Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-06-22

Soldatkontrakt från 1895, Södermanlands Regemente 

A Soldier contract from 1895, Södermanland Regiment

Allmänt om soldatkontrakt

Ett soldatkontrakt upprättades mellan rotebönderna i roten och soldaten som skulle tjänstgöra på roten. I kontraktet stod hur mycket som rotebönderna skulle betala i engångssumma (lega), i lön och i naturaprodukter av olika slag som matvaror, utsäde, ved, kvarnskjutsar osv (hemkall). Förutom hemkallet utgick även en kronotunna säd till soldaten årligen. Roten skulle även hålla soldaten med torp och tillhörande mark.

Soldatkontrakt för 615 Gustav Arvid Carlsson, Strängnäs kompani, Södermanlands regemente, 1895

Soldatkontrakt / Soldier Contract

xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
Ovanstående kontraktet gäller för den indelte soldaten och fd. drängen Gustav Arvid Carlsson. Han anställs som soldat på rote 615, Kyrkobyn vid Strängnäs kompani, Södermanlands regemente. Kontraktet är undertecknat den 23 november 1895. Gustav Arvid fick 25 kr vid rekryteringen. Av kontraktet framgår att han fick 125 kr som soldatlega. Av detta belopp erhöll han 50 kr den 1 maj 1897 och 25 kr den 1 maj 1898. Resterande belopp, 50 kr, utgick då han blev antagen vid vid nästa generalmönstringsmöte. Lega var en engångssumma som soldaten erhöll vid rekryteringen. Förutom legan erhöll soldaten även en årlig lön.Vidare finns hemkallet exakt specificerat i kontraktet, vidare bete och kvarnskjuts etc. Hemkall var naturaprodukter av olika slag som soldaten erhöll årligen. Denna soldat erhöll årligen 585 kg spannmål fördelat på 350 kg råg och 235 kg korn. Till utfordring av sina kreatur erhöll han 850 kg hö och 850 kg råghalm. I vedbrand fick han 7,5 kubikmeter ved. Han hade även rätt till bete för en ko på rotens mark. Vidare hade han rätt till två kvarnskjutsar per år. Av punkt 9 framgår att roten hade skyldighet att tillhandahålla dragare med redskap för torpets skötsel och när soldaten var utkommenderad skulle roten stå för torpets skötsel. Kontraktet är undertecknat av roten och Gustav Arvid samt är bevittnat. Kopia av detta kontrakt finns på Södermanlands Regementes museum.

English

The contract displayed above applies for the allotted soldier and former farmhand Gustav Arvid Carlsson. He was recruited as a soldier at rote number 615, Kyrkobyn, Strängnäs Company, Södermanland Regiment (allotted infantry regiment). The contract was signed on November 23, 1895. Gustav Arvid received 25 kronor (crowns) at the recruitment. From the contract we can see that he received 125 kronor as a  single payment (soldatlega). Out of this sum he received 50 kronor on May 1, 1897 and 25 kronor on May 1, 1898. The reminder, 50 kronor were paid to him at the next general muster when he was approved as a soldier. The "soldatlega" was a single payment the recruit received when he was recruited. Beside this soldatlega he also received an annual salary. The contract also contains detailed specifications of the "hemkall". "Hemkall" was a kind of fringe benefits, paid with products from the rote farms to the soldier at his soldier's croft. This soldier annually received 585 kg (1.290 pounds) grain, split into 350 kg (772 pounds) rye and 235 kg (518 pounds) barley. For fodder to his cattle he received 850 kg (1.874 pounds) hay and 850 kg rye straw. Besides to the "hemkall" he also received 7.5 cubic meters firewood (vedbrand). He also had right to pasturage for a cow on the rote farmer's land. Further, he also had right to two rides with horse and carriage (kvarnskjuts) to the flourmill per year. From paragraph 9 in the contract we can read that the rote had an obligation to place a draft animal (dragare) to the soldier's disposal in order for him to run the croft and when the regiment ordered the soldier out it was rote's duty to assist in the  running of the croft and the belonging land. The contract is signed both by the rote and by Gustav Arvid and is attested by two attesters. A copy of this contract is kept at the Södermanland regimental museum in Strängnäs.
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-06-22

Soldatkontrakt från 1895,

Södermanlands Regemente 

A Soldier contract from 1895,

Södermanland Regiment

Allmänt om soldatkontrakt

Ett soldatkontrakt upprättades mellan rotebönderna i roten och soldaten som skulle tjänstgöra på roten. I kontraktet stod hur mycket som rotebönderna skulle betala i engångssumma (lega), i lön och i naturaprodukter av olika slag som matvaror, utsäde, ved, kvarnskjutsar osv (hemkall). Förutom hemkallet utgick även en kronotunna säd till soldaten årligen. Roten skulle även hålla soldaten med torp och tillhörande mark.

Soldatkontrakt för 615 Gustav Arvid

Carlsson, Strängnäs kompani,

Södermanlands regemente, 1895

Soldatkontrakt / Soldier

Contract

Ovanstående kontraktet gäller för den indelte soldaten och fd. drängen Gustav Arvid Carlsson. Han anställs som soldat på rote 615, Kyrkobyn vid Strängnäs kompani, Södermanlands regemente. Kontraktet är undertecknat den 23 november 1895. Gustav Arvid fick 25 kr vid rekryteringen. Av kontraktet framgår att han fick 125 kr som soldatlega. Av detta belopp erhöll han 50 kr den 1 maj 1897 och 25 kr den 1 maj 1898. Resterande belopp, 50 kr, utgick då han blev antagen vid vid nästa generalmönstringsmöte. Lega var en engångssumma som soldaten erhöll vid rekryteringen. Förutom legan erhöll soldaten även en årlig lön.Vidare finns hemkallet exakt specificerat i kontraktet, vidare bete och kvarnskjuts etc. Hemkall var naturaprodukter av olika slag som soldaten erhöll årligen. Denna soldat erhöll årligen 585 kg spannmål fördelat på 350 kg råg och 235 kg korn. Till utfordring av sina kreatur erhöll han 850 kg hö och 850 kg råghalm. I vedbrand fick han 7,5 kubikmeter ved. Han hade även rätt till bete för en ko på rotens mark. Vidare hade han rätt till två kvarnskjutsar per år. Av punkt 9 framgår att roten hade skyldighet att tillhandahålla dragare med redskap för torpets skötsel och när soldaten var utkommenderad skulle roten stå för torpets skötsel. Kontraktet är undertecknat av roten och Gustav Arvid samt är bevittnat. Kopia av detta kontrakt finns på Södermanlands Regementes museum.

English

The contract displayed above applies for the allotted soldier and former farmhand Gustav Arvid Carlsson. He was recruited as a soldier at rote number 615, Kyrkobyn, Strängnäs Company, Södermanland Regiment (allotted infantry regiment). The contract was signed on November 23, 1895. Gustav Arvid received 25 kronor (crowns) at the recruitment. From the contract we can see that he received 125 kronor as a  single payment (soldatlega). Out of this sum he received 50 kronor on May 1, 1897 and 25 kronor on May 1, 1898. The reminder, 50 kronor were paid to him at the next general muster when he was approved as a soldier. The "soldatlega" was a single payment the recruit received when he was recruited. Beside this soldatlega he also received an annual salary. The contract also contains detailed specifications of the "hemkall". "Hemkall" was a kind of fringe benefits, paid with products from the rote farms to the soldier at his soldier's croft. This soldier annually received 585 kg (1.290 pounds) grain, split into 350 kg (772 pounds) rye and 235 kg (518 pounds) barley. For fodder to his cattle he received 850 kg (1.874 pounds) hay and 850 kg rye straw. Besides to the "hemkall" he also received 7.5 cubic meters firewood (vedbrand). He also had right to pasturage for a cow on the rote farmer's land. Further, he also had right to two rides with horse and carriage (kvarnskjuts) to the flourmill per year. From paragraph 9 in the contract we can read that the rote had an obligation to place a draft animal (dragare) to the soldier's disposal in order for him to run the croft and when the regiment ordered the soldier out it was rote's duty to assist in the  running of the croft and the belonging land. The contract is signed both by the rote and by Gustav Arvid and is attested by two attesters. A copy of this contract is kept at the Södermanland regimental museum in Strängnäs.