History Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2021-05-02

History of Swedish Customs Service - 2

Historic Rank Insignias of the Swedish Customs and Coast Guard

Rank structure, under the 1856 staff regulations

Lower ranks 1. Överuppsyningsman, jaktuppsyningsman, kustuppsyningsman 2. Uppsyningsman, gränsridare, övervaktmästare 3. Vaktmästare 4. Roddarkarl, roddare, jaktbåtsman (lowest rank)

1914 Uniform Regulations

The 1914 uniform regulations are considered to be an establishment of the uniform praxis adopted by the Swedish Customs and Coast Guard in 1856.
Above, Swedish Customs rank insignias under the 1914 uniform regulations: jacket and coat.
Rank insignias on the left sleeve (grupp IV - VII): IV: Överuppsymimgsman, kustöveruppsyningsman, gränsöveruppsyningsman V: Uppsyningsman, kustuppsyningsman, gränsuppsyningsman VI: Kustvakt/gränsridare/vaktmästare VII: Kustroddare
Rank insignias, lapels (grupp I - III): I: Överinspektör/överkontrollör/tullförvaltare II: Förste kontrollör, kontrollör, tullfiskal III: Inspektor, kammarskrivare

1925 Uniform Regulations

The 1925 uniform regulations led to a modernization of the uniform. Higher ranked Customs officers wore their rank insignias on the lapels. Lower-ranked officers kept their rank insignias on their cap badges but not on their sleeves anymore. In 1936, a special cap badge was adopted for the Cost Guard officers serving at sea.
Above, Swedish Customs rank insignias under the 1925 uniform regulations; jacket, and coat. Rank insignias worn on shoulder strap (grupp I), lapels (grupp II-VII), and cap badges (övriga).

1939 Uniform Regulations

Under the 1939 uniform regulations, the rank insignia for the Director-General was reintroduced. Besides the Director-General and unranked office personal, the number of ranks was extended to 15 (Grupp I – XV). Higher ranked Customs officers wore their rank insignias either on their shoulders or on their lapels. Lower-ranked officers wore their rank insignias on their cap badges.
Rank insignias, shoulder straps (grupp I): I: Kustbevakningsinspektör, tulldirektör Rank insignias, lapels (grupp II - VII): II: Byråinspektör, tullöverinspektör, inspektör, tullbevakningschef, tullförvaltare av klass 1 A, tulldirektörsassistent, tullkommissarie III: Tullförvaltare klass 1 B, tullöverkontrollör IV: Tullförvaltare klass 2, förste tullkontrollör, gränsbevakningschef V: Tullkontrollör, tullförvaltare klass 3 VI: Tullförvaltare klass 4, tullkassör VII: Kammarskrivare
Rank insignias, Cap badge (grupp VIII - XII): VIII: Gränstullmästare, tullmästare IX: Tullkontorist, tullöveruppsyningsman, kustöveruppsyningsman, gränsöveruppsyningsman X: Tulluppsyningsman, kustuppsyningsman, gränsuppsyningsman XI: förste expeditionsvakt, förste kustvakt XII: Tillsyningsman, kustvakt XII: Expeditionsvakt, tullvakt, kustbevakningsbiträde Övriga: Expeditionsbud, kontorsvakt
Above, Swedish Customs rank insignias under the 1939 uniform regulations; jacket, and coat. Rank insignias worn on shoulder straps (grupp I-V), lapels (grupp VI-VIII) and cap badges (grupp IX-XV).
Rank insignias, shoulder straps (grupp I - V): Generaltulldirektör (Director-General) I: Byråchef, kustbevakningschef (Head of division) II: Byrådirektör, tulldirektör III: Sekreterare, förste revisor, byråinspektör, tullöverinspektör, inspektör, tullbevakningschef, tullförvaltare av klass 1 A, tulldirektörsassistent, tullkommissarie IV: Tullförvaltare klass 1 B, överkontrollör V: Tullförvaltare klass 2, förste tullkontrollör Rank insignias, lapels (grupp VI - VIII): VI: Revisor, tullkontrollör, tullförvaltare klass 3 VII: Tullförvaltare klass 4, tullkassör VIII: Kammarskrivare
Rank insignias, cap badge (grupp IX - XV): IX: Materialförvaltare, tullmästare, tulluppbördsman X: Tullkontorist XI: Tullöveruppsyningsman, kustöveruppsyningsman, gränsöveruppsyningsman XII: Tulluppsyningsman, kustuppsyningsman, gränsuppsyningsman XIII: Förste expeditionsvakt, förste kustvakt XIV: Tillsyningsman, kustvakt XV: Expeditionsvakt, tullvakt, kustbevakningsbiträde Övriga: Expeditionsbud, kontorsvakt

1948 Uniform Regulations

In 1948, besides the Director-General, the number of ranks was reduced to twelve (Grupp I – XII). The rank insignias for lower-ranked Customs officers on their cap badges were removed. All personnel wore now their rank insignias on either their lapels or shoulders, depending on the uniform.
Above, Swedish Customs rank insignias under the 1948 uniform regulations, jacket, coat, worn on the lapels. On the summer uniform, the rank insignias were worn on the shoulder straps.
Rank insignias, lapels/shoulders (grupp I - V): Generaltulldirektör (Director-General) I: Byråchef, kustbevakningschef II: Byrådirektör, tulldirektör III: Förste byråsekreterare, förste revisor, byråingenjör, byråinspektör, tullöverinspektör, övertullförvaltare, tullförvaltare klass 1 A IV: Tullförvaltare klass 1 B, överkontrollör, kustdistriktschef, gränsbevakningschef V: Tullförvaltare klass 2, förste tullkontrollör
Rank insignias, lapels/shoulders (grupp VI - XII): VI: Revisor, tullkontrollör, tullförvaltare klass 3 VII: Förste kammarskrivare VIII: Kammarskrivare IX: Materialförvaltare, tullmästare, tulluppbördsman, förste tullkontorist, kustöveruppsyningsman i lönegrad 19 X: Tullkontorist, tullöveruppsyningsman, kustöveruppsyningsman, gränsöveruppsyningsman XI: Kontorist, förrådsman, förste expeditionsvakt, tulluppsyningsman, kanslibiträde, kustuppsyningsman, förste kustvakt, gränsuppsyningsman XII: Expeditionsvakt, tillsyningsman, tullvakt, kontorsbiträde, skrivbiträde, kustvakt
Above, Swedish Customs rank insignias under the 1948 uniform regulations, summer jacket, summer coat, worn on the shoulder straps.
Images of the Customs rank insignias; Source Swedish Customs Museum (Tullmuseum).

Customs - Today’s Rank Insignias

Swedish Customs (Tullverket) Rank Insignias under the 2012/2013 Uniform Regulations

Under the 2013/2012 uniform regulations, the Swedish Customs (Swe: Tullverket or simply Tullen) has twelve groups of ranks designated Grupp I to XII (Group I to XII) - Roman numerals. The rank structure is coherent from the Director-General (Generaltulldirektör (Grupp I)) to the Aspirant (Grupp XII) independent where in the organization, a member of the staff serves. The rank insignias are worn on the shoulder straps:
Rank insignias, shoulders (grupp I - VI): I. Generaltulldirektör (Director-General) II: Överdirektören, avdelningschef för Brottsbekämpning och Effektiv handel, chef verksledningsstaben III: Övriga avdelningschefer vid huvudkontoret, biträdande avdelningschefer för Brottsbekämpning och Effektiv handel, processchefer, chef kompetenscenter, chef Nationella enheten IV: Nationella chefer inom kärnverksamheten, säkerhetschef, beredskapschef, chef tullskolan, funktionsansvarig, biträdande kompetenscenterchef, chef operativ ledning V: Chef gränsskyddsavdelning och tullkriminalavdelning VI: Biträdande chef gränsskyddsavdelning och tullkriminalavdelning, sektionschef, tullspecialist (nationell specialist) sakkunnig, handläggare med funktionsansvar vid Nationella enheten
Rank insignias, shoulders (grupp VII - XII): VII: Vakthavande befäl, hundsamordnare vid kompetenscenter VIII: Gruppchef, projektledare IX: Ställföreträdande gruppchef X: Tullinspektör, mer än 5 års anställning (After five years in the grade.) XI: Tullinspektör, mindre än 5 års anställning (Less than five years in the grade.) XII: Tullaspirant (Trainee)
Above, Swedish Customs rank insignias under the 2012/2013 uniform regulations, worn on the shoulder straps.

Coast Guard - Today’s Rank Insignias

Swedish Coast Guard (Kustbevakningen) Rank Insignias under the 2015 Uniform Regulations

Depending on the uniform garment, the rank insignias of the Swedish Coast Guard (Swe: Kustbevakningen) are either worn on the shoulders or the left upper sleeve. Each rank insignia below are shown twice; to the left the insignia worn on the shoulders and to the right on the sleeve (badge):
Above, the Swedish Coast Guard rank insignias under the 2015 uniform regulations. Employees not appointed as Coast Guard officials wear purple stripes between the yellow stripes on their rank insignias. LC = Ledningscentral (Command Center).

Historic Images

Swedish Customs

Customs clearance of a sailing ship in the port of Kalmar circa 1910 - 1915. The Customs officer is standing to the right of the mast. Image: Kalmar Läns Museum, ID: KLMF.A25193. Skeppsbron, Stockholm in 1865 with the customs houses on the quay. Image: Tullmuseum. Interior of customs house “Lilla tullhuset” at Stadsgården, Stockholm circa 1900. Customs warehouse porters and customs officers.  Image: Tullmuseum. Klippan Customs station in Gothenburg, 1914. Customs officers, Stenungsund Customs District in 1936. Image: Bohusläns museum, ID: UMFA53690:21633. Customs House “Stora Sjötullen” at Blockhusudden, Djurgården, Stockholm, 1834. Lithographic print, artist Carl Johan Billmark (1804-1870). Image: Stockholms stadsmuseum/Wikipedia.

Swedish Coast Guard

Coast Guard officers wearing uniform, 1932. Photo: Julius Johnson. Image: Trelleborgs museum, ID: TM.EJJ:1141. Helmet used by Coast Guard officers with the Swedish Customs before  1856. Image: Tullmuseum. Customs yacht with the Customs Coast Guard unit in Bohuslän, 1910s. Image: Bohusläns museum, ID: UMFA53247:0051. Coast Guard patrol vessel KBV 257 in Bohuslän in 1978. Photo: Terje Fredh. Image: Sjöhistoriska museet, ID: Fo170168AF-08.

Related Links

History of Swedish Customs and Coast Guard History of Swedish Lighthouse and Pilotage Services Domestic Travel Certificates Citizenship and Passports, Sweden History of Swedish Police

Source References

Tullverket (Swedish Customs) Tullmuseum (Swedish Customs Museum) Kustbevakningen (Swedish Coast Guard) Wikipedia Förvaltningshistorik. 8. Tull, gräns- och kustbevakning, Beata Losman. Kriget mot smugglarna, artikel av Magnus Olofsson i Populär Historia 8/2015. Gradbeteckningar från 1914 års uniformsbestämmelser till och med 2012/2013 års uniformsbestämmelser. Tullverket. Gradbeteckningar enligt 2015 års uniformsbestämmelser. Kustbevakningen. Top of page
xxxxx Swegen xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
History Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2021-05-02

History of Swedish Customs

Service - 2

Historic Rank Insignias of the

Swedish Customs and Coast

Guard

Rank structure, under the 1856 staff

regulations

Lower ranks 1. Överuppsyningsman, jaktuppsyningsman, kustuppsyningsman 2. Uppsyningsman, gränsridare, övervaktmästare 3. Vaktmästare 4. Roddarkarl, roddare, jaktbåtsman (lowest rank)

1914 Uniform Regulations

The 1914 uniform regulations are considered to be an establishment of the uniform praxis adopted by the Swedish Customs and Coast Guard in 1856.
Above, Swedish Customs rank insignias under the 1914 uniform regulations: jacket and coat.
Rank insignias on the left sleeve (grupp IV - VII): IV: Överuppsymimgsman, kustöveruppsyningsman, gränsöveruppsyningsman V: Uppsyningsman, kustuppsyningsman, gränsuppsyningsman VI: Kustvakt/gränsridare/vaktmästare VII: Kustroddare
Rank insignias, lapels (grupp I - III): I: Överinspektör/överkontrollör/tullförvaltare II: Förste kontrollör, kontrollör, tullfiskal III: Inspektor, kammarskrivare

1925 Uniform Regulations

The 1925 uniform regulations led to a modernization of the uniform. Higher ranked Customs officers wore their rank insignias on the lapels. Lower-ranked officers kept their rank insignias on their cap badges but not on their sleeves anymore. In 1936, a special cap badge was adopted for the Cost Guard officers serving at sea.
Above, Swedish Customs rank insignias under the 1925 uniform regulations; jacket, and coat. Rank insignias worn on shoulder strap (grupp I), lapels (grupp II-VII), and cap badges (övriga).

1939 Uniform Regulations

Under the 1939 uniform regulations, the rank insignia for the Director-General was reintroduced. Besides the Director-General and unranked office personal, the number of ranks was extended to 15 (Grupp I – XV). Higher ranked Customs officers wore their rank insignias either on their shoulders or on their lapels. Lower-ranked officers wore their rank insignias on their cap badges.
Rank insignias, shoulder straps (grupp I): I: Kustbevakningsinspektör, tulldirektör Rank insignias, lapels (grupp II - VII): II: Byråinspektör, tullöverinspektör, inspektör, tullbevakningschef, tullförvaltare av klass 1 A, tulldirektörsassistent, tullkommissarie III: Tullförvaltare klass 1 B, tullöverkontrollör IV: Tullförvaltare klass 2, förste tullkontrollör, gränsbevakningschef V: Tullkontrollör, tullförvaltare klass 3 VI: Tullförvaltare klass 4, tullkassör VII: Kammarskrivare
Rank insignias, Cap badge (grupp VIII - XII): VIII: Gränstullmästare, tullmästare IX: Tullkontorist, tullöveruppsyningsman, kustöveruppsyningsman, gränsöveruppsyningsman X: Tulluppsyningsman, kustuppsyningsman, gränsuppsyningsman XI: förste expeditionsvakt, förste kustvakt XII: Tillsyningsman, kustvakt XII: Expeditionsvakt, tullvakt, kustbevakningsbiträde Övriga: Expeditionsbud, kontorsvakt
Above, Swedish Customs rank insignias under the 1939 uniform regulations; jacket, and coat. Rank insignias worn on shoulder straps (grupp I-V), lapels (grupp VI-VIII) and cap badges (grupp IX-XV).
Rank insignias, shoulder straps (grupp I - V): Generaltulldirektör (Director-General) I: Byråchef, kustbevakningschef (Head of division) II: Byrådirektör, tulldirektör III: Sekreterare, förste revisor, byråinspektör, tullöverinspektör, inspektör, tullbevakningschef, tullförvaltare av klass 1 A, tulldirektörsassistent, tullkommissarie IV: Tullförvaltare klass 1 B, överkontrollör V: Tullförvaltare klass 2, förste tullkontrollör Rank insignias, lapels (grupp VI - VIII): VI: Revisor, tullkontrollör, tullförvaltare klass 3 VII: Tullförvaltare klass 4, tullkassör VIII: Kammarskrivare
Rank insignias, cap badge (grupp IX - XV): IX: Materialförvaltare, tullmästare, tulluppbördsman X: Tullkontorist XI: Tullöveruppsyningsman, kustöveruppsyningsman, gränsöveruppsyningsman XII: Tulluppsyningsman, kustuppsyningsman, gränsuppsyningsman XIII: Förste expeditionsvakt, förste kustvakt XIV: Tillsyningsman, kustvakt XV: Expeditionsvakt, tullvakt, kustbevakningsbiträde Övriga: Expeditionsbud, kontorsvakt

1948 Uniform Regulations

In 1948, besides the Director-General, the number of ranks was reduced to twelve (Grupp I – XII). The rank insignias for lower-ranked Customs officers on their cap badges were removed. All personnel wore now their rank insignias on either their lapels or shoulders, depending on the uniform.
Above, Swedish Customs rank insignias under the 1948 uniform regulations, jacket, coat, worn on the lapels. On the summer uniform, the rank insignias were worn on the shoulder straps.
Rank insignias, lapels/shoulders (grupp I - V): Generaltulldirektör (Director-General) I: Byråchef, kustbevakningschef II: Byrådirektör, tulldirektör III: Förste byråsekreterare, förste revisor, byråingenjör, byråinspektör, tullöverinspektör, övertullförvaltare, tullförvaltare klass 1 A IV: Tullförvaltare klass 1 B, överkontrollör, kustdistriktschef, gränsbevakningschef V: Tullförvaltare klass 2, förste tullkontrollör
Rank insignias, lapels/shoulders (grupp VI - XII): VI: Revisor, tullkontrollör, tullförvaltare klass 3 VII: Förste kammarskrivare VIII: Kammarskrivare IX: Materialförvaltare, tullmästare, tulluppbördsman, förste tullkontorist, kustöveruppsyningsman i lönegrad 19 X: Tullkontorist, tullöveruppsyningsman, kustöveruppsyningsman, gränsöveruppsyningsman XI: Kontorist, förrådsman, förste expeditionsvakt, tulluppsyningsman, kanslibiträde, kustuppsyningsman, förste kustvakt, gränsuppsyningsman XII: Expeditionsvakt, tillsyningsman, tullvakt, kontorsbiträde, skrivbiträde, kustvakt
Above, Swedish Customs rank insignias under the 1948 uniform regulations, summer jacket, summer coat, worn on the shoulder straps.
Images of the Customs rank insignias; Source Swedish Customs Museum (Tullmuseum).
Rank insignias, shoulders (grupp I - VI): I. Generaltulldirektör (Director-General) II: Överdirektören, avdelningschef för Brottsbekämpning och Effektiv handel, chef verksledningsstaben III: Övriga avdelningschefer vid huvudkontoret, biträdande avdelningschefer för Brottsbekämpning och Effektiv handel, processchefer, chef kompetenscenter, chef Nationella enheten IV: Nationella chefer inom kärnverksamheten, säkerhetschef, beredskapschef, chef tullskolan, funktionsansvarig, biträdande kompetenscenterchef, chef operativ ledning V: Chef gränsskyddsavdelning och tullkriminalavdelning VI: Biträdande chef gränsskyddsavdelning och tullkriminalavdelning, sektionschef, tullspecialist (nationell specialist) sakkunnig, handläggare med funktionsansvar vid Nationella enheten
Rank insignias, shoulders (grupp VII - XII): VII: Vakthavande befäl, hundsamordnare vid kompetenscenter VIII: Gruppchef, projektledare IX: Ställföreträdande gruppchef X: Tullinspektör, mer än 5 års anställning (After five years in the grade.) XI: Tullinspektör, mindre än 5 års anställning (Less than five years in the grade.) XII: Tullaspirant (Trainee)

Customs - Today’s Rank Insignias

Swedish Customs (Tullverket) Rank Insignias

under the 2012/2013 Uniform Regulations

Under the 2013/2012 uniform regulations, the Swedish Customs (Swe: Tullverket or simply Tullen) has twelve groups of ranks designated Grupp I to XII (Group I to XII) - Roman numerals. The rank structure is coherent from the Director- General (Generaltulldirektör (Grupp I)) to the Aspirant (Grupp XII) independent where in the organization, a member of the staff serves. The rank insignias are worn on the shoulder straps:
Above, Swedish Customs rank insignias under the 2012/2013 uniform regulations, worn on the shoulder straps.

Coast Guard - Today’s Rank

Insignias

Swedish Coast Guard (Kustbevakningen)

Rank Insignias under the 2015 Uniform

Regulations

Depending on the uniform garment, the rank insignias of the Swedish Coast Guard (Swe: Kustbevakningen) are either worn on the shoulders or the left upper sleeve. Each rank insignia below are shown twice; to the left the insignia worn on the shoulders and to the right on the sleeve (badge):
Above, the Swedish Coast Guard rank insignias under the 2015 uniform regulations. Employees not appointed as Coast Guard officials wear purple stripes between the yellow stripes on their rank insignias. LC = Ledningscentral (Command Center).

Historic Images

Swedish Customs

Customs clearance of a sailing ship in the port of Kalmar circa 1910 - 1915. The Customs officer is standing to the right of the mast. Image: Kalmar Läns Museum, ID: KLMF.A25193. Skeppsbron, Stockholm in 1865 with the customs houses on the quay. Image: Tullmuseum. Interior of customs house “Lilla tullhuset” at Stadsgården, Stockholm circa 1900. Customs warehouse porters and customs officers.  Image: Tullmuseum. Klippan Customs station in Gothenburg, 1914. Customs officers, Stenungsund Customs District in 1936. Image: Bohusläns museum, ID: UMFA53690:21633. Customs House “Stora Sjötullen” at Blockhusudden, Djurgården, Stockholm, 1834. Lithographic print, artist Carl Johan Billmark (1804-1870). Image: Stockholms stadsmuseum/Wikipedia.

Swedish Coast Guard

Coast Guard officers wearing uniform, 1932. Photo: Julius Johnson. Image: Trelleborgs museum, ID: TM.EJJ:1141. Helmet used by Coast Guard officers with the Swedish Customs before  1856. Image: Tullmuseum. Coast Guard patrol vessel KBV 257 in Bohuslän in 1978. Photo: Terje Fredh. Image: Sjöhistoriska museet, ID: Fo170168AF-08.  Customs yacht with the Customs Coast Guard unit in Bohuslän, 1910s. Image: Bohusläns museum, ID: UMFA53247:0051.

Related Links

History of Swedish Customs and Coast Guard History of Swedish Lighthouse and Pilotage Services Domestic Travel Certificates Citizenship and Passports, Sweden History of Swedish Police

Source References

Tullverket (Swedish Customs) Tullmuseum (Swedish Customs Museum) Kustbevakningen (Swedish Coast Guard) Wikipedia Förvaltningshistorik. 8. Tull, gräns- och kustbevakning, Beata Losman. Kriget mot smugglarna, artikel av Magnus Olofsson i Populär Historia 8/2015. Gradbeteckningar från 1914 års uniformsbestämmelser till och med 2012/2013 års uniformsbestämmelser. Tullverket. Gradbeteckningar enligt 2015 års uniformsbestämmelser. Kustbevakningen. Top of page