Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-05-11
Följande historiska avsnitt är på intet sätt fullständig ur historisk synvinkel. Syftet med avsnittet är att ge en tidsrelaterad historisk uppfattning om vad som hänt i Sverige och som kan ha haft en anknytning/påverkan på mina anors liv och leverne.

1500-talet

Gustav Vasa

Med Gustav Vasa förändrades Sverige från ett land i en påtvingad nordisk union med Danmark till ett självständigt rike. Med hjälp från Lübeck och en väpnad allmoge lyckas Gustav Vasa driva danskarna ur Sverige. Han valdes till Sveriges kung den 6 juni 1523 i Strängnäs. Sverige var nu befriat och det är bl.a. därför som vi firar den 6 juni som vår nationaldag. Genom reformationen bryts kyrkans makt och flyttas över till kungen. Från kloster och kyrkor konfiskeras silver och kyrkklockor som smälts ner och används bl a till att bygga upp landets administration. Gustav Vasa hade stora krigsskulder till Lübeck. Befrielsekriget hade kostat stora summor. Skulden till Lübeck uppgick till 114.500 mark, en enorm summa på den tiden. Indragningen av kyrkans rikedomar var ett sätt att få pengar till att betala skulden och bygga upp Sverige. Kung Gustav styr sitt folk i stort och smått. En folkregistrering påbörjas. För att effektivt kunna ta ut skatt av det svenska folket behövdes en pålitlig folkregistrering. Redan 1524 kom jordeboken, dåtidens fastighetsregister. Bibeln översätts till svenska men kungen ger också råd om hur gärdsgårdar skall byggas och strömming saltas. Uppror i Småland och Dalarna kväses hårdhänt. Han gör Sverige till ett arvsrike och säkrar därmed sin släkts politiska makt.

Vasa sönerna

Tre av Gustav Vasas söner blev kungar. De har alla uppfostrats för att kunna mäta sig med Europas renässansfurstar. När äldste sonen Erik blir kung 1560 uppstår en maktkamp mellan bröderna. Erik XIV fängslar Johan och hans polskfödda hustru Katharina Jagellonica. 1568 avsätts och fängslas han av Johan och Karl i förbund med adeln. Johan blir kung. När han dör 1592 ärver sonen Sigismund kronan. Han var katolik och redan vald till kung i Polen. 1598 besegras han av sin farbror Hertig Karl i ett slag vid Stångebro i Östergötland. Karl IX blir kung och 5 av de rådsherrar som svurit Sigismund tro och lydnad avrättas i Linköpings blodbad. 1611 dör Karl IX.

Älvsborgs lösen

Under Vasa sönerna för Sverige med varierande framgång krig med Danmark, Polen och Ryssland. Sveriges enda hamn mot väster är Älvsborg nära nuvarande Göteborg. Två gånger 1571 och 1611 erövras den av danskarna och får dyrt köpas tillbaka. Första gången för 150.000 riksdaler och andra gången för 1 miljon. Gustav Vasa var kung 1523 - 1560.

1600-talet

Fredligt reformarbete

1600-talet är en tid av uppbyggnad och upprustning. Sverige har vid 1600-talets början dålig ekonomi och liten befolkning. Men också stora naturresurser. Kopparplåt, stångjärn och tjära exporteras och skapar förutsättningar för Sveriges expansiva och våldsamma utrikespolitik.

30-åriga kriget

Den 26/6 1630 ingriper Gustav II Adolf med svenska trupper i 30-åriga kriget. Kungen stupar vid Lützen den 6 november 1632 men svenska armén fortsätter under ledning av sina generaler. 1648 sluts freden i Westfalen. Sverige får nya besittningar vid Östersjön och räknas nu som en av Europas ledande nationer.

Tunga bördor

Kriget förs utanför Sverige men är en tung börda för folket, ekonomiskt och mänskligt. Många bönder skrivs ut i krigstjänst. Få av dem kommer levande tillbaka. Sjukdomar skördar fler offer än striderna. Enbart under krigets tre första år dog 15.000 svenska och finska soldater.

Stormakten Sverige

Under drottning Kristinas tid stärks adelns rikedom och makt. Dyrbara palats i Stockholm och slott på landsbygden byggs. Nya områden erövras. 1645 blir Gotland, Halland, Jämtland och Härjedalen svenska landskap. Vid freden i Roskilde 1658 blev även Skåne, Blekinge och Bohuslän svenska. Karl X Gustav befanns sig med den svenska armén i Polen när Danmark förklarade Sverige krig. Karl X marscherade då upp genom Jylland för att anfalla Köpenhamn. Vintern 1657-58 var mycket kall. Isen över stora och lilla Bält hade frusit. Genom att tåga över isen den 30/1 1658 överrumplades danskarna som genast kapitulerade.

Riket organiseras

Milstenar, skolböcker, husförhör kyrkoböcker, postverket, lantmäteristyrelsen mm är några byggstenar när samhället organiseras. År 1634 delas landet in i 12 län ledda av landshövdingar. En ny kyrkolag kom 1686. I den ålades kyrkan att för böcker över husförhör, födslar, vigslar, dödsfall och flyttningar. Med husförhören kontrollerades invånarnas kristendomskunskaper regelbundet. Det var även obligatoriskt närvaro på gudstjänsterna. Kyrkan var på den tiden den enda riktiga nyhetskanalen makthavarna hade att nå ut till befolkningen. Religion var inte det enda som predikades i kyrkorna utan även kronans påbud. Med postverket (1636) kunde post sändas regelbundet. Ett brev från Stockholm till Ystad fick ta högst 5 dagar. Breven distribuerades med löpande postdrängar. Ett strängt krav på dem var att de måste hålla 2 timmar per mil, annars bestraffades de. En stående armé baserad på landskapen (indelningsverket) organiseras. Indelningsverket innebar att några gårdar går samman i en rote som försörjer en soldat med torp och årslön. Detta gällde även underbefäl och officerare. Gårdens storlek och mängden jord ökade med rang. Vid Karl XI:s reduktion 1680 återtar staten stora delar av den jord som tidigare delats ut till adeln.

Det stora nordiska kriget, 1700 - 1721

Det stora nordiska kriget börjar med att Danmark, Polen och Ryssland anfaller Sverige. Det karolinska indelningsverket fungerade bra och inom några månader var hela armén på fötter. Danmark tvingas snabbt till fred. Därefter vänder sig Karl XII sig mot Ryssland och besegrar ryssarna i Narva i november år 1700. Med en armé på 10.000 man besegrar han en rysk här på 30.000 man. Narva som då tillhörde Sverige var åter fritt. Efter Narva tågar Karl XII mot Polen för att tvinga landet till fred. Efter 4 års krig i Polen står Sverige som segrare. Kriget drabbade Polen och Polackerna mycket hårt. Under tiden hade Ryssarna åter börjat belägra de svenska provinserna i Baltikum. År 1707 tågar Karl XII med en armé på 35.000 man mot Ryssland. En mycket sträng vinter gick hårt åt svenskarna. Karl XII krig mot Ryssland går efter inledande segrar allt sämre. Av den armé som uttågade ur Polen återstår nu 25.000 man. Den svenska armén praktiskt taget förintas vid Poltava 1709. Kungen skadas i drabbningen. Omkring 16.000 soldater och officerare tas tillfånga, ca: 7.000 stupar. Med återstoden av armén drar sig nu Karl XII till Bender i Turkiet. Där blir de kvar till 1714. Kungen startar ett nytt fälttåg 1718, nu mot det danska Norge. Sverige var fortfarande hotat av koalitionen och för att besegra Danmark skulle danska Norge intas. En belägring av Fredrikstens fästning i Fredrikshald påbörjas. Samtidigt rycker svenska trupper in i Norge vid Trondheim ledda av general Armfelt. Den 30 november 1718 i Fredrikssten träffas han av en kula och dör. Den svenska stormaktsepoken är över.

1700-talet

De fyra stånden

1700-talet är de stora förändringarnas århundrade. Efter Karl XII död försvagas kungamakten. Adelns makt ökar liksom riksdagens där två partier, hattar och mössor strider om makten.

Nyttan och förnuftet

Riksdagen satsar på näringsliv, vetenskap och nya uppfinningar. Nyttan är det stora modeordet. Allt skall tillverkas inom landet Drottning Lovisa Ulrika odlar silkesmask på Drottningholm och Jonas Alströmer försöker lära svenskarna att äta potatis.

Statskupp i Sverige

1772 tar den unge Gustav III tillbaka en del av kungamakten. Kungen är mer road av teater, litteratur och konst än av vetenskap och han instiftar Svenska Akademin. Han för också krig mot Ryssland. Gustav III ville minska ryssarnas ställning i Östersjön och planerade ett krig mot Ryssland. Problemet var att få kriget godkänt. Han ville ej starta ett anfallskrig utan ständernas samtycke. Därför planerade han att en grupp egna soldater i kosackuniformer skulle anfalla en svensk postering i Savolaks, Finland natten den 28 juni 1788 för att tvinga fram ett krig. Planen behövde dock ej genomföras för samma natt gick en rysk patrull av misstag över gränsen och därmed kunde Ryssland stämplas som angripare. Avgörandet i kriget föll den 9 juli 1790 då den svenska och den ryska flottan drabbade samman i Svensksund. Svenskarna vann sitt största sjöslag någonsin. Ryssarna förlorade 52 fartyg och 9000 man, svenskarna endast 6 fartyg och 300 man. Efter denna förlust undertecknade den ryska kejsarinnan Katarina fredsförhandlingarna. Några landavträdelser gjorde dock ej Ryssland vid freden. 1789, samma år som franska revolutionen bryter ut, stärker Gustav III sin makt i en ny statskupp. Bönderna får nu rätt att köpa adelsjord och att jaga på egen mark. Vanliga människor får rätt att inneha landets ämbeten. Gustav III skjuts vid ett attentat på operan i Stockholm den 16 mars 1792 av officeren Jacob Johan Anckarström.

Förlusten av Finland 1809

Gustav IV Adolfs regeringstid blir kort. Ett illa skött krig mot Ryssland 1808 - 1809 slutar med att Sverige förlorar Finland. Ett annalkande krig med Danmark och Frankrike gjorde att Sverige tvingades att disponera sina styrkor på två fronter. 1808 kapitulerade Sveaborgs fästning vilket var ett hårt slag för det svenska försvaret av Finland. Den 17 september 1809 i Fredrikshamn undertecknades freden med Ryssland som innebar att Finland och Åland avträddes. Detta var den tyngsta freden i vår historia. En tredjedel av landet och en fjärdedel av dess befolkning gick förlorade. Finland hade då varit svenskt sedan 1323. Stockholm låg inte längre i rikets mitt. Ämbetsmännen och officerarna var starkt missnöjda med kungen som avsätts. Efter många turer väljs Jean Baptiste Bernad Bernadotte till Sveriges kronprins. Fler vetenskapsmän än någonsin stiger fram i rampljuset. Carl von Linné reser land och rike runt för att för att leta efter nya möjligheter att odla och tillverka.

1800-talet

Unionen med Norge

Efter förlusten av Finland planerade Sverige att erövra Norge från Danmark. Upprinnelsen var Napoleon krigen. Napoleon hade belägrat Svenska Pommern. År 1813 började svenska trupper överföras till Pommern. Ryssland och Preussen lovade stödja Sverige. Efter fältslagen i Nordtyskland tågade Karl Johan 1813 med den svenska armén mot Danmark. Danskarna besegrades på 4 dagar och i freden i Kiel 1814 erhöll Sverige Norge. Norge skulle vara ett eget kungadöme i union med Sverige. Norrmännen protesterade och Karl Johan marscherade in med den svenska krigsvana armén. Det blev en union med Sverige och Norge hade svenska kungar tills unionen upplöstes 1905.

Freden, vaccinet och potäterna

Jordbruket är fortfarande basen i vår ekonomi men genomgår stora förändringar. Åkermarken ökar genom nyodling. Dikning och växelbruk höjer avkastningen. Med undervisning och kampanjer introduceras nya grödor (bl a potatisen), förbättrade odlingsmetoder och effektivare redskap. Freden, vaccinet och potäterna är tre viktiga förutsättningar för utvecklingen.

Samhället reformeras

1800-talets mitt är de många reformernas tid. folkskolestadgan 1842. Lika arvsrätt för man och kvinna 1845. Myndighet för ogift kvinna 1858. Skråtvånget avskaffades 1846. Tvåkammar riksdag istället för ståndsriksdag 1865.

Sverige industrialiseras

Industrialiseringen startar vid seklets mitt. Först ut är sågverksindustrin. Många sågverk anläggs längs norrlandskusten. Det gamla bondesverige förändras i grunden. Nya samhällen växer upp och en industriarbetarklass växer fram. År 1900 arbetar nästan var tredje löntagare i industrin. I Medelpad uppfördes 1849 den första ångsågen i Sverige och den efterföljdes snart av så många andra liknande anläggningar att Sundsvalldistriktet blev ett av Sveriges viktigaste industriområden med förbindelse med länder på alla håll i världen. Från ångsågen var steget inte långt till massaindustrier och pappersbruk. Med järnvägarna knöts Sverige ihop på ett helt nytt sätt. Järnvägar började anläggas i mittan av århundradet och 1862 invigdes den första linjen, västra stambanan. Transport av gods kunde nu även göras till lands. Ångmaskinen skulle också revolutionera sjöfarten. Med ångbåtar blev man mindre beroende av väder. Det dröjde dock till sekelskiftet innan antalet ångfartyg kom upp i samma mängd som segelfartygen, inom transportnäringen. Skalden Elias Sehlstedts myntade det kända ordspråket "Och såg vid såg jag såg, varhelst jag såg" efter att ha besökt Sundsvall och tagit intryck av den stora mängden sågverk i området.

Folkrörelserna föds

De sociala och ekonomiska förändringarna är bakgrunden till folkrörelserna; arbetarrörelsen, frikyrkorörelsen och nykterhetsrörelsen. Målen är 8-timmars arbetsdag, statskyrkans avskaffande och alkoholförbud. Kravet på allmän rösträtt växer. Rösträtt grundas på inkomst eller förmögenhet och endast 20% av myndiga män får rösta. År 1909 införs allmän rösträtt för män men inte förrän 1921 får kvinnor rösta. När liberalen Nils Edén och socialdemokraten Hjalmar Branting gemensamt bildar regering 1917 är parlamentarismen (dvs makten hos riksdagens majoritet) genomförd i praktiken.

Emigrationen

Under 1800-talet började många svenskar drömma om Amerika. De första som sökte sig dit gjorde det i protest mot Sverige. Det var liberaler, frikyrkliga eller nykterister som protesterade mot det konservativa Sverige. I mitten av 1800-talet kom en ny ström av Amerika resenärer. Denna gång var det jordlösa drängar och bondsöner som gav sig iväg för att odla egen jord i det nya landet. Två svåra missväxt år efter varandra på 1860-talet satte fart på emigrationen och enbart 1869 utvandrade 40.000 personer. Mot slutet av 1800-talet kom de flesta utvandrarna från sydvästra Sverige men strax efter år 1900 började även norrlänningarna ge sig iväg. En stor andel av de som utvandrade till Amerika slog sig ned i delstaten Minnesota samt i staden Chicago. Mellan åren 1820 och 1930 emigrerade över en miljon svenskar till Amerika. Det innebar att år 1910 levde var 5:e svensk i USA.

Sveriges historia

Sveriges regenter

Från Gustav Vasa

Före Gustav Vasa

xxxxxxxx Hist xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-05-11
Följande historiska avsnitt är på intet sätt fullständig ur historisk synvinkel. Syftet med avsnittet är att ge en tidsrelaterad historisk uppfattning om vad som hänt i Sverige och som kan ha haft en anknytning/påverkan på mina anors liv och leverne.

1500-talet

Gustav Vasa

Med Gustav Vasa förändrades Sverige från ett land i en påtvingad nordisk union med Danmark till ett självständigt rike. Med hjälp från Lübeck och en väpnad allmoge lyckas Gustav Vasa driva danskarna ur Sverige. Han valdes till Sveriges kung den 6 juni 1523 i Strängnäs. Sverige var nu befriat och det är bl.a. därför som vi firar den 6 juni som vår nationaldag. Genom reformationen bryts kyrkans makt och flyttas över till kungen. Från kloster och kyrkor konfiskeras silver och kyrkklockor som smälts ner och används bl a till att bygga upp landets administration. Gustav Vasa hade stora krigsskulder till Lübeck. Befrielsekriget hade kostat stora summor. Skulden till Lübeck uppgick till 114.500 mark, en enorm summa på den tiden. Indragningen av kyrkans rikedomar var ett sätt att få pengar till att betala skulden och bygga upp Sverige. Kung Gustav styr sitt folk i stort och smått. En folkregistrering påbörjas. För att effektivt kunna ta ut skatt av det svenska folket behövdes en pålitlig folkregistrering. Redan 1524 kom jordeboken, dåtidens fastighetsregister. Bibeln översätts till svenska men kungen ger också råd om hur gärdsgårdar skall byggas och strömming saltas. Uppror i Småland och Dalarna kväses hårdhänt. Han gör Sverige till ett arvsrike och säkrar därmed sin släkts politiska makt.

Vasa sönerna

Tre av Gustav Vasas söner blev kungar. De har alla uppfostrats för att kunna mäta sig med Europas renässansfurstar. När äldste sonen Erik blir kung 1560 uppstår en maktkamp mellan bröderna. Erik XIV fängslar Johan och hans polskfödda hustru Katharina Jagellonica. 1568 avsätts och fängslas han av Johan och Karl i förbund med adeln. Johan blir kung. När han dör 1592 ärver sonen Sigismund kronan. Han var katolik och redan vald till kung i Polen. 1598 besegras han av sin farbror Hertig Karl i ett slag vid Stångebro i Östergötland. Karl IX blir kung och 5 av de rådsherrar som svurit Sigismund tro och lydnad avrättas i Linköpings blodbad. 1611 dör Karl IX.

Älvsborgs lösen

Under Vasa sönerna för Sverige med varierande framgång krig med Danmark, Polen och Ryssland. Sveriges enda hamn mot väster är Älvsborg nära nuvarande Göteborg. Två gånger 1571 och 1611 erövras den av danskarna och får dyrt köpas tillbaka. Första gången för 150.000 riksdaler och andra gången för 1 miljon. Gustav Vasa var kung 1523 - 1560.

1600-talet

Fredligt reformarbete

1600-talet är en tid av uppbyggnad och upprustning. Sverige har vid 1600-talets början dålig ekonomi och liten befolkning. Men också stora naturresurser. Kopparplåt, stångjärn och tjära exporteras och skapar förutsättningar för Sveriges expansiva och våldsamma utrikespolitik.

30-åriga kriget

Den 26/6 1630 ingriper Gustav II Adolf med svenska trupper i 30-åriga kriget. Kungen stupar vid Lützen den 6 november 1632 men svenska armén fortsätter under ledning av sina generaler. 1648 sluts freden i Westfalen. Sverige får nya besittningar vid Östersjön och räknas nu som en av Europas ledande nationer.

Tunga bördor

Kriget förs utanför Sverige men är en tung börda för folket, ekonomiskt och mänskligt. Många bönder skrivs ut i krigstjänst. Få av dem kommer levande tillbaka. Sjukdomar skördar fler offer än striderna. Enbart under krigets tre första år dog 15.000 svenska och finska soldater.

Stormakten Sverige

Under drottning Kristinas tid stärks adelns rikedom och makt. Dyrbara palats i Stockholm och slott på landsbygden byggs. Nya områden erövras. 1645 blir Gotland, Halland, Jämtland och Härjedalen svenska landskap. Vid freden i Roskilde 1658 blev även Skåne, Blekinge och Bohuslän svenska. Karl X Gustav befanns sig med den svenska armén i Polen när Danmark förklarade Sverige krig. Karl X marscherade då upp genom Jylland för att anfalla Köpenhamn. Vintern 1657-58 var mycket kall. Isen över stora och lilla Bält hade frusit. Genom att tåga över isen den 30/1 1658 överrumplades danskarna som genast kapitulerade.

Riket organiseras

Milstenar, skolböcker, husförhör kyrkoböcker, postverket, lantmäteristyrelsen mm är några byggstenar när samhället organiseras. År 1634 delas landet in i 12 län ledda av landshövdingar. En ny kyrkolag kom 1686. I den ålades kyrkan att för böcker över husförhör, födslar, vigslar, dödsfall och flyttningar. Med husförhören kontrollerades invånarnas kristendomskunskaper regelbundet. Det var även obligatoriskt närvaro på gudstjänsterna. Kyrkan var på den tiden den enda riktiga nyhetskanalen makthavarna hade att nå ut till befolkningen. Religion var inte det enda som predikades i kyrkorna utan även kronans påbud. Med postverket (1636) kunde post sändas regelbundet. Ett brev från Stockholm till Ystad fick ta högst 5 dagar. Breven distribuerades med löpande postdrängar. Ett strängt krav på dem var att de måste hålla 2 timmar per mil, annars bestraffades de. En stående armé baserad på landskapen (indelningsverket) organiseras. Indelningsverket innebar att några gårdar går samman i en rote som försörjer en soldat med torp och årslön. Detta gällde även underbefäl och officerare. Gårdens storlek och mängden jord ökade med rang. Vid Karl XI:s reduktion 1680 återtar staten stora delar av den jord som tidigare delats ut till adeln.

Det stora nordiska kriget, 1700 - 1721

Det stora nordiska kriget börjar med att Danmark, Polen och Ryssland anfaller Sverige. Det karolinska indelningsverket fungerade bra och inom några månader var hela armén på fötter. Danmark tvingas snabbt till fred. Därefter vänder sig Karl XII sig mot Ryssland och besegrar ryssarna i Narva i november år 1700. Med en armé på 10.000 man besegrar han en rysk här på 30.000 man. Narva som då tillhörde Sverige var åter fritt. Efter Narva tågar Karl XII mot Polen för att tvinga landet till fred. Efter 4 års krig i Polen står Sverige som segrare. Kriget drabbade Polen och Polackerna mycket hårt. Under tiden hade Ryssarna åter börjat belägra de svenska provinserna i Baltikum. År 1707 tågar Karl XII med en armé på 35.000 man mot Ryssland. En mycket sträng vinter gick hårt åt svenskarna. Karl XII krig mot Ryssland går efter inledande segrar allt sämre. Av den armé som uttågade ur Polen återstår nu 25.000 man. Den svenska armén praktiskt taget förintas vid Poltava 1709. Kungen skadas i drabbningen. Omkring 16.000 soldater och officerare tas tillfånga, ca: 7.000 stupar. Med återstoden av armén drar sig nu Karl XII till Bender i Turkiet. Där blir de kvar till 1714. Kungen startar ett nytt fälttåg 1718, nu mot det danska Norge. Sverige var fortfarande hotat av koalitionen och för att besegra Danmark skulle danska Norge intas. En belägring av Fredrikstens fästning i Fredrikshald påbörjas. Samtidigt rycker svenska trupper in i Norge vid Trondheim ledda av general Armfelt. Den 30 november 1718 i Fredrikssten träffas han av en kula och dör. Den svenska stormaktsepoken är över.

1700-talet

De fyra stånden

1700-talet är de stora förändringarnas århundrade. Efter Karl XII död försvagas kungamakten. Adelns makt ökar liksom riksdagens där två partier, hattar och mössor strider om makten.

Nyttan och förnuftet

Riksdagen satsar på näringsliv, vetenskap och nya uppfinningar. Nyttan är det stora modeordet. Allt skall tillverkas inom landet Drottning Lovisa Ulrika odlar silkesmask på Drottningholm och Jonas Alströmer försöker lära svenskarna att äta potatis.

Statskupp i Sverige

1772 tar den unge Gustav III tillbaka en del av kungamakten. Kungen är mer road av teater, litteratur och konst än av vetenskap och han instiftar Svenska Akademin. Han för också krig mot Ryssland. Gustav III ville minska ryssarnas ställning i Östersjön och planerade ett krig mot Ryssland. Problemet var att få kriget godkänt. Han ville ej starta ett anfallskrig utan ständernas samtycke. Därför planerade han att en grupp egna soldater i kosackuniformer skulle anfalla en svensk postering i Savolaks, Finland natten den 28 juni 1788 för att tvinga fram ett krig. Planen behövde dock ej genomföras för samma natt gick en rysk patrull av misstag över gränsen och därmed kunde Ryssland stämplas som angripare. Avgörandet i kriget föll den 9 juli 1790 då den svenska och den ryska flottan drabbade samman i Svensksund. Svenskarna vann sitt största sjöslag någonsin. Ryssarna förlorade 52 fartyg och 9000 man, svenskarna endast 6 fartyg och 300 man. Efter denna förlust undertecknade den ryska kejsarinnan Katarina fredsförhandlingarna. Några landavträdelser gjorde dock ej Ryssland vid freden. 1789, samma år som franska revolutionen bryter ut, stärker Gustav III sin makt i en ny statskupp. Bönderna får nu rätt att köpa adelsjord och att jaga på egen mark. Vanliga människor får rätt att inneha landets ämbeten. Gustav III skjuts vid ett attentat på operan i Stockholm den 16 mars 1792 av officeren Jacob Johan Anckarström.

Förlusten av Finland 1809

Gustav IV Adolfs regeringstid blir kort. Ett illa skött krig mot Ryssland 1808 - 1809 slutar med att Sverige förlorar Finland. Ett annalkande krig med Danmark och Frankrike gjorde att Sverige tvingades att disponera sina styrkor på två fronter. 1808 kapitulerade Sveaborgs fästning vilket var ett hårt slag för det svenska försvaret av Finland. Den 17 september 1809 i Fredrikshamn undertecknades freden med Ryssland som innebar att Finland och Åland avträddes. Detta var den tyngsta freden i vår historia. En tredjedel av landet och en fjärdedel av dess befolkning gick förlorade. Finland hade då varit svenskt sedan 1323. Stockholm låg inte längre i rikets mitt. Ämbetsmännen och officerarna var starkt missnöjda med kungen som avsätts. Efter många turer väljs Jean Baptiste Bernad Bernadotte till Sveriges kronprins. Fler vetenskapsmän än någonsin stiger fram i rampljuset. Carl von Linné reser land och rike runt för att för att leta efter nya möjligheter att odla och tillverka.

1800-talet

Unionen med Norge

Efter förlusten av Finland planerade Sverige att erövra Norge från Danmark. Upprinnelsen var Napoleon krigen. Napoleon hade belägrat Svenska Pommern. År 1813 började svenska trupper överföras till Pommern. Ryssland och Preussen lovade stödja Sverige. Efter fältslagen i Nordtyskland tågade Karl Johan 1813 med den svenska armén mot Danmark. Danskarna besegrades på 4 dagar och i freden i Kiel 1814 erhöll Sverige Norge. Norge skulle vara ett eget kungadöme i union med Sverige. Norrmännen protesterade och Karl Johan marscherade in med den svenska krigsvana armén. Det blev en union med Sverige och Norge hade svenska kungar tills unionen upplöstes 1905.

Freden, vaccinet och potäterna

Jordbruket är fortfarande basen i vår ekonomi men genomgår stora förändringar. Åkermarken ökar genom nyodling. Dikning och växelbruk höjer avkastningen. Med undervisning och kampanjer introduceras nya grödor (bl a potatisen), förbättrade odlingsmetoder och effektivare redskap. Freden, vaccinet och potäterna är tre viktiga förutsättningar för utvecklingen.

Samhället reformeras

1800-talets mitt är de många reformernas tid. folkskolestadgan 1842. Lika arvsrätt för man och kvinna 1845. Myndighet för ogift kvinna 1858. Skråtvånget avskaffades 1846. Tvåkammar riksdag istället för ståndsriksdag 1865.

Sverige industrialiseras

Industrialiseringen startar vid seklets mitt. Först ut är sågverksindustrin. Många sågverk anläggs längs norrlandskusten. Det gamla bondesverige förändras i grunden. Nya samhällen växer upp och en industriarbetarklass växer fram. År 1900 arbetar nästan var tredje löntagare i industrin. I Medelpad uppfördes 1849 den första ångsågen i Sverige och den efterföljdes snart av så många andra liknande anläggningar att Sundsvalldistriktet blev ett av Sveriges viktigaste industriområden med förbindelse med länder på alla håll i världen. Från ångsågen var steget inte långt till massaindustrier och pappersbruk. Med järnvägarna knöts Sverige ihop på ett helt nytt sätt. Järnvägar började anläggas i mittan av århundradet och 1862 invigdes den första linjen, västra stambanan. Transport av gods kunde nu även göras till lands. Ångmaskinen skulle också revolutionera sjöfarten. Med ångbåtar blev man mindre beroende av väder. Det dröjde dock till sekelskiftet innan antalet ångfartyg kom upp i samma mängd som segelfartygen, inom transportnäringen. Skalden Elias Sehlstedts myntade det kända ordspråket "Och såg vid såg jag såg, varhelst jag såg" efter att ha besökt Sundsvall och tagit intryck av den stora mängden sågverk i området.

Folkrörelserna föds

De sociala och ekonomiska förändringarna är bakgrunden till folkrörelserna; arbetarrörelsen, frikyrkorörelsen och nykterhetsrörelsen. Målen är 8-timmars arbetsdag, statskyrkans avskaffande och alkoholförbud. Kravet på allmän rösträtt växer. Rösträtt grundas på inkomst eller förmögenhet och endast 20% av myndiga män får rösta. År 1909 införs allmän rösträtt för män men inte förrän 1921 får kvinnor rösta. När liberalen Nils Edén och socialdemokraten Hjalmar Branting gemensamt bildar regering 1917 är parlamentarismen (dvs makten hos riksdagens majoritet) genomförd i praktiken.

Emigrationen

Under 1800-talet började många svenskar drömma om Amerika. De första som sökte sig dit gjorde det i protest mot Sverige. Det var liberaler, frikyrkliga eller nykterister som protesterade mot det konservativa Sverige. I mitten av 1800-talet kom en ny ström av Amerika resenärer. Denna gång var det jordlösa drängar och bondsöner som gav sig iväg för att odla egen jord i det nya landet. Två svåra missväxt år efter varandra på 1860-talet satte fart på emigrationen och enbart 1869 utvandrade 40.000 personer. Mot slutet av 1800-talet kom de flesta utvandrarna från sydvästra Sverige men strax efter år 1900 började även norrlänningarna ge sig iväg. En stor andel av de som utvandrade till Amerika slog sig ned i delstaten Minnesota samt i staden Chicago. Mellan åren 1820 och 1930 emigrerade över en miljon svenskar till Amerika. Det innebar att år 1910 levde var 5:e svensk i USA.

Sveriges historia

Sveriges regenter

Från Gustav Vasa

Före Gustav Vasa