Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2019-12-04

Emigrantbiljetten

Innan resan till Amerika kunde påbörjas var man tvungen att köpa en biljett eller emigrantkontrakt som de också kallades. När de stora engelska rederierna startade passagerartrafik till Amerika så började det dyka upp så-kallade emigrantagenter i Sverige som representerade någon av rederierna. Det var av agenterna man köpte biljetten och de hjälpte även till med de praktiska arrangemangen nödvändiga för överresan till USA.

Immigrant Inspection Cards

År 1893 beslöt USA:s Congress att alla immigranter eller tredjeklass- och andraklasspassagerare (Steerage and Cabin Passengers) skulle förses med ett Inspection Card. På detta kort skulle det finnas inskrivet eller stämplat: avresehamn, passagerarfartygets namn, avresedatum, namnet på immigranten eller tredjeklasspassageraren samt senaste bostadsort. Vidare skulle kortet vara stämplat av United States Consulate (USA:s konsulat i avreselandet) eller av fartygets medical officer. Kortet skulle medföras av immigranten tills han kom fram till slutdestinationen i USA. Avsikten med kortet var att det skulle ge information till sjökarantänpersonelen i USA och hälsoinspektörer i respektive delstat som immigranten måste resa igenom för att nå slutmålet. På baksidan av kortet finns ett vaccinationsbevis som intygade att immigranten var vaccinerad. På bakisdan finns även instruktioner på olika språk, inklusive svenska, att immigranten måste behålla kortet tills han/hon nått slutdestinationen i USA för att undvika dröjsmål eller kvarhållande. Se vidare exempel på kort längre ned.

Biljetten

För att kunna göra resan över Atlanten krävdes en biljett. Dessa emigrantbiljetter eller utvandrarkontrakt/emigrantkontrakt som de också kallades köptes via någon av de olika rederiernas emigrantagenter. Nedanstående avskrift är hämtat från en emigrantbiljett från år 1904 för Per Hilmer Johansson. Biljetten är utfärdad av emigrantagenturen J. Oscar Reis, Göteborg för Cunard-linjen och kostade 60 Kr i tredje klass. Avresan sker från Helsingborg till New York via England. Texten på biljetten är både på svenska (vänster sida) och på engelska (höger sida). Biljetten är undertecknad av Per Hilmer Johanssons far Johannes Nilsson. N:o 4177 Utvandrare-Kontrakt Emellan J. O. Reis, Göteborg, befullmäktigad utvandraragent samt nedanstående utvandrare: Jag J. Oscar Reis, förbinder mig härmed att, på sätt här nedan närmare omförmäles, från Helsingborg till New York, N.Y. i Nordamerika befordra nedan antecknade utvandrare mot en redan till fullo erlagd och härmed kvitterad avgift av Kr 60 vari jämväl inräknats de vid landning i Amerika förekommande avgifter av allmän beskaffenhet. Resan sker från Helsingborg den 27 maj antingen med ångfartyg i mellandäckplats till Hull eller Grimsby i England eller med ångfartyg och järnväg i tredje klass till Esbjerg i Danmark och med ångfartyg i mellandäckplats till Harwich eller Grimsby i England samt därifrån senast inom 48 timmar efter avslutad tullexpedition med järnväg i tredje klass till Liverpool samt från Liverpool senast inom 12 dagar efter utvandrarens ankomst dit med oceanångare i mellandäckplats till New York eller Boston i Nordamerika. Från New York eller Boston befordras utvandraren genast efter avslutad tullexpedition och övriga formaliteter med järnväg i tredje klass till ______________. För ovansagda avgift erhåller utvandraren, utan vidare ersättning, god och tillräcklig kost jämte vård från Helsingborg till landstigningsplatsen i Amerika, logi under uppehållen i England samt befordran och vård av reseeffekter till 10 Engelska kubikfots utrymme på ångfartyg och 150 Engelska skålpunds vikt på järnväg. För barn mellan 1 och 12 år befordras reseeffekter fritt endast till hälften av vad nu sagts till Amerika, varest ingen fri befordran av reseeffekter för barn under 5 år äger rum. Utvandraren är berättigad att bekomma kontramärke på de effekter, som han ej själv har om hand och erhåller för desamma, som utgöra 1 kolli och äro märkta med N:o 1922 ersättning till ett belopp av högst kronor 50 för varje passagerare över 12 år, samt högst 25 kronor för barn mellan 1 och 12 år, derest effekterna icke vid landstigningsplatsen i Amerika riktigt utbekommas mot återlämnande av sagda kontramärke; dock lämnas ingen ersättning för effekterna om skada eller förlust förorsakats genom sjöolycka. Skulle utvandraren vid ankomsten till den främmande världsdelen vara av vederbörande myndighet därstädes förbjuden att invandra och kan det icke ådagaläggas att detta förbud är föranlett av förhållanden, som inträffat efter det detta kontrakt upprättat, utfäster jag, J. Oscar Reis, mig att återgälda utvandraren betalning för bortresan samt på min bekostnad besörja utvandrarens återresa till Helsingborg i Sverige tillika med underhåll till återkomsten samt befordrande av vård av medförda reseeffekter. Härjämte förbinder jag mig att, om sådant från utvandrarens sida påkallas, låta alla tvister om detta kontrakts tydning och utvandrarens rätt till ersättning för överträdelse av detsamma avgöras av fem, gode män, utav vilka utvandraren utser två, jag eller, i händelse jag tredskas, Konungens Befallningshavande här i länet två och bemälde Konungens Befallningshavande den femte. Anser sig utvandraren äga anledning till klagan däröver att han icke åtnjutit den rätt och de förmåner, som på grund av detta kontrakt bort honom tillkomma, bör anmälan därom göras hos vederbörande konsul, så fort omständigheterna medgiva. Antages Johannes Nilsson Helsingborg den 25 maj 1904 J. Oscar Reis genom Nils Nilsson Uppvisat och godkänt såsom upprättat i överensstämmelse med Kgl. Förordningen den 4 Juni 1884 och Kgl. Kungörelse den 28 Sept. 1893, intygas, Helsingborg i Poliskammarenden 25 maj 1904. Avskrift: Hans Högman, 2013. Kontraktet finns på bilden nedan:

Exempel på emigrantbiljett från 1904

Den svenska utvandringen till USA (4b)

Denna sida:
xxxxxxxx Hist xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx Utvandringen xxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Peter Johnson (Per Hilmer Johansson) gjort ett besök i Sverige sommaren 1910 för att hälsa på släkt och vänner. Till vänster syns hans returbiljett till USA. Biljetten är utfärdad av emigrantagenten Carl Eriksson, Göteborg. Biljetten är för Per Hilmer Johansson, med hemort Amerika och utfärdad i Helsingborg den 30 september 1910. Hans ålder 1910 var 26 år. Priset är 280 Kr (2-klass). Fartygets namn är SS Adriatic (står på snedden i mitten) och rederiet är White Star Linjen (Hvita Stjern Linjen). I den tryckta texten står färdvägen och han har rest via Köpenhamn och vidare till Esbjerg på Danmarks västkust. Därefter reste han med båt till Hull i England, för att därifrån med tåg ta sig till Southampton. Inresehamn i USA är New York. Bilden visas med tillstånd av Peter Johnson, New York City.

På baksidan av emigrantkontraktet från 1904 finns följande text att läsa

Avsnittet “Resan” är uppdelad på flera sidor:
På bilden oven ser vi ett exempel på en emigrantbiljett (utvandrarkontrakt) utfärdad av emigrantagenturen J. O. Reis, Göteborg för Cunard-linjen. Biljetten är för Per Hilmer Johansson (19 år), Förslövs socken, Kristianstads län och utfärdad i Helsingborg den 25 maj 1904. Priset är 60 Kr (3-klass - steerage). Fartygets namn är SS Carpathia (står på snedden i mitten). Eftersom biljetten är stämplad Esbjerg så har Hilmer antagligen rest över sundet från Skåne till Köpenhamn och vidare till Esbjerg på Danmarks västkust. Därefter reste han med båt till England, antagligen till Hull för att därifrån med tåg ta sig till Liverpool. Texten på den vänstra sidan av biljetten är på svenska medan texten på högra sidan är på engelska. Det öppna fältet i mitten av biljetten har tre kolumner: utvandrarens namn, ålder och hemort. Mått på biljetten: 29 cm (H) x 31.5 cm (B). Papperet är mycket tunt. Hilmer slog sig ned i New York City och tog sig namnet Peter H. Johnson. Bilden visas med tillstånd av sonen Peter Johnsons, New York City. I den tryckta texten ovan står bl.a.: Jag J. Oscar Reis, förbinder mig härmed att, på sätt här nedan närmare omförmäles, från Helsingborg till New York, N.Y. i Nordamerika befordra nedan antecknade utvandrare mot en redan till fullo erlagd och härmed kvitterad avgift av Kr 60 vari jämväl inräknats de vid landning i Amerika förekommande avgifter av allmän beskaffenhet. Resan sker från Helsingborg den 27 maj antingen med ångfartyg i mellandäckplats till Hull eller Grimsby i England eller med ångfartyg och järnväg i tredje klass till Esbjerg i Danmark och med ångfartyg i mellandäckplats till Harwich eller Grimsby i England samt därifrån senast inom 48 timmar efter avslutad tullexpedition med järnväg i tredje klass till Liverpool samt från Liverpool senast inom 12 dagar efter utvandrarens ankomst dit med oceanångare i mellandäckplats till New York eller Boston i Nordamerika. Längst ned står: Helsinborg i Poliskammaren den 25 Maj 1904

Immigrant Inspection Card

Ovan, Immigrant Inspection Card (Medical Card), sida 1, för P. H. Johansson, daterad 31 maj 1904. Vaccinationsbevis krävdes för immigranter och 3-klass passagerare. Detta är utfärdat för resan från Liverpool till New York. Fartygets namn är Carpathia och senaste hemort är Helsingborg. Vi ser även att Per Hilmer Johansson återfinns som nr 28 i passagerarlistan (Ship manifest). I den vänstra rutan med rubriken "Inspected and passed at" har det funnits en blå stämpel med texten "U.S. Consulate Liverpool" men som nu nästan bleknat bort. Den mittersta rutan med rubriken Passed at Quarantine , port of har fått en röd stämpel i form av ett "D". Detta är en hänvisning till den lista i manifestet där han finns med som passagerare no 28. Fartygen delade upp passagerarna i olika listor i manifesten. Per Hilmer återfinns således i lista "D". Den högra rutan med rubriken Passed by Immigration Bureau, port of hade en blå stämpel som inte längre går att läsa men bör ha varit Ellis Islands stämpel. Måttet på kortet är 9.5 cm (H) x 14 cm (B). Bilden visas med tillstånd av Peter Johnson, New York City.

Vaccination Card

Vaccination Card, sida 2 på Immigrant Inspection Card, för P. H. Johansson. Här finns en vaccinationsstämpel, antagligen fatygsläkarens. Den engelska texten längst upp lyder: Keep this card to avoid detention at Quarantine and on Railroads in the United States. Texten under är på svenska och lyder: Behåll detta kort för att förekomma dröjesmål vid Karantänstationen och på Järnvägarna i Förenta Staterna. Vad texten innebär är att invandrare uppmanades att alltid ha vaccinationskortet med sig på resan för att undvika dröjesmål vid karantänstationen samt vid järnvägsresan till slutdestinationen i USA. Bilden visas med tillstånd av Peter Johnson, New York City.

Emigrantbiljett från 1910

Läs detta noga före afresan från Helsingborg! Enligt Amerikanska Invandringslagen gällande från den 1 April 1893 äro följande klasser af främlingar nekade tillträde till Förenta staterna nämligen; 1) Personer som äro idioter eller sinnesrubbade. 2) Personer som lida af smittosamma sjukdomar. 3) Personer som enligt lag äro dömda for vanärande förbrytelser, vittnande om moraliskt förfall. Häri äro dock icke inberäknade åtalade politiska förseelser. 4) Personer som gilla månggifte. (Mormoner). 5) Personer som överenskommit om att utföra arbete i Förenta Staterna. 6) Personer som åtnjutit fattigvård, äro arbetsodugliga eller i så utblottadt tillstånd att om dem kan förutses att de vid framkomsten till bestämmelseorten falla det allmänna till last. I denna punkt äro äfven inbegripne: åldrige män och qvinnor, föräldralösa barn, krymplingar eller vanskapta, ogift hafvande qvinna, ogift qvinna som medför oäkta barn, samt enkor hvilka medföra minderåriga barn; men dessa i tillägg till punkt 6) uppräknade personer kunna dock få landstiga i Amerika om de innehafva tillståndsbevis utfärdadt af vederbörande myndighet derstädes, hvilket bevis måste uppvisas å Cunard Liniens kontor före afresan från Helsingborg. Som framgår ovan var de amerikanska myndigheterna noga med att enbart släppa in personer som var arbetsföra och kunde försörja sig själva. Personer som man misstänkte inte skulle kunna försörja sig själva utan riskerade att ligga samhället till last (Likely Public Charge, LPC) vägrades inresa. Detta gällde även invandrare med kriminell bakgrund. Bilden visas med tillstånd av Peter Johnson, New York City.

Källreferenser

Källreferenser Överst på sidan
Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2019-12-04

Emigrantbiljetten

Innan resan till Amerika kunde påbörjas var man tvungen att köpa en biljett eller emigrantkontrakt som de också kallades. När de stora engelska rederierna startade passagerartrafik till Amerika så började det dyka upp så-kallade emigrantagenter i Sverige som representerade någon av rederierna. Det var av agenterna man köpte biljetten och de hjälpte även till med de praktiska arrangemangen nödvändiga för överresan till USA.

Immigrant Inspection Cards

År 1893 beslöt USA:s Congress att alla immigranter eller tredjeklass- och andraklasspassagerare (Steerage and Cabin Passengers) skulle förses med ett Inspection Card. På detta kort skulle det finnas inskrivet eller stämplat: avresehamn, passagerarfartygets namn, avresedatum, namnet på immigranten eller tredjeklasspassageraren samt senaste bostadsort. Vidare skulle kortet vara stämplat av United States Consulate (USA:s konsulat i avreselandet) eller av fartygets medical officer. Kortet skulle medföras av immigranten tills han kom fram till slutdestinationen i USA. Avsikten med kortet var att det skulle ge information till sjökarantänpersonelen i USA och hälsoinspektörer i respektive delstat som immigranten måste resa igenom för att nå slutmålet. På baksidan av kortet finns ett vaccinationsbevis som intygade att immigranten var vaccinerad. På bakisdan finns även instruktioner på olika språk, inklusive svenska, att immigranten måste behålla kortet tills han/hon nått slutdestinationen i USA för att undvika dröjsmål eller kvarhållande. Se vidare exempel på kort längre ned.

Biljetten

För att kunna göra resan över Atlanten krävdes en biljett. Dessa emigrantbiljetter eller utvandrarkontrakt/emigrantkontrakt som de också kallades köptes via någon av de olika rederiernas emigrantagenter. Nedanstående avskrift är hämtat från en emigrantbiljett från år 1904 för Per Hilmer Johansson. Biljetten är utfärdad av emigrantagenturen J. Oscar Reis, Göteborg för Cunard-linjen och kostade 60 Kr i tredje klass. Avresan sker från Helsingborg till New York via England. Texten på biljetten är både på svenska (vänster sida) och på engelska (höger sida). Biljetten är undertecknad av Per Hilmer Johanssons far Johannes Nilsson. N:o 4177 Utvandrare-Kontrakt Emellan J. O. Reis, Göteborg, befullmäktigad utvandraragent samt nedanstående utvandrare: Jag J. Oscar Reis, förbinder mig härmed att, på sätt här nedan närmare omförmäles, från Helsingborg till New York, N.Y. i Nordamerika befordra nedan antecknade utvandrare mot en redan till fullo erlagd och härmed kvitterad avgift av Kr 60 vari jämväl inräknats de vid landning i Amerika förekommande avgifter av allmän beskaffenhet. Resan sker från Helsingborg den 27 maj antingen med ångfartyg i mellandäckplats till Hull eller Grimsby i England eller med ångfartyg och järnväg i tredje klass till Esbjerg i Danmark och med ångfartyg i mellandäckplats till Harwich eller Grimsby i England samt därifrån senast inom 48 timmar efter avslutad tullexpedition med järnväg i tredje klass till Liverpool samt från Liverpool senast inom 12 dagar efter utvandrarens ankomst dit med oceanångare i mellandäckplats till New York eller Boston i Nordamerika. Från New York eller Boston befordras utvandraren genast efter avslutad tullexpedition och övriga formaliteter med järnväg i tredje klass till ______________. För ovansagda avgift erhåller utvandraren, utan vidare ersättning, god och tillräcklig kost jämte vård från Helsingborg till landstigningsplatsen i Amerika, logi under uppehållen i England samt befordran och vård av reseeffekter till 10 Engelska kubikfots utrymme på ångfartyg och 150 Engelska skålpunds vikt på järnväg. För barn mellan 1 och 12 år befordras reseeffekter fritt endast till hälften av vad nu sagts till Amerika, varest ingen fri befordran av reseeffekter för barn under 5 år äger rum. Utvandraren är berättigad att bekomma kontramärke på de effekter, som han ej själv har om hand och erhåller för desamma, som utgöra 1 kolli och äro märkta med N:o 1922 ersättning till ett belopp av högst kronor 50 för varje passagerare över 12 år, samt högst 25 kronor för barn mellan 1 och 12 år, derest effekterna icke vid landstigningsplatsen i Amerika riktigt utbekommas mot återlämnande av sagda kontramärke; dock lämnas ingen ersättning för effekterna om skada eller förlust förorsakats genom sjöolycka. Skulle utvandraren vid ankomsten till den främmande världsdelen vara av vederbörande myndighet därstädes förbjuden att invandra och kan det icke ådagaläggas att detta förbud är föranlett av förhållanden, som inträffat efter det detta kontrakt upprättat, utfäster jag, J. Oscar Reis, mig att återgälda utvandraren betalning för bortresan samt på min bekostnad besörja utvandrarens återresa till Helsingborg i Sverige tillika med underhåll till återkomsten samt befordrande av vård av medförda reseeffekter. Härjämte förbinder jag mig att, om sådant från utvandrarens sida påkallas, låta alla tvister om detta kontrakts tydning och utvandrarens rätt till ersättning för överträdelse av detsamma avgöras av fem, gode män, utav vilka utvandraren utser två, jag eller, i händelse jag tredskas, Konungens Befallningshavande här i länet två och bemälde Konungens Befallningshavande den femte. Anser sig utvandraren äga anledning till klagan däröver att han icke åtnjutit den rätt och de förmåner, som på grund av detta kontrakt bort honom tillkomma, bör anmälan därom göras hos vederbörande konsul, så fort omständigheterna medgiva. Antages Johannes Nilsson Helsingborg den 25 maj 1904 J. Oscar Reis genom Nils Nilsson Uppvisat och godkänt såsom upprättat i överensstämmelse med Kgl. Förordningen den 4 Juni 1884 och Kgl. Kungörelse den 28 Sept. 1893, intygas, Helsingborg i Poliskammarenden 25 maj 1904. Avskrift: Hans Högman, 2013. Kontraktet finns på bilden nedan:

Exempel på emigrantbiljett från 1904

Den svenska utvandringen

till USA (4b)

Peter Johnson (Per Hilmer Johansson) gjort ett besök i Sverige sommaren 1910 för att hälsa på släkt och vänner. Till vänster syns hans returbiljett till USA. Biljetten är utfärdad av emigrantagenten Carl Eriksson, Göteborg. Biljetten är för Per Hilmer Johansson, med hemort Amerika och utfärdad i Helsingborg den 30 september 1910. Hans ålder 1910 var 26 år. Priset är 280 Kr (2-klass). Fartygets namn är SS Adriatic (står på snedden i mitten) och rederiet är White Star Linjen (Hvita Stjern Linjen). I den tryckta texten står färdvägen och han har rest via Köpenhamn och vidare till Esbjerg på Danmarks västkust. Därefter reste han med båt till Hull i England, för att därifrån med tåg ta sig till Southampton. Inresehamn i USA är New York. Bilden visas med tillstånd av Peter Johnson, New York City.

På baksidan av emigrantkontraktet från

1904 finns följande text att läsa

På bilden oven ser vi ett exempel på en emigrantbiljett (utvandrarkontrakt) utfärdad av emigrantagenturen J. O. Reis, Göteborg för Cunard- linjen. Biljetten är för Per Hilmer Johansson (19 år), Förslövs socken, Kristianstads län och utfärdad i Helsingborg den 25 maj 1904. Priset är 60 Kr (3- klass - steerage). Fartygets namn är SS Carpathia (står på snedden i mitten). Eftersom biljetten är stämplad Esbjerg så har Hilmer antagligen rest över sundet från Skåne till Köpenhamn och vidare till Esbjerg på Danmarks västkust. Därefter reste han med båt till England, antagligen till Hull för att därifrån med tåg ta sig till Liverpool. Texten på den vänstra sidan av biljetten är på svenska medan texten på högra sidan är på engelska. Det öppna fältet i mitten av biljetten har tre kolumner: utvandrarens namn, ålder och hemort. Mått på biljetten: 29 cm (H) x 31.5 cm (B). Papperet är mycket tunt. Hilmer slog sig ned i New York City och tog sig namnet Peter H. Johnson. Bilden visas med tillstånd av sonen Peter Johnsons, New York City. I den tryckta texten ovan står bl.a.: Jag J. Oscar Reis, förbinder mig härmed att, på sätt här nedan närmare omförmäles, från Helsingborg till New York, N.Y. i Nordamerika befordra nedan antecknade utvandrare mot en redan till fullo erlagd och härmed kvitterad avgift av Kr 60 vari jämväl inräknats de vid landning i Amerika förekommande avgifter av allmän beskaffenhet. Resan sker från Helsingborg den 27 maj antingen med ångfartyg i mellandäckplats till Hull eller Grimsby i England eller med ångfartyg och järnväg i tredje klass till Esbjerg i Danmark och med ångfartyg i mellandäckplats till Harwich eller Grimsby i England samt därifrån senast inom 48 timmar efter avslutad tullexpedition med järnväg i tredje klass till Liverpool samt från Liverpool senast inom 12 dagar efter utvandrarens ankomst dit med oceanångare i mellandäckplats till New York eller Boston i Nordamerika. Längst ned står: Helsinborg i Poliskammaren den 25 Maj 1904

Immigrant Inspection Card

Ovan, Immigrant Inspection Card (Medical Card), sida 1, för P. H. Johansson, daterad 31 maj 1904. Vaccinationsbevis krävdes för immigranter och 3- klass passagerare. Detta är utfärdat för resan från Liverpool till New York. Fartygets namn är Carpathia och senaste hemort är Helsingborg. Vi ser även att Per Hilmer Johansson återfinns som nr 28 i passagerarlistan (Ship manifest). I den vänstra rutan med rubriken "Inspected and passed at" har det funnits en blå stämpel med texten "U.S. Consulate Liverpool" men som nu nästan bleknat bort. Den mittersta rutan med rubriken Passed at Quarantine , port of har fått en röd stämpel i form av ett "D". Detta är en hänvisning till den lista i manifestet där han finns med som passagerare no 28. Fartygen delade upp passagerarna i olika listor i manifesten. Per Hilmer återfinns således i lista "D". Den högra rutan med rubriken Passed by Immigration Bureau, port of hade en blå stämpel som inte längre går att läsa men bör ha varit Ellis Islands stämpel. Måttet på kortet är 9.5 cm (H) x 14 cm (B). Bilden visas med tillstånd av Peter Johnson, New York City.

Vaccination Card

Vaccination Card, sida 2 på Immigrant Inspection Card, för P. H. Johansson. Här finns en vaccinationsstämpel, antagligen fatygsläkarens. Den engelska texten längst upp lyder: Keep this card to avoid detention at Quarantine and on Railroads in the United States. Texten under är på svenska och lyder: Behåll detta kort för att förekomma dröjesmål vid Karantänstationen och på Järnvägarna i Förenta Staterna. Vad texten innebär är att invandrare uppmanades att alltid ha vaccinationskortet med sig på resan för att undvika dröjesmål vid karantänstationen samt vid järnvägsresan till slutdestinationen i USA. Bilden visas med tillstånd av Peter Johnson, New York City.

Emigrantbiljett från 1910

Läs detta noga före afresan från Helsingborg! Enligt Amerikanska Invandringslagen gällande från den 1 April 1893 äro följande klasser af främlingar nekade tillträde till Förenta staterna nämligen; 1) Personer som äro idioter eller sinnesrubbade. 2) Personer som lida af smittosamma sjukdomar. 3) Personer som enligt lag äro dömda for vanärande förbrytelser, vittnande om moraliskt förfall. Häri äro dock icke inberäknade åtalade politiska förseelser. 4) Personer som gilla månggifte. (Mormoner). 5) Personer som överenskommit om att utföra arbete i Förenta Staterna. 6) Personer som åtnjutit fattigvård, äro arbetsodugliga eller i så utblottadt tillstånd att om dem kan förutses att de vid framkomsten till bestämmelseorten falla det allmänna till last. I denna punkt äro äfven inbegripne: åldrige män och qvinnor, föräldralösa barn, krymplingar eller vanskapta, ogift hafvande qvinna, ogift qvinna som medför oäkta barn, samt enkor hvilka medföra minderåriga barn; men dessa i tillägg till punkt 6) uppräknade personer kunna dock få landstiga i Amerika om de innehafva tillståndsbevis utfärdadt af vederbörande myndighet derstädes, hvilket bevis måste uppvisas å Cunard Liniens kontor före afresan från Helsingborg. Som framgår ovan var de amerikanska myndigheterna noga med att enbart släppa in personer som var arbetsföra och kunde försörja sig själva. Personer som man misstänkte inte skulle kunna försörja sig själva utan riskerade att ligga samhället till last (Likely Public Charge, LPC) vägrades inresa. Detta gällde även invandrare med kriminell bakgrund. Bilden visas med tillstånd av Peter Johnson, New York City.

Källreferenser

Källreferenser Överst på sidan