Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2019-12-04

Homesteads - gratis mark i USA

Inledning

I USA fanns under 1800-talet stora mängder oanvänd statlig mark som inte odlades. För att påskynda koloniseringen västerut gav den amerikanska staten bort mark till nybyggare som var villiga att odla upp ett stycke mark (homesteads) och bosätta sig på den. Detta reglerades i ett antal lagar som kallas Homestead Acts. Allteftersom marken togs i bruk så förflyttades odlingsgränsen (The frontier) allt längre västerut. Till en början gick tillväxten västerut långsamt men senare allt snabbare. Under den stora svenska emigrantvågen 1865 - 1873 fanns fortfarande ledig mark att få i övre mellanvästern. Delstater som Illinois, Wisconsin, Iowa och framförallt Minnesota blev därför speciella skandinaviska bygder.

Homestead Acts

Homestead Acts är en serie federala regler och lagar om den statliga mark som amerikanska staten delade ut till nybyggare. Marken som nybyggarna erhöll kallades homesteads. Den allra första regleringen av detta är från 1841 (The Preemption Act of 1841). Enligt denna såldes mark till nybyggare för 1,25 dollar per acre (0,8 tunnland eller cirka 4000 m2) som ansökte om detta. Den mest kända av de sk. Homestead Acts är den från 1862. Denna undertecknades av President Abraham Lincoln den 20 maj 1862. Alla som inte stridit med vapen mot USA, var minst 21 år eller huvudman i familjen kunde ansöka om gratis tilldelning av federal mark i USA. En ansökningsavgift utgick dock. Det fanns villkor för att få behålla homesteads i sin ägo. Man var tvungen att bosätta sig på marken, röja och förbättra jorden för odlingar samt bruka marken i minst 5 år. Både amerikanska medborgare såväl som immigranter kunde ansöka om homestead mark. Totalt kunde man ansöka om 160 acres (65 hektar - 131 tunnland - 0,65 km2. Exempelvis, cirka 800 m x 810 m). För att få äganderätt till sitt homstead land var man tvungen att genomföra en 3-stegs procedur: 1. Inmuta mark och ansöka om besittningsrätt till denna mark (claim) 2. Bygga hus och bosatta sig på maken samt odla upp jorden 3. Ansöka om äganderätt till marken efter 5 år Efter 5 år kunde med andra ord nybyggarna på homestead land ansöka om äganderätt till den uppodlade marken. Ett intyg om att man bodde på marken och brukade jorden skulle lämnas till det lokala ”land office”. Även de stora järnvägsbolagen ägde mark som de sålde billigt till nybyggarna. När järnvägen byggdes ut västerut erhöll bolagen mark av staten, betydligt mer mark än som behövdes för själva järnvägen. Det kunder röra sig om flera mil på sidorna om järnvägen. Som ett led i finansieringen av järnvägsbyggena såldes mark till nybyggare. De skaffade därigenom också ett reseunderlag i bygderna i och med de nybyggen som på detta sätt växte upp längs järnvägen. Utdelandet av gratisjord ingick i myndigheternas strategi att locka immigranter som ville komma över och odla upp landet. För fattiga immigranter var dessa erbjudanden lockande. Det spred sig snart i Sverige att man kunde få jorden gratis eller mycket billigt. Detta var heller ingen dålig jord. Då området öster om Mississippi floden redan på 1860-talet, då Homestead Act 1862 klubbades igenom, var uppodlat och marker bara såldes privat var priset där alltför högt. Men på 1860-talet fanns fortfarande Homestead mark väster om Mississippi floden och till dessa marker drogs nu immigranterna. Den bästa jorden fanns i triangeln mellan Mississippifloden huvudgren och dess biflod Missouri, dvs den sk. Homestead-triangeln (se bilden till höger, Emigrantinstitutet, Växjö). Under hela den period då den största utvandringen från Sverige ägde rum, dvs fram till omkring 1890 fanns statlig Homestead-jord att tillgå. Detta var i många fall en avgörande faktor för att utvandringsbesluten kunde genomföras. En viktig påverkan utgjorde också de många sk. amerikabreven. Naturligtvis skrev de många svenska utvandrarna hem, ofta i entusiastiska ordalag över det nya hemlandets många möjligheter. Möjligheten att köpa biljetter i USA och sända hem underlättade utvandringen för släkt och vänner. Enbart 40 % av alla som mutade in homestead mark lyckades fullfölja processen för att få äganderätt till marken. De homestead ansökningar (claims) som inte fullföljdes enligt kraven kallades relinquishments. När en nybyggare avstod eller gav upp sitt homestead land så gick marken tillbaka till den amerikanska staten som sedan erbjöd den till andra nybyggare. Dessa nybyggare fick det lite lättare då marken kanske redan var röjd och hus byggda. Totalt sett utdelades 1,087,795 km2 statlig mark till nybyggare (1,6 miljoner homesteads) under Homestead Act. Denna mark utgjorde cirka 10 % av all mark i USA.

Federal Land Patents

Land Patents är federala överlåtelsedokument som upprättades i samband med att mark överlämnades från staten till individer, till exempel vid överlåtelse av homestead land. På dokumentet framgår vem som är mottagaren av marken och var marken finns någonstans. Mottagaren kallas patentee på engelska. Överlåtelsedokumenten utfärdades av lokala sk. Land Offices.

Marken uppdelad i rutnät

Marken i USA var uppmätt och indelad i ett rutnät. Inom varje delstat indelades marken i ett antal kvadratiska townships vars sidor i regel var 6 miles eller 10 km och omfattade 23 040 acres eller cirka 100 km². Varje township var i sin tur indelade i 36 sections (sektioner) om vardera cirka 640 acres eller ungefär 2,6 km². Varje section var ytterligare indelad i quarters (fjärdedelar) som var på 160 acers eller cirka 0,65 km² (65 ha). Det var dessa quarters på 160 acres som utdelades som homestead land. Varje sektion inom ett township numrerades 1 – 36. Även alfanumeriska tecken kunde användas i sektionsnumret. En halv sektion beskrivs som N, S, E eller W (N, S, Ö eller V), exempelvis "the north half of section 5" (norra halvan av sektion 5). Quarters beskrivs som NW, SW, NE, och SE, exempelvis "the northwest quarter of section 5" (nordvästra fjärdedelen av section 5).

Den svenska utvandringen till USA (5a)

Denna sida:
xxxxxxxx Hist xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx Utvandringen xxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ovan visas övre delen av ett Land Patent document från 1873 gällande svenske emigranten August Anderson i Kandiyohi County, Minnesota. Denna tilldelning av mark ligger i norra halvan av nordöstra quarter i section 12 i township 119 N, range 35 W och omfattade 80 acres. Som vi ser är denna land patent handling upprättad enligt Homestead Acts of 1862.
Avsnittet “I USA” är uppdelad på flera sidor:
Varje delstat var indelad i Townships som låg i rader norr eller söder om en horisontell baslinje och raderna sträckte sig östlig eller västlig riktning i förhållande till den vertikala huvudmeridianen (principal meridian). Ex: Township 24N (24 North). Range: En rad av townships som ligger öster eller väster om huvudmeridianen (principal meridian) och numreras i obruten följd väster eller öster om huvudmeridianen. Ex Range 20W (20 West). Principal Meridian: En tänkt nord-sydling linje. En fullständig beskrivning av en tilldelad mark kan således vara: NE¼NE¼ Sec. 10, T. 2 N., R. 3 W., Fifth Principal Meridian, Minnesota, dvs nordöstra fjärdedelen av nordösta quarter i section 10 i township 2 nord och range 3 väst. Den meridian som denna beskrivning utgår ifrån är den 5:e huvudmeridianen i Minnesota.

Källreferenser

Källreferenser Överst på sidan
Indelning av den allmänna jorden i Townships. Ett visst township markerades med koordinater som låg norr eller söder om en baslinje samt öster eller väster om en huvudmeridian. Varje township omfattande i regel en yta på 100 km² (10 x 10 km).
Varje Township bestod av 36 Sections. Respektive Section delades sen upp i mindre enheter som Quarters. Respektive Quarter angavs med väderstreck, ex. NE, SW. En Section omfattade en yta av 1 mile² (2,6 km² eller cirka 1600 x 1600 m). En Quarter blir då 0,65 km² eller cirka 800 x 800 m.

Olika typer av Land Patents

Det fanns olika typer av Land patents men den typ som är mest aktuell för släktforskare är sk. Homestead land patents. Nedan finns en förteckning på de vanligaste typerna av land patents (texten är på engelska). Homestead: A Homestead allowed settlers to apply for up to 160 acres of public land if they lived on it for five years and proof of cultivation. This land did not cost anything per acre, but the settler did pay a filing fee. Military Warrants: From 1788 to 1855 the United States granted military bounty land warrants as a reward for military service. These warrants were issued in various denominations and based upon the rank and length of service. Cash Entry: An entry that covered public lands for which the individual paid cash or its equivalent. Credits: These patents were issued to anyone who either paid by cash at the time of sale and received a discount; or paid by credit in installments over a four-year period. If full payment were not received within the four-year period, title to the land would revert back to the Federal Government. Indian Patents: Under the general Allotment Act of February 8, 1887, and certain specific laws for named tribes, allotments of land on reservations were made to individual Native Americans residing on the land. There are two kinds of patents that allowed resale by the Native Americans. Railroad: To aid in the construction of certain railroads. The Act of September 20, 1850, granted to the State alternate sections of public land on either side of the rail lines and branches. State Selection: Each new State admitted to the Union was granted 500,000 acres of public land for internal improvements established under the Act of September 4, 1841.

Land Patent Documents

Ett Land Patent Document var ett slags ägarbevis på att det homestead land som en nybyggare brukat nu ar hans egendom. Längst upp i vänstra hörnet av land patent dokumenten finns ett serienummer som är identifikation av handlingen. Namnet på motagaren av markområdet (patentee name) finns på flera ställen i dokumentet. I de fall då mottagaren inte är den första ägaren (mottagaren) av marken så ser man den nya ägaren som ”the Assignee, heirs eller devisees”. Om handlingen avser en sk. Military warrant finns förutom namn även militär gradbeteckning och regementsnamn. Det var det lokala Land office som utfärdade handlingen och var kontoret låg finns på handlingen. Dessa kontor var ofta temporära och flyttades allt eftersom den fria jorden tog slut. Legal Land Descriptions: Som nämnts ovan beskrevs varje markområde av numrerade townships. Dessa var i sin tur indelade i 36 sektioner och var alltid indelade i jämt delbara antal. Vilket township och section/quarter marken låg inom framgår av handlingen. Signatur och datum finns längst ned på dokumentet.

Land Patent från 1854

Ovan visas nedre delen av ett Land Patent document från 1854 gällande svenske emigranten Anders M. Ahlstrom i Stillwater, Chisago County, Minnesota. Dokumentet är undertecknat den 15 augusti 1854.

Land Patent från 1873

Ovan visas övre delen av ett Land Patent document från 1854 gällande för svenske emigranten Anders M. Ahlstrom i Stillwater Chisago County, Minnesota. Denna tilldelning av mark ligger i lot nr 3 i section 15 i township 34 N, range 20 W och omfattade drygt 39 acres.
Ovan visas nedre delen av ett Land Patent document från 1873 gällande svenske emigranten August Anderson i Kandiyohi county, Minnesota. Dokumentet är undertecknat den 20 mars 1873.
Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2019-12-04

Homesteads - gratis mark i USA

Inledning

I USA fanns under 1800-talet stora mängder oanvänd statlig mark som inte odlades. För att påskynda koloniseringen västerut gav den amerikanska staten bort mark till nybyggare som var villiga att odla upp ett stycke mark (homesteads) och bosätta sig på den. Detta reglerades i ett antal lagar som kallas Homestead Acts. Allteftersom marken togs i bruk så förflyttades odlingsgränsen (The frontier) allt längre västerut. Till en början gick tillväxten västerut långsamt men senare allt snabbare. Under den stora svenska emigrantvågen 1865 - 1873 fanns fortfarande ledig mark att få i övre mellanvästern. Delstater som Illinois, Wisconsin, Iowa och framförallt Minnesota blev därför speciella skandinaviska bygder.

Homestead Acts

Homestead Acts är en serie federala regler och lagar om den statliga mark som amerikanska staten delade ut till nybyggare. Marken som nybyggarna erhöll kallades homesteads. Den allra första regleringen av detta är från 1841 (The Preemption Act of 1841). Enligt denna såldes mark till nybyggare för 1,25 dollar per acre (0,8 tunnland eller cirka 4000 m2) som ansökte om detta. Den mest kända av de sk. Homestead Acts är den från 1862. Denna undertecknades av President Abraham Lincoln den 20 maj 1862. Alla som inte stridit med vapen mot USA, var minst 21 år eller huvudman i familjen kunde ansöka om gratis tilldelning av federal mark i USA. En ansökningsavgift utgick dock. Det fanns villkor för att få behålla homesteads i sin ägo. Man var tvungen att bosätta sig på marken, röja och förbättra jorden för odlingar samt bruka marken i minst 5 år. Både amerikanska medborgare såväl som immigranter kunde ansöka om homestead mark. Totalt kunde man ansöka om 160 acres (65 hektar - 131 tunnland - 0,65 km2. Exempelvis, cirka 800 m x 810 m). För att få äganderätt till sitt homstead land var man tvungen att genomföra en 3-stegs procedur: 1. Inmuta mark och ansöka om besittningsrätt till denna mark (claim) 2. Bygga hus och bosatta sig på maken samt odla upp jorden 3. Ansöka om äganderätt till marken efter 5 år Efter 5 år kunde med andra ord nybyggarna på homestead land ansöka om äganderätt till den uppodlade marken. Ett intyg om att man bodde på marken och brukade jorden skulle lämnas till det lokala ”land office”. Även de stora järnvägsbolagen ägde mark som de sålde billigt till nybyggarna. När järnvägen byggdes ut västerut erhöll bolagen mark av staten, betydligt mer mark än som behövdes för själva järnvägen. Det kunder röra sig om flera mil på sidorna om järnvägen. Som ett led i finansieringen av järnvägsbyggena såldes mark till nybyggare. De skaffade därigenom också ett reseunderlag i bygderna i och med de nybyggen som på detta sätt växte upp längs järnvägen. Utdelandet av gratisjord ingick i myndigheternas strategi att locka immigranter som ville komma över och odla upp landet. För fattiga immigranter var dessa erbjudanden lockande. Det spred sig snart i Sverige att man kunde få jorden gratis eller mycket billigt. Detta var heller ingen dålig jord. Då området öster om Mississippi floden redan på 1860-talet, då Homestead Act 1862 klubbades igenom, var uppodlat och marker bara såldes privat var priset där alltför högt. Men på 1860-talet fanns fortfarande Homestead mark väster om Mississippi floden och till dessa marker drogs nu immigranterna. Den bästa jorden fanns i triangeln mellan Mississippifloden huvudgren och dess biflod Missouri, dvs den sk. Homestead-triangeln (se bilden till höger, Emigrantinstitutet, Växjö). Under hela den period då den största utvandringen från Sverige ägde rum, dvs fram till omkring 1890 fanns statlig Homestead-jord att tillgå. Detta var i många fall en avgörande faktor för att utvandringsbesluten kunde genomföras. En viktig påverkan utgjorde också de många sk. amerikabreven. Naturligtvis skrev de många svenska utvandrarna hem, ofta i entusiastiska ordalag över det nya hemlandets många möjligheter. Möjligheten att köpa biljetter i USA och sända hem underlättade utvandringen för släkt och vänner. Enbart 40 % av alla som mutade in homestead mark lyckades fullfölja processen för att få äganderätt till marken. De homestead ansökningar (claims) som inte fullföljdes enligt kraven kallades relinquishments. När en nybyggare avstod eller gav upp sitt homestead land så gick marken tillbaka till den amerikanska staten som sedan erbjöd den till andra nybyggare. Dessa nybyggare fick det lite lättare då marken kanske redan var röjd och hus byggda. Totalt sett utdelades 1,087,795 km2 statlig mark till nybyggare (1,6 miljoner homesteads) under Homestead Act. Denna mark utgjorde cirka 10 % av all mark i USA.

Federal Land Patents

Land Patents är federala överlåtelsedokument som upprättades i samband med att mark överlämnades från staten till individer, till exempel vid överlåtelse av homestead land. På dokumentet framgår vem som är mottagaren av marken och var marken finns någonstans. Mottagaren kallas patentee på engelska. Överlåtelsedokumenten utfärdades av lokala sk. Land Offices.

Marken uppdelad i rutnät

Marken i USA var uppmätt och indelad i ett rutnät. Inom varje delstat indelades marken i ett antal kvadratiska townships vars sidor i regel var 6 miles eller 10 km och omfattade 23 040 acres eller cirka 100 km². Varje township var i sin tur indelade i 36 sections (sektioner) om vardera cirka 640 acres eller ungefär 2,6 km². Varje section var ytterligare indelad i quarters (fjärdedelar) som var på 160 acers eller cirka 0,65 km² (65 ha). Det var dessa quarters på 160 acres som utdelades som homestead land. Varje sektion inom ett township numrerades 1 – 36. Även alfanumeriska tecken kunde användas i sektionsnumret. En halv sektion beskrivs som N, S, E eller W (N, S, Ö eller V), exempelvis "the north half of section 5" (norra halvan av sektion 5). Quarters beskrivs som NW, SW, NE, och SE, exempelvis "the northwest quarter of section 5" (nordvästra fjärdedelen av section 5).

Den svenska utvandringen

till USA (5a)

Varje delstat var indelad i Townships som låg i rader norr eller söder om en horisontell baslinje och raderna sträckte sig östlig eller västlig riktning i förhållande till den vertikala huvudmeridianen (principal meridian). Ex: Township 24N (24 North). Range: En rad av townships som ligger öster eller väster om huvudmeridianen (principal meridian) och numreras i obruten följd väster eller öster om huvudmeridianen. Ex Range 20W (20 West). Principal Meridian: En tänkt nord-sydling linje. En fullständig beskrivning av en tilldelad mark kan således vara: NE¼NE¼ Sec. 10, T. 2 N., R. 3 W., Fifth Principal Meridian, Minnesota, dvs nordöstra fjärdedelen av nordösta quarter i section 10 i township 2 nord och range 3 väst. Den meridian som denna beskrivning utgår ifrån är den 5:e huvudmeridianen i Minnesota.

Källreferenser

Källreferenser Överst på sidan
Ovan visas nedre delen av ett Land Patent document från 1854 gällande svenske emigranten Anders M. Ahlstrom i Stillwater, Chisago County, Minnesota. Dokumentet är undertecknat den 15 augusti 1854.

Land Patent från 1873

Ovan visas övre delen av ett Land Patent document från 1854 gällande för svenske emigranten Anders M. Ahlstrom i Stillwater Chisago County, Minnesota. Denna tilldelning av mark ligger i lot nr 3 i section 15 i township 34 N, range 20 W och omfattade drygt 39 acres.
Varje Township bestod av 36 Sections. Respektive Section delades sen upp i mindre enheter som Quarters. Respektive Quarter angavs med väderstreck, ex. NE, SW. En Section omfattade en yta av 1 mile² (2,6 km² eller cirka 1600 x 1600 m). En Quarter blir då 0,65 km² eller cirka 800 x 800 m.

Olika typer av Land Patents

Det fanns olika typer av Land patents men den typ som är mest aktuell för släktforskare är sk. Homestead land patents. Nedan finns en förteckning på de vanligaste typerna av land patents (texten är på engelska). Homestead: A Homestead allowed settlers to apply for up to 160 acres of public land if they lived on it for five years and proof of cultivation. This land did not cost anything per acre, but the settler did pay a filing fee. Military Warrants: From 1788 to 1855 the United States granted military bounty land warrants as a reward for military service. These warrants were issued in various denominations and based upon the rank and length of service. Cash Entry: An entry that covered public lands for which the individual paid cash or its equivalent. Credits: These patents were issued to anyone who either paid by cash at the time of sale and received a discount; or paid by credit in installments over a four-year period. If full payment were not received within the four-year period, title to the land would revert back to the Federal Government. Indian Patents: Under the general Allotment Act of February 8, 1887, and certain specific laws for named tribes, allotments of land on reservations were made to individual Native Americans residing on the land. There are two kinds of patents that allowed resale by the Native Americans. Railroad: To aid in the construction of certain railroads. The Act of September 20, 1850, granted to the State alternate sections of public land on either side of the rail lines and branches. State Selection: Each new State admitted to the Union was granted 500,000 acres of public land for internal improvements established under the Act of September 4, 1841.

Land Patent Documents

Ett Land Patent Document var ett slags ägarbevis på att det homestead land som en nybyggare brukat nu ar hans egendom. Längst upp i vänstra hörnet av land patent dokumenten finns ett serienummer som är identifikation av handlingen. Namnet på motagaren av markområdet (patentee name) finns på flera ställen i dokumentet. I de fall då mottagaren inte är den första ägaren (mottagaren) av marken så ser man den nya ägaren som ”the Assignee, heirs eller devisees”. Om handlingen avser en sk. Military warrant finns förutom namn även militär gradbeteckning och regementsnamn. Det var det lokala Land office som utfärdade handlingen och var kontoret låg finns på handlingen. Dessa kontor var ofta temporära och flyttades allt eftersom den fria jorden tog slut. Legal Land Descriptions: Som nämnts ovan beskrevs varje markområde av numrerade townships. Dessa var i sin tur indelade i 36 sektioner och var alltid indelade i jämt delbara antal. Vilket township och section/quarter marken låg inom framgår av handlingen. Signatur och datum finns längst ned på dokumentet.

Land Patent från 1854

Ovan visas övre delen av ett Land Patent document från 1873 gällande svenske emigranten August Anderson i Kandiyohi County, Minnesota. Denna tilldelning av mark ligger i norra halvan av nordöstra quarter i section 12 i township 119 N, range 35 W och omfattade 80 acres. Som vi ser är denna land patent handling upprättad enligt Homestead Acts of 1862.
Ovan visas nedre delen av ett Land Patent document från 1873 gällande svenske emigranten August Anderson i Kandiyohi county, Minnesota. Dokumentet är undertecknat den 20 mars 1873.
Indelning av den allmänna jorden i Townships. Ett visst township markerades med koordinater som låg norr eller söder om en baslinje samt öster eller väster om en huvudmeridian. Varje township omfattande i regel en yta på 100 km² (10 x 10 km).