Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-09-08

Ny soldat på roten

När en soldat slutade, oberoende av orsak, så skulle roten hitta en ny soldat. Detta antecknas i GMR genom att förre soldaten ersatts med en ny soldat. New soldier at the "rote".

Generalmönsterrullor- exempel på noteringar (3) 

Exempel på olika noteringar i generalmönsterrullorna (GMR)

Examples of Notations in General Muster Rolls (GMR) - Sweden Utseendet på generalmönsterrullor har naturligtvis varierat över åren. Generalmönsterrullor fördes för varje regemente och upprättades vid varje generalmönstring av regementet. Normalt skulle en regemente mönstras vart 3:e år.
Ovan, Exempel på notering av ny soldat på roten. Soldaten Lars Hurtig avskedas (pga av sjukdom) vid GM den 15 juni 1802 och ersätts den 22 november 1802 av soldaten Jonas Brun. Above, The previous soldier Lars Hurtig was discharged in June 1802 and replaced in November 1802 by Jonas Brun.
Ovan, Exempel på notering av ny soldat på roten. Här har vi en rote som haft lite problem med sina soldater på roten. Första soldaten kasseras (pgs av stöld) vid GM den 15 juni 1802. Han ersätta den 29 december 1802 med soldaten Carl Opp. Han hinner inte ens vara soldat i en månad innan han avlider den 24 januari 1803. Han ersätts i sin tur av soldaten Pehr Hök den 13 maj 1803. Above, A "rote" that had a bit of problem with it's soldiers. The first soldier, at the image, was discharged in dishonor in June 1802 due to theft. His was replaced by Carl Opp in December 1802. Carl Opp died already in January 1803 and was replaced in May 1803 by Pehr Hök.

Namnbyte

Det hände att soldaterna bytte soldatnamn under sina år som soldat. Detta noterades då i rullan. Change of soldier’s name.

Efternamn innan karriären som soldat

Det är först en bra bit in på 1800-talet man finner information i generalmönsterrullorna om soldatens efternamn innan han blev soldat. Innan dess står i regel enbart förnamnet samt soldatnamnet. Soldiers' last name prior to enrollment In the general muster rolls we normally only see the soldiers’ soldier names. However, in muster rolls from the 1800's it is more common to also see the soldiers' surnames prior to their enrollments.
Här ser vi en volontär med den adliga titeln friherre. Here is a volunteer with a noble title, Baron.

Tjänstegrad - tjänsteställning

Det var inte ovanligt att en officer hade högre tjänstegrad än den tjänsteställning han var innehavare av. Efter krig fanns vanligen betydligt fler officerare än som behövdes i fredsorganisationen. Detta resulterade att många officerare fick en tjänst var var lägre än den tjänstegrad de hade. Exempelvis kunde en kapten inneha en tjänst som löjtnant och därmed en löjtnants lön. Ytterligare ett fenomen som kunde orsaka dessa situationer var de sk. karaktärsbefordringarna. Detta var befordringar som medförde högre tjänstegrad utan att man samtidigt fick en högre tjänsteställning eller högre lön. Ofta var dessa befordringar belöningar för lång och trogen tjänst. En löjtnant kunde bli befordrad till kapten utan att han samtidigt fick en tjänst som kapten och kompanichef, dvs han fortsatte i sin tidigare tjänst som löjtnant men med kaptens grad. Normalt sett hade en regementschef överstes grad och ställföreträdande regementschef överstelöjtnants grad. En kompanichef hade normalt kaptens grad. Rank vs. Service Position Rank and service position didn't always match. It is not unusual that an officer had a higher rank than his service position. After a war there was normally more higher ranked officers than there were available positions in the peacetime organization. This resulted in many officers with a service position that was lower than the rank they held. For example an infantry captain could have an position as a lieutenant and thereby a lieutenant's salary. Another phenomenon that could cause these situations was the so-called "character" promotions. These types of promotions lead to a higher rank but without a contemporary service position or higher salary. These promotions were often the result of long and devoted service. A lieutenant could then be promoted captain without getting a contemporary service position as captain (company commander). In other words he continued to serve in his current position as a lieutenant but with the rank of captain. See examples below. Normally a regimental commander held the rank of colonel and a deputy regimental commander held the rank of lieutenant colonel. A company commander normally held the rank of captain and a deputy company commander held the rank of lieutenant. Följande exempel är från Södermanlands regementes generalmönstring den 21 juni 1806 på Malma Hed.
Ovan, Regementschefen med överstes tjänsteställning är generallöjtnant Gustav Wachtmeister. Above, The regimental commander of the Södermanland regiment with a service position as colonel was in 1806 held by Lieutenant General Gustav Wachtmeister. The text on the image goes " Lieutenant General, Knight Commander of the Royal Order of the Sword's Large Cross, count Gustav Wachtmeister".
Ovan, Ställföreträdande regementschef med överstelöjtnants tjänsteställning är överste Otto Cronstedt. Above, Deputy regimental commander of the Södermanland regiment with a service position as lieutenant colonel was in 1806 held by Colonel Otto Cronstedt. The text on the image goes "Colonel of the Army, Commander of the Royal Order of the Sword, count Otto Cronstedt".
Ovan, ett exempel från Gripsholms kompani där ett befäl med sergeants tjänstegrad har en tjänsteställning som rustmästare. Rustmästare är en lägre grad än sergeant. Above, an example from Gripsholm Company, Södermanland Regiment, where a NCO with the rank of sergeant have a position as "Rustmästare"  which is a rank below seargent. The seargeant therefore has a salary of a "rustmäsatre".
Ovan, ett exempel från Nyköpings kompani där en officer med löjtnants tjänstegrad har en tjänsteställning som fänrik. Above an example from Nyköping Company, Södermanland Regiment, where a first lieutenant holds a position as second lieutenant (Fänrik) which is a rank below first lieutenant. The  first lieutenant therefore has a salary of a "second lieutenant".
Ovan, ett exempel från Nyköpings kompani där vi har en löjtnant utan indelt lön. Above is an example from Nyköping Company, Södermanland Regiment, where a first lieutenant has no salary from the Allotment System ("utan indelt lön").
Ovan, ett exempel från Närke-Värmlands regementes GMR 1792 med en nästintill extrem skillnad mellan tjänstegrad och tjänsteställning. Fänriken Claes Fredrik Hellgren har en tjänsteställning som rustmästare. Above, an extreme example from the Närke-Värmland Regiment GMR in 1792, where a second lieutenant (Fänrik) holds a position as a "Rustmästare" (NCO).

Underofficer i nummer

Ibland ser man noteringen "underofficer i nummer" eller "anslagits till lönefonden". Detta innebar att roten användes till att finansiera en underofficer istället för en soldat. NCO on a Soldier Number Normally there were 1,200 soldiers in an infantry regiment and therefore also 1,200 "rotar". Each "rote" represented a soldier number and maintained a corporal or a soldier of rank and file. However, you can see from time to time a soldier number used to finance a NCO. You may then see a notation like "underofficer i nummer" (NCO in number).
Ovan, Exempel på notering under annotationer om en rote som anslagits till finansiering av en underofficer. Rotens intäkter går till löningsfonden. Se även bilden till höger. Above, Example of a notation in the Notation column where the "rote" was used by the salary fund (lönefonden) to finance a NCO. See also the image to the right.
Ovan, I namn-kolumnen ser man då "Underofficersnummer". Above, The “Name” column has the note; NCO’s number.
Ovan, Exempel på noteringen "underofficer i nummer". Denna notering finns i kolumnen för annotationer.  Se även bilden till höger. Above, "NCO in number" in the Notation column. See also the image to the right.
Ovan, Exempel på noteringen "underofficer i nummer". Denna notering finns i namn-kolumnen. Här ser vi att korpralen Jan Hällfält befordrades den 21 oktober 1811 till rustmästare med namnet Jan Ullström. Har var innan befordringen soldat 819 vid Närke-Värmlands regemente. Han bibehåller rotelönen vid befordringen. Above is an example of a corporal that has been promoted to a NCO. Before the promotion his was soldier 819. In the text it says that he will keep his salary as a corporal from the rote also as a NCO. As a corporal his soldier name was Hällfält but as a NCO it is Ullström.
test
Ovan, Här ser vi enbart soldatens soldatnamn, Nils Lejon, samt varifrån han kom (födelseort): Sörmlänning (Sörml). Vidare finns uppgift om ålder (51 år) och antalet tjänsteår (16 1/3 år). Detta exempel är från Södermanlands regementes GMR 1806 - 1807. Above is a typical example from a general muster roll from the Södermanland Regiment's GMR 1806 - 1807 where only the  soldier's soldier name is listed. His soldier name is Nils Lejon and he is at the muster 51 years old and has 16 1/3 service years. He is from the Södermanland province (Sörml).
Ovan, Här är ett exempel från en senare generalmönsterrulla, Närkes regemente 1872-1876. Som vi ser ovan finns nu mycket mer information om soldaten. Här har vi följande information om soldaten: "Nils Gustaf Ågren, förut kallad Nils Gustaf Andersson, född i Wäse socken i Carlstads län den 15 juli 1852. Antagen den 7 april 1869". Har var vid den aktuella mönstringen 19 år och 11 månader och hade då tjänstgjort i 3 år och 2 månader. Above is an example from a younger GMR, Närke Regiment's GMR 1872-1876. Here we find much more information about the soldier, "Nils Gustaf Ågren, earlier known as Nils Gustaf Andersson, born i Wäse parish, Carlstad Län at July 15 1852. Approved April 7 1869". He was at the muster 19 years and 11 months old and had then served for 3 years and 2 months.
Ovan, Man kan även i äldre generalmönsterrullor ha tur och hitta uppgifter om soldatens efternamn innan han blev soldat. Detta exempel kommer från Närke-Värmlands regementes GMR 1811. Här ser vi soldaten Daniel Mattsson Åsman, 25 år med 4 tjänsteår, Värmlänning. Det är mycket vanligt med soldatnamn som anknyter till namnet på roten. I detta exempel har vi roten Åsebyn och soldatnamnet Åsman. Above, If you are lucky you might find a soldier's last name prior to his enrollment also in older general muster rolls. This example is from Närke Värmland Regiment's GMR 1811. Here we have the soldier Daniel Mattsson Åsman, 25 years old with 4 service years, Värmlänning (from Värmland). It is very common with soldier names that are somehow linked to the name of the rote. In this example we have the soldier name Åsman and the name of the rote is Åsebyn.

Övrig personal

I det militära behövdes många olika typer av anställda. Ett exempel på dessa är trosskuskarna. Även de redovisas i generalmönsterrullorna. Här finner man uppgifter om kuskarna som namn, ålder, antal tjänstgöringsår samt annotationer. I Västgöta kavalleriregementes GMR 1817 - 1821 (som vid denna tid var omorganiserad till ett infanteriregemente med namnet Västgöta regemente) fanns 6 trosskuskar per kompani. Other Personnel In the Army they needed a lot of different types of personnel. An example is the baggage drivers/baggage handlers. They are called "trosskuskar" (pl.) in Swedish. Also "trosskuskar" can be found in the muster rolls and the type of information that you will find about them varies from roll to roll. If you are lucky you might find information such as name, age, number of service years and notations. In the Västgöta regiment's GMR 1817 - 1821 there were 6 baggage handlers per company.
Ovan, Rulla över trosskuskarna. Above, Roll of baggage handlers.
Ovan, Här har vi ett exempel på en trosskusk som blivit antagen som soldat på roten nr 24. Texten är "Ersatt med trosskusken Qvick, 6 fot lång, 25 år, ogift, approberas". Denna notering fanns i annotationskolumnen för Västgöta kavalleriregementes GMR 1817 - 1821, Förste majorens kompani. Som soldat fick han namnet Carl Duktig, nr 24.  Above is an example of a "trosskusk" that has been accepted as a soldier. The text goes "Replaced by the baggage handler Qvick, 6 "fot" tall, 25 years of age, unmarried, approved". This notation was found in the remarks column of the Västgöta Regiment's GMR 1817 - 1821, First Major's Company. As a soldier he was given the name Carl Duktig, no 24. A Swedish "fot" was 29.69 cm and an English foot is 30.48 cm, so, this soldier is 6 * 29.69 = 178.1 cm tall (and not 6 * 30.48 = 182.9 cm in English measurements).
Ovan, Här ser vi en del av rullan över trosskuskarna vid Överstelöjtnantens kompani, Västgöta regementes GMR 1817 - 1821. Utseendet på rullan över trosskuskarna varierar dock något mellan regementets olika kompanier. Trosskusk stavas ibland även "tråsskusk" i rullorna. Above, Here is a part of the roll of the baggage handlers at Lieutenant Colonel's Company, Västgöta Regiment's GMR 1817 - 1821. These rolls vary a lot, also from company to company within the same regiment. The above roll is very detailed. The way baggage handler is spelt in Swedish is "trosskusk" but you also see "tråsskusk" in the old rolls.
Ovan, Här har vi ovan nämnde trosskusk Qvick i rullan över trosskuskarna vid Barne Härads kompani, Västgöta regementes GMR 1813. Det verkar som om även trosskuskarna fick speciella namn liknande soldaternas. Se den blåa pilen. Above, Here we have the above mentioned baggage handler Qvick in the roll of the baggage handlers at Barne Company, Västgöta Regiment's GMR 1813. It looks like the baggage handler like the soldiers received special names of the trade. See the blue arrow.

Källreferenser / Source References

1. Krigsarkivet och släktforskaren, Christopher von Warnstedt, SSGFs skriftserie, nr 1. 1989. 2. Släktforskaren och Krigsarkivet av Lars Ericsson, artikel införd i Båtsmän, ryttare & soldater, Årsbok Sveriges Släktforskarförbund 1988. 3. Soldatforskning, en kort handledning sammanställd av P Clemensson, L Ericsson, P Frohnert och B Lippold. Krigsarkivet 1995. 4. Släktforskarna och Krigsarkivet, en vägvisare till de militära källorna. Meddelande från Krigsarkivet XIX, 2000. 5. Beståndsöversikt Krigsarkivet 6. Inskrivningar av värnpliktiga 1812 - 1969, en översikt av Evabritta Personne, 1968. 7. GMR Södermanlands regemente 150 (1802-1802) 8. GMR Södermanlands regemente 151 (1806-1807) 9. GMR Södermanlands regemente 160 (1845-1845) 10. GMR Västgöta kavalleriregemente 559b (1883-1883) 11. GMR Livregementets grenadjärkår 229 (1878-1882) 12. GMR Närke och Värmlands regemente 193 (1792-1792) 13. GMR Närke och Värmlands regemente 197 (1811-1811) 14. GMR Närkes regemente 208 (1866-1869) 15. GMR Närkes regemente 209 (1872-1876) 16. GMR Värmlands Regemente 218 (1868-1869) 17. GMR Kronobergs regemente 356 (1845-1845) 18. GMR Norra skånska infanteriregementet 648 (1818-1823) 19. GMR Kalmar regemente 410 (1770-1770) 20. GMR Jönköpings regemente 386 (1807-1818) 21. GMR Västgöta kavalleriregemente 546 (1817-1821) 22. GMR Västgöta kavalleriregemente 545 (1802-1805) 23. GMR Dalregementet 1744
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
Ovan, Exempel på notering av namnbyte. Här ser vi att soldaten Anders Ulf byter soldatnamnet till Lönn, dvs Anders Lönn. Above, A soldier changes his soldier name from Ulf to Lönn.

Roten - Villkor

Ibland hände det att soldaten och roten inte kom överens om villkoren. Disagrement about terms between the soldier an the "rote".
Ovan, Exempel på notering då soldaten inte kom överens om villkoren med roten. På denna GM anmäler soldaten att han är beredd att betala tillbaka legan och byte rote om villkoren med roten förbättrades. I just detta fall kom man inte överens och soldaten fick transport till annan rote.

Volontärer

Ibland ser man noteringen "minderårig volontär" i GMR. Ett vanligt sätt att bli officerare var att börja som volontär. Volontärerna uppbar ingen lön. Volontärerna var frivilliga som utbildade sig till underofficerare och officerare. Volontärer var då en del av manskapet, men hade en bättre ställning än de övriga soldaterna. Under det yngre indelningsverket var volontärerna i regel skilda från indelningsverket och rustade sig själva mot kontantersättning och var att betraktas en grupp av blivande befäl. Åldern på volontärerna fastställdes år 1730 till 15 år. År 1736 ändras åldern så att de kunde antas när de var tillräckligt gammal för att ”regera gevär”. Under 1700-talets andra hälft försökte man dock begränsa antagningen av allt för unga volontärer genom att de inte längre fick räkna anställningsår för åldrarna under 15 (år 1765) respektive 18 år (år 1796) vid befordringar. Vid befordringar var antalet tjänstgöringsår en viktig faktor. Detta hindrade dock inte att mycket unga barn sattes upp som volontärer. Ofta ser man volontärer med adliga titlar. Volunteers Volunteers were unsalaried soldiers to become NCOs and officers. The volunteers were often under age.
Ovan, Exempel på notering om minderårig volontär. Denna notering finns i GMR för Södermanlands regemente år 1802. Blomstedt nr 519, Nyköpings kompani. Above, A volunteer that was under age in a GM 1802.
Ovan, I den påföljande generalmönstringen för regementet som skedde år 1806 ser vi att denne volontär år 1805 befordrats till fänrik. Roten har istället fått en ny volontär som även han fick namnet Blomstedt. Above, In the next GM this volunteer is noted as promoted to Second Lieutenant in 1805 and the "rote" got a new volunteer.
Ovan, Exempel på noteringen "underofficer i nummer". Tittar man under befälen i början av kompaniet ser vi att här finns nu rustmästaren Jan Ullström. Han står här noterad under "rotelöner". Above, In the list of officers and NCOs in the beginning of the company in the GMR we now see the promoted corporal. He is here listed under "rotelöner" (paid by the rote).
Ovan, Ytterligare ett exempel på notering där roten användes för avlöning av en underofficer. Above, Another example of a note where the "rote" was used to finance a NCO.
Ovan, Här är ytterligare ett exempel på detta, denna gång från Närke-Värmlands regementes GMR 1759-61. Här har vi "volontären Olof Lundberg Dell". I detta fall är Olof Dell soldatnamnet och Lundberg namnet innan han blev soldat. Above, Here is another example of this, this time from Närke- Värmland Regiment's GMR 1759-61. Here we have the "Volunteer Olof Lundberg Dell". In this case Dell is his soldier name and Lundberg his family name.
Ovan, Ytterligare ett exempel på båda efternamn innan och soldatnamn, här från Kalmar regementes GMR 1770. "Per Samuelsson Wahlström, Smålänning". Vidare visas hans ålder och tjänsteår. Samuelsson är hans patronymikon och Wahlström hans soldatnamn. Above is another example of a roll containing both last name and soldier name. This example is from Kalmar Regiment's GMR 1770. "Per Samuelsson Wahlström, Smålänning (From Småland)". Samuelsson is his patronymic and Wahlström his soldier name.
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-09-08

Ny soldat på roten

När en soldat slutade, oberoende av orsak, så skulle roten hitta en ny soldat. Detta antecknas i GMR genom att förre soldaten ersatts med en ny soldat. New soldier at the "rote".

Generalmönsterrullor,

exempel på noteringar (3)

Exempel på olika noteringar i

generalmönsterrullorna (GMR)

Examples of Notations in General Muster Rolls (GMR) - Sweden Utseendet på generalmönsterrullor har naturligtvis varierat över åren. Generalmönsterrullor fördes för varje regemente och upprättades vid varje generalmönstring av regementet. Normalt skulle en regemente mönstras vart 3:e år.
Ovan, Exempel på notering av ny soldat på roten. Soldaten Lars Hurtig avskedas (pga av sjukdom) vid GM den 15 juni 1802 och ersätts den 22 november 1802 av soldaten Jonas Brun. Above, The previous soldier Lars Hurtig was discharged in June 1802 and replaced in November 1802 by Jonas Brun.
Ovan, Exempel på notering av ny soldat på roten. Här har vi en rote som haft lite problem med sina soldater på roten. Första soldaten kasseras (pgs av stöld) vid GM den 15 juni 1802. Han ersätta den 29 december 1802 med soldaten Carl Opp. Han hinner inte ens vara soldat i en månad innan han avlider den 24 januari 1803. Han ersätts i sin tur av soldaten Pehr Hök den 13 maj 1803. Above, A "rote" that had a bit of problem with it's soldiers. The first soldier, at the image, was discharged in dishonor in June 1802 due to theft. His was replaced by Carl Opp in December 1802. Carl Opp died already in January 1803 and was replaced in May 1803 by Pehr Hök.
Här ser vi en volontär med den adliga titeln friherre. Here is a volunteer with a noble title, Baron.
Ovan, Regementschefen med överstes tjänsteställning är generallöjtnant Gustav Wachtmeister. Above, The regimental commander of the Södermanland regiment with a service position as colonel was in 1806 held by Lieutenant General Gustav Wachtmeister. The text on the image goes " Lieutenant General, Knight Commander of the Royal Order of the Sword's Large Cross, count Gustav Wachtmeister".
Ovan, Ställföreträdande regementschef med överstelöjtnants tjänsteställning är överste Otto Cronstedt. Above, Deputy regimental commander of the Södermanland regiment with a service position as lieutenant colonel was in 1806 held by Colonel Otto Cronstedt. The text on the image goes "Colonel of the Army, Commander of the Royal Order of the Sword, count Otto Cronstedt".

Efternamn innan karriären som

soldat

Det är först en bra bit in på 1800-talet man finner information i generalmönsterrullorna om soldatens efternamn innan han blev soldat. Innan dess står i regel enbart förnamnet samt soldatnamnet. Soldiers' last name prior to enrollment In the general muster rolls we normally only see the soldiers’ soldier names. However, in muster rolls from the 1800's it is more common to also see the soldiers' surnames prior to their enrollments.
Ovan, ett exempel från Gripsholms kompani där ett befäl med sergeants tjänstegrad har en tjänsteställning som rustmästare. Rustmästare är en lägre grad än sergeant. Above, an example from Gripsholm Company, Södermanland Regiment, where a NCO with the rank of sergeant have a position as "Rustmästare"  which is a rank below seargent. The seargeant therefore has a salary of a "rustmäsatre".
Ovan, ett exempel från Nyköpings kompani där en officer med löjtnants tjänstegrad har en tjänsteställning som fänrik. Above an example from Nyköping Company, Södermanland Regiment, where a first lieutenant holds a position as second lieutenant (Fänrik) which is a rank below first lieutenant. The  first lieutenant therefore has a salary of a "second lieutenant".
Ovan, ett exempel från Nyköpings kompani där vi har en löjtnant utan indelt lön. Above is an example from Nyköping Company, Södermanland Regiment, where a first lieutenant has no salary from the Allotment System ("utan indelt lön").
Ovan, ett exempel från Närke-Värmlands regementes GMR 1792 med en nästintill extrem skillnad mellan tjänstegrad och tjänsteställning. Fänriken Claes Fredrik Hellgren har en tjänsteställning som rustmästare. Above, an extreme example from the Närke- Värmland Regiment GMR in 1792, where a second lieutenant (Fänrik) holds a position as a "Rustmästare" (NCO).

Underofficer i nummer

Ibland ser man noteringen "underofficer i nummer" eller "anslagits till lönefonden". Detta innebar att roten användes till att finansiera en underofficer istället för en soldat. NCO on a Soldier Number Normally there were 1,200 soldiers in an infantry regiment and therefore also 1,200 "rotar". Each "rote" represented a soldier number and maintained a corporal or a soldier of rank and file. However, you can see from time to time a soldier number used to finance a NCO. You may then see a notation like "underofficer i nummer" (NCO in number).
Ovan, Exempel på notering under annotationer om en rote som anslagits till finansiering av en underofficer. Rotens intäkter går till löningsfonden. Se även bilden till höger. Above, Example of a notation in the Notation column where the "rote" was used by the salary fund (lönefonden) to finance a NCO. See also the image to the right.
Ovan, I namn-kolumnen ser man då "Underofficersnummer". Above, The “Name” column has the note; NCO’s number.
Ovan, Exempel på noteringen "underofficer i nummer". Denna notering finns i kolumnen för annotationer.  Se även bilden till höger. Above, "NCO in number" in the Notation column. See also the image to the right.
Ovan, Exempel på noteringen "underofficer i nummer". Denna notering finns i namn-kolumnen. Här ser vi att korpralen Jan Hällfält befordrades den 21 oktober 1811 till rustmästare med namnet Jan Ullström. Har var innan befordringen soldat 819 vid Närke-Värmlands regemente. Han bibehåller rotelönen vid befordringen. Above is an example of a corporal that has been promoted to a NCO. Before the promotion his was soldier 819. In the text it says that he will keep his salary as a corporal from the rote also as a NCO. As a corporal his soldier name was Hällfält but as a NCO it is Ullström.
Ovan, Här ser vi enbart soldatens soldatnamn, Nils Lejon, samt varifrån han kom (födelseort): Sörmlänning (Sörml). Vidare finns uppgift om ålder (51 år) och antalet tjänsteår (16 1/3 år). Detta exempel är från Södermanlands regementes GMR 1806 - 1807. Above is a typical example from a general muster roll from the Södermanland Regiment's GMR 1806 - 1807 where only the soldier's soldier name is listed. His soldier name is Nils Lejon and he is at the muster 51 years old and has 16 1/3 service years. He is from the Södermanland province (Sörml).
Ovan, Här är ett exempel från en senare generalmönsterrulla, Närkes regemente 1872-1876. Som vi ser ovan finns nu mycket mer information om soldaten. Här har vi följande information om soldaten: "Nils Gustaf Ågren, förut kallad Nils Gustaf Andersson, född i Wäse socken i Carlstads län den 15 juli 1852. Antagen den 7 april 1869". Har var vid den aktuella mönstringen 19 år och 11 månader och hade då tjänstgjort i 3 år och 2 månader. Above is an example from a younger GMR, Närke Regiment's GMR 1872-1876. Here we find much more information about the soldier, "Nils Gustaf Ågren, earlier known as Nils Gustaf Andersson, born i Wäse parish, Carlstad Län at July 15 1852. Approved April 7 1869". He was at the muster 19 years and 11 months old and had then served for 3 years and 2 months.
Ovan, Man kan även i äldre generalmönsterrullor  ha tur och hitta uppgifter om soldatens efternamn innan han blev soldat. Detta exempel kommer från Närke-Värmlands regementes GMR 1811. Här ser vi soldaten Daniel Mattsson Åsman, 25 år med 4 tjänsteår, Värmlänning. Det är mycket vanligt med soldatnamn som anknyter till namnet på roten. I detta exempel har vi roten Åsebyn och soldatnamnet Åsman. Above, If you are lucky you might find a soldier's last name prior to his enrollment also in older general muster rolls. This example is from Närke Värmland Regiment's GMR 1811. Here we have the soldier Daniel Mattsson Åsman, 25 years old with 4 service years, Värmlänning (from Värmland). It is very common with soldier names that are somehow linked to the name of the rote. In this example we have the soldier name Åsman and the name of the rote is Åsebyn.

Övrig personal

I det militära behövdes många olika typer av anställda. Ett exempel på dessa är trosskuskarna. Även de redovisas i generalmönsterrullorna. Här finner man uppgifter om kuskarna som namn, ålder, antal tjänstgöringsår samt annotationer. I Västgöta kavalleriregementes GMR 1817 - 1821 (som vid denna tid var omorganiserad till ett infanteriregemente med namnet Västgöta regemente) fanns 6 trosskuskar per kompani. Other Personnel In the Army they needed a lot of different types of personnel. An example is the baggage drivers/baggage handlers. They are called "trosskuskar" (pl.) in Swedish. Also "trosskuskar" can be found in the muster rolls and the type of information that you will find about them varies from roll to roll. If you are lucky you might find information such as name, age, number of service years and notations. In the Västgöta regiment's GMR 1817 - 1821 there were 6 baggage handlers per company.
Ovan, Rulla över trosskuskarna. Above, Roll of baggage handlers.
Ovan, Här har vi ett exempel på en trosskusk som blivit antagen som soldat på roten nr 24. Texten är "Ersatt med trosskusken Qvick, 6 fot lång, 25 år, ogift, approberas". Denna notering fanns i annotationskolumnen för Västgöta kavalleriregementes GMR 1817 - 1821, Förste majorens kompani. Som soldat fick han namnet Carl Duktig, nr 24.  Above is an example of a "trosskusk" that has been accepted as a soldier. The text goes "Replaced by the baggage handler Qvick, 6 "fot" tall, 25 years of age, unmarried, approved". This notation was found in the remarks column of the Västgöta Regiment's GMR 1817 - 1821, First Major's Company. As a soldier he was given the name Carl Duktig, no 24. A Swedish "fot" was 29.69 cm and an English foot is 30.48 cm, so, this soldier is 6 * 29.69 = 178.1 cm tall (and not 6 * 30.48 = 182.9 cm in English measurements).
Ovan, Här ser vi en del av rullan över trosskuskarna vid Överstelöjtnantens kompani, Västgöta regementes GMR 1817 - 1821. Utseendet på rullan över trosskuskarna varierar dock något mellan regementets olika kompanier. Trosskusk stavas ibland även "tråsskusk" i rullorna. Above, Here is a part of the roll of the baggage handlers at Lieutenant Colonel's Company, Västgöta Regiment's GMR 1817 - 1821. These rolls vary a lot, also from company to company within the same regiment. The above roll is very detailed. The way baggage handler is spelt in Swedish is "trosskusk" but you also see "tråsskusk" in the old rolls.
Ovan, Här har vi ovan nämnde trosskusk Qvick i rullan över trosskuskarna vid Barne Härads kompani, Västgöta regementes GMR 1813. Det verkar som om även trosskuskarna fick speciella namn liknande soldaternas. Se den blåa pilen. Above, Here we have the above mentioned baggage handler Qvick in the roll of the baggage handlers at Barne Company, Västgöta Regiment's GMR 1813. It looks like the baggage handler like the soldiers received special names of the trade. See the blue arrow.

Källreferenser / Source

References

1. Krigsarkivet och släktforskaren, Christopher von Warnstedt, SSGFs skriftserie, nr 1. 1989. 2. Släktforskaren och Krigsarkivet av Lars Ericsson, artikel införd i Båtsmän, ryttare & soldater, Årsbok Sveriges Släktforskarförbund 1988. 3. Soldatforskning, en kort handledning sammanställd av P Clemensson, L Ericsson, P Frohnert och B Lippold. Krigsarkivet 1995. 4. Släktforskarna och Krigsarkivet, en vägvisare till de militära källorna. Meddelande från Krigsarkivet XIX, 2000. 5. Beståndsöversikt Krigsarkivet 6. Inskrivningar av värnpliktiga 1812 - 1969, en översikt av Evabritta Personne, 1968. 7. GMR Södermanlands regemente 150 (1802- 1802) 8. GMR Södermanlands regemente 151 (1806- 1807) 9. GMR Södermanlands regemente 160 (1845- 1845) 10. GMR Västgöta kavalleriregemente 559b (1883- 1883) 11. GMR Livregementets grenadjärkår 229 (1878- 1882) 12. GMR Närke och Värmlands regemente 193 (1792-1792) 13. GMR Närke och Värmlands regemente 197 (1811-1811) 14. GMR Närkes regemente 208 (1866-1869) 15. GMR Närkes regemente 209 (1872-1876) 16. GMR Värmlands Regemente 218 (1868-1869) 17. GMR Kronobergs regemente 356 (1845-1845) 18. GMR Norra skånska infanteriregementet 648 (1818-1823) 19. GMR Kalmar regemente 410 (1770-1770) 20. GMR Jönköpings regemente 386 (1807-1818) 21. GMR Västgöta kavalleriregemente 546 (1817- 1821) 22. GMR Västgöta kavalleriregemente 545 (1802- 1805) 23. GMR Dalregementet 1744

Namnbyte

Det hände att soldaterna bytte soldatnamn under sina år som soldat. Detta noterades då i rullan. Change of soldier’s name.
Ovan, Exempel på notering då soldaten inte kom överens om villkoren med roten. På denna GM anmäler soldaten att han är beredd att betala tillbaka legan och byte rote om villkoren med roten förbättrades. I just detta fall kom man inte överens och soldaten fick transport till annan rote.

Volontärer

Ibland ser man noteringen "minderårig volontär" i GMR. Ett vanligt sätt att bli officerare var att börja som volontär. Volontärerna uppbar ingen lön. Volontärerna var frivilliga som utbildade sig till underofficerare och officerare. Volontärer var då en del av manskapet, men hade en bättre ställning än de övriga soldaterna. Under det yngre indelningsverket var volontärerna i regel skilda från indelningsverket och rustade sig själva mot kontantersättning och var att betraktas en grupp av blivande befäl. Åldern på volontärerna fastställdes år 1730 till 15 år. År 1736 ändras åldern så att de kunde antas när de var tillräckligt gammal för att ”regera gevär”. Under 1700-talets andra hälft försökte man dock begränsa antagningen av allt för unga volontärer genom att de inte längre fick räkna anställningsår för åldrarna under 15 (år 1765) respektive 18 år (år 1796) vid befordringar. Vid befordringar var antalet tjänstgöringsår en viktig faktor. Detta hindrade dock inte att mycket unga barn sattes upp som volontärer. Ofta ser man volontärer med adliga titlar. Volunteers Volunteers were unsalaried soldiers to become NCOs and officers. The volunteers were often under age.
Ovan, Exempel på notering av namnbyte. Här ser vi att soldaten Anders Ulf byter soldatnamnet till Lönn, dvs Anders Lönn. Above, A soldier changes his soldier name from Ulf to Lönn.

Roten - Villkor

Ibland hände det att soldaten och roten inte kom överens om villkoren. Disagrement about terms between the soldier an the "rote".
Ovan, Exempel på notering om minderårig volontär. Denna notering finns i GMR för Södermanlands regemente år 1802. Blomstedt nr 519, Nyköpings kompani. Above, A volunteer that was under age in a GM 1802.
Ovan, I den påföljande generalmönstringen för regementet som skedde år 1806 ser vi att denne volontär år 1805 befordrats till fänrik. Roten har istället fått en ny volontär som även han fick namnet Blomstedt. Above, In the next GM this volunteer is noted as promoted to Second Lieutenant in 1805 and the "rote" got a new volunteer.

Tjänstegrad - tjänsteställning

Det var inte ovanligt att en officer hade högre tjänstegrad än den tjänsteställning han var innehavare av. Efter krig fanns vanligen betydligt fler officerare än som behövdes i fredsorganisationen. Detta resulterade att många officerare fick en tjänst var var lägre än den tjänstegrad de hade. Exempelvis kunde en kapten inneha en tjänst som löjtnant och därmed en löjtnants lön. Ytterligare ett fenomen som kunde orsaka dessa situationer var de sk. karaktärsbefordringarna. Detta var befordringar som medförde högre tjänstegrad utan att man samtidigt fick en högre tjänsteställning eller högre lön. Ofta var dessa befordringar belöningar för lång och trogen tjänst. En löjtnant kunde bli befordrad till kapten utan att han samtidigt fick en tjänst som kapten och kompanichef, dvs han fortsatte i sin tidigare tjänst som löjtnant men med kaptens grad. Normalt sett hade en regementschef överstes grad och ställföreträdande regementschef överstelöjtnants grad. En kompanichef hade normalt kaptens grad. Rank vs. Service Position Rank and service position didn't always match. It is not unusual that an officer had a higher rank than his service position. After a war there was normally more higher ranked officers than there were available positions in the peacetime organization. This resulted in many officers with a service position that was lower than the rank they held. For example an infantry captain could have an position as a lieutenant and thereby a lieutenant's salary. Another phenomenon that could cause these situations was the so-called "character" promotions. These types of promotions lead to a higher rank but without a contemporary service position or higher salary. These promotions were often the result of long and devoted service. A lieutenant could then be promoted captain without getting a contemporary service position as captain (company commander). In other words he continued to serve in his current position as a lieutenant but with the rank of captain. See examples below. Normally a regimental commander held the rank of colonel and a deputy regimental commander held the rank of lieutenant colonel. A company commander normally held the rank of captain and a deputy company commander held the rank of lieutenant. Följande exempel är från Södermanlands regementes generalmönstring den 21 juni 1806 på Malma Hed.
Ovan, Exempel på noteringen "underofficer i nummer". Tittar man under befälen i början av kompaniet ser vi att här finns nu rustmästaren Jan Ullström. Han står här noterad under "rotelöner". Above, In the list of officers and NCOs in the beginning of the company in the GMR we now see the promoted corporal. He is here listed under "rotelöner" (paid by the rote).
Ovan, Ytterligare ett exempel på notering där roten användes för avlöning av en underofficer. Above, Another example of a note where the "rote" was used to finance a NCO.
Ovan, Här är ytterligare ett exempel på detta, denna gång från Närke-Värmlands regementes GMR 1759-61. Här har vi "volontären Olof Lundberg Dell". I detta fall är Olof Dell soldatnamnet och Lundberg namnet innan han blev soldat. Above, Here is another example of this, this time from Närke-Värmland Regiment's GMR 1759-61. Here we have the "Volunteer Olof Lundberg Dell". In this case Dell is his soldier name and Lundberg his family name.
Ovan, Ytterligare ett exempel på båda efternamn innan och soldatnamn, här från Kalmar regementes GMR 1770. "Per Samuelsson Wahlström, Smålänning". Vidare visas hans ålder och tjänsteår. Samuelsson är hans patronymikon och Wahlström hans soldatnamn. Above is another example of a roll containing both last name and soldier name. This example is from Kalmar Regiment's GMR 1770. "Per Samuelsson Wahlström, Smålänning (From Småland)". Samuelsson is his patronymic and Wahlström his soldier name.