Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2021-07-24

Karta, laga skifte i Kumla by, Toresunds socken (D)

Kumla by, Toresunds socken

Kumla by ligger i Toresunds socken, Selebo härad, Södermanland. Byn har under århundradena bestått omväxlande av 3 eller fyra hemman (jordbruksfastigheter). Toresunds socken ligger norr om Mariefred och öster om Strängnäs och söder om Stallarholmsfjärden i Mälaren. Socknen har odlad slättbygd vid Mälaren och är skogsbygd i övrigt. Toresunds socken hade år 1933 2 406 hektar åker och 3 768 hektar skogsmark. Hemmanen i Kumla by var före 1600-talet frälsehemman, dvs de låg under något säteri i närheten. Vid mitten av 1600-talet förlänades flera av hemmanen riksrådet friherre Mattias Soop på Mälsåker. Övriga hemman köptes på 1660- talet av kommissarien vid kungliga krigskollegiet Anders Nilsson Lillieqvist. Kartan visar Kumla by med omnejd. I norr liogger Stallarholmen och Selaön, i söder Mariefred. Toresunds kyrka ligger strax norr om Kumla. På kartan syns även godsen Herresta, Hista, Räfsnäs och Mälsåker. Karta: Lantmäteriet.

Skiftesreformerna i Kulma by

Kumla by - storskiftet

Skifteseformen inleddes av riksdagen i och med lantmäteristadgan 1749, senare i en förordning från 1757 kallad storskifte. Storskifte genomfördes i Kumla by åren 1765, 1767 och 1769 under ledning av lantmätaren Johan Zetterberg. Kumla by bestod då av de 4 hemmanen; Norrgården, Oppgården, Nergården och Mellangården. Två av hemmanen var vid denna tidpunkt frälsehemman (Oppgården och Nergården), ett var frälseskatte (Mellangården) och ett kronoskatte (Norrgården). Samtliga hemman var på 1 mantal men förmedlade till ett ½ mantal. På skifteskartan upprättad 1765 av lantmätaren Zetterberg kan man läsa: Kumla By består av fyra hela gamla hemman eller Mantal, hvaraf Tvenne äro Frälse, ett Frälse-skatte och ett Kronoskatte, samt bägge efterst nämnde i senare åren till halfva Mantal förmedlade: Och äro för öfrigt belägne på skogsbygden til en mil uti N:O: ifrån Mariefred stad. Byens gemensamma ägor: Åkerjorden består af Hårdlera, Sandmylla grund och stenig Moo – och Öhrjord;” Byns beteshagar var 12 till antalet.

Kumla by - laga skifte

I Kumla by genomfördes laga skifte 1833/1834 av lantmätaren Aug. Welkevitz. Oppgården och Nergården i Kumla by låg vid denna tid under Mälsåker och Mellangården ägdes av familjen Grewesmühl Herresta säteri. Efter laga skiftet ändrades förhållandena. Nergården och Oppgården såldes av majoren greven Axel von Fersen på Mälsåkers gods till nämndemannen Eric Zetterberg och kyrkvärden Anders Persson som tillsammans nu ägde dessa 2 hemman. Norrgården delades i 4 ägodelar varav 1/6 mantal ägdes av bonden och nämndemannen Eric Ersson, 1/12 mantal ägdes av Jan Eric Ersson i Torlunda (son till Eric Zetterbergs styvson Eric Ersson i Oppgården), 1/8 mantal ägdes av Eric Persson och 1/8 mantal ägdes av Eric Andersson och hans mormor Maria Jansdotter (död 1833). Från 1838 låg Mellangården under Hista gods som ägdes av Conrad Albert Grewesmühl som nu flyttat från Räfsnäs Kungsgård (som han arrenderade) till Hista. Enligt Toresunds husförhörslängd Toresund (D) AI:12 (1833-1837) finns följande personer på gårdarna i Kumla by: Kumla by, Mellangården (Nr 1) i Toresunds HFL AI:12, 1833 - 1837, sid 88. Kyrkvärden Jan Persson Kumla by, Nergården (Nr 2) i Toresunds HFL AI:12, 1833 - 1837, sid 89. Bonden och nämndemannen Anders Pehrsson. Kumla by, Oppgården (Nr 3) i Toresunds HFL AI:12, 1833 - 1837, sid 90. Nämndemannen Eric Zetterberg. Kumla by, Norrgården (Nr 4-1) i Toresunds HFL AI:12, 1833 - 1837, sid 91. Bonden Eric Ersson. Kumla by, Norrgården (Nr 4-2) i Toresunds HFL AI:12, 1833 - 1837, sid 92. Änkan Maria Jansdotter / Eric Andersson. Kumla by, Norrgården (Nr 4-3) i Toresunds HFL AI:12, 1833 - 1837, sid 93. Bonden Eric Persson.

Utdrag ur Toresunds husförhörslängd, Kumla by 1833 - 1837

Nedan visas utdrag från Toresunds husförhörslängd 1833 - 1837 och visar de familjer som finns registrerad på respiktive hemman i kumla by vid tidpunkten för laga skiftet.
xxxxxxxx Hist xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Relaterade länkar

Skiftesreformerna i Sverige Fastighetsbeteckningar Jordbrukets avkastning och nödår Om mantal och jordatal Det gamla Bondesamhället Begrepp från det gamla bondesamhället Fäbodar och fäbodliv Statarsystemet Socknen och sockenstämman Svensk väghistoria

Källor

Skifteskarta Laga skifte för Kumla by 1833, Toresunds socken jämte tillhörade skifteshandlingar (Lantmäteriet) Häradsekonomiska kartor, Södermanlands län 1897 - 1901 Ekonomiska kartan, Södermanlands län, 1959 Toresund - Kulturhistoria, vegetation och flora (Sörmländska handlingar 38), av Carl-Johan Clemedson, 1981. Husförhörslängd för Toresunds socken, AI:12, 1833 - 1837. Lantmäteriet Wikipedia Överst på sidan

Skiftesreformerna i Sverige (2)

Ett visst ägoutbyte skedde mellan Kumla by och Torlunda by år 1866 efter en lantmäteriförättning utförd av lantmätare A. G. Flodin.

Om skifteskartorna

I samband med skiftena i varje by upprättades skifteskartor. Kartskalorna var vanligtvis 1:4 000 (100 m i verkligheten motsvarar 25 mm på kartan) för inägorna (åker- och ängsmarken) och 1:8 000 för utägorna (skogsmarken). Lagaskiftes-akterna kan se olika ut, eftersom inga bestämda mallar användes förrän efter 1850. Skifteskartorna har byn som indelningsgrund. Tillsammans med karta finns även en beskrivning som förklarar de siffror och bokstavsmarkeringar som finns på den. Små bokstäver används för att markera de gamla ägorna, stora bokstäver för de nya. Gränserna är dragna med svart och röd färg. Observera att kartorna ger både en ögonblicksbild och visar på ett framtida önskvärt tillstånd. Röda linjer brukar ange de gränser som skiftet avser att fastlägga. Även vissa vägar och samfälligheter är tänkta att anläggas efter att skiftet är genomfört. Observera att ändringar till följd av överklaganden kan förekomma! Skifteshandlingarna innehåller protokoll, där de närvarande räknas upp med namn och hemvist, och bilagor, bl a överklaganden, samt skiftesbeskrivning. I den kan man få veta hur jorden var fördelad före skiftet, ta del av graderingslängden och i delningsbeskrivningen hitta olika lotters littera. Färgerna på kartorna representerar olika typer av markslag. Åkern brukar ha en gul färg, betesmarken en ljusgrön färg, ängarna en mörkgrön färg och vatten blå färg. Det finns en del varianter på det här och därför bör man kolla upp med vad som sägs i beskrivningen. Där kan man försäkra sig om vilka färger som står för vilka markslag. Numren på kartan: ägorna på kartan är indelade i mindre delar bl.a. beroende på markförhållanden som fuktighet, bördighet etc. Varje sådant område har ett nummer och det numret hänvisar till de tabeller som återfinns i beskrivningen till kartan.

Skifteskartan, laga skifte Kumla by 1833

Kartan nedan visar skifteskartan för laga skifte vid Kumla by i Toresunds socken, Selebo härad, upprättad 1833. Lantmätare är Aug. Welkevitz. Karta: Lantmäteriet, Historiska kartor.
Kumla Nr 1, Mellangården under Hista. Kyrkvärden Jan Persson (f. 1795) med familj.Källa: Toresunds HFL AI:12, 1833 - 1837, sid 88. Kumla Nr 2, Nergården. Bonden och nämndemannen Anders Pehrsson (f. 1800) med familj.Källa: Toresunds HFL AI:12, 1833 - 1837, sid 89. Kumla Nr 3, Oppgården. Fd. Nämndemannen Eric Zetterberg (f. 1789) med familj.Källa: Toresunds HFL AI:12, 1833 - 1837, sid 90. Kumla Nr 4-1, Norrgården. Bonden Eric Ersson (f. 1803) med familj.Källa: Toresunds HFL AI:12, 1833 - 1837, sid 91. Kumla Nr 4-2, Norrgården. Änkan Maria Jansdotter (1757-1833) och sonen Eric Andersson (f. 1812).Källa: Toresunds HFL AI:12, 1833 - 1837, sid 92. Kumla Nr 4-3, Norrgården. Bonden Eric Persson (f. 1788) med familj.Källa: Toresunds HFL AI:12, 1833 - 1837, sid 93.
Bilden nedan visar huvudet på skifteskartan för laga skifte vid Kumla by i Toresunds socken, Selebo härad, upprättad 1833.  Ovan, utdrag från skifteskartan 1833 och visar platsen för själva byn. Häradsekonomisk karta över Kumla by i Toresunds socken (D) åren 1897-1901 Ekonomiska kartan över Kumla by i Toresunds socken (D) år 1959. Karta som visar Kumla by av idag. Lantmäteriet. Ovan, på kartan finns en förklaring till bokstäverna som markerar gårdarna (röd text). I akterna till skifteskartan finns en förklaring till bokstäverna (sida 35). A = Mellangården nr 1, B = Oppgården och Nergården (Nr 2 och 3) och C = Norrgården (Nr 4). Skifteskartan och akterna består tillsammans av 49 sidor.
Handlingar till skifteskarta över Kumla by, Toresunds socken (D) år 1833. Underskrifter av hemmansägarna på ett skiftesprotokoll från 1 juli 1833. Lantmätaren är Aug. Welkevitz. Akt: Lantmäteriet.
Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2021-07-24

Karta, laga skifte i Kumla by,

Toresunds socken (D)

Kumla by, Toresunds socken

Kumla by ligger i Toresunds socken, Selebo härad, Södermanland. Byn har under århundradena bestått omväxlande av 3 eller fyra hemman (jordbruksfastigheter). Toresunds socken ligger norr om Mariefred och öster om Strängnäs och söder om Stallarholmsfjärden i Mälaren. Socknen har odlad slättbygd vid Mälaren och är skogsbygd i övrigt. Toresunds socken hade år 1933 2 406 hektar åker och 3 768 hektar skogsmark. Hemmanen i Kumla by var före 1600-talet frälsehemman, dvs de låg under något säteri i närheten. Vid mitten av 1600-talet förlänades flera av hemmanen riksrådet friherre Mattias Soop på Mälsåker. Övriga hemman köptes på 1660-talet av kommissarien vid kungliga krigskollegiet Anders Nilsson Lillieqvist. Kartan visar Kumla by med omnejd. I norr liogger Stallarholmen och Selaön, i söder Mariefred. Toresunds kyrka ligger strax norr om Kumla. På kartan syns även godsen Herresta, Hista, Räfsnäs och Mälsåker. Karta: Lantmäteriet.

Skiftesreformerna i Kulma by

Kumla by - storskiftet

Skifteseformen inleddes av riksdagen i och med lantmäteristadgan 1749, senare i en förordning från 1757 kallad storskifte. Storskifte genomfördes i Kumla by åren 1765, 1767 och 1769 under ledning av lantmätaren Johan Zetterberg. Kumla by bestod då av de 4 hemmanen; Norrgården, Oppgården, Nergården och Mellangården. Två av hemmanen var vid denna tidpunkt frälsehemman (Oppgården och Nergården), ett var frälseskatte (Mellangården) och ett kronoskatte (Norrgården). Samtliga hemman var på 1 mantal men förmedlade till ett ½ mantal. På skifteskartan upprättad 1765 av lantmätaren Zetterberg kan man läsa: Kumla By består av fyra hela gamla hemman eller Mantal, hvaraf Tvenne äro Frälse, ett Frälse-skatte och ett Kronoskatte, samt bägge efterst nämnde i senare åren till halfva Mantal förmedlade: Och äro för öfrigt belägne på skogsbygden til en mil uti N:O: ifrån Mariefred stad. Byens gemensamma ägor: Åkerjorden består af Hårdlera, Sandmylla grund och stenig Moo – och Öhrjord;” Byns beteshagar var 12 till antalet.

Kumla by - laga skifte

I Kumla by genomfördes laga skifte 1833/1834 av lantmätaren Aug. Welkevitz. Oppgården och Nergården i Kumla by låg vid denna tid under Mälsåker och Mellangården ägdes av familjen Grewesmühl på Herresta säteri. Efter laga skiftet ändrades förhållandena. Nergården och Oppgården såldes av majoren greven Axel von Fersen på Mälsåkers gods till nämndemannen Eric Zetterberg och kyrkvärden Anders Persson som tillsammans nu ägde dessa 2 hemman. Norrgården delades i 4 ägodelar varav 1/6 mantal ägdes av bonden och nämndemannen Eric Ersson, 1/12 mantal ägdes av Jan Eric Ersson i Torlunda (son till Eric Zetterbergs styvson Eric Ersson i Oppgården), 1/8 mantal ägdes av Eric Persson och 1/8 mantal ägdes av Eric Andersson och hans mormor Maria Jansdotter (död 1833). Från 1838 låg Mellangården under Hista gods som ägdes av Conrad Albert Grewesmühl som nu flyttat från Räfsnäs Kungsgård (som han arrenderade) till Hista. Enligt Toresunds husförhörslängd Toresund (D) AI:12 (1833-1837) finns följande personer på gårdarna i Kumla by: Kumla by, Mellangården (Nr 1) i Toresunds HFL AI:12, 1833 - 1837, sid 88. Kyrkvärden Jan Persson Kumla by, Nergården (Nr 2) i Toresunds HFL AI:12, 1833 - 1837, sid 89. Bonden och nämndemannen Anders Pehrsson. Kumla by, Oppgården (Nr 3) i Toresunds HFL AI:12, 1833 - 1837, sid 90. Nämndemannen Eric Zetterberg. Kumla by, Norrgården (Nr 4-1) i Toresunds HFL AI:12, 1833 - 1837, sid 91. Bonden Eric Ersson. Kumla by, Norrgården (Nr 4-2) i Toresunds HFL AI:12, 1833 - 1837, sid 92. Änkan Maria Jansdotter / Eric Andersson. Kumla by, Norrgården (Nr 4-3) i Toresunds HFL AI:12, 1833 - 1837, sid 93. Bonden Eric Persson.

Utdrag ur Toresunds husförhörslängd,

Kumla by 1833 - 1837

Nedan visas utdrag från Toresunds husförhörslängd 1833 - 1837 och visar de familjer som finns registrerad på respiktive hemman i kumla by vid tidpunkten för laga skiftet.

Skiftesreformerna i Sverige (2)

Ett visst ägoutbyte skedde mellan Kumla by och Torlunda by år 1866 efter en lantmäteriförättning utförd av lantmätare A. G. Flodin.

Om skifteskartorna

I samband med skiftena i varje by upprättades skifteskartor. Kartskalorna var vanligtvis 1:4 000 (100 m i verkligheten motsvarar 25 mm på kartan) för inägorna (åker- och ängsmarken) och 1:8 000 för utägorna (skogsmarken). Lagaskiftes-akterna kan se olika ut, eftersom inga bestämda mallar användes förrän efter 1850. Skifteskartorna har byn som indelningsgrund. Tillsammans med karta finns även en beskrivning som förklarar de siffror och bokstavsmarkeringar som finns på den. Små bokstäver används för att markera de gamla ägorna, stora bokstäver för de nya. Gränserna är dragna med svart och röd färg. Observera att kartorna ger både en ögonblicksbild och visar på ett framtida önskvärt tillstånd. Röda linjer brukar ange de gränser som skiftet avser att fastlägga. Även vissa vägar och samfälligheter är tänkta att anläggas efter att skiftet är genomfört. Observera att ändringar till följd av överklaganden kan förekomma! Skifteshandlingarna innehåller protokoll, där de närvarande räknas upp med namn och hemvist, och bilagor, bl a överklaganden, samt skiftesbeskrivning. I den kan man få veta hur jorden var fördelad före skiftet, ta del av graderingslängden och i delningsbeskrivningen hitta olika lotters littera. Färgerna på kartorna representerar olika typer av markslag. Åkern brukar ha en gul färg, betesmarken en ljusgrön färg, ängarna en mörkgrön färg och vatten blå färg. Det finns en del varianter på det här och därför bör man kolla upp med vad som sägs i beskrivningen. Där kan man försäkra sig om vilka färger som står för vilka markslag. Numren på kartan: ägorna på kartan är indelade i mindre delar bl.a. beroende på markförhållanden som fuktighet, bördighet etc. Varje sådant område har ett nummer och det numret hänvisar till de tabeller som återfinns i beskrivningen till kartan.
Kumla Nr 1, Mellangården under Hista. Kyrkvärden Jan Persson (f. 1795) med familj.Källa: Toresunds HFL AI:12, 1833 - 1837, sid 88. Kumla Nr 2, Nergården. Bonden och nämndemannen Anders Pehrsson (f. 1800) med familj.Källa: Toresunds HFL AI:12, 1833 - 1837, sid 89. Kumla Nr 3, Oppgården. Fd. Nämndemannen Eric Zetterberg (f. 1789) med familj.Källa: Toresunds HFL AI:12, 1833 - 1837, sid 90. Kumla Nr 4-1, Norrgården. Bonden Eric Ersson (f. 1803) med familj.Källa: Toresunds HFL AI:12, 1833 - 1837, sid 91. Kumla Nr 4-2, Norrgården. Änkan Maria Jansdotter (1757-1833) och sonen Eric Andersson (f. 1812).Källa: Toresunds HFL AI:12, 1833 - 1837, sid 92. Kumla Nr 4-3, Norrgården. Bonden Eric Persson (f. 1788) med familj.Källa: Toresunds HFL AI:12, 1833 - 1837, sid 93.

Skifteskartan, laga skifte Kumla by 1833

Kartan nedan visar skifteskartan för laga skifte vid Kumla by i Toresunds socken, Selebo härad, upprättad 1833. Lantmätare är Aug. Welkevitz. Karta: Lantmäteriet, Historiska kartor.

Relaterade länkar

Skiftesreformerna i Sverige Fastighetsbeteckningar Jordbrukets avkastning och nödår Om mantal och jordatal Det gamla Bondesamhället Begrepp från det gamla bondesamhället Fäbodar och fäbodliv Statarsystemet Socknen och sockenstämman Svensk väghistoria

Källor

Skifteskarta Laga skifte för Kumla by 1833, Toresunds socken jämte tillhörade skifteshandlingar (Lantmäteriet) Häradsekonomiska kartor, Södermanlands län 1897 - 1901 Ekonomiska kartan, Södermanlands län, 1959 Toresund - Kulturhistoria, vegetation och flora (Sörmländska handlingar 38), av Carl-Johan Clemedson, 1981. Husförhörslängd för Toresunds socken, AI:12, 1833 - 1837. Lantmäteriet Wikipedia Överst på sidan
Bilden nedan visar huvudet på skifteskartan för laga skifte vid Kumla by i Toresunds socken, Selebo härad, upprättad 1833.  Ovan, utdrag från skifteskartan 1833 och visar platsen för själva byn. Häradsekonomisk karta över Kumla by i Toresunds socken (D) åren 1897-1901 Ekonomiska kartan över Kumla by i Toresunds socken (D) år 1959. Karta som visar Kumla by av idag. Lantmäteriet. Ovan, på kartan finns en förklaring till bokstäverna som markerar gårdarna (röd text). I akterna till skifteskartan finns en förklaring till bokstäverna (sida 35). A = Mellangården nr 1, B = Oppgården och Nergården (Nr 2 och 3) och C = Norrgården (Nr 4). Skifteskartan och akterna består tillsammans av 49 sidor. Handlingar till skifteskarta över Kumla by, Toresunds socken (D) år 1833.  Underskrifter av hemmansägarna på ett skiftesprotokoll från 1 juli 1833. Lantmätaren är Aug. Welkevitz.Akt: Lantmäteriet.