Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-08-27

1885-års värnpliktslag (2)

Innehåll denna sida:

Utdrag från Värnpliktslagen antagen 5 juni 1885

V. Underhåll och förmåner

24. Avlöning

Under marsch fram och tillbaka mellan samlingsplats i hemorten och mötesplatsen erhåller beväringsman för vardera av de 2 första marschdagarna, utom underhåll eller kontant ersättning därför, 20 öre i dagavlöning. För varje marschdag utöver de 2 första skall, där sådan längre marsch förekommer, beväringsman, i stället för nämnda förmåner, erhålla i ett för allt 1 krona 50 öre i marschavlöning. Under övrig tjänstgöring erhåller beväringsman, jämte underhåll, sjukvård, beklädnad, utredningspersedlar och annan erforderlig utrustning, dagavlöning av 20 öre. Värnpliktig, vilken för inställelse vid inskrivningsförrättning eller vid färd till de årliga vapenövningarna för inställelse å samlingsplats i hemorten, har att från hemvistet i mantalsskrivningsorten tillryggalägga mer än 5 mil och inte förut gjort sig skyldig till förfallolös utevaro från dylik förrättning eller vapenövning, vid vilken han varit pliktig att infinna sig , ånjuter för såväl fram- som återresan gottgörelse med 50 öre för varje överskjutande mil. Värnpliktig, som vid den tid, då han bör begiva sig till den flottans station, där han skall undergå övning, befinner sig på så avlägsen ort därifrån, att han inte på egen bekostnad kan dit fortskaffa sig, äger, att med företeende av sin inskrivningsbok hos sjömanshuset i närmaste stapelstad, anmäla sig för att erhålla biljett på järnväg eller till billigaste plats å ångfartyg ävensom nödigt förskott å marschavlöning.

25. Ersättning vid begagnande av egna beklädningspersedlar

Beväringsman äger rättighet att under övningstiden begagna egna beklädningspersedlar, så vida de är i brukbart skick och överensstämmer med fastställda modeller. Ersättning härför utgår med visst belopp, dock endast i den händelse att beväringsman är försedd med hel omgång av egna beklädningspersedlar, med undantag av kappa och huvudbonad.

26. Ersättning vid begagnande av egna småspersedlar

Beväringsman, som åtager sig att vid inställelse till övning vara försedd med nödiga skjortor, strumpor och skodon, allt i fullgott skick, uppbär för såväl anskaffning som underhåll av dessa persedlar en kontant ersättning av 16 öre för varje dag av övningstiden dock inte för utryckningsdagen eller de dagar, han är intagen å sjukhus.Denna ersättning utbetalas före uppbrottet från mötesplatsen. Hållas persedlarna inte i gott och brukbart skick, innehålles så mycket av ersättningen, som erfordras för avhjälpande av befintliga brister. Anmärkning till moment 25 och 26: Beväringsman inskriven i flottan uppbär ersättning för egna persedlar efter något olika grunder.

27. Landstormen

Landstormsman är under tjänstgöringen pliktig att själv förse sig med kläder och att, därest staten inte kan genast vid uppkallandet anskaffa föda, under tiden förse sig även med sådan, mot ersättning av staten för värdet av soldatportion. Vapen, ammunition samt fälttecken, angivande landstormens egenskap av krigsman, tillhandahålles av staten.

28. Pensionering

Värnpliktig, som under tjänstgöring ådrager sig sådan skada, att hans arbetsförmåga därigenom i större eller mindre mån minskas, erhåller det understöd eller den pension, som författningarna rörande pensionering vid hären eller flottan bestämma.

VI. Påföljd för försummelser och laga förfall

29. Uteblivande från inskrivning, tjänstgörning och mönstring

Värnpliktig, som förfallolöst uteblir från inskrivningsförrättning, bötar första gången 10 kronor, och för varje gång, han ånyo därmed beträdes, 20 kronor, samt vare dessutom i varje fall underkastad äventyr att bli hämtad på egen bekostnad. Värnpliktig, som inställer sig till inskrivning på annan ort, än där han är mantalsskriven, men därvid försummar  avlämna prästbetyg, samt till följd därav inte kan emottagas, anses lika med den, som inte inställt sig till inskrivning. Uraktlåter värnpliktig, som blivit i föreskriven ordning inkallad till tjänstgöring, utan laga förfall att inställa sig, böte han första gången 20 kronor, och för varje gång, han ånyo därmed beträdes, 40 kronor, samt vare dessutom i varje fall underkastad äventyr att bliva hämtad på egen bekostnad. Uraktlåter värnpliktig att åtlyda påbud, varigenom han vid utbrott av eller fara för krig eller under fortgång inkallas till tjänstgöring, utan laga förfall att sig inställa, straffas han efter krigslag. Värnpliktig, som bort inställa sig till den årliga mönstringen i hemorten, men utan laga förfall uteblivit, böte varje gång 5 kronor.

30. Uraktlåtenhet att göra anmälan om flyttning

Värnpliktig, som utan laga förfall underlåter att, vid längre vistelse utom kompaniområdet, vid avflyttning till annat kompaniområde eller efter ombyte av eller avgång från sjömanshus, därom göra behörig anmälan, böte varje gång 5 kronor.

31. Böters förvandling

Böter, påförda efter dessa stadganden i gällande värnpliktslag, förvandlas, vid bristande tillgång till deras gäldande, enligt allmän strafflag.

32. Laga förfall

Såsom laga förfall för uteblivande från inskrivning eller tjänstgöring eller för annan uraktlåtenhet att fullgöra värnpliktslagens bestämmelser anses, om man är sjuk, om man är i Konungens eller rikets tjänst uppbådad eller faren, eller om man sitter i häkte; vederbörande dock obetaget att, då andra än nu sagda förfall förebäras, pröva, om de är av den vikt, att de må gälla såsom ursäkt. För vid sjömanshus inskriven värnpliktig skall under krigstid dessutom såsom laga förfall för inställelse till tjänstgöring räknas att vara på utrikes sjöresa stadd. Sjukdom skall, för att såsom för att såsom laga förfall anses, styrkas med behörig läkares intyg, vilket den värnpliktige är skyldig att själv anskaffa. Kan han ej skaffa läkarebetyg, vare honom tillåtet att styrka förfallet med intyg av präst i församlingen eller av ordförande i kommunalstämman eller ordförande i eller ledamot i kommunalnämnden.

VII. Besvärs ingivande

33. Besvär över inskrivningsnämndens beslut

Besvär över inskrivningsnämndens beslut skall ställas till inskrivningsrevisionen samt inom 14 dagar efter beslutets meddelande ingivas till Konungens Befallningshavande i det län, inom vilket inskrivningsförrättningen ägt rum. Besvären må även inom behörig tid med posten insändas; dock skall i sådant fall behörigen styrkas, att den klagande egenhändigt undertecknat besvärsskriften, eller att den samma på hans begäran eller med hans samtycke blivit uppsatt. Besvär skall åtföljas av inskrivningsbok eller annan handling, som vid inskrivningen blivit klaganden tillställd.

34. Besvär över påförda böter

Böter, vilka påföras för den uteblivande från inskrivningsförrättning, mönstring eller vapenövning, må hos de värnpliktiga omedelbarligen uttagas, därest de inte däremot något invända. Men vilja de för uteblivandet styrka laga förfall eller eljest åberopa någon omständighet, som kan leda till deras frikännande från bötesansvar - i vilken händelse de äga undfå skriftlig del av Konungens Befallningshavandes resolution, i vad dem rörer - skall inom 30 dagar därefter till vederbörande kronofogde eller magistrat ingiva de bevis, som till styrkande av deras mot böterna indrivande gjorda invändningar åberopas, vid påföljd för uraktlåtenhet därav, att böterna utan hinder av samma invändningar må i laga ordning uttagas. Åtnöjes värnpliktig icke med Konungens Befallningshavandes beslut, varigenom böter för uteblivande från inskrivnings- eller mönstringsförrättning eller från vapenövning blivit honom slutligen påförda, äger han att inom 30 dagar efter erhållen del av beslutet till Konungens Befallningshavande ingiva sina till Konungen ställda underdåniga besvär. Besvären må även till Konungens Befallningshavande med posten insändas; och skall i sådant fall behörigen styrkas, att den klagande egenhändigt undertecknat besvärsskriften, eller att den samma på hans begäran eller med hans samtycke blivit uppsatt.

Min kommentar om texten

I texten på sidorna om värnpliktslagen ovan har jag behållit det äldre språkbruk som texten är författad i men däremot moderniserat stavningen. Texten i lagen har med åren fått en något ändrad lydelse. De ändringar som var införda år 1892 finns med i ovanstående text. Kopiering från av denna sida Det är inte tillåtet att kopiera innehållet på denna sida för att publicera det på en annan Internet sida eller i övrigt publicera den i någon form av tryckt media. Däremot går det bra att länka till min sida.

Källreferenser

1. Utdrag ur Värnpliktslagen den 5 Juni 1885 och ur öfriga föreskrifter angående de värnpliktige. Avsnittet är hämtat från en inskrivningsbok från 1892 för värnpliktig 23 132/1892, bondsonen Johan Arvid Jansson, född i Rasbo socken (C) 1/9 1871. Kompaniområde 132 (Rasbo kompaniområde) ingick i Upplands regementes inskrivningsområde.
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-08-27

1885-års värnpliktslag (2)

Utdrag från Värnpliktslagen

antagen 5 juni 1885

V. Underhåll och förmåner

24. Avlöning

Under marsch fram och tillbaka mellan samlingsplats i hemorten och mötesplatsen erhåller beväringsman för vardera av de 2 första marschdagarna, utom underhåll eller kontant ersättning därför, 20 öre i dagavlöning. För varje marschdag utöver de 2 första skall, där sådan längre marsch förekommer, beväringsman, i stället för nämnda förmåner, erhålla i ett för allt 1 krona 50 öre i marschavlöning. Under övrig tjänstgöring erhåller beväringsman, jämte underhåll, sjukvård, beklädnad, utredningspersedlar och annan erforderlig utrustning, dagavlöning av 20 öre. Värnpliktig, vilken för inställelse vid inskrivningsförrättning eller vid färd till de årliga vapenövningarna för inställelse å samlingsplats i hemorten, har att från hemvistet i mantalsskrivningsorten tillryggalägga mer än 5 mil och inte förut gjort sig skyldig till förfallolös utevaro från dylik förrättning eller vapenövning, vid vilken han varit pliktig att infinna sig , ånjuter för såväl fram- som återresan gottgörelse med 50 öre för varje överskjutande mil. Värnpliktig, som vid den tid, då han bör begiva sig till den flottans station, där han skall undergå övning, befinner sig på så avlägsen ort därifrån, att han inte på egen bekostnad kan dit fortskaffa sig, äger, att med företeende av sin inskrivningsbok hos sjömanshuset i närmaste stapelstad, anmäla sig för att erhålla biljett på järnväg eller till billigaste plats å ångfartyg ävensom nödigt förskott å marschavlöning.

25. Ersättning vid begagnande av egna

beklädningspersedlar

Beväringsman äger rättighet att under övningstiden begagna egna beklädningspersedlar, så vida de är i brukbart skick och överensstämmer med fastställda modeller. Ersättning härför utgår med visst belopp, dock endast i den händelse att beväringsman är försedd med hel omgång av egna beklädningspersedlar, med undantag av kappa och huvudbonad.

26. Ersättning vid begagnande av egna

småspersedlar

Beväringsman, som åtager sig att vid inställelse till övning vara försedd med nödiga skjortor, strumpor och skodon, allt i fullgott skick, uppbär för såväl anskaffning som underhåll av dessa persedlar en kontant ersättning av 16 öre för varje dag av övningstiden dock inte för utryckningsdagen eller de dagar, han är intagen å sjukhus.Denna ersättning utbetalas före uppbrottet från mötesplatsen. Hållas persedlarna inte i gott och brukbart skick, innehålles så mycket av ersättningen, som erfordras för avhjälpande av befintliga brister. Anmärkning till moment 25 och 26: Beväringsman inskriven i flottan uppbär ersättning för egna persedlar efter något olika grunder.

27. Landstormen

Landstormsman är under tjänstgöringen pliktig att själv förse sig med kläder och att, därest staten inte kan genast vid uppkallandet anskaffa föda, under tiden förse sig även med sådan, mot ersättning av staten för värdet av soldatportion. Vapen, ammunition samt fälttecken, angivande landstormens egenskap av krigsman, tillhandahålles av staten.

28. Pensionering

Värnpliktig, som under tjänstgöring ådrager sig sådan skada, att hans arbetsförmåga därigenom i större eller mindre mån minskas, erhåller det understöd eller den pension, som författningarna rörande pensionering vid hären eller flottan bestämma.

VI. Påföljd för försummelser och

laga förfall

29. Uteblivande från inskrivning,

tjänstgörning och mönstring

Värnpliktig, som förfallolöst uteblir från inskrivningsförrättning, bötar första gången 10 kronor, och för varje gång, han ånyo därmed beträdes, 20 kronor, samt vare dessutom i varje fall underkastad äventyr att bli hämtad på egen bekostnad. Värnpliktig, som inställer sig till inskrivning på annan ort, än där han är mantalsskriven, men därvid försummar  avlämna prästbetyg, samt till följd därav inte kan emottagas, anses lika med den, som inte inställt sig till inskrivning. Uraktlåter värnpliktig, som blivit i föreskriven ordning inkallad till tjänstgöring, utan laga förfall att inställa sig, böte han första gången 20 kronor, och för varje gång, han ånyo därmed beträdes, 40 kronor, samt vare dessutom i varje fall underkastad äventyr att bliva hämtad på egen bekostnad. Uraktlåter värnpliktig att åtlyda påbud, varigenom han vid utbrott av eller fara för krig eller under fortgång inkallas till tjänstgöring, utan laga förfall att sig inställa, straffas han efter krigslag. Värnpliktig, som bort inställa sig till den årliga mönstringen i hemorten, men utan laga förfall uteblivit, böte varje gång 5 kronor.

30. Uraktlåtenhet att göra anmälan om

flyttning

Värnpliktig, som utan laga förfall underlåter att, vid längre vistelse utom kompaniområdet, vid avflyttning till annat kompaniområde eller efter ombyte av eller avgång från sjömanshus, därom göra behörig anmälan, böte varje gång 5 kronor.

31. Böters förvandling

Böter, påförda efter dessa stadganden i gällande värnpliktslag, förvandlas, vid bristande tillgång till deras gäldande, enligt allmän strafflag.

32. Laga förfall

Såsom laga förfall för uteblivande från inskrivning eller tjänstgöring eller för annan uraktlåtenhet att fullgöra värnpliktslagens bestämmelser anses, om man är sjuk, om man är i Konungens eller rikets tjänst uppbådad eller faren, eller om man sitter i häkte; vederbörande dock obetaget att, då andra än nu sagda förfall förebäras, pröva, om de är av den vikt, att de må gälla såsom ursäkt. För vid sjömanshus inskriven värnpliktig skall under krigstid dessutom såsom laga förfall för inställelse till tjänstgöring räknas att vara på utrikes sjöresa stadd. Sjukdom skall, för att såsom för att såsom laga förfall anses, styrkas med behörig läkares intyg, vilket den värnpliktige är skyldig att själv anskaffa. Kan han ej skaffa läkarebetyg, vare honom tillåtet att styrka förfallet med intyg av präst i församlingen eller av ordförande i kommunalstämman eller ordförande i eller ledamot i kommunalnämnden.

VII. Besvärs ingivande

33. Besvär över inskrivningsnämndens

beslut

Besvär över inskrivningsnämndens beslut skall ställas till inskrivningsrevisionen samt inom 14 dagar efter beslutets meddelande ingivas till Konungens Befallningshavande i det län, inom vilket inskrivningsförrättningen ägt rum. Besvären må även inom behörig tid med posten insändas; dock skall i sådant fall behörigen styrkas, att den klagande egenhändigt undertecknat besvärsskriften, eller att den samma på hans begäran eller med hans samtycke blivit uppsatt. Besvär skall åtföljas av inskrivningsbok eller annan handling, som vid inskrivningen blivit klaganden tillställd.

34. Besvär över påförda böter

Böter, vilka påföras för den uteblivande från inskrivningsförrättning, mönstring eller vapenövning, må hos de värnpliktiga omedelbarligen uttagas, därest de inte däremot något invända. Men vilja de för uteblivandet styrka laga förfall eller eljest åberopa någon omständighet, som kan leda till deras frikännande från bötesansvar - i vilken händelse de äga undfå skriftlig del av Konungens Befallningshavandes resolution, i vad dem rörer - skall inom 30 dagar därefter till vederbörande kronofogde eller magistrat ingiva de bevis, som till styrkande av deras mot böterna indrivande gjorda invändningar åberopas, vid påföljd för uraktlåtenhet därav, att böterna utan hinder av samma invändningar må i laga ordning uttagas. Åtnöjes värnpliktig icke med Konungens Befallningshavandes beslut, varigenom böter för uteblivande från inskrivnings- eller mönstringsförrättning eller från vapenövning blivit honom slutligen påförda, äger han att inom 30 dagar efter erhållen del av beslutet till Konungens Befallningshavande ingiva sina till Konungen ställda underdåniga besvär. Besvären må även till Konungens Befallningshavande med posten insändas; och skall i sådant fall behörigen styrkas, att den klagande egenhändigt undertecknat besvärsskriften, eller att den samma på hans begäran eller med hans samtycke blivit uppsatt.

Min kommentar om texten

I texten på sidorna om värnpliktslagen ovan har jag behållit det äldre språkbruk som texten är författad i men däremot moderniserat stavningen. Texten i lagen har med åren fått en något ändrad lydelse. De ändringar som var införda år 1892 finns med i ovanstående text. Kopiering från av denna sida Det är inte tillåtet att kopiera innehållet på denna sida för att publicera det på en annan Internet sida eller i övrigt publicera den i någon form av tryckt media. Däremot går det bra att länka till min sida.

Källreferenser

1. Utdrag ur Värnpliktslagen den 5 Juni 1885 och ur öfriga föreskrifter angående de värnpliktige. Avsnittet är hämtat från en inskrivningsbok från 1892 för värnpliktig 23 132/1892, bondsonen Johan Arvid Jansson, född i Rasbo socken (C) 1/9 1871. Kompaniområde 132 (Rasbo kompaniområde) ingick i Upplands regementes inskrivningsområde.