Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-06-22

Båtsmanskontrakt från 1857, Södermanland 

 Båtsman 65 Nils August Hamberg Björk, Bogsta socken, Södermanlands Andra båtsmanskompani

Allmänt om kontrakt

Ett båtsmanskontrakt upprättades mellan rotebönderna i båtsmansroten och båtsmannen som skulle tjänstgöra på roten. I kontraktet stod hur mycket som rotebönderna skulle betala i engångssumma (lega), i lön och i naturaprodukter av olika slag som matvaror, utsäde, ved, kvarnskjutsar osv (hemkall). Förutom hemkallet utgick även en kronotunna säd till båtsmannen årligen. Roten skulle även hålla soldaten med torp och tillhörande mark. Nedan skall vi titta på ett båtsmanskontrakt för båtsman 65 Nils August Hamberg Björk, Bogsta socken, Södermanlands län, fick. Björk tjänstgjorde vid Södermanlands Andra båtsmanskompani. Han antogs som båtsman vid kompaniets generalmönstring den 27 juni 1857. Nils August Björk var född den 28 januari 1833 i Tystberga socken, Södermanland. Hans hustru var Anna Sofia Ersdotter, född den 3 november 1829 i Nicolai socken (Nyköping). I 65 Björks båtsmansrulla finns information om när han antogs. Båtsmansrullorna söks under respektive örlogsstation, så i detta fall söker vi på "Stockholms station" och där letar upp båtsmansrullorna för Södermanlands 2:a båtsmanskompani. Bland dem söker vi sen fram en rulla som omfattar båtsmansnummer 65. Nedan visas ett utdrag från 65 Björks båtsmansrulla:

65 Björks båtsmansrulla

Soldatkontrakt / Båtsmän

xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
Ovan, utdrag ur Stockholms station: Södermanlands 2. båtsmanskompani D6:3 (0-9999) Bild 292 (AID: v741217a.b292, NAD: SE/KrA/0530F064Ö). På bilden ovan ser vi sida två ur 65 Björks båtsmansrulla. Här finner vi detaljerade anteckningar om honom. Han är född den 28 januari 1833 i Tystberga socken och antogs som båtsman den 27 juni 1857. Hans namn enligt prästintyg är Nils August Hamberg och vid antagningen var han drygt 24 år gammal och att innan dess var anställd som dräng. När han antogs i juni 1857 var han fortfarande ogift. Men det finns längre ned en notering om att Björk är gift. Sist finns en notering om att Björk tog avsked med rotens medgivande den 30 juli 1891. Båtsmanskontrakten: Båtsmanskontrakten hittas normalt under respektive regemente i armén och under respektive båtsmanskompani i flottan. Båtsmanskontrakten kan även sökas under respektive örlogsstation. Men i Nils August Björks fall fanns ett antal lösa handlingar instuckna i hans båtsmansrulla, bl.a. hans båtsmanskontrakt från 1857. Kontrakten är ojämnt bevarade men kan finnas kvar för vissa landskap från början av 1800-talet. Vad avser nr 65 Björks del har vi tur för hans kontrakt finns bevarad. Detta kontrakt visas nedan.

Båtsmanskontrakt från 1857 för nr 65 Björk, Södermanlands 2. båtsmanskompani

Ovan, utdrag ur Stockholms station: Södermanlands 2. båtsmanskompani D6:3 (0-9999) Bild 281 (AID: v741217a.b281, NAD: SE/KrA/0530F064Ö). På bilden ser vi Nils August Björks båtsmanskontrakt som upprättades den 24 oktober 1857. Upptill på kontraktet där båtsmannens namn står skrivs han som drängen Nils August Jansson, Klävsta, Tystberga socken. Därunder finns villkoren listade för rotens åtagande gentemot honom. Längre ned finns även roteböndernas namnteckning. Längst ned på kontraktet har Nils August undertecknat med sitt namn. Han har undertecknat med Nils August Jansson vilket bör betyda att Jansson var hans patronymikon. Vi ser även att korpral Fagerlund bevittnat namnteckning. Transkribering av båtsmanskontraktet I förekommande fall har jag moderniserat stavningen. ======== sida 1 ============== No 65 Uppvisat och godkänt vid kompaniets expedition den 27 juni 1857. Kontrakt emellan intressenterna i båtsmansroten no 65 vid 2:a Södermanlands kompani och den till båtsman för samma nummer av vederbörande kompanichef approberade och antagne drängen Nils August Jansson från Klövsta Tystberga socken. 1. Bekommer båtsmannen uti lega 45 riksdaler riksmynt och städsel 4 riksdaler riksmynt 2. Penninglön 4 riksdaler riksmynt; varav ena hälften betalas i mars och den andra i september månad. 3. Bebyggda torpet Knutstugan med den jord som av ålder varit till detsamma antaget, bestående av vid ställt varande täppan upplåtes till båtsmannen. Byggnaderna , uppförda enligt författningarna, skola av roten, vid båtsmannens tillträde, lämnas uti gott stånd och honom lagligen tillsynas, åliggande det båtsmannen att dem väl vårda, ej hava annat än välfrejdat folk i torpet och därtill hava rotens och kompanichefens tillåtelse. 4. Då vid torpet ej finns åker och äng till den storlek som författningarna bestämmer, erhåller båtsmannen av roten årligen följande hemkallspersedlar mm. - Två tunnor råg - Två sommarlass (?) eller 50 lispund hö - 1 tjog (?) eller 48 lispund halm   [Alla tre ovan:] som roten till torpet hemförskaffar             - Vedbrand 16 parlass - Mulbete för 1 fox - Gärdselfång  till inhägnad då nödigt är [i detta avsnitt finns text tillagd för hand som är svårläst] 5. Roten lämnar årligen dragare återjordens (?) förning efter tur 6. För övrigt iaktagne roteintressen och båtsmannen på ömse sidor vad författningarna föreskriver Detta kontrakt tager sin början den 24 oktober 1857 [Kontraktet är undertecknat av] Anders Olsson i Berga Johan Andersson i Berga Brukare Ökna den 23 maj 1857 ======== sida 2 ============== Med å andra sidan stående kontrakt förklarar jag mig till alla delar nöjd. Nils August Jansson Klävsta Såsom närvarande vittnen underskriva C. G. Fagerlund Korpral

Förklaringar

Hemkall var naturaprodukter av olika slag som soldaten erhöll årligen. Lega är den ersättning soldaten eller båtsmannen fick vid anställningen som engångssumma och som vanligen betalades ut vid två tillfällen. Städsel / Städjepenning; förskottsvederlag som erlades av roten till båtsmannen (handpenning) Penninglön, ersättning i kontanter Riksdaler riksmynt: år 1855 infördes decimalsystemet i vårt myntsystem. Riksdaler riksgäld blev enhet under namnet riksdaler riksmynt och sattes till 100 öre. 1 rdr rmt = 100 öre. En tunna (rymdmått) torra varor motsvarar 146,6 liter struket mått eller 164,9 liter fast mått (med råge). Ett lispund (viktmått) motsvarar 8,5 Kg. Parlass, äldre mått (vikt eller volym) av oprecis storlek. Mulbete; förr hägnade man in åker och äng för att hindra boskapen från att gå in där. Den fick i stället beta på utmarken. På gamla kartor används ofta termen mulbete om sådan mark. Gärdselfång, material för att bygga gärdsel (gärdsgård - staket) Vedbrand; ved för att elda med, exempelvis för uppvärmning Dragare; med dragare avses ett dragdjur, vanligen en häst

Källor

Stockholms station: Södermanlands 2. båtsmanskompani D6:3 (0-9999) Bild 292 (AID: v741217a.b292, NAD: SE/KrA/0530F064Ö) Stockholms station: Södermanlands 2. båtsmanskompani D6:3 (0-9999) Bild 281 (AID: v741217a.b281, NAD: SE/KrA/0530F064Ö).
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-06-22

Båtsmanskontrakt från 1857,

Södermanland 

 Båtsman 65 Nils August Hamberg Björk,

Bogsta socken, Södermanlands Andra

båtsmanskompani

Allmänt om kontrakt

Ett båtsmanskontrakt upprättades mellan rotebönderna i båtsmansroten och båtsmannen som skulle tjänstgöra på roten. I kontraktet stod hur mycket som rotebönderna skulle betala i engångssumma (lega), i lön och i naturaprodukter av olika slag som matvaror, utsäde, ved, kvarnskjutsar osv (hemkall). Förutom hemkallet utgick även en kronotunna säd till båtsmannen årligen. Roten skulle även hålla soldaten med torp och tillhörande mark. Nedan skall vi titta på ett båtsmanskontrakt för båtsman 65 Nils August Hamberg Björk, Bogsta socken, Södermanlands län, fick. Björk tjänstgjorde vid Södermanlands Andra båtsmanskompani. Han antogs som båtsman vid kompaniets generalmönstring den 27 juni 1857. Nils August Björk var född den 28 januari 1833 i Tystberga socken, Södermanland. Hans hustru var Anna Sofia Ersdotter, född den 3 november 1829 i Nicolai socken (Nyköping). I 65 Björks båtsmansrulla finns information om när han antogs. Båtsmansrullorna söks under respektive örlogsstation, så i detta fall söker vi på "Stockholms station" och där letar upp båtsmansrullorna för Södermanlands 2:a båtsmanskompani. Bland dem söker vi sen fram en rulla som omfattar båtsmansnummer 65. Nedan visas ett utdrag från 65 Björks båtsmansrulla:

65 Björks båtsmansrulla

Soldatkontrakt / Båtsmän

Ovan, utdrag ur Stockholms station: Södermanlands 2. båtsmanskompani D6:3 (0-9999) Bild 292 (AID: v741217a.b292, NAD: SE/KrA/0530F064Ö). På bilden ovan ser vi sida två ur 65 Björks båtsmansrulla. Här finner vi detaljerade anteckningar om honom. Han är född den 28 januari 1833 i Tystberga socken och antogs som båtsman den 27 juni 1857. Hans namn enligt prästintyg är Nils August Hamberg och vid antagningen var han drygt 24 år gammal och att innan dess var anställd som dräng. När han antogs i juni 1857 var han fortfarande ogift. Men det finns längre ned en notering om att Björk är gift. Sist finns en notering om att Björk tog avsked med rotens medgivande den 30 juli 1891. Båtsmanskontrakten: Båtsmanskontrakten hittas normalt under respektive regemente i armén och under respektive båtsmanskompani i flottan. Båtsmanskontrakten kan även sökas under respektive örlogsstation. Men i Nils August Björks fall fanns ett antal lösa handlingar instuckna i hans båtsmansrulla, bl.a. hans båtsmanskontrakt från 1857. Kontrakten är ojämnt bevarade men kan finnas kvar för vissa landskap från början av 1800-talet. Vad avser nr 65 Björks del har vi tur för hans kontrakt finns bevarad. Detta kontrakt visas nedan.

Båtsmanskontrakt från 1857 för nr 65 Björk,

Södermanlands 2. båtsmanskompani

Ovan, utdrag ur Stockholms station: Södermanlands 2. båtsmanskompani D6:3 (0-9999) Bild 281 (AID: v741217a.b281, NAD: SE/KrA/0530F064Ö). På bilden ser vi Nils August Björks båtsmanskontrakt som upprättades den 24 oktober 1857. Upptill på kontraktet där båtsmannens namn står skrivs han som drängen Nils August Jansson, Klävsta, Tystberga socken. Därunder finns villkoren listade för rotens åtagande gentemot honom. Längre ned finns även roteböndernas namnteckning. Längst ned på kontraktet har Nils August undertecknat med sitt namn. Han har undertecknat med Nils August Jansson vilket bör betyda att Jansson var hans patronymikon. Vi ser även att korpral Fagerlund bevittnat namnteckning. Transkribering av båtsmanskontraktet I förekommande fall har jag moderniserat stavningen. ======== sida 1 ============== No 65 Uppvisat och godkänt vid kompaniets expedition den 27 juni 1857. Kontrakt emellan intressenterna i båtsmansroten no 65 vid 2:a Södermanlands kompani och den till båtsman för samma nummer av vederbörande kompanichef approberade och antagne drängen Nils August Jansson från Klövsta Tystberga socken. 1. Bekommer båtsmannen uti lega 45 riksdaler riksmynt och städsel 4 riksdaler riksmynt 2. Penninglön 4 riksdaler riksmynt; varav ena hälften betalas i mars och den andra i september månad. 3. Bebyggda torpet Knutstugan med den jord som av ålder varit till detsamma antaget, bestående av vid ställt varande täppan upplåtes till båtsmannen. Byggnaderna , uppförda enligt författningarna, skola av roten, vid båtsmannens tillträde, lämnas uti gott stånd och honom lagligen tillsynas, åliggande det båtsmannen att dem väl vårda, ej hava annat än välfrejdat folk i torpet och därtill hava rotens och kompanichefens tillåtelse. 4. Då vid torpet ej finns åker och äng till den storlek som författningarna bestämmer, erhåller båtsmannen av roten årligen följande hemkallspersedlar mm. - Två tunnor råg - Två sommarlass (?) eller 50 lispund hö - 1 tjog (?) eller 48 lispund halm   [Alla tre ovan:] som roten till torpet hemförskaffar             - Vedbrand 16 parlass - Mulbete för 1 fox - Gärdselfång  till inhägnad då nödigt är [i detta avsnitt finns text tillagd för hand som är svårläst] 5. Roten lämnar årligen dragare återjordens (?) förning efter tur 6. För övrigt iaktagne roteintressen och båtsmannen på ömse sidor vad författningarna föreskriver Detta kontrakt tager sin början den 24 oktober 1857 [Kontraktet är undertecknat av] Anders Olsson i Berga Johan Andersson i Berga Brukare Ökna den 23 maj 1857 ======== sida 2 ============== Med å andra sidan stående kontrakt förklarar jag mig till alla delar nöjd. Nils August Jansson Klävsta Såsom närvarande vittnen underskriva C. G. Fagerlund Korpral

Förklaringar

Hemkall var naturaprodukter av olika slag som soldaten erhöll årligen. Lega är den ersättning soldaten eller båtsmannen fick vid anställningen som engångssumma och som vanligen betalades ut vid två tillfällen. Städsel / Städjepenning; förskottsvederlag som erlades av roten till båtsmannen (handpenning) Penninglön, ersättning i kontanter Riksdaler riksmynt: år 1855 infördes decimalsystemet i vårt myntsystem. Riksdaler riksgäld blev enhet under namnet riksdaler riksmynt och sattes till 100 öre. 1 rdr rmt = 100 öre. En tunna (rymdmått) torra varor motsvarar 146,6 liter struket mått eller 164,9 liter fast mått (med råge). Ett lispund (viktmått) motsvarar 8,5 Kg. Parlass, äldre mått (vikt eller volym) av oprecis storlek. Mulbete; förr hägnade man in åker och äng för att hindra boskapen från att gå in där. Den fick i stället beta på utmarken. På gamla kartor används ofta termen mulbete om sådan mark. Gärdselfång, material för att bygga gärdsel (gärdsgård - staket) Vedbrand; ved för att elda med, exempelvis för uppvärmning Dragare; med dragare avses ett dragdjur, vanligen en häst

Källor

Stockholms station: Södermanlands 2. båtsmanskompani D6:3 (0-9999) Bild 292 (AID: v741217a.b292, NAD: SE/KrA/0530F064Ö) Stockholms station: Södermanlands 2. båtsmanskompani D6:3 (0-9999) Bild 281 (AID: v741217a.b281, NAD: SE/KrA/0530F064Ö).