Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-09-08

Cassation - kasseras

Om en soldat har anmärkningen "kasserades" eller "cassation" var det på grund av att soldaten inte uppfyllde krigsmaktens krav. Oftast innebar det avsked med vanära. Soldaten hade då begått något brott eller överträdelse av regelverket. En vanlig orsak till kassation var liderlighet. Idag används nog inte ordet liderlighet så ofta och enligt SAOB betyder det osedligt och outktigt levnadssätt; en person som hänger sig åt omåttlighet i dryck, i njutningar od, förargelseväckande uppträdande mm. Kasseras / cassation - Discharge in Dishonor: If a soldier has a notation "kasserades" or "cassation" it means that the soldier wasn't fit to be a soldier and most often dishonorable discharged. The soldier then had committed a crime or violated the military rules and regulations.  Exempel på cassation i GMR:

Generalmönsterrullor- exempel på noteringar (2) 

Exempel på olika noteringar i generalmönsterrullorna (GMR)

Examples of Notations in General Muster Rolls (GMR) - Sweden Utseendet på generalmönsterrullor har naturligtvis varierat över åren. Generalmönsterrullor fördes för varje regemente och upprättades vid varje generalmönstring av regementet. Normalt skulle en regemente mönstras vart 3:e år.
Ovan, Exempel på notering om cassation pga brott (tjuvnad). Above, Discharge in dishonor due to crime (theft).
Ovan, Exempel på notering om cassation pga liderlighet där soldaten också fick betala tillbaka legan till roten. Lega var en engångssumma som soldaten erhöll vid rekryteringen. Above, Discharge in dishonor due to lechery where the soldier also had to pay back the one-off payment ("lega") he received at recruitment.

Närvarande

Om en soldat var närvarande vid mönstringen framgår detta i rullan. Detta noterades vanligen med Präs eller Pr., Presens eller Praesens, vilket betyder att soldaten personligen närvarande vid mönstringen. Presence: If a soldier was present at the muster it was noted in the roll with Präs, Pr., Presens or Praesens. Exempel på närvaro:
Ovan, Exempel på notering om cassation pga brott (tjuvaktig). Above, Discharge in dishonor due to crime (theft).
Ovan, Exempel på notering om cassation pga liderlighet. Antagligen har soldaten levt ett vidlyftigt liv med alkohol, osedlighet, slagsmål mm. Detta är en relativt vanlig orsak till "kassation". Above, Discharge in dishonor due to lechery.
Ovan, Exempel på notering om cassation pga vanfrejd och liderlighet. Above, Discharge in dishonor due to infamy and lechery.
Ovan, Exempel på notering om cassation pga vanfrejd och oduglighet. Above, Discharge in dishonor due to infamy and incompetence.
Ovan, Exempel på notering om cassation pga stöld. Above, Discharge in dishonor due to crime (theft).
Ovan, Här har vi ett exempel på en soldat som inte trivdes i det militära. I GMR för Västgöta kavalleriregemente för år 1883 står denne kavallerist som efterlyst för rymning. Se vidare till höger. Above, Wanted for dersertion.
Ovan, I samma GMR har man en notering från år 1879 att soldaten är avförd från rullan för rymningsbrott och sedermera ersatts med en ny soldat. Above, Discharge in dishonor due to desertion.
Ovan, Exempel på notering om cassation pga dåligt uppförande. Above, Discharge in dishonor due to misconduct.
Ovan, Exempel på kassation för liderlighet på rotens begäran. Noteringen gäller en soldat vid tredje majorens kompani (Jösse Härads kompani) i Närke-Värmlands regemente vid en kassationsmönstring i december år 1811. Se vidare nedan rotens skriftliga begäran om detta. Above, Discharge in dishonor due to lechery on the request by the "rote" at a muster in December 1811. See written request below.
Ovan, Detta är roten skriftliga begäran om kassation av soldaten på roten. Som vi ser av bilden ovan till höger så bifölls detta vid mönstringen. Som vi ser av brevet ovan har soldaten ofta varit "ganska liderlig och ohygglig" och att de därför önskar få honom avskedad. Above, This is the written request by the "rote" to the regiment to discharge the soldier on the "rote". In the written request the "rote" accuses him of lechery and being frightful. As we see above to the right the regiment granted their request and discharged the soldier at the muster (discard muster).

Frånvarande

Om en soldat var frånvarande vid mönstringen anges orsaken till detta oftast i rullan. Frånvaro noterades vanligen med Abs. eller Absens. Soldaten kunde vara frånvarande vid mönstringen på grund av sjukdom/skada. Antigen fanns han då i hemmet eller i regementets sjukstuga/sjukkvarter. En annan anledning till frånvaro kunde vara att soldaten var kommenderad till exempelvis fästningsbygge eller kanalarbete. Absence: If a soldier was absent at the muster it was noted in the roll with Abs. or Absens. This could be due to illness or wounds. Exempel på frånvaro:

Utmärkelser

En soldat kunde erhålla utmärkelser av olika slag, bl.a. för tapperhet i fält. Military Decorations Medals for bravery etc.
Ovan, Exempel på notering om en soldat som deltagit på mönstringen. Above, The soldier was present at the muster.
Ovan, Exempel på notering om en soldat som deltagit på mönstringen. Above, The soldier was present at the muster.
Ovan, Här är ett sjukintyg utfärdat år 1823 för sergeant Silversvärd vid Norra Skånska infanteriregementet av prästen i hemmaförsamlingen där han intygar att underofficeren är sjuk.Above, Medical certificate issued by the parish minister. Godkänd som soldat En soldat som nyrekryterats skulle godkännas vid nästa generalmönstring. Om soldaten blev godkänd noterades Appr, Approb eller Approbera i rullan. I Dalregementets rullor kan man även se "gillas". Approved: A new soldier had to be approved at the next general muster i order to continue as a soldier. He was then noted as Appr, Approb eller Approbera in the roll. Exempel på noter om att soldaten godkändes: Ovan, Exempel på notering om frånvaro pga sjukdom (på sjukhuset). Above, The soldier was absent at the muster. He was ill at the hospital. Ovan, Exempel på notering om frånvaro pga kommendering (till Drottningholm). Above, Absent due to duty at Drottningholm, a Royal Palace in Stockholm Ovan, Exempel på notering om frånvaro pga sjukdom i hemmet. Above, Absence, ill at home. Ovan, Exempel på notering om frånvaro pga kommendering till Långholmens fängelse (som fångvaktare). Above, Absent due to duty as prison guard at Långholmen penitentiary, Stockholm Exempel på notering om frånvaro pga obotlig sjukdom (på sjukhuset i Nyköping) och får avsked. Noteringen är från Södermanlands regementes GMR 1802. The soldier was absent at the muster. He was ill at the hospital in Nyköping. GMR from 1802.
Ovan, Exempel på notering om godkännande. Above, The recruit was approved at the muster.
Ovan, Exempel på notering om godkännande. Above, The recruit was approved at the muster.
Ovan, Exempel på notering om godkännande först efter att soldaten förbättrat sitt uppförande. Denna soldat hade varit i tjänst i 7 år innan han godkändes. Kronobergs regemente 1845. Above, A soldier that wasn't approved at his first general muster due to misconduct but got a chance to improve. At his second general muster he was approved though (see image above).
Ovan, Exempel på notering om godkännande. Här har vi en soldat som blev approberad vid Närkes regemente 1866 och som tidigare tjänstgjort 6 år vid Värmlands fältjägarregemente. Above, A soldier that was approved at the Närke Regiment's general muster in 1866. This soldier had previously served 6 years in the Värmland Rifle Regiment.
Ovan, Exempel på notering om rekryt i årstjänst. Denna notering förkommer för rekryter som vid första generalmönstringen varit anställd under ett år. Just denna rekryt hade varit i tjänst i 6 månader vid första GM. Vid nästkommande generalmönstring finns denna notering inte längre med. Rekryt var man tills dess man approberats. Above, Fresh recruit, served less than 12 months.
Ovan, Exempel på notering där rekryten inte blev godkänd som soldat, dvs han blev inte approberad då han var "svag och oduglig till kronans tjänst". Above, Example of a soldier that wasn’t approved of at his first general muster and therefore discharged.
Ovan, Exempel på notering om godkännande. Gillas har bl.a. använts i Dalregementets generalmönsterrullor som synonym till approberas. Exemplet är från Dalregementets generalmönstring 1744, Orsa kompani. Above, The recruit was approved at the muster. "Gillas" was used in the Dal regiment as a synonym to "approberas". The example is from the Dal Regiment's general muster 1744, Orsa Company.
Ovan, Exempel på notering om rekryt som blivit godkänd vid första generalmönstringen efter rekryteringen. Soldaten hade vid generalmönstringen var i tjänst i 1 år och 4 månader. Rekryt var man tills dess man approberats. Above, This is an example of notation for a recruit that was approved at the first general muster after the recruitment.
test
Ovan, Exempel på utmärkelse för tapperhet i fält. Erik Björn var soldat nr 1197, Andra majorens kompani vid Södermanlands regemente. Noteringen är från regementets generalmönstring 1806. Sannolikt kommer utmärkelsen då från Pommerska kriget 1805 - 1807 (1810). Från Södermanlands regemente togs en styrka på 600 man ut. Det var inte en av bataljonerna som sändes, utan ur alla 8 kompanier tog man 75 man, totalt 600 st. Above, Decorated for bravery in battle.
Ovan, Exempel på utmärkelse för trogen tjänstgöring. Olof Blom var soldat nr 1124, Andra majorens kompani vid Södermanlands regemente. Noteringen är från regementets generalmönstring 1806. Above, Medal for zealous and devoted service.
Korpral Magnus Huggare, nr 70 vid Livkompaniet, Kronobergs regemente begär och får avsked med anmälan till underhåll vid GM 1842. Vidare finns en notering om att han fått medalj för tapperhet i fält samt att han deltog i äntringen av Styrbjörn i augusti år 1808 som tidigare hade fallit i ryssarna händer vid Sveaborgs fall. Styrbjörn var ett fartyg i Skärgårdsflottan, en skärgårdsfregatt av Hemmema klass.  Decorated for bravery in battle.

Vakans

Om det saknades en soldat på en rote vid mönstringstillfället markerades detta med "vacant" i rullan. Roten fick då den var vakant betala en vakansavgift till kronan. Vacancy: If there was no soldier at the "rote" (no soldier at the soldier number) the "rote" was noted as vacant. You will then find "vacant" in the rolls. When a "rote" was vacant it had to pay a vacancy fee to the Crown.
Ovan, Exempel på notering om att roten var vakant. Above, The soldier number (rote) was vacant.
Ovan, Exempel på vakans. Denna rote sattes som vakant då förre soldaten dog i februari 1805. En ny soldat kom till roten i maj 1806. Above, The soldier number (rote) was vacant but got a new soldier in May 1806.
Ovan, Exempel på notering om att roten var vakant och roten fick betala en vakansavgift till kronan (Statsverket). Denna rote fick dock en ny soldat den 5 maj 1804. Above, vacant rote.
Ovan, Exempel på notering om att soldatnumret var indraget, i detta fall till "löningsfonden". I princip kan man säga att ett indraget nummer var en rote som blev permanent vakant och istället för att betala för en soldats underhåll fick roten betala en avgift (vakansavgift) som i detta exempel till löningsfonden. Se vidare nästa bild nedan. Above, Suspended soldier number. Instead of maintaining a soldier the "rote" had to pay a fee (vacancy fee) to the regiment.
Här ser vi vad det indragna soldatnumret användes till: Musikens underhåll.

Transport

Ibland hände det att en soldat bytte till en annan rote. Detta noterades då som "transport" i rullan. Transfer: A soldier was sometimes transferred from one "rote" to another "rote" (from one soldier number to another soldier number). This could be due to an order from his commanders or on his own request. This is noted as "transport" in the rolls.
Ovan, Exempel på transport. Soldaten Adolph Södermark transporteras till rote nr 96. Han ersattes senare av soldaten Anders Ling på den gamla roten. Above, The soldier was transferred to "rote" no 96 on October 1, 1804.
Ovan, Exempel på transport. Här har vi ett exempel på en rote som var vakant. Det löstes genom att transportera hit en soldat från en annan rote (från nr 57). Above, A previously vacant "rote" got a new soldier via "transport" (transfer) from "rote" nr 57.
Exempel på transport. I detta fall slutar korpralen nr 475 Nils Lång vid Södermanlands regemente som indelt soldat för att bli soldat vid ett värvat regemente (GMR 1802). Något som säkert var mindre vanligt. A discharged soldier transferred to an enlisted regiment.

Källreferenser / Source References

1. Krigsarkivet och släktforskaren, Christopher von Warnstedt, SSGFs skriftserie, nr 1. 1989. 2. Släktforskaren och Krigsarkivet av Lars Ericsson, artikel införd i Båtsmän, ryttare & soldater, Årsbok Sveriges Släktforskarförbund 1988. 3. Soldatforskning, en kort handledning sammanställd av P Clemensson, L Ericsson, P Frohnert och B Lippold. Krigsarkivet 1995. 4. Släktforskarna och Krigsarkivet, en vägvisare till de militära källorna. Meddelande från Krigsarkivet XIX, 2000. 5. Beståndsöversikt Krigsarkivet 6. Inskrivningar av värnpliktiga 1812 - 1969, en översikt av Evabritta Personne, 1968. 7. GMR Södermanlands regemente 150 (1802-1802) 8. GMR Södermanlands regemente 151 (1806-1807) 9. GMR Södermanlands regemente 160 (1845-1845) 10. GMR Västgöta kavalleriregemente 559b (1883-1883) 11. GMR Livregementets grenadjärkår 229 (1878-1882) 12. GMR Närke och Värmlands regemente 193 (1792-1792) 13. GMR Närke och Värmlands regemente 197 (1811-1811) 14. GMR Närkes regemente 208 (1866-1869) 15. GMR Närkes regemente 209 (1872-1876) 16. GMR Värmlands Regemente 218 (1868-1869) 17. GMR Kronobergs regemente 356 (1845-1845) 18. GMR Norra skånska infanteriregementet 648 (1818-1823) 19. GMR Kalmar regemente 410 (1770-1770) 20. GMR Jönköpings regemente 386 (1807-1818) 21. GMR Västgöta kavalleriregemente 546 (1817-1821) 22. GMR Västgöta kavalleriregemente 545 (1802-1805) 23. GMR Dalregementet 1744
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-09-08

Cassation - kasseras

Om en soldat har anmärkningen "kasserades" eller "cassation" var det på grund av att soldaten inte uppfyllde krigsmaktens krav. Oftast innebar det avsked med vanära. Soldaten hade då begått något brott eller överträdelse av regelverket. En vanlig orsak till kassation var liderlighet. Idag används nog inte ordet liderlighet så ofta och enligt SAOB betyder det osedligt och outktigt levnadssätt; en person som hänger sig åt omåttlighet i dryck, i njutningar od, förargelseväckande uppträdande mm. Kasseras / cassation - Discharge in Dishonor: If a soldier has a notation "kasserades" or "cassation" it means that the soldier wasn't fit to be a soldier and most often dishonorable discharged. The soldier then had committed a crime or violated the military rules and regulations.  Exempel på cassation i GMR:

Generalmönsterrullor,

exempel på noteringar (2)

Exempel på olika noteringar i

generalmönsterrullorna (GMR)

Examples of Notations in General Muster Rolls (GMR) - Sweden Utseendet på generalmönsterrullor har naturligtvis varierat över åren. Generalmönsterrullor fördes för varje regemente och upprättades vid varje generalmönstring av regementet. Normalt skulle en regemente mönstras vart 3:e år.
Ovan, Exempel på notering om cassation pga brott (tjuvnad). Above, Discharge in dishonor due to crime (theft).
Ovan, Exempel på notering om cassation pga brott (tjuvaktig). Above, Discharge in dishonor due to crime (theft).
Ovan, Exempel på notering om cassation pga liderlighet. Antagligen har soldaten levt ett vidlyftigt liv med alkohol, osedlighet, slagsmål mm. Detta är en relativt vanlig orsak till "kassation". Above, Discharge in dishonor due to lechery.
Ovan, Exempel på notering om cassation pga vanfrejd och liderlighet. Above, Discharge in dishonor due to infamy and lechery.
Ovan, Exempel på notering om cassation pga vanfrejd och oduglighet. Above, Discharge in dishonor due to infamy and incompetence.
Ovan, Exempel på notering om cassation pga stöld. Above, Discharge in dishonor due to crime (theft).
Ovan, Här har vi ett exempel på en soldat som inte trivdes i det militära. I GMR för Västgöta kavalleriregemente för år 1883 står denne kavallerist som efterlyst för rymning. Se vidare till höger. Above, Wanted for dersertion.
Ovan, I samma GMR har man en notering från år 1879 att soldaten är avförd från rullan för rymningsbrott och sedermera ersatts med en ny soldat. Above, Discharge in dishonor due to desertion.
Ovan, Exempel på notering om cassation pga dåligt uppförande. Above, Discharge in dishonor due to misconduct.
Ovan, Exempel på kassation för liderlighet på rotens begäran. Noteringen gäller en soldat vid tredje majorens kompani (Jösse Härads kompani) i Närke- Värmlands regemente vid en kassationsmönstring i december år 1811. Se vidare nedan rotens skriftliga begäran om detta. Above, Discharge in dishonor due to lechery on the request by the "rote" at a muster in December 1811. See written request below.
Ovan, Detta är roten skriftliga begäran om kassation av soldaten på roten. Som vi ser av bilden ovan till höger så bifölls detta vid mönstringen. Som vi ser av brevet ovan har soldaten ofta varit "ganska liderlig och ohygglig" och att de därför önskar få honom avskedad. Above, This is the written request by the "rote" to the regiment to discharge the soldier on the "rote". In the written request the "rote" accuses him of lechery and being frightful. As we see above to the right the regiment granted their request and discharged the soldier at the muster (discard muster).
Ovan, Exempel på notering om cassation pga liderlighet där soldaten också fick betala tillbaka legan till roten. Lega var en engångssumma som soldaten erhöll vid rekryteringen. Above, Discharge in dishonor due to lechery where the soldier also had to pay back the one-off payment ("lega") he received at recruitment.

Närvarande

Om en soldat var närvarande vid mönstringen framgår detta i rullan. Detta noterades vanligen med Präs eller Pr., Presens eller Praesens, vilket betyder att soldaten personligen närvarande vid mönstringen. Presence: If a soldier was present at the muster it was noted in the roll with Präs, Pr., Presens or Praesens. Exempel på närvaro:

Frånvarande

Om en soldat var frånvarande vid mönstringen anges orsaken till detta oftast i rullan. Frånvaro noterades vanligen med Abs. eller Absens. Soldaten kunde vara frånvarande vid mönstringen på grund av sjukdom/skada. Antigen fanns han då i hemmet eller i regementets sjukstuga/sjukkvarter. En annan anledning till frånvaro kunde vara att soldaten var kommenderad till exempelvis fästningsbygge eller kanalarbete. Absence: If a soldier was absent at the muster it was noted in the roll with Abs. or Absens. This could be due to illness or wounds. Exempel på frånvaro:
Ovan, Exempel på notering om en soldat som deltagit på mönstringen. Above, The soldier was present at the muster.
Ovan, Exempel på notering om en soldat som deltagit på mönstringen. Above, The soldier was present at the muster.
Ovan, Här är ett sjukintyg utfärdat år 1823 för sergeant Silversvärd vid Norra Skånska infanteriregementet av prästen i hemmaförsamlingen där han intygar att underofficeren är sjuk.Above, Medical certificate issued by the parish minister. Godkänd som soldat En soldat som nyrekryterats skulle godkännas vid nästa generalmönstring. Om soldaten blev godkänd noterades Appr, Approb eller Approbera i rullan. I Dalregementets rullor kan man även se "gillas". Approved: A new soldier had to be approved at the next general muster i order to continue as a soldier. He was then noted as Appr, Approb eller Approbera in the roll. Exempel på noter om att soldaten godkändes: Ovan, Exempel på notering om frånvaro pga sjukdom (på sjukhuset). Above, The soldier was absent at the muster. He was ill at the hospital. Ovan, Exempel på notering om frånvaro pga kommendering (till Drottningholm). Above, Absent due to duty at Drottningholm, a Royal Palace in Stockholm Ovan, Exempel på notering om frånvaro pga sjukdom i hemmet. Above, Absence, ill at home. Ovan, Exempel på notering om frånvaro pga kommendering till Långholmens fängelse (som fångvaktare). Above, Absent due to duty as prison guard at Långholmen penitentiary, Stockholm Exempel på notering om frånvaro pga obotlig sjukdom (på sjukhuset i Nyköping) och får avsked. Noteringen är från Södermanlands regementes GMR 1802. The soldier was absent at the muster. He was ill at the hospital in Nyköping. GMR from 1802.

Utmärkelser

En soldat kunde erhålla utmärkelser av olika slag, bl.a. för tapperhet i fält. Military Decorations Medals for bravery etc.
Ovan, Exempel på notering om godkännande. Above, The recruit was approved at the muster.
Ovan, Exempel på notering om godkännande. Above, The recruit was approved at the muster.
Ovan, Exempel på notering om godkännande först efter att soldaten förbättrat sitt uppförande. Denna soldat hade varit i tjänst i 7 år innan han godkändes. Kronobergs regemente 1845. Above, A soldier that wasn't approved at his first general muster due to misconduct but got a chance to improve. At his second general muster he was approved though (see image above).
Ovan, Exempel på notering om godkännande. Här har vi en soldat som blev approberad vid Närkes regemente 1866 och som tidigare tjänstgjort 6 år vid Värmlands fältjägarregemente. Above, A soldier that was approved at the Närke Regiment's general muster in 1866. This soldier had previously served 6 years in the Värmland Rifle Regiment.
Ovan, Exempel på notering om rekryt i årstjänst. Denna notering förkommer för rekryter som vid första generalmönstringen varit anställd under ett år. Just denna rekryt hade varit i tjänst i 6 månader vid första GM. Vid nästkommande generalmönstring finns denna notering inte längre med. Rekryt var man tills dess man approberats. Above, Fresh recruit, served less than 12 months.
Ovan, Exempel på notering där rekryten inte blev godkänd som soldat, dvs han blev inte approberad då han var "svag och oduglig till kronans tjänst". Above, Example of a soldier that wasn’t approved of at his first general muster and therefore discharged.
Ovan, Exempel på notering om godkännande. Gillas har bl.a. använts i Dalregementets generalmönsterrullor som synonym till approberas. Exemplet är från Dalregementets generalmönstring 1744, Orsa kompani. Above, The recruit was approved at the muster. "Gillas" was used in the Dal regiment as a synonym to "approberas". The example is from the Dal Regiment's general muster 1744, Orsa Company.
Ovan, Exempel på notering om rekryt som blivit godkänd vid första generalmönstringen efter rekryteringen. Soldaten hade vid generalmönstringen var i tjänst i 1 år och 4 månader. Rekryt var man tills dess man approberats. Above, This is an example of notation for a recruit that was approved at the first general muster after the recruitment.
Ovan, Exempel på utmärkelse för tapperhet i fält. Erik Björn var soldat nr 1197, Andra majorens kompani vid Södermanlands regemente. Noteringen är från regementets generalmönstring 1806. Sannolikt kommer utmärkelsen då från Pommerska kriget 1805 - 1807 (1810). Från Södermanlands regemente togs en styrka på 600 man ut. Det var inte en av bataljonerna som sändes, utan ur alla 8 kompanier tog man 75 man, totalt 600 st. Above, Decorated for bravery in battle.
Ovan, Exempel på utmärkelse för trogen tjänstgöring. Olof Blom var soldat nr 1124, Andra majorens kompani vid Södermanlands regemente. Noteringen är från regementets generalmönstring 1806. Above, Medal for zealous and devoted service.
Korpral Magnus Huggare, nr 70 vid Livkompaniet, Kronobergs regemente begär och får avsked med anmälan till underhåll vid GM 1842. Vidare finns en notering om att han fått medalj för tapperhet i fält samt att han deltog i äntringen av Styrbjörn i augusti år 1808 som tidigare hade fallit i ryssarna händer vid Sveaborgs fall. Styrbjörn var ett fartyg i Skärgårdsflottan, en skärgårdsfregatt av Hemmema klass.  Decorated for bravery in battle.

Vakans

Om det saknades en soldat på en rote vid mönstringstillfället markerades detta med "vacant" i rullan. Roten fick då den var vakant betala en vakansavgift till kronan. Vacancy: If there was no soldier at the "rote" (no soldier at the soldier number) the "rote" was noted as vacant. You will then find "vacant" in the rolls. When a "rote" was vacant it had to pay a vacancy fee to the Crown.
Ovan, Exempel på notering om att roten var vakant. Above, The soldier number (rote) was vacant.
Ovan, Exempel på vakans. Denna rote sattes som vakant då förre soldaten dog i februari 1805. En ny soldat kom till roten i maj 1806. Above, The soldier number (rote) was vacant but got a new soldier in May 1806.
Ovan, Exempel på notering om att roten var vakant och roten fick betala en vakansavgift till kronan (Statsverket). Denna rote fick dock en ny soldat den 5 maj 1804. Above, vacant rote.
Ovan, Exempel på notering om att soldatnumret var indraget, i detta fall till "löningsfonden". I princip kan man säga att ett indraget nummer var en rote som blev permanent vakant och istället för att betala för en soldats underhåll fick roten betala en avgift (vakansavgift) som i detta exempel till löningsfonden. Se vidare nästa bild nedan. Above, Suspended soldier number. Instead of maintaining a soldier the "rote" had to pay a fee (vacancy fee) to the regiment.
Här ser vi vad det indragna soldatnumret användes till: Musikens underhåll.

Transport

Ibland hände det att en soldat bytte till en annan rote. Detta noterades då som "transport" i rullan. Transfer: A soldier was sometimes transferred from one "rote" to another "rote" (from one soldier number to another soldier number). This could be due to an order from his commanders or on his own request. This is noted as "transport" in the rolls.
Ovan, Exempel på transport. Soldaten Adolph Södermark transporteras till rote nr 96. Han ersattes senare av soldaten Anders Ling på den gamla roten. Above, The soldier was transferred to "rote" no 96 on October 1, 1804.
Ovan, Exempel på transport. Här har vi ett exempel på en rote som var vakant. Det löstes genom att transportera hit en soldat från en annan rote (från nr 57). Above, A previously vacant "rote" got a new soldier via "transport" (transfer) from "rote" nr 57.
Exempel på transport. I detta fall slutar korpralen nr 475 Nils Lång vid Södermanlands regemente som indelt soldat för att bli soldat vid ett värvat regemente (GMR 1802). Något som säkert var mindre vanligt. A discharged soldier transferred to an enlisted regiment.

Källreferenser / Source

References

1. Krigsarkivet och släktforskaren, Christopher von Warnstedt, SSGFs skriftserie, nr 1. 1989. 2. Släktforskaren och Krigsarkivet av Lars Ericsson, artikel införd i Båtsmän, ryttare & soldater, Årsbok Sveriges Släktforskarförbund 1988. 3. Soldatforskning, en kort handledning sammanställd av P Clemensson, L Ericsson, P Frohnert och B Lippold. Krigsarkivet 1995. 4. Släktforskarna och Krigsarkivet, en vägvisare till de militära källorna. Meddelande från Krigsarkivet XIX, 2000. 5. Beståndsöversikt Krigsarkivet 6. Inskrivningar av värnpliktiga 1812 - 1969, en översikt av Evabritta Personne, 1968. 7. GMR Södermanlands regemente 150 (1802- 1802) 8. GMR Södermanlands regemente 151 (1806- 1807) 9. GMR Södermanlands regemente 160 (1845- 1845) 10. GMR Västgöta kavalleriregemente 559b (1883- 1883) 11. GMR Livregementets grenadjärkår 229 (1878- 1882) 12. GMR Närke och Värmlands regemente 193 (1792-1792) 13. GMR Närke och Värmlands regemente 197 (1811-1811) 14. GMR Närkes regemente 208 (1866-1869) 15. GMR Närkes regemente 209 (1872-1876) 16. GMR Värmlands Regemente 218 (1868-1869) 17. GMR Kronobergs regemente 356 (1845-1845) 18. GMR Norra skånska infanteriregementet 648 (1818-1823) 19. GMR Kalmar regemente 410 (1770-1770) 20. GMR Jönköpings regemente 386 (1807-1818) 21. GMR Västgöta kavalleriregemente 546 (1817- 1821) 22. GMR Västgöta kavalleriregemente 545 (1802- 1805) 23. GMR Dalregementet 1744