Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-01-14

Torp under Ekeby och Hässelby

Bildgalleri

Ekeby och Hässelby var två skattehemman under Berga säteri i Åkers socken, Södermanland. Se vidare Ekeby och Hässelby under Berga säteri

Snickartorp

Snickartorp var ett statartorp som löd under Berga säteri. Efter att Berga förvärvat Ekeby lades Snickartorp under Ekeby då Ekeby låg nära Snickartorp. Snickartorp var ett torp byggd för två lantarbetarfamiljer (stattorpare) under Berga. Torpet, som är en knuttimmerstuga, består av två lägenheter (egentligen två kök) på varsin sida av en bred förstuga. Torpet är ett en enplans stuga med vind. Båda lägenheterna hade sin egen eldstad med bakugn. Till Snickartorp hörde även en mindre ladugård, två jordkällare (en för varje bostad i torpet), ett uthus med två vedbodar och två utedass samt ett svinhus. Öster om torpet fanns även en åkerteg som disponerades av de boende på Snickartorp. På Snickartorp fanns även en färskvattenbrunn (kallkälla) strax väster om tomten. Snickartorp nedmonterades och flyttades till Skansen 1966 där det invigdes 1968. Bilderna nedan visar Snickartorp efter att det flyttats till Skansen. Bilder, Digitaltmuseum, Skansen. Fotograf Teddy Hallingström.
Intill Snickartorp finns en plats som kallas Seranders täppa. Vy mot Snickartorp. Bilden visar platsen för Seranders täppa. Antagligen är detta plasten för Stenbacka vilket var en backstuga. I backstugan bodde från 1866 och fram till att stugan raserades cirka 1891 en familj Sundqvist. En av deras söner tog namnet Serander. Kartkoordinater: 59.294327, 17.036134 Foto: Hans Högman, 2019-08.

Relaterade länkar

Statarsystemet Sidan om Snickartorp Bilder på det gamla Snickartorp Torpbeskrivningarna Carlssons på Snickartorp Familjen Sundqvist på Snickartorp Mer om släkten Sundqvist Om kartkoordinaterna

Referenslitteratur

Sveriges kyrkböcker Sveriges dödsbok 1860 - 2017 Sveriges befolkning, Arkiv Digital Överst på sidan
xxxxxxxx Hist xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Första bilden visar statarbostaden som flyttades till Skansen. Den andra visar uthuset med 2 vedbodar och 2 utedass (rekonstruktion). Sista bilden visar hur den kvarvarande jordkällaren som fanns på Snickartorp i Åker såg ut. Källaren på Skansen är uppförd med samma utseende. Bilder, Digitaltmuseum, Skansen. Fotograf Teddy Hallingström.
Kvar på platsen för Snickartorp i Åker finns resterna av den kvarvarande jordkällaren som tillhörde Snickartorp. Om man jämför bilden från Skansen ovan och denna bild så är de båda jordkällarna mycket lika i konstruktionen. Grunden ligger strax norr om torpet (436 på kartan från 1867). Kartkoordinater: N: 6574580.259 E: 616062.270 eller 59.29414, 17.03776. Foto: Carina Lindholm, 2019-07.
På platsen för Snickartorp i Åker finns idag minnesskyltar som visar var torpet stod. De syns till höger på bilden. Kartkoordinater: 59.293705, 17.038080 eller N: 6574529, E: 616079, H: 33. Huset ligger cirka 34 m väster om vägen, vid kurvan. Foto Hans Högman, 2019-07.
Skylt som står vid vägen och pekar ut platsen för statartorpet. Skylten har satts upp av Åkers hembygdsförening. Foto Hans Högman, 2019-07.
Vid Snickartorp fanns även en ladugård. Denna ladugård var redan raserad när Snickartorp flyttades till Skansen 1966. Bilden visar vad som troligen var platsen för ladugården. Grunden ligger strax nordväst om torpet. Kartkoordinater: 59.29395, 17.03738 eller N: 6574558.446, E: 616041.278. Foto: Hans Högman, 2019-08.
Flygfoto över Snickartorp från 1960. Lantmäteriet. Snickattorp är den vita byggnaden mitt på fotot. På kartan från 1867 nedan är Snickartorp den rödmarkerade byggnaden under “Snickartorp”.
Bilden visar platserna för Snickartorp och dess uthus samt de ursprungliga platserna för soldattorpen 960 och 961 insatta på Google Earth. Bild Hans Högman 2019-08.

Ekeby soldattorp 960

Soldattorp 960, Ekeby rote, tillhörde Gripsholms kompani, Södermanlands regemente. Rotens nummer inom regementet var 960 och inom kompaniet 60. Soldattorp 960 var placerat drygt 100 m söder om Snickartorp. Det ursprungliga soldattorpet nedmonterades på 1930-talet. En ny större grund färdigställdes några 10-tal meter norr om det gamla soldattorpet och den gamla timmerstommen från soldattorpet monterades upp på den nya grunden. Koordinater till dagens torp på tomten: 59.292824, 17.037274 eller N: 6574436, E: 616040. H: 33. Bilden nedan visar soldattorp nr 960, Ekeby rote, i nutid. Bild: Södermanlands soldatregister. Fastigheten har namnet Snickarstan idag. Den svartvita bilden är från 1930-talet och visar en lada och gärdsgård intill soldattorp 960. Snett till höger på bilden syns vägen ned mot Eriksberg. Det svartvita fotot är från en tavla som ägts av Bertil Johansson, uppvuxen på Eriksberg. Bertil skänkte senare tavlan till nuvarande ägaren av soldattorp 960. Text på fotot meddelar “Vägen till Eriksberg” samt “Uno och Sture syns”. Bertil är född den 24 augusti 1924 och är en äldre bror till Uno och Sture Johansson. Uno och Sture är pojkarna som syns till höger på fotot. Uno är född den 30 april 1930 och Sture den 29 maj 1931, alla uppvuxna på Eriksberg. Pojkarna ser ut av var i 7-årsåldern vilket skulle innebära att fotot är taget under andra hälften av 1930-talet.

Eriksberg

Eriksberg var ett torp som löd under Berga säteri. Efter att Berga förvärvat Ekeby lades Eriksberg under Ekeby då Ekeby låg nära Eriksberg. Eriksberg dyker upp i husförhörslängderna omkring 1831 och finns kvar på platsen än idag med samma namn. Koordinater till Eriksberg: 59.291605, 17.036494 eller N: 6574298, E: 615996, H: 34. Fotografiet nedan visar Eriksberg 2019. Foto Carina Lindholm 2019-07.
Första bilden ovan visar Eriksberg av idag. Bilderna under visar resterna av den gamla skomakarstugan som står strax intill Eriksberg. Foto Carina Lindholm 2019-07. Flygbilden är från Google Earth och visar Eriksberg och Skomakarstugans positioner. Koordinater till Skomakarstugan: 59.29139, 17.03694 eller N: 6574272.696 E: 616024.937.
Snickartorp med övriga torp intill. Bild och text Hans Högman, 2019. Själva kartan är från Häradsekonomiska kartan, Södermanlands län 1897 - 1901. Kartblad HEK_D019_Toresund_1897-1901_3_1.
Detta är samma häradsekonomiska karta som ovan men visar ett större område. Förklaringar: B = Backstuga eller bebyggd lägenhet ST = Soldattorp T = Torp G = Gård Brun fyrkant = Bostadshus, huvudbyggnad Svart fyrkant = Ekonomibyggnad
Ekonomiska kartan, Södermanlands län 1959. Denna karta är från 1959 och vid denna tidpunkt fanns fortfarande statartorpet Snickartorp kvar på sin plats i Åker (D). Vidare finns nu en ny väg till området som ansluter till gamla vägen vid Snickartorp.

Ekeby gård under Berga säteri

Ekeby var en gård som från mitten av 1880-talet ägdes av Berga säteri, Åkers socken. Tidigare var det en gård tillhörande Åkers Styckebruk. Torpen presenterade ovan har legat under Ekeby.
Fotot visar mangårdsbyggnaden på Ekeby omkring 1921. Fotograf okänd. På vänstra gaveln syns vällingklockan. Intill vänstra gaveln syns även en hund och en hundkoja. Personerna på bilden är okända. Vid denna tid arrenderades Ekeby av Otto Axel Robson på Norrby, Åker.
Flygfoto över Ekeby gård år 1960. Mangårdsbyggnaden ligger längst upp i bild.
Författaren Ivar Lo-Johansson på platsen för Snickartorp, Berga säteri, Åkers socken efter nedmonteringen 1966/1967. Foto: Digitaltmuseum, Skansen. Se även Bilder på det gamla Snickartorp
Ekeby gård 2019. Om vi jämför denna bild från 2019 med bilden från 1921 ovan så ser vi att byggnaden idag har två våningar till skillnad från 1921. Övervåningen har således tillkommit efter 1921. Foto Carina Lindholm 2019.
Det har funnits 2 st Ekeby gårdar som låg intill varandra, Ekeby 1 och Ekeby 2. Idag finns enbart en av gårdarna kvar. Pilen visar platsen för den andra Ekeby gård. Den låg cirka 100 m väster om den dagens Ekeby gård (som syns till höger på bilden). Foto Carina Lindholm 2019.
Karta som visar platsen för Ekeby gård i Åker (D).
Satellitfotot visar platsen för den gamla Ekeby gård som låg cirka 100 m väster om kvarvarande Ekeby gård i Åker. På 1800-talet fanns båda gårdarna samtidigt och betecknades i husförhörslängderna som Ekeby 1 och Ekeby 2. Bilden är från Google Earth Pro maj 2018.

Hässelby gård under Berga säteri

Hesselby var en gård under Berga säteri i Åkers socken från mitten av 1880-talet. Tidigare var det en gård under Åkers Styckebruk. Modern stavning är Hässelby. Hesselby ägdes av Åkers Styckebruk från cirka 1870. Innan dess var det ett skattehemman (från 1826 även under Berga). Hesselby var ett skattehemman på ¾ mantal. Hesselby hade många statare anställda och även de bodde ju naturligtvis i statarbostäder dock utan att dessa bostäder benämns med något specifikt namn, till skillnad från exempelvis Snickartorp under Ekeby. I husförhörslängderna är de anställda grupperade på sidor märkta Hesselby eller Hesselby mark. Det fanns dock ett soldattorp som ingick i Hesselby rote; soldattorp 961. På Hesselby har det även funnits en skola, Hesselby skola. Hässelby finns med i kyrkböckerna fram till cirka 1930 då hemmanet försvinner. Jag har inte hittat någon information om vad som hände Hässelby gård och jag har inte heller hittat några fotografier på gården.
Färgfotot ovan visar platsen för Hässelby gård idag. Träddungen på fotot ovan utgör platsen för gården som låg längs vägen norrut från Norrby mot Ekeby. Foto Carina Lindholm 2019-07. På flygfotot ovan från 1960 ser man resterna av grunden mm på den plats där Hässelby gård stod fram till cirka 1930. Flygfotot är från Lantmäteriets historiska material. Hässelby gård låg mellan Norrby och Ekeby, strax söder om gården “Bygget”.

Hesselby soldattorp 961

Soldattorp 961, Hesselby rote, tillhörde Gripsholms kompani, Södermanlands regemente. Rotens nummer inom regementet var 961 och inom kompaniet 61. Soldattorp 961 var placerat drygt 100 m sydväst om Snickartorp. Det ursprungliga soldattorpet bygges till år 1905. Fastigheten har namnet Snickartorp idag. Koordinater till dagens torp på tomten: 59.293242, 17.035592 (latitud/longitud) eller N: 6574478, E: 615940, H:34 (SWEREF 99 TM). Bilderna nedan visar soldattorp nr 961, Hesselby rote, i nutid. Foto Sofia Berenard 2019.
De två övre bilderna visar soldattorp 961 som det ser ut idag (2019). Bilden nere till vänster visar den gamla ladan som tillhört soldattorpet, 1700-tal. Kakelugnen står inne i torpet på nedre planet. Foto Sofia Berenard, 2019, nuvarande ägare. Bilden nedan visar torpet som det såg ut på 1970- talet. Bild: Södermanlands soldatregister.
Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-01-14

Torp under Ekeby och

Hässelby

Bildgalleri

Ekeby och Hässelby var två skattehemman under Berga säteri i Åkers socken, Södermanland. Se vidare Ekeby och Hässelby under Berga säteri

Snickartorp

Snickartorp var ett statartorp som löd under Berga säteri. Efter att Berga förvärvat Ekeby lades Snickartorp under Ekeby då Ekeby låg nära Snickartorp. Snickartorp var ett torp byggd för två lantarbetarfamiljer (stattorpare) under Berga. Torpet, som är en knuttimmerstuga, består av två lägenheter (egentligen två kök) på varsin sida av en bred förstuga. Torpet är ett en enplans stuga med vind. Båda lägenheterna hade sin egen eldstad med bakugn. Till Snickartorp hörde även en mindre ladugård, två jordkällare (en för varje bostad i torpet), ett uthus med två vedbodar och två utedass samt ett svinhus. Öster om torpet fanns även en åkerteg som disponerades av de boende på Snickartorp. På Snickartorp fanns även en färskvattenbrunn (kallkälla) strax väster om tomten. Snickartorp nedmonterades och flyttades till Skansen 1966 där det invigdes 1968. Bilderna nedan visar Snickartorp efter att det flyttats till Skansen. Bilder, Digitaltmuseum, Skansen. Fotograf Teddy Hallingström.
Första bilden visar statarbostaden som flyttades till Skansen. Den andra visar uthuset med 2 vedbodar och 2 utedass (rekonstruktion). Sista bilden visar hur den kvarvarande jordkällaren som fanns på Snickartorp i Åker såg ut. Källaren på Skansen är uppförd med samma utseende. Bilder, Digitaltmuseum, Skansen. Fotograf Teddy Hallingström.
Kvar på platsen för Snickartorp i Åker finns resterna av den kvarvarande jordkällaren som tillhörde Snickartorp. Om man jämför bilden från Skansen ovan och denna bild så är de båda jordkällarna mycket lika i konstruktionen. Grunden ligger strax norr om torpet (436 på kartan från 1867). Kartkoordinater: N: 6574580.259 E: 616062.270 eller 59.29414, 17.03776. Foto: Carina Lindholm, 2019-07.
På platsen för Snickartorp i Åker finns idag minnesskyltar som visar var torpet stod. De syns till höger på bilden. Kartkoordinater: 59.293705, 17.038080 eller N: 6574529, E: 616079, H: 33. Huset ligger cirka 34 m väster om vägen, vid kurvan. Foto Hans Högman, 2019-07.
Skylt som står vid vägen och pekar ut platsen för statartorpet. Skylten har satts upp av Åkers hembygdsförening. Foto Hans Högman, 2019-07.
Vid Snickartorp fanns även en ladugård. Denna ladugård var redan raserad när Snickartorp flyttades till Skansen 1966. Bilden visar vad som troligen var platsen för ladugården. Grunden ligger strax nordväst om torpet. Kartkoordinater: 59.29395, 17.03738 eller N: 6574558.446, E: 616041.278. Foto: Hans Högman, 2019-08.
Intill Snickartorp finns en plats som kallas Seranders täppa. Vy mot Snickartorp. Bilden visar platsen för Seranders täppa. Antagligen är detta plasten för Stenbacka vilket var en backstuga. I backstugan bodde från 1866 och fram till att stugan raserades cirka 1891 en familj Sundqvist. En av deras söner tog namnet Serander. Kartkoordinater: 59.294327, 17.036134 Foto: Hans Högman, 2019-08.
Flygfoto över Snickartorp från 1960. Lantmäteriet. Snickattorp är den vita byggnaden mitt på fotot. På kartan från 1867 nedan är Snickartorp den rödmarkerade byggnaden under “Snickartorp”.
Bilden visar platserna för Snickartorp och dess uthus samt de ursprungliga platserna för soldattorpen 960 och 961 insatta på Google Earth. Bild Hans Högman 2019-08.

Relaterade länkar

Statarsystemet Sidan om Snickartorp Bilder på det gamla Snickartorp Torpbeskrivningarna Carlssons på Snickartorp Familjen Sundqvist på Snickartorp Mer om släkten Sundqvist Om kartkoordinaterna

Referenslitteratur

Sveriges kyrkböcker Sveriges dödsbok 1860 - 2017 Sveriges befolkning, Arkiv Digital Överst på sidan

Ekeby soldattorp 960

Soldattorp 960, Ekeby rote, tillhörde Gripsholms kompani, Södermanlands regemente. Rotens nummer inom regementet var 960 och inom kompaniet 60. Soldattorp 960 var placerat drygt 100 m söder om Snickartorp. Det ursprungliga soldattorpet nedmonterades på 1930-talet. En ny större grund färdigställdes några 10-tal meter norr om det gamla soldattorpet och den gamla timmerstommen från soldattorpet monterades upp på den nya grunden. Koordinater till dagens torp på tomten: 59.292824, 17.037274 eller N: 6574436, E: 616040. H: 33. Bilden nedan visar soldattorp nr 960, Ekeby rote, i nutid. Bild: Södermanlands soldatregister. Fastigheten har namnet Snickarstan idag. Den svartvita bilden är från 1930-talet och visar en lada och gärdsgård intill soldattorp 960. Snett till höger på bilden syns vägen ned mot Eriksberg. Det svartvita fotot är från en tavla som ägts av Bertil Johansson, uppvuxen på Eriksberg. Bertil skänkte senare tavlan till nuvarande ägaren av soldattorp 960. Text på fotot meddelar “Vägen till Eriksberg” samt “Uno och Sture syns”. Bertil är född den 24 augusti 1924 och är en äldre bror till Uno och Sture Johansson. Uno och Sture är pojkarna som syns till höger på fotot. Uno är född den 30 april 1930 och Sture den 29 maj 1931, alla uppvuxna på Eriksberg. Pojkarna ser ut av var i 7-årsåldern vilket skulle innebära att fotot är taget under andra hälften av 1930-talet.

Eriksberg

Eriksberg var ett torp som löd under Berga säteri. Efter att Berga förvärvat Ekeby lades Eriksberg under Ekeby då Ekeby låg nära Eriksberg. Eriksberg dyker upp i husförhörslängderna omkring 1831 och finns kvar på platsen än idag med samma namn. Koordinater till Eriksberg: 59.291605, 17.036494 eller N: 6574298, E: 615996, H: 34. Fotografiet nedan visar Eriksberg 2019. Foto Carina Lindholm 2019-07.
Första bilden ovan visar Eriksberg av idag. Bilderna under visar resterna av den gamla skomakarstugan som står strax intill Eriksberg. Foto Carina Lindholm 2019-07. Flygbilden är från Google Earth och visar Eriksberg och Skomakarstugans positioner. Koordinater till Skomakarstugan: 59.29139, 17.03694 eller N: 6574272.696 E: 616024.937.
Snickartorp med övriga torp intill. Bild och text Hans Högman, 2019. Själva kartan är från Häradsekonomiska kartan, Södermanlands län 1897 - 1901. Kartblad HEK_D019_Toresund_1897-1901_3_1.
Detta är samma häradsekonomiska karta som ovan men visar ett större område. Förklaringar: B = Backstuga eller bebyggd lägenhet ST = Soldattorp T = Torp G = Gård Brun fyrkant = Bostadshus, huvudbyggnad Svart fyrkant = Ekonomibyggnad
Ekonomiska kartan, Södermanlands län 1959. Denna karta är från 1959 och vid denna tidpunkt fanns fortfarande statartorpet Snickartorp kvar på sin plats i Åker (D). Vidare finns nu en ny väg till området som ansluter till gamla vägen vid Snickartorp.
Fotot visar mangårdsbyggnaden på Ekeby omkring 1921. Fotograf okänd. På vänstra gaveln syns vällingklockan. Intill vänstra gaveln syns även en hund och en hundkoja. Personerna på bilden är okända. Vid denna tid arrenderades Ekeby av Otto Axel Robson på Norrby, Åker.

Ekeby gård under Berga säteri

Ekeby var en gård som från mitten av 1880-talet ägdes av Berga säteri, Åkers socken. Tidigare var det en gård tillhörande Åkers Styckebruk. Torpen presenterade ovan har legat under Ekeby.
Flygfoto över Ekeby gård år 1960. Mangårdsbyggnaden ligger längst upp i bild.
Författaren Ivar Lo-Johansson på platsen för Snickartorp, Berga säteri, Åkers socken efter nedmonteringen 1966/1967. Foto: Digitaltmuseum, Skansen. Se även Bilder på det gamla Snickartorp
Ekeby gård 2019. Om vi jämför denna bild från 2019 med bilden från 1921 ovan så ser vi att byggnaden idag har två våningar till skillnad från 1921. Övervåningen har således tillkommit efter 1921. Foto Carina Lindholm 2019.
Det har funnits 2 st Ekeby gårdar som låg intill varandra, Ekeby 1 och Ekeby 2. Idag finns enbart en av gårdarna kvar. Pilen visar platsen för den andra Ekeby gård. Den låg cirka 100 m väster om den dagens Ekeby gård (som syns till höger på bilden). Foto Carina Lindholm 2019.
Karta som visar platsen för Ekeby gård i Åker (D).
Satellitfotot visar platsen för den gamla Ekeby gård som låg cirka 100 m väster om kvarvarande Ekeby gård i Åker. På 1800-talet fanns båda gårdarna samtidigt och betecknades i husförhörslängderna som Ekeby 1 och Ekeby 2. Bilden är från Google Earth Pro maj 2018.
Färgfotot ovan visar platsen för Hässelby gård idag. Träddungen på fotot ovan utgör platsen för gården som låg längs vägen norrut från Norrby mot Ekeby. Foto Carina Lindholm 2019-07. På flygfotot ovan från 1960 ser man resterna av grunden mm på den plats där Hässelby gård stod fram till cirka 1930. Flygfotot är från Lantmäteriets historiska material. Hässelby gård låg mellan Norrby och Ekeby, strax söder om gården “Bygget”.
De två övre bilderna visar soldattorp 961 som det ser ut idag (2019). Bilden nere till vänster visar den gamla ladan som tillhört soldattorpet, 1700-tal. Kakelugnen står inne i torpet på nedre planet. Foto Sofia Berenard, 2019, nuvarande ägare. Bilden nedan visar torpet som det såg ut på 1970- talet. Bild: Södermanlands soldatregister.

Hesselby soldattorp 961

Soldattorp 961, Hesselby rote, tillhörde Gripsholms kompani, Södermanlands regemente. Rotens nummer inom regementet var 961 och inom kompaniet 61. Soldattorp 961 var placerat drygt 100 m sydväst om Snickartorp. Det ursprungliga soldattorpet bygges till år 1905. Fastigheten har namnet Snickartorp idag. Koordinater till dagens torp på tomten: 59.293242, 17.035592 (latitud/longitud) eller N: 6574478, E: 615940, H:34 (SWEREF 99 TM). Bilderna nedan visar soldattorp nr 961, Hesselby rote, i nutid. Foto Sofia Berenard 2019.

Hässelby gård under Berga säteri

Hesselby var en gård under Berga säteri i Åkers socken från mitten av 1880-talet. Tidigare var det en gård under Åkers Styckebruk. Modern stavning är Hässelby. Hesselby ägdes av Åkers Styckebruk från cirka 1870. Innan dess var det ett skattehemman (från 1826 även under Berga). Hesselby var ett skattehemman på ¾ mantal. Hesselby hade många statare anställda och även de bodde ju naturligtvis i statarbostäder dock utan att dessa bostäder benämns med något specifikt namn, till skillnad från exempelvis Snickartorp under Ekeby. I husförhörslängderna är de anställda grupperade på sidor märkta Hesselby eller Hesselby mark. Det fanns dock ett soldattorp som ingick i Hesselby rote; soldattorp 961. På Hesselby har det även funnits en skola, Hesselby skola. Hässelby finns med i kyrkböckerna fram till cirka 1930 då hemmanet försvinner. Jag har inte hittat någon information om vad som hände Hässelby gård och jag har inte heller hittat några fotografier på gården.