Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-07-09

Ståndsriksdagen

Ståndsriksdagen eller Rikets ständer (Riksens ständer) var från början av 1600-talet det officiella namnet på riksdagen som institution i Sverige. Ståndsriksdagen bildades under 1400-talet och existerade fram till representationsreformen 1866. riksdagen var indelad i fyra stånd: Adel Präster Borgare Bönder Dessa sammanträdde och röstade var för sig, men sammanhölls av Konungen. Ståndens sammanträden, så kallade riksdagar, varade i början endast under några veckor och det kunde gå många år mellan riksdagarna. År 1723 bestämdes att riksdag skulle hållas vart tredje år och riksdagarna blev allt längre. Under Frihetstiden (1720–1772) hölls mycket långa riksdagar. Från 1809 hölls riksdag enbart vart femte år men 1844 höjdes frekvensen åter till vart tredje år.

Ridderskapet och adeln

Det stånd som först organiserades, var adeln genom 1626 års riddarhusordning. Den innehöll en skyldighet för varje adelsman att infinna sig vid riksdagarna, en skyldighet som adeln 1597–1602 periodvis lyckats få utbytt mot sändande av representanter, men i överläggningar och beslut på Riddarhuset skulle endast en av var släkt vald huvudman få delta. Sinsemellan skulle släkterna i de olika klasserna rangordnas efter hur länge släkten innehaft sin rang. Högadeln tillförsäkrades ett övervägande inflytande genom omröstning klassvis, och ståndets ordförande (talman), den så kallade lantmarskalken, tillsattes av kungen. Adelsståndet kallades officiellt Höglovliga ridderskapet och adeln. Adelsståndets riksdagssammanträden ägde rum i Riddarhussalen i Riddarhuspalatset. Bilden till höger visar Riddarhuspalatset på Riddarholmen i Stockholm. Wikipedia.

Prästeståndet

Riksdagsordningen av 1617 föreskrev, att det var ärkebiskopen som i första hand skulle föra ordet för alla de ofrälse stånden vid riksdagens öppnande, och han blev prästeståndets självskrivne talman. De första allmänna bestämmelserna om de ofrälse ståndens sammansättning gavs genom 1634 års regeringsform: Prästeståndet skulle enligt denna utgöras av biskopar och superintendenter, två representanter för vart domkapitel och en för prästerskapet "av varje tvenne härad". Prästståndets riksdagsrepresentanter kallades Clerus Comitialis. Prästståndet kallades officiellt Högvördiga Prästerskapet. Vid riksdagarna från åtminstone 1582 och fram till 1834 sammanträdde prästeståndet vid Själakoret i Storkyrkan, Stockholm och därefter i Riksdagshuset på Riddarholmen. Bilden till höger visar Storkyrkan i Gamla stan, Stockholm. Wikipedia.

Borgarståndet

Borgarståndet skulle utgöras av en borgmästare och en rådman eller annan förnäm borgare från varje stad. I borgarståndet fördes ordet vanligen av borgmästaren från Stockholm. De flesta mindre städer sände i regel enbart en representant. För många småstäder var även det en dyr kostnad och ofta valde man att gå samman med någon grannstad om en gemensam representant. Grovt sett utgjordes borgarståndet av de burskapsinnehavande borgarna i rikets städer. Borgarna var troligen representerade redan vid Arboga möte 1435. Åtminstone från 1582 och fram till 1730 höll Borgarståndet sina riksdagsmöten i Stockholms rådhus, därefter i Bondeska palatset vid Riddarhustorget. Från 1778 fanns ståndet i Börshuset vid Stortorget och från 1833 höll man sina möten i Gamla riksdagshuset på Riddarholmen. Ståndet kallades officiellt för Vällovliga ståndet under ståndsriksdagens tid. Bilden till höger visar Börshuset vid Stortorget i Gamla stan, Stockholm. Wikipedia.

Bondeståndet

Bondeståndet representerades av en bonde från varje härad. Ofta valde dock två angränsande härader att gå samman om en gemensam representant för att minska kostnaderna för riksdagsmannen. Det var först genom 1617 års riksdagsordning, som böndernas närvaro vid riksdag blev bestämd i lag. Från 1630-talet utsågs bondeståndets talman genom val. Enligt 1634 års regeringsform skulle en riksdagsledamot utses för varje (eller i vissa fall för flera) härad i landet. Bönderna ansågs inte lika politiskt mogna som de tre "högre" stånden, och kallades inte till de så kallade utskottsriksdagarna, som under 1600-talet förekom vid sidan av de allmänna riksdagarna. De representerades inte heller i det sekreta utskottet, vilket i synnerhet under frihetstiden var mäkta myndigt. Först 1789 fick bondeståndets ledamöter plats i utskottet. Bondeståndet saknade länge en fast möteslokal utan hyrde istället in sig i tillfälliga lokaler under riksdagarna. År 1755 fick man slutligen en fast lokal två trappor upp i Bondeska palatset. Bilden till höger visar Bondeska palatset vid Riddarhustorget på Riddarholmen. Wikipedia. Bondeståndet kallades officiellt för det Hedervärda ståndet under ståndsriksdagens tid. Val av bondeståndets riksdagsmän.

Tvåkammarriksdagen 1866

Ståndsriksdagen var knappast representativ för hela befolkningen. Adels- och prästeståndets representation var dessutom oproportionerligt stor jämfört med borgar- och framförallt bondeståndet. Med tiden kom allt större delar av det svenska folket att stå utan representation i riksdagen. Detta gällde grupper som icke jordägande landsortsbor (torpare, soldater, statare, frälsebönder), bruks- och industriarbetare samt stora delar av den icke adliga medelklassen, såsom ämbetsmännen, lärare, läkare, industrimän, publicister och officerare.

Representationsreformen 1865

Representationsreformen beslutades i december 1865 av Sveriges ståndsriksdag under Riksdagen 1865–1866. Den trädde i kraft efter riksdagens avslutande den 22 juni 1866. Reformen innebar att ståndsrepresentationen avskaffades och att 1810 års riksdagsordning ersattes med 1866 års riksdagsordning. Reformen ersatte ståndsrepresentationen med två separata kamrar: 1. Första kammaren, vald av landstingen 2. Andra kammaren, vald i direkta folkval Andra kammarens ledamöter hade en kortare mandatperiod än i den Första kammaren. Reformen ändrade inte kungens och riksdagens inbördes förhållande men den innehöll två nyheter, som påverkade maktbalansen: Det första var att lagtima riksdag skulle sammanträda varje år istället för: vart tredje år enligt 1723 års riksdagsordning, bara när konungen så finner lämpligt enligt 1772 års regeringsform vart femte år (1809–1844) vart tredje år (1844–1866) Den andra var att: Kungen fick rätt att med anbefallande av nyval till båda eller endera kammaren upplösa lagtima riksdag före utgången av den stadgade mandatperioden Det slutgiltiga beslutet om representationsreformen togs i Riddarhussalen i Riddarhuspalatset. Beredningen av riksdagsärendena skulle ske i för kamrarna gemensamma utskott. Andra kammaren hade dock genom större antal ledamöter en övervikt vid de gemensamma voteringarna. Med undantag av frågor, som kunde bli föremål för gemensam omröstning, gällde att de båda kamrarna hade absolut veto mot varandra. De kunde alltså blockera varandra i lagstiftningsfrågor. Blev kamrarna oense föll frågan, men den kunde tas upp igen genom att ett nytt förslag lades fram. Kamrarna var däremot inte likställda i budgetfrågor (skattefrågor). Om kamrarna blev oense i budgetfrågor gällde gemensam votering (röstning) för avgörande av frågan. Eftersom Andra kammaren hade fler ledamöter än Första kammaren hade denna kammare en fördel i dessa frågor. För att en regering skulle kunna sitta kvar krävdes enligt RF att den hade båda kamrarnas förtroende.

Första kammaren

Första kammaren var benämningen på det indirekt valda överhuset i den tvåkammarriksdag som Sverige hade åren 1867–1970. Kammaren hade vid sitt avskaffande 151 ledamöter, vilka sedan 1921 valdes för åttaåriga mandatperioder av respektive landsting och stadsfullmäktige som elektorskollegier (valkorporationer). Ledamöterna i landstingen och stadsfullmäktige var direkt valda av de röstberättigade. En åttondel av kammaren valdes varje år av valkorporationerna. Bilden visar Första kammarens plenisal i Gamla riksdagshuset 1900. Wikipedia. Mandatperioder Första kammarens ledamöter valdes initialt till nioåriga mandat och mandatperioden började omedelbart efter ledamoten blivit vald. Enligt en lagändring den 26 maj 1909 sänktes mandatperioden till sex år istället för nio. Mandatperioden startade dessutom den 1 januari året efter valet istället för direkt efter valet. Den 31 januari 1921 höjdes mandatperioden från sex till åtta år. Valbarhet Valbar till första kammaren var män som uppnått 35 års ålder samt ägde och i minst tre år före valet ägt fastighet värderad till minst 80 000 kronor, eller att de betalade skatt och i minst tre år beskattats för minst 4 000 kronor i inkomst. Valbarheten var ej bunden vid bostad inom valkretsen. Om dessa villkor ej längre var uppfyllda vid någon tidpunkt efter valet, så förlorade ledamoten automatiskt uppdraget som riksdagsman. Bilden visar Första kammarens plenisal i det nya riksdagshuset på Helgeandsholmen år 1905. Foto: Riksdagens arkiv. Den 26 maj 1909 sänktes kravet på fastighetsvärde från 80 000 till 50 000, och kravet på minimiinkomst från 4 000 till 3 000 kronor. Den 31 januari 1921 blev kvinnor också valbara. Den 30 juni 1933 ändrades formuleringen för vilka som var valbara eller inte. Beskattningsvillkoren ströks och ändrades. Istället var alla kommunalt röstberättigade män och kvinnor på 35 år eller mer valbara. Valbarhetsåldern sänktes från 35 år till 23 år genom kungörelse den 17 april 1953. Under hela första kammarens existens var det aldrig ett krav att bo i valkretsen för att kunna bli vald där.

Andra kammaren

Andra kammaren var benämningen på den direktvalda delen av tvåkammarriksdagen (underhuset) som Sverige hade 1867–1970. Ledamöterna valdes för fyraåriga mandatperioder (från och med 1920, innan dess var perioderna treåriga) med d’Hondts metod och i proportionella val från och med 1909; dessförinnan hade majoritetsval i enmansvalkretsar tillämpats. Kammaren hade vid sitt avskaffande 233 ledamöter. Bilden är från en session i Andra kammaren år 1904, dvs i det gamla riksdagshuset. Wikipedia. Valbarhet År 1916 gällde följande regler för rösträtt till andra kammaren; Valrätt (rösträtt) tillkom året efter uppnådd 24 års ålder varje myndig, ej under konkurs ställd välfrejdad (besitter gott renommé) svensk man inom valkretsen, vilken ej häftade för fattigunderstöd från löpande eller näst förflutna kalenderåret, som erlagt sina under de tre sistförflutna kalenderåren till betalning förfallna skulder till stat och kommun och som fullgjort sina till och med utgången av nästförflutna kalenderåret åliggande värnpliktsövningar. En begränsad manlig rösträtt till riksdagens andra kammare infördes i Sverige 1909. Valet till andra kammaren 1924 var därmed det första valet då män generellt fick rösta. Den 24 maj 1919 beslutade man i Sverige att införa allmän rösträtt för kvinnor, när det gällde val till riksdagens andra kammare i plenum. År 1921 genomfördes det första valet till andra kammaren där kvinnor deltog. Valrätten till andra kammaren var inte inskränkt genom någon förmögenhetscensus. Den utövades omedelbart genom personlig inställelse, och varje valman hade en röst (lika valrätt). Valbarhetsvillkoren var desamma som för valrätt, och valbarheten till andra kammaren var inskränkt till dem, som hade valrätt inom valkretsen. Förändrade bostadsförhållanden medförde likväl ej förlust av riksdagsmannauppdraget under pågående period. Ledamot av andra kammaren fick inte avsäga sig riksdagsmannauppdraget, såvida han inte hade förfall, vars giltighet godkändes av konungens befallningshavande (länsstyrelsen).

Rösträtt

Allmän rösträtt (men ej lika rösträtt) för män vid val till andra kammaren infördes 1909. År 1918 infördes allmän och lika rösträtt för män, och 1921 för kvinnor. Under slutet av 1800-talet var det dock fortfarande endast en liten del av befolkningen som hade rösträtt. För rösträtt krävdes en taxerad årsinkomst av lägst 800 riksdaler eller fast egendom med lägst 1 000 riksdalers taxeringsvärde eller arrende av jordbruksfastighet av ett bestämt värde. Endast män över 21 år hade rösträtt till andra kammaren och ett krav var dessutom att skatt hade betalats under de senaste 10 åren. Endast drygt 20 % av den vuxna manliga befolkningen hade rösträtt 1866, men på grund av ökande inkomster, hade andelen ökat till ca 60 % 1908. Allmän rösträtt för män: I riksdagen 1907 - 1909 beslutades om en grundlagsändring som innebar proportionella val med allmän rösträtt för män. Enligt rösträttsreformen 1909 krävdes för rösträtt till andra kammaren fullgjord värnplikt och erlagd skatt till både stat och kommun i minst tre år (s.k. ordentlighetsstreck). Dessutom uteslöts fängelseinterner och de som var omhändertagna av fattigvården. Rösträttsåldern höjdes till 24 år. Grundlagsändringen bekräftades i riksdagen 1909 och i andrakammarvalet 1911 tillämpades de nya reglerna för första gången. Det nya valsystemet 1909 gav rösträtt till en majoritet av den manliga produktiva befolkningen men 283 000 svenska män fick inte rösta i valet 1911. År 1918 infördes allmän och lika rösträtt i kommunala val för män. Allmän rösträtt för kvinnor: Reglerna för val till riksdagen fordrade grundlagsändring med två beslut i frågan. Den 24 maj 1919 fattas det första beslutet i riksdagen om kvinnlig rösträtt. Den 26 januari 1921 fattar riksdagen det andra beslutet om kvinnlig rösträtt. Gifta kvinnor, som tidigare har stått under makens förmyndarskap, blev nu myndiga vid 21 års ålder. Det första andrakammarvalet med allmän och lika rösträtt för både män och kvinnor hölls 1921. Samtidigt höjdes rösträttsåldern till 23 år i andra kammaren. Rösträtt till andra kammaren hade svenska medborgare som fyllt 23 år året före valåret. Till landstingen blev rösträtten 27 år och därmed också till 1:a kammaren. Det fanns dock fortfarande begränsningar i rösträtten, eller diskvalifikationsgrunder som det hette i lagtexten. Dessa kallades vanligen för rösträttsstreck och de var: värnpliktsstrecket, straffpåföljdsstrecket, konkursstrecket, fattigvårdsstrecket och omyndighetsstrecket.

Riksdagens historia, Sverige

Riksdagshusen

Som nämnts ovan sammanträdde de fyra ständerna var för sig under riksdagarna i ståndsriksdagen. Vid ceremoniella tillfällen däremot, som riksdagens högtidliga öppnande, närvarade samtliga ständer i plenum plenorum (församlingarnas församling). Innan rikssalen på det då nybyggda slottet stod klar 1754 hölls ceremonierna i Wrangelska palatset vid Birger Jarls torg på Riddarholmen (sedan 1756 säte för Svea hovrätt). Efter att det gamla slottet Tre Kronor förstörts i en brand 1697 var Wrangelska palatset residens för kungahuset fram till 1754 då det nya slottet stod klar. Adeln: Adelns sammanträdesplats var Riddarsalen på andra våningen i riddarhuspalatset. Riddarhuspalatset (Riddarhuset), uppfördes åren 1641 - 1674 vid Riddarhustorget på Riddarholmen. Bilden till höger visar Riddarhussalen i Riddarhuspalatset. Det var här det slutgiltiga beslutet om representationsreformen togs den 22 juni 1866. Wikipedia. Prästeståndet: Prästeståndet ledamöter sammanträdde vid Själakoret i Storkyrkan i Gamla Stan. Kyrkan ligger i kvarteret Rådstugan i Gamla stan och tillhör Stockholms domkyrkoförsamling. Kyrkan har använts för både kungliga kröningar och vigslar från 1300-talet. Den första byggnaden på platsen invigdes under 1200-talet och uppfördes enligt traditionen 1264 tack vare gåvor från Birger Jarl. Borgarståndet: Borgarståndet sammanträdde under första delen av frihetstiden (1720 - 1772) i rådhussalen i det gamla rådhuset (rådstugan) vid Stortorget i Gamla stan och från 1778 i Börshuset på samma plats. År 1730 flyttade ståndet från rådhuset till Bondeska palatset vid Riddarhustorget. Det gamla rådhuset hade förfallit och ansågs inte länge tillräckligt ståndsmässig, speciellt då byggnaden även inrymde ett fängelse och en vinkällare. Byggnaderna revs 1768 för att ge plats åt det nutida Börshuset. Börshuset uppfördes åren 1773 - 1778. När börshuset stod klart användes Börssalen som mötesplats för borgarståndet. Bondeståndet: Bondeståndet saknade länge en fast möteslokal. Istället fick bondeståndet hyra tillfälliga lokaler på olika håll runt om i Stockholm under riksdagarna. Oftast var det i Vårfrugillets hus i Gamla stan vid korsningen Svartmangatan-Tyska Skolgatan. År 1755 fick man slutligen en fast lokal två trappor upp i Bondeska palatset, dvs i samma byggnad som borgarståndet höll till i. Därmed var den politiska makten koncentrerad till Riddarhustorget. Bondeska palatset är beläget vid Riddarhustorget på Riddarholmen, uppfört 1662–1673 som privatbostad för riksskattmästaren Gustaf Bonde. Palatset var åren 1731 - 1915 lokal för Stockholms rådhus, och är idag säte för Högsta domstolen. Riksdagshuset på Riddarholmen: Gamla riksdagshuset finns vid Birger Jarls torg på Riddarholmen i Stockholm och inhyser idag Kammarrätten. År 1834 blev byggnaden Riksens ständers hus där präste-, borgar- och bondeständerna höll till. Då Sverige 1866 fick tvåkammarriksdag gjordes huset om till riksdagshus. Ytterligare ett våningsplan byggdes och det intilliggande Hebbeska huset kom även det att tillhöra Riksdagen. Huset förblev riksdagshus för Sveriges riksdag fram till 1905, då nya Riksdagshuset stod färdigt. År 1905 flyttade riksdagen till det då nybyggda riksdagshuset på Helgeandsholmen. Riksdagshuset uppfördes 1897 - 1905 och invigdes den 11 januari 1905. Bilden till höger visar det gamla Riksdagshuset på Riddarholmen i Stockholm. Från 1834 Riksens ständers hus och efter 1866 Riksdagshus för tvåkammarriksdagen. Numera lokaler för Kammarrätten. Wikipedia.

Enkammarriksdagen 1971

I Sverige ersattes den första och andra kammaren i den tidigare tvåkammarriksdagen med en enkammarriksdag genom en ändring av Riksdagsordningen 1971. Från och med nu kan medborgarna vid ett och samma val bestämma riksdagens sammansättning. Det nya valsystemet innebär att partierna fick exakt så stor del av mandaten som de fick av rösterna. Regeln om att ett parti måste ha fyra procent av rösterna för att bli representerat i riksdagen är från den här tiden. Bilden visar nuvarande Riksdagshuset på Helgeandsholmen i Stockholm. Wikipedia. De av folket valda representanterna på riksnivå, riksdagsledamöterna, samlas i riksdagen, som har 349 ledamöter och leds av en talman. Riksdagsval i Sverige sker vart fjärde år den andra söndagen i september månad. Riksmötet öppnar den andra tisdagen i september, varje år utom de år allmänt val hålls. Samtidigt gjordes utskottsväsendet om. Systemet med olika utskott för lagfrågor respektive budgetfrågor övergavs och 16 utskott för olika ämnesområden, fackutskott, inrättades. Tre år senare, 1974, fick Sverige såväl en ny riksdagsordning som en ny regeringsform. Parlamentarismens principer skrevs in i regeringsformen och talmannen tilldelades en central roll vid bildandet av regeringar. Till valet 1976 sänktes rösträttsåldern från 20 till 18 år. Vid samma tillfälle ändrades antalet riksdagsledamöter från 350 till 349.

Relaterade länkar

Val av bondeståndets riksdagsmän Socknen och sockenstämman Sockenstämmoprotokoll

Referenslitteratur

Wikipedia Nordisk Familjebok, 1800-tals upplagan Nordisk Familjebok, Uggleupplagan När mutkolvar styrde Sverige, artikel publicerad i Släkthistoria 10/2019 av Hugo Nordland Överst på sidan
xxxxxxxx Hist xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-07-09

Ståndsriksdagen

Ståndsriksdagen eller Rikets ständer (Riksens ständer) var från början av 1600-talet det officiella namnet på riksdagen som institution i Sverige. Ståndsriksdagen bildades under 1400-talet och existerade fram till representationsreformen 1866. riksdagen var indelad i fyra stånd: Adel Präster Borgare Bönder Dessa sammanträdde och röstade var för sig, men sammanhölls av Konungen. Ståndens sammanträden, så kallade riksdagar, varade i början endast under några veckor och det kunde gå många år mellan riksdagarna. År 1723 bestämdes att riksdag skulle hållas vart tredje år och riksdagarna blev allt längre. Under Frihetstiden (1720–1772) hölls mycket långa riksdagar. Från 1809 hölls riksdag enbart vart femte år men 1844 höjdes frekvensen åter till vart tredje år.

Ridderskapet och adeln

Det stånd som först organiserades, var adeln genom 1626 års riddarhusordning. Den innehöll en skyldighet för varje adelsman att infinna sig vid riksdagarna, en skyldighet som adeln 1597–1602 periodvis lyckats få utbytt mot sändande av representanter, men i överläggningar och beslut på Riddarhuset skulle endast en av var släkt vald huvudman få delta. Sinsemellan skulle släkterna i de olika klasserna rangordnas efter hur länge släkten innehaft sin rang. Högadeln tillförsäkrades ett övervägande inflytande genom omröstning klassvis, och ståndets ordförande (talman), den så kallade lantmarskalken, tillsattes av kungen. Adelsståndet kallades officiellt Höglovliga ridderskapet och adeln. Adelsståndets riksdagssammanträden ägde rum i Riddarhussalen i Riddarhuspalatset. Bilden till höger visar Riddarhuspalatset på Riddarholmen i Stockholm. Wikipedia.

Prästeståndet

Riksdagsordningen av 1617 föreskrev, att det var ärkebiskopen som i första hand skulle föra ordet för alla de ofrälse stånden vid riksdagens öppnande, och han blev prästeståndets självskrivne talman. De första allmänna bestämmelserna om de ofrälse ståndens sammansättning gavs genom 1634 års regeringsform: Prästeståndet skulle enligt denna utgöras av biskopar och superintendenter, två representanter för vart domkapitel och en för prästerskapet "av varje tvenne härad". Prästståndets riksdagsrepresentanter kallades Clerus Comitialis. Prästståndet kallades officiellt Högvördiga Prästerskapet. Vid riksdagarna från åtminstone 1582 och fram till 1834 sammanträdde prästeståndet vid Själakoret i Storkyrkan, Stockholm och därefter i Riksdagshuset på Riddarholmen. Bilden till höger visar Storkyrkan i Gamla stan, Stockholm. Wikipedia.

Borgarståndet

Borgarståndet skulle utgöras av en borgmästare och en rådman eller annan förnäm borgare från varje stad. I borgarståndet fördes ordet vanligen av borgmästaren från Stockholm. De flesta mindre städer sände i regel enbart en representant. För många småstäder var även det en dyr kostnad och ofta valde man att gå samman med någon grannstad om en gemensam representant. Grovt sett utgjordes borgarståndet av de burskapsinnehavande borgarna i rikets städer. Borgarna var troligen representerade redan vid Arboga möte 1435. Åtminstone från 1582 och fram till 1730 höll Borgarståndet sina riksdagsmöten i Stockholms rådhus, därefter i Bondeska palatset vid Riddarhustorget. Från 1778 fanns ståndet i Börshuset på vid Stortorget och från 1833 höll man sina möten i Gamla riksdagshuset på Riddarholmen. Ståndet kallades officiellt för Vällovliga ståndet under ståndsriksdagens tid. Bilden till höger visar Börshuset vid Stortorget i Gamla stan, Stockholm. Wikipedia.

Bondeståndet

Bondeståndet representerades av en bonde från varje härad. Ofta valde dock två angränsande härader att gå samman om en gemensam representant för att minska kostnaderna för riksdagsmannen. Det var först genom 1617 års riksdagsordning, som böndernas närvaro vid riksdag blev bestämd i lag. Från 1630-talet utsågs bondeståndets talman genom val. Enligt 1634 års regeringsform skulle en riksdagsledamot utses för varje (eller i vissa fall för flera) härad i landet. Bönderna ansågs inte lika politiskt mogna som de tre "högre" stånden, och kallades inte till de så kallade utskottsriksdagarna, som under 1600-talet förekom vid sidan av de allmänna riksdagarna. De representerades inte heller i det sekreta utskottet, vilket i synnerhet under frihetstiden var mäkta myndigt. Först 1789 fick bondeståndets ledamöter plats i utskottet. Bondeståndet saknade länge en fast möteslokal utan hyrde istället in sig i tillfälliga lokaler under riksdagarna. År 1755 fick man slutligen en fast lokal två trappor upp i Bondeska palatset. Bilden till höger visar Bondeska palatset vid Riddarhustorget på Riddarholmen. Wikipedia. Bondeståndet kallades officiellt för det Hedervärda ståndet under ståndsriksdagens tid. Val av bondeståndets riksdagsmän.

Tvåkammarriksdagen 1866

Ståndsriksdagen var knappast representativ för hela befolkningen. Adels- och prästeståndets representation var dessutom oproportionerligt stor jämfört med borgar- och framförallt bondeståndet. Med tiden kom allt större delar av det svenska folket att stå utan representation i riksdagen. Detta gällde grupper som icke jordägande landsortsbor (torpare, soldater, statare, frälsebönder), bruks- och industriarbetare samt stora delar av den icke adliga medelklassen, såsom ämbetsmännen, lärare, läkare, industrimän, publicister och officerare.

Representationsreformen 1865

Representationsreformen beslutades i december 1865 av Sveriges ståndsriksdag under Riksdagen 1865–1866. Den trädde i kraft efter riksdagens avslutande den 22 juni 1866. Reformen innebar att ståndsrepresentationen avskaffades och att 1810 års riksdagsordning ersattes med 1866 års riksdagsordning. Reformen ersatte ståndsrepresentationen med två separata kamrar: 1. Första kammaren, vald av landstingen 2. Andra kammaren, vald i direkta folkval Andra kammarens ledamöter hade en kortare mandatperiod än i den Första kammaren. Reformen ändrade inte kungens och riksdagens inbördes förhållande men den innehöll två nyheter, som påverkade maktbalansen: Det första var att lagtima riksdag skulle sammanträda varje år istället för: vart tredje år enligt 1723 års riksdagsordning, bara när konungen så finner lämpligt enligt 1772 års regeringsform vart femte år (1809–1844) vart tredje år (1844–1866) Den andra var att: Kungen fick rätt att med anbefallande av nyval till båda eller endera kammaren upplösa lagtima riksdag före utgången av den stadgade mandatperioden Det slutgiltiga beslutet om representationsreformen togs i Riddarhussalen i Riddarhuspalatset. Beredningen av riksdagsärendena skulle ske i för kamrarna gemensamma utskott. Andra kammaren hade dock genom större antal ledamöter en övervikt vid de gemensamma voteringarna. Med undantag av frågor, som kunde bli föremål för gemensam omröstning, gällde att de båda kamrarna hade absolut veto mot varandra. De kunde alltså blockera varandra i lagstiftningsfrågor. Blev kamrarna oense föll frågan, men den kunde tas upp igen genom att ett nytt förslag lades fram. Kamrarna var däremot inte likställda i budgetfrågor (skattefrågor). Om kamrarna blev oense i budgetfrågor gällde gemensam votering (röstning) för avgörande av frågan. Eftersom Andra kammaren hade fler ledamöter än Första kammaren hade denna kammare en fördel i dessa frågor. För att en regering skulle kunna sitta kvar krävdes enligt RF att den hade båda kamrarnas förtroende.

Första kammaren

Första kammaren var benämningen på det indirekt valda överhuset i den tvåkammarriksdag som Sverige hade åren 1867–1970. Kammaren hade vid sitt avskaffande 151 ledamöter, vilka sedan 1921 valdes för åttaåriga mandatperioder av respektive landsting och stadsfullmäktige som elektorskollegier (valkorporationer). Ledamöterna i landstingen och stadsfullmäktige var direkt valda av de röstberättigade. En åttondel av kammaren valdes varje år av valkorporationerna. Bilden visar Första kammarens plenisal i Gamla riksdagshuset 1900. Wikipedia. Mandatperioder Första kammarens ledamöter valdes initialt till nioåriga mandat och mandatperioden började omedelbart efter ledamoten blivit vald. Enligt en lagändring den 26 maj 1909 sänktes mandatperioden till sex år istället för nio. Mandatperioden startade dessutom den 1 januari året efter valet istället för direkt efter valet. Den 31 januari 1921 höjdes mandatperioden från sex till åtta år. Valbarhet Valbar till första kammaren var män som uppnått 35 års ålder samt ägde och i minst tre år före valet ägt fastighet värderad till minst 80 000 kronor, eller att de betalade skatt och i minst tre år beskattats för minst 4 000 kronor i inkomst. Valbarheten var ej bunden vid bostad inom valkretsen. Om dessa villkor ej längre var uppfyllda vid någon tidpunkt efter valet, så förlorade ledamoten automatiskt uppdraget som riksdagsman. Bilden visar Första kammarens plenisal i det nya riksdagshuset på Helgeandsholmen år 1905. Foto: Riksdagens arkiv. Den 26 maj 1909 sänktes kravet på fastighetsvärde från 80 000 till 50 000, och kravet på minimiinkomst från 4 000 till 3 000 kronor. Den 31 januari 1921 blev kvinnor också valbara. Den 30 juni 1933 ändrades formuleringen för vilka som var valbara eller inte. Beskattningsvillkoren ströks och ändrades. Istället var alla kommunalt röstberättigade män och kvinnor på 35 år eller mer valbara. Valbarhetsåldern sänktes från 35 år till 23 år genom kungörelse den 17 april 1953. Under hela första kammarens existens var det aldrig ett krav att bo i valkretsen för att kunna bli vald där.

Andra kammaren

Andra kammaren var benämningen på den direktvalda delen av tvåkammarriksdagen (underhuset) som Sverige hade 1867–1970. Ledamöterna valdes för fyraåriga mandatperioder (från och med 1920, innan dess var perioderna treåriga) med d’Hondts metod och i proportionella val från och med 1909; dessförinnan hade majoritetsval i enmansvalkretsar tillämpats. Kammaren hade vid sitt avskaffande 233 ledamöter. Bilden är från en session i Andra kammaren år 1904, dvs i det gamla riksdagshuset. Wikipedia. Valbarhet År 1916 gällde följande regler för rösträtt till andra kammaren; Valrätt (rösträtt) tillkom året efter uppnådd 24 års ålder varje myndig, ej under konkurs ställd välfrejdad (besitter gott renommé) svensk man inom valkretsen, vilken ej häftade för fattigunderstöd från löpande eller näst förflutna kalenderåret, som erlagt sina under de tre sistförflutna kalenderåren till betalning förfallna skulder till stat och kommun och som fullgjort sina till och med utgången av nästförflutna kalenderåret åliggande värnpliktsövningar. En begränsad manlig rösträtt till riksdagens andra kammare infördes i Sverige 1909. Valet till andra kammaren 1924 var därmed det första valet då män generellt fick rösta. Den 24 maj 1919 beslutade man i Sverige att införa allmän rösträtt för kvinnor, när det gällde val till riksdagens andra kammare i plenum. År 1921 genomfördes det första valet till andra kammaren där kvinnor deltog. Valrätten till andra kammaren var inte inskränkt genom någon förmögenhetscensus. Den utövades omedelbart genom personlig inställelse, och varje valman hade en röst (lika valrätt). Valbarhetsvillkoren var desamma som för valrätt, och valbarheten till andra kammaren var inskränkt till dem, som hade valrätt inom valkretsen. Förändrade bostadsförhållanden medförde likväl ej förlust av riksdagsmannauppdraget under pågående period. Ledamot av andra kammaren fick inte avsäga sig riksdagsmannauppdraget, såvida han inte hade förfall, vars giltighet godkändes av konungens befallningshavande (länsstyrelsen).

Rösträtt

Allmän rösträtt (men ej lika rösträtt) för män vid val till andra kammaren infördes 1909. År 1918 infördes allmän och lika rösträtt för män, och 1921 för kvinnor. Under slutet av 1800-talet var det dock fortfarande endast en liten del av befolkningen som hade rösträtt. För rösträtt krävdes en taxerad årsinkomst av lägst 800 riksdaler eller fast egendom med lägst 1 000 riksdalers taxeringsvärde eller arrende av jordbruksfastighet av ett bestämt värde. Endast män över 21 år hade rösträtt till andra kammaren och ett krav var dessutom att skatt hade betalats under de senaste 10 åren. Endast drygt 20 % av den vuxna manliga befolkningen hade rösträtt 1866, men på grund av ökande inkomster, hade andelen ökat till ca 60 % 1908. Allmän rösträtt för män: I riksdagen 1907 - 1909 beslutades om en grundlagsändring som innebar proportionella val med allmän rösträtt för män. Enligt rösträttsreformen 1909 krävdes för rösträtt till andra kammaren fullgjord värnplikt och erlagd skatt till både stat och kommun i minst tre år (s.k. ordentlighetsstreck). Dessutom uteslöts fängelseinterner och de som var omhändertagna av fattigvården. Rösträttsåldern höjdes till 24 år. Grundlagsändringen bekräftades i riksdagen 1909 och i andrakammarvalet 1911 tillämpades de nya reglerna för första gången. Det nya valsystemet 1909 gav rösträtt till en majoritet av den manliga produktiva befolkningen men 283 000 svenska män fick inte rösta i valet 1911. År 1918 infördes allmän och lika rösträtt i kommunala val för män. Allmän rösträtt för kvinnor: Reglerna för val till riksdagen fordrade grundlagsändring med två beslut i frågan. Den 24 maj 1919 fattas det första beslutet i riksdagen om kvinnlig rösträtt. Den 26 januari 1921 fattar riksdagen det andra beslutet om kvinnlig rösträtt. Gifta kvinnor, som tidigare har stått under makens förmyndarskap, blev nu myndiga vid 21 års ålder. Det första andrakammarvalet med allmän och lika rösträtt för både män och kvinnor hölls 1921. Samtidigt höjdes rösträttsåldern till 23 år i andra kammaren. Rösträtt till andra kammaren hade svenska medborgare som fyllt 23 år året före valåret. Till landstingen blev rösträtten 27 år och därmed också till 1:a kammaren. Det fanns dock fortfarande begränsningar i rösträtten, eller diskvalifikationsgrunder som det hette i lagtexten. Dessa kallades vanligen för rösträttsstreck och de var: värnpliktsstrecket, straffpåföljdsstrecket, konkursstrecket, fattigvårdsstrecket och omyndighetsstrecket.

Riksdagens historia, Sverige

Riksdagshusen

Som nämnts ovan sammanträdde de fyra ständerna var för sig under riksdagarna i ståndsriksdagen. Vid ceremoniella tillfällen däremot, som riksdagens högtidliga öppnande, närvarade samtliga ständer i plenum plenorum (församlingarnas församling). Innan rikssalen på det då nybyggda slottet stod klar 1754 hölls ceremonierna i Wrangelska palatset vid Birger Jarls torg på Riddarholmen (sedan 1756 säte för Svea hovrätt). Efter att det gamla slottet Tre Kronor förstörts i en brand 1697 var Wrangelska palatset residens för kungahuset fram till 1754 då det nya slottet stod klar. Adeln: Adelns sammanträdesplats var Riddarsalen på andra våningen i riddarhuspalatset. Riddarhuspalatset (Riddarhuset), uppfördes åren 1641 - 1674 vid Riddarhustorget på Riddarholmen. Bilden till höger visar Riddarhussalen i Riddarhuspalatset. Det var här det slutgiltiga beslutet om representationsreformen togs den 22 juni 1866. Wikipedia. Prästeståndet: Prästeståndet ledamöter sammanträdde vid Själakoret i Storkyrkan i Gamla Stan. Kyrkan ligger i kvarteret Rådstugan i Gamla stan och tillhör Stockholms domkyrkoförsamling. Kyrkan har använts för både kungliga kröningar och vigslar från 1300-talet. Den första byggnaden på platsen invigdes under 1200-talet och uppfördes enligt traditionen 1264 tack vare gåvor från Birger Jarl. Borgarståndet: Borgarståndet sammanträdde under första delen av frihetstiden (1720 - 1772) i rådhussalen i det gamla rådhuset (rådstugan) vid Stortorget i Gamla stan och från 1778 i Börshuset på samma plats. År 1730 flyttade ståndet från rådhuset till Bondeska palatset vid Riddarhustorget. Det gamla rådhuset hade förfallit och ansågs inte länge tillräckligt ståndsmässig, speciellt då byggnaden även inrymde ett fängelse och en vinkällare. Byggnaderna revs 1768 för att ge plats åt det nutida Börshuset. Börshuset uppfördes åren 1773 - 1778. När börshuset stod klart användes Börssalen som mötesplats för borgarståndet. Bondeståndet: Bondeståndet saknade länge en fast möteslokal. Istället fick bondeståndet hyra tillfälliga lokaler på olika håll runt om i Stockholm under riksdagarna. Oftast var det i Vårfrugillets hus i Gamla stan vid korsningen Svartmangatan-Tyska Skolgatan. År 1755 fick man slutligen en fast lokal två trappor upp i Bondeska palatset, dvs i samma byggnad som borgarståndet höll till i. Därmed var den politiska makten koncentrerad till Riddarhustorget. Bondeska palatset är beläget vid Riddarhustorget på Riddarholmen, uppfört 1662–1673 som privatbostad för riksskattmästaren Gustaf Bonde. Palatset var åren 1731 - 1915 lokal för Stockholms rådhus, och är idag säte för Högsta domstolen. Riksdagshuset på Riddarholmen: Gamla riksdagshuset finns vid Birger Jarls torg på Riddarholmen i Stockholm och inhyser idag Kammarrätten. År 1834 blev byggnaden Riksens ständers hus där präste-, borgar- och bondeständerna höll till. Då Sverige 1866 fick tvåkammarriksdag gjordes huset om till riksdagshus. Ytterligare ett våningsplan byggdes och det intilliggande Hebbeska huset kom även det att tillhöra Riksdagen. Huset förblev riksdagshus för Sveriges riksdag fram till 1905, då nya Riksdagshuset stod färdigt. År 1905 flyttade riksdagen till det då nybyggda riksdagshuset på Helgeandsholmen. Riksdagshuset uppfördes 1897 - 1905 och invigdes den 11 januari 1905. Bilden till höger visar det gamla Riksdagshuset på Riddarholmen i Stockholm. Från 1834 Riksens ständers hus och efter 1866 Riksdagshus för tvåkammarriksdagen. Numera lokaler för Kammarrätten. Wikipedia.

Enkammarriksdagen 1971

I Sverige ersattes den första och andra kammaren i den tidigare tvåkammarriksdagen med en enkammarriksdag genom en ändring av Riksdagsordningen 1971. Från och med nu kan medborgarna vid ett och samma val bestämma riksdagens sammansättning. Det nya valsystemet innebär att partierna fick exakt så stor del av mandaten som de fick av rösterna. Regeln om att ett parti måste ha fyra procent av rösterna för att bli representerat i riksdagen är från den här tiden. Bilden visar nuvarande Riksdagshuset på Helgeandsholmen i Stockholm. Wikipedia. De av folket valda representanterna på riksnivå, riksdagsledamöterna, samlas i riksdagen, som har 349 ledamöter och leds av en talman. Riksdagsval i Sverige sker vart fjärde år den andra söndagen i september månad. Riksmötet öppnar den andra tisdagen i september, varje år utom de år allmänt val hålls. Samtidigt gjordes utskottsväsendet om. Systemet med olika utskott för lagfrågor respektive budgetfrågor övergavs och 16 utskott för olika ämnesområden, fackutskott, inrättades. Tre år senare, 1974, fick Sverige såväl en ny riksdagsordning som en ny regeringsform. Parlamentarismens principer skrevs in i regeringsformen och talmannen tilldelades en central roll vid bildandet av regeringar. Till valet 1976 sänktes rösträttsåldern från 20 till 18 år. Vid samma tillfälle ändrades antalet riksdagsledamöter från 350 till 349.

Relaterade länkar

Val av bondeståndets riksdagsmän Socknen och sockenstämman Sockenstämmoprotokoll

Referenslitteratur

Wikipedia Nordisk Familjebok, 1800-tals upplagan Nordisk Familjebok, Uggleupplagan När mutkolvar styrde Sverige, artikel publicerad i Släkthistoria 10/2019 av Hugo Nordland Överst på sidan