Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-08-27

Inskrivningsbok för värnpliktig i Beväringen, 1892

Innehåll denna sida:

Inskrivningsböcker för värnpliktiga i Beväringen

Inledning

Den 5 juni 1885 antog Sverige en ny värnpliktslag. Enligt värnpliktslagen var varje svensk man värnpliktig, dvs. skyldig till personlig krigstjänst från och med det år under vilket han fyller 21 år till och med det år under vilket han fyller 32 år. Värnplikten skulle fullgöras i beväringen och landstormen. Under den tid den värnpliktige inte tillhörde beväringen tillhörde han landstormen. Beväringen tillhörde hären eller flottan, landstormen endast hären. Med andra ord så var en värnpliktig är skyldig att inställa sig till inskrivning i hären eller flottan, det år han fyllde 21 år. [Se vidare 1885 års värnpliktslag.] Fotot till höger visar exercis på Södermanlands regementes övningshed, Malma hed. Bilden visas med tillstånd från Malmköpingsortens Hembygdsförening. Inskrivningarna var mönstringar av ynglingar som skulle göra sin värnplikt och inskrivningslängder upprättades vid mönstringarna. Inskrivningarna skedde kompaniområdesvis och inom inskrivningsområdet det var bostadsorten där den blivande beväringen bodde vid inskrivningstillfället som avgjorde vid vilket kompaniområde som han mönstrades. Enligt värnpliktslagen 1885 erhöll varje beväring ett tredelat nummer, det sk. inskrivningnumret. Numret bestod av löpnummer, kompaniområde och årtal och skrevs på följande sätt: LLL KKK/ÅÅ, exempelvis 102 153/92. De värnpliktiga var skyldig att när som helst kunna ur minnet uppge sitt inskrivningsnummer. Mer om inskrivningsnumren. Vid mönstringen erhöll den värnpliktige en personlig inskrivningsbok. Denna inskrivningsbok skulle den värnpliktige ta med sig då han inställde sig till tjänstgöring i fred eller krig.

Inskrivningsbok för värnpliktig från 1892

Följande inskrivningsbok är från 1892 och tillhörde värnpliktige 23 132/1892, bondsonen Johan Arvid Jansson, född i Rasbo socken (C) 1/9 1871. Kompaniområde 132 (Rasbo kompaniområde) ingick i Upplands regementes inskrivningsområde.  På uppslaget i boken finns följande text om hur boken skall medtas och uppvisas vid militär tjänstgöring: "Denna bok medföres vid inställelse till tjenstgöring i fred och krig, ävensom vid mönstring i hemorten; och skall den samma jemväl företes vid anmälan eller framställning hos inskrivningsmyndighet, områdesbefäl, pastorsämbete, sjömanshusdirektion eller roteman i Stockholm. Värnpliktig, som åstundar anställning vid härens eller flottans stam, skall uppvisa boken för vederbörande befäl. Vinnes dylik anställning, aflemnas boken till förvar hos militärbefälet. Vid flyttning till Gotlands län erhålles ny inskrivningsbok." Bilden intill visar framsidan på Johan Arvid Janssons inskrivningsbok, 23 132/1892. Nedan finns bilder från Janssons inskrivningsbok:
Inskrivningsbok för 23 132/1892 J. A. Jansson utfärdad av befälhavaren för Rasbo kompaniområde n:r 132.
Innehavarens för- och tillnamn: Johan Arvid Jansson födelse-år och dag: 1/9 1871 födelseort: Rasbo socken yrke eller titel: bondson
Jansson gjorde sin värnplikt vid I8, dvs Upplands regemente 1892. Bilder: Hans Högman, 2005. Kopiering från av denna sida Det är inte tillåtet att kopiera innehållet på denna sida för att publicera det på en annan Internet sida eller i övrigt publicera den i någon form av tryckt media. Däremot går det bra att länka till min sida.

Källreferenser

1. Inskrivningsbok från 1892 för värnpliktig 23 132/1892, bondsonen Johan Arvid Jansson, född i Rasbo socken (C) 1/9 1871.
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-08-27

Inskrivningsbok för värnpliktig i

Beväringen, 1892

Inskrivningsböcker för

värnpliktiga i Beväringen

Inledning

Den 5 juni 1885 antog Sverige en ny värnpliktslag. Enligt värnpliktslagen var varje svensk man värnpliktig, dvs. skyldig till personlig krigstjänst från och med det år under vilket han fyller 21 år till och med det år under vilket han fyller 32 år. Värnplikten skulle fullgöras i beväringen och landstormen. Under den tid den värnpliktige inte tillhörde beväringen tillhörde han landstormen. Beväringen tillhörde hären eller flottan, landstormen endast hären. Med andra ord så var en värnpliktig är skyldig att inställa sig till inskrivning i hären eller flottan, det år han fyllde 21 år. [Se vidare 1885 års värnpliktslag.] Fotot till höger visar exercis på Södermanlands regementes övningshed, Malma hed. Bilden visas med tillstånd från Malmköpingsortens Hembygdsförening. Inskrivningarna var mönstringar av ynglingar som skulle göra sin värnplikt och inskrivningslängder upprättades vid mönstringarna. Inskrivningarna skedde kompaniområdesvis och inom inskrivningsområdet det var bostadsorten där den blivande beväringen bodde vid inskrivningstillfället som avgjorde vid vilket kompaniområde som han mönstrades. Enligt värnpliktslagen 1885 erhöll varje beväring ett tredelat nummer, det sk. inskrivningnumret. Numret bestod av löpnummer, kompaniområde och årtal och skrevs på följande sätt: LLL KKK/ÅÅ, exempelvis 102 153/92. De värnpliktiga var skyldig att när som helst kunna ur minnet uppge sitt inskrivningsnummer. Mer om inskrivningsnumren. Vid mönstringen erhöll den värnpliktige en personlig inskrivningsbok. Denna inskrivningsbok skulle den värnpliktige ta med sig då han inställde sig till tjänstgöring i fred eller krig.

Inskrivningsbok för värnpliktig

från 1892

Följande inskrivningsbok är från 1892 och tillhörde värnpliktige 23 132/1892, bondsonen Johan Arvid Jansson, född i Rasbo socken (C) 1/9 1871. Kompaniområde 132 (Rasbo kompaniområde) ingick i Upplands regementes inskrivningsområde.  På uppslaget i boken finns följande text om hur boken skall medtas och uppvisas vid militär tjänstgöring: "Denna bok medföres vid inställelse till tjenstgöring i fred och krig, ävensom vid mönstring i hemorten; och skall den samma jemväl företes vid anmälan eller framställning hos inskrivningsmyndighet, områdesbefäl, pastorsämbete, sjömanshusdirektion eller roteman i Stockholm. Värnpliktig, som åstundar anställning vid härens eller flottans stam, skall uppvisa boken för vederbörande befäl. Vinnes dylik anställning, aflemnas boken till förvar hos militärbefälet. Vid flyttning till Gotlands län erhålles ny inskrivningsbok." Bilden intill visar framsidan på Johan Arvid Janssons inskrivningsbok, 23 132/1892. Nedan finns bilder från Janssons inskrivningsbok:
Inskrivningsbok för 23 132/1892 J. A. Jansson utfärdad av befälhavaren för Rasbo kompaniområde n:r 132.
Innehavarens för- och tillnamn: Johan Arvid Jansson födelse-år och dag: 1/9 1871 födelseort: Rasbo socken yrke eller titel: bondson
Jansson gjorde sin värnplikt vid I8, dvs Upplands regemente 1892. Bilder: Hans Högman, 2005. Kopiering från av denna sida Det är inte tillåtet att kopiera innehållet på denna sida för att publicera det på en annan Internet sida eller i övrigt publicera den i någon form av tryckt media. Däremot går det bra att länka till min sida.

Källreferenser

1. Inskrivningsbok från 1892 för värnpliktig 23 132/1892, bondsonen Johan Arvid Jansson, född i Rasbo socken (C) 1/9 1871.