Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-05-11
På denna sida finns information om svenska uppfinningar och företeelser, kända ute i den vida världen. Kort och gott lite svensk kuriosa. Observera att denna förteckning enbart är ett litet urval av alla de svenska uppfinningar och upptäckter som blivit kända över hela världen.

Design

Coca Cola flaskan

Den karakteristiska Coca Cola flaskan är formgiven av svenskamerikanen Alex Samuelson och introducerades 1916.

Blixtlåset

Amerikanen Elias Howe fick det första patentet på blixtlåset år 1851. I denna första konstruktion av blixtlåset syddes häktorna fast i tyget en i taget och för hand. Detta blixtlås förbättrades sen av flera personer, bl.a. av amerikanen Whitcomb Judson år 1893 samt av svenskamerikanerna Peter A. Aronsson år1906 och Gideon Sundbäck år 1913. Sundbäcks idé var att stansa ut häktorna och klämma fast dem i två tygband, som sedan kunde sys fast med maskin

Musik

Sången O Store Gud

Den svenska psalmen "O store gud" har översatts till många språk i den Krista världen. På engelska heter den "How Great Thou Art" och har spelats in av bl.a. Elvis Presley och Dolly Parton. Psalmen skrevs av frikyrkopastorn Carl Boberg (1859 - 1940) sommaren 1885 i Mönsterås, Småland. Den skall ha kommit till en varm sommardag efter ett åskväder då vädret blivit fint igen. Carl Boberg var 26-år gammal då han skrev psalmen. Sången såldes till Missionsförbundet och spelades upp för allmänheten för första gången 1888. Låten var först i 3/4 takt men ändrades snart till 4/4 takt. I början av 1950-talet upptäckte den amerikanske väckelsepredikanten Billy Graham sången. Han blev så tagen av låten att han gjorde den till sin egen signaturmelodi. "O store gud" är en av världens mest spridda andliga sånger.

Teknik

Blåslampan

Carl Richard Nyberg, 1858-1939 fick patent på blåslampan år 1881 och produktionen startade året därpå. Blåslampan blev en stor exportframgång.

Celsiustermometern

Den termometer som blev internationell standard var celsiustermometern med en 100-gradig skala utgående från vattnets fryspunkt och upp till vattnets kokpunkt. En grad Celsius, betecknas °C. Denna termometers upphovsman var svensken Anders Celsius (1701 - 1744).

Dynamiten

Alfred Nobel född i Stockholm 1833, död 1896 i San Remo, Italien. Han utbildade sig till kemist i S:t Petersburg och experimenterade med att få stubin och svartkrut att antända nitroglycerin. Redan år 1847 hade en italiensk kemist lyckats framställa nitroglycerin. Dynamit är ett sprängämne som innehåller nitroglycerin som aktiv substans. Sprängverkan av nitroglycerin är stor, men den är stötkänsligt och svårt att hantera. Detta löste Alfred Nobel genom att låta nitroglycerin förenas med porös kiselgur och dynamiten var uppfunnen. År 1867 fick Alfred Nobel svenskt patent på dynamit. Dynamit förpackas som cylindriska patroner i paraffinerat papper, sk. dynamitgubbar. För att tända en dynamitpatron används en sprängkapsel. År 1864 inträffade en våldsam explosion i laboratoriet, och fem personer omkom, däribland brodern Emil. Så småningom blev Alfred Nobel ledare för ett världsimperium. Enligt Alfred Nobels testamente skulle hans förmögenhet bl.a. användas till prisbelöningar inom vetenskap, litteratur och fredsarbete. Därmed såg Nobelpriset sitt ljus. Nobel hade bestämt att fem pris skulle inrättas: i fysik, kemi, fysiologi eller medicin, litteratur samt ett fredspris. Prisen i fysik och kemi skulle delas ut av Vetenskapsakademien, medicinpriset av Karolinska institutet, litteraturpriset av Svenska Akademien samt fredspriset av norska Stortinget Nobelpriset delas ut årligen på Alfred Nobels dödsdag, 10 december.

Fotogenköket

En första förgasningsbrännare patenterades 1885 av C. Östlund. År 1892 fick Frans Wilhelm Lindqvist,1862-1931, patent på ett tryckluftdrivet fotogenkök, det sk. Primusköket som blev en stor svensk exportframgång över hela världen.

Gasfyren

Vid sekelskiftet 1900 började Nils Gustav Dahlén, 1869 - 1937, tillsammans med Henrik von Celsing intressera sig för belysningsteknik. Inom detta område hade nyligen acetylengas uppmärksammats som ett alternativ till elektricitet och stadsgas. Dahlén utvecklades ett automatiskt fyrbelysningssystem, som reducerade acetylenåtgången med över 90 %. Med en klippapparat fick han fyren att tändas och släckas i regelbundna intervall, och med hjälp av en solventil behövde fyren inte lysa under dagsljus. Det företag som Dahlén och von Celsing bildade blev senare AGA AB. Gustav Dahlén fick nobelpriset år 1912.

Kullagret

Kullager är lager där rullkropparna är kulor. Den vanligaste typen är spårkullagret. Kullagret i sin moderna form började utvecklas under andra hälften av 1800-talet. Den vanligaste användningen var för cyklar och hästdragna vagnar. Under 1900-talet har flera olika typer av kullager tillkommit, bl.a. det självreglerande sfäriska kullagret som uppfanns år 1907 av Sven Wingquist, 1876-1953. Sven Wingquist var bl.a. chef för AB Svenska Kullagerfabriken, SKF vilken år 1907 startades på Wingquists initiativ.

Kylskåpet utan rörliga delar

Ett kylskåp är ett värmeisolerat skåp försett med en kylapparat som ser till att hålla önskad temperatur i skåpet. Redan under studietiden vid Tekniska högskolan i Stockholm på 1920-talet började Baltzar von Platen, 1898-1984, att tillsammans med Carl Munters konstruera ett kylaggregat utan rörliga delar enligt absorptionsprincipen. Denna uppfinning blev en världssensation och exploaterades av AB Elektrolux. Den utnyttjas i stor omfattning än i dag, speciellt för kyl- eller frysskåp avsedda för platser där man inte har tillgång till elström.

Pacemakern

En pacemaker är en batteridriven elektronisk hjärtstimulator som kan opereras in i en människa för att stimulera hjärtmuskeln. Idén med en elektronisk hjärtstimulator förverkligades först 1952 av den amerikanske läkaren Paul Zoll och den första pacemaker som gick att inoperera byggdes av läkaren och uppfinnaren Rune Elmqvist, 1906-1996, och inopererades 1958 av Åke Senning.

Separatorn

Separatorn är en apparat som separerar två icke blandbara vätskor av olika densitet eller en vätska och partiklar med hjälp av centrifugalkraft. År 1878 utvecklade Gustaf de Laval, 1845 - 1913, och dansken L.C. Nielsen, oberoende av varandra, de första kontinuerligt arbetande separatorerna. Separatorn fick stor betydelse för mejerihanteringens industrialisering där den bl.a. användes för att separera mjölk och grädde. Detta gjorde smörtillverkningen både lättare och snabbare. År 1883 grundade de Laval AB Separator, numera Alfa-Laval AB.

Skeppspropellern

Skeppspropellern är en anordning för framdrivning av fartyg. Driftskraften får man genom att vattnet accelereras akterut så att hastigheten i propellerstrålen blir högre än i det omgivande vattnet. En propeller består av ett antal blad, anslutna till ett nav monterat på en roterande propelleraxel. År 1826 reste John Ericsson, 1803 - 1889, till England. Här började han bl.a. att arbeta med förbättring av fartygspropellrar. Propellrar hade provats redan på 1810-talet, men inte fått någon större användning Hans försök med två motroterande propellrar innebar ett nytänkande inom området. Ericssons konstruerade en propeller som användes i tvåmastskonaren Robert F. Stockton, som 1839 seglade till USA. Detta fartyg blev det första propellerdrivna fartyget i praktisk användning i Amerika. Hösten 1839 reste Ericsson själv till USA. Hans arbeten med förbättringar av propellern fortsatte i USA. Ångfregatten Princeton, som var försedd med John Ericssons propeller, vann en tävling mot hjulångaren Great Western. Vinsten av det propellerdrivna fartyget kom att leda till det slutliga genombrottet för propellerdriften. Under det amerikanska inbördeskriget konstruerade Ericsson ett pansarbestyckat fartyg, Monitor, för nordstaternas räkning. Monitor gjorde en betydande insats i kriget, bla. i ett sjöslag 1862 vid Hampton Roads i Virginia. Under Ericssons tid i England konstruerade han även en effektiv ångpanna. Ångpannan användes i loket Novelty, som deltog i en tävling arrangerad på banan Manchester–Liverpool. I tävlingen segrade loket Rocket, konstruerat av George och Robert Stephenson.

Säkerhetständstickan

År 1844 uppfann Gustaf Erik Pasch, 1788-1862, säkerhetständstickan. Fram till 1806 hetta han dock Berggren. Säkerhetständstickan är till skillnad från fosforstickan (med vit fosfor i tändsatsen) inte eldfarlig. I säkerhetständstickan har tändämnet, som består av röd fosfor, flyttats från tändsatsen till ett särskilt plån.

Telefoni

Efter Alexander Graham Bells (1847 - 1922) uppfinning av telefonen 1876 kom Lars Magnus Ericsson, 1846 - 1926, att tidigt intressera sig för detta kommunikationsmedel. År 1876 startade han företaget L. M. Ericsson. År 1884 konstruerade Ericsson den första handmikrotelefonen, som han sökte och erhöll patent på 1895. År 1884 kom företagets första bordsapparat. Den utrustades 1890 med en handmikrotelefon och blev en stor succé. Idag heter företaget enbart Ericsson.

Tetra Pak

Ruben Rausing, 1895-1983, bildade år 1930 tillsammans med Erik Åkerlund förpackningsföretaget Åkerlund & Rausing (Å&R). Erik Åkerlund löstes ut av Rausing efter några år. Inom Å&R påbörjades utvecklingen av plastade kartongförpackningar för flytande varor, något som så småningom blev basen för ett separat företag, Tetra Pak, grundat 1950 av Ruben Rausing. Förpackningssystemet som Å&R utvecklade redan på 1940-talet var revolutionerande inte enbart genom att det innebar kontinuerlig formning, fyllning och förslutning utan också genom materialet, plastbelagd kartong. Den första maskinen installerades vid Lunds mejeri 1952. Goda patentskydd möjliggjorde en snabb utveckling såväl på hemmamarknaden som på ett stort antal utländska marknader. Tetra Pak förpackningarna slog definitivt igenom under 1960-talet. Bl.a. så ersatte då mjölkförpackningar av plastlaminerad kartong de gamla mjölkflaskorna.

Trefassystemet

Trefassystemet är ett växelströmssystem som består av tre hopkopplade strömkretsar, var och en spänningssatt av en av tre inbördes hopkopplade källspänningar. Systemet är grundat på bl.a. ett patent från 1890 av Jonas Wenström, 1855-1893.

Volfram

Axel Fredrik Cronstedt, 1722-1765, upptäckte år 1751 ett mineral som han, p.g.a. dess höga densitet, kallade tungsten; det fick senare namnet scheelit. Carl Wilhelm Scheele, 1742-1786, visade år 1781 att tungsten består av kalk och en okänd syra, tungstenssyra. Scheele lyckades med kaliumkarbonat och ammoniak överföra tungstenssyra till kristalliserbara salter men lyckades inte reducera. Två spanjorer fann i mineralet Wolfram (volframit) samma syra som Scheele funnit i tungsten och lyckades även reducera den till en metall, som de gav samma namn som mineralet: wolfram. I Tyskland kom namnet scheelium att användas (namnet är ett erkännande av Scheeles upptäckt). I Sverige kom dock namnet Volfram att användas. Många länder kom dock att använda det ursprungliga svenska namnet tungsten, dvs. det svenska namnet på det mineral som Scheele fann i metallens högsta oxid. I engelsktalande länder används namnet tungsten, i franskan tungstène och i italienskan tungsteno. Scheele upptäckte även grundämnet klor.

Verktyg

Rörtången

Rörtången uppfanns år 1888 av Johan Petter Johansson, 1853-1943. En rörtång är en tång med ställbar käftvidd, så utformad att greppet hårdnar när vridning sker i den ena riktningen.

Skiftnyckeln

Skiftnyckeln av den modell som används över hela världen idag utvecklades av svensken Johan Petter Johansson, 1853-1943, som erhöll patent för den 1892. I USA kallas den bl.a. Swedish wrench key.

Källa

Nationalencyklopedin Överst på sidan

Svenska uppfinningar

xxxxxxxx Hist xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-05-11
På denna sida finns information om svenska uppfinningar och företeelser, kända ute i den vida världen. Kort och gott lite svensk kuriosa. Observera att denna förteckning enbart är ett litet urval av alla de svenska uppfinningar och upptäckter som blivit kända över hela världen.

Design

Coca Cola flaskan

Den karakteristiska Coca Cola flaskan är formgiven av svenskamerikanen Alex Samuelson och introducerades 1916.

Blixtlåset

Amerikanen Elias Howe fick det första patentet på blixtlåset år 1851. I denna första konstruktion av blixtlåset syddes häktorna fast i tyget en i taget och för hand. Detta blixtlås förbättrades sen av flera personer, bl.a. av amerikanen Whitcomb Judson år 1893 samt av svenskamerikanerna Peter A. Aronsson år1906 och Gideon Sundbäck år 1913. Sundbäcks idé var att stansa ut häktorna och klämma fast dem i två tygband, som sedan kunde sys fast med maskin

Musik

Sången O Store Gud

Den svenska psalmen "O store gud" har översatts till många språk i den Krista världen. På engelska heter den "How Great Thou Art" och har spelats in av bl.a. Elvis Presley och Dolly Parton. Psalmen skrevs av frikyrkopastorn Carl Boberg (1859 - 1940) sommaren 1885 i Mönsterås, Småland. Den skall ha kommit till en varm sommardag efter ett åskväder då vädret blivit fint igen. Carl Boberg var 26-år gammal då han skrev psalmen. Sången såldes till Missionsförbundet och spelades upp för allmänheten för första gången 1888. Låten var först i 3/4 takt men ändrades snart till 4/4 takt. I början av 1950-talet upptäckte den amerikanske väckelsepredikanten Billy Graham sången. Han blev så tagen av låten att han gjorde den till sin egen signaturmelodi. "O store gud" är en av världens mest spridda andliga sånger.

Teknik

Blåslampan

Carl Richard Nyberg, 1858-1939 fick patent på blåslampan år 1881 och produktionen startade året därpå. Blåslampan blev en stor exportframgång.

Celsiustermometern

Den termometer som blev internationell standard var celsiustermometern med en 100-gradig skala utgående från vattnets fryspunkt och upp till vattnets kokpunkt. En grad Celsius, betecknas °C. Denna termometers upphovsman var svensken Anders Celsius (1701 - 1744).

Dynamiten

Alfred Nobel född i Stockholm 1833, död 1896 i San Remo, Italien. Han utbildade sig till kemist i S:t Petersburg och experimenterade med att få stubin och svartkrut att antända nitroglycerin. Redan år 1847 hade en italiensk kemist lyckats framställa nitroglycerin. Dynamit är ett sprängämne som innehåller nitroglycerin som aktiv substans. Sprängverkan av nitroglycerin är stor, men den är stötkänsligt och svårt att hantera. Detta löste Alfred Nobel genom att låta nitroglycerin förenas med porös kiselgur och dynamiten var uppfunnen. År 1867 fick Alfred Nobel svenskt patent på dynamit. Dynamit förpackas som cylindriska patroner i paraffinerat papper, sk. dynamitgubbar. För att tända en dynamitpatron används en sprängkapsel. År 1864 inträffade en våldsam explosion i laboratoriet, och fem personer omkom, däribland brodern Emil. Så småningom blev Alfred Nobel ledare för ett världsimperium. Enligt Alfred Nobels testamente skulle hans förmögenhet bl.a. användas till prisbelöningar inom vetenskap, litteratur och fredsarbete. Därmed såg Nobelpriset sitt ljus. Nobel hade bestämt att fem pris skulle inrättas: i fysik, kemi, fysiologi eller medicin, litteratur samt ett fredspris. Prisen i fysik och kemi skulle delas ut av Vetenskapsakademien, medicinpriset av Karolinska institutet, litteraturpriset av Svenska Akademien samt fredspriset av norska Stortinget Nobelpriset delas ut årligen på Alfred Nobels dödsdag, 10 december.

Fotogenköket

En första förgasningsbrännare patenterades 1885 av C. Östlund. År 1892 fick Frans Wilhelm Lindqvist,1862-1931, patent på ett tryckluftdrivet fotogenkök, det sk. Primusköket som blev en stor svensk exportframgång över hela världen.

Gasfyren

Vid sekelskiftet 1900 började Nils Gustav Dahlén, 1869 - 1937, tillsammans med Henrik von Celsing intressera sig för belysningsteknik. Inom detta område hade nyligen acetylengas uppmärksammats som ett alternativ till elektricitet och stadsgas. Dahlén utvecklades ett automatiskt fyrbelysningssystem, som reducerade acetylenåtgången med över 90 %. Med en klippapparat fick han fyren att tändas och släckas i regelbundna intervall, och med hjälp av en solventil behövde fyren inte lysa under dagsljus. Det företag som Dahlén och von Celsing bildade blev senare AGA AB. Gustav Dahlén fick nobelpriset år 1912.

Kullagret

Kullager är lager där rullkropparna är kulor. Den vanligaste typen är spårkullagret. Kullagret i sin moderna form började utvecklas under andra hälften av 1800-talet. Den vanligaste användningen var för cyklar och hästdragna vagnar. Under 1900- talet har flera olika typer av kullager tillkommit, bl.a. det självreglerande sfäriska kullagret som uppfanns år 1907 av Sven Wingquist, 1876-1953. Sven Wingquist var bl.a. chef för AB Svenska Kullagerfabriken, SKF vilken år 1907 startades på Wingquists initiativ.

Kylskåpet utan rörliga delar

Ett kylskåp är ett värmeisolerat skåp försett med en kylapparat som ser till att hålla önskad temperatur i skåpet. Redan under studietiden vid Tekniska högskolan i Stockholm på 1920-talet började Baltzar von Platen, 1898-1984, att tillsammans med Carl Munters konstruera ett kylaggregat utan rörliga delar enligt absorptionsprincipen. Denna uppfinning blev en världssensation och exploaterades av AB Elektrolux. Den utnyttjas i stor omfattning än i dag, speciellt för kyl- eller frysskåp avsedda för platser där man inte har tillgång till elström.

Pacemakern

En pacemaker är en batteridriven elektronisk hjärtstimulator som kan opereras in i en människa för att stimulera hjärtmuskeln. Idén med en elektronisk hjärtstimulator förverkligades först 1952 av den amerikanske läkaren Paul Zoll och den första pacemaker som gick att inoperera byggdes av läkaren och uppfinnaren Rune Elmqvist, 1906-1996, och inopererades 1958 av Åke Senning.

Separatorn

Separatorn är en apparat som separerar två icke blandbara vätskor av olika densitet eller en vätska och partiklar med hjälp av centrifugalkraft. År 1878 utvecklade Gustaf de Laval, 1845 - 1913, och dansken L.C. Nielsen, oberoende av varandra, de första kontinuerligt arbetande separatorerna. Separatorn fick stor betydelse för mejerihanteringens industrialisering där den bl.a. användes för att separera mjölk och grädde. Detta gjorde smörtillverkningen både lättare och snabbare. År 1883 grundade de Laval AB Separator, numera Alfa-Laval AB.

Skeppspropellern

Skeppspropellern är en anordning för framdrivning av fartyg. Driftskraften får man genom att vattnet accelereras akterut så att hastigheten i propellerstrålen blir högre än i det omgivande vattnet. En propeller består av ett antal blad, anslutna till ett nav monterat på en roterande propelleraxel. År 1826 reste John Ericsson, 1803 - 1889, till England. Här började han bl.a. att arbeta med förbättring av fartygspropellrar. Propellrar hade provats redan på 1810-talet, men inte fått någon större användning Hans försök med två motroterande propellrar innebar ett nytänkande inom området. Ericssons konstruerade en propeller som användes i tvåmastskonaren Robert F. Stockton, som 1839 seglade till USA. Detta fartyg blev det första propellerdrivna fartyget i praktisk användning i Amerika. Hösten 1839 reste Ericsson själv till USA. Hans arbeten med förbättringar av propellern fortsatte i USA. Ångfregatten Princeton, som var försedd med John Ericssons propeller, vann en tävling mot hjulångaren Great Western. Vinsten av det propellerdrivna fartyget kom att leda till det slutliga genombrottet för propellerdriften. Under det amerikanska inbördeskriget konstruerade Ericsson ett pansarbestyckat fartyg, Monitor, för nordstaternas räkning. Monitor gjorde en betydande insats i kriget, bla. i ett sjöslag 1862 vid Hampton Roads i Virginia. Under Ericssons tid i England konstruerade han även en effektiv ångpanna. Ångpannan användes i loket Novelty, som deltog i en tävling arrangerad på banan Manchester–Liverpool. I tävlingen segrade loket Rocket, konstruerat av George och Robert Stephenson.

Säkerhetständstickan

År 1844 uppfann Gustaf Erik Pasch, 1788-1862, säkerhetständstickan. Fram till 1806 hetta han dock Berggren. Säkerhetständstickan är till skillnad från fosforstickan (med vit fosfor i tändsatsen) inte eldfarlig. I säkerhetständstickan har tändämnet, som består av röd fosfor, flyttats från tändsatsen till ett särskilt plån.

Telefoni

Efter Alexander Graham Bells (1847 - 1922) uppfinning av telefonen 1876 kom Lars Magnus Ericsson, 1846 - 1926, att tidigt intressera sig för detta kommunikationsmedel. År 1876 startade han företaget L. M. Ericsson. År 1884 konstruerade Ericsson den första handmikrotelefonen, som han sökte och erhöll patent på 1895. År 1884 kom företagets första bordsapparat. Den utrustades 1890 med en handmikrotelefon och blev en stor succé. Idag heter företaget enbart Ericsson.

Tetra Pak

Ruben Rausing, 1895-1983, bildade år 1930 tillsammans med Erik Åkerlund förpackningsföretaget Åkerlund & Rausing (Å&R). Erik Åkerlund löstes ut av Rausing efter några år. Inom Å&R påbörjades utvecklingen av plastade kartongförpackningar för flytande varor, något som så småningom blev basen för ett separat företag, Tetra Pak, grundat 1950 av Ruben Rausing. Förpackningssystemet som Å&R utvecklade redan på 1940-talet var revolutionerande inte enbart genom att det innebar kontinuerlig formning, fyllning och förslutning utan också genom materialet, plastbelagd kartong. Den första maskinen installerades vid Lunds mejeri 1952. Goda patentskydd möjliggjorde en snabb utveckling såväl på hemmamarknaden som på ett stort antal utländska marknader. Tetra Pak förpackningarna slog definitivt igenom under 1960-talet. Bl.a. så ersatte då mjölkförpackningar av plastlaminerad kartong de gamla mjölkflaskorna.

Trefassystemet

Trefassystemet är ett växelströmssystem som består av tre hopkopplade strömkretsar, var och en spänningssatt av en av tre inbördes hopkopplade källspänningar. Systemet är grundat på bl.a. ett patent från 1890 av Jonas Wenström, 1855-1893.

Volfram

Axel Fredrik Cronstedt, 1722-1765, upptäckte år 1751 ett mineral som han, p.g.a. dess höga densitet, kallade tungsten; det fick senare namnet scheelit. Carl Wilhelm Scheele, 1742-1786, visade år 1781 att tungsten består av kalk och en okänd syra, tungstenssyra. Scheele lyckades med kaliumkarbonat och ammoniak överföra tungstenssyra till kristalliserbara salter men lyckades inte reducera. Två spanjorer fann i mineralet Wolfram (volframit) samma syra som Scheele funnit i tungsten och lyckades även reducera den till en metall, som de gav samma namn som mineralet: wolfram. I Tyskland kom namnet scheelium att användas (namnet är ett erkännande av Scheeles upptäckt). I Sverige kom dock namnet Volfram att användas. Många länder kom dock att använda det ursprungliga svenska namnet tungsten, dvs. det svenska namnet på det mineral som Scheele fann i metallens högsta oxid. I engelsktalande länder används namnet tungsten, i franskan tungstène och i italienskan tungsteno. Scheele upptäckte även grundämnet klor.

Verktyg

Rörtången

Rörtången uppfanns år 1888 av Johan Petter Johansson, 1853-1943. En rörtång är en tång med ställbar käftvidd, så utformad att greppet hårdnar när vridning sker i den ena riktningen.

Skiftnyckeln

Skiftnyckeln av den modell som används över hela världen idag utvecklades av svensken Johan Petter Johansson, 1853-1943, som erhöll patent för den 1892. I USA kallas den bl.a. Swedish wrench key.

Källa

Nationalencyklopedin Överst på sidan

Svenska

uppfinningar