Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-02-04

Hur man söker kavallerisoldater i GMR utifrån HFL - Sverige

Allmänt

Nedanstående exempel på hur man söker efter en kavallerist i generalmönsterrullorna avser en kavallerist i ett indelt kavalleriregemente. Sökning av en kavallerist i ett indelt kavalleriregemente sker på motsvarande sätt som en soldat i infanteriet. Även sökning efter en båtsman sker på liknande sätt men här tittar man i flottans rullor istället för arméns generalmönsterrullor. Söker man efter en soldat i ett värvat regemente så har man ingen hjälp av Grill eftersom detta verk enbart listar förband ingående i indelningsverket! Bilden till höger visar kavallerister i uniform m/1910. Fotot visas med tillstånd av Theresé Hällsten. I början av det yngre indelningsverket hade kavalleriregementena ett förbandsnamn som slutade på "-kavalleriregemente". Det fanns dock olika typer av kavalleriförband beroende på beväpning och användningsområde i strid. Under framförallt 1800-talet börjar de olika namnen på kavalleriförbanden spegla hur de användes. Vi får nu förbandsnamn som slutar på -husarregemente, -dragonregemente, lansiärer mm. I både infanteriet och kavalleriet har en mindre enhet inom ett regemente hetat kompani. Ett infanterikompani hade 150 soldater och ett kavallerikompani 125 ryttare. Under 1800-talet börjar kavalleriet att kalla dessa enheter för skvadron istället för som tidigare kompani.

Husförhörslängd, HFL

Indelta förband

När man släktforskar är det relativt vanligt att man förr eller senare stöter på anor som varit soldater. Den första information man får om att en ana varit soldat kommer vanligen från husförhörslängderna (HFL). I detta exempel skall vi leta uppgifter om husaren Per Erik Kämpe i de militära generalmönsterrullorna. I en husförhörslängd har vi hittat husaren (kavallerist) Per Erik Kämpe, f. 1819-10-04 i Lillkyrka socken (Örebro län, T). Källa: Fellingsbro AI:19b (1836-1845) Bild 69 / sid 62. Dvs vi har hittat honom i Fellingsbro AI:19b, sid 62. Informationen i HFL ger ingen ytterligare information om hans militära tillhörighet mer än titeln "hus" (husar). Hans patronymikon saknas också. Hans soldatnamn är Kämpe.

1

Handledning 2: Hur man söker kavallerisoldater

Innehåll denna sida:
Ovan, utdrag från Fellingsbro AI:19b (1836-1845) Bild 69 / sid 62 (AID: v51119.b69.s62, NAD: SE/ULA/10244), avseende Öster Sörby. Här ser vi husaren Per Erik Kämpe (Kjempe) med familj. Han är född 1819-10-04 i Lillkyrka, Örebro län (T). Hans hustru är Maja Grea Andersdotter, född 1821-05-15 i Lillkyrka. Paret vigdes 1840.
Ovan, utdrag ur födelseboken Lillkyrka C:4 (1787-1840) Bild 136 (AID: v63799.b136, NAD: SE/ULA/10839) för år 1819. Utdraget visar Per Erik född 1819-10-04. Hans föräldrar är Erik Persson och hans hustru Lena Persdotter.

Sök regemente och kompani i Grill

Nästa uppgift är att ta reda på vilket regemente han tjänstgjorde vid samt i vilket kompani. Här tar vi hjälp av överstelöjtnant Claes Grills verk: "Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket", från 1856, I - IV. Den finns utgiven av Sveriges Släktforskarförbund 1988 som faksimilutgåva. Denna utgåva består av två böcker (bestående av totalt 4 band). Dessa böcker finns på de allra flest bibliotek men finns även att köpa på CD-skiva. Grill finns även digitaliserad hos ArkivDigital. Sök då på "Tryckt litteratur". I Grill går vi först in i sockenregistret för att se vilka regementen som hade rotar/rusthåll i Fellingsbro socken. Livregementets husarer hade 6 rusthåll samt Västmanlands regemente 10 rotar i socknen. Vi vet att orten heter Öster Sörby så vi tittar först på Livregementets husarer (band I i Grill) och ser att detta regemente har 6 rusthåll i Fellingsbro varav Öster Sörby, nr 30 (Livskvadronen), är ett. Vi tittar sen i band II i Grill och ser att Västmanlands regemente har 10 rotar i Fellingsbro varav ett i Öster Sörby, rote 94 (Kungsörs kompani). Med andra ord kan Per Erik Kämpe antingen tjänstgjort vid Livskvadronen i Livregementets husarer eller vid Kungsörs kompani i Västmanlands regemente. Vi får nu titta i generalmönsterrullorna, GMR, (se nedan) för båda dessa regementen för att se om Per Erik Kämpe finns som husar nr 30 vid Livskvadronen i Livregemenets husarkår eller som infanterisoldat nr 94 vid Kungsörs kompani i Västmanlands regemente. Denna granskning i båda regementenas GMR ger att Kämpe finns som husar nr 30 i Livregementets husarkår! De rotenummer som anges i Grill är de rotenummer som användes inom kompanierna. Bilden till höger visar omslaget till första bandet av "Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket" av C. Grill.

Grill

Något man måste vara medveten om när man använder Claes Grills "Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket" i sin soldatforskning är att det speglar förhållandena som rådde när han skrev sitt verk om Indelningsverket, dvs i mitten av 1800-talet. Många av regementena har haft olika namn under århundradena och de namn som finns i Grill är de namn som respektive regemente hade vid mitten av 1800-talet. Vidare kan regementen ha delats eller slagits ihop och blivit nya förband. Ett sådant exempel är Närke-Värmlands regemente som 1812 delades i två nya oberoende regementen, Närkes regemente respektive Värmlands regemente. Det är de två sistnämnda som finns upptagna i Grill. När man forskar på Närke-Värmlands regemente, dvs på tiden före 1812, har man därför inte stor hjälp av Grill eftersom rotarna för Värmlands regemente i regel inte stämmer med rotarna för Närke-Värmlands regemente , dvs för tiden före 1812. Även om många rotar har samma rotenamn så har de andra rotenummer. Vid delningen gjordes nämligen en helt ny numrering av rotarna. Den nya roteringen var klar 1814. Mer hjälp om detta: Förbandens histora och namn. OBS, Grills verk tar enbart upp de förband i armén och flottan som ingick i indelningsverket. Värvade förband finns inte med i Grill!
Bilderna nedan visar hur man söker i sockenregistret för att sen slå upp regementet.
Ovan, Grills sockenregister, här med Fellingsbro, Örebro län (Ör.). Denna bild är från originalutgåvan av Grill och här finns referenserna till respektive band och sida inskrivna för hand. I den nyare faksimilutgåvan är dessa referenser tryckta. Referenserna består av band i form av romerska siffror samt sida i respektive band där man hittar det regemente som har rotar i just den socknen. 1. Band I innehåller kavalleriregementen 2. Band II infanteriregementen 3. Band III innehåller Flottans båtsmanskompanier 4. Band IV den Extra roteringen Källa till bilden ovan: Tryckt litteratur GrillReg:1 (0-9999) Bild 180 / sid 15 (AID: v792967.b180.s15, NAD: SE/AD/00001). Enligt ovan finns tre referenser för Fellingsbro socken: I 121-126, band I sida 125 och 126 - kavalleri, i detta fall Livregementets husarkår. På denna sida finns rusthållet 30 Öster Sörby! II 27, 30, 258, band II, sida 27 och 30, infanteri - i detta fall Västmanlands regemente. Sid 258 är nya ordinarie roteringen. IV 11, band IV, sida 11, extra roteringen vid armén, Närkes län (Örebro län). Vi börjar med att gå till band I (första delen) och slår upp sida 125 och finner informationen om Livregementets husarkår som visas nedan:
Ovan ser vi sida 125, band I ur Grill vilken visar Livregementets husarkår, Åkerbo härad, Västmanlands län. En bit ner finner vi Fellingsbro socken och under Fellingsbro ser vi de rusthåll som finns i socknen. Till höger finns ett antal kolumner som representerar de olika kompanierna (skvadronerna). Första kolumnen är den för Livskvadronen. Summan för Fellingsbro är 6 (dvs regementet hade 6 rusthåll i Fellingsbro) och samtliga dessa tillhör således Livskvadronen. I uppräkningen av de rotar som finns i Fellingsbro ser vi även Öster Sörby och med nummer 30. Källa till bilden ovan: Tryckt litteratur Grill:1 (1855-1855) Bild 680 / sid 125 (AID: v792653.b680.s125, NAD: SE/AD/00001)

Generalmönsterrullorna, GMR

Vi vet nu att han tjänstgjorde vid Livskvadronen, Livregementets husarkår och detta förenklar sökningen betydligt när vi nu skall försöka finna honom i regementes generalmönsterrullor (GMR) för den tid då han var soldat. Kämpe var född 1819 så han bör vara antagen vid 20-års ålder, dvs runt 1839. Vi tittar nu vilka generalmönstringar Livregementets husarkår gjorde vid mitten av 1800-talet och ser att en generalmönstring gjordes år 1838 som kan vara lämplig att börja med. Generalmönsterrullorna finns tillgängliga både hos ArkivDigital och SVAR. ArkivDigital kräver abonnemang. Livskvadronen (Livkompaniet) är detsamma som första skvadronen och brukar alltid ligga först i GMR, efter regementsstaben. Livskvadronen var regementschefens (överstens) egen skvadron. Detta var en tjänst som han sällan hade tid till så en annan kompanichef brukade vara utsedd i hans ställe. Denna mönstring av regemente genomfördes den 10 september 1838 vilket bl.a. står i ingressen till Livskvadronen. Vi söker nu vidare i generalmönsterrullan under Livskvadronen tills vi kommer till soldat 30 på Öster Sörby. Källa: Generalmönsterrullor - Livregementets husarer 829 (1838-1841) Bild 620 (AID: v376235a.b620, NAD: SE/KrA/0023). Här ser vi att den tidigare soldaten på rusthåll nr 30 avgår den 6 december 1837. Ny ersättare på rusthåll 30 blir rekryten Per Erik Kämpe som antas den 20 februari 1838. De uppgifter vi hittar i GMR om Per Erik Kämpe är att han är född i Närke samt var vid generalmönstringen den 10 september 1838 var 18 år gammal. Vi har även uppgift om att Per Erik Kämpe var 5 fot 7 tum lång samt att han vid mönstringen var ogift. Vid mönstringen har han noteringen ”rekryt approberas” vilket betyder att han blev godkänd som soldat vid regementet. Även om en person antogs (rekryteras) i perioden mellan två mönstringar (dvs blev rekryt) skulle han ändå godkännas vid nästa generalmönstring så det var först då han blev soldat. Längst till vänster i rullan står soldatnumret (nummer på rusthållet). Det fanns två serier nummer i GMR. Den längst till vänster var en nummerserie inom regementet och gick mellan 1 – 1000 (1000 ryttare per kavalleriregemente). Den andra nummerserien, till höger om den första, var en nummerserie inom kompaniet (skvadronen) och för ett kavalleriregemente var den serien 1-125 (125 ryttare per kompani). I Grill visas numret inom kompaniet. Livskvadronen som var första kompaniet har alltid samma värden på dessa två nummerserier.

Utdrag från Livregementets husarkårs generalmönstring den 10 september 1838

Ovan, utdrag ur Generalmönsterrullor - Livregementets husarer 829 (1838-1841) Bild 620 (AID: v376235a.b620, NAD: SE/KrA/0023) Genom att bläddra framåt bland Livskvadronens husarer kommer vi snart fram till husar 30 på Öster Sörby rusthåll, soldaten Per Erik Kämpe. Här finner vi även uppgifter om föregående soldaten på rusthållet som avgår 1837. Ny soldat på nr 30 blir rekryten Per Erik Kämpe.
Ovan, kolumnen längst till höger i generalmönsterrullan innehåller noteringar från den pågående mönstringen och här ser vi noteringen "rekryt approberas" vilket betyder att Kämpe blev godkänd som soldat på rusthållet vid denna mönstring. Detta var den första mönstringen efter att han antogs som rekryt och det var vid första mönstringen efter att en rekryt antogs som som han skulle godkännas. Kolumnen näst längst till höger innehåller noteringar från den föregående mönstringen. Vi ser även att Kämpe var ogift vid mönstringen 1838.

Per Erik Kämpes fortsatta karriär som soldat

Vi vet nu att Per Erik Kämpe antogs som rekryt den den 20 februari 1838 och godkändes som soldat vid nästa generalmönstring den 10 september 1838. Men vad hände sen och när tog han avsked? För att få svar på dessa frågor måste vi fortsätta att titta igenom alla kommande generalmönsterrullor för Livregementets husarkår tills vi finner en notering om att han tar avsked.

Utdrag från Livregementets husarkårs generalmönstring den 18 juni 1845

Nästa generalmönstring av regementet skedde 1845. Skvadronschef för Livskvadronen är ryttmästare Gabriel Adolf Köning.
Ovan: I kolumnen längst till höger i generalmönsterrullan som innehåller noteringar från den pågående mönstringen samt den innan dess (näst längst till höger) noteringar från föregående mönstring. Vi ser att Kämpe var närvarande vid båda mönstringarna utan "Presens" resp. "Pr". Vi har även uppgift om att Per Erik Kämpe var gift vid denna mönstring 1845. Nästa generalmönstring av regementet skedde den 13 juni 1848. Några nya uppgifter om Per Erik Kämpe finns inte i denna rulla. Kämpe är närvarande vid mönstringen vilket vi ser av noteringen i kolumnen längst till höger. Där står "presens" som betyder närvarande. Nya rusthållare är Anders Larsson (1/4) och Olof Ersson (3/4). Den därpå kommande mönstringen av regementet skedde den 27 juni 1851. Rullan är dock skadad och större delen av Livskvadronen saknas.

Utdrag från Livregementets husarkårs generalmönstring den 13 juli 1855

Nästa generalmönstring sker den 13 juli 1855.
Ovan, utdrag ur Generalmönsterrullor - Livregementets husarer 833 (1855-1855) Bild 590 (AID: v376239.b590, NAD: SE/KrA/0023). Här har vi några nya personuppgifter om Kämpe. Nu får vi informationen: Per Erik Kämpe, förut kallad Ersson, född i Lillkyrka socken i Örebro län den 4 oktober 1819 och att han antogs den 20 februari 1838. Vid mönstringstillfället var han 36 år. Rusthållarna är de samma, Anders Larsson (1/4), Olof Ersson (3/4). I kolumnerna längst till höger i generalmönsterrullan som innehåller noteringar från den förra samt den pågående mönstringen finns notering om att Kämpe var närvarande både vid denna samt vid förra mönstringen. I nästkommande generalmönstring som sker 9 september 1858 får vi inga nya uppgifter om Kämpa. Vi ser dock i denna mönstring att han nu har varit i tjänst i 20 år. Skvadronschef vid denna mönstring är ryttmästare Carl Gustaf Granath. Inte heller vid generalmönstringarna den 21 juni 1861, 20 juni 1864 samt 27 juni 1870 finns några nya uppgifter.

Utdrag från Livregementets husarkårs generalmönstring den 26 juni 1876

Nästa mönstring av regementet skedde den 26 juni 1876. Nu är ryttmästare Hjalmar Mauritz Ludvig Holst ny skvadronschef (51 år) över Livskvadronen. Vid denna mönstring ser vi att Per Erik Kämpe fick avsked den 26 juni 1876.
Ovan, utdrag ur Generalmönsterrullor - Livregementets husarer 838 (1876-1879) Bild 430 (AID: v376244.b430, NAD: SE/KrA/0023). På vänstersidan frammkommer inga nya uppgifter om Per Erik Kämpe. Han är vid denna mönstring 57 år gammal.
Ovan: på högersidan i kolumnen för noteringar för den pågående mönstringen (Nävarande generalmönstrings anteckningar) ser vi nu att Per Erik Kämpe ansöker om avsked vilket beviljas med anmälan till underhåll. Vitsorden är "tjänt utmärkt väl".

Familjen Per Erik Kämpe flyttar från ryttartorpet 1876

Per Erik Kämpe antogs som kavallerisoldat den 20 februari 1838 och får avsked den 26 juni 1876. Han hade då tjänstgjort som soldat i Livskvadronen på nummer 30, Öster Sörby, Livregementets husarkår i drygt 38 år. När en soldat får avsked fick han flytta från soldattorpet. Där skulle ju den nya soldaten på rusthållet flytta in. Så, familjen Per Erik Kämpe får flytta ut från ryttartorpet. En ny kavallerisoldat antogs på nr 30 Öster Sörby den 20 oktober 1876, Erik Lundstedt Österholm. Detta framgår av både husförhörslängden Fellingsbro AI:23b (1872-1878) Bild 51 / sid 43 (AID: v51139.b51.s43, NAD: SE/ULA/10244) samt GMR Generalmönsterrullor - Livregementets husarer 839 (1882-1882) Bild 560 (AID: v376245.b560, NAD: SE/KrA/0023). Per Erik Kämpe får pension (anmäld till underhåll) från Armén då han har minst 30 tjänsteår och fina vitsord (tjänt utmärkt väl). Fellingsbros husförhörslängd AI:23b
Husaren Per Erik Kämpe, född den 10/4 1819 i Lillkyrka socken avlider den 21/2 1880. Hustrun är noterad som änka änka i Sveriges Befolkning 1880.
Ovan, Utdrag ur Generalmönsterrullor - Livregementets husarer 838 (1876-1879) Bild 710 (AID: v376244.b710, NAD: SE/KrA/0023). Ovan ser den häst som var Per Erik Kämpes häst (nr 30) när han tog avsked 1876. Hästen var en fux, 10 år gammal. Fux är en färgbenämning och en fuxfärgad häst är rödbrun över hela kroppen med man och svans i samma, eller ljusare, nyans. Fux betyder egentligen rävfärgad. "Skjuten stjärn" är en vit fläck i hästens panna som "runnit" ner mot mulen. Vidare hade hästen vita bakfötter. Hästhuvudet till höger har den typ av fläck i pannan som kallas "Skjuten stjärn".

Vänstra sidan:

Ovan ser vi att hästen var en valack med en mankhöjd på 4 fot 9 tum. Hästen var närvarande både på denna mönstring 1876 och den föregående mönstringen. En valack är en kastrerad hingst.

Uniformen

Vilken typ av uniform bar vår kavallerisoldat, husaren Per Erik Kämpe?

Han antogs som husar vid Livregementets husarkår den 20 februari 1838 och får avsked den 26 juni 1876. Hur såg den uniform ut som Livregementets husarkår bar vid denna tid? Vi kan titta på vilken uniform Kämpe bar i slutet av sin karriär som husar. Manskapet vid Kronprinsens husarregemente och Livregementets husarkår bar från 1870 dolma, m/1870. Denna dolma hade tre knapprader om vardera 8 knappar per rad. Dolman vid Livregementets husarkår hade mörkblå färg med vit krage och vita snören. Dolman karaktäriseras av de många snörena, som förbinder knapparna på bröstet. Nedan finns två bilder på hur husaruniformen m/1870 såg ut.
Husaruniform m/1870 - Livregementets husarer (vit krage och vita snören) här med dolma och päls.

Andra rullor

Några andra rullor som kan vara värd att titta i är "Rullor 1620-1723" och "Rullor 1724-".

Rullor 1620-1723

"Rullor 1620-1723" täcker tiden under det äldre indelningsverket med dess utskrivningar samt för tiden under det yngre indelningsverket fram till och med 1723. Denna serie är den viktigaste källserien rörande stormaktstiden för tiden före det yngre indelningsverkets genomförande på 1680-talet. Därefter är den ett komplement till samlingen generalmönsterrullor. Medan generalmönsterrullorna är samlade regemente för regemente är denna samling ordnad år för år.

Rullor 1724-

"Rullor 1724-" är en värdefull källa och ett komplement till generalmönsterrullorna (GMR). Denna serie kan eventuellt täcka in luckor i respektive regementes rullserier. Dessa rullor är uppställda på samma sätt som GMR.

Fellingsbro socken

Var låg ryttartorp 30 Öster Sörby någonstans? Ja, det låg i Fellingsbro socken, Åkerbo härad, Västmanland. Fellingsbro socken i Västmanland är sedan 1971 en del av Lindesbergs kommun i Örebro län. Fellingsbro socken ligger nordost om Örebro norr om Hjälmaren, kring sjöarna Oppåsen och Finnåkersjön. Socknen är en kuperad skogsbygd med talrika sjöar och mossar. Fellingsbro kyrka är en kyrkobyggnad i Västerås stift. Den är församlingskyrka i Fellingsbro församling. Kyrkan är en av de största landsortskyrkorna i landet. Den rymde, när den var som störst, 1.236 sittplatser. Öster Sörby (idag Östra Sörby) ligger cirka 5 km öster om Fellingsbro.
Var låg soldattorpet? På kartan till vänster ser man rusthållet Östra Sörby tillhörande husar nr 30, Livskvadronen, Livregementets husarkår. Se kartbildens högra sida. Källa: Lantmäteriets historiska kartor.
Fellingsbro kyrka, Västmanland. Fri bild Wikipedia.

Register

Det finns ett antal register som man kan ta hjälp av för att enklare hitta rätt regemente när man söker efter en soldat i de militära rullorna.

Centrala soldatregistret

Ett av de största soldatregistren är Centrala soldatregistret. Hittar man sin soldat här får man hjälp med både rote, kompani och regemente. Registret innehåller soldater under det yngre indelningsverket, dvs soldater och båtsmän som antogs mellan åren 1682–1901 i den indelta armén samt flottans båtsmanskompanier. I registret finns meniga soldaten upp till distinktionskorprals grad. Mao finns inga befäl med i registret. Vissa värvade förband finns också med men mest är det indelta förband. Registret gör heller inte anspråk på att vara fullständig, forskning pågår hela tiden och nya soldater förs till de tidigare registrerade samt nya uppgifter om soldaterna och den närmaste familjen. Mer information om innehållet i databasen finns på http://www.soldatreg.se/om-basen/ .

Regementsregister

Det finns även ett antal regementsregister som man kan använda sig av. OBS, alla dessa register är sekundära källor och bör betraktas som sådana. Använd dem för att få en ingång i de primära källorna, dvs generalmönsterrullorna och liknande, och använd informationen från dessa källor i släktforskningen. Verifiera alltid uppgifter från registren med primärkällorna!

Relaterade länkar

Soldatforskning - en guide till de militära källorna Exempel på noteringar i generalmönsterrullor Exempel på generalmönsterrulla från 1845 Överstelöjtnant Claes Grill

Bilder

Bilder Hans Högman, 2015.

Källor

Fellingsbro AI:19b (1836-1845) Bild 69 / sid 62 (AID: v51119.b69.s62, NAD: SE/ULA/10244) Fellingsbro AI:20b (1846-1855) Bild 64 / sid 59 (AID: v51124.b64.s59, NAD: SE/ULA/10244) Fellingsbro AI:23b (1872-1878) Bild 51 / sid 43 (AID: v51139.b51.s43, NAD: SE/ULA/10244) Fellingsbro AI:24b (1878-1887) Bild 79 / sid 72 (AID: v51144.b79.s72, NAD: SE/ULA/10244) Lillkyrka C:4 (1787-1840) Bild 136 (AID: v63799.b136, NAD: SE/ULA/10839) Generalmönsterrullor - Livregementets husarer 829 (1838-1841) Bild 620 (AID: v376235a.b620, NAD: SE/KrA/0023) Generalmönsterrullor - Livregementets husarer 830 (1845-1845) Bild 560 (AID: v376236a.b560, NAD: SE/KrA/0023) Generalmönsterrullor - Livregementets husarer 831 (1848-1848) Bild 520 (AID: v376237a.b520, NAD: SE/KrA/0023) Generalmönsterrullor - Livregementets husarer 833 (1855-1855) Bild 590 (AID: v376239.b590, NAD: SE/KrA/0023) Generalmönsterrullor - Livregementets husarer 834 (1858-1858) Bild 620 (AID: v376240a.b620, NAD: SE/KrA/0023) Generalmönsterrullor - Livregementets husarer 835 (1861-1861) Bild 500 (AID: v376241.b500, NAD: SE/KrA/0023) Generalmönsterrullor - Livregementets husarer 835 (1861-1861) Bild 2250 (AID: v376241.b2250, NAD: SE/KrA/0023) Generalmönsterrullor - Livregementets husarer 836 (1864-1867) Bild 590 (AID: v376242.b590, NAD: SE/KrA/0023) Generalmönsterrullor - Livregementets husarer 837 (1870-1873) Bild 530 (AID: v376243.b530, NAD: SE/KrA/0023) Generalmönsterrullor - Livregementets husarer 838 (1876-1879) Bild 430 (AID: v376244.b430, NAD: SE/KrA/0023) Generalmönsterrullor - Livregementets husarer 838 (1876-1879) Bild 710 (AID: v376244.b710, NAD: SE/KrA/0023) Generalmönsterrullor - Livregementets husarer 839 (1882-1882) Bild 560 (AID: v376245.b560, NAD: SE/KrA/0023) Tryckt litteratur GrillReg:1 (0-9999) Bild 180 / sid 15 (AID: v792967.b180.s15, NAD: SE/AD/00001) Tryckt litteratur Grill:1 (1855-1855) Bild 680 / sid 125 (AID: v792653.b680.s125, NAD: SE/AD/00001) "Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket", Claes Grill, 1856 Lantmäteriets historiska kartor Överst på sidan
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
xxx Söka soldater xxxx

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Handledningar:
Ovan, utdrag ur Generalmönsterrullor - Livregementets husarer 830 (1845-1845) Bild 560 (AID: v376236a.b560, NAD: SE/KrA/0023). Här finner vi uppgift om att 30 Per Erik Kämpe vid generalmönstringen den 18 juni 1845 var 26 år gammal och hade då 7 tjänsteår. Hans längd är 5 fot 8 tum. Något som skiljer en generalmönsterrulla i kavalleriet mot infanteriet är att rusthållarna finns namngivna i rullan. Här ser vi att rusthåll 30 Öster Sörby vid mönstringen 1845 bestod av rusthållarna Anders Larsson (1/4), Olof Ersson (1/2) och Anders Jonsson (1/4).
Utdrag ur husförhörslängden Fellingsbro AI:23b (1872-1878) Bild 51 / sid 43 (AID: v51139.b51.s43, NAD: SE/ULA/10244). Här ser vi soldaten Per Erik Kämpes familj som den såg ut 1872 - 1878, dvs vid tidpunkten då han tog avsked. Vi ser nu att han har noteringen f. (förre) husaren Nr 30.
Ovan, utdrag ur husförhörslängden Fellingsbro AI:24b (1878-1887) Bild 79 / sid 72 (AID: v51144.b79.s72, NAD: SE/ULA/10244). Ovan ser vi att förre husaren nr 30 Per Erik Kämpe avlider den 21 februari 1880.

Hästarna i generalmönsterrullorna

Vad som skiljer en generalmönsterrulla i kavalleriet mot en generalmönsterrulla i infanteriet är att hästarna mönstrades i kavalleriet. En generalmönstring var en inspektion av ett regemente där bl.a. trossens utrustning, manskapet med utrustning som uniform och vapen mm nogrant inspekterades och anteckandes i rullan. För kavalleriet var hästarna en mycket värdefull resurs så de inspekterades mycket nogrant och även de rullfördes i generalmönsterrullorna. Hästarna rullfördes kompanivis och de har samma nummer som de kavallerisoldater som red dem. Per Erik Kämpe hade nummer 30 och det har även de hästar han haft under sin tid som husar. Hästarna hittar man i generalmönsterrullan oftatst i slutet på varje kompani, efter manskapet.

Högra sidan:

Husaruniform m/1870 - Livregementets husarer här med dolma och päls.
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2018-02-28

Hur man söker kavallerisoldater i

GMR utifrån HFL - Sverige

Allmänt

Nedanstående exempel på hur man söker efter en kavallerist i generalmönsterrullorna avser en kavallerist i ett indelt kavalleriregemente. Sökning av en kavallerist i ett indelt kavalleriregemente sker på motsvarande sätt som en soldat i infanteriet. Även sökning efter en båtsman sker på liknande sätt men här tittar man i flottans rullor istället för arméns generalmönsterrullor. Söker man efter en soldat i ett värvat regemente så har man ingen hjälp av Grill eftersom detta verk enbart listar förband ingående i indelningsverket! Bilden till höger visar kavallerister i uniform m/1910. Fotot visas med tillstånd av Theresé Hällsten. I början av det yngre indelningsverket hade kavalleriregementena ett förbandsnamn som slutade på "-kavalleriregemente". Det fanns dock olika typer av kavalleriförband beroende på beväpning och användningsområde i strid. Under framförallt 1800-talet börjar de olika namnen på kavalleriförbanden spegla hur de användes. Vi får nu förbandsnamn som slutar på -husarregemente, -dragonregemente, lansiärer mm. I både infanteriet och kavalleriet har en mindre enhet inom ett regemente hetat kompani. Ett infanterikompani hade 150 soldater och ett kavallerikompani 125 ryttare. Under 1800-talet börjar kavalleriet att kalla dessa enheter för skvadron istället för som tidigare kompani.

Husförhörslängd, HFL

Indelta förband

När man släktforskar är det relativt vanligt att man förr eller senare stöter på anor som varit soldater. Den första information man får om att en ana varit soldat kommer vanligen från husförhörslängderna (HFL). I detta exempel skall vi leta uppgifter om husaren Per Erik Kämpe i de militära generalmönsterrullorna. I en husförhörslängd har vi hittat husaren (kavallerist) Per Erik Kämpe, f. 1819-10-04 i Lillkyrka socken (Örebro län, T). Källa: Fellingsbro AI:19b (1836-1845) Bild 69 / sid 62. Dvs vi har hittat honom i Fellingsbro AI:19b, sid 62. Informationen i HFL ger ingen ytterligare information om hans militära tillhörighet mer än titeln "hus" (husar). Hans patronymikon saknas också. Hans soldatnamn är Kämpe.

1

Handledning 2: Hur man

söker kavallerisoldater

Ovan, utdrag ur födelseboken Lillkyrka C:4 (1787- 1840) Bild 136 (AID: v63799.b136, NAD: SE/ULA/10839) för år 1819. Utdraget visar Per Erik född 1819-10-04. Hans föräldrar är Erik Persson och hans hustru Lena Persdotter.

Sök regemente och kompani i Grill

Nästa uppgift är att ta reda på vilket regemente han tjänstgjorde vid samt i vilket kompani. Här tar vi hjälp av överstelöjtnant Claes Grills verk: "Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket", från 1856, I - IV. Den finns utgiven av Sveriges Släktforskarförbund 1988 som faksimilutgåva. Denna utgåva består av två böcker (bestående av totalt 4 band). Dessa böcker finns på de allra flest bibliotek men finns även att köpa på CD-skiva. Grill finns även digitaliserad hos ArkivDigital. Sök då på "Tryckt litteratur". I Grill går vi först in i sockenregistret för att se vilka regementen som hade rotar/rusthåll i Fellingsbro socken. Livregementets husarer hade 6 rusthåll samt Västmanlands regemente 10 rotar i socknen. Vi vet att orten heter Öster Sörby så vi tittar först på Livregementets husarer (band I i Grill) och ser att detta regemente har 6 rusthåll i Fellingsbro varav Öster Sörby, nr 30 (Livskvadronen), är ett. Vi tittar sen i band II i Grill och ser att Västmanlands regemente har 10 rotar i Fellingsbro varav ett i Öster Sörby, rote 94 (Kungsörs kompani). Med andra ord kan Per Erik Kämpe antingen tjänstgjort vid Livskvadronen i Livregementets husarer eller vid Kungsörs kompani i Västmanlands regemente. Vi får nu titta i generalmönsterrullorna, GMR, (se nedan) för båda dessa regementen för att se om Per Erik Kämpe finns som husar nr 30 vid Livskvadronen i Livregemenets husarkår eller som infanterisoldat nr 94 vid Kungsörs kompani i Västmanlands regemente. Denna granskning i båda regementenas GMR ger att Kämpe finns som husar nr 30 i Livregementets husarkår! De rotenummer som anges i Grill är de rotenummer som användes inom kompanierna. Bilden till höger visar omslaget till första bandet av "Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket" av C. Grill.

Grill

Något man måste vara medveten om när man använder Claes Grills "Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket" i sin soldatforskning är att det speglar förhållandena som rådde när han skrev sitt verk om Indelningsverket, dvs i mitten av 1800-talet. Många av regementena har haft olika namn under århundradena och de namn som finns i Grill är de namn som respektive regemente hade vid mitten av 1800-talet. Vidare kan regementen ha delats eller slagits ihop och blivit nya förband. Ett sådant exempel är Närke-Värmlands regemente som 1812 delades i två nya oberoende regementen, Närkes regemente respektive Värmlands regemente. Det är de två sistnämnda som finns upptagna i Grill. När man forskar på Närke-Värmlands regemente, dvs på tiden före 1812, har man därför inte stor hjälp av Grill eftersom rotarna för Värmlands regemente i regel inte stämmer med rotarna för Närke-Värmlands regemente , dvs för tiden före 1812. Även om många rotar har samma rotenamn så har de andra rotenummer. Vid delningen gjordes nämligen en helt ny numrering av rotarna. Den nya roteringen var klar 1814. Mer hjälp om detta: Förbandens histora och namn. OBS, Grills verk tar enbart upp de förband i armén och flottan som ingick i indelningsverket. Värvade förband finns inte med i Grill!
Bilderna nedan visar hur man söker i sockenregistret för att sen slå upp regementet.
Ovan, Grills sockenregister, här med Fellingsbro, Örebro län (Ör.). Denna bild är från originalutgåvan av Grill och här finns referenserna till respektive band och sida inskrivna för hand. I den nyare faksimilutgåvan är dessa referenser tryckta. Referenserna består av band i form av romerska siffror samt sida i respektive band där man hittar det regemente som har rotar i just den socknen. 1. Band I innehåller kavalleriregementen 2. Band II infanteriregementen 3. Band III innehåller Flottans båtsmanskompanier 4. Band IV den Extra roteringen Källa till bilden ovan: Tryckt litteratur GrillReg:1 (0- 9999) Bild 180 / sid 15 (AID: v792967.b180.s15, NAD: SE/AD/00001). Enligt ovan finns tre referenser för Fellingsbro socken: I 121-126, band I sida 125 och 126 - kavalleri, i detta fall Livregementets husarkår. På denna sida finns rusthållet 30 Öster Sörby! II 27, 30, 258, band II, sida 27 och 30, infanteri - i detta fall Västmanlands regemente. Sid 258 är nya ordinarie roteringen. IV 11, band IV, sida 11, extra roteringen vid armén, Närkes län (Örebro län). Vi börjar med att gå till band I (första delen) och slår upp sida 125 och finner informationen om Livregementets husarkår som visas nedan:
Ovan ser vi sida 125, band I ur Grill vilken visar Livregementets husarkår, Åkerbo härad, Västmanlands län. En bit ner finner vi Fellingsbro socken och under Fellingsbro ser vi de rusthåll som finns i socknen. Till höger finns ett antal kolumner som representerar de olika kompanierna (skvadronerna). Första kolumnen är den för Livskvadronen. Summan för Fellingsbro är 6 (dvs regementet hade 6 rusthåll i Fellingsbro) och samtliga dessa tillhör således Livskvadronen. I uppräkningen av de rotar som finns i Fellingsbro ser vi även Öster Sörby och med nummer 30. Källa till bilden ovan: Tryckt litteratur Grill:1 (1855- 1855) Bild 680 / sid 125 (AID: v792653.b680.s125, NAD: SE/AD/00001)

Generalmönsterrullorna, GMR

Vi vet nu att han tjänstgjorde vid Livskvadronen, Livregementets husarkår och detta förenklar sökningen betydligt när vi nu skall försöka finna honom i regementes generalmönsterrullor (GMR) för den tid då han var soldat. Kämpe var född 1819 så han bör vara antagen vid 20-års ålder, dvs runt 1839. Vi tittar nu vilka generalmönstringar Livregementets husarkår gjorde vid mitten av 1800-talet och ser att en generalmönstring gjordes år 1838 som kan vara lämplig att börja med. Generalmönsterrullorna finns tillgängliga både hos ArkivDigital och SVAR. ArkivDigital kräver abonnemang. Livskvadronen (Livkompaniet) är detsamma som första skvadronen och brukar alltid ligga först i GMR, efter regementsstaben. Livskvadronen var regementschefens (överstens) egen skvadron. Detta var en tjänst som han sällan hade tid till så en annan kompanichef brukade vara utsedd i hans ställe. Denna mönstring av regemente genomfördes den 10 september 1838 vilket bl.a. står i ingressen till Livskvadronen. Vi söker nu vidare i generalmönsterrullan under Livskvadronen tills vi kommer till soldat 30 på Öster Sörby. Källa: Generalmönsterrullor - Livregementets husarer 829 (1838-1841) Bild 620 (AID: v376235a.b620, NAD: SE/KrA/0023). Här ser vi att den tidigare soldaten på rusthåll nr 30 avgår den 6 december 1837. Ny ersättare på rusthåll 30 blir rekryten Per Erik Kämpe som antas den 20 februari 1838. De uppgifter vi hittar i GMR om Per Erik Kämpe är att han är född i Närke samt var vid generalmönstringen den 10 september 1838 var 18 år gammal. Vi har även uppgift om att Per Erik Kämpe var 5 fot 7 tum lång samt att han vid mönstringen var ogift. Vid mönstringen har han noteringen ”rekryt approberas” vilket betyder att han blev godkänd som soldat vid regementet. Även om en person antogs (rekryteras) i perioden mellan två mönstringar (dvs blev rekryt) skulle han ändå godkännas vid nästa generalmönstring så det var först då han blev soldat. Längst till vänster i rullan står soldatnumret (nummer på rusthållet). Det fanns två serier nummer i GMR. Den längst till vänster var en nummerserie inom regementet och gick mellan 1 – 1000 (1000 ryttare per kavalleriregemente). Den andra nummerserien, till höger om den första, var en nummerserie inom kompaniet (skvadronen) och för ett kavalleriregemente var den serien 1-125 (125 ryttare per kompani). I Grill visas numret inom kompaniet. Livskvadronen som var första kompaniet har alltid samma värden på dessa två nummerserier.

Utdrag från Livregementets husarkårs

generalmönstring den 10 september 1838

Ovan, utdrag ur Generalmönsterrullor - Livregementets husarer 829 (1838-1841) Bild 620 (AID: v376235a.b620, NAD: SE/KrA/0023) Genom att bläddra framåt bland Livskvadronens husarer kommer vi snart fram till husar 30 på Öster Sörby rusthåll, soldaten Per Erik Kämpe. Här finner vi även uppgifter om föregående soldaten på rusthållet som avgår 1837. Ny soldat på nr 30 blir rekryten Per Erik Kämpe.
Ovan, kolumnen längst till höger i generalmönsterrullan innehåller noteringar från den pågående mönstringen och här ser vi noteringen "rekryt approberas" vilket betyder att Kämpe blev godkänd som soldat på rusthållet vid denna mönstring. Detta var den första mönstringen efter att han antogs som rekryt och det var vid första mönstringen efter att en rekryt antogs som som han skulle godkännas. Kolumnen näst längst till höger innehåller noteringar från den föregående mönstringen. Vi ser även att Kämpe var ogift vid mönstringen 1838.

Per Erik Kämpes fortsatta karriär

som soldat

Vi vet nu att Per Erik Kämpe antogs som rekryt den den 20 februari 1838 och godkändes som soldat vid nästa generalmönstring den 10 september 1838. Men vad hände sen och när tog han avsked? För att få svar på dessa frågor måste vi fortsätta att titta igenom alla kommande generalmönsterrullor för Livregementets husarkår tills vi finner en notering om att han tar avsked.

Utdrag från Livregementets husarkårs

generalmönstring den 18 juni 1845

Nästa generalmönstring av regementet skedde 1845. Skvadronschef för Livskvadronen är ryttmästare Gabriel Adolf Köning.
Ovan: I kolumnen längst till höger i generalmönsterrullan som innehåller noteringar från den pågående mönstringen samt den innan dess (näst längst till höger) noteringar från föregående mönstring. Vi ser att Kämpe var närvarande vid båda mönstringarna utan "Presens" resp. "Pr". Vi har även uppgift om att Per Erik Kämpe var gift vid denna mönstring 1845. Nästa generalmönstring av regementet skedde den 13 juni 1848. Några nya uppgifter om Per Erik Kämpe finns inte i denna rulla. Kämpe är närvarande vid mönstringen vilket vi ser av noteringen i kolumnen längst till höger. Där står "presens" som betyder närvarande. Nya rusthållare är Anders Larsson (1/4) och Olof Ersson (3/4). Den därpå kommande mönstringen av regementet skedde den 27 juni 1851. Rullan är dock skadad och större delen av Livskvadronen saknas.

Utdrag från Livregementets husarkårs

generalmönstring den 13 juli 1855

Nästa generalmönstring sker den 13 juli 1855.
Ovan, utdrag ur Generalmönsterrullor - Livregementets husarer 833 (1855-1855) Bild 590 (AID: v376239.b590, NAD: SE/KrA/0023). Här har vi några nya personuppgifter om Kämpe. Nu får vi informationen: Per Erik Kämpe, förut kallad Ersson, född i Lillkyrka socken i Örebro län den 4 oktober 1819 och att han antogs den 20 februari 1838. Vid mönstringstillfället var han 36 år. Rusthållarna är de samma, Anders Larsson (1/4), Olof Ersson (3/4). I kolumnerna längst till höger i generalmönsterrullan som innehåller noteringar från den förra samt den pågående mönstringen finns notering om att Kämpe var närvarande både vid denna samt vid förra mönstringen. I nästkommande generalmönstring som sker 9 september 1858 får vi inga nya uppgifter om Kämpa. Vi ser dock i denna mönstring att han nu har varit i tjänst i 20 år. Skvadronschef vid denna mönstring är ryttmästare Carl Gustaf Granath. Inte heller vid generalmönstringarna den 21 juni 1861, 20 juni 1864 samt 27 juni 1870 finns några nya uppgifter.

Utdrag från Livregementets husarkårs

generalmönstring den 26 juni 1876

Nästa mönstring av regementet skedde den 26 juni 1876. Nu är ryttmästare Hjalmar Mauritz Ludvig Holst ny skvadronschef (51 år) över Livskvadronen. Vid denna mönstring ser vi att Per Erik Kämpe fick avsked den 26 juni 1876.
Ovan, utdrag ur Generalmönsterrullor - Livregementets husarer 838 (1876-1879) Bild 430 (AID: v376244.b430, NAD: SE/KrA/0023). På vänstersidan frammkommer inga nya uppgifter om Per Erik Kämpe. Han är vid denna mönstring 57 år gammal.
Ovan: på högersidan i kolumnen för noteringar för den pågående mönstringen (Nävarande generalmönstrings anteckningar) ser vi nu att Per Erik Kämpe ansöker om avsked vilket beviljas med anmälan till underhåll. Vitsorden är "tjänt utmärkt väl".

Familjen Per Erik Kämpe flyttar från

ryttartorpet 1876

Per Erik Kämpe antogs som kavallerisoldat den 20 februari 1838 och får avsked den 26 juni 1876. Han hade då tjänstgjort som soldat i Livskvadronen på nummer 30, Öster Sörby, Livregementets husarkår i drygt 38 år. När en soldat får avsked fick han flytta från soldattorpet. Där skulle ju den nya soldaten på rusthållet flytta in. Så, familjen Per Erik Kämpe får flytta ut från ryttartorpet. En ny kavallerisoldat antogs på nr 30 Öster Sörby den 20 oktober 1876, Erik Lundstedt Österholm. Detta framgår av både husförhörslängden Fellingsbro AI:23b (1872-1878) Bild 51 / sid 43 (AID: v51139.b51.s43, NAD: SE/ULA/10244) samt GMR Generalmönsterrullor - Livregementets husarer 839 (1882-1882) Bild 560 (AID: v376245.b560, NAD: SE/KrA/0023). Per Erik Kämpe får pension (anmäld till underhåll) från Armén då han har minst 30 tjänsteår och fina vitsord (tjänt utmärkt väl). Fellingsbros husförhörslängd AI:23b
Husaren Per Erik Kämpe, född den 10/4 1819 i Lillkyrka socken avlider den 21/2 1880. Hustrun är noterad som änka änka i Sveriges Befolkning 1880.
Ovan, Utdrag ur Generalmönsterrullor - Livregementets husarer 838 (1876-1879) Bild 710 (AID: v376244.b710, NAD: SE/KrA/0023). Ovan ser den häst som var Per Erik Kämpes häst (nr 30) när han tog avsked 1876. Hästen var en fux, 10 år gammal. Fux är en färgbenämning och en fuxfärgad häst är rödbrun över hela kroppen med man och svans i samma, eller ljusare, nyans. Fux betyder egentligen rävfärgad. "Skjuten stjärn" är en vit fläck i hästens panna som "runnit" ner mot mulen. Vidare hade hästen vita bakfötter. Hästhuvudet till höger har den typ av fläck i pannan som kallas "Skjuten stjärn".

Vänstra sidan:

Ovan ser vi att hästen var en valack med en mankhöjd på 4 fot 9 tum. Hästen var närvarande både på denna mönstring 1876 och den föregående mönstringen. En valack är en kastrerad hingst.

Uniformen

Vilken typ av uniform bar vår

kavallerisoldat, husaren Per Erik Kämpe?

Han antogs som husar vid Livregementets husarkår den 20 februari 1838 och får avsked den 26 juni 1876. Hur såg den uniform ut som Livregementets husarkår bar vid denna tid? Vi kan titta på vilken uniform Kämpe bar i slutet av sin karriär som husar. Manskapet vid Kronprinsens husarregemente och Livregementets husarkår bar från 1870 dolma, m/1870. Denna dolma hade tre knapprader om vardera 8 knappar per rad. Dolman vid Livregementets husarkår hade mörkblå färg med vit krage och vita snören. Dolman karaktäriseras av de många snörena, som förbinder knapparna på bröstet. Nedan finns två bilder på hur husaruniformen m/1870 såg ut.
Husaruniform m/1870 - Livregementets husarer (vit krage och vita snören) här med dolma och päls.

Andra rullor

Några andra rullor som kan vara värd att titta i är "Rullor 1620-1723" och "Rullor 1724-".

Rullor 1620-1723

"Rullor 1620-1723" täcker tiden under det äldre indelningsverket med dess utskrivningar samt för tiden under det yngre indelningsverket fram till och med 1723. Denna serie är den viktigaste källserien rörande stormaktstiden för tiden före det yngre indelningsverkets genomförande på 1680-talet. Därefter är den ett komplement till samlingen generalmönsterrullor. Medan generalmönsterrullorna är samlade regemente för regemente är denna samling ordnad år för år.

Rullor 1724-

"Rullor 1724-" är en värdefull källa och ett komplement till generalmönsterrullorna (GMR). Denna serie kan eventuellt täcka in luckor i respektive regementes rullserier. Dessa rullor är uppställda på samma sätt som GMR.

Fellingsbro socken

Var låg ryttartorp 30 Öster Sörby någonstans? Ja, det låg i Fellingsbro socken, Åkerbo härad, Västmanland. Fellingsbro socken i Västmanland är sedan 1971 en del av Lindesbergs kommun i Örebro län. Fellingsbro socken ligger nordost om Örebro norr om Hjälmaren, kring sjöarna Oppåsen och Finnåkersjön. Socknen är en kuperad skogsbygd med talrika sjöar och mossar. Fellingsbro kyrka är en kyrkobyggnad i Västerås stift. Den är församlingskyrka i Fellingsbro församling. Kyrkan är en av de största landsortskyrkorna i landet. Den rymde, när den var som störst, 1.236 sittplatser. Öster Sörby (idag Östra Sörby) ligger cirka 5 km öster om Fellingsbro.
Var låg soldattorpet? På kartan till vänster ser man rusthållet Östra Sörby tillhörande husar nr 30, Livskvadronen, Livregementets husarkår. Se kartbildens högra sida. Källa: Lantmäteriets historiska kartor.
Fellingsbro kyrka, Västmanland. Fri bild Wikipedia.

Register

Det finns ett antal register som man kan ta hjälp av för att enklare hitta rätt regemente när man söker efter en soldat i de militära rullorna.

Centrala soldatregistret

Ett av de största soldatregistren är Centrala soldatregistret. Hittar man sin soldat här får man hjälp med både rote, kompani och regemente. Registret innehåller soldater under det yngre indelningsverket, dvs soldater och båtsmän som antogs mellan åren 1682–1901 i den indelta armén samt flottans båtsmanskompanier. I registret finns meniga soldaten upp till distinktionskorprals grad. Mao finns inga befäl med i registret. Vissa värvade förband finns också med men mest är det indelta förband. Registret gör heller inte anspråk på att vara fullständig, forskning pågår hela tiden och nya soldater förs till de tidigare registrerade samt nya uppgifter om soldaterna och den närmaste familjen. Mer information om innehållet i databasen finns på http://www.soldatreg.se/om-basen/ .

Regementsregister

Det finns även ett antal regementsregister som man kan använda sig av. OBS, alla dessa register är sekundära källor och bör betraktas som sådana. Använd dem för att få en ingång i de primära källorna, dvs generalmönsterrullorna och liknande, och använd informationen från dessa källor i släktforskningen. Verifiera alltid uppgifter från registren med primärkällorna!

Relaterade länkar

Soldatforskning - en guide till de militära källorna Exempel på noteringar i generalmönsterrullor Exempel på generalmönsterrulla från 1845 Överstelöjtnant Claes Grill

Bilder

Bilder Hans Högman, 2015.

Källor

Fellingsbro AI:19b (1836-1845) Bild 69 / sid 62 (AID: v51119.b69.s62, NAD: SE/ULA/10244) Fellingsbro AI:20b (1846-1855) Bild 64 / sid 59 (AID: v51124.b64.s59, NAD: SE/ULA/10244) Fellingsbro AI:23b (1872-1878) Bild 51 / sid 43 (AID: v51139.b51.s43, NAD: SE/ULA/10244) Fellingsbro AI:24b (1878-1887) Bild 79 / sid 72 (AID: v51144.b79.s72, NAD: SE/ULA/10244) Lillkyrka C:4 (1787-1840) Bild 136 (AID: v63799.b136, NAD: SE/ULA/10839) Generalmönsterrullor - Livregementets husarer 829 (1838-1841) Bild 620 (AID: v376235a.b620, NAD: SE/KrA/0023) Generalmönsterrullor - Livregementets husarer 830 (1845-1845) Bild 560 (AID: v376236a.b560, NAD: SE/KrA/0023) Generalmönsterrullor - Livregementets husarer 831 (1848-1848) Bild 520 (AID: v376237a.b520, NAD: SE/KrA/0023) Generalmönsterrullor - Livregementets husarer 833 (1855-1855) Bild 590 (AID: v376239.b590, NAD: SE/KrA/0023) Generalmönsterrullor - Livregementets husarer 834 (1858-1858) Bild 620 (AID: v376240a.b620, NAD: SE/KrA/0023) Generalmönsterrullor - Livregementets husarer 835 (1861-1861) Bild 500 (AID: v376241.b500, NAD: SE/KrA/0023) Generalmönsterrullor - Livregementets husarer 835 (1861-1861) Bild 2250 (AID: v376241.b2250, NAD: SE/KrA/0023) Generalmönsterrullor - Livregementets husarer 836 (1864-1867) Bild 590 (AID: v376242.b590, NAD: SE/KrA/0023) Generalmönsterrullor - Livregementets husarer 837 (1870-1873) Bild 530 (AID: v376243.b530, NAD: SE/KrA/0023) Generalmönsterrullor - Livregementets husarer 838 (1876-1879) Bild 430 (AID: v376244.b430, NAD: SE/KrA/0023) Generalmönsterrullor - Livregementets husarer 838 (1876-1879) Bild 710 (AID: v376244.b710, NAD: SE/KrA/0023) Generalmönsterrullor - Livregementets husarer 839 (1882-1882) Bild 560 (AID: v376245.b560, NAD: SE/KrA/0023) Tryckt litteratur GrillReg:1 (0-9999) Bild 180 / sid 15 (AID: v792967.b180.s15, NAD: SE/AD/00001) Tryckt litteratur Grill:1 (1855-1855) Bild 680 / sid 125 (AID: v792653.b680.s125, NAD: SE/AD/00001) "Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket", Claes Grill, 1856 Lantmäteriets historiska kartor Överst på sidan
Ovan, utdrag från Fellingsbro AI:19b (1836-1845) Bild 69 / sid 62 (AID: v51119.b69.s62, NAD: SE/ULA/10244), avseende Öster Sörby. Här ser vi husaren Per Erik Kämpe (Kjempe) med familj. Han är född 1819-10-04 i Lillkyrka, Örebro län (T). Hans hustru är Maja Grea Andersdotter, född 1821-05-15 i Lillkyrka. Paret vigdes 1840.
Ovan, utdrag ur Generalmönsterrullor - Livregementets husarer 830 (1845-1845) Bild 560 (AID: v376236a.b560, NAD: SE/KrA/0023). Här finner vi uppgift om att 30 Per Erik Kämpe vid generalmönstringen den 18 juni 1845 var 26 år gammal och hade då 7 tjänsteår. Hans längd är 5 fot 8 tum. Något som skiljer en generalmönsterrulla i kavalleriet mot infanteriet är att rusthållarna finns namngivna i rullan. Här ser vi att rusthåll 30 Öster Sörby vid mönstringen 1845 bestod av rusthållarna Anders Larsson (1/4), Olof Ersson (1/2) och Anders Jonsson (1/4).
Utdrag ur husförhörslängden Fellingsbro AI:23b (1872-1878) Bild 51 / sid 43 (AID: v51139.b51.s43, NAD: SE/ULA/10244). Här ser vi soldaten Per Erik Kämpes familj som den såg ut 1872 - 1878, dvs vid tidpunkten då han tog avsked. Vi ser nu att han har noteringen f. (förre) husaren Nr 30.
Ovan, utdrag ur husförhörslängden Fellingsbro AI:24b (1878-1887) Bild 79 / sid 72 (AID: v51144.b79.s72, NAD: SE/ULA/10244). Ovan ser vi att förre husaren nr 30 Per Erik Kämpe avlider den 21 februari 1880.

Hästarna i

generalmönsterrullorna

Vad som skiljer en generalmönsterrulla i kavalleriet mot en generalmönsterrulla i infanteriet är att hästarna mönstrades i kavalleriet. En generalmönstring var en inspektion av ett regemente där bl.a. trossens utrustning, manskapet med utrustning som uniform och vapen mm nogrant inspekterades och anteckandes i rullan. För kavalleriet var hästarna en mycket värdefull resurs så de inspekterades mycket nogrant och även de rullfördes i generalmönsterrullorna. Hästarna rullfördes kompanivis och de har samma nummer som de kavallerisoldater som red dem. Per Erik Kämpe hade nummer 30 och det har även de hästar han haft under sin tid som husar. Hästarna hittar man i generalmönsterrullan oftatst i slutet på varje kompani, efter manskapet.

Högra sidan:

Husaruniform m/1870 - Livregementets husarer här med dolma och päls.