Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-02-04

Värnpliktiga i beväringen, 1800-tal

Inledning

Nedanstående exempel visar hur man forskar på en beväring under 1800-talet i de militära rullorna. Exemplet visar hur man söker en beväring utifrån att man sett personens militära inskrivningsnummer (värnpliktsnummer) i husförhörslängderna. Bilden till höger visar värnpliktiga i infanteriuniform m/1886 med mössa m/1865-1899. Fotot visas med tillstånd av Shirley Koelling, USA.

Beväringsinrättningen

År 1812 lades ett förslag i riksdagen om inrättandet av en allmän beväringsinrättning. Förslaget bifölls den 27 oktober 1812. Beväringsinrättningen (nationalbeväringen) innebar en 5-årig värnplikt, nämligen från 21:a till 25:e året och omfattade alla vapenföra män. Av någon anledning accepterades både friköp och lejning, dvs en möjlighet till att köpa sig fri eller leja någon annan att fullgöra tjänstgöringen. År 1860 ersattes lejdrätten med en möjlighet till att helt köpa sig fri från övningarna. Friköpsrätten avskaffades slutligen 1872. Utbildningen av beväringarna (de värnpliktiga) skedde vid de ordinarie regementena. Våren 1813 skedde den första mönstringen av beväringarna. Beväringarna rullfördes i egna mönsterrullor, de sk. beväringsmönsterrullorna. Från och med år 1886 kallas dessa rullor för inskrivningslängder. För mer information om den värnpliktige får man sen i stamrullorna. De började föras i slutet av 1880-talet. Arméns stamrullor finner man under respektive regemente.

Husförhörslängden, HFL

När man släktforskar är det relativt vanligt att man stöter på anors militära inskrivningsnummer i husförhörslängderna. Detta innebär att anan har mönstrats inför ståndande militärtjänstgöring som värnpliktig i beväringen. Mönstring och inskrivning i beväringen gjordes i regel då männen var 21 år gamla. I detta exempel skall vi leta uppgifter om den värnpliktige Johan David Karlsson i de militära rullorna. I en husförhörslängd har vi hittat den värnpliktige Johan David Karlsson, i Ulfsberg, Gammalkil socken, Östergötland, född 1872-05- 18. Källa: Gammalkil AI:30 (1891-1895) Bild 226 / sid 213. Informationen i HFL ger oss hans militära inskrivningsnummer: 12 57/1893.

Handledning 11a: Hur man söker beväringar

Innehåll denna sida:
Ovan, utdrag från husförhörslängd Gammalkil AI:30 (1891-1895) Bild 226 / sid 213 (AID: v25505.b226.s213, NAD: SE/VALA/00095). Här ser vi familjen Karl Fredrik Petersson inklusive barn. På rad 4 ser vi sonen Johan David, född 1872. År 1893, då 21 år gammal, kallas sonen Johan David till mönstring för inskrivning i beväringen.

Vad var en mönstring av värnpliktiga

Det år alla män fyllde 21 år kallades de in för mönstring för värnplikt i beväringen och skrevs in i inskrivningslängden (före 1886 i beväringsmönsterrullan). Vad innebar då mönstringen? Mönstringen var en undersökning av de värnpliktigas kroppsbyggnad (fysik) samt deras medicinska och mentala status för att se om de var vapenföra, dvs lämpliga för militärtjänstgöring . De som blev godkända för tjänstgöring fick ett inskrivningsnummer som antecknades i inskrivningsrullan samt en tilldelning av truppslag (infanteriet, kavalleriet, artilleriet, fortifikationen m.fl.). De flesta tilldelades till infanteriet eftersom det var detta truppslag som behövde mest folk. Mönstringen av värnpliktiga skede i regel i april varje år. Militärtjänstgöringen var en militär utbildning som gjordes sen vid något av de indelat regementena, från 1849 även vid de värvade regementena. Tjänstgöringen som kallades beväringsmöten skedde då på respektive regementes övningshed. Det fanns även på några olika håll i landet särskilda beväringsbataljoner där de värnpliktiga utbildades. Exempel på några fristående beväringsförband är Livbeväringsbataljonen i Stockholm och Västernorrlands beväringsbataljon, Gotlands nationalbeväring, Hallands bataljon och Blekinge bataljon. De värnpliktiga i beväringen övades i början enbart i 12 dagar per år. Först i 1856-58 års riksdagar, då Krimkriget pågick, ökades övningstiden för beväringsmanskapet till 30 dagar fördelat på två år. År 1885 fastställdes övningstiden till 42 dagar fördelade på två år. År 1892 antogs ett förslag på en ny härordning vid en urtima riksdag. Nu utökades utbildningstiden till 90 dagar. Vid mönstringen erhöll den värnpliktige en personlig inskrivningsbok. Denna inskrivningsbok skulle den värnpliktige ta med sig då han inställde sig till tjänstgöring i fred eller krig. Exempel på inskrivningsbok för värnpliktiga i beväringen, 1892

Inskrivningsnumret

Mellan åren 1886 och 1901 skrevs de militära inskrivningsnumren för värnpliktiga på formen LLL KKK/ÅÅ, där LLL är individens löpnummer i rullan, KKK är kompaniområdet och ÅÅ det år inskrivningen av individen skedde. Johan Davids Carlssons inskrivningsnummer är 12 57/93, vilket innebär att 12 är hans löpnummer i inskrivningslängden, 57 är kompaniområdet han rullskrevs i samt 93 är årtalet (1893) då han skrevs in i beväringen som värnpliktig. Han är född 1872 och är 21 år gammal 1893 vilket är den ålder då de blev skyldiga att göra värnplikt i beväringen. Nästa uppgift är att ta reda på vilket regemente han gjorde sin värnplikt vid. Vi har då stor hjälp av inskrivningsnumret som bl.a. innehåller kompaniområdet. I 1885-års värnpliktslag indelades Sverige i 31 inskrivningsområden. Dessa inskrivningsområden under perioden 1886 - 1901 anknutna till infanteriregementena och bar vanligen samma namn som regementena, ex: Hälsinge regementes inskrivningsområde. Inskrivningsområden delades i sin tur in i bataljonsområden (51 st) som i sin tur delades in i kompaniområden (188 st). Själva inskrivningen gjorde per kompaniområde vilket innebär att rullorna upprättades per kompaniområde. Detta skedde årligen vid varje inmönstringstillfälle. De som mönstrades rullfördes i de sk. inskrivningslängderna där varje individ identifieras med ett inskrivningsnummer. Genom att tittat i tabellen över rullföringsområden kan vi översätta rullföringsområdesnumret till klartext. En sådan tabell finns på Militära inskrivningsnummer för värnpliktiga i hären och flottan (öppnas i nytt fönster)
På sidan som länkas till ovan går vi in på inskrivningsområden/kompaniområden för perioden 1886 - 1901. Scrolla sen ned i tabellen och leta upp kompaniområdesnumret som finns i den värnpliktiges inskrivningsnummer, i detta fall 57. Detta är den första kolumnen i tabellen märkt "KO". Här ser vi att kompaniområdesnummer 57 är Vifolka kompaniområde som åren 1893-1901 ingick i Andra Livgrenadjärregementets inskrivningsområde (Johan David mönstrade 1893).
Vad säger då detta oss. Jo, vi vet nu att Johan David Karlsson skevs in år 1893 i Vifolka kompaniområde ingående i Andra Livgrenadjärregementets inskrivningsområde. Med största sannolikhet gjorde Karlsson sin militärtjänstgöring vid Andra Livgrenadjärregementet i Östergötland. Ytterligare information kan man få genom att söka den värnpliktige/beväringen i inskrivningslängden för kompaniområdet för året i fråga. Därefter kan man söka honom i stamrullorna för mer information om hans tjänstgöring. Ytterligare information kan man få genom att söka den värnpliktige i inskrivningslängden för rullföringsområdet för året i fråga. Därefter kan man söka honom i stamrullorna för mer information om hans tjänstgöring. Inskrivningslängderna Vi vet nu att han troligen gjorde sin värnpliktstjänstgörning vid Andra Livgrenadjärregementet. Vi skall nu därför titta i inskrivningslängden för Andra Livgrenadjärregementets inskrivningsområde, Vifolka kompaniområde för år 1893. Inskrivningslängderna finns tillgängliga online både hos ArkivDigital och SVAR. ArkivDigital kräver abonnemang. Sök exempelvis på "andra livgrenadjärregementet" eller "inskrivning" i ArkivDigital (AD) och välj sen Andra Livgrenadjärregementets inskrivningsområde. Öppna längden och leta upp år 1893 samt inom det året sök upp Gammalkils socken. Längden är förd årsvis och inom år per socken.

Johan David Carlsson i inskrivningslängden:

Vi tittar nu på Viklund i inskrivningslängden.
Ovan, utdrag ur Andra livgrenadjärregementets inskrivningsområde, Vifolka kompaniområde (Ko 57) D1:1 (1891-1895) Bild 740 (AID: v748535.b740, NAD: SE/KrA/0473A1105Ö). Här finner vi Johan David Carlsson i inskrivningslängden för Ulfsberg, Gammelkil socken. Carlsson är enligt längden född den 18 maj 1872. Hans längd är 1,80 m (kolumn 6). Ettan längst till höger innebär att han tilldelats "fotfolket" (infanteriet). Andra Livgrenadjärregementet var ett infanteriregemente vilket ökar chansen att han gjorde militärtjänstgöringen vid just detta regemente.
Ovan,högersidan finns hans inskrivningsnummer i kolumnen "Inskrivningsnummer" (27). Han står med löpnummer 12 i kompaniområde 57 för år 1893, dvs 12 57/93. Mönstringen av Johan David Carlsson skedde i mars 1893. Se Andra livgrenadjärregementets inskrivningsområde, Vifolka kompaniområde (Ko 57) D1:1 (1891-1895) Bild 1030 (AID: v748535.b1030, NAD: SE/KrA/0473A1105Ö). Andra livgrenadjärregementets övningshed var Malmen i Linköping där dess beväringar övades vid beväringsmötena.

Exempel på noteringar i inskrivningslängden

I kolumnen längst till höger i inskrivningslängden kan det finns intressanta anteckningar om respektive värnpliktig och eventuell anledning till varför de inte ansågs vapenföra. Kolumnen näst längst till höger är kolumnen för inskrivningsnumret. Om inskrivningsnummer saknas är personen inte inskriven till militärtjänst.
Erhållit frisedel. Den värnpliktige har erhållit frisedel, dvs undantagits från militär tjänstgöring. Kasserad för allmän svaghet, benröta. Den värnpliktige har blivit kasserad (frikallad), dvs undantagits från militär tjänstgöring av medicinsk orsak - benröta. Frikallad för allmän svaghet. Den värnpliktige har blivit frikallad, dvs undantagits från militär tjänstgöring av medicinsk orsak - allmän svaghet. Erhöll 1892 uppskov. Detta är en notering vid 1893 års mönstring och säger oss att personen mönstrades föregående år (1892) och fick då uppskov. År 1893 mönstras han igen och denna gång har han tilldelats ett inskrivningsnummer " löpnummer 51" och skall fullgöra sin plikt till militär tjänstgöring. Skräddare, icke vapenför. Denna person är till yrket skräddare och har en notering om att han inte är vapenför. Han har ändå tilldelats ett inskrivningsnummer " löpnummer 30" och skall fullgöra sin plikt till militär tjänstgöring, antagligen som skräddare i det militära.     Bötfälld 10 Kr. Detta är antagligen en person som inte inställt sig till mönstring med olaga förfall (dvs utan giltig orsak) och blivit bötfälld med 10 Kr. I Amerika. Detta är en person som inte inställt sig till mönstring då han har utvandrat till Amerika (med eller utan tillstånd). Se mer om utvandring nedan.
Ovan, utdrag ur stamrulla Andra livgrenadjärregementets inskrivningsområde, Vifolka kompaniområde (Ko 57) D1:1 (1891-1895) Bild 2170 (AID: v748535.b2170, NAD: SE/KrA/0473A1105Ö). Utdraget ovan avser en annan värnpliktig Nils August Björn. Här finner vi under anteckningar information om att han den 17 maj 1894 fick 2 dagars arrest i vakten för fylleri.

Uniformen

Vilken typ av uniform bar våra värnpliktiga ovan?

Vilken typ av uniform bar våra värnpliktiga ovan när de gjorde sina beväringsmöten vid Andra livgrenadjärregementet åren 1893 - 1895? Den uniform som man bar vid denna tid var m/1886 och som hade en mörkblå vapenrock med 8 knappar med en enradig knapprad. Kragen var en ståndskrage som var öppen, snedskuren och häktades igen i nedkant. Byxorna var i samma färg som vapenrocken. Till uniformen bars mössa m/1865. Uniform m/1886 var, med viss variation, gemensam uniform för hela infanteriet. Andra livgrenadjärregementet hade röd krage med två vita knapphål. På axelklaffarna hade regementet en röd flammande granat. Man skall dock vara medveten om att beväringens uniformer släpade efter de indelta- och värvade förbandens uniformer. Beväringarna var de sista att få ny uniform när uniformerna ändrades. De bar därför ofta uniformer av äldre modell.

Utvandring

Den enda lagliga möjligheten som myndigheterna hade att stoppa emigration var det generella förbudet för värnpliktiga att utan tillstånd utvandra till främmande länder. Det anses finnas ett samband mellan värnpliktsflykt och emigration. Vid varje tillfälle som värnplikttiden utökades blev antalet utvandrande 20-åringar åtminstone tillfälligt större. Det var dock oftast inte så svårt att få ett utresetillstånd. Fram till slutet av 1800-talet var man generös med tillstånden. Mot slutet av århundradet krävdes däremot fullgjord värnpliktsutbildning innan utresetillstånd gavs. Utan sådant tillstånd kunde man inte erhålla flyttningsbetyg och inte köpa amerikabiljett genom någon emigrantagent. Polismyndigheten i utvandringshamnarna kontrollerade att bestämmelserna följdes. Enda möjligheten för de som ville slippa göra värnplikten var därför olaga utvandring.

Stamrullorna

I varje kompaniområde fördes även en stamrulla över områdets stamanställda samt dess beväringar. Stamrullan innehåller uppgifter som namn, födelsetid, vistelseort, yrke, inskrivningsnummer, tilldelat truppslag, eventuellt uppskov samt ytterligare några uppgifter. Stamrullan är ett viktigt komplement till inskrivningslängden. Vi skall nu titta i stamrullan. Tyvärr finns inte några skannade stamrullor för Andra livgrenadjärregementet före 1894 på Arkivdigital (2015) så jag kommer att visa en stamrulla för en annan värnpliktig, Jakob Gerhard Olsson, född 1873-04-01 i Viby socken (E). Vid tidpunkten för mönstringen 1894 bor han i Alviken, Nykils socken (E). Källa: Nykil AI:26 (1893-1900) Bild 15 / sid 2. Tyvärr har prästen enbart noterat "Inskr" (inskriven) i kolumnen "värnplikt". Vi får då utgå från Olssons födelseår och räkna ut vilket år han fyllde 21 år vilket i hans fall är 1894. Vi saknar även vilket kompaniområde han tillhör men då kan man titta på vilka kompaniområden andra i området tillhörde. I detta fall tillhör Olsson samma kompaniområde som Carlsson ovan, dvs kompaniområde 57. Eftersom vi inte heller har hans löpnummer i inskrivningslängden får vi söka igenom längden för kompaniområde 57 för år 1894 och Nykils socken, vilket var den socken han bodde i 1894 då man mönstrades, tills vi hittar honom. Stamrullorna finns tillgängliga online både hos Arkiv Digital och SVAR. ArkivDigital kräver abonnemang.

Jakob Gerhard Olsson i inskrivningslängden:

På kartan till vänster ser både Gammalkils och Nykils socknar i Östergötland (E) som tillhörde Andra livgrenadjärregementets inskrivningsområde, Vifolka kompaniområde (Ko 57). Andra livgrenadjärregementets övningshed var Malmen i Linköping. Det var här som regementets beväringar övades vid beväringsmötena.
Grenadjär i uniform m/1886 och mössa m/1865- 1899 med mössplåt och plym. På axelklaffarna skymtar en flammande granat. Fotot visas med tillstånd av Helen Hildinggren.

Bilder

Bilder Hans Högman, 2015.

Källor

Gammalkil AI:30 (1891-1895) Bild 226 / sid 213 (AID: v25505.b226.s213, NAD: SE/VALA/00095) Nykil AI:26 (1893-1900) Bild 15 / sid 2 (AID: v28353.b15.s2, NAD: SE/VALA/00278) Andra livgrenadjärregementets inskrivningsområde, Vifolka kompaniområde (Ko 57) D1:1 (1891-1895) Bild 740 (AID: v748535.b740, NAD: SE/KrA/0473A1105Ö) Andra livgrenadjärregementets inskrivningsområde, Vifolka kompaniområde (Ko 57) D1:1 (1891-1895) Bild 1030 (AID: v748535.b1030, NAD: SE/KrA/0473A1105Ö) Andra livgrenadjärregementets inskrivningsområde, Vifolka kompaniområde (Ko 57) D1:1 (1891-1895) Bild 1040 (AID: v748535.b1040, NAD: SE/KrA/0473A1105Ö) Andra livgrenadjärregementets inskrivningsområde, Vifolka kompaniområde (Ko 57) D1:1 (1891-1895) Bild 2070 (AID: v748535.b2070, NAD: SE/KrA/0473A1105Ö) Andra livgrenadjärregementets inskrivningsområde, Vifolka kompaniområde (Ko 57) D1:1 (1891-1895) Bild 2170 (AID: v748535.b2170, NAD: SE/KrA/0473A1105Ö)

Relaterade länkar

Beväringar / värnpliktiga Beväringsinrättningen Överst på sidan
Handledningar:
Bilden nedan visar ett utdrag från kompaniområdestabellen för 1885 - 1901.

Gammalkils och Nykils socknar, Östergötland

Gammalkils socken i Östergötland ingick i Valkebo härad och ingår sedan 1971 i Linköpings kommun. Kyrkbyn Gammalkil med sockenkyrkan Gammalkils kyrka ligger i socknen. Gammalkils socken ligger sydost om Mjölby. Socknen består av en del av den här kuperade Östgötaslätten i norr och skogsbygd med sankmarker i söder. Nykils socken i Östergötland ingick i Valkebo härad, ingår sedan 1971 i Linköpings kommun. Tätorten Nykil med sockenkyrkan Nykils kyrka ligger i socknen. Nykils socken ligger söder om Linköping kring sjön Bjärsen och med sjön Drögen i sydost. Socknen har slättbygd i norr och är en kuperad skogsbygd i söder.
Ovan, på högersidan i kolumnen "Värnpliktig" ser vi på rad 4 Johan Davids militära inskrivningsnummer: 12 57/93. Inskrivningsnumret är inte så tydlig på bilden ovan men på bilden under finns numret uppförstorat. Vi ser även att Johan Davis äldre bror Karl Emanuel, född 1869, blev frikallad (frik. 90), dvs befriad från militärtjänstgöring vid den mönstring han gjorde 1890.
Ovan, utdrag ur inskrivningslängden för Andra livgrenadjärregementets inskrivningsområde, Vifolka kompaniområde (Ko 57) D1:1 (1891-1895) Bild 1040 (AID: v748535.b1040, NAD: SE/KrA/0473A1105Ö). Här finner vi Jakob Gerhard Olsson i inskrivningslängden för Alviken, Nykils socken, Östergötland. Olsson är enligt längden född den 1 april 1873. Hans längd är 1,60 m.
Ovan, på högersidan finns hans inskrivningsnummer. Han står med löpnummer 1 i kompaniområde 57 för år 1894, dvs 1 57/94. Olsson tillhör med andra ord samma kompaniområde och inskrivningsområde som den Carlsson vi tidigare tittat på, dvs Andra livgrenadjärregementets inskrivningsområde, Vifolka kompaniområde. Ettan längst till vänster innebär att han tilldelats "fotfolket" (infanteriet).

Stamrullan:

Vi tittar nu i stamrullan för Olsson avseende Andra livgrenadjärregementet, Vifolka kompaniområde (57). Stamrullan i detta fall finns i samma volym som inskrivningslängden ifråga. Nedan finns ett utdrag för Olsson i stamrullan.
Ovan, utdrag ur stamrulla Andra livgrenadjärregementets inskrivningsområde, Vifolka kompaniområde (Ko 57) D1:1 (1891-1895) Bild 2070 (AID: v748535.b2070, NAD: SE/KrA/0473A1105Ö). Vänstra sidan i stamrullan för Olsson. Här ser vi att Olsson var arrendator i Nykils församling. Hans inskrivningsnummer är som tidigare nämnts 1 57/1894 och han har tilldelats infanteriet.
Ovan, högra sidan i stamrullan för Olsson. Här ser vi att han gjort militärtjänst både 1894 och 1895.
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
xxx Söka soldater xxxx

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2018-02-28

Värnpliktiga i beväringen, 1800-

tal

Inledning

Nedanstående exempel visar hur man forskar på en beväring under 1800-talet i de militära rullorna. Exemplet visar hur man söker en beväring utifrån att man sett personens militära inskrivningsnummer (värnpliktsnummer) i husförhörslängderna. Bilden till höger visar värnpliktiga i infanteriuniform m/1886 med mössa m/1865-1899. Fotot visas med tillstånd av Shirley Koelling, USA.

Beväringsinrättningen

År 1812 lades ett förslag i riksdagen om inrättandet av en allmän beväringsinrättning. Förslaget bifölls den 27 oktober 1812. Beväringsinrättningen (nationalbeväringen) innebar en 5-årig värnplikt, nämligen från 21:a till 25:e året och omfattade alla vapenföra män. Av någon anledning accepterades både friköp och lejning, dvs en möjlighet till att köpa sig fri eller leja någon annan att fullgöra tjänstgöringen. År 1860 ersattes lejdrätten med en möjlighet till att helt köpa sig fri från övningarna. Friköpsrätten avskaffades slutligen 1872. Utbildningen av beväringarna (de värnpliktiga) skedde vid de ordinarie regementena. Våren 1813 skedde den första mönstringen av beväringarna. Beväringarna rullfördes i egna mönsterrullor, de sk. beväringsmönsterrullorna. Från och med år 1886 kallas dessa rullor för inskrivningslängder. För mer information om den värnpliktige får man sen i stamrullorna. De började föras i slutet av 1880- talet. Arméns stamrullor finner man under respektive regemente.

Husförhörslängden, HFL

När man släktforskar är det relativt vanligt att man stöter på anors militära inskrivningsnummer i husförhörslängderna. Detta innebär att anan har mönstrats inför ståndande militärtjänstgöring som värnpliktig i beväringen. Mönstring och inskrivning i beväringen gjordes i regel då männen var 21 år gamla. I detta exempel skall vi leta uppgifter om den värnpliktige Johan David Karlsson i de militära rullorna. I en husförhörslängd har vi hittat den värnpliktige Johan David Karlsson, i Ulfsberg, Gammalkil socken, Östergötland, född 1872-05-18. Källa: Gammalkil AI:30 (1891-1895) Bild 226 / sid 213. Informationen i HFL ger oss hans militära inskrivningsnummer: 12 57/1893.

Handledning 11a: Hur

man söker beväringar

Ovan, utdrag från husförhörslängd Gammalkil AI:30 (1891-1895) Bild 226 / sid 213 (AID: v25505.b226.s213, NAD: SE/VALA/00095). Här ser vi familjen Karl Fredrik Petersson inklusive barn. På rad 4 ser vi sonen Johan David, född 1872. År 1893, då 21 år gammal, kallas sonen Johan David till mönstring för inskrivning i beväringen.

Vad var en mönstring av

värnpliktiga

Det år alla män fyllde 21 år kallades de in för mönstring för värnplikt i beväringen och skrevs in i inskrivningslängden (före 1886 i beväringsmönsterrullan). Vad innebar då mönstringen? Mönstringen var en undersökning av de värnpliktigas kroppsbyggnad (fysik) samt deras medicinska och mentala status för att se om de var vapenföra, dvs lämpliga för militärtjänstgöring . De som blev godkända för tjänstgöring fick ett inskrivningsnummer som antecknades i inskrivningsrullan samt en tilldelning av truppslag (infanteriet, kavalleriet, artilleriet, fortifikationen m.fl.). De flesta tilldelades till infanteriet eftersom det var detta truppslag som behövde mest folk. Mönstringen av värnpliktiga skede i regel i april varje år. Militärtjänstgöringen var en militär utbildning som gjordes sen vid något av de indelat regementena, från 1849 även vid de värvade regementena. Tjänstgöringen som kallades beväringsmöten skedde då på respektive regementes övningshed. Det fanns även på några olika håll i landet särskilda beväringsbataljoner där de värnpliktiga utbildades. Exempel på några fristående beväringsförband är Livbeväringsbataljonen i Stockholm och Västernorrlands beväringsbataljon, Gotlands nationalbeväring, Hallands bataljon och Blekinge bataljon. De värnpliktiga i beväringen övades i början enbart i 12 dagar per år. Först i 1856-58 års riksdagar, då Krimkriget pågick, ökades övningstiden för beväringsmanskapet till 30 dagar fördelat på två år. År 1885 fastställdes övningstiden till 42 dagar fördelade på två år. År 1892 antogs ett förslag på en ny härordning vid en urtima riksdag. Nu utökades utbildningstiden till 90 dagar. Vid mönstringen erhöll den värnpliktige en personlig inskrivningsbok. Denna inskrivningsbok skulle den värnpliktige ta med sig då han inställde sig till tjänstgöring i fred eller krig. Exempel på inskrivningsbok för värnpliktiga i beväringen, 1892

Inskrivningsnumret

Mellan åren 1886 och 1901 skrevs de militära inskrivningsnumren för värnpliktiga på formen LLL KKK/ÅÅ, där LLL är individens löpnummer i rullan, KKK är kompaniområdet och ÅÅ det år inskrivningen av individen skedde. Johan Davids Carlssons inskrivningsnummer är 12 57/93, vilket innebär att 12 är hans löpnummer i inskrivningslängden, 57 är kompaniområdet han rullskrevs i samt 93 är årtalet (1893) då han skrevs in i beväringen som värnpliktig. Han är född 1872 och är 21 år gammal 1893 vilket är den ålder då de blev skyldiga att göra värnplikt i beväringen. Nästa uppgift är att ta reda på vilket regemente han gjorde sin värnplikt vid. Vi har då stor hjälp av inskrivningsnumret som bl.a. innehåller kompaniområdet. I 1885-års värnpliktslag indelades Sverige i 31 inskrivningsområden. Dessa inskrivningsområden under perioden 1886 - 1901 anknutna till infanteriregementena och bar vanligen samma namn som regementena, ex: Hälsinge regementes inskrivningsområde. Inskrivningsområden delades i sin tur in i bataljonsområden (51 st) som i sin tur delades in i kompaniområden (188 st). Själva inskrivningen gjorde per kompaniområde vilket innebär att rullorna upprättades per kompaniområde. Detta skedde årligen vid varje inmönstringstillfälle. De som mönstrades rullfördes i de sk. inskrivningslängderna där varje individ identifieras med ett inskrivningsnummer. Genom att tittat i tabellen över rullföringsområden kan vi översätta rullföringsområdesnumret till klartext. En sådan tabell finns på Militära inskrivningsnummer för värnpliktiga i hären och flottan (öppnas i nytt fönster)
På sidan som länkas till ovan går vi in på inskrivningsområden/kompaniområden för perioden 1886 - 1901. Scrolla sen ned i tabellen och leta upp kompaniområdesnumret som finns i den värnpliktiges inskrivningsnummer, i detta fall 57. Detta är den första kolumnen i tabellen märkt "KO". Här ser vi att kompaniområdesnummer 57 är Vifolka kompaniområde som åren 1893-1901 ingick i Andra Livgrenadjärregementets inskrivningsområde (Johan David mönstrade 1893).
Vad säger då detta oss. Jo, vi vet nu att Johan David Karlsson skevs in år 1893 i Vifolka kompaniområde ingående i Andra Livgrenadjärregementets inskrivningsområde. Med största sannolikhet gjorde Karlsson sin militärtjänstgöring vid Andra Livgrenadjärregementet i Östergötland. Ytterligare information kan man få genom att söka den värnpliktige/beväringen i inskrivningslängden för kompaniområdet för året i fråga. Därefter kan man söka honom i stamrullorna för mer information om hans tjänstgöring. Ytterligare information kan man få genom att söka den värnpliktige i inskrivningslängden för rullföringsområdet för året i fråga. Därefter kan man söka honom i stamrullorna för mer information om hans tjänstgöring. Inskrivningslängderna Vi vet nu att han troligen gjorde sin värnpliktstjänstgörning vid Andra Livgrenadjärregementet. Vi skall nu därför titta i inskrivningslängden för Andra Livgrenadjärregementets inskrivningsområde, Vifolka kompaniområde för år 1893. Inskrivningslängderna finns tillgängliga online både hos ArkivDigital och SVAR. ArkivDigital kräver abonnemang. Sök exempelvis på "andra livgrenadjärregementet" eller "inskrivning" i ArkivDigital (AD) och välj sen Andra Livgrenadjärregementets inskrivningsområde. Öppna längden och leta upp år 1893 samt inom det året sök upp Gammalkils socken. Längden är förd årsvis och inom år per socken.

Johan David Carlsson i inskrivningslängden:

Vi tittar nu på Viklund i inskrivningslängden.
Ovan, utdrag ur Andra livgrenadjärregementets inskrivningsområde, Vifolka kompaniområde (Ko 57) D1:1 (1891-1895) Bild 740 (AID: v748535.b740, NAD: SE/KrA/0473A1105Ö). Här finner vi Johan David Carlsson i inskrivningslängden för Ulfsberg, Gammelkil socken. Carlsson är enligt längden född den 18 maj 1872. Hans längd är 1,80 m (kolumn 6). Ettan längst till höger innebär att han tilldelats "fotfolket" (infanteriet). Andra Livgrenadjärregementet var ett infanteriregemente vilket ökar chansen att han gjorde militärtjänstgöringen vid just detta regemente.
Ovan,högersidan finns hans inskrivningsnummer i kolumnen "Inskrivningsnummer" (27). Han står med löpnummer 12 i kompaniområde 57 för år 1893, dvs 12 57/93. Mönstringen av Johan David Carlsson skedde i mars 1893. Se Andra livgrenadjärregementets inskrivningsområde, Vifolka kompaniområde (Ko 57) D1:1 (1891-1895) Bild 1030 (AID: v748535.b1030, NAD: SE/KrA/0473A1105Ö). Andra livgrenadjärregementets övningshed var Malmen i Linköping där dess beväringar övades vid beväringsmötena.

Exempel på noteringar i

inskrivningslängden

I kolumnen längst till höger i inskrivningslängden kan det finns intressanta anteckningar om respektive värnpliktig och eventuell anledning till varför de inte ansågs vapenföra. Kolumnen näst längst till höger är kolumnen för inskrivningsnumret. Om inskrivningsnummer saknas är personen inte inskriven till militärtjänst.
Erhållit frisedel. Den värnpliktige har erhållit frisedel, dvs undantagits från militär tjänstgöring. Kasserad för allmän svaghet, benröta. Den värnpliktige har blivit kasserad (frikallad), dvs undantagits från militär tjänstgöring av medicinsk orsak - benröta. Frikallad för allmän svaghet. Den värnpliktige har blivit frikallad, dvs undantagits från militär tjänstgöring av medicinsk orsak - allmän svaghet. Erhöll 1892 uppskov. Detta är en notering vid 1893 års mönstring och säger oss att personen mönstrades föregående år (1892) och fick då uppskov. År 1893 mönstras han igen och denna gång har han tilldelats ett inskrivningsnummer " löpnummer 51" och skall fullgöra sin plikt till militär tjänstgöring. Skräddare, icke vapenför. Denna person är till yrket skräddare och har en notering om att han inte är vapenför. Han har ändå tilldelats ett inskrivningsnummer " löpnummer 30" och skall fullgöra sin plikt till militär tjänstgöring, antagligen som skräddare i det militära.     Bötfälld 10 Kr. Detta är antagligen en person som inte inställt sig till mönstring med olaga förfall (dvs utan giltig orsak) och blivit bötfälld med 10 Kr. I Amerika. Detta är en person som inte inställt sig till mönstring då han har utvandrat till Amerika (med eller utan tillstånd). Se mer om utvandring nedan.
Ovan, utdrag ur stamrulla Andra livgrenadjärregementets inskrivningsområde, Vifolka kompaniområde (Ko 57) D1:1 (1891-1895) Bild 2170 (AID: v748535.b2170, NAD: SE/KrA/0473A1105Ö). Utdraget ovan avser en annan värnpliktig Nils August Björn. Här finner vi under anteckningar information om att han den 17 maj 1894 fick 2 dagars arrest i vakten för fylleri.

Uniformen

Vilken typ av uniform bar våra värnpliktiga

ovan?

Vilken typ av uniform bar våra värnpliktiga ovan när de gjorde sina beväringsmöten vid Andra livgrenadjärregementet åren 1893 - 1895? Den uniform som man bar vid denna tid var m/1886 och som hade en mörkblå vapenrock med 8 knappar med en enradig knapprad. Kragen var en ståndskrage som var öppen, snedskuren och häktades igen i nedkant. Byxorna var i samma färg som vapenrocken. Till uniformen bars mössa m/1865. Uniform m/1886 var, med viss variation, gemensam uniform för hela infanteriet. Andra livgrenadjärregementet hade röd krage med två vita knapphål. På axelklaffarna hade regementet en röd flammande granat. Man skall dock vara medveten om att beväringens uniformer släpade efter de indelta- och värvade förbandens uniformer. Beväringarna var de sista att få ny uniform när uniformerna ändrades. De bar därför ofta uniformer av äldre modell.

Utvandring

Den enda lagliga möjligheten som myndigheterna hade att stoppa emigration var det generella förbudet för värnpliktiga att utan tillstånd utvandra till främmande länder. Det anses finnas ett samband mellan värnpliktsflykt och emigration. Vid varje tillfälle som värnplikttiden utökades blev antalet utvandrande 20-åringar åtminstone tillfälligt större. Det var dock oftast inte så svårt att få ett utresetillstånd. Fram till slutet av 1800-talet var man generös med tillstånden. Mot slutet av århundradet krävdes däremot fullgjord värnpliktsutbildning innan utresetillstånd gavs. Utan sådant tillstånd kunde man inte erhålla flyttningsbetyg och inte köpa amerikabiljett genom någon emigrantagent. Polismyndigheten i utvandringshamnarna kontrollerade att bestämmelserna följdes. Enda möjligheten för de som ville slippa göra värnplikten var därför olaga utvandring.

Stamrullorna

I varje kompaniområde fördes även en stamrulla över områdets stamanställda samt dess beväringar. Stamrullan innehåller uppgifter som namn, födelsetid, vistelseort, yrke, inskrivningsnummer, tilldelat truppslag, eventuellt uppskov samt ytterligare några uppgifter. Stamrullan är ett viktigt komplement till inskrivningslängden. Vi skall nu titta i stamrullan. Tyvärr finns inte några skannade stamrullor för Andra livgrenadjärregementet före 1894 på Arkivdigital (2015) så jag kommer att visa en stamrulla för en annan värnpliktig, Jakob Gerhard Olsson, född 1873-04-01 i Viby socken (E). Vid tidpunkten för mönstringen 1894 bor han i Alviken, Nykils socken (E). Källa: Nykil AI:26 (1893- 1900) Bild 15 / sid 2. Tyvärr har prästen enbart noterat "Inskr" (inskriven) i kolumnen "värnplikt". Vi får då utgå från Olssons födelseår och räkna ut vilket år han fyllde 21 år vilket i hans fall är 1894. Vi saknar även vilket kompaniområde han tillhör men då kan man titta på vilka kompaniområden andra i området tillhörde. I detta fall tillhör Olsson samma kompaniområde som Carlsson ovan, dvs kompaniområde 57. Eftersom vi inte heller har hans löpnummer i inskrivningslängden får vi söka igenom längden för kompaniområde 57 för år 1894 och Nykils socken, vilket var den socken han bodde i 1894 då man mönstrades, tills vi hittar honom. Stamrullorna finns tillgängliga online både hos Arkiv Digital och SVAR. ArkivDigital kräver abonnemang.

Jakob Gerhard Olsson i inskrivningslängden:

På kartan till vänster ser både Gammalkils och Nykils socknar i Östergötland (E) som tillhörde Andra livgrenadjärregementets inskrivningsområde, Vifolka kompaniområde (Ko 57). Andra livgrenadjärregementets övningshed var Malmen i Linköping. Det var här som regementets beväringar övades vid beväringsmötena.
Grenadjär i uniform m/1886 och mössa m/1865-1899 med mössplåt och plym. På axelklaffarna skymtar en flammande granat. Fotot visas med tillstånd av Helen Hildinggren.

Bilder

Bilder Hans Högman, 2015.

Källor

Gammalkil AI:30 (1891-1895) Bild 226 / sid 213 (AID: v25505.b226.s213, NAD: SE/VALA/00095) Nykil AI:26 (1893-1900) Bild 15 / sid 2 (AID: v28353.b15.s2, NAD: SE/VALA/00278) Andra livgrenadjärregementets inskrivningsområde, Vifolka kompaniområde (Ko 57) D1:1 (1891-1895) Bild 740 (AID: v748535.b740, NAD: SE/KrA/0473A1105Ö) Andra livgrenadjärregementets inskrivningsområde, Vifolka kompaniområde (Ko 57) D1:1 (1891-1895) Bild 1030 (AID: v748535.b1030, NAD: SE/KrA/0473A1105Ö) Andra livgrenadjärregementets inskrivningsområde, Vifolka kompaniområde (Ko 57) D1:1 (1891-1895) Bild 1040 (AID: v748535.b1040, NAD: SE/KrA/0473A1105Ö) Andra livgrenadjärregementets inskrivningsområde, Vifolka kompaniområde (Ko 57) D1:1 (1891-1895) Bild 2070 (AID: v748535.b2070, NAD: SE/KrA/0473A1105Ö) Andra livgrenadjärregementets inskrivningsområde, Vifolka kompaniområde (Ko 57) D1:1 (1891-1895) Bild 2170 (AID: v748535.b2170, NAD: SE/KrA/0473A1105Ö)

Relaterade länkar

Beväringar / värnpliktiga Beväringsinrättningen Överst på sidan
Bilden nedan visar ett utdrag från kompaniområdestabellen för 1885 - 1901.

Gammalkils och Nykils socknar,

Östergötland

Gammalkils socken i Östergötland ingick i Valkebo härad och ingår sedan 1971 i Linköpings kommun. Kyrkbyn Gammalkil med sockenkyrkan Gammalkils kyrka ligger i socknen. Gammalkils socken ligger sydost om Mjölby. Socknen består av en del av den här kuperade Östgötaslätten i norr och skogsbygd med sankmarker i söder. Nykils socken i Östergötland ingick i Valkebo härad, ingår sedan 1971 i Linköpings kommun. Tätorten Nykil med sockenkyrkan Nykils kyrka ligger i socknen. Nykils socken ligger söder om Linköping kring sjön Bjärsen och med sjön Drögen i sydost. Socknen har slättbygd i norr och är en kuperad skogsbygd i söder.
Ovan, på högersidan i kolumnen "Värnpliktig" ser vi på rad 4 Johan Davids militära inskrivningsnummer: 12 57/93. Inskrivningsnumret är inte så tydlig på bilden ovan men på bilden under finns numret uppförstorat. Vi ser även att Johan Davis äldre bror Karl Emanuel, född 1869, blev frikallad (frik. 90), dvs befriad från militärtjänstgöring vid den mönstring han gjorde 1890.
Ovan, utdrag ur inskrivningslängden för Andra livgrenadjärregementets inskrivningsområde, Vifolka kompaniområde (Ko 57) D1:1 (1891-1895) Bild 1040 (AID: v748535.b1040, NAD: SE/KrA/0473A1105Ö). Här finner vi Jakob Gerhard Olsson i inskrivningslängden för Alviken, Nykils socken, Östergötland. Olsson är enligt längden född den 1 april 1873. Hans längd är 1,60 m.
Ovan, på högersidan finns hans inskrivningsnummer. Han står med löpnummer 1 i kompaniområde 57 för år 1894, dvs 1 57/94. Olsson tillhör med andra ord samma kompaniområde och inskrivningsområde som den Carlsson vi tidigare tittat på, dvs Andra livgrenadjärregementets inskrivningsområde, Vifolka kompaniområde. Ettan längst till vänster innebär att han tilldelats "fotfolket" (infanteriet).

Stamrullan:

Vi tittar nu i stamrullan för Olsson avseende Andra livgrenadjärregementet, Vifolka kompaniområde (57). Stamrullan i detta fall finns i samma volym som inskrivningslängden ifråga. Nedan finns ett utdrag för Olsson i stamrullan.
Ovan, utdrag ur stamrulla Andra livgrenadjärregementets inskrivningsområde, Vifolka kompaniområde (Ko 57) D1:1 (1891-1895) Bild 2070 (AID: v748535.b2070, NAD: SE/KrA/0473A1105Ö). Vänstra sidan i stamrullan för Olsson. Här ser vi att Olsson var arrendator i Nykils församling. Hans inskrivningsnummer är som tidigare nämnts 1 57/1894 och han har tilldelats infanteriet.
Ovan, högra sidan i stamrullan för Olsson. Här ser vi att han gjort militärtjänst både 1894 och 1895.