Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-09-12

Sockenregister

I och med 1634-års regeringsform fick Sverige en ny förvaltningsapparat. En viktig del i detta var den lokala administrationen som utgjordes av länen. Som en följd av den nya organisation av förvaltningen fick Sverige och Finland en ny länsindelning. Själva Sverige delades in i 12 län och den finska delen i 5 län.

De fem finska länen 1634:

1. Åbo och Björneborgs län (Turun ja Porin lääni) 2. Nylands och Tavastehus län (Uudenmaan ja Hämeen lääni) 3. Viborgs och Nyslotts län (Viipurin ja Savonlinnan lääni) 4. Österbottens län (Pohjanmaan lääni) 5. Kexkholms län (Käkisalmen lääni) Karta över den finska länsindelningen enligt 1634-års regeringsform. Finlands indelningar i län, härader och socknar har under årens lopp genomgått många och omfattande ändringar, betydligt fler än i Sverige. Dessa ändrade indelningar har berott på främst två orsaker: Ändrad administrativ indelning Förluster av landområden i sydöstra Finland De avträdda landområdena innebar justeringar av de delade och kvarvarande länen och socknarna. Både efter freden i Nystad 1721 och efter freden i Åbo 1743 avträddes betydande områden, främst i Viborgs län. En stor administrativ länsreglering skedde i Finland år 1775. Vid denna reglering var det många av socknarna som inte fick sina gränser justerade. Detta innebar för vissa socknar att delar av socknen hamnade i olika län. Detta gäller även härader. Ytterligare försvåras forskningen av att i vissa fall så justerades socknens administrativa område medan det kristliga området låg kvar som tidigare. På samma ort kunde det därför finnas två socknar med samma namn (den världsliga socknen och den kyrkliga) men hade delvis olika territoriella gränser. Vidare har det tillkommit nya socknar vilket i regel inneburit att den gamla socknen delats. Det finns även exempel på som socknar sammanslagits och fått ett helt nytt namn eller behållit namnet från en av socknarna. Så när man pratar socken så är man samtidigt beroende av tidpunkten för att exakt kunna veta vilket område den omfattade. Allt det här ställer naturligtvis till problem för soldatforskaren.

Stavning av sockennamnen

De sockennamn som används på dessa websidor är de sockennamn som används i Kongl. Krigsvetenskapsakademins skrift från 1852. Socknarna i Finland har i regel finska namn. Vissa har dock svenska namn. En del har både det finska namnet och det svenska i texten. Vad gäller stavningen av sockennamnen så är de således från 1800-talets mitt och i många fall föråldrade, dvs det finns säkert en modernare stavning idag. Av de finska sockennamnen så är säkert de flesta korrekt stavade, men det finns nog en hel del namn som har en slags "försvenskad" stavning av de finska namnen. Jag har inte haft någon möjlighet att normalisera stavningen av sockennamnen. Detta måste beaktas när man söker i sockenregistret. Om någon vet med sig att ett namn är felstavat (härad eller socken) så tar jag tacksamt emot rättelser. Många socknar har fler än ett regemente inom sitt område. Då rotenamnen inte finns med i Krigsvetenskapsakademins skrift kan det i värsta fall innebära att man måste leta efter soldaten i två eller fler regementen.

Sockenregistret

A - G, H - J, K - L, M - O, P - R, S - T, U - Ö, Nästa steg

Assikkala

Tavastehus infanteriregemente Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente

Birkkala

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente Björneborgs infanteriregemente

Bjerno

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente Åbo läns infanteriregemente

Borgå

Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente Nylands infanteriregemente

Christina

Viborgs och Nyslotts läns kavalleriregemente Savolax regemente

Elimä

Viborgs och Nyslotts läns kavalleriregemente Kymmenegårds regemente (fd. Viborgs läns reg.)

Esbo

Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente Nylands infanteriregemente

Eura

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente Björneborgs infanteriregemente

Eura Åminne

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente Åbo läns infanteriregemente Björneborgs infanteriregemente

Gamla Karleby

Österbottens regemente

Haliko

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente Åbo läns infanteriregemente

Hauho

Tavastehus infanteriregemente Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente

Helsing

Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente Nylands infanteriregemente

Hirvinsalmi kap.

Savolax regemente

Hollola

Tavastehus infanteriregemente Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente

Hvittis

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente Björneborgs infanteriregemente

Idensalmi

Savolax regemente

Ijå

Österbottens regemente

Ikalis

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente Björneborgs infanteriregemente

Ilmola

Österbottens regemente

Ingo

Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente Nylands infanteriregemente

Indelningsverket, Finlands indelningar (2)

Innehåll (klicka på önskat avsnitt i den grå listen):

Janakkala

Tavastehus infanteriregemente Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente Nylands infanteriregemente

Jokkas

Viborgs och Nyslotts läns kavalleriregemente Savolax regemente

Jorois

Viborgs och Nyslotts läns kavalleriregemente Savolax regemente

Joutsinus

Viborgs och Nyslotts läns kavalleriregemente Kymmenegårds regemente (fd. Viborgs läns reg.)

Jämsä

Tavastehus infanteriregemente Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente

Jäskis

Viborgs och Nyslotts läns kavalleriregemente Kymmenegårds regemente (fd. Viborgs läns reg.)

Kalajoki

Österbottens regemente

Kalvola

Tavastehus infanteriregemente Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente

Kangasala

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente Björneborgs infanteriregemente

Kangasniemi

Savolax regemente

Karis

Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente Karis Nylands infanteriregemente

Karislojo

Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente Nylands infanteriregemente

Karku

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente Björneborgs infanteriregemente

Karlö

Österbottens regemente

Kelvio

Österbottens regemente

Kemi

Österbottens regemente

Kerimäki

Viborgs och Nyslotts läns kavalleriregemente Savolax regemente

Keuru

Tavastehus infanteriregemente Björneborgs infanteriregemente

Kikala

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente Åbo läns infanteriregemente

Kimito

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente

Kisko

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente Åbo läns infanteriregemente Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente

Kjulo

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente

Kourevesi (av Längelmäki)

Björneborgs infanteriregemente

Kulsiala

Tavastehus infanteriregemente Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente

Kumo

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente Björneborgs infanteriregemente

Kuopio

Savolax regemente

Kymmene

Viborgs och Nyslotts läns kavalleriregemente Kymmenegårds regemente (fd. Viborgs läns reg.)

Kyrkslätt

Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente Nylands infanteriregemente

Kyro

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente Björneborgs infanteriregemente

Laihela

Österbottens regemente

Lampis

Tavastehus infanteriregemente Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente

Lapfjärd

Österbottens regemente

Lappo

Österbottens regemente Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente Åbo läns infanteriregemente

Lapträsk

Viborgs och Nyslotts läns kavalleriregemente Kymmenegårds regemente (fd. Viborgs läns reg.)

Lapväsi (Villmanstrand)

Viborgs och Nyslotts läns kavalleriregemente Kymmenegårds regemente (fd. Viborgs läns reg.)

Leihijärvi (Hattula)

Tavastehus infanteriregemente Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente

Lemo

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente Åbo läns infanteriregemente

Lempälä

Björneborgs infanteriregemente

Leppävirtä

Savolax regemente

Letala

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente Åbo läns infanteriregemente

Lill Kyro

Österbottens regemente

Limingo

Österbottens regemente

Lohjo

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente

Lohteå

Österbottens regemente

Lojmjoki

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente Åbo läns infanteriregemente

Lojo

Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente Nylands infanteriregemente

Loppis

Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente Nylands infanteriregemente

Lumäki

Viborgs och Nyslotts läns kavalleriregemente Kymmenegårds regemente (fd. Viborgs läns reg.)

Lundo

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente Åbo läns infanteriregemente

Lämpälä

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente

Längelmäki

Tavastehus infanteriregemente Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente

Malax

Österbottens regemente

Masko

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente Åbo läns infanteriregemente

Menduharju

Viborgs och Nyslotts läns kavalleriregemente Savolax regemente Kymmenegårds regemente (fd. Viborgs läns reg.)

Merimasko

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente

Messuby

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente Björneborgs infanteriregemente

Muohijärvi

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente Björneborgs infanteriregemente

Mustasaari (Vasa)

Österbottens regemente

Mäskälä

Tavastehus infanteriregemente

Mäskälä (Våno)

Tavastehus infanteriregemente Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente

Nagu

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente

Nerpes

Österbottens regemente

Nousis

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente Åbo läns infanteriregemente

Ny Karleby

Österbottens regemente

Nyby

Tavastehus infanteriregemente Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente

Nykyrka

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente Åbo läns infanteriregemente

Orivesi

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente

Padasjoki

Tavastehus infanteriregemente Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente

Pargas

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente

Pelkänä

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente Tavastehus infanteriregemente Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente Björneborgs infanteriregemente

Pemar

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente Åbo läns infanteriregemente

Perno

Nylands infanteriregemente Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente

Piexämäki

Viborgs och Nyslotts läns kavalleriregemente Savolax regemente

Piikie

Åbo läns infanteriregemente

Piikii

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente

Pojo

Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente Nylands infanteriregemente

Portas (Somero o. Tamela)

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente Åbo läns infanteriregemente Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente Nylands infanteriregemente

Pudasjärvi

Österbottens regemente

Pumala

Viborgs och Nyslotts läns kavalleriregemente Savolax regemente

Pungalaito

Björneborgs infanteriregemente

Pyhäjoki

Österbottens regemente

Pyhäma

Åbo läns infanteriregemente

Pyttis

Viborgs och Nyslotts läns kavalleriregemente Kymmenegårds regemente (fd. Viborgs läns reg.) Pöijtis Åbo läns infanteriregemente

Pöytis

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente

Randasalmi

Viborgs och Nyslotts läns kavalleriregemente Savolax regemente

Raumo

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente Åbo läns infanteriregemente

Rautalampi

Tavastehus infanteriregemente

Rengo

Tavastehus infanteriregemente Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente

Reso

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente Åbo läns infanteriregemente

Rimito

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente

Rouvesi

Björneborgs infanteriregemente

Ruokalax

Viborgs och Nyslotts läns kavalleriregemente Kymmenegårds regemente (fd. Viborgs läns reg.)

Sagu

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente Åbo läns infanteriregemente

Sahalax

Tavastehus infanteriregemente Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente

Saivitaipal

Viborgs och Nyslotts läns kavalleriregemente Kymmenegårds regemente (fd. Viborgs läns reg.)

Salo

Österbottens regemente

Saris (Urdiala)

Tavastehus infanteriregemente Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente Nylands infanteriregemente

Sibbo

Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente Nylands infanteriregemente

Siikajoki

Österbottens regemente

Sjundo

Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente Nylands infanteriregemente

St. Karin

Åbo läns infanteriregemente

St. Karin, Åbo

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente

St. Maria (Vårfrukyrka), Åbo

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente

St. Maria (Vårfrukyrko)

Åbo läns infanteriregemente

St. Michel

Viborgs och Nyslotts läns kavalleriregemente Savolax regemente

St. Mårten (Nyby)

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente Åbo läns infanteriregemente

Stor Kyro

Österbottens regemente

Sulkava

Viborgs och Nyslotts läns kavalleriregemente Savolax regemente

Syssmä

Tavastehus infanteriregemente Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente

Säkjervi

Viborgs och Nyslotts läns kavalleriregemente Kymmenegårds regemente (fd. Viborgs läns reg.)

Säkylä

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente

Säminge

Viborgs och Nyslotts läns kavalleriregemente Savolax regemente

Säxmäki

Tavastehus infanteriregemente Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente

Taipalsaari

Viborgs och Nyslotts läns kavalleriregemente Kymmenegårds regemente (fd. Viborgs läns reg.)

Tenala

Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente Nylands infanteriregemente

Tennilä

Tavastehus infanteriregemente Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente Nylands infanteriregemente

Tuulois

Tavastehus infanteriregemente Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente

Tyrvis

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente Björneborgs infanteriregemente

Töfsala

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente

Uleå

Österbottens regemente

Ulfsby

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente Björneborgs infanteriregemente

Uskela

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente Åbo läns infanteriregemente

Valkiala

Viborgs och Nyslotts läns kavalleriregemente Kymmenegårds regemente (fd. Viborgs läns reg.)

Vederlax

Kymmenegårds regemente (fd. Viborgs läns reg.)

Vekelax (Fredrikshamn)

Viborgs och Nyslotts läns kavalleriregemente Kymmenegårds regemente (fd. Viborgs läns reg.)

Vemo

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente Åbo läns infanteriregemente

Verolax

Viborgs och Nyslotts läns kavalleriregemente

Vesilax

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente Björneborgs infanteriregemente

Vihtis

Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente Nylands infanteriregemente

Virmo

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente Åbo läns infanteriregemente

Vörå

Österbottens regemente

Nästa steg

Börja med att titta i "sockenregistret" ovan för att ta reda på vilket regemente som soldaten tjänstgjorde vid. I "indelningar per regemente" kan du sen få fram kompaniet. Indelningar per regemente

Källreferenser

1. Fd. finska arméns indelning och förläggning, Kongl. Krigs-vetenskaps-Akademins tidskrift, n:o 9, september 1852 samt n:o 10 oktober 1852
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-09-12

Sockenregister

I och med 1634-års regeringsform fick Sverige en ny förvaltningsapparat. En viktig del i detta var den lokala administrationen som utgjordes av länen. Som en följd av den nya organisation av förvaltningen fick Sverige och Finland en ny länsindelning. Själva Sverige delades in i 12 län och den finska delen i 5 län.

De fem finska länen 1634:

1. Åbo och Björneborgs län (Turun ja Porin lääni) 2. Nylands och Tavastehus län (Uudenmaan ja Hämeen lääni) 3. Viborgs och Nyslotts län (Viipurin ja Savonlinnan lääni) 4. Österbottens län (Pohjanmaan lääni) 5. Kexkholms län (Käkisalmen lääni) Karta över den finska länsindelningen enligt 1634- års regeringsform. Finlands indelningar i län, härader och socknar har under årens lopp genomgått många och omfattande ändringar, betydligt fler än i Sverige. Dessa ändrade indelningar har berott på främst två orsaker: Ändrad administrativ indelning Förluster av landområden i sydöstra Finland De avträdda landområdena innebar justeringar av de delade och kvarvarande länen och socknarna. Både efter freden i Nystad 1721 och efter freden i Åbo 1743 avträddes betydande områden, främst i Viborgs län. En stor administrativ länsreglering skedde i Finland år 1775. Vid denna reglering var det många av socknarna som inte fick sina gränser justerade. Detta innebar för vissa socknar att delar av socknen hamnade i olika län. Detta gäller även härader. Ytterligare försvåras forskningen av att i vissa fall så justerades socknens administrativa område medan det kristliga området låg kvar som tidigare. På samma ort kunde det därför finnas två socknar med samma namn (den världsliga socknen och den kyrkliga) men hade delvis olika territoriella gränser. Vidare har det tillkommit nya socknar vilket i regel inneburit att den gamla socknen delats. Det finns även exempel på som socknar sammanslagits och fått ett helt nytt namn eller behållit namnet från en av socknarna. Så när man pratar socken så är man samtidigt beroende av tidpunkten för att exakt kunna veta vilket område den omfattade. Allt det här ställer naturligtvis till problem för soldatforskaren.

Stavning av sockennamnen

De sockennamn som används på dessa websidor är de sockennamn som används i Kongl. Krigsvetenskapsakademins skrift från 1852. Socknarna i Finland har i regel finska namn. Vissa har dock svenska namn. En del har både det finska namnet och det svenska i texten. Vad gäller stavningen av sockennamnen så är de således från 1800-talets mitt och i många fall föråldrade, dvs det finns säkert en modernare stavning idag. Av de finska sockennamnen så är säkert de flesta korrekt stavade, men det finns nog en hel del namn som har en slags "försvenskad" stavning av de finska namnen. Jag har inte haft någon möjlighet att normalisera stavningen av sockennamnen. Detta måste beaktas när man söker i sockenregistret. Om någon vet med sig att ett namn är felstavat (härad eller socken) så tar jag tacksamt emot rättelser. Många socknar har fler än ett regemente inom sitt område. Då rotenamnen inte finns med i Krigsvetenskapsakademins skrift kan det i värsta fall innebära att man måste leta efter soldaten i två eller fler regementen.

Sockenregistret

A - G, H - J, K - L, M - O, P - R, S - T, U - Ö, Nästa steg

Assikkala

Tavastehus infanteriregemente Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente

Birkkala

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente Björneborgs infanteriregemente

Bjerno

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente Åbo läns infanteriregemente

Borgå

Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente Nylands infanteriregemente

Christina

Viborgs och Nyslotts läns kavalleriregemente Savolax regemente

Elimä

Viborgs och Nyslotts läns kavalleriregemente Kymmenegårds regemente (fd. Viborgs läns reg.)

Esbo

Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente Nylands infanteriregemente

Eura

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente Björneborgs infanteriregemente

Eura Åminne

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente Åbo läns infanteriregemente Björneborgs infanteriregemente

Gamla Karleby

Österbottens regemente

Haliko

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente Åbo läns infanteriregemente

Hauho

Tavastehus infanteriregemente Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente

Helsing

Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente Nylands infanteriregemente

Hirvinsalmi kap.

Savolax regemente

Hollola

Tavastehus infanteriregemente Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente

Hvittis

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente Björneborgs infanteriregemente

Idensalmi

Savolax regemente

Ijå

Österbottens regemente

Ikalis

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente Björneborgs infanteriregemente

Ilmola

Österbottens regemente

Ingo

Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente Nylands infanteriregemente

Indelningsverket, Finlands

indelningar (2)

Janakkala

Tavastehus infanteriregemente Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente Nylands infanteriregemente

Jokkas

Viborgs och Nyslotts läns kavalleriregemente Savolax regemente

Jorois

Viborgs och Nyslotts läns kavalleriregemente Savolax regemente

Joutsinus

Viborgs och Nyslotts läns kavalleriregemente Kymmenegårds regemente (fd. Viborgs läns reg.)

Jämsä

Tavastehus infanteriregemente Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente

Jäskis

Viborgs och Nyslotts läns kavalleriregemente Kymmenegårds regemente (fd. Viborgs läns reg.)

Kalajoki

Österbottens regemente

Kalvola

Tavastehus infanteriregemente Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente

Kangasala

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente Björneborgs infanteriregemente

Kangasniemi

Savolax regemente

Karis

Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente Karis Nylands infanteriregemente

Karislojo

Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente Nylands infanteriregemente

Karku

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente Björneborgs infanteriregemente

Karlö

Österbottens regemente

Kelvio

Österbottens regemente

Kemi

Österbottens regemente

Kerimäki

Viborgs och Nyslotts läns kavalleriregemente Savolax regemente

Keuru

Tavastehus infanteriregemente Björneborgs infanteriregemente

Kikala

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente Åbo läns infanteriregemente

Kimito

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente

Kisko

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente Åbo läns infanteriregemente Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente

Kjulo

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente

Kourevesi (av Längelmäki)

Björneborgs infanteriregemente

Kulsiala

Tavastehus infanteriregemente Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente

Kumo

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente Björneborgs infanteriregemente

Kuopio

Savolax regemente

Kymmene

Viborgs och Nyslotts läns kavalleriregemente Kymmenegårds regemente (fd. Viborgs läns reg.)

Kyrkslätt

Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente Nylands infanteriregemente

Kyro

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente Björneborgs infanteriregemente

Laihela

Österbottens regemente

Lampis

Tavastehus infanteriregemente Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente

Lapfjärd

Österbottens regemente

Lappo

Österbottens regemente Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente Åbo läns infanteriregemente

Lapträsk

Viborgs och Nyslotts läns kavalleriregemente Kymmenegårds regemente (fd. Viborgs läns reg.)

Lapväsi (Villmanstrand)

Viborgs och Nyslotts läns kavalleriregemente Kymmenegårds regemente (fd. Viborgs läns reg.)

Leihijärvi (Hattula)

Tavastehus infanteriregemente Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente

Lemo

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente Åbo läns infanteriregemente

Lempälä

Björneborgs infanteriregemente

Leppävirtä

Savolax regemente

Letala

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente Åbo läns infanteriregemente

Lill Kyro

Österbottens regemente

Limingo

Österbottens regemente

Lohjo

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente

Lohteå

Österbottens regemente

Lojmjoki

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente Åbo läns infanteriregemente

Lojo

Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente Nylands infanteriregemente

Loppis

Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente Nylands infanteriregemente

Lumäki

Viborgs och Nyslotts läns kavalleriregemente Kymmenegårds regemente (fd. Viborgs läns reg.)

Lundo

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente Åbo läns infanteriregemente

Lämpälä

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente

Längelmäki

Tavastehus infanteriregemente Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente

Malax

Österbottens regemente

Masko

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente Åbo läns infanteriregemente

Menduharju

Viborgs och Nyslotts läns kavalleriregemente Savolax regemente Kymmenegårds regemente (fd. Viborgs läns reg.)

Merimasko

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente

Messuby

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente Björneborgs infanteriregemente

Muohijärvi

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente Björneborgs infanteriregemente

Mustasaari (Vasa)

Österbottens regemente

Mäskälä

Tavastehus infanteriregemente

Mäskälä (Våno)

Tavastehus infanteriregemente Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente

Nagu

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente

Nerpes

Österbottens regemente

Nousis

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente Åbo läns infanteriregemente

Ny Karleby

Österbottens regemente

Nyby

Tavastehus infanteriregemente Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente

Nykyrka

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente Åbo läns infanteriregemente

Orivesi

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente

Padasjoki

Tavastehus infanteriregemente Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente

Pargas

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente

Pelkänä

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente Tavastehus infanteriregemente Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente Björneborgs infanteriregemente

Pemar

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente Åbo läns infanteriregemente

Perno

Nylands infanteriregemente Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente

Piexämäki

Viborgs och Nyslotts läns kavalleriregemente Savolax regemente

Piikie

Åbo läns infanteriregemente

Piikii

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente

Pojo

Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente Nylands infanteriregemente

Portas (Somero o. Tamela)

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente Åbo läns infanteriregemente Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente Nylands infanteriregemente

Pudasjärvi

Österbottens regemente

Pumala

Viborgs och Nyslotts läns kavalleriregemente Savolax regemente

Pungalaito

Björneborgs infanteriregemente

Pyhäjoki

Österbottens regemente

Pyhäma

Åbo läns infanteriregemente

Pyttis

Viborgs och Nyslotts läns kavalleriregemente Kymmenegårds regemente (fd. Viborgs läns reg.) Pöijtis Åbo läns infanteriregemente

Pöytis

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente

Randasalmi

Viborgs och Nyslotts läns kavalleriregemente Savolax regemente

Raumo

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente Åbo läns infanteriregemente

Rautalampi

Tavastehus infanteriregemente

Rengo

Tavastehus infanteriregemente Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente

Reso

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente Åbo läns infanteriregemente

Rimito

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente

Rouvesi

Björneborgs infanteriregemente

Ruokalax

Viborgs och Nyslotts läns kavalleriregemente Kymmenegårds regemente (fd. Viborgs läns reg.)

Sagu

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente Åbo läns infanteriregemente

Sahalax

Tavastehus infanteriregemente Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente

Saivitaipal

Viborgs och Nyslotts läns kavalleriregemente Kymmenegårds regemente (fd. Viborgs läns reg.)

Salo

Österbottens regemente

Saris (Urdiala)

Tavastehus infanteriregemente Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente Nylands infanteriregemente

Sibbo

Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente Nylands infanteriregemente

Siikajoki

Österbottens regemente

Sjundo

Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente Nylands infanteriregemente

St. Karin

Åbo läns infanteriregemente

St. Karin, Åbo

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente

St. Maria (Vårfrukyrka), Åbo

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente

St. Maria (Vårfrukyrko)

Åbo läns infanteriregemente

St. Michel

Viborgs och Nyslotts läns kavalleriregemente Savolax regemente

St. Mårten (Nyby)

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente Åbo läns infanteriregemente

Stor Kyro

Österbottens regemente

Sulkava

Viborgs och Nyslotts läns kavalleriregemente Savolax regemente

Syssmä

Tavastehus infanteriregemente Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente

Säkjervi

Viborgs och Nyslotts läns kavalleriregemente Kymmenegårds regemente (fd. Viborgs läns reg.)

Säkylä

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente

Säminge

Viborgs och Nyslotts läns kavalleriregemente Savolax regemente

Säxmäki

Tavastehus infanteriregemente Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente

Taipalsaari

Viborgs och Nyslotts läns kavalleriregemente Kymmenegårds regemente (fd. Viborgs läns reg.)

Tenala

Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente Nylands infanteriregemente

Tennilä

Tavastehus infanteriregemente Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente Nylands infanteriregemente

Tuulois

Tavastehus infanteriregemente Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente

Tyrvis

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente Björneborgs infanteriregemente

Töfsala

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente

Uleå

Österbottens regemente

Ulfsby

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente Björneborgs infanteriregemente

Uskela

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente Åbo läns infanteriregemente

Valkiala

Viborgs och Nyslotts läns kavalleriregemente Kymmenegårds regemente (fd. Viborgs läns reg.)

Vederlax

Kymmenegårds regemente (fd. Viborgs läns reg.)

Vekelax (Fredrikshamn)

Viborgs och Nyslotts läns kavalleriregemente Kymmenegårds regemente (fd. Viborgs läns reg.)

Vemo

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente Åbo läns infanteriregemente

Verolax

Viborgs och Nyslotts läns kavalleriregemente

Vesilax

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente Björneborgs infanteriregemente

Vihtis

Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente Nylands infanteriregemente

Virmo

Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente Åbo läns infanteriregemente

Vörå

Österbottens regemente

Nästa steg

Börja med att titta i "sockenregistret" ovan för att ta reda på vilket regemente som soldaten tjänstgjorde vid. I "indelningar per regemente" kan du sen få fram kompaniet. Indelningar per regemente

Källreferenser

1. Fd. finska arméns indelning och förläggning, Kongl. Krigs-vetenskaps-Akademins tidskrift, n:o 9, september 1852 samt n:o 10 oktober 1852