Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2019-12-04

Passagerarlistor - Ship Manifests

Inledning

USA krävde att rederierna som skeppade passagerare till USA förde noggranna förteckningar över passagerarna, sk. ship manifest. Dessa passagerarlistor innehöll inte bara namnen utan även personliga uppgifter om respektive passagerare. Dessa listor överlämnades sen till immigrationsmyndigheten i ankomsthamnen och användes sen av tjänstemännen på immigrationsstationerna för att pricka av respektive passagerare. Från början användes respektive fartygs egna passagerarlistor men från 1855 krävde immigrationsmyndigheten att speciella listor upprättades och innehöll alla uppgifter som de önskade.

Ship Manifests

Ship Manifest var en förteckning över de passagerare som fartygen med immigranter till USA var tvungen att föra i enlighet med de krav som USA ställde. Dessa förteckningar eller listor upprättades av rederierna och överlämnads till immigrationsmyndigheterna i ankomsthamnen. Innehållet i manifesten har varierat under åren. Från början innehöll de endast lite information om respektive invandrare men blev med åren allt innehållsrikare. Allt eftersom immigrationslagarna i USA ändrades så förändrades också kraven på den information som skulle finnas med på manifesten. Från början innehöll de i stort sett bara Namn, yrke, ålder, kön, ankomstdatum och utreseland. När Amerikanska staten tog över immigrationskontrollen i och med öppnandet av Ellis Island 1892 ökades kraven på innehållet. Förteckningen nedan visar hur antalet uppgifter om respektive invandrare utökandes på manifesten: 1893 – 1906, 22 frågor 1907 – 1918, 29 frågor 1919 – 1925, 33 frågor 1925 - ? 36 frågor Före 1855 användes i stort sett fartygens egna passagerarlistor som lämnades till amerikanska tullen som den använde för att kontrollera om tull skulle erläggas. Därefter släpptes innvandrarna in på New Yorks gator. De allra flesta immigranter behövde dock inte betala tull då de enbart hade personliga tillhörigheter med sig. Den 1 augusti 1855 öppnade immigrantstationen Castle Garden. Den stationen sköttes av New York State. Nu ställdes större krav på vilken typ av information som skulle finnas på passagerarlistorna. Innehållet skulle uppfylla New York States regelverk. Utseendet kunde dock variera mellan rederierna. Efter ett beslut i USA:s kongress den 3 mars 1891 bildades The office of Superintendent of Immigration vilket var underställd The Department of the Treasury (Finansdepartementet). De fick till uppgift att administrera alien contract-labor laws och i och med detta försågs rederierna med speciella blanketter för manifesten. Detta var med andra ord blanketter som den amerikanska staten krävde att rederierna fyllde i med uppgifter om passagerarna och skulle överlämnas till immigrationsmyndigheten vid ankomsten till USA. År 1893 skulle 22 olika uppgifter fyllas i per passagerare och där fanns uppgifter som “Who Paid Passage”, “Where going” och ”Are you compelled to work in the US”. Under en period blev USA ett land dit andra länder skickade (dumpade) oönskade personer från respektive hemland. Vidare fanns skrupellösa personer/företag i USA som skrev kontrakt med utländska medborgare där de betalade resan till USA mot att de kontrakterade arbetade för dem till näst intill slavlöner. Detta var inte lagligt. Alla uppgifter på manifesten syftade till att ge immigrationstjänstemännen en bättre möjlighet att avgöra vilka som var behörig tillträde i USA. Därför var det av vikt att ha en bra referens i where going” som tillexempel till en familjemedlem som tidigare emigrerat till USA eller en fästman som rest i förväg och som man avsåg gifta sig med. Det sistnämnda var svårt att bevisa och många vigslar fick därför ske på Ellis Island innan inresetillstånd beviljades. Det låg också i rederiernas intresse att se till att de uppgifter som fylldes i på manifesten blev godkända eftersom de som vägrades inresa i USA skickades tillbaka på rederiets bekostnad. Rederierna delade upp passagerarna i olika listor i manifesten. Vilken av fartygets listor en passagerare återfinns på framgår bl.a. av Medical Inspection Card. Det verkar ibland som om man fördelade de olika nationalieterna på olika listor. Kanske var det för att alla som talade samma språk skulle ställa in sig i rätt led på Ellis Island där man hade tillgång till tolkar.

Den svenska utvandringen till USA (4d)

Denna sida:
xxxxxxxx Hist xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx Utvandringen xxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bilden ovan är ett Ship Manifest för fartyget SS Carpathia som anlände till New York den 10 juni 1904 från Liverpool i England. Fartyget lämnade Liverpool den 31 maj. Detta är lista "D".
Avsnittet “Resan” är uppdelad på flera sidor:

Manifesten 1907 – 1918, 29 frågor

Passagerarna på nummer 26, 27 och 28 heter alla Johansson och kommer från Helsingborg, Sverige. Nr 28 är Per Hilmer Johansson vilket är samma person som jag har på emigrantbiljetterna ovan. Som vi ser stavas Johansson som Johanson och Per Hilmer har blivit Per Hilma. Ett stavfel som gjorts av rederiet då de upprättade manifestet. Siffran 10 längst till höger (alla kolumner är inte med på bilden) är den summa kontanter han hade med sig, dvs 10 dollar. Nr 26, Fritz Johansson var Per Hilmers (nr 28) bästa vän och han uppger i manifestet att han skall besöka sin farbror i Brooklyn, New York (vilket var sant). Per Hilmer hade inga släktingar i USA (och därmed ingen bra "going to" referens) men det står i manifestet att även att han skall besöka sin farbror Johansson i Brooklyn. Eftersom de båda vännerna hade samma efternamn låtsades de vara bröder som skulle besöka sin farbror för att lättare komma in i New York. Detta enligt Per Hilmers son Peter Johnson, NYC.
Ett stort tack till Peter Johnson, New York City som hjälp mig ta fram manifesten! Special thanks to Mr. Peter Johnson, New York City who has helped me with the manifests!

Källreferenser

Källreferenser Överst på sidan
Ovan, Castle Garden. Fotot är från National Park Service.

Exempel på Ship Manifest från 1881

Bilden ovan är ett Ship Manifest för fartyget SS City of Richmond som anlände till New York den 18 juli 1881 från Southampton i England via Queenstown på Irland. I toppen på manifestet finns en försäkran om att innehållet i manifestet uppfyller de krav som the Collector of Customs of the Collection District of New York ställt. Uppgiftskolumner är från vänster: Name – Age – Sex – Occupation – The Country to which they normally belong – The Country of which they intend to become inhabitants – Died on the voyage – Part of the vessel occupied by each during this voyage.
Bilden ovan är ett Ship Manifest för fartyget SS P Caland som anlände till New York den 16 juli 1881 från Rotterdam. Som vi ser har detta manifest ett något annorlunda utseende. Försäkran i början samt passageraruppgifterna är dock lika. Detta manifest har dock ett något elegantare huvud.

Exempel på Ship Manifest från 1904

Denna bild är från manifestet ovan, dvs från fartyget SS City of Richmond, 1881. Passagerare nr 432 är Johannes Nilsson, 23 år gammal och yrket är lab (laborer - arbetare). Till höger står nationaliteten (syns inte på bilden) - Sweden. Denne Johannes Nilsson är far till Per Hilmer Johansson som jag använt som exempel i avsnittet om emigantbiljetterna. Johannes bodde i USA mellan 1881 och 1883 men återvände sen hem till Sverige. =========

Stavning av immigranternas namn

Om personnamnen på immigranterna stavats på ett felaktigt sätt så var det inte immigrationstjänstemännen i USA som stavat dem fel. De hade ju tillgång till passagerarnas namn på manifesten och tjänstemännens uppgift vara att avgöra om respektive immigrant var behörig att få komma in i USA och brydde sig mindre om stavningen av namnen. Dessutom hade tjänstemännen tillgång till tolkar när de frågade ut immigranterna. Om stavningen var fel på någons immigrants namn så uppkom det troligen då rederiet eller fartygspersonalen upprättade manifesten. Vad immigrationspersonalen var intresserade av att få veta om immigranterna framgår att de frågor som fanns på manifestens formulär, se nedan.
Det kan tilläggas att fartygen inte enbart var tvunga att överlämna manifest över passagerarna till immigrationsmyndigheten. De var även tvungna att överlämna manifest över besättningen. Dessa manifest var en helt annan blankett än den som användes för immigranterna. Man skulle nog kunna säga att det ”gröna kort” (Green Card) som svenskar idag fyller i ombord på flygplanen och som lämnas i immigrationskontrollen vid ankomst till USA är en modern variant av de gamla fartygs manifesten. På manifestet längre ned från 1904 finns följande 22 frågor med information om respektive immigrant. Manifesten hade dessa 22 frågor mellan 1893 – 1906.

Manifesten 1893 – 1906, 22 frågor

Detta är en bild på Cunard linjens fartyg SS Carpathia eller RMS Carpathia som den brittiska beteckningen är. RMS står för Royal Mail Ship. Fartyget byggdes 1901 och gjorde sin jungfrufärd 1903. Carpathia var med och räddade passagerare efter Titanic katastrofen 1912. Fartyget var i tjänst fram till 1918 då hon sänktes av en tysk ubåt. Fartyget var 170 m (558 ft.) lång. Topphastigheten var 17 knop. Wipipedia Public Domain bild.

Exempel på Ship Manifest från 1910

Bilden ovan är ett Ship Manifest för fartyget SS Adriatic som anlände till New York den 13 oktober 1910 från Southampton. Detta manifest har 29 kolumner.
Per Hilmer Johansson gör ett återbesök i Sverige 1910 för att hälsa på släkt och vänner. Han är nr 28 i manifestet och han använder nu namnet Per Hilmer Johnson. I stämplen till höger står det "Non Immigrant Alien" vilket innebar att han var fast bosatt i USA och inte immegrant. I kolumnen över vem han skall besöka har han angivit Britta Josefina Johnson som var hans syster som då bodde med honom i hans lägenhet på 208 Columbia Street, Brooklyn, New York.
Manifesten upprättades ombord på passagerarfartygen av dess personal. Både kaptenen och fartygsläkaren skulle intyga att de var korrekta med sin underskrift innan de lämnades till Immigrationtjänstemännen i ankomsthamnen. Ovan ser vi det intyg som kaptenen skrev under. I detta fall kapten på SS Adriatic som anlände till New York den 13 oktober 1910 från Southampton. Framförallt är det immigranternas hälsotillstånd som garanteras, både fysyisk och mentalt men även att de inte var urfattiga eller begått brott.
Ovan ser vi det intyg som fartygsläkaren skrev under. I detta fall läkaren på SS Adriatic som anlände till New York den 13 oktober 1910 från Southampton. Här intygar läkaren att han undersökt samtliga immigranter ombord på fartyget samt att de medicinska uppgifterna i manifestet är korrekta.
Detta är en bild på White Star linjens fartyg SS Adriatic eller RMS Adriatic som den brittiska beteckningen är. RMS står för Royal Mail Ship. Fartyget sjösattes 1906 och gjorde sin jungfrufärd 1907. Fartyget var 223 m (729 ft.) lång och tog 2825 passagerare. Topphastigheten var 17 knop. Wipipedia Public Domain bild.
Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2019-12-04

Passagerarlistor - Ship Manifests

Inledning

USA krävde att rederierna som skeppade passagerare till USA förde noggranna förteckningar över passagerarna, sk. ship manifest. Dessa passagerarlistor innehöll inte bara namnen utan även personliga uppgifter om respektive passagerare. Dessa listor överlämnades sen till immigrationsmyndigheten i ankomsthamnen och användes sen av tjänstemännen på immigrationsstationerna för att pricka av respektive passagerare. Från början användes respektive fartygs egna passagerarlistor men från 1855 krävde immigrationsmyndigheten att speciella listor upprättades och innehöll alla uppgifter som de önskade.

Ship Manifests

Ship Manifest var en förteckning över de passagerare som fartygen med immigranter till USA var tvungen att föra i enlighet med de krav som USA ställde. Dessa förteckningar eller listor upprättades av rederierna och överlämnads till immigrationsmyndigheterna i ankomsthamnen. Innehållet i manifesten har varierat under åren. Från början innehöll de endast lite information om respektive invandrare men blev med åren allt innehållsrikare. Allt eftersom immigrationslagarna i USA ändrades så förändrades också kraven på den information som skulle finnas med på manifesten. Från början innehöll de i stort sett bara Namn, yrke, ålder, kön, ankomstdatum och utreseland. När Amerikanska staten tog över immigrationskontrollen i och med öppnandet av Ellis Island 1892 ökades kraven på innehållet. Förteckningen nedan visar hur antalet uppgifter om respektive invandrare utökandes på manifesten: 1893 – 1906, 22 frågor 1907 – 1918, 29 frågor 1919 – 1925, 33 frågor 1925 - ? 36 frågor Före 1855 användes i stort sett fartygens egna passagerarlistor som lämnades till amerikanska tullen som den använde för att kontrollera om tull skulle erläggas. Därefter släpptes innvandrarna in på New Yorks gator. De allra flesta immigranter behövde dock inte betala tull då de enbart hade personliga tillhörigheter med sig. Den 1 augusti 1855 öppnade immigrantstationen Castle Garden. Den stationen sköttes av New York State. Nu ställdes större krav på vilken typ av information som skulle finnas på passagerarlistorna. Innehållet skulle uppfylla New York States regelverk. Utseendet kunde dock variera mellan rederierna. Efter ett beslut i USA:s kongress den 3 mars 1891 bildades The office of Superintendent of Immigration vilket var underställd The Department of the Treasury (Finansdepartementet). De fick till uppgift att administrera alien contract- labor laws och i och med detta försågs rederierna med speciella blanketter för manifesten. Detta var med andra ord blanketter som den amerikanska staten krävde att rederierna fyllde i med uppgifter om passagerarna och skulle överlämnas till immigrationsmyndigheten vid ankomsten till USA. År 1893 skulle 22 olika uppgifter fyllas i per passagerare och där fanns uppgifter som “Who Paid Passage”, “Where going” och ”Are you compelled to work in the US”. Under en period blev USA ett land dit andra länder skickade (dumpade) oönskade personer från respektive hemland. Vidare fanns skrupellösa personer/företag i USA som skrev kontrakt med utländska medborgare där de betalade resan till USA mot att de kontrakterade arbetade för dem till näst intill slavlöner. Detta var inte lagligt. Alla uppgifter på manifesten syftade till att ge immigrationstjänstemännen en bättre möjlighet att avgöra vilka som var behörig tillträde i USA. Därför var det av vikt att ha en bra referens i where going” som tillexempel till en familjemedlem som tidigare emigrerat till USA eller en fästman som rest i förväg och som man avsåg gifta sig med. Det sistnämnda var svårt att bevisa och många vigslar fick därför ske på Ellis Island innan inresetillstånd beviljades. Det låg också i rederiernas intresse att se till att de uppgifter som fylldes i på manifesten blev godkända eftersom de som vägrades inresa i USA skickades tillbaka på rederiets bekostnad. Rederierna delade upp passagerarna i olika listor i manifesten. Vilken av fartygets listor en passagerare återfinns på framgår bl.a. av Medical Inspection Card. Det verkar ibland som om man fördelade de olika nationalieterna på olika listor. Kanske var det för att alla som talade samma språk skulle ställa in sig i rätt led på Ellis Island där man hade tillgång till tolkar.

Den svenska utvandringen

till USA (4d)

Manifesten 1907 – 1918, 29 frågor

Passagerarna på nummer 26, 27 och 28 heter alla Johansson och kommer från Helsingborg, Sverige. Nr 28 är Per Hilmer Johansson vilket är samma person som jag har på emigrantbiljetterna ovan. Som vi ser stavas Johansson som Johanson och Per Hilmer har blivit Per Hilma. Ett stavfel som gjorts av rederiet då de upprättade manifestet. Siffran 10 längst till höger (alla kolumner är inte med på bilden) är den summa kontanter han hade med sig, dvs 10 dollar. Nr 26, Fritz Johansson var Per Hilmers (nr 28) bästa vän och han uppger i manifestet att han skall besöka sin farbror i Brooklyn, New York (vilket var sant). Per Hilmer hade inga släktingar i USA (och därmed ingen bra "going to" referens) men det står i manifestet att även att han skall besöka sin farbror Johansson i Brooklyn. Eftersom de båda vännerna hade samma efternamn låtsades de vara bröder som skulle besöka sin farbror för att lättare komma in i New York. Detta enligt Per Hilmers son Peter Johnson, NYC.
Ett stort tack till Peter Johnson, New York City som hjälp mig ta fram manifesten! Special thanks to Mr. Peter Johnson, New York City who has helped me with the manifests!

Källreferenser

Källreferenser Överst på sidan

Stavning av immigranternas namn

Om personnamnen på immigranterna stavats på ett felaktigt sätt så var det inte immigrationstjänstemännen i USA som stavat dem fel. De hade ju tillgång till passagerarnas namn på manifesten och tjänstemännens uppgift vara att avgöra om respektive immigrant var behörig att få komma in i USA och brydde sig mindre om stavningen av namnen. Dessutom hade tjänstemännen tillgång till tolkar när de frågade ut immigranterna. Om stavningen var fel på någons immigrants namn så uppkom det troligen då rederiet eller fartygspersonalen upprättade manifesten. Vad immigrationspersonalen var intresserade av att få veta om immigranterna framgår att de frågor som fanns på manifestens formulär, se nedan.
Bilden ovan är ett Ship Manifest för fartyget SS P Caland som anlände till New York den 16 juli 1881 från Rotterdam. Som vi ser har detta manifest ett något annorlunda utseende. Försäkran i början samt passageraruppgifterna är dock lika. Detta manifest har dock ett något elegantare huvud.

Exempel på Ship Manifest från 1904

Denna bild är från manifestet ovan, dvs från fartyget SS City of Richmond, 1881. Passagerare nr 432 är Johannes Nilsson, 23 år gammal och yrket är lab (laborer - arbetare). Till höger står nationaliteten (syns inte på bilden) - Sweden. Denne Johannes Nilsson är far till Per Hilmer Johansson som jag använt som exempel i avsnittet om emigantbiljetterna. Johannes bodde i USA mellan 1881 och 1883 men återvände sen hem till Sverige. =========
Det kan tilläggas att fartygen inte enbart var tvunga att överlämna manifest över passagerarna till immigrationsmyndigheten. De var även tvungna att överlämna manifest över besättningen. Dessa manifest var en helt annan blankett än den som användes för immigranterna. Man skulle nog kunna säga att det ”gröna kort” (Green Card) som svenskar idag fyller i ombord på flygplanen och som lämnas i immigrationskontrollen vid ankomst till USA är en modern variant av de gamla fartygs manifesten. På manifestet längre ned från 1904 finns följande 22 frågor med information om respektive immigrant. Manifesten hade dessa 22 frågor mellan 1893 – 1906.

Manifesten 1893 – 1906, 22 frågor

Exempel på Ship Manifest från 1881

Bilden ovan är ett Ship Manifest för fartyget SS City of Richmond som anlände till New York den 18 juli 1881 från Southampton i England via Queenstown på Irland. I toppen på manifestet finns en försäkran om att innehållet i manifestet uppfyller de krav som the Collector of Customs of the Collection District of New York ställt. Uppgiftskolumner är från vänster: Name – Age – Sex – Occupation – The Country to which they normally belong – The Country of which they intend to become inhabitants – Died on the voyage – Part of the vessel occupied by each during this voyage.
Bilden ovan är ett Ship Manifest för fartyget SS Carpathia som anlände till New York den 10 juni 1904 från Liverpool i England. Fartyget lämnade Liverpool den 31 maj. Detta är lista "D".
Detta är en bild på Cunard linjens fartyg SS Carpathia eller RMS Carpathia som den brittiska beteckningen är. RMS står för Royal Mail Ship. Fartyget byggdes 1901 och gjorde sin jungfrufärd 1903. Carpathia var med och räddade passagerare efter Titanic katastrofen 1912. Fartyget var i tjänst fram till 1918 då hon sänktes av en tysk ubåt. Fartyget var 170 m (558 ft.) lång. Topphastigheten var 17 knop. Wipipedia Public Domain bild.

Exempel på Ship Manifest från 1910

Bilden ovan är ett Ship Manifest för fartyget SS Adriatic som anlände till New York den 13 oktober 1910 från Southampton. Detta manifest har 29 kolumner.
Per Hilmer Johansson gör ett återbesök i Sverige 1910 för att hälsa på släkt och vänner. Han är nr 28 i manifestet och han använder nu namnet Per Hilmer Johnson. I stämplen till höger står det "Non Immigrant Alien" vilket innebar att han var fast bosatt i USA och inte immegrant. I kolumnen över vem han skall besöka har han angivit Britta Josefina Johnson som var hans syster som då bodde med honom i hans lägenhet på 208 Columbia Street, Brooklyn, New York.
Manifesten upprättades ombord på passagerarfartygen av dess personal. Både kaptenen och fartygsläkaren skulle intyga att de var korrekta med sin underskrift innan de lämnades till Immigrationtjänstemännen i ankomsthamnen. Ovan ser vi det intyg som kaptenen skrev under. I detta fall kapten på SS Adriatic som anlände till New York den 13 oktober 1910 från Southampton. Framförallt är det immigranternas hälsotillstånd som garanteras, både fysyisk och mentalt men även att de inte var urfattiga eller begått brott.
Ovan ser vi det intyg som fartygsläkaren skrev under. I detta fall läkaren på SS Adriatic som anlände till New York den 13 oktober 1910 från Southampton. Här intygar läkaren att han undersökt samtliga immigranter ombord på fartyget samt att de medicinska uppgifterna i manifestet är korrekta.
Detta är en bild på White Star linjens fartyg SS Adriatic eller RMS Adriatic som den brittiska beteckningen är. RMS står för Royal Mail Ship. Fartyget sjösattes 1906 och gjorde sin jungfrufärd 1907. Fartyget var 223 m (729 ft.) lång och tog 2825 passagerare. Topphastigheten var 17 knop. Wipipedia Public Domain bild.