Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-08-25

Norrlands båtsmän under det yngre båtsmanshållet (6)

Efter freden med Danmark 1679 inleddes en fredsperiod som varade seklet ut. Under denna period gjordes en upprustning av den svenska flottan. Nya skepp byggdes och besättningarna fick grundlig övning. Vidare blev båtsmanshållet fast organiserat och omfattande bestämmelser om dess verksamhet utfärdades. Efter örlogsflottans förstärkning uppstod under 1680-talets ändra hälft en brist på båtsmän. En första åtgärd var 1685 att låta städerna prestera båtsmän i stället för vakansavgifter. I Norrland gällde denna föreskrift endast Gävle. Landshövdingen i Västernorrland Lennart Ribbing kunde redan 1686 rapportera att Gävle hade sina 25 bösseskyttar färdiga. Övriga städer i Västernorrland hade tillstånda att fortsätta erlägga vakansavgift. I januari 1686 kom dock en ny föreskrift att rotarna i städerna och på landet i Västernorrland, Finland, Nyland samt Öster- och Västerbotten åter skulle prestera såväl ordinarie- som fördubblingsbåtsmän. Denna reorganisation av båtsmanshållet vilket speciellt omfattade Norrlands båtsmän brukar betecknas som det yngre båtsmanshållet och var klar 1687. Den största skillnaden mot tidigare var att de grunder som båtsmanshållet vilade på nu ordnades och reglerades. Rotehållarnas skyldigheter var som tidigare att anskaffa och leja båtsmän samt att lämna underhåll till båtsmännen. Under fredstid skulle varje rote prestera en båtsman, under krigstid två. Båtsmanshållet kom i stort att likna det ständiga knekthållet som nu inrättades för infanteriet i armén. Som motprestation befriades allmogen och borgarna i städerna från utskrivningar. En väsentlig skillnad mot tidigare var att rotebönderna måste anskaffa båtsmännen utan motsvarande skattelindring. Båtsmannen fick ej avlägsna sig från roten mer än två mil utan att meddela detta till rotmästaren. Efter förberedelser och överläggningar med allmogen i Norrland vintern 1687/88 insände landshövdingen den 14 februari 1688 den överenskommelse som träffats med de norrländska rotehållarna. Kungen fastställde förslaget den 2 mars 1688 genom en förordning som benämndes "Confirmationen på Afhandlingen emellan allmogen och båtsmännen i Wester Norrland". Förslaget som kom att kallas "Confirmationen" innebar i stort följande: Legans storlek fick inte uppgå till mer men väl mindre än 100 daler km (km = kopparmynt). Vid den första uppsättningen av en båtsman betalades den av respektive rote. Däremot då någon båtsman avgick och en ny måste skaffas gick man enligt en turordning bland rotarna inom en socken. Den rote som stod på tur skaffade en ny båtsman och betalade legan. Till legan bistod hela socknen med 60 daler km. Detta system med att skaffa båtsmän till andra rotar i socknen tillkom av rättviseskäl. Detta för att en rote med stora förluster/avgångar inte skulle behöva drabbas extra hårt. Den årliga lönen erlades av hela roten var i fredstid på 24 daler km. Den betalades till hälften vid midsommar och hälften i september (Mikaelitid). Man försökte hålla lönen lika som i knekthållen för att man inte skulle få konkurrans mellan knekt- och båtsmanshållen. I krigstid erhöll även båtsmannen en klädesdräkt av buldan. Då han var uppbådad "på tåg", tilldelades han vid utresan hela årslönen jämte buldanskläderna samt ett par skor, ett par strumpor och två skjortor. Buldan var ett grovt tyg vävt av lin-, jute- eller hampgarn, som användes till säckar, segel etc men även till enklare kläder. I hemkallet ingick husrum och kosthåll vilket skulle vara lika det som rotebönderna och deras familjemedlemmar erhöll. Med denna kost fock båtsmannen vara nöjd. Han borde även hjälpa bonden med "drägeligt" arbete. Den båtsman som inte gick med på detta vilkor fick i stället för kost årligen två tunnor spannmål och två lispund goda matvaror. Båtsmanshustrun fick då mannen var på tåg åtnjuta spannmålen och matvarorna. Detta sätt att lösa förhållande mellan båtsmän och rotebönder kunde lätt leda till tvister. Det kanske inte heller var lätt för bonden att ha båtsmannen med familj boende hos sig. Det blev därför tidigt vanligt att upplåta torp för båtsmännen. I Confirmationen saknades det dock bestämmelser om detta. Under det äldre båtsmanshållet hade man redan börjat tilldela båtsmännen torp. Detta blev gängse bruk i Norrland även under det yngre båtsmanshållet, men rotarna hade inte någon skyldighet att göra detta. Om rotarna inte kunde erlägga vare sig husrum eller torp blev rotarna i Norrland skyldig att erlägga hushyra. Bilden till höger föreställer en rotetavla från ett båtsmanstorp i Häggnor, Nordingrå socken, Ångermanland. Detta torp ingick i Norrlands tredje båtsmanskompani (tidigare namn på kompaniet var 2:a Norrlands Båtsmanskompanis 1:a del ), rote Spännare, nr 28. Fotot visas med tillstånd av Lennart Vessberg som tagit fotot. Båtsmannen fick även vart tredje år utredningspersedlar som hängmata, bullfång (pajrock eller kapprock av vadmal), täcke samt en låstunna (tunna försedd med en låsanordning eller låstapp). Då båtsmannen arbetade hos bonden försågs han i fredstid med en släpmundering av vadmal med en skjorta, ett par strumpor och ett par skor. Vid krigstid rekryterades även fördubblingsbåtsmän. Dessa anskaffade rotarna, första gången de sattes upp, var för sig men när någon avgång inträffade ersattes de på samma sätt som de ordinarie med turordningen bland rotarna i socknen. Fördubblingsbåtsmännen erhöll i krigstid samma lön och utrustning som de ordinarie. Medelpads socknars anslutning till båtsmanshållet

Städernas båtsmän

Borgarnas skyldigheter mot städernas båtsmän reglerades i föreskrifter utfärdade 1690. Borgarna i en stadsrote kallades för rotelagare (jmf rotebonde). De fick anskaffa båtsmannen, betala legan som uppgick till 50 daler km (den fick ej överstiga 60 d km). Om de inte kunde prestera en godtagbar rekryt måste en av dem efter lottning tjänstgöra. Kostnaden för båtsmännens årliga lön om 24 daler km och underhåll fördelades på hela borgerskapet efter öretalet enligt en särskilt uppgjord rulla. Magistraten i städerna måste skaffa båtsmännen fria husrum eller om det var brist på rum, lämna hyresersättning. Denna ersättning var ofta på fyra daler km. Städernas båtsmanshåll grundades inte på jorden (stadsjorden) utan på borgarnas antal i varje stad. Då båtsmannen var hemma i staden och inte uppfordrad fick han varje år i mars ett par skor, ett par strumpor och en skjorta. Vid uppfordring i freds- eller krigstid fick han dessutom då han lämnade staden ett par skor, ett par strumpor, en skjorta, en blå klädesdräkt, en blå mössa eller skotthatt, en hängmatta och en rya. Efterhand så togs en tredjedel av värdet av detta ut av borgarna varefter fullständiga utrustningar skaffades och lades i förråd. Detta medförde att båtsmännen kunde göras resklara mycket snabbare vid uppfordran. I Härnösand hängde år 1689 15 båtsmansdräkter i stora vårdstugan. Man fick inte ta något av båtsmannens lön för att bistå den hemmavarande hustrun utan hans tillåtelse om detta. Under båtsmannens uppfordran kunde hans hemmavarande hustru och barn i många fall få utstå svåra umbäranden.

Rotarnas sammansättning

Rotarna ordnades så att de skulle vara jämngoda, dvs gårdarna i en rote borde ha samma ekonomiska bärighet och helst ligga närma varandra. Normalt bildade 5 mantal av skatte- och kronohemman en rote i Norrland. När rotarna sammansattes räknades både 1/2, 2/4, 4/8 hemman som ett mantal. I Ångermanland betraktades 24 seland som ett hemman. Ett mantal i roten uppgick mao till 12 seland och rotens storlek uppskattades till 60 seland. I Medelpad utgjorde 48 mål ett hemman. Mantalet var sålunda 24 mål och rotens storlek 120 mål. Seland var ett arealmått i Ångermanland och omfattade 1/3 hektar. Mål var ett arealmått som användes i Hälsingland och Medelpad och omfattade 1/9 hektar. Ett seland motsvarade cirka tre mål.

Befrielse från båtsmansroteringen

Säterier var befriade från båtsmansroteringen vad själva säterigården anbelangar men icke de hemman som låg utanför "rå och rör". Holms säteri i Överlännäs, som ägdes av Carl Sparre var det enda säteriet i Västernorrland. Från rotering befriades: alla prästhemman, alla länsmäns-, gästgivares- och postbönders hemman. Häradshövdingars- och kronofogdars boställen (var de skattehemman befriades de inte). Vidare ödehemman och avhysta hemman som ej beboddes eller inte brukades.

Två norrländska båtsmanskompanier

I Norrland nu hade allmogen åtagit sig att i fredstid hålla 600 båtsmän och i krigstid dubbelt så många. Denna stryka delades 1687 i två kompanier om 300 man vardera. Till chef för Norrlands första båtsmanskompani utsågs kapten Axel Anckarklo och för Norrlands andra båtsmanskompani utsågs kapten Olof Wrångh. Dessa båda kompanier uppsattes den 10 oktober 1687. Första kompaniet omfattade städerna Gävle, Söderhamn, Hudiksvall och Sundsvall samt rotarna längs Gästriklands- och Hälsinglands kusttrakter samt hela Medelpad. Andra kompaniet omfattade staden Härnösand samt rotarna på landsbygden i Ångermanland. Antalet rotar utökades för att uppnå förstärkningen i antal båtsmän. I Medelpad tillfördes 17 nya båtsmän och därmed 17 nya rotar. Selånger utökades med 3, Njurunda, Tuna och Timrå 2 vardera samt Attmar, Sättna, Skön, Alnö, Indal, Ljustorp och Hässjö vardera med 1. För att uppnå detta fick man minska antalet hemman per rote. Rotarnas storlek kunde variera både inom socknen och mellan socknarna. I Ångermanland kunde vissa vara mindre än 60 seland medan andra i enskaka fall uppgå till 80 seland. I Medelpad var alla rotar större än 120 mål, den minsta roten var på 133 mål och den största på 218. I medeltal var rotarna i Ångermanland på 64 seland (22,1 hektar) och i Medelpad 164 mål (18,1 hektar). Bördan för rotebönderna var något större i Medelpad än i Ångermanland. Antalet bönder i rotarna var i regel fler än 5. Oftast måste flera mindre jordbruk sammanföras till en enhet som motsvarade ett mantal. Ibland ingick upp till 13 hemman i en rote. I Norrland var, till skillnad från slättlandskapen söderut, jordbrukarna självägande bönder, men enheterna var små. Därför måste många hemman sammanföras för att bilda en rote om ett mantal. Norrlandskompanierna tillhörde Stockholmseskadern fram till 1756 med undantag för 1717-1719 då de bildade Änterkarlsregementet.

Fyra norrländska båtsmanskompanier

År 1716 delas Norrlands två kompanier i fyra. 1:a Norrlands båtsmanskompanis första del (kustsocknar och städer i Gästrikland och södra Hälsingland) 1:a Norrlands båtsmanskompanis andra del (kustsocknar och städer i norra Hälsingland och hela Medelpad) 2:a Norrlands båtsmanskompanis första del (södra Ångermanland) 2:a Norrlands båtsmanskompanis andra del (norra Ångermanland)

Uppfordran av Norrlands båtsmän från 1687

Marschväg

I det yngre båtsmanshållet var rotarna befriade från att hålla lodjor för sjötransport av båtsmännen. Transporten fick nu ske landvägen och en speciell tågordning upprättades för detta. Detta gjorde att de bönder som fanns längs marschvägarna belastades extra hårt. För att minska denna orättvisa infördes en särskild skatt, durchtågsgärd, och den skulle upptas av alla skattskyldiga. Med dessa medel hade landhövdingen i uppdrag att de till att proviant och furage uppköptes och sändes till de orter där truppen hade sitt nattläger. Vid kallt väder skulle även ved inköpas. Varje dygn tilldelades båtsmannen en kanna svagöl, 1 mark (425 g) kött, 1/2 mark fläsk eller smör och 1 1/2 mark svart bröd. För transport av persedlar erhölls en häst per åtta meniga. Förflyttningen gick till så att man marscherade i tre dagar sen hade man en dags vila. Våren 1688 var den första uppfordran efter omorganiseringen av båtsmanshållet. Norrlands andra kompani hade den längsta marschvägen till Gävle och skulle bryta upp från Säbrå den 21 mars 1688. Landshövding Otto Wellingk fastställde marschrutt för förflyttningen. Truppen från södra Ångermanland som stod under befäl av kapten Wrångh bestod av 458 man och förflyttades enligt följande:

Båtsmanshållet i Västernorrland (2)

Innehåll denna sida:

Källreferenser

1. Facimil utgåva av "Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket”, 2: bandet av C. Grill från 1856, utgiven av Svenska Släktforskningsförbundet 1988. 2. Svenska knektar, indelta soldater, ryttare och båtsmän i krig och fred av Lars Ericsson, 1997, sid 61. 3. Grafisk framställning utvisande de svenska infanteriregementenas härstamning före genomförandet av 1925 års härordning, utarbetad av F. Wernstedt. 4. Medelpads båtsmän av Lennart Nordin, 1967. 5. Från Brunkeberg till Nordanvind, 500 år med svenskt infanteri, Bertil Nelsson, 1993. 6. Båtsmanshållet i Ångermanland och Medelpad av Carl Hamnström, 1972
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
Den norra gruppen i Ångermanlands stod 1688 under befäl av löjtnant Springer och bestod av 248 man och beräknades ha fyra marschdagar plus en vilodag extra. Sedan båtsmännen besiktigats i Gävle fortsatte kapten Wrånghs manskap till Uppland den 7 april och löjtnant Springers manskap den 13 april. Manskapet hemförlovades i september. De sjuka transporterades sjövägen till sina rotar. Hela 506 man skickades med krejaren Bartholomeus (mindre lastfartyg) under befäl av kapten Wrångh. En farsot utbröt vilken blev katastrofal bland de hårt packade manskapet. Resan varade i 32 dagar och totalt avled 101 man. För norrlands andra kompani fick denna uppfordran många avgångar. Totalt dog 210 man i andra kompaniet vilket utgjorde 30%, en mycket hög avgång. 97 st hade dött under sjöexpeditionen. Båtsmännen utsattes under uppfordringarna för större påfrestningar än knektarna i armén. De förflyttades enbart inom landskapet och var därmed inte heller lika utsatta för smittorisker. Båtsmännen var även inkallade längre tid än knektarna. Å andra sidan kunde det förflyta flera år mellan båtsmännens inkallelser under det att knektarna måste tjänstgöra varje år. År 1692 förskrevs att rotarna i manskapsrullan skulle upptas i en viss och ständigt behållen ordning. Detta för att underlätta redovisningen av båtsmännen. Varje rote, och därmed varje båtsman, tilldelades ett nummer, generalnummer. Dessa nummer löpte genom hela kompaniet och båtsmännen skulle i fortsättningen redovisas efter dessa. Det förbjöds att göra några ändringar vid kompletteringarna. År 1694 genomfördes en generalmönstring av de båda Norrlandskompanierna. Detta var den första efter omorganiseringen 1687.

Uniform

Under det äldre båtsmanshållet var båtsmännen klädd som en vanlig "dagakarl". Efter att det yngre båtsmanshållet införts 1687 gjordes vissa försök att få en enhetlig klädsel för båtsmännen. Denna klädsel skulle bestå av en rock av blått kläde med gul boj. I rocken skulle skulle finnas 18 mässingsknappar framtill, 2 knappar i vardera sida, 1 baktill och 3 på vardera ärm. Vidare ett par byxor av samma kläde och en blå båtsmansmössa. I de norrländska städerna saknades tillräckliga kvantiteter blått kläde, gul boj samt mässingsknappar. En hemställan skickades till amiralitetskollegiet om att kollegiet anskaffade dessa persedlar så att allmogen kunde inköpa dessa till ett drägligt pris. Kollegiet svarade att de givna föreskrifterna endast gällde båtsmännen i städerna. Lantrotarna kunde även i fortsättningen använda vadmal men kläderna skulle skäras till efter den beskrivna modellen. År 1696 gjordes en framställan av landshövding Frölich till amiralitetskollegium om en modell och beskrivning om hur kläderna borde göras. Orsaken var att de olika lantrotarnas kläder fortfarande var olika gjorda.

Träning & utbildning av båtsmännen

Båtsmännen erhöll utbildning under tjänstgörningsperioderna. Detta skedde på de segelfartyg som under somrarna var sjösatta. För övning mellan uppfordringarna hade redan år 1666 förordnats att en tredjedel av all besättning på köpmansskeppen skulle i fredstid utgöras av kronans båtsmän. Då båtsmännen var hemma skulle rotmästaren lära dem att förstå kompassen. För detta ändamål erhöll rotmästarna en kompasskiva. När en båtsman antogs var han i regel outbildad (obefaren), och fick sedan successivt utbildning vid olika övningar. Alla båtsmän hade notering om sin Befarenhet. Det fanns 4 olika grader: Obefaren: Ingen eller mycket liten sjövana Sjövan: Minst 6 månader till sjöss Befaren: Minst ett år på Medelhavet eller liknande Välbefaren: Minst 2 expeditioner om ett år på avlägsna vatten

Norrlands båtsmän och Stora nordiska kriget 1700 - 1721

Under hösten 1699 ingick Danmark, Polen och Ryssland en anfallsförbund mot Sverige. I februari 1700 ryckte polska trupper in i Livland och i mars anföll Danmark den svenska bundsförvanten Holstein. Detta var upptakten till det stora nordiska kriget. Flottan medverkade detta år vid de svenska truppernas övergång av Öresund. Med hjälp av engelska och holländska flottstyrkor hölls den danska flottan i hamn. Redan i november utgick order där landshövdingarna uppmanades att ofördröjligen anskaffa fördubblingsbåtsmän. Det fanns vissa problem att efterkomma denna order. I det norrländska båtsmanshållet hade fördubblingsbåtsmännen varit befriade från uppfordring efter år 1689. Dessa båtsmän hade också fått tillstånd att flytta från sina rotar. Detta försvårade deras återkallelse till tjänstgöring. För att höja båtsmännens användbarhet avskedades i januari 1700 skröpliga båtsmän och ersattes med friska och dugliga. Första uppfordran under kriget för norrlands båtsmännen kom i samband med krigsutbrottet mot Danmark då både ordinarie- och fördubblingsbåtsmännen inkallades tidigt. Norrlandsbåtsmännen tjänstgjorde till sjöss i samband med det danska kriget och vid transporterna av trupper till Baltikum. Ångermanlänningarna hade en förlustsiffra på 58 man men drabbades under hemmarschen av en epidemi då 122 man dog. Medelpadsbåtsmännen drabbades av större förluster under sjöexpeditionen, 79 man. Det var framförallt fördubblingsbåtsmännen som drabbades och inträffade i september 1700. Båtsmännen hemförlovades under senhösten 1700. Därefter uppfordrades båtsmännen årligen fram till 1710 för trupptransporttjänst. I regel varvade man mellan ordinarie- och fördubblingsbåtsmännen så att de kom att tjänstgöra olika år. Efter 1710 rustades åter flottan upp och såväl ordinarie- som fördubblingsbåtsmännen uppfordrades. Detta ställde större krav på befolkningen i dessa trakter. Det var problem att få fram ersättningsbåtsmän, lika så var det problem i rotarna att skaffa nödvändig utrustning till båtsmännen. Under 1717 inför det norska fälttåget omorganiserades båtsmanshållet. Alla båtsmän organiserades i 7 sjöregementen varav 3 organiserades som infanteritrupp. De norrländska båtsmännen kom att tillhöra den senare kategorin som slogs ihop till ett regemente, Västernorrlands Änterkarlsregemente. Chef var amiralen Erik Didrik Taube. Dessa båtsmän skulle nu utrustas, beväpnas och övas som fotfolk. De norrländska båtsmanskompanierna bildade var sin bataljon om högst 712 man. Bataljonerna indelades i två fotkompanier vilka motsvarade halva båtsmanskompanierna, 356 man. Efter Karl XII:s död indrogs dessa sjöregementen i början av 1719 och den gamla båtsmansorganisationen återtogs. Från 1719 till freden 1721 uppfordrades norrlandsbåtsmännen årligen till Stockholmseskadern. Under tiden fram till 1709 upprätthöll den starka svenska flottan riskfria förbindelser mellan Sverige och de svenska trupperna på andra sidan Östersjön. Ryssland började under denna tid att bygga upp en flotta. Efter att Danmark gått med i kriget igen 1710 behärskade Sverige inte längre helt och hållet sjövägarna över Östersjön. Under 1712 förde flottan över Magnus Stenbock med en armé till de svenska provinserna i Nord Tyskland. Efter Karl XII:s återkomst till Sverige 1715 blev flottans uppgift vakthållning i Finska viken samt skyddsvakt i Stockholms skärgård. Inför kriget i danska Norge deltog inte huvudflottan utan enbart Göteborgseskadern. Denna eskader kunde inte hålla de danska sjöstridskrafterna på avstånd vilket inverkade menligt på det svenska fälttåget. Fred slöts med Danmark 1720. Kapare: Efter att Danmark åter gått med i kriget 1710 behövde framförallt Göteborgseskadern förstärkas. Detta gjordes bland annat genom att anlita civila kapare som hade i uppdrag av staten, via sk. kaparbrev, störa den danska handelssjöfarten så mycket som möjligt genom att kapa dess fartyg och föra dem till Göteborg. Kaparna fick i regel behålla så mycket som möjligt av det kapade. Även på östkusten användes kapare för att störa den ryska sjöfarten. Läs mer om Kapare i kronans tjänst. Under åren 1719 - 1721 drabbades den svenska östkusten av den ryska galärflottan. Under 1719 insattes den ryska galärflottan mot Rådmansö och norrut upp till Gävletrakten samt söderut mot Vikbolandet. Den svenska flottan ingrep först i augusti men då hade redan ryssarna dragit sig tillbaka. Under 1720 kryssade huvuddelen av den svenska flottan i Finska vikens mynning för att förhindra större ryska operationer till sjöss. Ryssarna gick då i stället över vid Kvarken och skövlade Umeå med omnejd. Ryska företag mot mot mellersta Sverige avvärjdes. Under 1721, det sista krigsåret, hindrade huvudflottan samt Stockholmseskadern fientliga landstigningar i Stockholmsområdet. Övriga kusterna låg däremot fria och ryssarna med galärer brandskattade norrlandskusten från Gävle upp till Piteå. I slutet av maj och i början av juni 1721 drabbades Medelpads- och Ångermanlands kusttrakter av den ryska galärflottan. I landskapen fanns knappt några trupper. Både ordinarie- och fördubblingsbåtsmännen fanns i Stockholm sen april. Endast cirka 80 båtsmän fanns i Sundsvall på två större och fyra mindre galärer som låg i hamnen. Befäl för dem var kommendör Wibbling, chef för första båtsmanskompaniet. Den 25 maj brändes Galtströms järnbruk i Njurunda ned av ryssarna. Samma dag anlände ryska galärflottan till Sundsvall. Major Fieandt hade befälet över försvaret av Sundsvalls stridskrafter, av reguljärt manskap fanns endast 50 jämtlandsdragoner. Dessutom hade allmogen uppbådats samt de ovan nämnda båtsmännen. Läs mer om ryssarnas härjningar i Sundsvallsområdet. Den 30 maj hade ryssarna kommit till Härnösand som antändes. Därefter härjades Härnön, Säbrå, Stigsjö och Häddånger. Nästa dag fortsatte ryssarna upp i Ångermanälven och brände längs stränderna upp till Lunde. Den 2 juni var det Nätras tur och sen Nordmaling. Först den 7 juni lämnade ryssarna Ångermanland. Totalt brändes 649 gårdar i Ångermanland och 243 i Medelpad. Fred slöts med Ryssland i Nystadt 1721. Den svenska örloggsflottan hade svårt att ta upp kamp med de ryska galärerna i de trånga svenska kustvattnen. Detta berodde på många orsaker men de stora linjeskeppen var för stora och för djupgående i trånga skärgårdspassager. Galärerna var överlägsna i dessa vatten. Då galärerna även roddes kunde de anfalla även vid stiltje. De stora linjeskeppen och fregatterna var mycket sårbara i dessa lägen. Efter freden1721 stod det klart att Sverige måste ha en flotta som kan strida kustnära och i skärgården och den svenska ledningen beslöt att örlogsflottan skulle anskaffa ett antal galärer. På grund av den ödeläggelse som ryssarna orsakade längs den norrländska kusten beslutade kammarkollegium 1721 om lindring i utlagor mm för befolkningen i dessa trakter. Städerna Sundsvall och Härnösand erhöll 8 frihetsår samt befriades från båtsmanshållet. I juni 1721 uppmanade landshövdingen i Västernorrland befolkningen i de socknar som skonats att hjälpa dem som fanns i de avbrända områdena samt att lämna timmer för husbygge. Vidare slapp man sätta upp fördubblingsbåtsmän under fredstid.

Norrlands båtsmän och Frihetstiden 1721 - 1771

Under denna period rådde fred med undantag av åren 1741 - 1743 (Ryska kriget) och 1757 - 1762 (Pommerska kriget). Inför det Ryska kriget utbrott flyttades örlogsflottan till Finska viken utanför Fredrikshamn där den uppehöll sig under somrarna. Under vintrarna var flottan förlagd i Karlskrona. Meningen var att flottan skulle samverka med landstridskrafterna vid anfall mot den ryska gränsen. På grund av svårartad skeppssjuka som härjade bland besättningarna kunde flottan ej samverka. Stockholms galäreskader, där norrlandsbåtsmännen ingick, förenade sig på somrarna med örlogsflottan utan att nämnvärt ingripa i krigshändelserna. Större delen av galäreskadern övervintrade i Fredrikshamn 1741 - 42 och 1742 - 43 i Stockholm. Detta gällde alla norrländska båtsmän. De mycket stora förlusterna av båtsmän på grund av sjukdomar ställde stora krav på rotarna att få fram ersättningsmanskap inför 1742. Under mars 1741 uppfordrades 178 av Medelpads ordinarie båtsmän. Fördubblingsbåtsmännen uppfordrades i slutet av maj. Då allmogen under 20-års tid varit befriad från att sätta upp fördubblingsbåtsmän visade rotarna ett motstånd mot detta, speciellt som detta krig, hattarna krig, betraktades som ett anfallskrig. Trots alla protester kunde ändå fördubblingsbåtsmännen rekryteras. Då freden slöts i Åbo den 7 augusti 1743 befann sig örlogsflottan vid Hangö udd och galäreskadern i Ålands skärgård. Galär eskadern togs hem till Stockholm för att biträda vid det sk. dalaupprorets kvävande. År 1756 inrättades Arméns flotta som innebar att galärflottan skiljdes från örlogsflottan. Galärflottan delades i två enheter, den Svenska eskadern och den Finska eskadern. Samtliga norrlandskompanier ingick i den Svenska eskadern. Denna omorganisation kunde först genomföras i sin helhet efter det Pommerska kriget. Båtsmanskompaniernas sammansättning i kompanier upphörde. I stället sammansattes kompanierna i fördelningar varav Norrlandskompanierna tillhörde den åttonde fördelningen. Under mitten av 1700-talet började man att använda enrolleringsbåtsmän. Systemet hade tidigare endast tillämpats i Skåne, Halland och Bohuslän men utsträcktes nu till alla kustsocknar. Systemet innebar att flottan i krigstid fick tillgång på sjöbefaret folk, tex. på sådana som idkade sjöfart eller högsjöfiske. Dessa enrolleringsmän erhöll i fredstid lön, wartgeld. Denna uppgick till 4 daler sm för de som var fyllda 17 år. Mellan 14 och 17 år var lönen endast hälften. Detta innebar samtidigt att antalet båtsmän kunde minskas. Det ansågs att städernas båtsmän var mindre dugliga i sjötjänst. Alla städer med undantag av Stockholms båtsmanskompani vakanssattes både i fred- och krigstid. Den vakansavgift som dessa städer fick betala användes för att finansiera enrolleringsmanskapet. Vakansavgiften uppgick till 30 daler sm per båtsman. Enrolleringsmanskapet ingick inte i båtsmanskompanierna men hade ett visst samband med dem. Enrolleringsmanskapet tillförde inte några större mängder män. Under 1758 uppgick de till 109 man vid den svenska eskadern. Systemet upphörde 1790. Inför det Pommerska kriget blev det örlogsflottans uppgift att överföra de svenska trupperna till Stralsund samt att skydda den svenska handeln i Nordsjön mot engelska övergrepp. Under de följande åren biträdde flottan vid intagandet av Usedom samt för blockad av de preussiska hamnarna. Galäreskadern tillkämpade sig 1758 och 1759 herraväldet över Stettiner Hof. Efter att fred slutits i Hamburg 1762 bestod sjöstridskrafternas insats i att transportera hem de svenska trupperna. I detta krig deltog norrlandsbåtsmännen i mycket stor utsträckning. Norrlandsbåtsmännen som tillhörde den svenska eskadern tjänstgjorde endast i mindre omfattning på denna. De flesta kom att tjänstgöra vid örlogsflottan. Även sättet att inkalla båtsmännen ändrades i detta krig. I stället för att inkalla all personal ur kompanidelarna inkallades mindre enheter från flera kompanier. Inkallelseperioderna var även längre än vanligt. De flesta var förlagda i Pommern. Då båtsmän som tjänstgjorde där under 1759 hemförlovades inte utan blev kvar även under 1760. Jakten på marockanska sjörövare: I januari 1759 utrustades två fregatter, Adolph Ulric och Jason för kryssning på Medelhavet i jakten på marockanska sjörövare. Till besättningen avdelades 70 man från alla Norrlandskompanierna. Från Medelpad och norra Hälsingland deltog 21 båtsmän. Fartygen avseglade från Stockholm i maj 1759 och återkom först i december 1760. Denna sjökommendering till Medelhavsvattnen måste ha varit en upplevelse för norrlandsbåtsmännen. Läs mer om Expeditionen till Medelhavet och jakten på marockanska sjörövare. Nyrekrytering av båtsmän underlättades genom en föreskrift 1727. Om en rote fick vakans borde den ersättas med lösdrivare (någon som saknade arbete och fast bostad), om det fanns någon i den socken där vakansen uppstått. År 1733 återupptogs båtsmännens tjänstgöring på handelsfartyg. Eftersom örlogsfartygen endast i begränsad omfattning rustades under fredstid var detta ett bra sätt för båtsmännen att få erfarenhet i sjöväsendet. Var tionde man på varje kompanidel fick årligen permitteras för att ta hyra på kofferdifartyg. Det hände att framförallt ogifta män rymde under dessa resor. Därför tillät man inte från 1748 att ogifta båtsmän fick ta hyra på handelsfartygen så till vida de inte deponerade 100 daler sm. Under 1766 gjordes en ändring av Stockholmseskaderns sammansättning. Ändringen innebar att Första Norrlands båtsmanskompanis första och andra del återfördes till örlogsflottan. Härmed kom Medelpadsbåtsmännen att åter tjänstgöra på örlogsfartygen och deras tjänstgöringsort blev nu Karlskrona. Första uppfordran till Karlskrona kom under 1767. Under 1770 återfördes även Norrlands andra kompanis första del till örlogsflottan.
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-08-25

Norrlands båtsmän under det

yngre båtsmanshållet (6)

Efter freden med Danmark 1679 inleddes en fredsperiod som varade seklet ut. Under denna period gjordes en upprustning av den svenska flottan. Nya skepp byggdes och besättningarna fick grundlig övning. Vidare blev båtsmanshållet fast organiserat och omfattande bestämmelser om dess verksamhet utfärdades. Efter örlogsflottans förstärkning uppstod under 1680-talets ändra hälft en brist på båtsmän. En första åtgärd var 1685 att låta städerna prestera båtsmän i stället för vakansavgifter. I Norrland gällde denna föreskrift endast Gävle. Landshövdingen i Västernorrland Lennart Ribbing kunde redan 1686 rapportera att Gävle hade sina 25 bösseskyttar färdiga. Övriga städer i Västernorrland hade tillstånda att fortsätta erlägga vakansavgift. I januari 1686 kom dock en ny föreskrift att rotarna i städerna och på landet i Västernorrland, Finland, Nyland samt Öster- och Västerbotten åter skulle prestera såväl ordinarie- som fördubblingsbåtsmän. Denna reorganisation av båtsmanshållet vilket speciellt omfattade Norrlands båtsmän brukar betecknas som det yngre båtsmanshållet och var klar 1687. Den största skillnaden mot tidigare var att de grunder som båtsmanshållet vilade på nu ordnades och reglerades. Rotehållarnas skyldigheter var som tidigare att anskaffa och leja båtsmän samt att lämna underhåll till båtsmännen. Under fredstid skulle varje rote prestera en båtsman, under krigstid två. Båtsmanshållet kom i stort att likna det ständiga knekthållet som nu inrättades för infanteriet i armén. Som motprestation befriades allmogen och borgarna i städerna från utskrivningar. En väsentlig skillnad mot tidigare var att rotebönderna måste anskaffa båtsmännen utan motsvarande skattelindring. Båtsmannen fick ej avlägsna sig från roten mer än två mil utan att meddela detta till rotmästaren. Efter förberedelser och överläggningar med allmogen i Norrland vintern 1687/88 insände landshövdingen den 14 februari 1688 den överenskommelse som träffats med de norrländska rotehållarna. Kungen fastställde förslaget den 2 mars 1688 genom en förordning som benämndes "Confirmationen på Afhandlingen emellan allmogen och båtsmännen i Wester Norrland". Förslaget som kom att kallas "Confirmationen" innebar i stort följande: Legans storlek fick inte uppgå till mer men väl mindre än 100 daler km (km = kopparmynt). Vid den första uppsättningen av en båtsman betalades den av respektive rote. Däremot då någon båtsman avgick och en ny måste skaffas gick man enligt en turordning bland rotarna inom en socken. Den rote som stod på tur skaffade en ny båtsman och betalade legan. Till legan bistod hela socknen med 60 daler km. Detta system med att skaffa båtsmän till andra rotar i socknen tillkom av rättviseskäl. Detta för att en rote med stora förluster/avgångar inte skulle behöva drabbas extra hårt. Den årliga lönen erlades av hela roten var i fredstid på 24 daler km. Den betalades till hälften vid midsommar och hälften i september (Mikaelitid). Man försökte hålla lönen lika som i knekthållen för att man inte skulle få konkurrans mellan knekt- och båtsmanshållen. I krigstid erhöll även båtsmannen en klädesdräkt av buldan. Då han var uppbådad "på tåg", tilldelades han vid utresan hela årslönen jämte buldanskläderna samt ett par skor, ett par strumpor och två skjortor. Buldan var ett grovt tyg vävt av lin-, jute- eller hampgarn, som användes till säckar, segel etc men även till enklare kläder. I hemkallet ingick husrum och kosthåll vilket skulle vara lika det som rotebönderna och deras familjemedlemmar erhöll. Med denna kost fock båtsmannen vara nöjd. Han borde även hjälpa bonden med "drägeligt" arbete. Den båtsman som inte gick med på detta vilkor fick i stället för kost årligen två tunnor spannmål och två lispund goda matvaror. Båtsmanshustrun fick då mannen var på tåg åtnjuta spannmålen och matvarorna. Detta sätt att lösa förhållande mellan båtsmän och rotebönder kunde lätt leda till tvister. Det kanske inte heller var lätt för bonden att ha båtsmannen med familj boende hos sig. Det blev därför tidigt vanligt att upplåta torp för båtsmännen. I Confirmationen saknades det dock bestämmelser om detta. Under det äldre båtsmanshållet hade man redan börjat tilldela båtsmännen torp. Detta blev gängse bruk i Norrland även under det yngre båtsmanshållet, men rotarna hade inte någon skyldighet att göra detta. Om rotarna inte kunde erlägga vare sig husrum eller torp blev rotarna i Norrland skyldig att erlägga hushyra. Bilden till höger föreställer en rotetavla från ett båtsmanstorp i Häggnor, Nordingrå socken, Ångermanland. Detta torp ingick i Norrlands tredje båtsmanskompani (tidigare namn på kompaniet var 2:a Norrlands Båtsmanskompanis 1:a del ), rote Spännare, nr 28. Fotot visas med tillstånd av Lennart Vessberg som tagit fotot. Båtsmannen fick även vart tredje år utredningspersedlar som hängmata, bullfång (pajrock eller kapprock av vadmal), täcke samt en låstunna (tunna försedd med en låsanordning eller låstapp). Då båtsmannen arbetade hos bonden försågs han i fredstid med en släpmundering av vadmal med en skjorta, ett par strumpor och ett par skor. Vid krigstid rekryterades även fördubblingsbåtsmän. Dessa anskaffade rotarna, första gången de sattes upp, var för sig men när någon avgång inträffade ersattes de på samma sätt som de ordinarie med turordningen bland rotarna i socknen. Fördubblingsbåtsmännen erhöll i krigstid samma lön och utrustning som de ordinarie. Medelpads socknars anslutning till båtsmanshållet

Städernas båtsmän

Borgarnas skyldigheter mot städernas båtsmän reglerades i föreskrifter utfärdade 1690. Borgarna i en stadsrote kallades för rotelagare (jmf rotebonde). De fick anskaffa båtsmannen, betala legan som uppgick till 50 daler km (den fick ej överstiga 60 d km). Om de inte kunde prestera en godtagbar rekryt måste en av dem efter lottning tjänstgöra. Kostnaden för båtsmännens årliga lön om 24 daler km och underhåll fördelades på hela borgerskapet efter öretalet enligt en särskilt uppgjord rulla. Magistraten i städerna måste skaffa båtsmännen fria husrum eller om det var brist på rum, lämna hyresersättning. Denna ersättning var ofta på fyra daler km. Städernas båtsmanshåll grundades inte på jorden (stadsjorden) utan på borgarnas antal i varje stad. Då båtsmannen var hemma i staden och inte uppfordrad fick han varje år i mars ett par skor, ett par strumpor och en skjorta. Vid uppfordring i freds- eller krigstid fick han dessutom då han lämnade staden ett par skor, ett par strumpor, en skjorta, en blå klädesdräkt, en blå mössa eller skotthatt, en hängmatta och en rya. Efterhand så togs en tredjedel av värdet av detta ut av borgarna varefter fullständiga utrustningar skaffades och lades i förråd. Detta medförde att båtsmännen kunde göras resklara mycket snabbare vid uppfordran. I Härnösand hängde år 1689 15 båtsmansdräkter i stora vårdstugan. Man fick inte ta något av båtsmannens lön för att bistå den hemmavarande hustrun utan hans tillåtelse om detta. Under båtsmannens uppfordran kunde hans hemmavarande hustru och barn i många fall få utstå svåra umbäranden.

Rotarnas sammansättning

Rotarna ordnades så att de skulle vara jämngoda, dvs gårdarna i en rote borde ha samma ekonomiska bärighet och helst ligga närma varandra. Normalt bildade 5 mantal av skatte- och kronohemman en rote i Norrland. När rotarna sammansattes räknades både 1/2, 2/4, 4/8 hemman som ett mantal. I Ångermanland betraktades 24 seland som ett hemman. Ett mantal i roten uppgick mao till 12 seland och rotens storlek uppskattades till 60 seland. I Medelpad utgjorde 48 mål ett hemman. Mantalet var sålunda 24 mål och rotens storlek 120 mål. Seland var ett arealmått i Ångermanland och omfattade 1/3 hektar. Mål var ett arealmått som användes i Hälsingland och Medelpad och omfattade 1/9 hektar. Ett seland motsvarade cirka tre mål.

Befrielse från båtsmansroteringen

Säterier var befriade från båtsmansroteringen vad själva säterigården anbelangar men icke de hemman som låg utanför "rå och rör". Holms säteri i Överlännäs, som ägdes av Carl Sparre var det enda säteriet i Västernorrland. Från rotering befriades: alla prästhemman, alla länsmäns-, gästgivares- och postbönders hemman. Häradshövdingars- och kronofogdars boställen (var de skattehemman befriades de inte). Vidare ödehemman och avhysta hemman som ej beboddes eller inte brukades.

Två norrländska båtsmanskompanier

I Norrland nu hade allmogen åtagit sig att i fredstid hålla 600 båtsmän och i krigstid dubbelt så många. Denna stryka delades 1687 i två kompanier om 300 man vardera. Till chef för Norrlands första båtsmanskompani utsågs kapten Axel Anckarklo och för Norrlands andra båtsmanskompani utsågs kapten Olof Wrångh. Dessa båda kompanier uppsattes den 10 oktober 1687. Första kompaniet omfattade städerna Gävle, Söderhamn, Hudiksvall och Sundsvall samt rotarna längs Gästriklands- och Hälsinglands kusttrakter samt hela Medelpad. Andra kompaniet omfattade staden Härnösand samt rotarna på landsbygden i Ångermanland. Antalet rotar utökades för att uppnå förstärkningen i antal båtsmän. I Medelpad tillfördes 17 nya båtsmän och därmed 17 nya rotar. Selånger utökades med 3, Njurunda, Tuna och Timrå 2 vardera samt Attmar, Sättna, Skön, Alnö, Indal, Ljustorp och Hässjö vardera med 1. För att uppnå detta fick man minska antalet hemman per rote. Rotarnas storlek kunde variera både inom socknen och mellan socknarna. I Ångermanland kunde vissa vara mindre än 60 seland medan andra i enskaka fall uppgå till 80 seland. I Medelpad var alla rotar större än 120 mål, den minsta roten var på 133 mål och den största på 218. I medeltal var rotarna i Ångermanland på 64 seland (22,1 hektar) och i Medelpad 164 mål (18,1 hektar). Bördan för rotebönderna var något större i Medelpad än i Ångermanland. Antalet bönder i rotarna var i regel fler än 5. Oftast måste flera mindre jordbruk sammanföras till en enhet som motsvarade ett mantal. Ibland ingick upp till 13 hemman i en rote. I Norrland var, till skillnad från slättlandskapen söderut, jordbrukarna självägande bönder, men enheterna var små. Därför måste många hemman sammanföras för att bilda en rote om ett mantal. Norrlandskompanierna tillhörde Stockholmseskadern fram till 1756 med undantag för 1717-1719 då de bildade Änterkarlsregementet.

Fyra norrländska båtsmanskompanier

År 1716 delas Norrlands två kompanier i fyra. 1:a Norrlands båtsmanskompanis första del (kustsocknar och städer i Gästrikland och södra Hälsingland) 1:a Norrlands båtsmanskompanis andra del (kustsocknar och städer i norra Hälsingland och hela Medelpad) 2:a Norrlands båtsmanskompanis första del (södra Ångermanland) 2:a Norrlands båtsmanskompanis andra del (norra Ångermanland)

Uppfordran av Norrlands

båtsmän från 1687

Marschväg

I det yngre båtsmanshållet var rotarna befriade från att hålla lodjor för sjötransport av båtsmännen. Transporten fick nu ske landvägen och en speciell tågordning upprättades för detta. Detta gjorde att de bönder som fanns längs marschvägarna belastades extra hårt. För att minska denna orättvisa infördes en särskild skatt, durchtågsgärd, och den skulle upptas av alla skattskyldiga. Med dessa medel hade landhövdingen i uppdrag att de till att proviant och furage uppköptes och sändes till de orter där truppen hade sitt nattläger. Vid kallt väder skulle även ved inköpas. Varje dygn tilldelades båtsmannen en kanna svagöl, 1 mark (425 g) kött, 1/2 mark fläsk eller smör och 1 1/2 mark svart bröd. För transport av persedlar erhölls en häst per åtta meniga. Förflyttningen gick till så att man marscherade i tre dagar sen hade man en dags vila. Våren 1688 var den första uppfordran efter omorganiseringen av båtsmanshållet. Norrlands andra kompani hade den längsta marschvägen till Gävle och skulle bryta upp från Säbrå den 21 mars 1688. Landshövding Otto Wellingk fastställde marschrutt för förflyttningen. Truppen från södra Ångermanland som stod under befäl av kapten Wrångh bestod av 458 man och förflyttades enligt följande:

Båtsmanshållet i

Västernorrland (2)

Den norra gruppen i Ångermanlands stod 1688 under befäl av löjtnant Springer och bestod av 248 man och beräknades ha fyra marschdagar plus en vilodag extra. Sedan båtsmännen besiktigats i Gävle fortsatte kapten Wrånghs manskap till Uppland den 7 april och löjtnant Springers manskap den 13 april. Manskapet hemförlovades i september. De sjuka transporterades sjövägen till sina rotar. Hela 506 man skickades med krejaren Bartholomeus (mindre lastfartyg) under befäl av kapten Wrångh. En farsot utbröt vilken blev katastrofal bland de hårt packade manskapet. Resan varade i 32 dagar och totalt avled 101 man. För norrlands andra kompani fick denna uppfordran många avgångar. Totalt dog 210 man i andra kompaniet vilket utgjorde 30%, en mycket hög avgång. 97 st hade dött under sjöexpeditionen. Båtsmännen utsattes under uppfordringarna för större påfrestningar än knektarna i armén. De förflyttades enbart inom landskapet och var därmed inte heller lika utsatta för smittorisker. Båtsmännen var även inkallade längre tid än knektarna. Å andra sidan kunde det förflyta flera år mellan båtsmännens inkallelser under det att knektarna måste tjänstgöra varje år. År 1692 förskrevs att rotarna i manskapsrullan skulle upptas i en viss och ständigt behållen ordning. Detta för att underlätta redovisningen av båtsmännen. Varje rote, och därmed varje båtsman, tilldelades ett nummer, generalnummer. Dessa nummer löpte genom hela kompaniet och båtsmännen skulle i fortsättningen redovisas efter dessa. Det förbjöds att göra några ändringar vid kompletteringarna. År 1694 genomfördes en generalmönstring av de båda Norrlandskompanierna. Detta var den första efter omorganiseringen 1687.

Uniform

Under det äldre båtsmanshållet var båtsmännen klädd som en vanlig "dagakarl". Efter att det yngre båtsmanshållet införts 1687 gjordes vissa försök att få en enhetlig klädsel för båtsmännen. Denna klädsel skulle bestå av en rock av blått kläde med gul boj. I rocken skulle skulle finnas 18 mässingsknappar framtill, 2 knappar i vardera sida, 1 baktill och 3 på vardera ärm. Vidare ett par byxor av samma kläde och en blå båtsmansmössa. I de norrländska städerna saknades tillräckliga kvantiteter blått kläde, gul boj samt mässingsknappar. En hemställan skickades till amiralitetskollegiet om att kollegiet anskaffade dessa persedlar så att allmogen kunde inköpa dessa till ett drägligt pris. Kollegiet svarade att de givna föreskrifterna endast gällde båtsmännen i städerna. Lantrotarna kunde även i fortsättningen använda vadmal men kläderna skulle skäras till efter den beskrivna modellen. År 1696 gjordes en framställan av landshövding Frölich till amiralitetskollegium om en modell och beskrivning om hur kläderna borde göras. Orsaken var att de olika lantrotarnas kläder fortfarande var olika gjorda.

Träning & utbildning av båtsmännen

Båtsmännen erhöll utbildning under tjänstgörningsperioderna. Detta skedde på de segelfartyg som under somrarna var sjösatta. För övning mellan uppfordringarna hade redan år 1666 förordnats att en tredjedel av all besättning på köpmansskeppen skulle i fredstid utgöras av kronans båtsmän. Då båtsmännen var hemma skulle rotmästaren lära dem att förstå kompassen. För detta ändamål erhöll rotmästarna en kompasskiva. När en båtsman antogs var han i regel outbildad (obefaren), och fick sedan successivt utbildning vid olika övningar. Alla båtsmän hade notering om sin Befarenhet. Det fanns 4 olika grader: Obefaren: Ingen eller mycket liten sjövana Sjövan: Minst 6 månader till sjöss Befaren: Minst ett år på Medelhavet eller liknande Välbefaren: Minst 2 expeditioner om ett år på avlägsna vatten

Norrlands båtsmän och Stora nordiska

kriget 1700 - 1721

Under hösten 1699 ingick Danmark, Polen och Ryssland en anfallsförbund mot Sverige. I februari 1700 ryckte polska trupper in i Livland och i mars anföll Danmark den svenska bundsförvanten Holstein. Detta var upptakten till det stora nordiska kriget. Flottan medverkade detta år vid de svenska truppernas övergång av Öresund. Med hjälp av engelska och holländska flottstyrkor hölls den danska flottan i hamn. Redan i november utgick order där landshövdingarna uppmanades att ofördröjligen anskaffa fördubblingsbåtsmän. Det fanns vissa problem att efterkomma denna order. I det norrländska båtsmanshållet hade fördubblingsbåtsmännen varit befriade från uppfordring efter år 1689. Dessa båtsmän hade också fått tillstånd att flytta från sina rotar. Detta försvårade deras återkallelse till tjänstgöring. För att höja båtsmännens användbarhet avskedades i januari 1700 skröpliga båtsmän och ersattes med friska och dugliga. Första uppfordran under kriget för norrlands båtsmännen kom i samband med krigsutbrottet mot Danmark då både ordinarie- och fördubblingsbåtsmännen inkallades tidigt. Norrlandsbåtsmännen tjänstgjorde till sjöss i samband med det danska kriget och vid transporterna av trupper till Baltikum. Ångermanlänningarna hade en förlustsiffra på 58 man men drabbades under hemmarschen av en epidemi då 122 man dog. Medelpadsbåtsmännen drabbades av större förluster under sjöexpeditionen, 79 man. Det var framförallt fördubblingsbåtsmännen som drabbades och inträffade i september 1700. Båtsmännen hemförlovades under senhösten 1700. Därefter uppfordrades båtsmännen årligen fram till 1710 för trupptransporttjänst. I regel varvade man mellan ordinarie- och fördubblingsbåtsmännen så att de kom att tjänstgöra olika år. Efter 1710 rustades åter flottan upp och såväl ordinarie- som fördubblingsbåtsmännen uppfordrades. Detta ställde större krav på befolkningen i dessa trakter. Det var problem att få fram ersättningsbåtsmän, lika så var det problem i rotarna att skaffa nödvändig utrustning till båtsmännen. Under 1717 inför det norska fälttåget omorganiserades båtsmanshållet. Alla båtsmän organiserades i 7 sjöregementen varav 3 organiserades som infanteritrupp. De norrländska båtsmännen kom att tillhöra den senare kategorin som slogs ihop till ett regemente, Västernorrlands Änterkarlsregemente. Chef var amiralen Erik Didrik Taube. Dessa båtsmän skulle nu utrustas, beväpnas och övas som fotfolk. De norrländska båtsmanskompanierna bildade var sin bataljon om högst 712 man. Bataljonerna indelades i två fotkompanier vilka motsvarade halva båtsmanskompanierna, 356 man. Efter Karl XII:s död indrogs dessa sjöregementen i början av 1719 och den gamla båtsmansorganisationen återtogs. Från 1719 till freden 1721 uppfordrades norrlandsbåtsmännen årligen till Stockholmseskadern. Under tiden fram till 1709 upprätthöll den starka svenska flottan riskfria förbindelser mellan Sverige och de svenska trupperna på andra sidan Östersjön. Ryssland började under denna tid att bygga upp en flotta. Efter att Danmark gått med i kriget igen 1710 behärskade Sverige inte längre helt och hållet sjövägarna över Östersjön. Under 1712 förde flottan över Magnus Stenbock med en armé till de svenska provinserna i Nord Tyskland. Efter Karl XII:s återkomst till Sverige 1715 blev flottans uppgift vakthållning i Finska viken samt skyddsvakt i Stockholms skärgård. Inför kriget i danska Norge deltog inte huvudflottan utan enbart Göteborgseskadern. Denna eskader kunde inte hålla de danska sjöstridskrafterna på avstånd vilket inverkade menligt på det svenska fälttåget. Fred slöts med Danmark 1720. Kapare: Efter att Danmark åter gått med i kriget 1710 behövde framförallt Göteborgseskadern förstärkas. Detta gjordes bland annat genom att anlita civila kapare som hade i uppdrag av staten, via sk. kaparbrev, störa den danska handelssjöfarten så mycket som möjligt genom att kapa dess fartyg och föra dem till Göteborg. Kaparna fick i regel behålla så mycket som möjligt av det kapade. Även på östkusten användes kapare för att störa den ryska sjöfarten. Läs mer om Kapare i kronans tjänst. Under åren 1719 - 1721 drabbades den svenska östkusten av den ryska galärflottan. Under 1719 insattes den ryska galärflottan mot Rådmansö och norrut upp till Gävletrakten samt söderut mot Vikbolandet. Den svenska flottan ingrep först i augusti men då hade redan ryssarna dragit sig tillbaka. Under 1720 kryssade huvuddelen av den svenska flottan i Finska vikens mynning för att förhindra större ryska operationer till sjöss. Ryssarna gick då i stället över vid Kvarken och skövlade Umeå med omnejd. Ryska företag mot mot mellersta Sverige avvärjdes. Under 1721, det sista krigsåret, hindrade huvudflottan samt Stockholmseskadern fientliga landstigningar i Stockholmsområdet. Övriga kusterna låg däremot fria och ryssarna med galärer brandskattade norrlandskusten från Gävle upp till Piteå. I slutet av maj och i början av juni 1721 drabbades Medelpads- och Ångermanlands kusttrakter av den ryska galärflottan. I landskapen fanns knappt några trupper. Både ordinarie- och fördubblingsbåtsmännen fanns i Stockholm sen april. Endast cirka 80 båtsmän fanns i Sundsvall på två större och fyra mindre galärer som låg i hamnen. Befäl för dem var kommendör Wibbling, chef för första båtsmanskompaniet. Den 25 maj brändes Galtströms järnbruk i Njurunda ned av ryssarna. Samma dag anlände ryska galärflottan till Sundsvall. Major Fieandt hade befälet över försvaret av Sundsvalls stridskrafter, av reguljärt manskap fanns endast 50 jämtlandsdragoner. Dessutom hade allmogen uppbådats samt de ovan nämnda båtsmännen. Läs mer om ryssarnas härjningar i Sundsvallsområdet. Den 30 maj hade ryssarna kommit till Härnösand som antändes. Därefter härjades Härnön, Säbrå, Stigsjö och Häddånger. Nästa dag fortsatte ryssarna upp i Ångermanälven och brände längs stränderna upp till Lunde. Den 2 juni var det Nätras tur och sen Nordmaling. Först den 7 juni lämnade ryssarna Ångermanland. Totalt brändes 649 gårdar i Ångermanland och 243 i Medelpad. Fred slöts med Ryssland i Nystadt 1721. Den svenska örloggsflottan hade svårt att ta upp kamp med de ryska galärerna i de trånga svenska kustvattnen. Detta berodde på många orsaker men de stora linjeskeppen var för stora och för djupgående i trånga skärgårdspassager. Galärerna var överlägsna i dessa vatten. Då galärerna även roddes kunde de anfalla även vid stiltje. De stora linjeskeppen och fregatterna var mycket sårbara i dessa lägen. Efter freden1721 stod det klart att Sverige måste ha en flotta som kan strida kustnära och i skärgården och den svenska ledningen beslöt att örlogsflottan skulle anskaffa ett antal galärer. På grund av den ödeläggelse som ryssarna orsakade längs den norrländska kusten beslutade kammarkollegium 1721 om lindring i utlagor mm för befolkningen i dessa trakter. Städerna Sundsvall och Härnösand erhöll 8 frihetsår samt befriades från båtsmanshållet. I juni 1721 uppmanade landshövdingen i Västernorrland befolkningen i de socknar som skonats att hjälpa dem som fanns i de avbrända områdena samt att lämna timmer för husbygge. Vidare slapp man sätta upp fördubblingsbåtsmän under fredstid.

Norrlands båtsmän och Frihetstiden 1721 -

1771

Under denna period rådde fred med undantag av åren 1741 - 1743 (Ryska kriget) och 1757 - 1762 (Pommerska kriget). Inför det Ryska kriget utbrott flyttades örlogsflottan till Finska viken utanför Fredrikshamn där den uppehöll sig under somrarna. Under vintrarna var flottan förlagd i Karlskrona. Meningen var att flottan skulle samverka med landstridskrafterna vid anfall mot den ryska gränsen. På grund av svårartad skeppssjuka som härjade bland besättningarna kunde flottan ej samverka. Stockholms galäreskader, där norrlandsbåtsmännen ingick, förenade sig på somrarna med örlogsflottan utan att nämnvärt ingripa i krigshändelserna. Större delen av galäreskadern övervintrade i Fredrikshamn 1741 - 42 och 1742 - 43 i Stockholm. Detta gällde alla norrländska båtsmän. De mycket stora förlusterna av båtsmän på grund av sjukdomar ställde stora krav på rotarna att få fram ersättningsmanskap inför 1742. Under mars 1741 uppfordrades 178 av Medelpads ordinarie båtsmän. Fördubblingsbåtsmännen uppfordrades i slutet av maj. Då allmogen under 20- års tid varit befriad från att sätta upp fördubblingsbåtsmän visade rotarna ett motstånd mot detta, speciellt som detta krig, hattarna krig, betraktades som ett anfallskrig. Trots alla protester kunde ändå fördubblingsbåtsmännen rekryteras. Då freden slöts i Åbo den 7 augusti 1743 befann sig örlogsflottan vid Hangö udd och galäreskadern i Ålands skärgård. Galär eskadern togs hem till Stockholm för att biträda vid det sk. dalaupprorets kvävande. År 1756 inrättades Arméns flotta som innebar att galärflottan skiljdes från örlogsflottan. Galärflottan delades i två enheter, den Svenska eskadern och den Finska eskadern. Samtliga norrlandskompanier ingick i den Svenska eskadern. Denna omorganisation kunde först genomföras i sin helhet efter det Pommerska kriget. Båtsmanskompaniernas sammansättning i kompanier upphörde. I stället sammansattes kompanierna i fördelningar varav Norrlandskompanierna tillhörde den åttonde fördelningen. Under mitten av 1700-talet började man att använda enrolleringsbåtsmän. Systemet hade tidigare endast tillämpats i Skåne, Halland och Bohuslän men utsträcktes nu till alla kustsocknar. Systemet innebar att flottan i krigstid fick tillgång på sjöbefaret folk, tex. på sådana som idkade sjöfart eller högsjöfiske. Dessa enrolleringsmän erhöll i fredstid lön, wartgeld. Denna uppgick till 4 daler sm för de som var fyllda 17 år. Mellan 14 och 17 år var lönen endast hälften. Detta innebar samtidigt att antalet båtsmän kunde minskas. Det ansågs att städernas båtsmän var mindre dugliga i sjötjänst. Alla städer med undantag av Stockholms båtsmanskompani vakanssattes både i fred- och krigstid. Den vakansavgift som dessa städer fick betala användes för att finansiera enrolleringsmanskapet. Vakansavgiften uppgick till 30 daler sm per båtsman. Enrolleringsmanskapet ingick inte i båtsmanskompanierna men hade ett visst samband med dem. Enrolleringsmanskapet tillförde inte några större mängder män. Under 1758 uppgick de till 109 man vid den svenska eskadern. Systemet upphörde 1790. Inför det Pommerska kriget blev det örlogsflottans uppgift att överföra de svenska trupperna till Stralsund samt att skydda den svenska handeln i Nordsjön mot engelska övergrepp. Under de följande åren biträdde flottan vid intagandet av Usedom samt för blockad av de preussiska hamnarna. Galäreskadern tillkämpade sig 1758 och 1759 herraväldet över Stettiner Hof. Efter att fred slutits i Hamburg 1762 bestod sjöstridskrafternas insats i att transportera hem de svenska trupperna. I detta krig deltog norrlandsbåtsmännen i mycket stor utsträckning. Norrlandsbåtsmännen som tillhörde den svenska eskadern tjänstgjorde endast i mindre omfattning på denna. De flesta kom att tjänstgöra vid örlogsflottan. Även sättet att inkalla båtsmännen ändrades i detta krig. I stället för att inkalla all personal ur kompanidelarna inkallades mindre enheter från flera kompanier. Inkallelseperioderna var även längre än vanligt. De flesta var förlagda i Pommern. Då båtsmän som tjänstgjorde där under 1759 hemförlovades inte utan blev kvar även under 1760. Jakten på marockanska sjörövare: I januari 1759 utrustades två fregatter, Adolph Ulric och Jason för kryssning på Medelhavet i jakten på marockanska sjörövare. Till besättningen avdelades 70 man från alla Norrlandskompanierna. Från Medelpad och norra Hälsingland deltog 21 båtsmän. Fartygen avseglade från Stockholm i maj 1759 och återkom först i december 1760. Denna sjökommendering till Medelhavsvattnen måste ha varit en upplevelse för norrlandsbåtsmännen. Läs mer om Expeditionen till Medelhavet och jakten på marockanska sjörövare. Nyrekrytering av båtsmän underlättades genom en föreskrift 1727. Om en rote fick vakans borde den ersättas med lösdrivare (någon som saknade arbete och fast bostad), om det fanns någon i den socken där vakansen uppstått. År 1733 återupptogs båtsmännens tjänstgöring på handelsfartyg. Eftersom örlogsfartygen endast i begränsad omfattning rustades under fredstid var detta ett bra sätt för båtsmännen att få erfarenhet i sjöväsendet. Var tionde man på varje kompanidel fick årligen permitteras för att ta hyra på kofferdifartyg. Det hände att framförallt ogifta män rymde under dessa resor. Därför tillät man inte från 1748 att ogifta båtsmän fick ta hyra på handelsfartygen så till vida de inte deponerade 100 daler sm. Under 1766 gjordes en ändring av Stockholmseskaderns sammansättning. Ändringen innebar att Första Norrlands båtsmanskompanis första och andra del återfördes till örlogsflottan. Härmed kom Medelpadsbåtsmännen att åter tjänstgöra på örlogsfartygen och deras tjänstgöringsort blev nu Karlskrona. Första uppfordran till Karlskrona kom under 1767. Under 1770 återfördes även Norrlands andra kompanis första del till örlogsflottan.

Källreferenser

1. Facimil utgåva av "Statistiskt sammandrag af svenska indelningsverket”, 2: bandet av C. Grill från 1856, utgiven av Svenska Släktforskningsförbundet 1988. 2. Svenska knektar, indelta soldater, ryttare och båtsmän i krig och fred av Lars Ericsson, 1997, sid 61. 3. Grafisk framställning utvisande de svenska infanteriregementenas härstamning före genomförandet av 1925 års härordning, utarbetad av F. Wernstedt. 4. Medelpads båtsmän av Lennart Nordin, 1967. 5. Från Brunkeberg till Nordanvind, 500 år med svenskt infanteri, Bertil Nelsson, 1993. 6. Båtsmanshållet i Ångermanland och Medelpad av Carl Hamnström, 1972