Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2023-05-06
Slagskepp Slagskeppen var de örlogsfartyg som hade det mest kraftfulla skeppsartilleriet och som var bäst bepansrade av alla krigsskepp. De hade sin glansperiod mellan 1850-talet och 1940-talet. De stora bepansrade slagskeppen (engelska: battleship) var avsedda för slaglinjen. De var konstruerade för att slåss mot motsvarande fientliga örlogsfartyg med direkt eller indirekt eld från sitt huvudartilleri. I sina sekundära roller var de kapabla att bombardera mål vid och nära kusten för att understödja marktrupp. Men med hangarfartygens inträdande under andra världskriget kom slagskeppen att bli föråldrade, och har inte spelat någon framträdande roll i något krig sedan dess. Den kejserliga japanska flottans slagskepp Satsuma, sjösatt 1906, var det första skeppet som planerades som och byggdes som ett slagskepp med enbart svår bestyckning. HMS Dreadnought var ett slagskepp i brittiska Royal Navy som revolutionerade sjömakten då hon trädde i tjänst år 1906. Flera berömda slagskepp användes under andra världskriget såsom den tyska Bismarck (sjösatt 1939), brittiska Prince of Wales (sjösatt 1939) och det japanska slagskeppet Yamato (sjösatt 1940). Samtliga dessa tre slagskepp sänktes i strid under kriget. Efter det andra världskriget behöll flera nationer slagskepp men de ansågs allmänt föråldrade och utklassade av hangarfartyg. Sverige har inte haft några slagskepp.

Pansarskepp

I Sverige kallades pansarskeppen fram till 1920-talet 1:a klass pansarbåt och de kan beskrivas som örlogsfartyg med ett deplacement mindre än 10.000 ton och som var bestyckat med svårt artilleri och hade en storlek ungefär som en pansarkryssare. Pansarskeppen/pansarbåtarna hade dock en begränsad högsjökapacitet. Pansarskepp användes främst av flottorna i mindre länder, exempelvis de nordiska länderna, Nederländerna, Grekland, Portugal m.fl. Pansarskeppens används främst för att försvara kusterna och har därför emellanåt kallats kustslagskepp eller kustförsvarsskepp men pansarskeppen skall inte blandas ihop med slagskeppen. Pansarskeppen var en vidareutveckling av monitorerna och pansarkanonbåtarna. Pansarskeppen var i regel huvudfartygstypen i respektive länders flottor som använde sig av denna fartygstyp. Deras konstruktion och design liknade ofta pre-Dreadnought-fartygen. Huvudbestyckningen var vanligen fördelad på två kanontorn, ett i fören och ett i aktern. Skeppens beväpning var ofta två och senare fyra svåra pjäser med kalibern 20-28 cm (8-11 tum) och några lättare kanoner. Då fartygen inte var så djupgående var av stort värde i grunda vatten såsom bland skärgård och i fjordar. Därför var fartygstypen särskilt populär i de nordiska flottorna och de användes huvudsakligen som mobila kustartillerifort. Pansarskeppen i Sverige-klassen skilde sig på flera sätt från de tidigare svenska pansarskeppen, med tyngre beväpning samt bättre fart och pansar. Till skillnad från andra pansarskepp utgjorde Sverige-klassen kärnan i en traditionell stridsgrupp på öppet hav (kustflottan), som opererade med kryssare, jagare, torpedbåtar och flygspaning i enlighet med den tidens traditionella slagskeppstaktik. Det har framhållits att Sverige-klassens pansarskepp var en anledning till att Tyskland inte invaderade Sverige under andra världskriget. Sådana spekulationer förekom i Warship Magazine Annual 1992 i artikeln "The Sverige Class Coastal Defence Ships," av Daniel G. Harris. Detta har delvis bekräftats i efterkrigstidens publicering av tyska taktiska order och scenarier för anfall mot Sverige.

Svenska pansarskepp

Svea-klass: Sverige har haft ett flertal mindre pansarskepp. Svea, (e.g. HM Pansarbåt Svea) var det första svenska pansarskeppet och det första att byggas av de tre fartygen i Svea-klassen, som hon bildade tillsammans med pansarskeppen Göta och Thule. Svea sjösattes 1885 och levererades till flottan 1886. Längden var 75,7 m och hade 6 x cylinderångpannor och kunde göra en fart på 15 knop. Sveas huvudbestyckning bestod av två 25,4 cm kanoner m/1889 och sekundärbestyckning av fyra 15,2 cm kanoner. Deplacementet var 2.931 / 3.273 ton. Besättningen utgjordes av 252 man (232 från 1904). Utrangerad 1941. Göta (HM Pansarbåt Göta) sjösattes 1889 och levererades till flottan 1891. Thule (HM Pansarbåt Thule) sjösattes 1893 och levererades till flottan 1893. Göta och Thule var något större än Svea. Deras längd var 78,9 m. Bredd: 14,8 m. Deplacementet var 3.097 ton och farten 16 knop. Sveas liksom Göta och Thules huvudbestyckning bestod av två 25,4 cm kanoner och sekundärbestyckningen av fyra 15,2 cm kanoner. Thule utrangerades redan 1923, Göta 1938 samt Svea 1941. Bilden visar 1. kl. pansarbåt, HM Pansarbåten Svea, sjösatt 1885, levererad 1886. Längd: 75,7 m. Bilden är tagen på Stockholms ström i juni 1887. Bild: Sjöhistoriska museet, ID: Fo42305A. Under fartygen livstid genomgick de ett flertal moderniseringar. Sveas mest omfattande ägde rum 1903-1904, då bland annat det svåra artilleriet ersattes av en 21 cm pjäs i enkeltorn. Oden-klass: Klassen bestod av tre fartyg; Oden, Thor och Niord. Fartygens huvudbestyckning bestod av två 25,4 cm kanoner i två enkeltorn, ett i fören och ett i aktern, medan den sekundära bestyckningen av sex (på Oden fyra) 12 cm kanoner i kasematter midskepps. Oden sjösattes 1896 och levererades 1897, Thor sjösattes 1898 och levererades 1899 samt Niord 1898 respektive 1899. Fartygen var 84,8 m långa. Bredd 14,77 m. Deplacement: 3.500/3.715 ton (Oden), 3.328/3.720 ton (Thor och Niord). Maskin: 2x 3-cyl trippelexpansionsmaskiner (5 530 ihk) med en maxfart på 16 knop. Besättning: 239-254 man. Under åren 1914-1917 togs fartygen in till Karlskronavarvet för ombyggnad. Oden var det först att moderniseras, följd av Thor och slutligen Niord. Nya pannor installerades och rökupptagen drogs samman i en enda, bredare skorsten. Vissa ändringar gjordes också i bestyckningen. Oden och Thor utrangerades 1937 och Niord 1944. Bilden visar 1. kl. pansarbåt, HM Pansarbåten Oden, sjösatt 1896, levererad 1897. Längd: 84,8 m. Bredd: 14,77 m. Bilden är tagen vid Stockholms-utställningen 1897. Bild: Sjöhistoriska museet, ID: Fo61482A. Dristigheten-klass: Klassen bestod av ett enda fartyg, Dristigheten (officiellt HM Pansarbåt Dristigheten). Dristigheten var en vidareutveckling av Oden- klassens pansarskepp och skilde sig främst från den klassen genom ett kraftigare sekundärartilleri. Huvudbestyckningen bestod ursprungligen av två 21 cm kanoner och sekundärbestyckningen av åtta 15,2 cm kanoner. Hon sjösattes 1900 och levererades till Marinen 1901. Dristigheten byggdes om till flygdepåfartyg 1927 varpå hela bestyckningen byttes ut och ny utrustning tillkom. Fartyget utrangerades 1947. Dristigheten var 86,87 m lång och 14,78 m bred. Deplacement: 3.200 / 3.600 ton. Besättning: 275- 289 man. Maskin: Framdrivningsmaskineriet utgjordes av kolvångmaskiner och 8 ångpannor. Ångan från pannorna levererades till två stycken trecylindriga trippelexpansions ångmaskiner med en total effekt på 5.400 ihk och hade en maxfart på 16,8 knop. Den största nyheten hos dessa pannor var att de var vattenrörspannor, till skillnad från tidigare pansarbåtar som haft eldrörspannor , Bilden visar 1. kl. pansarbåt, HM Pansarbåten Dristigheten, sjösatt 1900, levererad 1901. Längd: 86,9 m. Bredd: 14,8 m. Bild: Marinmuseum, ID: D 14989:14. Äran-klass: Äran-klassens 4 fartyg bestod av pansarskeppen Äran, Wasa, Tapperheten och Manligheten. Fartygen levererades mellan åren 1902 och 1904. Äran-klassens konstruktion var en utveckling av Dristigheten. Wasa utrangerades 1940, dvs i början av andra världskriget medan de övriga tre modifierades och användes under kriget. Manligheten var det sista fartyget att utrangeras, vilket skedde år 1950. Äran, Wasa och Tapperheten sjösattes 1901 medan Manligheten sjösattes 1903. Äran (HM Pansarbåt Äran) och Wasa levererades till Marinen 1902, Tapperheten 1903 och Manligheten 1904. Wasa utrangerades 1940, Äran och tapperheten 1947 och Manligheten 1950. Fartygens huvudbestyckning bestod av två 21 cm kanoner m/98B i var sitt torn belägna på för- respektive akterdäck. Sekundärartilleriet utgjordes av sex 15,2 cm kanoner m/98. En stor skillnad från tidigare pansarskeppsklasser var att kanonerna var uppställda i egna torn, istället för i kasematter. Vidare fanns sex stycken 57 mm kanoner m/89B. Fartygen var 87,5 m lång och 15 m bred. Deplacement: 3.650 / 3.735 ton. Maskin: Maskineriet bestod av två stycken 3-cylindriga trippelexpanderande ångmaskiner som fick ånga ifrån åtta koleldade ångpannor (5.500 ihk). Fart 16,5 knop. Besättning: 285 man. Åren 1938 - 1941 genomgick fartygen omfattande moderniseringar. Dessa utfördes inte på Wasa då hon bedömdes vara alltför sliten. Fartygen saknade från början artilleriledningssystem, som nu installerades. På grund av flygvapnens snabba utveckling monterades även luftvärnskanoner. De tre fartygen som moderniserades fick dock något olika utseende vid uppgraderingen. Äran fick bland annat en ny brygga för luftvärnet akter om skorstenarna. Manligheten erhöll den mest omfattande modifieringen, och fick bland annat ett helt nytt förskepp. Bilden visar 1. kl. pansarbåt, HM Pansarbåten Äran, sjösatt 1901, levererad 1902. Längd: 87,5 m. Bredd: 15 m. Kamouflagemålning och med vit neutralitetsrand på skrovsidan. Foto 1944. Bild: Sjöhistoriska museet, ID: Fo11368A. Oscar II-klass: Klassen bestod av ett enda fartyg, Oscar II (officiellt HM Pansarbåt Oscar II). Oscar II var en vidareutveckling av Äran-klassens pansarskepp men hade ett utökat antal medelsvåra kanoner i fyra dubbeltorn, två på var sida. Antalet ångpannor var utökat till 10 fördelade på tre pannrum och hade tre skorstenar (den enda svenska pansarbåten med tre skorstenar). Oscar II var det sista svenska pansarskepp att utrustas med kolvångmaskiner. Maskineriet utvecklade sammanlagt effekten 9.400 hk. Huvudbestyckningen utgjordes av två 21 cm kanoner och sekundärbestyckningen av åtta 15,2 cm kanoner. Hon sjösattes 1905 och levererades till Marinen 1907. Fartyget utrangerades 1950. Oscar II var 95,6 m lång och 15,4 m bred. Deplacement: 4.273 / 4.495 ton. Besättning: 326 man (335 som flaggskepp. Fart 17,8 knop. Fartyget genomgick under dessa år flera moderniseringar, varav den största genomfördes inför andra världskriget. Huvud- och sekundärartilleriet fick nu ökad skottvidd, och eldledningen förbättrades genom att man installerade ett centralsikte i en ny märs samt genom att gamla eldledningsinstrument från Sverige övertogs. Dessutom erhöll hon nytt luftvärn. Vidare byttes samtliga tio ångpannor ut mot nya, varav två utrustades för oljeeldning. Bilden visar 1. kl. pansarbåt, HM Pansarbåten Oscar II, sjösatt 1903, levererad 1907. Längd: 95,6 m. Bredd: 15,4 m. Foto taget 1940. Bild: Marinmuseum, ID: IV558. Sverige-klass: Sverige-klass var en klass av pansarskepp som bestod av tre fartyg, Sverige, Drottning Victoria och Gustaf V. Sverige, även kallad F-båten, (eg. HM Pansarskepp Sverige) var det första som byggdes i Sverige-klassen och sjösattes 1915 och levererades till Marinen 1917. Hon avrustades år 1947 och utrangerades 1953. HMS Drottning Victoria sjösattes 1917 (levererad 1921) . Hon utrangerades 1957. HMS Gustav V sjösattes 1918 (levererad 1922) och var det sista fartyget i klassen. Hon utrangerades 1957. Fartygen i Sverige-klassen var de största och tyngst bestyckade pansarskepp som funnits i den svenska flottan. HMS Sverige, finansierades med pengar från en nationell insamling, medan de övriga två finansierades med statliga medel. Huvudbestyckningen utgjordes av två kanontorn med dubbla 28 cm kanoner (ett i fören och ett i aktern) och sekundärbestyckningen av åtta 15,2 cm kanoner. Fartygen var 119,7 m långa och 18,6 m breda. Deplacement: 6.852 / 7.688 ton. Maskin: 2 st Kockums Curtissturbiner (22.000 hk). Fart 22,5 knop. Besättning: 427 man (443 man som flaggskepp). Under mellankrigstiden genomgick fartygen ett flertal moderniseringar, och var vid andra världskrigets utbrott ett av de mest slagkraftiga fartygen i flottan. År 1924–1925 genomgick fartygen sin första större modernisering. Nästa större modifiering kom år 1931–1933. År 1936 bestämdes det att Sveriges luftvärnsartilleri skulle förstärkas och att huvud- och sekundärbestyckningen skulle moderniseras. Dessutom skulle oljeeldning installeras. Bilden visar 1. kl. pansarbåt, HM Pansarbåten Sverige, sjösatt 1915, levererad 1917. Längd: 119,7 m. Bredd: 18,6 m. Foto taget på Stockholms ström. Bild: Sjöhistoriska museet, ID: Fo89011A.

Svenska örlogsfartyg - 2

xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx

Svenska örlogsfartyg - ytstridsfartyg - 1

Förteckning över svenska maskindrivna ytstridsfartyg

Slagskepp Pansarskepp Kryssare, del-1, del-2 Jagare, del-1, del-2, del-3 Fregatt Korvett Motortorpedbåt Torpedbåt/robotbåt Patrullbåt Vedettbåt Bevakningsbåt Minfartyg / Minröjningsfartyg / Minsvepare

Allmänt

I beskrivningen av fartygen finns några begrepp och termer som kan vara värda att beskriva. IK-nr är det igenkänningsnummer som fartygen normalt, i fredstid, har påmålad på fartygssidan på vissa fartygstyper. För ubåtar är det en namnförkortning av ubåtens namn. Levererad avser den tidpunkt då fartyget formellt levererades till Marinen från leverantören. Sjösatt, av ser den tidpunkt då fartyget döpts och löpt av stapeln. Utrangerad avser normalt den tidpunkt då fartyget slutgiltigt utgår ur Marinen organisation. Deplacement, uttrycks i ton och anges med två värden, standarddeplacement och deplacement då fartyget är fullt rustat. Om enbart ett värde anges avser det standarddeplacement. För ubåtar anges deplacement i ytläge, respektive u-läge. Fart anges i knop och avser den kontrakterade farten. För ubåtar anges farten i ytläge respektive u-läge. Dimensioner, anges i meter för längd, bredd och djupgående. Längden kan anges i två mått, dels i konstruktionsvattenlinjen, dels i största längden totalt sett. Om enbart en längd anges är det den största längden som avses. Med bredd avses den största bredden. Besättningens storlek avser normalt sett fredsbesättningsstorleken. Dykdjup för ubåtar anger största tillåtna dykdjup i fredstid. ihk = indikerade hästkrafter (dvs, den ur ett indikatordiagram beräknade effekten på en maskin) Förkortningen "HMS" betyder Hans Majestäts Skepp / Hennes Majestäts Skepp och används i den svenska flottan som ett prefix före fartygets namn, exempelvis HMS Visby. Men HMS började inte användas av flottan förrän efter 1950. För äldre fartyg, dvs byggda före 1950, användes ”HM” (Hans Majestäts) följt av fartygstyp och namn, exempelvis HM Kryssare Tre Kronor. Svenska örlogsfartyg målades från den 23 juni 1940 med vita tvärstreck på däck och sidor för att de tydligt skulle kunna identifieras som neutrala fartyg och därmed undgå vådabeskjutning från de krigförande.

Kryssare

Kryssare är ett stort örlogsfartyg som kan användas i strid mot flera objekt samtidigt. Kryssaren ligger i storleksklass mellan slagskepp och jagare. Till kryssarens huvuduppgifter hörde att utföra spanings- och bevakningstjänst till sjöss, förstöra fiendens sjöhandel, blockera eller i övrigt oroa hans kust samt skydda egen sjöhandel och kust. I modern krigföring har kryssaren nästan helt försvunnit och dess uppgifter har tagits över av jagare. Den sista svenska kryssaren var HMS Göta Lejon som utrangerades 1970. Beteckningen ”Kryssare” är inte en benämning på en enhetlig fartygstyp. Det finns ett antal olika typer av örlogsfartyg som gått under benämningen ”kryssare”.

Några olika typer av kryssare:

Torpedkryssare, Torpedkryssaren tillkom som egen typ i slutet av 1800-talet. De var försedda med artilleri och torpeder för bekämpning av de då nya torpedbåtarna. Torpedkryssarna var försedda med ett tunt pansardäck. Pansarkryssare, Kryssare som i allmänhet hade pansarskyddade utrymmen för artilleri, langning och stridstorn samt både sidopansar och pansardäck. Pansardäckskryssare, Fartygen av denna typ hade, förutom skydd för kanoner och ammunitionslagring, endast ett pansardäck. Slagkryssare, Slagkryssarna var storleksmässigt jämbördiga med slagskeppen, men i denna fartygstyp prioriterades farten på bekostnad av eldkraft och skydd. Slagkryssarna var byggda för att bekämpa fiendens pansarkryssare och för spaning framför den egna huvudflottan. Lätt kryssare, De örlogsfartyg som klassades som lätta kryssare hade vanligtvis ett deplacement på mellan 2,000 och 10,000 ton. Artilleriet utgjordes vanligtvis av 6-tumspjäser (152 mm), torpeder och luftvärn samt ibland även eget spaningsflyg. Luftvärnskryssare, Luftvärnskryssarna var en variant av lätt kryssare och beväpningen utgjordes ofta av medelsvårt artilleri (som kunde eleveras mera än vanligt), torpeder och luftvärn och hade vanligen i uppgift att skydda flottgrupperingar mot hot ifrån luften. Tung kryssare, Tunga kryssare var bepansrade och hade vanligtvis ett deplacement på mellan 10.000 och 30.000 ton och bestyckningen utgjordes vanligtvis av artilleri upp till 8 tum (203 mm), samt torpeder. Ofta var de tunga kryssarna även utrustade eget spaningsflygplan och katapult. Flygplanskryssare, Ett örlogsfartyg där många egenskaper hos både hangarfartygen och de tunga kryssarna var kombinerade. Vanligtvis var flygplanskryssaren utrustad med relativt tungt artilleri, minor, samt ett antal flygplan med flottörer. Den svenska HM Flygplanskryssare Gotland är ett exempel på en flygplanskryssare. Hjälpkryssare, Hjälpkryssare var under andra världskriget ofta civila fartyg som tagits i flottans tjänst och bestyckats. De användes för minutläggning och som konvojfartyg och var vanligtvis snabbgående handelsfartyg eller färjor. Bestyckningen utgjordes vanligen av luftvärn och medelsvårt artilleri (i regel äldre artilleripjäser) men saknade ofta effektiv eldledning. Robotkryssare, Robotkryssaren är en modern version av den klassiska kryssaren som ersatt sitt grova artilleri och luftvärnskanoner med olika typer av kryssnings-, sjömåls- samt luftvärnsrobotar. De är idag den enda typ av kryssare som fortfarande finns i tjänst.

Svenska kryssare

De första fartygen i den svenska flottan som kom att benämnas kryssare var de 5 mindre fartygen av Örnen-klass, sjösatta under de senare åren av 1800-talet. De fick benämningen torpedkryssare. Torpedkryssare: Örnen (eg. HM Torpedkryssare Örnen) var den första av totalt 5 torpedkryssare i svenska flottan. Klassen kallades Örnen-klass, som bestod av fartygen Örnen, Claes Horn, Jacob Bagge, Psilander och Clas Uggla. Örnen-klassens fartyg var 67,6 m långa och 8,2 m breda. Deplacementet var 800 ton. Fart 19 knop. Besättning 104 man. Örnen sjösattes 1896 och levererades till flottan 1897 (utrangerad 1947). Clas Horn sjösattes 1898 och levererades till flottan 1898 (utrangerad 1923). Jacob Bagge sjösattes 1898 och levererades till flottan 1898 (utrangerad 1947). Psilander sjösattes 1899 och levererades till flottan 1900 (utrangerad 1937). Clas Uggla sjösattes 1899 och levererades till flottan 1900 (sjönk 1917 efter att ha strandat på Storgrundet intill Ulvön söder om Örnsköldsvik). Huvudbestyckningen utgjordes av två 12 cm kanoner m/94, den sekundära bestyckningen av fyra 57 mm kanoner m/89B. Vidare, en 38 cm undervattenstorpedtub m/93. Bilden visar HM Torpedkryssaren Örnen, sjösatt 1896, levererad 1897. Längd: 67,6 m. Bredd: 8,2 m. Bild: Marinmuseum, ID: IV1527. Pansarkryssare: Fylgia (eg. HM Pansarkryssare Fylgia) var det enda fartyget i Fylgia-klassen. Hon sjösattes vid Finnboda varv 1905 och levererades till flottan 1907. Fartyget utrangerades 1953. Fylgia var 115,1 m lång och 14,8 m bred. Deplacementet var 4.310/4.980 ton. Fart 21,5 knop. Besättning 322 man. Förutom uppgifter som pansarkryssare och hade hon dessutom som uppgift att genomföra utbildningsexpeditioner med officersaspiranter. Huvudartilleriet bestod av åtta 15,2 cm kanoner m/03 i fyra dubbeltorn. Av dessa fanns i fören, ett i aktern, och ett på vardera sida midskepps. Sekundärartilleriet utgjordes av fjorton 57 mm kanoner m/89B som var placerade i fem kasematter på varje sida av skrovet och i två torn på vardera förliga och aktra bryggan. Dessutom fanns två 37 mm kanoner m/98B, och i förskeppet ett torpedrum med två 45,7 cm undervattenstorpeder m/04. Bilden visar HM Pansarkryssaren Fylgia, sjösatt 1905, levererad 1907. Längd: 115,1 m. Bredd: 14,8 m. Foto: cirka 1930. Bild: Marinmuseum, ID: IV121. Vid andra världskrigets utbrott moderniserades Fylgia och var i tjänst även under kriget. Alla 57 mm pjäser togs bort och ersattes av en blandad luftvärnsbestyckning som bestod av fyra 57 mm kanoner m/98B-38B, två dubbla gyrostabiliserade 40 mm automatkanoner m/36, en dubbel 25 mm automatkanon m/32 samt en 20 mm automatkanon. Huvudartilleriet moderniserades och fick ny ammunition. Vidare installerades centralriktning av artilleriet samt modern eldledning. De två undervattenstorpedtuberna ersattes med två svängbara 53 cm tuber som stod på var sin sida på däck. Bilden visar HM Pansarkryssaren Fylgia, efter renoveringen. Sjösatt 1905, levererad 1907. Längd: 115,1 m. Bredd: 14,8 m. Neutralitetsmålning. Foto: 1941, efter ombyggnaden. Bild: Marinmuseum, ID: IV656. Minkryssare: Clas Fleming (eg. HM Minkryssare Clas Flemming) var en minkryssare som byggdes vid Bergsunds Mekaniska Verkstad, sjösatt 1912 och levererades till flottan 1914. Hon utrangerades 1959. Clas Fleming var Sveriges första fartyg avsett för minutläggning och även ett av de första fartygen i flottan att ha utrustats med turbinmaskineri. Hon var det enda fartyget i Clas Flemming-klassen. Hon var 80,0 m lång och 10,4 m bred. Deplacementet var 1.640/1.850 ton. Fart 20 knop. Besättning 160 man. I fören stod ett stridstorn, varifrån eldledningen och navigationen leddes, som skyddades av 75 mm tjockt pansar. Som minkryssare var minorna Clas Flemings huvudsakliga vapen. Cirka 190 stycken kunde tas ombord, varav 130 förvarades på däck och resten nere i fartyget. Dessutom fanns fyra 12 cm kanoner m/11, två i fören och två i aktern, samt fyra 6,5 mm kulsprutor m/10. Under första värld visade det sig att minportarna i aktern låg alldeles för nära vattenytan, vilket medförde att vatten kunde slå in. Efter kriget byggdes därför akterskeppet om åren 1918–1919 så att minportarna placering höjdes och minbanorna täcktes av ett däck. Detta medförde även en ändring av 12 cm kanonernas placering. En kanon behölls i fören och en i aktern, medan de övriga två placerades på varsin sida strax akter om midskepps. Luftvärnet förbättrades 1926 då man ersatte 6,5 mm kulsprutorna med tre stycken 25 mm automatkanoner m/22. Mellan november 1939 och augusti 1940 moderniserades fartyget, då bl.a. förlängdes med 6 m för att få plats med det nya maskineriet, 4 sexcylindriga tvåtakts dieselmotorer. Även artilleriet moderniserades och luftvärnet förstärktes med tre 40 mm automatkanoner m/36. Den aktra masten togs bort och den förliga kortades och modifierades och skorstenarna byttes ut mot bakåtlutande, vilket ändrade fartygets silhuett betydligt. Bilden visar HM Minkryssaren Clas Flemming, sjösatt 1912, levererad 1914. Längd: 80,0 m. Bredd: 10,4 m. Foto efter renoveringen 1939 -1940 då bl.a. den aktra masten togs bort. Bild: Marinmuseum, ID: DO14939:207. Flygplanskryssare: Gotland (eg. HM Kryssare Gotland) var en flygplanskryssare i den svenska flottan. Hon byggdes och sjösättes på Lindholmens varv i Göteborg 1933 och levererades till flottan 1934. Gotland var den enda flygplanskryssaren i svenska flottan. Som flygplanskryssare hade hon ett flygdäck på vilket man kunde medföra 8 flygplan. Vid start sköts planen iväg med hjälp av en tryckluftsdriven katapult. Katapulten utgjorde i utfällt läge en 22 meter lång startbana, på vilken flygplanen sköts iväg med hjälp av tryckluft med en hastighet av 100 km/h. Efter spaningsuppdrag landade de pontonförsedda Hawker planen på havet intill fartyget och lyftes ombord på Gotland med hjälp av en lyftkran i aktern. Den typ av flygplan som kunde medföras var spaningsplanet Hawker Osprey (S 9), ett biplan där vingarna var hopfällbara. Även om Gotland kunde medför 8 plan var det bara 6 plan som införskaffas. Hawker Osprey planen hade två mans besättning och bemannades av flygare från Flygvapnet. Bilden visar HM Flygplanskryssaren Gotland, sjösatt 1933, levererad 1934. Längd: 134,8 m. Bredd: 15,4 m. Foto 1943 innan ombyggnaden till luftvärnskryssare. Bild: Sjöhistoriska museet, ID: Fo1120A. Vid andra världskrigets utbrott var fartyget ett av modernaste i den svenska örlogsflottan. Gotland upptäckte de tyska fartygen Bismarck och Prinz Eugen i Kattegatt 1941 på väg till Norge, vilket senare vidarebefordras till den brittiska marinen vilket ledde fram till de sjöstrider som avslutades med Bismarcks sänkning. Vintern 1943/1944 hade flygets snabba utveckling gjort Gotlands biflygplan blivit omoderna. Därför slopades flygplansutrustningen och Gotland byggdes om till en kraftig luftvärnskryssare. Bilden visar HM Flygplanskryssaren Gotland, sjösatt 1933, levererad 1934. Längd: 134,8 m. Bredd: 15,4 m. Foto efter ombyggnaden till luftvärnskryssare 1943-1944. Bild: Marinmuseum, ID: B132:10. Hon var 130,0 / 134,8 m lång och 15,4 m bred. Deplacementet var 4.600/4.775 ton. Fart 27,5 knop. Besättning 417 man. Hon drevs av 4 oljeeldade ångpannor som levererade ånga till två ångturbiner som drev var sin propeller. Maskineriet producerade 33 000 hk. Elektricitet genererades i 4 generatorer. Två av dessa drevs av dieselmotorer, och två av ångturbiner. Huvudartilleriet bestod av sex 15,2 cm kanoner m/30. Fyra av dessa satt i var sitt dubbeltorn, ett på fördäck och ett på akter om skorstenarna. De resterande två satt i var sin kasematt på vardera sidan om överbyggnaden. Fjärrluftvärnet bestod av fyra 75 mm luftvärnskanoner i ett dubbel- och två enkellavettage. Närluftvärnet bestod av fyra 25 mm automatkanoner m/32. Torpedbestyckningen bestod av sex torpeder i två vridbara trippeltubställ, ett på vardera sidan om det aktra däckshuset. Även minor kunde medföras. Åren 1943-1944 togs all flygplansutrustningen bort och ersattes med luftvärnskanoner. På flygdäcket installerades sex 40 mm automatkanoner i tre maskinriktade gyrostabiliserade dubbellavettage. Akter om dessa monterades ytterligare en 40 mm automatkanon. Efter denna ombyggnad användes Gotland som en kraftigt bestyckad luftvärnskryssare under resten av andra världskriget. Hon utrangerades 1960.
En Hawker Osprey (S 9), startberedd på katapulten på Gotlands fartygsdäck 1935. Bild: Sjöhistoriska museet, ID: Fo39217. En Hawker Osprey (S 9), skjuts ut med katapulten från Gotland. Bild: Sjöhistoriska museet, ID: Fo88995A. En Hawker Osprey (S 9), under vinschning upp till fartygsdäcket på Gotland. Bild: Sjöhistoriska museet, ID: Fo1120A.
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2023-05-06
Slagskepp Slagskeppen var de örlogsfartyg som hade det mest kraftfulla skeppsartilleriet och som var bäst bepansrade av alla krigsskepp. De hade sin glansperiod mellan 1850-talet och 1940-talet. De stora bepansrade slagskeppen (engelska: battleship) var avsedda för slaglinjen. De var konstruerade för att slåss mot motsvarande fientliga örlogsfartyg med direkt eller indirekt eld från sitt huvudartilleri. I sina sekundära roller var de kapabla att bombardera mål vid och nära kusten för att understödja marktrupp. Men med hangarfartygens inträdande under andra världskriget kom slagskeppen att bli föråldrade, och har inte spelat någon framträdande roll i något krig sedan dess. Den kejserliga japanska flottans slagskepp Satsuma, sjösatt 1906, var det första skeppet som planerades som och byggdes som ett slagskepp med enbart svår bestyckning. HMS Dreadnought var ett slagskepp i brittiska Royal Navy som revolutionerade sjömakten då hon trädde i tjänst år 1906. Flera berömda slagskepp användes under andra världskriget såsom den tyska Bismarck (sjösatt 1939), brittiska Prince of Wales (sjösatt 1939) och det japanska slagskeppet Yamato (sjösatt 1940). Samtliga dessa tre slagskepp sänktes i strid under kriget. Efter det andra världskriget behöll flera nationer slagskepp men de ansågs allmänt föråldrade och utklassade av hangarfartyg. Sverige har inte haft några slagskepp.

Pansarskepp

I Sverige kallades pansarskeppen fram till 1920- talet 1:a klass pansarbåt och de kan beskrivas som örlogsfartyg med ett deplacement mindre än 10.000 ton och som var bestyckat med svårt artilleri och hade en storlek ungefär som en pansarkryssare. Pansarskeppen/pansarbåtarna hade dock en begränsad högsjökapacitet. Pansarskepp användes främst av flottorna i mindre länder, exempelvis de nordiska länderna, Nederländerna, Grekland, Portugal m.fl. Pansarskeppens används främst för att försvara kusterna och har därför emellanåt kallats kustslagskepp eller kustförsvarsskepp men pansarskeppen skall inte blandas ihop med slagskeppen. Pansarskeppen var en vidareutveckling av monitorerna och pansarkanonbåtarna. Pansarskeppen var i regel huvudfartygstypen i respektive länders flottor som använde sig av denna fartygstyp. Deras konstruktion och design liknade ofta pre-Dreadnought-fartygen. Huvudbestyckningen var vanligen fördelad på två kanontorn, ett i fören och ett i aktern. Skeppens beväpning var ofta två och senare fyra svåra pjäser med kalibern 20-28 cm (8-11 tum) och några lättare kanoner. Då fartygen inte var så djupgående var av stort värde i grunda vatten såsom bland skärgård och i fjordar. Därför var fartygstypen särskilt populär i de nordiska flottorna och de användes huvudsakligen som mobila kustartillerifort. Pansarskeppen i Sverige-klassen skilde sig på flera sätt från de tidigare svenska pansarskeppen, med tyngre beväpning samt bättre fart och pansar. Till skillnad från andra pansarskepp utgjorde Sverige- klassen kärnan i en traditionell stridsgrupp på öppet hav (kustflottan), som opererade med kryssare, jagare, torpedbåtar och flygspaning i enlighet med den tidens traditionella slagskeppstaktik. Det har framhållits att Sverige-klassens pansarskepp var en anledning till att Tyskland inte invaderade Sverige under andra världskriget. Sådana spekulationer förekom i Warship Magazine Annual 1992 i artikeln "The Sverige Class Coastal Defence Ships," av Daniel G. Harris. Detta har delvis bekräftats i efterkrigstidens publicering av tyska taktiska order och scenarier för anfall mot Sverige.

Svenska pansarskepp

Svea-klass: Sverige har haft ett flertal mindre pansarskepp. Svea, (e.g. HM Pansarbåt Svea) var det första svenska pansarskeppet och det första att byggas av de tre fartygen i Svea-klassen, som hon bildade tillsammans med pansarskeppen Göta och Thule. Svea sjösattes 1885 och levererades till flottan 1886. Längden var 75,7 m och hade 6 x cylinderångpannor och kunde göra en fart på 15 knop. Sveas huvudbestyckning bestod av två 25,4 cm kanoner m/1889 och sekundärbestyckning av fyra 15,2 cm kanoner. Deplacementet var 2.931 / 3.273 ton. Besättningen utgjordes av 252 man (232 från 1904). Utrangerad 1941. Göta (HM Pansarbåt Göta) sjösattes 1889 och levererades till flottan 1891. Thule (HM Pansarbåt Thule) sjösattes 1893 och levererades till flottan 1893. Göta och Thule var något större än Svea. Deras längd var 78,9 m. Bredd: 14,8 m. Deplacementet var 3.097 ton och farten 16 knop. Sveas liksom Göta och Thules huvudbestyckning bestod av två 25,4 cm kanoner och sekundärbestyckningen av fyra 15,2 cm kanoner. Thule utrangerades redan 1923, Göta 1938 samt Svea 1941. Bilden visar 1. kl. pansarbåt, HM Pansarbåten Svea, sjösatt 1885, levererad 1886. Längd: 75,7 m. Bilden är tagen på Stockholms ström i juni 1887. Bild: Sjöhistoriska museet, ID: Fo42305A. Under fartygen livstid genomgick de ett flertal moderniseringar. Sveas mest omfattande ägde rum 1903-1904, då bland annat det svåra artilleriet ersattes av en 21 cm pjäs i enkeltorn. Oden-klass: Klassen bestod av tre fartyg; Oden, Thor och Niord. Fartygens huvudbestyckning bestod av två 25,4 cm kanoner i två enkeltorn, ett i fören och ett i aktern, medan den sekundära bestyckningen av sex (på Oden fyra) 12 cm kanoner i kasematter midskepps. Oden sjösattes 1896 och levererades 1897, Thor sjösattes 1898 och levererades 1899 samt Niord 1898 respektive 1899. Fartygen var 84,8 m långa. Bredd 14,77 m. Deplacement: 3.500/3.715 ton (Oden), 3.328/3.720 ton (Thor och Niord). Maskin: 2x 3-cyl trippelexpansionsmaskiner (5 530 ihk) med en maxfart på 16 knop. Besättning: 239-254 man. Under åren 1914-1917 togs fartygen in till Karlskronavarvet för ombyggnad. Oden var det först att moderniseras, följd av Thor och slutligen Niord. Nya pannor installerades och rökupptagen drogs samman i en enda, bredare skorsten. Vissa ändringar gjordes också i bestyckningen. Oden och Thor utrangerades 1937 och Niord 1944. Bilden visar 1. kl. pansarbåt, HM Pansarbåten Oden, sjösatt 1896, levererad 1897. Längd: 84,8 m. Bredd: 14,77 m. Bilden är tagen vid Stockholms- utställningen 1897. Bild: Sjöhistoriska museet, ID: Fo61482A. Dristigheten-klass: Klassen bestod av ett enda fartyg, Dristigheten (officiellt HM Pansarbåt Dristigheten). Dristigheten var en vidareutveckling av Oden-klassens pansarskepp och skilde sig främst från den klassen genom ett kraftigare sekundärartilleri. Huvudbestyckningen bestod ursprungligen av två 21 cm kanoner och sekundärbestyckningen av åtta 15,2 cm kanoner. Hon sjösattes 1900 och levererades till Marinen 1901. Dristigheten byggdes om till flygdepåfartyg 1927 varpå hela bestyckningen byttes ut och ny utrustning tillkom. Fartyget utrangerades 1947. Dristigheten var 86,87 m lång och 14,78 m bred. Deplacement: 3.200 / 3.600 ton. Besättning: 275- 289 man. Maskin: Framdrivningsmaskineriet utgjordes av kolvångmaskiner och 8 ångpannor. Ångan från pannorna levererades till två stycken trecylindriga trippelexpansions ångmaskiner med en total effekt på 5.400 ihk och hade en maxfart på 16,8 knop. Den största nyheten hos dessa pannor var att de var vattenrörspannor, till skillnad från tidigare pansarbåtar som haft eldrörspannor , Bilden visar 1. kl. pansarbåt, HM Pansarbåten Dristigheten, sjösatt 1900, levererad 1901. Längd: 86,9 m. Bredd: 14,8 m. Bild: Marinmuseum, ID: D 14989:14. Äran-klass: Äran-klassens 4 fartyg bestod av pansarskeppen Äran, Wasa, Tapperheten och Manligheten. Fartygen levererades mellan åren 1902 och 1904. Äran- klassens konstruktion var en utveckling av Dristigheten. Wasa utrangerades 1940, dvs i början av andra världskriget medan de övriga tre modifierades och användes under kriget. Manligheten var det sista fartyget att utrangeras, vilket skedde år 1950. Äran, Wasa och Tapperheten sjösattes 1901 medan Manligheten sjösattes 1903. Äran (HM Pansarbåt Äran) och Wasa levererades till Marinen 1902, Tapperheten 1903 och Manligheten 1904. Wasa utrangerades 1940, Äran och tapperheten 1947 och Manligheten 1950. Fartygens huvudbestyckning bestod av två 21 cm kanoner m/98B i var sitt torn belägna på för- respektive akterdäck. Sekundärartilleriet utgjordes av sex 15,2 cm kanoner m/98. En stor skillnad från tidigare pansarskeppsklasser var att kanonerna var uppställda i egna torn, istället för i kasematter. Vidare fanns sex stycken 57 mm kanoner m/89B. Fartygen var 87,5 m lång och 15 m bred. Deplacement: 3.650 / 3.735 ton. Maskin: Maskineriet bestod av två stycken 3-cylindriga trippelexpanderande ångmaskiner som fick ånga ifrån åtta koleldade ångpannor (5.500 ihk). Fart 16,5 knop. Besättning: 285 man. Åren 1938 - 1941 genomgick fartygen omfattande moderniseringar. Dessa utfördes inte på Wasa då hon bedömdes vara alltför sliten. Fartygen saknade från början artilleriledningssystem, som nu installerades. På grund av flygvapnens snabba utveckling monterades även luftvärnskanoner. De tre fartygen som moderniserades fick dock något olika utseende vid uppgraderingen. Äran fick bland annat en ny brygga för luftvärnet akter om skorstenarna. Manligheten erhöll den mest omfattande modifieringen, och fick bland annat ett helt nytt förskepp. Bilden visar 1. kl. pansarbåt, HM Pansarbåten Äran, sjösatt 1901, levererad 1902. Längd: 87,5 m. Bredd: 15 m. Kamouflagemålning och med vit neutralitetsrand på skrovsidan. Foto 1944. Bild: Sjöhistoriska museet, ID: Fo11368A. Oscar II-klass: Klassen bestod av ett enda fartyg, Oscar II (officiellt HM Pansarbåt Oscar II). Oscar II var en vidareutveckling av Äran-klassens pansarskepp men hade ett utökat antal medelsvåra kanoner i fyra dubbeltorn, två på var sida. Antalet ångpannor var utökat till 10 fördelade på tre pannrum och hade tre skorstenar (den enda svenska pansarbåten med tre skorstenar). Oscar II var det sista svenska pansarskepp att utrustas med kolvångmaskiner. Maskineriet utvecklade sammanlagt effekten 9.400 hk. Huvudbestyckningen utgjordes av två 21 cm kanoner och sekundärbestyckningen av åtta 15,2 cm kanoner. Hon sjösattes 1905 och levererades till Marinen 1907. Fartyget utrangerades 1950. Oscar II var 95,6 m lång och 15,4 m bred. Deplacement: 4.273 / 4.495 ton. Besättning: 326 man (335 som flaggskepp. Fart 17,8 knop. Fartyget genomgick under dessa år flera moderniseringar, varav den största genomfördes inför andra världskriget. Huvud- och sekundärartilleriet fick nu ökad skottvidd, och eldledningen förbättrades genom att man installerade ett centralsikte i en ny märs samt genom att gamla eldledningsinstrument från Sverige övertogs. Dessutom erhöll hon nytt luftvärn. Vidare byttes samtliga tio ångpannor ut mot nya, varav två utrustades för oljeeldning. Bilden visar 1. kl. pansarbåt, HM Pansarbåten Oscar II, sjösatt 1903, levererad 1907. Längd: 95,6 m. Bredd: 15,4 m. Foto taget 1940. Bild: Marinmuseum, ID: IV558. Sverige-klass: Sverige-klass var en klass av pansarskepp som bestod av tre fartyg, Sverige, Drottning Victoria och Gustaf V. Sverige, även kallad F-båten, (eg. HM Pansarskepp Sverige) var det första som byggdes i Sverige-klassen och sjösattes 1915 och levererades till Marinen 1917. Hon avrustades år 1947 och utrangerades 1953. HMS Drottning Victoria sjösattes 1917 (levererad 1921) . Hon utrangerades 1957. HMS Gustav V sjösattes 1918 (levererad 1922) och var det sista fartyget i klassen. Hon utrangerades 1957. Fartygen i Sverige-klassen var de största och tyngst bestyckade pansarskepp som funnits i den svenska flottan. HMS Sverige, finansierades med pengar från en nationell insamling, medan de övriga två finansierades med statliga medel. Huvudbestyckningen utgjordes av två kanontorn med dubbla 28 cm kanoner (ett i fören och ett i aktern) och sekundärbestyckningen av åtta 15,2 cm kanoner. Fartygen var 119,7 m långa och 18,6 m breda. Deplacement: 6.852 / 7.688 ton. Maskin: 2 st Kockums Curtissturbiner (22.000 hk). Fart 22,5 knop. Besättning: 427 man (443 man som flaggskepp). Under mellankrigstiden genomgick fartygen ett flertal moderniseringar, och var vid andra världskrigets utbrott ett av de mest slagkraftiga fartygen i flottan. År 1924–1925 genomgick fartygen sin första större modernisering. Nästa större modifiering kom år 1931–1933. År 1936 bestämdes det att Sveriges luftvärnsartilleri skulle förstärkas och att huvud- och sekundärbestyckningen skulle moderniseras. Dessutom skulle oljeeldning installeras. Bilden visar 1. kl. pansarbåt, HM Pansarbåten Sverige, sjösatt 1915, levererad 1917. Längd: 119,7 m. Bredd: 18,6 m. Foto taget på Stockholms ström. Bild: Sjöhistoriska museet, ID: Fo89011A.

Svenska örlogsfartyg - 2

Svenska örlogsfartyg -

ytstridsfartyg - 1

Förteckning över svenska maskindrivna

ytstridsfartyg

Slagskepp Pansarskepp Kryssare, del-1, del-2 Jagare, del-1, del-2, del-3 Fregatt Korvett Motortorpedbåt Torpedbåt/robotbåt Patrullbåt Vedettbåt Bevakningsbåt Minfartyg / Minröjningsfartyg / Minsvepare

Allmänt

I beskrivningen av fartygen finns några begrepp och termer som kan vara värda att beskriva. IK-nr är det igenkänningsnummer som fartygen normalt, i fredstid, har påmålad på fartygssidan på vissa fartygstyper. För ubåtar är det en namnförkortning av ubåtens namn. Levererad avser den tidpunkt då fartyget formellt levererades till Marinen från leverantören. Sjösatt, av ser den tidpunkt då fartyget döpts och löpt av stapeln. Utrangerad avser normalt den tidpunkt då fartyget slutgiltigt utgår ur Marinen organisation. Deplacement, uttrycks i ton och anges med två värden, standarddeplacement och deplacement då fartyget är fullt rustat. Om enbart ett värde anges avser det standarddeplacement. För ubåtar anges deplacement i ytläge, respektive u-läge. Fart anges i knop och avser den kontrakterade farten. För ubåtar anges farten i ytläge respektive u-läge. Dimensioner, anges i meter för längd, bredd och djupgående. Längden kan anges i två mått, dels i konstruktionsvattenlinjen, dels i största längden totalt sett. Om enbart en längd anges är det den största längden som avses. Med bredd avses den största bredden. Besättningens storlek avser normalt sett fredsbesättningsstorleken. Dykdjup för ubåtar anger största tillåtna dykdjup i fredstid. ihk = indikerade hästkrafter (dvs, den ur ett indikatordiagram beräknade effekten på en maskin) Förkortningen "HMS" betyder Hans Majestäts Skepp / Hennes Majestäts Skepp och används i den svenska flottan som ett prefix före fartygets namn, exempelvis HMS Visby. Men HMS började inte användas av flottan förrän efter 1950. För äldre fartyg, dvs byggda före 1950, användes ”HM” (Hans Majestäts) följt av fartygstyp och namn, exempelvis HM Kryssare Tre Kronor. Svenska örlogsfartyg målades från den 23 juni 1940 med vita tvärstreck på däck och sidor för att de tydligt skulle kunna identifieras som neutrala fartyg och därmed undgå vådabeskjutning från de krigförande.

Kryssare

Kryssare är ett stort örlogsfartyg som kan användas i strid mot flera objekt samtidigt. Kryssaren ligger i storleksklass mellan slagskepp och jagare. Till kryssarens huvuduppgifter hörde att utföra spanings- och bevakningstjänst till sjöss, förstöra fiendens sjöhandel, blockera eller i övrigt oroa hans kust samt skydda egen sjöhandel och kust. I modern krigföring har kryssaren nästan helt försvunnit och dess uppgifter har tagits över av jagare. Den sista svenska kryssaren var HMS Göta Lejon som utrangerades 1970. Beteckningen ”Kryssare” är inte en benämning på en enhetlig fartygstyp. Det finns ett antal olika typer av örlogsfartyg som gått under benämningen ”kryssare”.

Några olika typer av kryssare:

Torpedkryssare, Torpedkryssaren tillkom som egen typ i slutet av 1800-talet. De var försedda med artilleri och torpeder för bekämpning av de då nya torpedbåtarna. Torpedkryssarna var försedda med ett tunt pansardäck. Pansarkryssare, Kryssare som i allmänhet hade pansarskyddade utrymmen för artilleri, langning och stridstorn samt både sidopansar och pansardäck. Pansardäckskryssare, Fartygen av denna typ hade, förutom skydd för kanoner och ammunitionslagring, endast ett pansardäck. Slagkryssare, Slagkryssarna var storleksmässigt jämbördiga med slagskeppen, men i denna fartygstyp prioriterades farten på bekostnad av eldkraft och skydd. Slagkryssarna var byggda för att bekämpa fiendens pansarkryssare och för spaning framför den egna huvudflottan. Lätt kryssare, De örlogsfartyg som klassades som lätta kryssare hade vanligtvis ett deplacement på mellan 2,000 och 10,000 ton. Artilleriet utgjordes vanligtvis av 6- tumspjäser (152 mm), torpeder och luftvärn samt ibland även eget spaningsflyg. Luftvärnskryssare, Luftvärnskryssarna var en variant av lätt kryssare och beväpningen utgjordes ofta av medelsvårt artilleri (som kunde eleveras mera än vanligt), torpeder och luftvärn och hade vanligen i uppgift att skydda flottgrupperingar mot hot ifrån luften. Tung kryssare, Tunga kryssare var bepansrade och hade vanligtvis ett deplacement på mellan 10.000 och 30.000 ton och bestyckningen utgjordes vanligtvis av artilleri upp till 8 tum (203 mm), samt torpeder. Ofta var de tunga kryssarna även utrustade eget spaningsflygplan och katapult. Flygplanskryssare, Ett örlogsfartyg där många egenskaper hos både hangarfartygen och de tunga kryssarna var kombinerade. Vanligtvis var flygplanskryssaren utrustad med relativt tungt artilleri, minor, samt ett antal flygplan med flottörer. Den svenska HM Flygplanskryssare Gotland är ett exempel på en flygplanskryssare. Hjälpkryssare, Hjälpkryssare var under andra världskriget ofta civila fartyg som tagits i flottans tjänst och bestyckats. De användes för minutläggning och som konvojfartyg och var vanligtvis snabbgående handelsfartyg eller färjor. Bestyckningen utgjordes vanligen av luftvärn och medelsvårt artilleri (i regel äldre artilleripjäser) men saknade ofta effektiv eldledning. Robotkryssare, Robotkryssaren är en modern version av den klassiska kryssaren som ersatt sitt grova artilleri och luftvärnskanoner med olika typer av kryssnings-, sjömåls- samt luftvärnsrobotar. De är idag den enda typ av kryssare som fortfarande finns i tjänst.

Svenska kryssare

De första fartygen i den svenska flottan som kom att benämnas kryssare var de 5 mindre fartygen av Örnen-klass, sjösatta under de senare åren av 1800- talet. De fick benämningen torpedkryssare. Torpedkryssare: Örnen (eg. HM Torpedkryssare Örnen) var den första av totalt 5 torpedkryssare i svenska flottan. Klassen kallades Örnen-klass, som bestod av fartygen Örnen, Claes Horn, Jacob Bagge, Psilander och Clas Uggla. Örnen-klassens fartyg var 67,6 m långa och 8,2 m breda. Deplacementet var 800 ton. Fart 19 knop. Besättning 104 man. Örnen sjösattes 1896 och levererades till flottan 1897 (utrangerad 1947). Clas Horn sjösattes 1898 och levererades till flottan 1898 (utrangerad 1923). Jacob Bagge sjösattes 1898 och levererades till flottan 1898 (utrangerad 1947). Psilander sjösattes 1899 och levererades till flottan 1900 (utrangerad 1937). Clas Uggla sjösattes 1899 och levererades till flottan 1900 (sjönk 1917 efter att ha strandat på Storgrundet intill Ulvön söder om Örnsköldsvik). Huvudbestyckningen utgjordes av två 12 cm kanoner m/94, den sekundära bestyckningen av fyra 57 mm kanoner m/89B. Vidare, en 38 cm undervattenstorpedtub m/93. Bilden visar HM Torpedkryssaren Örnen, sjösatt 1896, levererad 1897. Längd: 67,6 m. Bredd: 8,2 m. Bild: Marinmuseum, ID: IV1527. Pansarkryssare: Fylgia (eg. HM Pansarkryssare Fylgia) var det enda fartyget i Fylgia-klassen. Hon sjösattes vid Finnboda varv 1905 och levererades till flottan 1907. Fartyget utrangerades 1953. Fylgia var 115,1 m lång och 14,8 m bred. Deplacementet var 4.310/4.980 ton. Fart 21,5 knop. Besättning 322 man. Förutom uppgifter som pansarkryssare och hade hon dessutom som uppgift att genomföra utbildningsexpeditioner med officersaspiranter. Huvudartilleriet bestod av åtta 15,2 cm kanoner m/03 i fyra dubbeltorn. Av dessa fanns i fören, ett i aktern, och ett på vardera sida midskepps. Sekundärartilleriet utgjordes av fjorton 57 mm kanoner m/89B som var placerade i fem kasematter på varje sida av skrovet och i två torn på vardera förliga och aktra bryggan. Dessutom fanns två 37 mm kanoner m/98B, och i förskeppet ett torpedrum med två 45,7 cm undervattenstorpeder m/04. Bilden visar HM Pansarkryssaren Fylgia, sjösatt 1905, levererad 1907. Längd: 115,1 m. Bredd: 14,8 m. Foto: cirka 1930. Bild: Marinmuseum, ID: IV121. Vid andra världskrigets utbrott moderniserades Fylgia och var i tjänst även under kriget. Alla 57 mm pjäser togs bort och ersattes av en blandad luftvärnsbestyckning som bestod av fyra 57 mm kanoner m/98B-38B, två dubbla gyrostabiliserade 40 mm automatkanoner m/36, en dubbel 25 mm automatkanon m/32 samt en 20 mm automatkanon. Huvudartilleriet moderniserades och fick ny ammunition. Vidare installerades centralriktning av artilleriet samt modern eldledning. De två undervattenstorpedtuberna ersattes med två svängbara 53 cm tuber som stod på var sin sida på däck. Bilden visar HM Pansarkryssaren Fylgia, efter renoveringen. Sjösatt 1905, levererad 1907. Längd: 115,1 m. Bredd: 14,8 m. Neutralitetsmålning. Foto: 1941, efter ombyggnaden. Bild: Marinmuseum, ID: IV656. Minkryssare: Clas Fleming (eg. HM Minkryssare Clas Flemming) var en minkryssare som byggdes vid Bergsunds Mekaniska Verkstad, sjösatt 1912 och levererades till flottan 1914. Hon utrangerades 1959. Clas Fleming var Sveriges första fartyg avsett för minutläggning och även ett av de första fartygen i flottan att ha utrustats med turbinmaskineri. Hon var det enda fartyget i Clas Flemming-klassen. Hon var 80,0 m lång och 10,4 m bred. Deplacementet var 1.640/1.850 ton. Fart 20 knop. Besättning 160 man. I fören stod ett stridstorn, varifrån eldledningen och navigationen leddes, som skyddades av 75 mm tjockt pansar. Som minkryssare var minorna Clas Flemings huvudsakliga vapen. Cirka 190 stycken kunde tas ombord, varav 130 förvarades på däck och resten nere i fartyget. Dessutom fanns fyra 12 cm kanoner m/11, två i fören och två i aktern, samt fyra 6,5 mm kulsprutor m/10. Under första värld visade det sig att minportarna i aktern låg alldeles för nära vattenytan, vilket medförde att vatten kunde slå in. Efter kriget byggdes därför akterskeppet om åren 1918–1919 så att minportarna placering höjdes och minbanorna täcktes av ett däck. Detta medförde även en ändring av 12 cm kanonernas placering. En kanon behölls i fören och en i aktern, medan de övriga två placerades på varsin sida strax akter om midskepps. Luftvärnet förbättrades 1926 då man ersatte 6,5 mm kulsprutorna med tre stycken 25 mm automatkanoner m/22. Mellan november 1939 och augusti 1940 moderniserades fartyget, då bl.a. förlängdes med 6 m för att få plats med det nya maskineriet, 4 sexcylindriga tvåtakts dieselmotorer. Även artilleriet moderniserades och luftvärnet förstärktes med tre 40 mm automatkanoner m/36. Den aktra masten togs bort och den förliga kortades och modifierades och skorstenarna byttes ut mot bakåtlutande, vilket ändrade fartygets silhuett betydligt. Bilden visar HM Minkryssaren Clas Flemming, sjösatt 1912, levererad 1914. Längd: 80,0 m. Bredd: 10,4 m. Foto efter renoveringen 1939 -1940 då bl.a. den aktra masten togs bort. Bild: Marinmuseum, ID: DO14939:207. Flygplanskryssare: Gotland (eg. HM Kryssare Gotland) var en flygplanskryssare i den svenska flottan. Hon byggdes och sjösättes på Lindholmens varv i Göteborg 1933 och levererades till flottan 1934. Gotland var den enda flygplanskryssaren i svenska flottan. Som flygplanskryssare hade hon ett flygdäck på vilket man kunde medföra 8 flygplan. Vid start sköts planen iväg med hjälp av en tryckluftsdriven katapult. Katapulten utgjorde i utfällt läge en 22 meter lång startbana, på vilken flygplanen sköts iväg med hjälp av tryckluft med en hastighet av 100 km/h. Efter spaningsuppdrag landade de pontonförsedda Hawker planen på havet intill fartyget och lyftes ombord på Gotland med hjälp av en lyftkran i aktern. Den typ av flygplan som kunde medföras var spaningsplanet Hawker Osprey (S 9), ett biplan där vingarna var hopfällbara. Även om Gotland kunde medför 8 plan var det bara 6 plan som införskaffas. Hawker Osprey planen hade två mans besättning och bemannades av flygare från Flygvapnet. Bilden visar HM Flygplanskryssaren Gotland, sjösatt 1933, levererad 1934. Längd: 134,8 m. Bredd: 15,4 m. Foto 1943 innan ombyggnaden till luftvärnskryssare. Bild: Sjöhistoriska museet, ID: Fo1120A. Vid andra världskrigets utbrott var fartyget ett av modernaste i den svenska örlogsflottan. Gotland upptäckte de tyska fartygen Bismarck och Prinz Eugen i Kattegatt 1941 på väg till Norge, vilket senare vidarebefordras till den brittiska marinen vilket ledde fram till de sjöstrider som avslutades med Bismarcks sänkning. Vintern 1943/1944 hade flygets snabba utveckling gjort Gotlands biflygplan blivit omoderna. Därför slopades flygplansutrustningen och Gotland byggdes om till en kraftig luftvärnskryssare. Bilden visar HM Flygplanskryssaren Gotland, sjösatt 1933, levererad 1934. Längd: 134,8 m. Bredd: 15,4 m. Foto efter ombyggnaden till luftvärnskryssare 1943- 1944. Bild: Marinmuseum, ID: B132:10. Hon var 130,0 / 134,8 m lång och 15,4 m bred. Deplacementet var 4.600/4.775 ton. Fart 27,5 knop. Besättning 417 man. Hon drevs av 4 oljeeldade ångpannor som levererade ånga till två ångturbiner som drev var sin propeller. Maskineriet producerade 33 000 hk. Elektricitet genererades i 4 generatorer. Två av dessa drevs av dieselmotorer, och två av ångturbiner. Huvudartilleriet bestod av sex 15,2 cm kanoner m/30. Fyra av dessa satt i var sitt dubbeltorn, ett på fördäck och ett på akter om skorstenarna. De resterande två satt i var sin kasematt på vardera sidan om överbyggnaden. Fjärrluftvärnet bestod av fyra 75 mm luftvärnskanoner i ett dubbel- och två enkellavettage. Närluftvärnet bestod av fyra 25 mm automatkanoner m/32. Torpedbestyckningen bestod av sex torpeder i två vridbara trippeltubställ, ett på vardera sidan om det aktra däckshuset. Även minor kunde medföras. Åren 1943-1944 togs all flygplansutrustningen bort och ersattes med luftvärnskanoner. På flygdäcket installerades sex 40 mm automatkanoner i tre maskinriktade gyrostabiliserade dubbellavettage. Akter om dessa monterades ytterligare en 40 mm automatkanon. Efter denna ombyggnad användes Gotland som en kraftigt bestyckad luftvärnskryssare under resten av andra världskriget. Hon utrangerades 1960.
En Hawker Osprey (S 9), startberedd på katapulten på Gotlands fartygsdäck 1935. Bild: Sjöhistoriska museet, ID: Fo39217. En Hawker Osprey (S 9), skjuts ut med katapulten från Gotland. Bild: Sjöhistoriska museet, ID: Fo88995A. En Hawker Osprey (S 9), under vinschning upp till fartygsdäcket på Gotland. Bild: Sjöhistoriska museet, ID: Fo1120A.