby-Oppunda socken avlider den 9/10 1905 på fattiggården på Lidingö, Stockholms län. Han blev änkling 1895. Källa: Sveriges Dödsbok 1901 - 2013.

Uniformen

Vilken typ av uniform bar vår infanterisoldat, Gustaf Asp?

Han antogs som soldat den 20 april 1846 och får avsked den 19 juni 1864. Hur såg den uniform ut som Södermanlands regemente bar vid denna tid? Södermanlands regemente hade mellan 1845 och 1860 (m/1845) en vapenrock av mörkblått kläde och gult foder. Vapenrocken hade en ståndkrage som var öppen och snedskuren framtill. Uniformen hade axelklaffar, dock utan förbandssnummer. Långbyxorna var av mörkblått kläde med gul passpoal i de yttre sömmarna. Byxa m/1845 fanns även i vit färg tillverkad i linne- eller bomullstyg för sommarbruk. På huvudet bars en kask i svartlackerat läder. Nedan finns en bild på hur uniformen såg ut.
Uniform m/1845, manskap vid Södermanlands regemente.

Andra rullor

Några andra rullor som kan vara värd att titta i är "Rullor 1620-1723" och "Rullor 1724-".

Rullor 1620-1723

"Rullor 1620-1723" täcker tiden under det äldre indelningsverket med dess utskrivningar samt för tiden under det yngre indelningsverket fram till och med 1723. Denna serie är den viktigaste källserien rörande stormaktstiden för tiden före det yngre indelningsverkets genomförande på 1680-talet. Därefter är den ett komplement till samlingen generalmönsterrullor. Medan generalmönsterrullorna är samlade regemente för regemente är denna samling ordnad år för år.

Rullor 1724-

"Rullor 1724-" är en värdefull källa och ett komplement till generalmönsterrullorna (GMR). Denna serie kan eventuellt täcka in luckor i respektive regementes rullserier. Dessa rullor är uppställda på samma sätt som GMR.

Husby-Oppunda socken

Var låg soldattorp 47 Ekeby någonstans? Ja, det låg i Husby-Oppunda socken, Oppunda härad, Södermanland. Husby-Oppunda socken ligger nordväst om Nyköping kring Husbyån med sjön Långhalsen i söder och väster och Lidsjön i öster. Socknen är en kuperad odlingsbygd med viss skog i norr och söder. Husby-Oppunda kyrka är en kyrkobyggnad som idag tillhör Stigtomta-Vrena församling i Strängnäs stift. Soldattorpet hade namnet Ekebystugan och låg strax nordöst om Ekeby gård. Den är ombyggd 1948 samt 1974. Ladugården revs ca 1930. Den hade plats för 2 kor. Källa: Södermanlands soldatregister. Roten 47 Ekeby utgjordes av följande tre bondgårdar: 1. Ekeby Östergård (1 mantal) - huvudrote. 2. Malm Millangård (1 mantal) 3. Fastorp, Forssa sn (1/4 mantal)
Var låg soldattorpet? På kartan ser man platsen för soldattorpet Ekebystugan tillhörande Ekeby rote, rote 47, Livkompaniet, Södermanlands regemente. Soldattorpets namn är understruken i röd färg. På kartan ser vi även huvudgården i roten, Ekeby gård (blå ellips runt namnet). Sjön till höger är Lidsjön. Källa: Lantmäteriets historiska kartor.
Bilden visar Husby-Oppunda kyrka. Till vänster om kyrkan står en klockstapel. Fri bild Wikipedia.

Register

Det finns ett antal register som man kan ta hjälp av för att enklare hitta rätt regemente när man söker efter en soldat i de militära rullorna.

Centrala soldatregistret

Ett av de största soldatregistren är Centrala soldatregistret. Hittar man sin soldat här får man hjälp med både rote, kompani och regemente. Registret innehåller soldater under det yngre indelningsverket, dvs soldater och båtsmän som antogs mellan åren 1682–1901 i den indelta armén samt flottans båtsmanskompanier. I registret finns meniga soldaten upp till distinktionskorprals grad. Mao finns inga befäl med i registret. Vissa värvade förband finns också med men mest är det indelta förband. Registret gör heller inte anspråk på att vara fullständig, forskning pågår hela tiden och nya soldater förs till de tidigare registrerade samt nya uppgifter om soldaterna och den närmaste familjen. Mer information om innehållet i databasen finns på http://www.soldatreg.se/om-basen/ .

Regementsregister

Det finns även ett antal regementsregister som man kan använda sig av. I exemplet ovan har jag använt mig av Södermanlands regemente och då man även titta i Soldatregister Södermanland. OBS, dessa register är sekundära källor och bör betraktas som sådana. Använd dem för att få en ingång i de primära källorna, dvs generalmönsterrullorna och liknande, och använd informationen från dessa källor i släktforskningen. Verifiera alltid uppgifter från registren med primärkällorna!

Relaterade länkar

Soldatforskning - en guide till de militära källorna Exempel på noteringar i generalmönsterrullor Exempel på generalmönsterrulla från 1845 Överstelöjtnant Claes Grill

Bilder

Bilder Hans Högman, 2015.

Källor

Husby-Oppunda AI:13 (1846-1850) Bild 181 / sid 175 (AID: v59355.b181.s175, NAD: SE/ULA/10418) Husby-Oppunda AI:15 (1856-1860) Bild 121 / sid 113 (AID: v59357.b121.s113, NAD: SE/ULA/10418) Husby-Oppunda AI:16 (1861-1865) Bild 128 / sid 123 (AID: v59358.b128.s123, NAD: SE/ULA/10418) Generalmönsterrullor - Södermanlands regemente 161 (1848-1848) (NAD: SE/KrA/0023) Generalmönsterrullor - Södermanlands regemente 162 (1851-1851) (NAD: SE/KrA/0023) Generalmönsterrullor - Södermanlands regemente 163 (1855-1855) (NAD: SE/KrA/0023) Generalmönsterrullor - Södermanlands regemente 164 (1859-1859) (NAD: SE/KrA/0023) Generalmönsterrullor - Södermanlands regemente 165 (1863-1863) (NAD: SE/KrA/0023) Generalmönsterrullor - Södermanlands regemente 166 (1866-1866) (NAD: SE/KrA/0023) "Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket", Claes Grill, 1856 Tryckt litteratur Grill:2 (1856-1856) Bild 240 / sid 39 (AID: v792654.b240.s39, NAD: SE/AD/00001) Lantmäteriets historiska kartor Överst på sidan
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
xxx Söka soldater xxxx

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Handledningar:
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2018-02-28

Hur man söker infanterisoldater i

GMR utifrån HFL - Sverige

Allmänt

Nedanstående exempel på hur man söker efter en soldat i generalmönsterrullorna avser en infanterisoldat i ett indelt regemente. Sökning av en kavallerist i ett indelt kavalleriregemente sker på motsvarande sätt. Även sökning efter en båtsman sker på liknande sätt men här tittar man i flottans rullor istället för arméns generalmönsterrullor. Söker man efter en soldat i ett värvat regemente så har man ingen hjälp av Grill eftersom detta verk enbart listar förband ingående i indelningsverket! Bilden till höger visar soldater i infanteriuniform m/1860 med mössa m/1865. Fotot visas med tillstånd av Anders Thorstensson.

Husförhörslängd, HFL

Indelta förband

När man släktforskar är det relativt vanligt att man förr eller senare stöter på anor som varit soldater. Den första information man får om att en ana varit soldat kommer vanligen från husförhörslängderna (HFL). I detta exempel skall vi leta uppgifter om soldaten Gustaf Asp i de militära generalmönsterrullorna. I en husförhörslängd har vi hittat soldaten Gustaf Jonsson Asp, f. 1826-01-19 i Husby socken (Södermanland, D). Källa: Husby-Oppunda AI:13 (1846-1850) Bild 181 / sid 175 Dvs vi har hittat honom i Husby-Oppunda AI:13, sid 175. Informationen i HFL ger även hans soldatnummer, 47, samt rotens namn Ekeby, information som inte är så vanlig att se i HFL. I just denna HFL är dessutom soldaterna samlade på ett ställe i HFL. Vidare står även hans patronymikon, Jonsson. Detta blir vanligt under 1800-talet. Hans soldatnamn är Asp.

1

Handledning 1: Hur man

söker infanterisoldater

Ovan, utdrag från Husby-Oppunda husförhörslängd AI:13 (1846 - 1850), sid 175 [AID: v59355.b181.s175]. Här ser vi soldaten Gustaf Jonsson Asp (f. 1826-01-19 i Husby) med hustru Stina Cajsa Ersdotter Nyberg (f. 1822-11-13 i Stora Malm) samt deras två barn, den oäkta dottern Mathilda (f. 1842-02-21 i Lerbo) samt dottern Edla Christina (1849-04-27 i Husby- Oppunda). Familjen flyttade till torpet 1846, Gustaf från Bettna och Stina Cajsa från Lerbo). Partet vigdes 1847-04-24. Flytten hit samt vigseldatum syns inte på utdraget till vänster men finns på sidan i HFL. Vidare ser vi att soldatroten har nummer 47, Ekeby. Det är inte så vanligt att man ser denna uppgift i HFL.
Ovan, utdrag ur födelseboken Husby-Oppunda C:3 (1742-1836) Bild 331 (AID: v59371.b331, NAD: SE/ULA/10418) för år 1826. Utdraget visar Gustaf Jonsson Asps födelsenotis avseende 1826-01-19. Hans föräldrar är torparen Jonas Svennson och hans hustru Maria Olofsdotter. Födelsedatum är 1826-01-19.
Ovan, utdrag ur vigselboken Husby-Oppunda EI:1 (1836-1861) Bild 15 (AID: v59377.b15, NAD: SE/ULA/10418) för år 1847. Utdraget visar vigselnotisen för Gustaf Jonsson Asp och Stina Cajsa Ersdotter. Vigseldatum är 1847-04-24, dvs efter att Asp blev antagen som soldat.

Sök regemente och kompani i Grill

Nästa uppgift är att ta reda på vilket regemente han tjänstgjorde vid samt i vilket kompani. Här tar vi hjälp av överstelöjtnant Claes Grills verk: "Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket", från 1856, I - IV. Den finns utgiven av Sveriges Släktforskarförbund 1988 som faksimilutgåva. Denna utgåva består av två böcker (bestående av totalt 4 band). Dessa böcker finns på de allra flest bibliotek men finns även att köpa på CD-skiva. Grill finns även digitaliserad hos ArkivDigital. Sök då på "Tryckt litteratur". I Grill går vi först in i sockenregistret för att se vilka regementen som hade rotar/rusthåll i Husby- Oppunda socken. Södermanlands regemente hade 20 rotar samt Livregementet 2 rotar i socknen. Livregementet till häst delades 1791 och den del som hade rotar i Södermanland hade vid denna tid namnet Livregementets grenadjärkår. Se exempel nedan! Vi vet att roten heter Ekeby så vi tittar först i Södermanlands regemente och ser att Södermanlands regemente har en rote i Ekeby, rote 47. Livregementets grenadjärkår har inga rotar i Ekeby. Med andra ord vet vi nu att Gustaf Jonsson Asp tjänstgjorde vid Södermanlands regemente. Det kompani i regementet som hade roten Ekeby är Livkompaniet. Vi finner även uppgift i Grill att Södermanlands regemente var ett infanteriregemente. De rotenummer som anges i Grill är de rotenummer som användes inom kompanierna. Bilden till höger visar omslaget till första bandet av "Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket" av C. Grill.

Grill

Något man måste vara medveten om när man använder Claes Grills "Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket" i sin soldatforskning är att det speglar förhållandena som rådde när han skrev sitt verk om Indelningsverket, dvs i mitten av 1800-talet. Många av regementena har haft olika namn under århundradena och de namn som finns i Grill är de namn som respektive regemente hade vid mitten av 1800-talet. Vidare kan regementen ha delats eller slagits ihop och blivit nya förband. Ett sådant exempel är Närke-Värmlands regemente som 1812 delades i två nya oberoende regementen, Närkes regemente respektive Värmlands regemente. Det är de två sistnämnda som finns upptagna i Grill. När man forskar på Närke-Värmlands regemente, dvs på tiden före 1812, har man därför inte stor hjälp av Grill eftersom rotarna för Värmlands regemente i regel inte stämmer med rotarna för Närke-Värmlands regemente , dvs för tiden före 1812. Även om många rotar har samma rotenamn så har de andra rotenummer. Vid delningen gjordes nämligen en helt ny numrering av rotarna. Den nya roteringen var klar 1814. Mer hjälp om detta: Förbandens histora och namn. OBS, Grills verk tar enbart upp de förband i armén och flottan som ingick i indelningsverket. Värvade förband finns inte med i Grill!
Bilderna nedan visar hur man söker i sockenregistret för att sen slå upp regementet.
Ovan, Grills sockenregister, här med Husby- Oppunda. Denna bild är från originalutgåvan av Grill och här finns referenserna till respektive band och sida inskrivna för hand. I den nyare faksimilutgåvan är dessa referenser tryckta. Referenserna består av band i form av romerska siffror samt sida i respektive band där man hittar det regemente som har rotar i just den socknen. 1. Band I innehåller kavalleriregementen 2. Band II infanteriregementen 3. Band III innehåller Flottans båtsmanskompanier 4. Band IV den Extra roteringen Källa till bilden ovan: Tryckt litteratur GrillReg:1 (0- 9999) Bild 330 / sid 30 (AID: v792967.b330.s30, NAD: SE/AD/00001). Enligt ovan finns tre referenser för Husby-Oppunda socken: I 121, band I sida 121 - kavalleri, i detta fall Livregementets grenadjärkår. II 39, band II, sida 39, infanteri - i detta fall Södermanlands regemente. På denna sida finns roten 47 Ekeby! IV 12, band IV, sida 12, extra roteringen vid armén, Södermanlands län. Vi går till band II (andra delen) och slår upp sida 39 och finner informationen om Södermanlands regemente som visas nedan:
Ovan ser vi sida 39, band II ur Grill vilken visar Södermanlands regemente, Oppunda härad. En bit ner finner vi Husby (Husby-Oppunda) socken och under Husby ser vi de rotar som finns i Husby. Till höger finns ett antal kolumner som representerar de olika kompanierna. Första kolumnen är den för Livkompaniet. Summan för Husby är 20 (dvs regementet hade 20 rotar i Husby) och samtliga dessa tillhör således Livkompaniet. I uppräkningen av de rotar som finns i Husby ser vi även Ekeby och som har rotenummer 47. Källa till bilden ovan: Tryckt litteratur Grill:2 (1856- 1856) Bild 240 / sid 39 (AID: v792654.b240.s39, NAD: SE/AD/00001)

Generalmönsterrullorna, GMR

Vi vet nu att han tjänstgjorde vid Livkompaniet, Södermanlands regemente och detta förenklar sökningen betydligt när vi nu skall försöka finna honom i regementets generalmönsterrullor (GMR) för den tid då han var soldat. Asp var född 1826 så han bör vara antagen vid 20-års ålder, dvs runt 1846. Vi tittar nu vilka generalmönstringar Södermanlands regemente gjorde vid mitten av 1800-talet och ser att en generalmönstring gjordes år 1848 som kan vara lämplig att börja med. Generalmönsterrullorna finns tillgängliga både hos ArkivDigital och SVAR. ArkivDigital kräver abonnemang. Livkompaniet är detsamma som första kompaniet och brukar alltid ligga först i GMR, efter regementsstaben. Livkompaniet var regementschefens (överstens) eget kompani. Detta var en tjänst som han sällan hade tid till så en annan kompanichef brukade vara utsedd i hans ställe. Denna mönstring av regemente genomfördes den 21 juni 1848 vilket bl.a. står i ingressen till Livkompaniet. Regementschef är generalmajor Carl Ulrik Kuylenstierna (1791 - 1856), regementschef för Södermanlands regemente 1837 - 1856 och han hade således en något högre grad än överste vilket var det vanliga för en regementschef. Kompanichef för Livkompaniet är friherre kapten Christian Georg Lovisin. Vi söker nu vidare i generalmönsterrullan under Livkompaniet tills vi kommer till soldat 47 på Ekeby rote. Källa: Generalmönsterrullor - Södermanlands regemente 161 (1848-1848) Bild 630 (AID: v372955.b630). Här ser vi att den tidigare soldaten på rote 47 Gustaf Träff ”transporterats” (fått förflyttning) till rote 48 (Öksund) den 6 oktober 1845. Sedan har roten stått vakant fram till den 20 april 1846 då roten får en ersättare, nämligen rekryten Gustaf Asp. De uppgifter vi hittar i GMR om Gustaf Asp är att han är född i Södermanland samt var vid generalmönstringen den 21 juni 1848 22 år och 5 månader gammal. Han har då varit i tjänst i 2 år och 2 månader, vilket stämmer med att han rekryterades i april 1846. Vi har även uppgift om att Gustaf Asp var 5 fot 11 tum lång samt att han vid mönstringen var ogift. Vid mönstringen har han noteringen ”approberas vilket betyder att han blev godkänd som soldat vid regementet. Även om en person antogs (rekryteras) i perioden mellan två mönstringar (dvs blev rekryt) skulle han ändå godkännas vid nästa generalmönstring så det var först då han blev soldat. Längst till vänster i rullan står rotenumret. Det fanns två serier rotenummer i GMR. Rotenummerserien längst till vänster var en nummerserie inom regementet och gick mellan 1 – 1200 (1200 soldater per infanteriregemente). Den andra nummerserien, till höger om den första, var en nummerserie inom kompaniet och för ett infanteriregemente var gick den serien mellan 1-150 (150 soldater per kompani). I Grill visas numret inom kompaniet. Livkompaniet som var första kompaniet har alltid samma värden på dessa två nummerserier.

Utdrag från Södermanlands regementes

generalmönstring den 21 juni 1848

Ovan, Generalmönsterrullor - Södermanlands regemente 161 (1848-1848) Bild 350 (AID: v372955.b350, NAD: SE/KrA/0023). Intill ser vi uppgift om regementschefen för Södermanlands regemente vid generalmönstringen 21 juni 1848. Uppgiften finns i början av rullan under regementsstaben. Regementschef är generalmajor Carl Ulrik Kuylenstierna. Hans militära tjänstegrad är generalmajor men han har en tjänstebefattning som regementschef vilket syns i kolumnen Lön. Normalt brukar en regementschef ha överstes grad men Kuylenstierna har den något högre graden generalmajor. Han var vid 1848-års mönstring 57 år gammal och har 40 tjänsteår bakom sig.
Ovan, Generalmönsterrullor - Södermanlands regemente 161 (1848-1848) Bild 470 (AID: v372955.b470, NAD: SE/KrA/0023). Kompanichef för Livkompaniet vid tidpunkten för generalmönstringen är friherre kapten Christian Georg Lovisin. Denna uppgift finns i början av Livkompaniet under kompanibefälet. Hans militära tjänstegrad är kapten och han håller en tjänsteställning som kapten vilket är den grad en kompanichef brukar ha. Han var vid 1848-års mönstring 45 år gammal och har 29 tjänsteår bakom sig.
Ovan, utdrag ur Generalmönsterrullor - Södermanlands regemente 161 (1848-1848) Bild 630 (AID: v372955.b630, NAD: SE/KrA/0023). Genom att bläddra framåt bland Livkompaniets soldater kommer vi snart fram till soldat 47 på Ekeby rote, soldaten Gustaf Asp. Här finner vi även uppgifter om föregående soldat på roten, Gustaf Träff. Han ”transporterats” (får förflyttning) till rote 48 den 6 oktober 1845 varvid rote 47 blev vakant fram till den 20 april 1846 då roten får en ersättare, nämligen rekryten Gustaf Asp. Asp är född i Södermanland (Sörml) samt var vid generalmönstringen den 21 juni 1848 22 år och 5 månader gammal. Han har då varit i tjänst i 2 år och 2 månader, vilket stämmer med att han rekryterades i april 1846. Vi har även uppgift om att Gustaf Asp var 5 fot 11 tum lång samt att han vid mönstringen var ogift. Längst till vänster i rullan står serierna med rotenummer. Då detta är första kompaniet, Livkompaniet, är de två rotenumren lika.
Kolumnen längst till höger i generalmönsterrullan innehåller noteringar från den pågående mönstringen och här ser vi noteringen "approberas" vilket betyder att Asp blev godkänd som soldat på roten vid denna mönstring. Detta var den första mönstringen efter att han antogs som rekryt och det var vid första mönstringen efter att en rekryt antogs som han skulle godkännas som soldat på roten. Kolumnen näst längst till höger innehåller noteringar från den föregående mönstringen.

Gustaf Asps fortsatta karriär som

soldat

Vi har nu sett att Gustaf Asp antogs som rekryt den 20 april 1846 och godkändes som soldat vid nästa generalmönstring den 21 juni 1848. Men vad hände sen och när tog han avsked? För att få svar på dessa frågor måste vi fortsätta att titta igenom alla kommande generalmönsterrullor för Södermanlands regemente tills vi finner en notering om att han tar avsked.

Utdrag från Södermanlands regementes

generalmönstring den 20 juni 1851

Nästa generalmönstring av regementet skedde 1851. Vid mitten av 1800-talet innehåller generalmönsterrullorna allt mer personliga uppgifter och här ser vi att hans patronymikon är Jonsson samt att har var född den 19 januari 1826 i Husby.
Ovan, utdrag ur Generalmönsterrullor - Södermanlands regemente 162 (1851-1851) Bild 620 (AID: v372956.b620, NAD: SE/KrA/0023). Här finner vi uppgift om att 47 Gustaf Asp var född den 19 januari 1826 i Husby samt att han var vid generalmönstringen den 20 juni 1851 25 år och 5 månader gammal. Han har då varit i tjänst i 5 år och 2 månader. Han antogs enligt rullan ovan den 20 april 1846. Vi har även uppgift om att Gustaf Asp var vid denna mönstring gift.
I kolumnen längst till höger i generalmönsterrullan som innehåller noteringar från den pågående mönstringen ser vi att Asp inte var närvarande vid mönstringen utan "Commenderad till Carlsborg". Karlsborgs fästning: Karlsborgs fästning ligger på Vanäs udde i Vättern i Västergötland. Den är en av Sveriges största och bäst bevarade fästningar, vilken även planerades ha rollen som Sveriges reservhuvudstad och vara säte för kungahus, regering, riksdag och guldreserv i krigstid. Placeringen av fästningen inne i landet byggde på den så kallade centralförsvarsidén. Byggnationen av fästningen påbörjades 1819 och vallarna var till större delen klar 1830 men det tog ända till 1870 innan fästningen var i fungerande skick. Bilden till höger visar en kaponjär (försvarstorn) vid slutvärnet i fästningen. Fri bild Wikipedia. Nästa generalmönstring av regementet skedde den 11 juni 1855. Vid denna mönstring har vi en ny kompanichef vid Livkompaniet, nämligen kapten Gustaf Wilhelm Alexander Warenberg (39 år) som ersatte den tidigare friherre kapten Carl Johan Georg af Schmidt som kompanichef. Några nya uppgifter om soldaten Gustaf Asp finne inte i denna rulla. Asp är närvarande vid mönstringen vilket vi ser av noteringen i kolumnen längst till höger. Där står "pr" (presens) som betyder närvarande. Den därpå kommande mönstringen av regementet skedde den 15 juni 1859. Inte heller vid denna mönstring framkommer några nya uppgifter om soldaten Gustaf Asp. Han var närvarande vid mönstringen. Däremot har regementet fått en ny regementschef, greve överste Filip Verner von Schwerin (regementschef 1856-1859).

Utdrag från Södermanlands regementes

generalmönstring den 18 juni 1863

Nästa generalmönstring sker den 18 juni 1863. Ny regementschef är nu greve överste Samuel August Sandels (52 år), regementschef 1859-1863.
Ovan, utdrag ur Generalmönsterrullor - Södermanlands regemente 165 (1863-1863) Bild 630 (AID: v372959.b630, NAD: SE/KrA/0023). Några nya personuppgifter finns inte heller här. Vi ser att Ekeby rote ligger i Husby socken. Vidare står Gustaf Asp, tidigare kallad G. Jonsson, född i Husby. Född i Husby, Nyköpings län den 19 januari 1826, antagen den 20 april 1846. Han var vid denna mönstring 37 år och 5 månader gammal och hade då 17 år och 2 månaders tjänstetid.
I kolumnen längst till höger i generalmönsterrullan som innehåller noteringar från den pågående mönstringen ser vi att Gustaf Asp "Ställes på ett års förbättring för sjuklighet". Han var med andra ord sjuk och bedömdes inte vara arbetsför varför han fick ett år på sig att bli frisk, dvs han blev tjänstledig för sjukdom. Då kan vi vid nästa generalmönstring se om han blivit frisk eller fått avsked pga sjukdom.

Utdrag från Södermanlands regementes

generalmönstring den 25 juni 1866

Nästa mönstring av regementet skedde den 25 juni 1866. Nu är överste Johan Henrik Rosensvärd ny regementschef (50 år) som var regementschef mellan 1864-1870. Vid denna mönstring ser vi att Gustaf Asp fick avsked den 19 juni 1864.
Ovan, utdrag ur Generalmönsterrullor - Södermanlands regemente 166 (1866-1866) Bild 590 (AID: v372960.b590, NAD: SE/KrA/0023). Här ser vi nu att Gustaf Asp inte blev arbetsför igen utan får avsked från regementet den 19 juni 1864. Han blev tjänstledig för sjukdom den 18 juni 1863, dvs vid förra mönstringen och ställd på ett års förbättring. Han ersätts nu av en ny soldat på rote 47 Ekeby som även han får soldatnamnet Asp. Han namn var tidigare Carl Gustaf Träff. Träff blev antagen den 29 novemer 1865. Överst på sidan

Familjen Gustaf Asp flyttar från

soldattorpet 1864

Gustaf Asp antogs som soldat den 20 april 1846 och får avsked den 19 juni 1864. Han hade då tjänstgjort som soldat i Livkompaniet på rote 47, Ekeby, Södermanlands regemente i 18 år och 2 månader. När en soldat får avsked fick han flytta från soldattorpet. Där skulle ju den nya soldaten på roten flytta in. Så, familjen Gustaf Asp får flytta ut från soldattorpet och i husförhörslängden Husby- Oppunda AI:16 (1861-1865) Bild 128 / sid 123 finns anteckning om att familjen flyttar till Ekeby 1864. Gustaf Asp fick ingen pension från Armén då han inte hade minst 30 tjänsteår. Husby-Oppundas husförhörslängder AI:15 och AI:16
Ovan, utdrag ur husförhörslängden Husby-Oppunda AI:15 (1856-1860) Bild 121 / sid 113 (AID: v59357.b121.s113, NAD: SE/ULA/10418). Här ser vi soldaten Gustaf Jonsson Asps familj som den såg ut 1856 - 1860:
Ovan, utdrag ur husförhörslängden Husby-Oppunda AI:16 (1861-1865) Bild 128 / sid 123 (AID: v59358.b128.s123, NAD: SE/ULA/10418). Här ser vi soldaten Gustaf Jonsson Asps familj som den såg ut 1861 - 1865, dvs för tidpunkten då han tog avsked som soldat på grund av sjuklighet. Här sysns även Gustafs vigseldatum med hans hustru Stina Cajsa Nyberg, 1847-04-24.
Ovan, utdrag ur husförhörslängden Husby- Oppunda AI:16 (1861-1865) Bild 128 / sid 123 (AID: v59358.b128.s123, NAD: SE/ULA/10418). I kolumnen Utflyttad ser vi att familjen flyttar från soldattorpet 1864. Soldaten Gustaf Asp, född den 19/1 1826 i Husby- Oppunda socken avlider den 9/10 1905 fattiggården på Lidingö, Stockholms län. Han blev änkling 1895. Källa: Sveriges Dödsbok 1901 - 2013.

Uniformen

Vilken typ av uniform bar vår

infanterisoldat, Gustaf Asp?

Han antogs som soldat den 20 april 1846 och får avsked den 19 juni 1864. Hur såg den uniform ut som Södermanlands regemente bar vid denna tid? Södermanlands regemente hade mellan 1845 och 1860 (m/1845) en vapenrock av mörkblått kläde och gult foder. Vapenrocken hade en ståndkrage som var öppen och snedskuren framtill. Uniformen hade axelklaffar, dock utan förbandssnummer. Långbyxorna var av mörkblått kläde med gul passpoal i de yttre sömmarna. Byxa m/1845 fanns även i vit färg tillverkad i linne- eller bomullstyg för sommarbruk. På huvudet bars en kask i svartlackerat läder. Nedan finns en bild på hur uniformen såg ut.
Uniform m/1845, manskap vid Södermanlands regemente.

Andra rullor

Några andra rullor som kan vara värd att titta i är "Rullor 1620-1723" och "Rullor 1724-".

Rullor 1620-1723

"Rullor 1620-1723" täcker tiden under det äldre indelningsverket med dess utskrivningar samt för tiden under det yngre indelningsverket fram till och med 1723. Denna serie är den viktigaste källserien rörande stormaktstiden för tiden före det yngre indelningsverkets genomförande på 1680-talet. Därefter är den ett komplement till samlingen generalmönsterrullor. Medan generalmönsterrullorna är samlade regemente för regemente är denna samling ordnad år för år.

Rullor 1724-

"Rullor 1724-" är en värdefull källa och ett komplement till generalmönsterrullorna (GMR). Denna serie kan eventuellt täcka in luckor i respektive regementes rullserier. Dessa rullor är uppställda på samma sätt som GMR.

Husby-Oppunda socken

Var låg soldattorp 47 Ekeby någonstans? Ja, det låg i Husby-Oppunda socken, Oppunda härad, Södermanland. Husby-Oppunda socken ligger nordväst om Nyköping kring Husbyån med sjön Långhalsen i söder och väster och Lidsjön i öster. Socknen är en kuperad odlingsbygd med viss skog i norr och söder. Husby-Oppunda kyrka är en kyrkobyggnad som idag tillhör Stigtomta-Vrena församling i Strängnäs stift. Soldattorpet hade namnet Ekebystugan och låg strax nordöst om Ekeby gård. Den är ombyggd 1948 samt 1974. Ladugården revs ca 1930. Den hade plats för 2 kor. Källa: Södermanlands soldatregister. Roten 47 Ekeby utgjordes av följande tre bondgårdar: 1. Ekeby Östergård (1 mantal) - huvudrote. 2. Malm Millangård (1 mantal) 3. Fastorp, Forssa sn (1/4 mantal)
Var låg soldattorpet? På kartan ser man platsen för soldattorpet Ekebystugan tillhörande Ekeby rote, rote 47, Livkompaniet, Södermanlands regemente. Soldattorpets namn är understruken i röd färg. På kartan ser vi även huvudgården i roten, Ekeby gård (blå ellips runt namnet). Sjön till höger är Lidsjön. Källa: Lantmäteriets historiska kartor.
Bilden visar Husby-Oppunda kyrka. Till vänster om kyrkan står en klockstapel. Fri bild Wikipedia.

Register

Det finns ett antal register som man kan ta hjälp av för att enklare hitta rätt regemente när man söker efter en soldat i de militära rullorna.

Centrala soldatregistret

Ett av de största soldatregistren är Centrala soldatregistret. Hittar man sin soldat här får man hjälp med både rote, kompani och regemente. Registret innehåller soldater under det yngre indelningsverket, dvs soldater och båtsmän som antogs mellan åren 1682–1901 i den indelta armén samt flottans båtsmanskompanier. I registret finns meniga soldaten upp till distinktionskorprals grad. Mao finns inga befäl med i registret. Vissa värvade förband finns också med men mest är det indelta förband. Registret gör heller inte anspråk på att vara fullständig, forskning pågår hela tiden och nya soldater förs till de tidigare registrerade samt nya uppgifter om soldaterna och den närmaste familjen. Mer information om innehållet i databasen finns på http://www.soldatreg.se/om-basen/ .

Regementsregister

Det finns även ett antal regementsregister som man kan använda sig av. I exemplet ovan har jag använt mig av Södermanlands regemente och då man även titta i Soldatregister Södermanland. OBS, dessa register är sekundära källor och bör betraktas som sådana. Använd dem för att få en ingång i de primära källorna, dvs generalmönsterrullorna och liknande, och använd informationen från dessa källor i släktforskningen. Verifiera alltid uppgifter från registren med primärkällorna!

Relaterade länkar

Soldatforskning - en guide till de militära källorna Exempel på noteringar i generalmönsterrullor Exempel på generalmönsterrulla från 1845 Överstelöjtnant Claes Grill

Bilder

Bilder Hans Högman, 2015.

Källor

Husby-Oppunda AI:13 (1846-1850) Bild 181 / sid 175 (AID: v59355.b181.s175, NAD: SE/ULA/10418) Husby-Oppunda AI:15 (1856-1860) Bild 121 / sid 113 (AID: v59357.b121.s113, NAD: SE/ULA/10418) Husby-Oppunda AI:16 (1861-1865) Bild 128 / sid 123 (AID: v59358.b128.s123, NAD: SE/ULA/10418) Generalmönsterrullor - Södermanlands regemente 161 (1848-1848) (NAD: SE/KrA/0023) Generalmönsterrullor - Södermanlands regemente 162 (1851-1851) (NAD: SE/KrA/0023) Generalmönsterrullor - Södermanlands regemente 163 (1855-1855) (NAD: SE/KrA/0023) Generalmönsterrullor - Södermanlands regemente 164 (1859-1859) (NAD: SE/KrA/0023) Generalmönsterrullor - Södermanlands regemente 165 (1863-1863) (NAD: SE/KrA/0023) Generalmönsterrullor - Södermanlands regemente 166 (1866-1866) (NAD: SE/KrA/0023) "Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket", Claes Grill, 1856 Tryckt litteratur Grill:2 (1856-1856) Bild 240 / sid 39 (AID: v792654.b240.s39, NAD: SE/AD/00001) Lantmäteriets historiska kartor Överst på sidan