Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-06-22

Torpsyneprotokoll - rote 139, Åsätter, Björkviks socken (D) från år 1842

Soldier croft inspection minutes - Rote 139 Åsätter, Björkvik parish, Södermanland province, from

1842

Allmänt om torpbesiktningar

Torpbesiktningar av soldaternas och båtsmännens torp hölls med ett visst antal års mellanrum, vanligen vart tredje år. När en soldat/båtsman fick avsked eller förflyttades skede alltid en besiktning. Förutom soldaten/båtsmannen var rotebönderna samt representanter för både militära och civila myndigheter närvarande. Det var inte bara byggnaderna som granskades utan också brunnar, gärdesgårdar och andra inhägnader. Speciella protokoll, sk. torpsyneprotokoll, upprättades över torpets brister samt vad som skulle rättas till. Det fanns två syften med dessa torpinspektioner: 1. Dels ville man försäkra sig om att torpet höll den förväntade standarden och hade det skick som soldaten/båtsmannen hade rätt till och som rotebönderna var förpliktade att tillse 2. Samtidigt ville man också försäkra sig om att soldaten/båtsmannen inte vanskötte torpet. I protokollet som upprättades vid torpsynen framgår oftast vilka personer som var närvarande samt vad man kom överens om att åtgärda på torpet och vem som var skyldig att bekosta detta. Soldaten/båtsmannen skulle normalt stå för de mindre reparationerna av torpet och rotebönderna för de större. I protokollet finns till höger två kolumner som anger vem som skulle stå för respektive reparationskostnad, dvs en kolumn för roten och en för båtsmannen/soldaten. se nedan. Även officerarnas boställen besiktades noga. Officersboställenna var kronans egendom (till skillnad från soldat- och båtsmanstorpen som egentligen var roteböndernas egendom) vilket gjorde besiktningarna extra viktig för myndigheterna. Torpsyneprotokollen hittas normalt under respektive regemente i armén och under respektive båtsmanskompani i flottan. Flottans torpsyneprotokoll kan även sökas under respektive örlogsstation. I nedanstående fall fanns dock ett antal lösa handlingar instuckna i båtsmansrullan för båtsman 65, bl.a. ett torpsyneprotokoll på hans båtsmanstorp från 1886. Man kan även hitta torpsyneprotokoll under Krigskollegium, husesynskontoret. För 1700-talet finns bara spridda torpsyneprotokoll bevarade och det är först in på 1800-talet som man kan förvänta sig att hitta ett eller fler torpsyneprotokoll för det torp man är intresserad av.

Torpsyneprotokoll - rote 139, Åsätter, Björkviks socken (D) från år 1842

Torpsyneprotokoll  - Armén

xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
Högra delen av dokumentet syns ej. ”År 1842 den 13 september blev undertecknad tf. kronolänsman med biträde av nämndemännen Erik Ersson i Törp och Peter Jonsson i Hörnebök Husesyn förrätta soldattorpet No 139 Åsätter vid Livkompaniet af Kongl Södermanlands regemente, såsom regementets ombud inställde sig Herr underlöjtnanten C Leijonhufvud, och å rotens vägar bonden Anders Swänsson i Åsätter och synen befanns som följer, nämligen:" English The right most part of the document is not visable. On September 13, 1842 undersigned acting Sheriff (länsman) assisted by the lay assessors Erik Ersson in Törp and Peter Jonsson in Hörnebök carried out a croft inspection of the soldier's croft No 139 Åsätter of the Life Company, Royal Södermanland Regiment; The representative from the regiment was Second Lieutenant C Leijonhufvud and the representative from the rote farmers was the farmer Anders Swänsson in Åsätter and the result of the inspection was: A "länsman" was a local police officer and had the authority to act as a police and proceed with police work. Länsman = Chief Constable (UK) / Sheriff (US).

Del 1 av protokollet

Översättning / Translation to modern Swedish

Del 2 av protokollet

Översättning / translation

Ordlista / Dictionary

6 lispund Näfver. Tecknet efter siffran står för lispund. Tiåg  = tjog Törf = torv klös = kloss hopgänkas = jämkas ihop  tillgölp = hjälp Spiselen = spisen tar tät (?) = blir tät  (?) Fäghus = fähus, ladugård Betygar utsupra = intygas härmed  Källa Originalhandling, Krigsarkivet, Stockholm Södermanlands regemente, Livkompaniet Signum E4, volym 3, 1815 - 1835, Torpsyneprotokoll
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-06-22

Torpsyneprotokoll - rote 139,

Åsätter, Björkviks socken (D) från

år 1842

Soldier croft inspection minutes - Rote 139

Åsätter, Björkvik parish, Södermanland

province, from 1842

Allmänt om torpbesiktningar

Torpbesiktningar av soldaternas och båtsmännens torp hölls med ett visst antal års mellanrum, vanligen vart tredje år. När en soldat/båtsman fick avsked eller förflyttades skede alltid en besiktning. Förutom soldaten/båtsmannen var rotebönderna samt representanter för både militära och civila myndigheter närvarande. Det var inte bara byggnaderna som granskades utan också brunnar, gärdesgårdar och andra inhägnader. Speciella protokoll, sk. torpsyneprotokoll, upprättades över torpets brister samt vad som skulle rättas till. Det fanns två syften med dessa torpinspektioner: 1. Dels ville man försäkra sig om att torpet höll den förväntade standarden och hade det skick som soldaten/båtsmannen hade rätt till och som rotebönderna var förpliktade att tillse 2. Samtidigt ville man också försäkra sig om att soldaten/båtsmannen inte vanskötte torpet. I protokollet som upprättades vid torpsynen framgår oftast vilka personer som var närvarande samt vad man kom överens om att åtgärda på torpet och vem som var skyldig att bekosta detta. Soldaten/båtsmannen skulle normalt stå för de mindre reparationerna av torpet och rotebönderna för de större. I protokollet finns till höger två kolumner som anger vem som skulle stå för respektive reparationskostnad, dvs en kolumn för roten och en för båtsmannen/soldaten. se nedan. Även officerarnas boställen besiktades noga. Officersboställenna var kronans egendom (till skillnad från soldat- och båtsmanstorpen som egentligen var roteböndernas egendom) vilket gjorde besiktningarna extra viktig för myndigheterna. Torpsyneprotokollen hittas normalt under respektive regemente i armén och under respektive båtsmanskompani i flottan. Flottans torpsyneprotokoll kan även sökas under respektive örlogsstation. I nedanstående fall fanns dock ett antal lösa handlingar instuckna i båtsmansrullan för båtsman 65, bl.a. ett torpsyneprotokoll på hans båtsmanstorp från 1886. Man kan även hitta torpsyneprotokoll under Krigskollegium, husesynskontoret. För 1700-talet finns bara spridda torpsyneprotokoll bevarade och det är först in på 1800-talet som man kan förvänta sig att hitta ett eller fler torpsyneprotokoll för det torp man är intresserad av.

Torpsyneprotokoll - rote 139, Åsätter,

Björkviks socken (D) från år 1842

Torpsyneprotokoll  - Armén

Högra delen av dokumentet syns ej. ”År 1842 den 13 september blev undertecknad tf. kronolänsman med biträde av nämndemännen Erik Ersson i Törp och Peter Jonsson i Hörnebök Husesyn förrätta soldattorpet No 139 Åsätter vid Livkompaniet af Kongl Södermanlands regemente, såsom regementets ombud inställde sig Herr underlöjtnanten C Leijonhufvud, och å rotens vägar bonden Anders Swänsson i Åsätter och synen befanns som följer, nämligen:" English The right most part of the document is not visable. On September 13, 1842 undersigned acting Sheriff (länsman) assisted by the lay assessors Erik Ersson in Törp and Peter Jonsson in Hörnebök carried out a croft inspection of the soldier's croft No 139 Åsätter of the Life Company, Royal Södermanland Regiment; The representative from the regiment was Second Lieutenant C Leijonhufvud and the representative from the rote farmers was the farmer Anders Swänsson in Åsätter and the result of the inspection was: A "länsman" was a local police officer and had the authority to act as a police and proceed with police work. Länsman = Chief Constable (UK) / Sheriff (US).

Del 1 av protokollet

Del 2 av protokollet

Översättning / Translation to modern Swedish

Översättning / translation

Ordlista / Dictionary

6 lispund Näfver. Tecknet efter siffran står för lispund. Tiåg  = tjog Törf = torv klös = kloss hopgänkas = jämkas ihop  tillgölp = hjälp Spiselen = spisen tar tät (?) = blir tät  (?) Fäghus = fähus, ladugård Betygar utsupra = intygas härmed  Källa Originalhandling, Krigsarkivet, Stockholm Södermanlands regemente, Livkompaniet Signum E4, volym 3, 1815 - 1835, Torpsyneprotokoll