Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-09-17

Svenska frivilligkårens uniform

Innehåll denna sida:

Svenska frivilligkårens uniform i Finland

Inledning

Finska vinterkriget utkämpades mellan Finland och Sovjetunionen, sedan Sovjetunionen den 30 november 1939, tre månader in i andra världskriget, anfallit Finland. Efter hårt och envist motstånd tvingades Finland den 13 mars 1940 gå med på fred och göra landavträdelser (10 procent av sin yta), bland annat Karelska näset. När andra världskriget bröt ut den 1 september 1939 förklarade sig Sverige liksom ett antal andra länder som neutrala stater, bland dem Sverige, Norge, Danmark och Finland. När Vinterkriget bröt ut gjorde Sverige ett undantag från neutralitetspolitiken och regeringen deklarerade i december 1939 att Sverige skulle vara icke krigförande part med Finland i denna konflikt. Vi tog med andra ord parti för Finland i konflikten utan att gå med i kriget. Detta innebar att det blev möjligt att stödja Finland materiellt och tillåta rekrytering av frivilliga. Svenska frivilligkåren organiserade de svenska medborgare som anmält sig som frivilliga på Finlands sida i Vinterkriget 1939 - 1940. Finlandskommittén var den svenska frivilligrörelsens ledande organ i Sverige för Finlands sak under andra världskriget och dess organisatoriska centrum. Den 12 december 1939 erhöll Finlandskommittén klartecken från svenska regeringen på sin begäran om inköp av utrustning och vapen ur svenska militära förråd. “Finlands sak är vår" kom att bli hela Finlandsrörelsens motto. Den 21 december 1939 avreste den första kontingenten frivilliga från Stockholms central. Vapen, utrustning och uniformer hade huvudsakligen köpts in från den svenska armén. Mer information om de Svenska frivilligkåren i Finland.

Frivilligkårens uniform

Soldaterna i den svenska frivilligkåren i Finland var utrustade med svenska arméns fältuniform m/1939. Det gjordes dock några modifieringar av uniformen. De svenska knapparna togs bort och ersattes med knappar av finsk modell med det finska lejonet istället för de svenska tre kronorna som fanns på svenska m/1939. kragen bar man frivilligkårens kårknapp istället för truppslagstecken. På axelklaffarna bars avdelningsknapp (förbandsknapp) som visade vilket förband man tillhörde. Exempelvis hade I. Stridsgruppen ett armborst, II. Stridsgruppen hade ett älghuvud och III. Stridsgruppen två korsade värjor. Jägargruppen hade bokstaven J, Luftvärnet bokstäverna Lv, etc. På mössorna bars finska nationalitetstecknet. Officerarna bar koppel m/39 till uniformen precis som i Sverige. I vinterutrustningen ingick livpäls och pälsmössa m/1909. Gradbeteckningarna på vapenrocken bars på ärmars nederkant enligt finskt manér. Officerarna hade rosor i guld som gradbeteckning medan lägre befäl hade streck i silver. Exempelvis bar fänrik 1 ros, löjtnant 2 rosor och kapten 3 rosor, samtliga i guld. Sergeant bar tre streck i silver. Det förekom även att svenska gradbeteckningar (stjärnor) anbringades istället för de finska rosorna. Bilden till höger visar vapenrock m/1939 som användes av frivilligkåren i Finland. På denna vapenrocks båda axelklaffarna finns en rund bricka av mässing med ingraverad armborst; förbandsknappen för I. Stridsgruppen. På kragen finns kårknappen, två runda brickor med fyra händer (emblem för svenska frivilligkåren). På ärmuppslagets övre sida finns gradbeteckningen, två stjärnor - löjtnants grad (två rosor av gul metall). Knapparna är av vit metall, mörkgrå färg, vapenprydda med finska lejonet. Bild: Armémuseum, ID: AM.020073. DigitaltMuseum. Vapenrocken ovan har burits av löjtnanten vid Svenska Frivilligkåren Melcher Wase Bo Gustaf Wernstedt, f. 1909. Wernstedt anställdes vid frivilligkåren den 26 december 1939 (nr 681), blev 2. adjutant vid I. stridsgruppens stab under överstelöjtnant Magnus Dyrssen. Wernstedt stupade den 7 mars 1940 under ett spaningsföretag bakom ryssarnas linjer vid Märkijärvi. Han föll sydost om ryssarnas 2. linje under ett försök att till egen trupp rädda en i knäet svårt sårad menig krigskamrat, Winlöf från Sundsvall, vilken även han stupade. När Wernstedt kropp återfanns efter fredsslutet i mars var den plundrad av ryssarna så när som på underkläderna. Winlöf var plundrad på samma sätt med undantag av, att de blodiga byxorna inte var avtagna. Fältmössan var av gröngrått kläde, båtmodell, dvs utan skärm; framtill fanns finska rikskokarden. Den var emaljerad och hade en blå, ringformig rand så anbragt att kokardens mitt bildar ett runt, vitt fält och i kokardens kant en vit bård. Bilden till vänster visar den fältmössa (båtmössa) som användes vid frivilligkåren. Bild: Armémuseum, ID: AM.015873. DigitaltMuseum. Bilden till höger visar skidmössan med skärm. Under finska nationalitetsmärket finns en knapp med det finska lejonet. Armémuseum, ID: AM.104313. DigitaltMuseum. Bilden till höger visar svenska pälsmössan m/1909 försedd med det finska nationalitetsmärket för menig vid Svenska Frivilligkåren i Finland under vinterkriget. Bild: Miliseum, ID: MILI.000513. DigitaltMuseum. Bilden till vänster visar jackan i snödräkten för manskap vid Svenska frivilligkåren i Finland 1940. Snödräkten bestod av jacka, byxor, skydd för ränsel, allt av vitt bomullstyg. Armémuseum, ID: AM.017176. DigitaltMuseum. Bilden till höger visar byxorna i snödräkten för manskap vid Svenska frivilligkåren i Finland 1940. Armémuseum, ID: AM.017177. DigitaltMuseum. Bilden till höger visar ryggsäck m/1939 för Frivilligkåren, Finland 1940. Även till ryggsäcken fanns ett vitt snööverdrag ingående i snödräkten. Armémuseum, ID: AM.017209. DigitaltMuseum.
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
xxx Uniformer xxx
 
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Frivilligkårens gradbeteckningar
Tjänstegrad
Gradbeteckning
General
3 rosor i guld samt ett brett guldstreck
Generallöjtnant
2 rosor i guld samt ett brett guldstreck
Generalmajor
1 ros i guld samt ett brett guldstreck
Överste
3 rosor i guld samt ett guldstreck
Överstelöjtnant
2 rosor i guld samt ett guldstreck
Major
1 ros i guld samt ett guldstreck
Kapten
3 rosor i guld
Löjtnant
2 rosor i guld
Fänrik
1 ros i guld
Fältväbel
2 rosor i silver
Översergeant
1 ros i silver
Sergeant
3 streck i silver
Undersergeant
2 streck i silver
På finskt manér bar befälen i frivilligkåren gradbeteckningarna på ärmarnas nederkant med rosor eller streck. Både rosor och streck är matta i färgen. Nedan visas rosornas utseende i silver respektive guld.
Frivilligkårens förbandsbeteckningar
Förband
Beteckning
Kårstaben
Två korsade marskalkstavar
I. Stridsgruppen
Armborst
II. Stridsgruppen
Älghuvud
III. Stridsgruppen
Två korsade värjor
Underhållskompaniet
Bokstaven U
Depåkompaniet
Bokstaven D
Ingenjörkompaniet
Bokstaven I
Jägarkompaniet
Bokstaven J
Luftvärnet
Bokstäverna Lv
Pansarvärnskompaniet
Bokstäverna Pv
Pansarbilskompaniet
Bokstäverna Pb

Svenska flygflottiljen, F 19

Svenska frivilligflottiljen i Finland eller F 19 Finland var ett svenskt frivilligt flygförband som bildade en flygflottilj som verkade 1940 i Finland under vinterkriget. Även flygflottiljen använde den för frivilligkåren modifierade svenska uniformen m/1939. Bilden till höger visar sergeant Thure Hansson (nummer 858), flygskytt vid F 19, Svenska flygflotiljen i Finland under finska vinterkriget, 1940. På axelklaffen syns flygflottiljens två vingar för flygpersonal. På kragen syns frivilligkårens kårknapp med fyra händer (se vänster). Bild: Flygvapenmuseum, ID: FVMF.004290. DigitaltMuseum. Bilden till höger visar fänrik Martin Wennerström, flygförare (pilot) vid F 19, Svenska flygflottiljen i Finland under finska vinterkriget, 1940. På axelklaffen syns finska flygvapenmärket. Bild: Flygvapenmuseum, ID: FVMF.004288. DigitaltMuseum
Livpäls m/1913 i vitt fårskinn. 2
Soldater vid Svenska frivilligkåren i Finland på väg till fronten iklädda livpäls och päls- respektive skidmössa. Bild: Finland, landet som kämpade. Runeberg.
Soldater i uniform m/1939 för Frivilligkåren i Finland. Bild: Flygvapenmuseum, ID: FVMF.004451.
Som jämförelse visas här några svenska soldater iförda den svenska arméns uniform m/1939.  De tre knapparna till vänster visar frivilligkårens emblem, runda brickor med fyra händer som fattar runt varandras handleder. De två knapparna till höger är exempel på förbandsknappar (avdelningsknappar). Armborsten är symbolen för I. stridsgruppen och älghuvudet II. stridsgruppen.Bild: Armémuseum, ID: AM.090777. DigitaltMuseum. Finska nationalitetsmärket som bars i mössorna.Bild: Armémuseum, ID: AM.095172. DigitaltMuseum. De bronsfärgade knapparna är förbandsknappar. J är jägarkompaniet, Pb är pansarbilkompaniet. Den grå knappen är den knapp med det finska lejonet som uniformerna försågs med istället för de svenska knapparna med tre kronor.Bild: Armémuseum, ID: AM.095172. DigitaltMuseum. Emblem för svenska frivilliga i Finland under Fortsättningskriget 1941 - 44 med tre svenska kronor.Armémuseum, ID: AM.095170. DigitaltMuseum.  General Ernst Linder (1868 - 1943), chef för Svenska Frivilligkåren i Finland under Vinterkriget iförd svenska frivilligkårens uniform. Gradbeteckningarna på underärmen. Bild: Wikipedia. Till vänster, två flygare i flygdräkt vid Svenska frivilligkåren i Finland, F 19. Till vänster Roland Sahlberg och till höger Thord-Erik Torstensson-Medalen; båda flygsignalister/skyttar. Bild: Flygvapenmuseum, ID: FVMF.004078. Bilden till höger visar akterskytt Matti Sundsten iförd flygdräkt med fallskärm. Bild: Flygvapenmuseum, ID: FVMF.003787. Flygvapenemblem som användes vid svenska flygflottiljen i Finland under vinterkriget. Flygvapenmuseum, ID: FVM.120277. Längst till vänster, en svensk skidpatrull ur ett jägarkompani vid ryska fronten under vinterkriget 1940. Till höger en vaktpost vid en svensk flygbas i Finland. Bild: Flygvapenmuseum, ID: FVMF.003828. Samtliga soldater bär vita snödräkter. Vintern 1939/1940 var extremt kall med djup snö.
Befälet till vänster har tre streck på underärmen vilket motsvarar tjänstegraden sergeant. Bild: Flygvapenmuseum, ID: FVMF.003768.
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-09-17

Svenska frivilligkårens

uniform

Svenska frivilligkårens uniform i

Finland

Inledning

Finska vinterkriget utkämpades mellan Finland och Sovjetunionen, sedan Sovjetunionen den 30 november 1939, tre månader in i andra världskriget, anfallit Finland. Efter hårt och envist motstånd tvingades Finland den 13 mars 1940 gå med på fred och göra landavträdelser (10 procent av sin yta), bland annat Karelska näset. När andra världskriget bröt ut den 1 september 1939 förklarade sig Sverige liksom ett antal andra länder som neutrala stater, bland dem Sverige, Norge, Danmark och Finland. När Vinterkriget bröt ut gjorde Sverige ett undantag från neutralitetspolitiken och regeringen deklarerade i december 1939 att Sverige skulle vara icke krigförande part med Finland i denna konflikt. Vi tog med andra ord parti för Finland i konflikten utan att gå med i kriget. Detta innebar att det blev möjligt att stödja Finland materiellt och tillåta rekrytering av frivilliga. Svenska frivilligkåren organiserade de svenska medborgare som anmält sig som frivilliga på Finlands sida i Vinterkriget 1939 - 1940. Finlandskommittén var den svenska frivilligrörelsens ledande organ i Sverige för Finlands sak under andra världskriget och dess organisatoriska centrum. Den 12 december 1939 erhöll Finlandskommittén klartecken från svenska regeringen på sin begäran om inköp av utrustning och vapen ur svenska militära förråd. “Finlands sak är vår" kom att bli hela Finlandsrörelsens motto. Den 21 december 1939 avreste den första kontingenten frivilliga från Stockholms central. Vapen, utrustning och uniformer hade huvudsakligen köpts in från den svenska armén. Mer information om de Svenska frivilligkåren i Finland.

Frivilligkårens uniform

Soldaterna i den svenska frivilligkåren i Finland var utrustade med svenska arméns fältuniform m/1939. Det gjordes dock några modifieringar av uniformen. De svenska knapparna togs bort och ersattes med knappar av finsk modell med det finska lejonet istället för de svenska tre kronorna som fanns på svenska m/1939. kragen bar man frivilligkårens kårknapp istället för truppslagstecken. På axelklaffarna bars avdelningsknapp (förbandsknapp) som visade vilket förband man tillhörde. Exempelvis hade I. Stridsgruppen ett armborst, II. Stridsgruppen hade ett älghuvud och III. Stridsgruppen två korsade värjor. Jägargruppen hade bokstaven J, Luftvärnet bokstäverna Lv, etc. På mössorna bars finska nationalitetstecknet. Officerarna bar koppel m/39 till uniformen precis som i Sverige. I vinterutrustningen ingick livpäls och pälsmössa m/1909. Gradbeteckningarna på vapenrocken bars på ärmars nederkant enligt finskt manér. Officerarna hade rosor i guld som gradbeteckning medan lägre befäl hade streck i silver. Exempelvis bar fänrik 1 ros, löjtnant 2 rosor och kapten 3 rosor, samtliga i guld. Sergeant bar tre streck i silver. Det förekom även att svenska gradbeteckningar (stjärnor) anbringades istället för de finska rosorna. Bilden till höger visar vapenrock m/1939 som användes av frivilligkåren i Finland. På denna vapenrocks båda axelklaffarna finns en rund bricka av mässing med ingraverad armborst; förbandsknappen för I. Stridsgruppen. På kragen finns kårknappen, två runda brickor med fyra händer (emblem för svenska frivilligkåren). På ärmuppslagets övre sida finns gradbeteckningen, två stjärnor - löjtnants grad (två rosor av gul metall). Knapparna är av vit metall, mörkgrå färg, vapenprydda med finska lejonet. Bild: Armémuseum, ID: AM.020073. DigitaltMuseum. Vapenrocken ovan har burits av löjtnanten vid Svenska Frivilligkåren Melcher Wase Bo Gustaf Wernstedt, f. 1909. Wernstedt anställdes vid frivilligkåren den 26 december 1939 (nr 681), blev 2. adjutant vid I. stridsgruppens stab under överstelöjtnant Magnus Dyrssen. Wernstedt stupade den 7 mars 1940 under ett spaningsföretag bakom ryssarnas linjer vid Märkijärvi. Han föll sydost om ryssarnas 2. linje under ett försök att till egen trupp rädda en i knäet svårt sårad menig krigskamrat, Winlöf från Sundsvall, vilken även han stupade. När Wernstedt kropp återfanns efter fredsslutet i mars var den plundrad av ryssarna så när som på underkläderna. Winlöf var plundrad på samma sätt med undantag av, att de blodiga byxorna inte var avtagna. Fältmössan var av gröngrått kläde, båtmodell, dvs utan skärm; framtill fanns finska rikskokarden. Den var emaljerad och hade en blå, ringformig rand så anbragt att kokardens mitt bildar ett runt, vitt fält och i kokardens kant en vit bård. Bilden till vänster visar den fältmössa (båtmössa) som användes vid frivilligkåren. Bild: Armémuseum, ID: AM.015873. DigitaltMuseum. Bilden till höger visar skidmössan med skärm. Under finska nationalitetsmärket finns en knapp med det finska lejonet. Armémuseum, ID: AM.104313. DigitaltMuseum. Bilden till höger visar svenska pälsmössan m/1909 försedd med det finska nationalitetsmärket för menig vid Svenska Frivilligkåren i Finland under vinterkriget. Bild: Miliseum, ID: MILI.000513. DigitaltMuseum. Bilden till vänster visar jackan i snödräkten för manskap vid Svenska frivilligkåren i Finland 1940. Snödräkten bestod av jacka, byxor, skydd för ränsel, allt av vitt bomullstyg. Armémuseum, ID: AM.017176. DigitaltMuseum. Bilden till höger visar byxorna i snödräkten för manskap vid Svenska frivilligkåren i Finland 1940. Armémuseum, ID: AM.017177. DigitaltMuseum. Bilden till höger visar ryggsäck m/1939 för Frivilligkåren, Finland 1940. Även till ryggsäcken fanns ett vitt snööverdrag ingående i snödräkten. Armémuseum, ID: AM.017209. DigitaltMuseum.
På finskt manér bar befälen i frivilligkåren gradbeteckningarna på ärmarnas nederkant med rosor eller streck. Både rosor och streck är matta i färgen. Nedan visas rosornas utseende i silver respektive guld.
Frivilligkårens förbandsbeteckningar
Förband
Beteckning
Kårstaben
Två korsade marskalkstavar
I. Stridsgruppen
Armborst
II. Stridsgruppen
Älghuvud
III. Stridsgruppen
Två korsade värjor
Underhållskompaniet
Bokstaven U
Depåkompaniet
Bokstaven D
Ingenjörkompaniet
Bokstaven I
Jägarkompaniet
Bokstaven J
Luftvärnet
Bokstäverna Lv
Pansarvärnskompaniet
Bokstäverna Pv
Pansarbilskompaniet
Bokstäverna Pb

Svenska flygflottiljen, F 19

Svenska frivilligflottiljen i Finland eller F 19 Finland var ett svenskt frivilligt flygförband som bildade en flygflottilj som verkade 1940 i Finland under vinterkriget. Även flygflottiljen använde den för frivilligkåren modifierade svenska uniformen m/1939. Bilden till höger visar sergeant Thure Hansson (nummer 858), flygskytt vid F 19, Svenska flygflotiljen i Finland under finska vinterkriget, 1940. På axelklaffen syns flygflottiljens två vingar för flygpersonal. På kragen syns frivilligkårens kårknapp med fyra händer (se vänster). Bild: Flygvapenmuseum, ID: FVMF.004290. DigitaltMuseum. Bilden till höger visar fänrik Martin Wennerström, flygförare (pilot) vid F 19, Svenska flygflottiljen i Finland under finska vinterkriget, 1940. På axelklaffen syns finska flygvapenmärket. Bild: Flygvapenmuseum, ID: FVMF.004288. DigitaltMuseum
Livpäls m/1913 i vitt fårskinn. 2
Soldater vid Svenska frivilligkåren i Finland på väg till fronten iklädda livpäls och päls- respektive skidmössa. Bild: Finland, landet som kämpade. Runeberg.
Soldater i uniform m/1939 för Frivilligkåren i Finland. Bild: Flygvapenmuseum, ID: FVMF.004451.
Befälet till vänster har tre streck på underärmen vilket motsvarar tjänstegraden sergeant. Bild: Flygvapenmuseum, ID: FVMF.003768.
Som jämförelse visas här några svenska soldater iförda den svenska arméns uniform m/1939.  De tre knapparna till vänster visar frivilligkårens emblem, runda brickor med fyra händer som fattar runt varandras handleder. De två knapparna till höger är exempel på förbandsknappar (avdelningsknappar). Armborsten är symbolen för I. stridsgruppen och älghuvudet II. stridsgruppen.Bild: Armémuseum, ID: AM.090777. DigitaltMuseum. De bronsfärgade knapparna är förbandsknappar. J är jägarkompaniet, Pb är pansarbilkompaniet. Den grå knappen är den knapp med det finska lejonet som uniformerna försågs med istället för de svenska knapparna med tre kronor.Bild: Armémuseum, ID: AM.095172. DigitaltMuseum. Finska nationalitetsmärket som bars i mössorna.Bild: Armémuseum, ID: AM.095172. DigitaltMuseum. Emblem för svenska frivilliga i Finland under Fortsättningskriget 1941 - 44 med tre svenska kronor.Armémuseum, ID: AM.095170. DigitaltMuseum.  General Ernst Linder (1868 - 1943), chef för Svenska Frivilligkåren i Finland under Vinterkriget iförd svenska frivilligkårens uniform. Gradbeteckningarna på underärmen. Bild: Wikipedia. Till vänster, två flygare i flygdräkt vid Svenska frivilligkåren i Finland, F 19. Till vänster Roland Sahlberg och till höger Thord-Erik Torstensson-Medalen; båda flygsignalister/skyttar. Bild: Flygvapenmuseum, ID: FVMF.004078. Bilden till höger visar akterskytt Matti Sundsten iförd flygdräkt med fallskärm. Bild: Flygvapenmuseum, ID: FVMF.003787. Flygvapenemblem som användes vid svenska flygflottiljen i Finland under vinterkriget. Flygvapenmuseum, ID: FVM.120277. Längst till vänster, en svensk skidpatrull ur ett jägarkompani vid ryska fronten under vinterkriget 1940. Till höger en vaktpost vid en svensk flygbas i Finland. Bild: Flygvapenmuseum, ID: FVMF.003828. Samtliga soldater bär vita snödräkter. Vintern 1939/1940 var extremt kall med djup snö.
Frivilligkårens gradbeteckningar
Tjänstegrad
Gradbeteckning
General
3 rosor i guld samt ett brett guldstreck
Generallöjtnant
2 rosor i guld samt ett brett guldstreck
Generalmajor
1 ros i guld samt ett brett guldstreck
Överste
3 rosor i guld samt ett guldstreck
Överstelöjtnant
2 rosor i guld samt ett guldstreck
Major
1 ros i guld samt ett guldstreck
Kapten
3 rosor i guld
Löjtnant
2 rosor i guld
Fänrik
1 ros i guld
Fältväbel
2 rosor i silver
Översergeant
1 ros i silver
Sergeant
3 streck i silver
Undersergeant
2 streck i silver