Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2021-05-18

Relaterade länkar

Tullens och Kustbevakningens historia Fyr- och lotsväsendets historia Polisväsendets historia Medborgarskap och pass Inrikespass

Referenslitteratur

Tullverket Tullmuseum Kustbevakningen Wikipedia Förvaltningshistorik. 8. Tull, gräns- och kustbevakning, Beata Losman Kriget mot smugglarna, artikel av Magnus Olofsson i Populär Historia 8/2015. Gradbeteckningar från 1914 års uniformsbestämmelser till och med 2012/2013 års uniformsbestämmelser. Tullverket. Gradbeteckningar enligt 2015 års uniformsbestämmelser. Kustbevakningen. Överst på sidan
xxxxxxxx Hist xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Svenska tullens historia - 2

Tullens och Kustbevakningens historiska gradbeteckningar

Tjänstegrader enligt 1856-års reglemente

Lägre tjänstegrader 1. Överuppsyningsman, jaktuppsyningsman, kustuppsyningsman 2. Uppsyningsman, gränsridare, övervaktmästare 3. Vaktmästare 4. Roddarkarl, roddare, jaktbåtsman

1914 års uniformsbestämmelser

1914 års uniformsbestämmelser kan betraktas som ett fastställande av den praxis som utvecklats sedan 1856 års bestämmelser antogs.
Ovan, Tullverkets gradbeteckningar enligt 1914 års uniformsbestämmelser, kavaj och kappa.
Gradbeteckning på vänster ärm (grupp IV - VII): IV: Överuppsymimgsman, kustöveruppsyningsman, gränsöveruppsyningsman V: Uppsyningsman, kustuppsyningsman, gränsuppsyningsman VI: Kustvakt/gränsridare/vaktmästare VII: Kustroddare
Gradbeteckning på kragen (grupp I - III): I: Överinspektör/överkontrollör/tullförvaltare II: Förste kontrollör, kontrollör, tullfiskal III: Inspektor, kammarskrivare

1925 års uniformsbestämmelser

1925 års uniformsbestämmelser innebar en modernisering uniformen. Gradbeteckningarna utformades så att de högre tulltjänstemännen fick ett enhetligt mössmärke och bar sina gradbeteckningar på uniformsplaggens krage. De lägre tulltjänstemännens mössmärke innehöll dock gradbeteckningen och den försvann därmed från uniformsplaggen. År 1936 tillkom ett särskilt mössmärke för kustbevakningens utsjöbevakning.
Ovan, Tullverkets gradbeteckningar enligt 1925 års uniformsbestämmelser, kavaj och kappa. Gradbeteckning på axeltränsar (grupp I), på axelslejfer (grupp II-VII) respektive som mössmärke (övriga). OBS, mössmärkena är inte skalenliga i förhållande till axelträns och axelslejfer.

1939 års uniformsbestämmelser

Med 1939 års uniformsbestämmelser återkom generaltulldirektörens gradbeteckning. Antalet gradbeteckningsgrupper utökades till femton (Grupp I – XV) förutom generaltulldirektören och expeditionsbud/kontorsvakter. De högre tulltjänstemännen bar sina gradbeteckningar på axeltränsar eller på kragen, de lägre tulltjänstemännen bar dem som mössmärke.
Gradbeteckning på axelklaff (grupp I): I: Kustbevakningsinspektör, tulldirektör Gradbeteckning på kragen (grupp II - VII): II: Byråinspektör, tullöverinspektör, inspektör, tullbevakningschef, tullförvaltare av klass 1 A, tulldirektörsassistent, tullkommissarie III: Tullförvaltare klass 1 B, tullöverkontrollör IV: Tullförvaltare klass 2, förste tullkontrollör, gränsbevakningschef V: Tullkontrollör, tullförvaltare klass 3 VI: Tullförvaltare klass 4, tullkassör VII: Kammarskrivare
Gradbeteckning på mössan (grupp VIII - XII): VIII: Gränstullmästare, tullmästare IX: Tullkontorist, tullöveruppsyningsman, kustöveruppsyningsman, gränsöveruppsyningsman X: Tulluppsyningsman, kustuppsyningsman, gränsuppsyningsman XI: förste expeditionsvakt, förste kustvakt XII: Tillsyningsman, kustvakt XII: Expeditionsvakt, tullvakt, kustbevakningsbiträde Övriga: Expeditionsbud, kontorsvakt
Ovan, Tullverkets gradbeteckningar enligt 1939 års uniformsbestämmelser, kavaj och kappa. Gradbeteckning på axelklaffar, axeltränsar (grupp I-V), på kragen (grupp VI-VIII) samt övriga som mössmärke (grupp IX-XV).
Gradbeteckning på axelklaff (grupp I - V): Generaltulldirektör I: Byråchef, kustbevakningschef II: Byrådirektör, tulldirektör III: Sekreterare, förste revisor, byråinspektör, tullöverinspektör, inspektör, tullbevakningschef, tullförvaltare av klass 1 A, tulldirektörsassistent, tullkommissarie IV: Tullförvaltare klass 1 B, överkontrollör V: Tullförvaltare klass 2, förste tullkontrollör Gradbeteckning på kragen (grupp VI - VIII): VI: Revisor, tullkontrollör, tullförvaltare klass 3 VII: Tullförvaltare klass 4, tullkassör VIII: Kammarskrivare
Gradbeteckning på mössan (grupp IX - XV): IX: Materialförvaltare, tullmästare, tulluppbördsman X: Tullkontorist XI: Tullöveruppsyningsman, kustöveruppsyningsman, gränsöveruppsyningsman XII: Tulluppsyningsman, kustuppsyningsman, gränsuppsyningsman XIII: Förste expeditionsvakt, förste kustvakt XIV: Tillsyningsman, kustvakt XV: Expeditionsvakt, tullvakt, kustbevakningsbiträde Övriga: Expeditionsbud, kontorsvakt

1948 års uniformsbestämmelser

År 1948 minskades antalet gradbeteckningsgrupper till tolv (Grupp I – XII), förutom generaltulldirektören. Gradbeteckningarna i mössan för de lägre tjänstemännen avskaffades. Trots detta skilde mössmärket mellan högre och lägre tjänstemän. Alla tjänstegrader bar nu gradbeteckningarna på kragen på vissa uniformer och på axelklaffarna på andra uniformer.
Ovan, Tullverkets gradbeteckningar enligt 1948 års uniformsbestämmelser, kavaj och kappa, krage. På sommarkavaj och sommarrock bars gradbeteckningarna på axlarna.
Gradbeteckning på kragen (grupp I - V): Generaltulldirektör I: Byråchef, kustbevakningschef II: Byrådirektör, tulldirektör III: Förste byråsekreterare, förste revisor, byråingenjör, byråinspektör, tullöverinspektör, övertullförvaltare, tullförvaltare klass 1 A IV: Tullförvaltare klass 1 B, överkontrollör, kustdistriktschef, gränsbevakningschef V: Tullförvaltare klass 2, förste tullkontrollör
Gradbeteckning på kragen (grupp VI - XII): VI: Revisor, tullkontrollör, tullförvaltare klass 3 VII: Förste kammarskrivare VIII: Kammarskrivare IX: Materialförvaltare, tullmästare, tulluppbördsman, förste tullkontorist, kustöveruppsyningsman i lönegrad 19 X: Tullkontorist, tullöveruppsyningsman, kustöveruppsyningsman, gränsöveruppsyningsman XI: Kontorist, förrådsman, förste expeditionsvakt, tulluppsyningsman, kanslibiträde, kustuppsyningsman, förste kustvakt, gränsuppsyningsman XII: Expeditionsvakt, tillsyningsman, tullvakt, kontorsbiträde, skrivbiträde, kustvakt
Ovan, Tullverkets gradbeteckningar enligt 1948 års uniformsbestämmelser, sommarkavaj och sommarrock, axelklaffar. På sommarkavaj och sommarrock bars gradbeteckningarna på axlarna.
Bilderna på Tullverkets gradbeteckningar kommer från Tullmuseum.

Tullverkets nutida gradbeteckningar

Tullverkets gradbeteckningar enligt 2012/2013 års uniformsbestämmelser

År 2012 återinfördes gradbeteckningsgrupper. De är nu tolv stycken numrerade med romerska siffror I – XII. I ett uppföljande beslut 2013 knyts Tullverkets olika befattningar till sina respektive gradbeteckningsgrupper. Gradbeteckningssystemet sträcker sig därmed sammanhängande från generaltulldirektör (Grupp I) till aspirant (Grupp XII) oavsett var i organisationen man tjänstgör. Gradbeteckning på axelklaffar:
Gradbeteckning på axlarna (grupp I - VI): I. Generaltulldirektör II: Överdirektören, avdelningschef för Brottsbekämpning och Effektiv handel, chef verksledningsstaben III: Övriga avdelningschefer vid huvudkontoret, biträdande avdelningschefer för Brottsbekämpning och Effektiv handel, processchefer, chef kompetenscenter, chef Nationella enheten IV: Nationella chefer inom kärnverksamheten, säkerhetschef, beredskapschef, chef tullskolan, funktionsansvarig, biträdande kompetenscenterchef, chef operativ ledning V: Chef gränsskyddsavdelning och tullkriminalavdelning VI: Biträdande chef gränsskyddsavdelning och tullkriminalavdelning, sektionschef, tullspecialist (nationell specialist) sakkunnig, handläggare med funktionsansvar vid Nationella enheten
Gradbeteckning på axlarna (grupp VII - XII): VII: Vakthavande befäl, hundsamordnare vid kompetenscenter VIII: Gruppchef, projektledare IX: Ställföreträdande gruppchef X: Tullinspektör, mer än 5 års anställning XI: Tullinspektör, mindre än 5 års anställning XII: Tullaspirant
Ovan, Tullverkets gradbeteckningar enligt 2012/2013 års uniformsbestämmelser, gradbeteckning på axelklaffar.

Kustbevakningens nutida gradbeteckningar

Kustbevakningens gradbeteckningar enligt 2015 års uniformsbestämmelser

Gradbeteckning på axelklaffar (till vänster) respektive ärmplattor (till höger) för respektive tjänstegrad:
Ovan, Kustbevakningens gradbeteckningar enligt 2015 års uniformsbestämmelser. Anställd ej förordnad som kustbevakningstjänsteman bär lila kläde mellan galonerna. LC = Ledningscentral.

Historiska bilder

Tullen

Tullning av segelfatyg vid hamnen i Kalmar cirka 1910 - 1915. Tullmannen (till höger om masten) heter Geethe. Bild: Kalmar Läns Museum, ID: KLMF.A25193.
Skeppsbron i Stockholm år 1865 med tullpaviljongerna på kajen. Bild: Tullmuseum.
Interiör av Lilla tullhuset på Stadsgården cirka 1900. Packhuskarlar och tulltjänstemän. Bild: Tullmuseum.
Klippans tullstation i Göteborg, 1914.
Tulltjänstemän Stenungsunds tulldistrikt år 1936. Bild: Bohusläns museum, ID: UMFA53690:21633.
Stora Sjötullen på Blockhusudden, Djurgården, Stockholm, 1834. Litografiskt tryck, konstnär Carl Johan Billmark (1804-1870). Bild: Stockholms stadsmuseum/Wikipedia.

Kustbevakningen

Kustbevakare i uniform 1932. Foto: Julius Johnson. Bild: Trelleborgs museum, ID: TM.EJJ:1141.
Kask vid Tullverkets kustbevakning före 1856. Bild: Tullmuseum.
Tulljakt vid Tullverkets Kustbevakning i Bohuslän, 1910- tal. Bild: Bohusläns museum, ID: UMFA53247:0051.
Kustbevakningsfartyg KBV 257 i Bohuslän år 1978. Foto: Terje Fredh. Bild: Sjöhistoriska museet, ID: Fo170168AF-08.
Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2021-05-18

Relaterade länkar

Tullens och Kustbevakningens historia Fyr- och lotsväsendets historia Polisväsendets historia Medborgarskap och pass Inrikespass

Referenslitteratur

Tullverket Tullmuseum Kustbevakningen Wikipedia Förvaltningshistorik. 8. Tull, gräns- och kustbevakning, Beata Losman Kriget mot smugglarna, artikel av Magnus Olofsson i Populär Historia 8/2015. Gradbeteckningar från 1914 års uniformsbestämmelser till och med 2012/2013 års uniformsbestämmelser. Tullverket. Gradbeteckningar enligt 2015 års uniformsbestämmelser. Kustbevakningen. Överst på sidan

Svenska tullens historia - 2

Tullens och Kustbevakningens

historiska gradbeteckningar

Tjänstegrader enligt 1856-års reglemente

Lägre tjänstegrader 1. Överuppsyningsman, jaktuppsyningsman, kustuppsyningsman 2. Uppsyningsman, gränsridare, övervaktmästare 3. Vaktmästare 4. Roddarkarl, roddare, jaktbåtsman

1914 års uniformsbestämmelser

1914 års uniformsbestämmelser kan betraktas som ett fastställande av den praxis som utvecklats sedan 1856 års bestämmelser antogs.
Ovan, Tullverkets gradbeteckningar enligt 1914 års uniformsbestämmelser, kavaj och kappa.
Gradbeteckning på vänster ärm (grupp IV - VII): IV: Överuppsymimgsman, kustöveruppsyningsman, gränsöveruppsyningsman V: Uppsyningsman, kustuppsyningsman, gränsuppsyningsman VI: Kustvakt/gränsridare/vaktmästare VII: Kustroddare
Gradbeteckning på kragen (grupp I - III): I: Överinspektör/överkontrollör/tullförvaltare II: Förste kontrollör, kontrollör, tullfiskal III: Inspektor, kammarskrivare

1925 års uniformsbestämmelser

1925 års uniformsbestämmelser innebar en modernisering uniformen. Gradbeteckningarna utformades så att de högre tulltjänstemännen fick ett enhetligt mössmärke och bar sina gradbeteckningar på uniformsplaggens krage. De lägre tulltjänstemännens mössmärke innehöll dock gradbeteckningen och den försvann därmed från uniformsplaggen. År 1936 tillkom ett särskilt mössmärke för kustbevakningens utsjöbevakning.
Ovan, Tullverkets gradbeteckningar enligt 1925 års uniformsbestämmelser, kavaj och kappa. Gradbeteckning på axeltränsar (grupp I), på axelslejfer (grupp II-VII) respektive som mössmärke (övriga). OBS, mössmärkena är inte skalenliga i förhållande till axelträns och axelslejfer.

1939 års uniformsbestämmelser

Med 1939 års uniformsbestämmelser återkom generaltulldirektörens gradbeteckning. Antalet gradbeteckningsgrupper utökades till femton (Grupp I – XV) förutom generaltulldirektören och expeditionsbud/kontorsvakter. De högre tulltjänstemännen bar sina gradbeteckningar på axeltränsar eller på kragen, de lägre tulltjänstemännen bar dem som mössmärke.
Gradbeteckning på axelklaff (grupp I): I: Kustbevakningsinspektör, tulldirektör Gradbeteckning på kragen (grupp II - VII): II: Byråinspektör, tullöverinspektör, inspektör, tullbevakningschef, tullförvaltare av klass 1 A, tulldirektörsassistent, tullkommissarie III: Tullförvaltare klass 1 B, tullöverkontrollör IV: Tullförvaltare klass 2, förste tullkontrollör, gränsbevakningschef V: Tullkontrollör, tullförvaltare klass 3 VI: Tullförvaltare klass 4, tullkassör VII: Kammarskrivare
Gradbeteckning på mössan (grupp VIII - XII): VIII: Gränstullmästare, tullmästare IX: Tullkontorist, tullöveruppsyningsman, kustöveruppsyningsman, gränsöveruppsyningsman X: Tulluppsyningsman, kustuppsyningsman, gränsuppsyningsman XI: förste expeditionsvakt, förste kustvakt XII: Tillsyningsman, kustvakt XII: Expeditionsvakt, tullvakt, kustbevakningsbiträde Övriga: Expeditionsbud, kontorsvakt
Ovan, Tullverkets gradbeteckningar enligt 1939 års uniformsbestämmelser, kavaj och kappa. Gradbeteckning på axelklaffar, axeltränsar (grupp I-V), på kragen (grupp VI-VIII) samt övriga som mössmärke (grupp IX-XV).
Gradbeteckning på axelklaff (grupp I - V): Generaltulldirektör I: Byråchef, kustbevakningschef II: Byrådirektör, tulldirektör III: Sekreterare, förste revisor, byråinspektör, tullöverinspektör, inspektör, tullbevakningschef, tullförvaltare av klass 1 A, tulldirektörsassistent, tullkommissarie IV: Tullförvaltare klass 1 B, överkontrollör V: Tullförvaltare klass 2, förste tullkontrollör Gradbeteckning på kragen (grupp VI - VIII): VI: Revisor, tullkontrollör, tullförvaltare klass 3 VII: Tullförvaltare klass 4, tullkassör VIII: Kammarskrivare
Gradbeteckning på mössan (grupp IX - XV): IX: Materialförvaltare, tullmästare, tulluppbördsman X: Tullkontorist XI: Tullöveruppsyningsman, kustöveruppsyningsman, gränsöveruppsyningsman XII: Tulluppsyningsman, kustuppsyningsman, gränsuppsyningsman XIII: Förste expeditionsvakt, förste kustvakt XIV: Tillsyningsman, kustvakt XV: Expeditionsvakt, tullvakt, kustbevakningsbiträde Övriga: Expeditionsbud, kontorsvakt

1948 års uniformsbestämmelser

År 1948 minskades antalet gradbeteckningsgrupper till tolv (Grupp I – XII), förutom generaltulldirektören. Gradbeteckningarna i mössan för de lägre tjänstemännen avskaffades. Trots detta skilde mössmärket mellan högre och lägre tjänstemän. Alla tjänstegrader bar nu gradbeteckningarna på kragen på vissa uniformer och på axelklaffarna på andra uniformer.
Ovan, Tullverkets gradbeteckningar enligt 1948 års uniformsbestämmelser, kavaj och kappa, krage. På sommarkavaj och sommarrock bars gradbeteckningarna på axlarna.
Gradbeteckning på kragen (grupp I - V): Generaltulldirektör I: Byråchef, kustbevakningschef II: Byrådirektör, tulldirektör III: Förste byråsekreterare, förste revisor, byråingenjör, byråinspektör, tullöverinspektör, övertullförvaltare, tullförvaltare klass 1 A IV: Tullförvaltare klass 1 B, överkontrollör, kustdistriktschef, gränsbevakningschef V: Tullförvaltare klass 2, förste tullkontrollör
Gradbeteckning på kragen (grupp VI - XII): VI: Revisor, tullkontrollör, tullförvaltare klass 3 VII: Förste kammarskrivare VIII: Kammarskrivare IX: Materialförvaltare, tullmästare, tulluppbördsman, förste tullkontorist, kustöveruppsyningsman i lönegrad 19 X: Tullkontorist, tullöveruppsyningsman, kustöveruppsyningsman, gränsöveruppsyningsman XI: Kontorist, förrådsman, förste expeditionsvakt, tulluppsyningsman, kanslibiträde, kustuppsyningsman, förste kustvakt, gränsuppsyningsman XII: Expeditionsvakt, tillsyningsman, tullvakt, kontorsbiträde, skrivbiträde, kustvakt
Ovan, Tullverkets gradbeteckningar enligt 1948 års uniformsbestämmelser, sommarkavaj och sommarrock, axelklaffar. På sommarkavaj och sommarrock bars gradbeteckningarna på axlarna.
Bilderna på Tullverkets gradbeteckningar kommer från Tullmuseum.
Gradbeteckning på axlarna (grupp I - VI): I. Generaltulldirektör II: Överdirektören, avdelningschef för Brottsbekämpning och Effektiv handel, chef verksledningsstaben III: Övriga avdelningschefer vid huvudkontoret, biträdande avdelningschefer för Brottsbekämpning och Effektiv handel, processchefer, chef kompetenscenter, chef Nationella enheten IV: Nationella chefer inom kärnverksamheten, säkerhetschef, beredskapschef, chef tullskolan, funktionsansvarig, biträdande kompetenscenterchef, chef operativ ledning V: Chef gränsskyddsavdelning och tullkriminalavdelning VI: Biträdande chef gränsskyddsavdelning och tullkriminalavdelning, sektionschef, tullspecialist (nationell specialist) sakkunnig, handläggare med funktionsansvar vid Nationella enheten
Gradbeteckning på axlarna (grupp VII - XII): VII: Vakthavande befäl, hundsamordnare vid kompetenscenter VIII: Gruppchef, projektledare IX: Ställföreträdande gruppchef X: Tullinspektör, mer än 5 års anställning XI: Tullinspektör, mindre än 5 års anställning XII: Tullaspirant

Tullverkets nutida

gradbeteckningar

Tullverkets gradbeteckningar enligt

2012/2013 års uniformsbestämmelser

År 2012 återinfördes gradbeteckningsgrupper. De är nu tolv stycken numrerade med romerska siffror I – XII. I ett uppföljande beslut 2013 knyts Tullverkets olika befattningar till sina respektive gradbeteckningsgrupper. Gradbeteckningssystemet sträcker sig därmed sammanhängande från generaltulldirektör (Grupp I) till aspirant (Grupp XII) oavsett var i organisationen man tjänstgör. Gradbeteckning på axelklaffar:
Ovan, Tullverkets gradbeteckningar enligt 2012/2013 års uniformsbestämmelser, gradbeteckning på axelklaffar.

Kustbevakningens nutida

gradbeteckningar

Kustbevakningens gradbeteckningar enligt

2015 års uniformsbestämmelser

Gradbeteckning på axelklaffar (till vänster) respektive ärmplattor (till höger) för respektive tjänstegrad:
Ovan, Kustbevakningens gradbeteckningar enligt 2015 års uniformsbestämmelser. Anställd ej förordnad som kustbevakningstjänsteman bär lila kläde mellan galonerna. LC = Ledningscentral.

Historiska bilder

Tullen

Tullning av segelfatyg vid hamnen i Kalmar cirka 1910 - 1915. Tullmannen (till höger om masten) heter Geethe. Bild: Kalmar Läns Museum, ID: KLMF.A25193.
Skeppsbron i Stockholm år 1865 med tullpaviljongerna på kajen. Bild: Tullmuseum.
Interiör av Lilla tullhuset på Stadsgården cirka 1900. Packhuskarlar och tulltjänstemän. Bild: Tullmuseum.
Klippans tullstation i Göteborg, 1914.
Tulltjänstemän Stenungsunds tulldistrikt år 1936. Bild: Bohusläns museum, ID: UMFA53690:21633.
Stora Sjötullen på Blockhusudden, Djurgården, Stockholm, 1834. Litografiskt tryck, konstnär Carl Johan Billmark (1804- 1870). Bild: Stockholms stadsmuseum/Wikipedia.

Kustbevakningen

Kustbevakare i uniform 1932. Foto: Julius Johnson. Bild: Trelleborgs museum, ID: TM.EJJ:1141.
Kask vid Tullverkets kustbevakning före 1856. Bild: Tullmuseum.
Kustbevakningsfartyg KBV 257 i Bohuslän år 1978. Foto: Terje Fredh. Bild: Sjöhistoriska museet, ID: Fo170168AF-08.
Tulljakt vid Tullverkets Kustbevakning i Bohuslän, 1910-tal. Bild: Bohusläns museum, ID: UMFA53247:0051.