Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-05-11

Personnummer i Sverige

Personnummer är en unik identifikation på fysiska personer. Systemet med personnummer infördes 1947 i Sverige. Personer födda före 1947 erhöll då ett personnummer i det län de då bodde i. År 1967 tillkom en kontrollsiffra till personnumret. Alla personer som finns i den svenska folkbokföringen har ett personnummer. Personnumret är personligt och följer personen genom hela livet. Det är Skattemyndigheten som delar ut personnummer i samband med registreringen i folkbokföringen. Detta gäller även för personer som inte är födda i Sverige.

Personnummer - Stuktur

Personnumret består av 3 delar; Födelsedatum, födelsenummer och kontrollsiffra, Exempelvis: 001219-3421 Formatet är: ÅÅMMDD-nnnK

ÅÅMMDD

ÅÅMMDD är födelsedatumet och står för: ÅR, Månad, Dag (6 siffror)

nnn

nnn är ett 3-ställigt födelsenummer, 001 - 999. Alla födelsenummer är udda för män och jämna för kvinnor. Från och med 1990 är födelsenumret ett tal som delas ut slumpvis ur en serie som är gemensam för hela landet.

K

K är kontrollsiffran i personnumret.

Bindestreck (-)

Mellan födelsedatumet och födelsenumret finns ett bindestreck (-). Detta används för att ange att personen är född inom de senaste 100 åren. För personer som är födda för 100 år sen eller mer används ett plustecken (+).

Exempel

En person född den 19 december 2000 kanske får ett personnummer som ser ut som följer: 001219-3421 00 står för året 2000, 12 för december och 19 för dagen den 19 december. Av födelsenumret 342 kan vi utläsa könet och i detta fall är det en flicka (jämnt tal). För en person född den 19 december 1900 så skulle personnumret varit: 001219+3421 (med ett plustecken).

Födelsenummer

Före 1990 användes en särskild nummerserie för varje län. Man kunde då ur födelsenumret utläsa var personen var född. Exempelvis så hade Stockholms län nummerserien 001-139. Västernorrland exempelvis hade en serie som började på 78. Vissa serier användes enbart om de ordinarie serierna inte räckte till för en dag. Födelsenumren är endast unika för en viss födelsedag. Två personer födda på olika dagar kan alltså ha samma födelsenummer. Denna reservserie var 650-659, 740-749 och 930 - 999. Immigranter erhöll ett födelsenummer från en serien 930 - 999. Från och med 1990 används en gemensam serie för hela Sverige. Nedan visas de länsnummer som användes i personnumren fram till 1990.

Svenska personnummer

Exempel

En person som är född före 1990 och har födeslenummret 3412 (efter strecket) är således född i Blekinge län (34) och är av manskön (1).

Kontrollsiffran

Kontrollsiffran beräknas utifrån födelsetiden och födelsenumret och läggs till födelsenumret och en fjärde siffra. Kontrollsiffran beräknas med en metod som kallas modulus-10-metoden (Luhn-algoritmen). I beräkningen används vikterna 1 och 2. Om vi tar personen i exemplet ovan som har födelsedatum 19 december 2000 (001219-342) så blir kontrollsiffran: 1: 0x2 + 0x1 + 1x2+ 2x1 + 1x2 + 9x1 + 3x2 + 4x1 + 2x2 = 2: 0 + 0 + 2 + 2 + 2 + 9 + 6 + 4 + 4 = 29 3: 10 - 9 = 1 (där 9 är entalsdelen i 29) 4: Kontrollsiffran blir 1. Komplett personnummer blir då: 001219-3421 1. Siffrorna i födelsetiden och födelsenumret multipliceras växelvis med 2 respektive 1. 2. Därefter summeras siffrorna i respektive produkt. OBS, om någon produkt är större eller lika med 10 så används de enskilda siffrorna i produkten. Ex: 12 blir 1 + 2. 3. Entalssiffran i summan dras från 10. 4. Restsiffran blir kontrollsiffra. Är resten 10 blir kontrollsiffran 0.

Personnummer i andra länder

Storbritannien

I Storbritannien använder man ett nummersystem som kallas National Insurance Number (NI eller NINO) och är en slags personnummer. NINO används i Storbritanniens social security system (socialförsäkringssystemet) men till viss del även av landets skattesystem. Alla som föds i Storbritannien tilldelas ett National Insurance Number och immigranter får ansöka om ett hos Department for Work and Pensions (DWP). Numret finns inte på ID-handlingar som körkort eller pass. Format: NINO består av två bokstäver, sex siffror samt som sista position ytterligare en bokstav, till exempel: AB123456C. Ofta skrivs NINO med blanka tecken emellan; AB 12 34 56 C. NINO är unik och enbart en person kan ha ett visst nummer.

USA

USA har ett nummersystem som kallas Social Security Number (SSN) och togs i bruk 1935. Systemet är jämförbart med de svenska personnumren. SSN tilldelas alla amerikanska medborgare samt alla tillfälliga eller permanenta immigranter av Social Security Administration, en federal myndighet. Från början användes SSN av landets socialförsäkringssystem men användandet har sen dess utvidgats till skattesystemet och till andra ändamål. SSN är unikt för varje individ. Format: SSN består av nio siffor på formatet och har tre grupper "AAA-GG-SSSS". AAA är en regional kod, de två siffrorna i mitten är ett gruppnummer (01 – 99). De fyra sista siffrorna är ett löpnummer (0001 – 9999). Det finns ingen kontrollsiffra i numret.

Danmark

De danska personnumren kallas officiellt personnummer, men lika ofta CPR-nummer, där CPR står för myndigheten Det Centrale Personregister, och infördes 1968. Numren liknar de svenska personnumren, men de första 6 siffrorna är födelsedatum i ordningen dag-månad-år. Efter bindestreck följer 4 siffror till, varav 3 är ett löpnummer och den sista är en kontrollsiffra. Kontrollsiffran är jämn för kvinnor och udda för män (sista siffran i personnumret). Format: DDMMÅÅ-nnnK. Personer utan personnummer kan eventuellt tilldelas ersättningspersonnummer som inte ska kunna förväxlas med de ordinarie personnumren.

Finland

Även i Finland finns personnummer och kallas där personbeteckning (henkilötunnus). De består av 11 tecken. De första 6 siffrorna är födelsedatum i ordningen dag-månad-år. Sedan har man en symbol för århundrade, "+" för 1800-talet, "-" för 1900-talet och "A" för 2000-talet. Efter det följer 3 siffror (den sista av dem är udda för män och jämn för kvinnor) samt ett kontrolltecken som kan vara en siffra eller en bokstav. Format: DDMMÅÅSnnnK.

Norge

Norge har personnummer och kallas där födelsenummer. De norska födelsenumren består av 11 siffror. De första 6 siffrorna är födelsedatum i ordningen dag-månad-år. Sedan kommer 3 siffror som är ett löpnummer, där 0-499 är för de födda på 1900-talet och 500-999 på 1800-talet eller 2000-talet. Den sista av dessa 3 är udda för män och jämn för kvinnor. De 2 sista siffrorna är kontrollsiffror. I Norge har man även sk. D-nummer. Födelsenummer får man om man bor eller bosätter sig i Norge, medan D-nummer är ett tillfälligt identifikationsnummer och används av de som betalar norsk skatt (får lön i Norge) men som inte ska bosätta sig mer än tillfälligt i Norge. D-numren är liknande uppbyggt som födelsenumren men man adderar 40 till dagen. Format: DDMMÅÅ nnnKK.

Frankrike

I Frankrike kallas personnumren NIR (Numéro d'inscription au Répertoire). Första siffran är 1 för man och 2 för kvinnor. Därefter följer 4 siffror för födelseår och födelsemånad samt tre siffror för födelsedepartement (län), tre för födelseorten, tre siffror ordningsnummer, och två kontrollsiffror. Totalt 15 siffror, ibland några bokstäver.

Nederländerna

Personnumren i Nederländerna kallas Burger Service Nummer eller BSN. BSN består av 9 siffror. Den nionde siffran är en kontrollsiffra. Det finns inget födelsedatum, födelseplats eller liknande i numret. Före 2007 kallades numret Sofi-nummer, förkortning för sociaal-fiscaal nummer, social/skattenummer.

Tyskland

Det finns flera system för att numrera personer i de tyska myndigheternas system. Att skapa ett enda system skulle bryta mot vissa lagar. Det finns till exempel Rentenversicherungsnummer (pensionsförsäkringsnummer), Krankenversichertennummer (sjukförsäkringsnummer) och Steuer-Identifikationsnummer (skatteidentifieringsnummer).

Österrike

I Österrike används ett socialförsäkringsnummer som liknar det svenska personnummersystemet. Varje österrikisk medborgare tilldelas strax efter födelsen ett socialförsäkringsnummer som består av 4 siffror, ett mellanslag och vidare 6 siffror (födelsedatum i format DDMMÅÅ), till exempel 1234 311279. Socialförsäkringsnumret spelar i Österrike inte en lika stor roll som personnumret i Sverige, men används likväl delvis även för personidentifikation hos myndigheter utöver socialförsäkringssystemen.

Kanada

I Kanada har man Social Insurance Number (SIN). De har nio siffror inklusive kontrollsiffra, men har inget födelsedatum inbyggt i numret. Första siffran baseras på den provins som utfärdade numret. SIN används av de flesta myndigheter plus banker och arbetsgivare för skatterapporter, ungefär som i USA, men lite mer begränsat. Numret finns inte på pass eller körkort.

Källor

Riksskatteverkets hemsida Wikipedia Artikel i DN 2016-04-06 Överst på sidan
xxxxxxxx Hist xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-05-11

Personnummer i Sverige

Personnummer är en unik identifikation på fysiska personer. Systemet med personnummer infördes 1947 i Sverige. Personer födda före 1947 erhöll då ett personnummer i det län de då bodde i. År 1967 tillkom en kontrollsiffra till personnumret. Alla personer som finns i den svenska folkbokföringen har ett personnummer. Personnumret är personligt och följer personen genom hela livet. Det är Skattemyndigheten som delar ut personnummer i samband med registreringen i folkbokföringen. Detta gäller även för personer som inte är födda i Sverige.

Personnummer - Stuktur

Personnumret består av 3 delar; Födelsedatum, födelsenummer och kontrollsiffra, Exempelvis: 001219-3421 Formatet är: ÅÅMMDD-nnnK

ÅÅMMDD

ÅÅMMDD är födelsedatumet och står för: ÅR, Månad, Dag (6 siffror)

nnn

nnn är ett 3-ställigt födelsenummer, 001 - 999. Alla födelsenummer är udda för män och jämna för kvinnor. Från och med 1990 är födelsenumret ett tal som delas ut slumpvis ur en serie som är gemensam för hela landet.

K

K är kontrollsiffran i personnumret.

Bindestreck (-)

Mellan födelsedatumet och födelsenumret finns ett bindestreck (-). Detta används för att ange att personen är född inom de senaste 100 åren. För personer som är födda för 100 år sen eller mer används ett plustecken (+).

Exempel

En person född den 19 december 2000 kanske får ett personnummer som ser ut som följer: 001219-3421 00 står för året 2000, 12 för december och 19 för dagen den 19 december. Av födelsenumret 342 kan vi utläsa könet och i detta fall är det en flicka (jämnt tal). För en person född den 19 december 1900 så skulle personnumret varit: 001219+3421 (med ett plustecken).

Födelsenummer

Före 1990 användes en särskild nummerserie för varje län. Man kunde då ur födelsenumret utläsa var personen var född. Exempelvis så hade Stockholms län nummerserien 001-139. Västernorrland exempelvis hade en serie som började på 78. Vissa serier användes enbart om de ordinarie serierna inte räckte till för en dag. Födelsenumren är endast unika för en viss födelsedag. Två personer födda på olika dagar kan alltså ha samma födelsenummer. Denna reservserie var 650-659, 740-749 och 930 - 999. Immigranter erhöll ett födelsenummer från en serien 930 - 999. Från och med 1990 används en gemensam serie för hela Sverige. Nedan visas de länsnummer som användes i personnumren fram till 1990.

Svenska

personnummer

Exempel

En person som är född före 1990 och har födeslenummret 3412 (efter strecket) är således född i Blekinge län (34) och är av manskön (1).

Kontrollsiffran

Kontrollsiffran beräknas utifrån födelsetiden och födelsenumret och läggs till födelsenumret och en fjärde siffra. Kontrollsiffran beräknas med en metod som kallas modulus-10-metoden (Luhn-algoritmen). I beräkningen används vikterna 1 och 2. Om vi tar personen i exemplet ovan som har födelsedatum 19 december 2000 (001219-342) så blir kontrollsiffran: 1: 0x2 + 0x1 + 1x2+ 2x1 + 1x2 + 9x1 + 3x2 + 4x1 + 2x2 = 2: 0 + 0 + 2 + 2 + 2 + 9 + 6 + 4 + 4 = 29 3: 10 - 9 = 1 (där 9 är entalsdelen i 29) 4: Kontrollsiffran blir 1. Komplett personnummer blir då: 001219-3421 1. Siffrorna i födelsetiden och födelsenumret multipliceras växelvis med 2 respektive 1. 2. Därefter summeras siffrorna i respektive produkt. OBS, om någon produkt är större eller lika med 10 så används de enskilda siffrorna i produkten. Ex: 12 blir 1 + 2. 3. Entalssiffran i summan dras från 10. 4. Restsiffran blir kontrollsiffra. Är resten 10 blir kontrollsiffran 0.

Personnummer i andra länder

Storbritannien

I Storbritannien använder man ett nummersystem som kallas National Insurance Number (NI eller NINO) och är en slags personnummer. NINO används i Storbritanniens social security system (socialförsäkringssystemet) men till viss del även av landets skattesystem. Alla som föds i Storbritannien tilldelas ett National Insurance Number och immigranter får ansöka om ett hos Department for Work and Pensions (DWP). Numret finns inte på ID-handlingar som körkort eller pass. Format: NINO består av två bokstäver, sex siffror samt som sista position ytterligare en bokstav, till exempel: AB123456C. Ofta skrivs NINO med blanka tecken emellan; AB 12 34 56 C. NINO är unik och enbart en person kan ha ett visst nummer.

USA

USA har ett nummersystem som kallas Social Security Number (SSN) och togs i bruk 1935. Systemet är jämförbart med de svenska personnumren. SSN tilldelas alla amerikanska medborgare samt alla tillfälliga eller permanenta immigranter av Social Security Administration, en federal myndighet. Från början användes SSN av landets socialförsäkringssystem men användandet har sen dess utvidgats till skattesystemet och till andra ändamål. SSN är unikt för varje individ. Format: SSN består av nio siffor på formatet och har tre grupper "AAA-GG-SSSS". AAA är en regional kod, de två siffrorna i mitten är ett gruppnummer (01 – 99). De fyra sista siffrorna är ett löpnummer (0001 – 9999). Det finns ingen kontrollsiffra i numret.

Danmark

De danska personnumren kallas officiellt personnummer, men lika ofta CPR-nummer, där CPR står för myndigheten Det Centrale Personregister, och infördes 1968. Numren liknar de svenska personnumren, men de första 6 siffrorna är födelsedatum i ordningen dag-månad- år. Efter bindestreck följer 4 siffror till, varav 3 är ett löpnummer och den sista är en kontrollsiffra. Kontrollsiffran är jämn för kvinnor och udda för män (sista siffran i personnumret). Format: DDMMÅÅ-nnnK. Personer utan personnummer kan eventuellt tilldelas ersättningspersonnummer som inte ska kunna förväxlas med de ordinarie personnumren.

Finland

Även i Finland finns personnummer och kallas där personbeteckning (henkilötunnus). De består av 11 tecken. De första 6 siffrorna är födelsedatum i ordningen dag-månad-år. Sedan har man en symbol för århundrade, "+" för 1800-talet, "-" för 1900-talet och "A" för 2000-talet. Efter det följer 3 siffror (den sista av dem är udda för män och jämn för kvinnor) samt ett kontrolltecken som kan vara en siffra eller en bokstav. Format: DDMMÅÅSnnnK.

Norge

Norge har personnummer och kallas där födelsenummer. De norska födelsenumren består av 11 siffror. De första 6 siffrorna är födelsedatum i ordningen dag-månad-år. Sedan kommer 3 siffror som är ett löpnummer, där 0-499 är för de födda på 1900-talet och 500-999 på 1800-talet eller 2000- talet. Den sista av dessa 3 är udda för män och jämn för kvinnor. De 2 sista siffrorna är kontrollsiffror. I Norge har man även sk. D-nummer. Födelsenummer får man om man bor eller bosätter sig i Norge, medan D-nummer är ett tillfälligt identifikationsnummer och används av de som betalar norsk skatt (får lön i Norge) men som inte ska bosätta sig mer än tillfälligt i Norge. D-numren är liknande uppbyggt som födelsenumren men man adderar 40 till dagen. Format: DDMMÅÅ nnnKK.

Frankrike

I Frankrike kallas personnumren NIR (Numéro d'inscription au Répertoire). Första siffran är 1 för man och 2 för kvinnor. Därefter följer 4 siffror för födelseår och födelsemånad samt tre siffror för födelsedepartement (län), tre för födelseorten, tre siffror ordningsnummer, och två kontrollsiffror. Totalt 15 siffror, ibland några bokstäver.

Nederländerna

Personnumren i Nederländerna kallas Burger Service Nummer eller BSN. BSN består av 9 siffror. Den nionde siffran är en kontrollsiffra. Det finns inget födelsedatum, födelseplats eller liknande i numret. Före 2007 kallades numret Sofi-nummer, förkortning för sociaal-fiscaal nummer, social/skattenummer.

Tyskland

Det finns flera system för att numrera personer i de tyska myndigheternas system. Att skapa ett enda system skulle bryta mot vissa lagar. Det finns till exempel Rentenversicherungsnummer (pensionsförsäkringsnummer), Krankenversichertennummer (sjukförsäkringsnummer) och Steuer- Identifikationsnummer (skatteidentifieringsnummer).

Österrike

I Österrike används ett socialförsäkringsnummer som liknar det svenska personnummersystemet. Varje österrikisk medborgare tilldelas strax efter födelsen ett socialförsäkringsnummer som består av 4 siffror, ett mellanslag och vidare 6 siffror (födelsedatum i format DDMMÅÅ), till exempel 1234 311279. Socialförsäkringsnumret spelar i Österrike inte en lika stor roll som personnumret i Sverige, men används likväl delvis även för personidentifikation hos myndigheter utöver socialförsäkringssystemen.

Kanada

I Kanada har man Social Insurance Number (SIN). De har nio siffror inklusive kontrollsiffra, men har inget födelsedatum inbyggt i numret. Första siffran baseras på den provins som utfärdade numret. SIN används av de flesta myndigheter plus banker och arbetsgivare för skatterapporter, ungefär som i USA, men lite mer begränsat. Numret finns inte på pass eller körkort.

Källor

Riksskatteverkets hemsida Wikipedia Artikel i DN 2016-04-06 Överst på sidan