Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2023-05-06

Svenska örlogsfartyg - 6

xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx

Svenska örlogsfartyg - ytstridsfartyg - 5

Förteckning över svenska maskindrivna ytstridsfartyg

Slagskepp Pansarskepp Kryssare, del-1, del-2 Jagare, del-1, del-2, del-3 Fregatt Korvett Motortorpedbåt Torpedbåt/robotbåt Patrullbåt Vedettbåt Bevakningsbåt Minfartyg / Minröjningsfartyg / Minsvepare

Allmänt

I beskrivningen av fartygen finns några begrepp och termer som kan vara värda att beskriva. IK-nr är det igenkänningsnummer som fartygen normalt, i fredstid, har påmålad på fartygssidan på vissa fartygstyper. För ubåtar är det en namnförkortning av ubåtens namn. Levererad avser den tidpunkt då fartyget formellt levererades till Marinen från leverantören. Sjösatt, av ser den tidpunkt då fartyget döpts och löpt av stapeln. Utrangerad avser normalt den tidpunkt då fartyget slutgiltigt utgår ur Marinen organisation. Deplacement, uttrycks i ton och anges med två värden, standarddeplacement och deplacement då fartyget är fullt rustat. Om enbart ett värde anges avser det standarddeplacement. För ubåtar anges deplacement i ytläge, respektive u-läge. Fart anges i knop och avser den kontrakterade farten. För ubåtar anges farten i ytläge respektive u-läge. Dimensioner, anges i meter för längd, bredd och djupgående. Längden kan anges i två mått, dels i konstruktionsvattenlinjen, dels i största längden totalt sett. Om enbart en längd anges är det den största längden som avses. Med bredd avses den största bredden. Besättningens storlek avser normalt sett fredsbesättningsstorleken. Dykdjup för ubåtar anger största tillåtna dykdjup i fredstid. Förkortningen "HMS" betyder Hans Majestäts Skepp / Hennes Majestäts Skepp och används i den svenska flottan som ett prefix före fartygets namn, exempelvis HMS Visby. Men HMS började inte användas av flottan förrän efter 1950. För äldre fartyg, dvs byggda före 1950, användes ”HM” (Hans Majestäts) följt av fartygstyp och namn, exempelvis HM Kryssare Tre Kronor. Svenska örlogsfartyg målades från den 23 juni 1940 med vita tvärstreck på däck och sidor för att de tydligt skulle kunna identifieras som neutrala fartyg och därmed undgå vådabeskjutning från de krigförande.

Motortorpedbåtar

Motortorpedbåt är ett snabbgående ytattackfartyg som skiljer sig från tidiga torpedbåtar genom att skrovet är planande, dvs. till skillnad från deplacerande fartyg. Båtarnas huvudbeväpning bestod, som namnet anger, av torpeder. Som komplement användes även kulsprutor eller lätta automatkanoner. De första svenska motortorpedbåtarna var av s.k. Italiensk MAS-typ och levererades från Italienska flottans varv i La Spezia strax efter första världskriget. De fick benämningen Mtb 1 och Mtb 2. Ytterligare två motortorpedbåtar Mtb 3 och Mtb 4 tillfördes svenska marinen 1925. Dessa fartyg var dock byggda i England. De italienska båtarna utrangerades tidigt, medan Mtb 3 och Mtb 4 rustades sista gången 1933. Motortorpedbåtarnas svagheter var i första hand den begränsade aktionsradien och den dåliga sjödugligheten. De var dyra att underhålla och bensinmotorerna inte så driftsäkra. Mot slutet av 1930-talet började stormaktsmarinerna åter intressera sig för motortorpedbåtar och båtarnas storlek växte. Efter andra världskrigets utbrott var det angeläget att snabbt förstärka det svenska torpedbåtsvapnet. En inhemsk tillverkning av motortorpedbåtar etablerades då det nu var blev svårt att köpa från utlandet. Uppgiften anförtroddes åt Kockums Mekaniska Verkstads AB i Malmö. Motortorpedbåtarnas utveckling var starkt kopplad till dito för stora bensinmotorer. I de svenska motortorpedbåtarna användes huvudsakligen italienska Isotta Fraschini motorer. De var kompressormatade och kunde ge farter på uppemot 50 knop. Motorerna var inte omkastbara eller hade backslag, man kunde alltså inte backa med dem. I stället hade motortorpedbåtarna ett par mindre motorer av bilstorlek, s.k. marschmotorer som användes vid manövrer i hamn. Motortorpedbåtarna uppgift var att anfalla fartyg på havet med torpeder. Men, då torpederna inte var styrbara, var man tvungen att komma ganska nära målet för att uppnå rimlig träffsannolikhet. Detta var svårt i dagsljus varför motortorpedbåtarnas användningsområde begränsades till mörker eller i skärgård, där man kunde dyka upp överraskande. Våren 1940 inköptes av fyra begagnade jagare och fyra begagnade motortorpedbåtar i ett paket från Italien. Motortorpedbåtarna var av MAS-klass, vilka i Sverige blev T11 - T14. Vidare lyckades Sverige köpa motortorpedbåtar från England varav två (T3 – T4) hann levereras i december 1939 innan vapenembargot stoppade export av krigsmaterial. Dessa sex båtar användes sen som prototyper för anpassning till svenska förhållanden samt ligga till grund för en svensk tillverkning. De första svenskbyggda båtarna var T15 - T18 som byggdes på Kockums 1941. Under andra världskriget byggdes 15 motortorpedbåtar i två serier, alla byggda efter italienska ritningar och med italienska motorer. Till skillnad från de italienska var de svenska båtarna byggda i stål och inte i trä. Den första serien utgjordes av fyra båtar (T15 – T18) som gjorde 45 knop och var utrustade med 45 cm torpeder. Den andra serien utgjordes av 11 båtar (T21 – T31) som gjorde 50 knop och var utrustade med 53 cm torpeder. De svenska motortorpedbåtarna höll mycket hög klass och hade hela tiden mycket starka fartresurser internationellt sett. Motortorpedbåtar har därefter varit i tjänst i Sverige fram till 1981. Med den första Spica-serien, från slutet av 1960-talet, kom en helt ny generation av motortorpedbåtar. De skiljde sig så mycket från de tidigare motortorpedbåtarna att Spica båtarna enbart kallades torpedbåtar.

Svenska motortorpedbåtar

Benämningar Med undantag av de allra första motortorpedbåtarna som införskaffades under 1920-talet benämndes fartygstypen i början för enbart torpedbåtar. När de större torpedbåtarna i Plejad-klass kom i början av 1950-talet övergick man till att kalla de tidigare mindre torpedbåtarna för ”motortorpedbåt mindre” (MtbM) och Plejad-klassens båtar ör ”motortorpedbåt större” (MtbS). Från och med 1965, då den gasturbindrivna Spica-klassen konstruerades, övergick man till att kalla de mindre båtarna enbart motortorpedbåt” (mtb) och de större båtarna för ”torpedbåtar” (tb). I beskrivningen nedan av dessa båtar, dvs MtbM, använder jag dock enbart beteckningen “motortorpedbåtar”. Mtb nr 1 och Mtb nr 2 Två motortorpedbåtar byggda i trä av typ MAS inköptes från Italien efter första världskriget och dessa levererades 1921. De sjösattes 1918. De var 16,3 m långa och 3 m breda. Deplacementet var 14 ton. Fart 27 knop. 6 mans besättning. De var bestyckade med två 45 cm torpeder samt en ksp. Maskineriet bestod av två sex-cylindriga Isotta-Fraschini bensinmotorer på 500 hk. Två propellrar. Motorerna var dock behäftade med en hel del problem och båda båtarna utrangerades 1927. Bilden visar de i Italien inköpta motortorpedbåtarna Mtb nr 1 och Mtb nr 2 av typ MAS. Sjösatta 1918, levererade till Sverige 1921. Längd 16,3 m, bredd 3 m. Bild: Sjöhistoriska museet, ID: Fo89744A. Mtb nr 3 och Mtb nr 4 Under 1920-talet införskaffades även två engelskbyggda motortorpedbåtar byggda i trä. De sjösattes och levererades 1925 till svenska flottan. De var 16,2 m långa och 3,4 m breda. Deplacementet var 13 ton. Fart 35 knop. 6 mans besättning. De var bestyckade med två 45 cm torpeder samt två 8 mm ksp. Maskineriet bestod av två tolv-cylindriga Thornycroft bensinmotorer på 700 hk. Två propellrar. Motorerna hade dock motortekniska problem, bl.a. med bränsletillförseln. Lägsta fart med en motor igång var 12 knop vilket skapade en hel del problem vid tilläggningar. Båda båtarna utrangerades 1940. T3 och T4 År 1938 beställde Sverige 4 motortorpedbåtar från Storbritannien. Två av dessa levererades hösten 1939 innan Storbritanniens embargo mot export av krigsmateriel slog till. Motortorpedbåtarna var av Vosper typ och levererade till Göteborg på lastfartyg. Båtarna var både större och snabbare än de under 1920-talet inköpta motortorpedbåtarna. De var byggda i trä och v-bottnade. De var 18,3 m långa och 4,7 m breda. Deplacementet var 20 ton. Fart 35 knop (maxfart 40 knop). 8 mans besättning. Båtarna sjösattes och levererades till Sverige 1939 och utrangerades 1949. Maskineriet bestod av två Isotta-Fraschini F 183 bensinmotorer på 2.200 hk. Det fanns även två Ford V8 motorer på 170 hk för låga farter. 2 propellrar. Bestyckningen utgjordes av två 45,7 cm TT, två 8 mm ksp m/36 och sex sjb. De båda båtarna var fullt rustade våren 1940 och kom sen att tjänstgöra i kustflottan under hela andra världskriget. Som kuriosa kan nämnas att Prins Bertil kom att bli fartygschef på T4. Bilden visar motortorpedbåten T4, sjösatt 1939 i England, levererad till Sverige 1939. Längd 18,3 m, bredd 4,7 m. Foto 1942. Bild: Sjöhistoriska museet, ID: Fo88589A. T11 - T14 Våren 1940 inköptes av fyra begagnade jagare och fyra begagnade motortorpedbåtar i ett paket från Italien. Motortorpedbåtarna var av MAS-klass, vilka i Sverige blev T11 - T14. Båtarna sjösattes i Italien 1936 och anlände till Sverige våren 1940. De var byggda i mahogny med dubbel diagonal bordläggning och hade två steg i botten. De var 17,0 m långa och 4,5 m breda. Deplacementet var 17 ton. Fart 45 knop. 6 - 8 mans besättning. Maskineriet bestod av två 18-cylindriga Isotta-Fraschini IF 181 bensinmotorer på 2.200 hk. Det fanns även två 4-cylindriga Carraro motorer på totalt 100 hk för låga farter. 2 propellrar. Bestyckningen utgjordes av två 45,7 cm TT, en 13,2 mm ksp m/31 och sex sjb. Båtarna utrangerades 1946 utom T12 som utrangerades 1949. Bilden visar motortorpedbåten T14, sjösatt 1936 i Italien, levererad till Sverige 1939. Längd 17,0 m, bredd 4,5 m. Bild: Sjöhistoriska museet, ID: Fo29651A. T15 - T18 De första svenskbyggda båtarna var T15 - T18 som byggdes på Kockums varv. De sjösattes och levererades 1941. Under andra världskriget byggdes i Sverige 15 motortorpedbåtar i två serier, alla byggda efter italienska ritningar och med italienska motorer. Till skillnad från de italienska var de svenska båtarna byggda i stål och inte i trä och torpederna placerades i tuber. Den första serien utgjordes av fyra båtar (T15 – T18). Båtarna tillverkades på licens från italienska Bagliotto-varvet. De var 18,7 m långa och 4,6 m breda. Deplacementet var 22,5 ton. Fart 45 knop. 8 mans besättning. Maskineriet bestod av två kompressormatade Isotta-Fraschini IF 183 bensinmotorer på 2.300 hk. Det fanns även två Penta EC6 motorer på totalt 150 hk för låga farter. 2 propellrar. Bestyckningen utgjordes av två 45,7 cm TT, två 8 mm ksp m/36 och sex sjb. Kulsprutorna ersattes snart med en 20 mm luftvärnspjäs placerad i ett väderskyddat torn akter om bryggan. Åren 1949 – 1950 byttes motorerna ut mot den modernare Isotta- Fraschini IF 184. Samtliga båtar utrangerades 1956. Bilden visar svensktillverkade motortorpedbåten T15, sjösatt 1941, levererad till flottan 1941. Längd 18,7 m, bredd 4,6 m. Foto 1941. Bild: Sjöhistoriska museet, ID: Fo196164. T21 - T31 De första svenskbyggda båtarna var T15 – T18 (se ovan) samt T21 - T31 som byggdes på Kockums 1941. Under andra världskriget byggdes 15 motortorpedbåtar i två serier, alla byggda efter italienska ritningar och med italienska motorer. Till skillnad från de italienska var de svenska båtarna byggda i stål och inte i trä. Den andra serien utgjordes av elva båtar (T21 – T31). T21 – T26 sjösattes och levererades 1942, T27 – T31 sjösattes och levererades 1943. De var 20,0 m långa och 5 m breda. Deplacementet var 27 ton. Fart 49 knop (maxfart 53 knop). 9 mans besättning. Maskineriet bestod av två Isotta-Fraschini IF 184 bensinmotorer på 3.000 hk. Det fanns även två V8 Ford Marin motorer på totalt 170 hk för låga farter. 2 propellrar. Bestyckningen utgjordes av två 53,3 cm TT m/41, en 20 mm akan m/40 och sex sjb. Jämfört med T15-serien var luftvärnspjäsens torn i denna serie placerad längre akterut. Båtarna försågs efterhand med balanserande dubbelroder. På T24, T26 och T30 installerades radar 1949/1950. Även en 57 mm lysraketpjäs monterades på alla båtar i serien. Båtarna utrangerades mellan 1957 – 1959. Bilden visar motortorpedbåten T30, sjösatt 1943, levererad till flottan 1943. Längd 20 m, bredd 5 m. Foto 1943. Bild: Sjöhistoriska museet, ID: Fo88651AB. T26 är idag renoverad till originalskick och ägs av en stiftelse och körs och vårdas av medlemmar från Veteranflottiljen - Föreningen Mtb- veteraner. Hemmahamn är Gålöbasen. T32 – T41 Hösten 1950 påbörjades byggnationen av ytterligare en lång serie av motortorpedbåtar, T32 – T41. Dessa båtar var både större och tyngre än de tidigare motortorpedbåtarna. Installation av radar och maskininriktat 40 mm luftvärnspjäs bidrog naturligtvis till den ökande vikten. Deplacementet var 40 ton. För att behålla de tidigare motortorpedbåtarnas fartresurser installerades tre Isotta-Fraschini IF 184C bensinmotorer vilket gav en fart på 50 knop. För att erhålla bättre förmåga till höga farter i dåligt väder och mjukare gång i sjö försågs tvåstegskrovet med en djupare v-form och konvex spantform i botten. Bilden visar motortorpedbåten T35, sjösatt 1952, levererad till flottan 1952. Längd 23 m, bredd 5,2 m. Foto Axel Axvik 1952. Bild: Sjöhistoriska museet, ID: Fo16631A. 10 båtar byggdes i serien: 1. T32 sjösattes 1950 och levererades till flottan 1951. Utrangeras 1972. 2. T33 sjösattes 1951 och levererades till flottan 1951. Utrangeras 1972. 3. T34 sjösattes 1951 och levererades till flottan 1951. Utrangeras 1972. 4. T35 sjösattes 1952 och levererades till flottan 1952. Utrangeras 1972. 5. T36 sjösattes 1952 och levererades till flottan 1952. Utrangeras 1972. 6. T37 sjösattes 1952 och levererades till flottan 1953. Utrangeras 1972. 7. T38 sjösattes 1951 och levererades till flottan 1951. Utrangeras 1975. 8. T39 sjösattes 1952 och levererades till flottan 1952. Utrangeras 1975. 9. T40 sjösattes 1952 och levererades till flottan 1952. Utrangeras 1975. 10. T41 sjösattes 1952 och levererades till flottan 1952. Utrangeras 1977/1990. De var 23,0 m långa och 5,2 m breda. Deplacementet var 40 ton. Fart 50 knop. 16 mans besättning. Maskineriet bestod av tre Isotta-Fraschini IF 184C bensinmotorer på totalt 4.500 hk. Det fanns även två V8 Ford Marin motorer på totalt 170 hk för låga farter. 3 propellrar. Bestyckningen utgjordes av två 53,3 cm TT m/47, en 40 mm akan m/36, två 8 mm ksp m/36 och sex sjb. Den sista båten i serien, T41, fick på prov ett v-bottnat skrov utan steg. Detta gjorde henne något långsammare än de andra båtarna i serien, utom i hög sjö. År 1977 byggdes hon om till vedettbåt med namnet HMS Viken V04. Hon utrangerades 1990. Bilden visar motortorpedbåten T41, sjösatt 1952, levererad till flottan 1952. Längd 23 m, bredd 5,2 m. Här utrustad med en 40 mm lvakan m/48. Foto 1954. Bild: Sjöhistoriska museet, ID: Fo88658AB. T38 ägs nu av Marinmuseum i Karlskrona och körs och vårdas av medlemmar från Veteranflottiljen - Föreningen Mtb-veteraner. T38 är ett museifartyg i Karlskrona. T201 T201 byggdes som prototyp för ett krigsbyggnadsprogram där man vid behov snabbt skulle kunna bygga en enkel båt i stor serie. Skrovet var av plywood och v-bottnat. Båten var demissionerad för att bära 53,3 cm torpeder. Priset för att tillverka båten var bara en tiondel av varvspriset för en motortorpedbåt på 20 m i stål. Hon sjösattes 1952 och levererades 1953. Utrangeras 1964. T201 utprovades under åren 1954 – 1955 i 4. motortorpedsdivisionen. T201 användes sen i olika försöksverksamheter. Då någon krigsbyggnation aldrig behövde påbörjas finns bara ett exemplar av båten. Båten var 16,3 m lång och 3,8 m breda. Deplacementet var 17 ton. Fart 44 knop. 7 mans besättning. Maskineriet bestod av en Isotta-Fraschini IF 184C bensinmotor på 1.500 hk. 1 propeller. Bestyckningen utgjordes av två 45,7 cm TT m/47, fyra 8 mm ksp m/36. En enkel navigeringsradar fanns också installerad. T201 överfördes 1964 till RFK (Flygvapnets Robotförsöksstation Karlsborg) som radiostyrd målbogserare och var i drift fortfarande 1985. Bilden visar prototypmotortorpedbåten T201, sjösatt 1952, levererad till flottan 1953. Längd 16,3 m, bredd 3,8 m. Navigeringsradarn sitter i en fackverksmast i aktern. Bild: KÖMS.
T42 – T56 T42-serien bestod av 15 fartyg byggda 1956 – 1957. De tillverkades med samma steglösa skrov som T41. Båtarna hade en något kantigare styrhytt än de tidigare motortorpedbåtarna sam var försedda med en kombinerad torped- och luftvärnsradar. Ett radartorpedsikte ersatte de tidigare optiska siktena. 1. T42 sjösattes 1956 och levererades till flottan 1956. Utrangeras 1988. 2. T43 sjösattes 1956 och levererades till flottan 1956. Utrangeras 1988. 3. T44 sjösattes 1956 och levererades till flottan 1956. Utrangeras 1990. 4. T45 sjösattes 1957 och levererades till flottan 1957. Utrangeras 1984. 5. T46 sjösattes 1957 och levererades till flottan 1957. Utrangeras 1984. 6. T47 sjösattes 1958 och levererades till flottan 1958. Utrangeras 1995 (såld). 7. T48 sjösattes 1958 och levererades till flottan 1958. Utrangeras 1981. 8. T49 sjösattes 1958 och levererades till flottan 1958. Utrangeras 1981. 9. T50 sjösattes 1959 och levererades till flottan 1959. Utrangeras 1981. 10. T51 sjösattes 1959 och levererades till flottan 1959. Utrangeras 1995. 11. T52 sjösattes 1959 och levererades till flottan 1959. Utrangeras 1981 (såld). 12. T53 sjösattes 1956 och levererades till flottan 1956. Utrangeras 1984. 13. T54 sjösattes 1957 och levererades till flottan 1957. Utrangeras 1984. 14. T55 sjösattes 1957 och levererades till flottan 1957. Utrangeras 1984. 15. T56 sjösattes 1957 och levererades till flottan 1957. Utrangeras 1984. T42 - T52 byggdes av Kockums medan T53 - T56 av Marinverkstäderna i Stockholm som underleverantör till Kockums. Båtarna var 23,0 m långa och 5,9 m breda. Deplacementet var 43 ton. Fart 45 knop. 16 mans besättning. Maskineriet bestod av tre Isotta-Fraschini IF 184C bensinmotorer på totalt 4.500 hk. Det fanns även två V8 Ford Marin motorer på totalt 170 hk för låga farter. 3 propellrar. T48 modifierades 1958 och fick nya motorer, tre CRM 185 med direktinsprutning av bränsle i kompressorerna med en effekt av totalt 5.400 hk samt hydrauliska backslag på huvudmotorerna varför inga särskilda marschmotorer behövdes. Toppfarten ökades till 50 knop. Bestyckningen utgjordes av två 53,3 cm TT m/47, en 40 mm akan m/36, två 8 mm ksp m/36, en 57 mm lysraketpjäs och sex sjb. Båtarna ingick i fredsrustade förband fram till 1976 och utgick ur krigsorganisationen 1981. År 1975 var egentligen sista året för marinens motortorpedbåtar. Bilden visar motortorpedbåten T49, sjösatt 1958, levererad till flottan 1958. Längd 23 m, bredd 5,9 m. Foto 1958. Bild: Sjöhistoriska museet, ID: Fo28904A. Ny framtid som vedettbåtar: 1. T41 ombyggd till vedettbåten HMS Viken (V04) 1977. 2. T42 ombyggd till vedettbåten HMS Skanör (V01) 1976. 3. T43 ombyggd till vedettbåten HMS Smyge (V02) 1977. 4. T44 ombyggd till vedettbåten HMS Arild (V03) 1977. 5. T47 ombyggd till vedettbåten HMS Öregrund (V05) 1982-1983. 6. T48 ombyggd till vedettbåten HMS Slite (V06) 1982-1983. 7. T50 ombyggd till vedettbåten HMS Marstrand (V07) 1982-1983. 8. T51 ombyggd till vedettbåten HMS Lysekil (V08) 1982-1983. T46 inköptes 1986 av kung Carl XVI Gustaf och lät restaurera henne till originalskick för att bevaras som museifartyg med hemmahamn Gålö. K-märkning skedde 2008. Båten ingår i Veteranflottiljen sedan 1987. Fartyget donerades 2020 av kungen till Sjöhistoriska museet. Bilden visar motortorpedbåten T45, sjösatt 1957, levererad till flottan 1957. Längd 23 m, bredd 5,9 m. Foto 1957. Bild: Sjöhistoriska museet, ID: Fo79035A.

Torped- och robotbåtar

De små men snabba motortorpedbåtarnas begränsade aktionsradie och uthållighet men även deras väderberoende gjorde att Marinförvaltningen redan under 1940-talet började projektera en större torpedbåt som var kraftigare bestyckad och hade bättre sjöegenskaper. En stor torpedbåt på 145 ton, T101, konstruerades och utprovades 1948 – 1952. Hon blev prototyp för Plejad-serien om 11 båtar. Det ledde till en utveckling av allt större torpedbåtar och senare även robotbåtar. Plejadbåtarna kallades i början motortorpedbåt större (MtbS). Från 1965 användes dock beteckningen torpedbåt (Tb). Uthålligheten förbättrades avsevärt och då besättningen nu kunde bo och utspisas ombord på båtarna, vilket inte var faller med de betydligt mindre motortorpedbåtarna, var man därmed inte längre hänvisade till fasta baser. Torpedbåtarna var avsedda att utgöra en slagkraftig och snabbrörlig komponent i kryssareskadrarna och senare jagarflottiljerna. En jagarflottilj bestod vanligen av tre jagare och sex torpedbåtar. I slutet av 1960-talet kom en ny, större, gasturbindriven typ av torpedbåtar, Spica-klassen om 6 båtar. Spicabåtarna blev en kraftfull arvtagare till Plejadbåtarna. Spica konceptet var så lyckat att de låg till grund för en efterföljande serie om 12 fartyg, Norrköping-klass, även benämnd Spica II. När de sista jagarna föll för åldersstrecken i början av 1980-talet blev det torpedbåtarna som tog över som ytattackens kärna. Torpedbåtarna i Norrköping-klassen robotbestyckades då med svenska långräckviddiga RBS15 och benämndes därefter robotbåtar (Rb). De fick då närmast en jagares slagkraft.

Svenska torped- och robotbåtar

T101 - HMS Perseus T101 byggdes som prototyp för en ny större torpedbåt som var kraftigare bestyckad, hade bättre uthållighet och med bättre sjöegenskaper än motortorpedbåtarna. En torpedbåt på 145 ton, benämnd T101, konstruerades och utprovades åren 1948 – 1952. Hon blev prototyp för Plejad-seriens 11 båtar. År 1953 fick T101 namnet HMS Perseus. T101 sjösattes 1950 och levererades till flottan 1951. Utrangerades 1967. Hon var 48,0 m lång och 5,8 m bred. Deplacementet var 145 ton. Fart 38 knop. 33 mans besättning. Maskineriet bestod av tre Mercedes-Benz dieselmotorer typ MB 511 på totalt 7.500 hk. 3 propellrar. Hon var ursprungligen avsedd att ha tre av Götaverken 10-cyl motkolvsmotorer på vardera cirka 3.000 hk. Då leveransen av dessa dröjde valdes i stället de begagnade Mercedesdieslarna. Bestyckningen utgjordes av fyra 53,3 cm TT m/50, två 40 mm akan m/36, sjb och minor. Fartyget hade bra sjöegenskaper men tenderade att ta mycket vatten över sig i hårt väder. Perseus användes senare som experimentfartyg för olika maskinprov. Bland annat provades 1961 en gasturbin med vinkelväxel och KaMeWa-propellrar som sedermera underlättade konstruktionsarbetet för den kommande Spica- klassen. Bilden visar torpedbåt T101, sjösatt 1950, levererad till flottan 1951. Längd 48 m, bredd 5,8 m. Tilläggning direkt mot bergssidan för landsättning av KA-patrull vid en krigsförtöjningsplats (kfp) ost Kastö i Stockholms skärgård, okt. 1953. Bild: Sjöhistoriska museet, ID: Fo88664AB. Torpedbåt typ Plejad / T102 – T112 Torpedbåtarna i Plejad-serien byggdes utifrån de erfarenheter man fick från prototypfartyget T101 (se ovan). Totalt byggdes 11 båtar i Plejad-klassen mellan 1954 och 1957 och de var en deplacerande fartygstyp. Avgaserna släpps ut i sida respektive botten. De 11 fartygen i Plejad-klassen ärvde namnen från de ångdrivna 1:a klass torpedbåtar som flottan hade under första delen av 1900-talet. Namnen är lånade från kända stjärnor. Byggnationen av fartygen byggdes på Lürssen varvet i Tyskland utifrån ritningar baserade på T101. Bilden visar torpedbåten HMS Pollux T104, sjösatt 1954, levererad till flottan 1954. Längd 48 m, bredd 5,8 m. Foto 1956. Bild: Sjöhistoriska museet, ID: Fo88668A. 1. T102 Plejad sjösattes 1953 i Tyskland och levererades till svenska flottan 1954. Utrangeras 1977. 2. T103 Polaris sjösattes 1954 i Tyskland och levererades till svenska flottan 1954. Utrangeras 1977. 3. T104 Pollux sjösattes 1954 i Tyskland och levererades till svenska flottan 1954. Utrangeras 1977. 4. T105 Relugus sjösattes 1954 i Tyskland och levererades till svenska flottan 1954. Utrangeras 1977. 5. T106 Rigel sjösattes 1954 i Tyskland och levererades till svenska flottan 1954. Utrangeras 1977. 6. T107 Aldebaran sjösattes 1954 i Tyskland och levererades till svenska flottan 1954. Utrangeras 1981. 7. T108 Altair sjösattes 1956 i Tyskland och levererades till svenska flottan 1957. Utrangeras 1977. 8. T109 Antares sjösattes 1956 i Tyskland och levererades till svenska flottan 1956. Utrangeras 1977. 9. T110 Arcturus sjösattes 1956 i Tyskland och levererades till svenska flottan 1957 Utrangeras 1981. 10. T111 Argo sjösattes 1957 i Tyskland och levererades till svenska flottan 1957. Utrangeras 1977. 11. T112 Astrea sjösattes 1957 i Tyskland och levererades till svenska flottan 1957. Utrangeras 1981. De var 48,0 m långa och 5,8 m breda. Deplacementet var 175 ton. Fart 37,5 knop. 33 mans besättning. Maskineriet bestod av tre Mercedes-Benz dieselmotorer MB 518 på totalt 7.500 hk. 3 propellrar. Motorerna var behäftade med en hel del tekniska problem som tog tid att åtgärda. Det var meningen att fartygen i Plejad-klassen skulle utrustas med tre svenskbyggda dieselmotorer från Götaverken på 3.000 hk men utvecklingen av dessa drog dock ut på tiden. För att fartygen skulle få motorer i tid beställdes därför motorer för de sex första båtarna av Daimler Benz i Tyskland. Dessa var av typ MB 518 som tidigare provats som mittmotor på HMS Perseus till en effekt på 2 500 hk. De tyska MB motorerna var lättare än de från början planerade svenska motorerna. Detta utnyttjades bl.a. till att förse styrplatsen på bryggan med en pansarkalott och bestyckningen kompletterades med ytterligare två torpedtuber. T101:s handriktade 40 mm lvakan pjäser ersattes med tyngre maskinriktade lvakan m/48. De försågs senare med skyddade plasthuvar. Bestyckningen utgjordes av sex 53,3 cm TT m/50, två 40 mm akan m/48, två 10,3 cm lysraketställ m/55, en 57 mm lysraketpjäs M/55 (inte alla båtar), sjb och minor. Från hösten 1954 var i regel fyra till sex båtar rustade årligen och bildade 11. Torpedbåtsdivisionen i kustflottan. Bilden visar torpedbåten HMS Plejad T102, sjösatt 1953, levererad till flottan 1954. Längd 48 m, bredd 5,8 m. Foto 1955. Bild: Sjöhistoriska museet, ID: Fo97992A. Torpedbåt typ Spica / T121 – T126 Spica-klass var en serie av sex torpedbåtar (T121 – T126) och som byggdes utifrån erfarenheter från Plejad-klassen och moderniserades i förhållande till denna typ. Det skedde främst på vapen-, tele-, skydds- och maskinområdena. Serien färdigställdes 1966 – 1967. T121 – T123 byggdes på Götaverken i Göteborg och T124 – T126 på Karlskronavarvet. Fartygens namn är lånade från kända stjärnor. De ärvde namnen från de ångdrivna torpedbåtar flottan hade under första delen av 1900-talet. Spica-klassens fartyg var, när de togs i bruk en epokgörande konstruktion och kom att utgöra en viktig faktor vid utvecklingen av ett modernt ytattacksystem. De var utrustade med avancerad elektronik och NBC-skydd och respektive båt framdriven av tre gasturbiner. Serien utgjorde en viktig del av Sveriges försvar under kalla kriget. Bilden visar torpedbåt HMS Castor T124, sjösatt 1965, levererad till flottan 1967. Längd 42,5 m, bredd 7,1 m. Foto 1967. Bild: Sjöhistoriska museet, ID: Fo36524. Konstruktionen vidareutvecklades sedermera till torpedbåtarna av Norrköping-klass ("Spica II") och till korvetterna av Stockholm-klass ("Spica III"). Fartyg i klassen: 1. HMS Spica (T121), sjösatt 1966 och levererades till flottan 1966. Utrangerad 1989. 2. HMS Sirius (T122), sjösatt 1966 och levererades till flottan 1966. Utrangerad 1985. 3. HMS Capella (T123), sjösatt1966 och levererades till flottan 1967. Utrangerad 1989. 4. HMS Castor (T124), sjösatt 1965 och levererades till flottan 1967. Utrangerad 1985. 5. HMS Vega (T125), sjösatt 1966 och levererades till flottan 1967. Utrangerad 1989. 6. HMS Virgo (T126), sjösatt 1966 och levererades till flottan 1968. Utrangerad 1989. De var 42,5 m långa och 7,1 m breda. Deplacementet var 210 ton. Fart 40 knop. 30 mans besättning. Styranläggningen var elektrohydraulisk. Fartygen var de första i Sverige med täckt brygga. Maskineriet bestod av tre gasturbiner av typ Rolls-Royce Proteus 1282, på vardera 4.500 hk (dvs totalt 13.500 hk) och som drev var sin KaMeWa -propeller. Gasturbinerna är även kända som Bristol Siddeley Proteus. Fartyget var försett med två roder. Bestyckningen utgjordes av sex 53,3 cm TT m/65 och m/66 för tp typ 613, en 57 mm lvakan m/50C (plastkupolförsedd), senare 57 mm 7101B. Två ksp m/58, två 10,3 cm lysraketställ m/55, en 57 mm lysraketpjäs m/60, minor. 57 mm allmålspjäsen hade en avancerad radareldledning, Arte 62. Kulan ovanför bryggan utgör skyddet för radarantennerna. Bilden visar torpedbåt HMS Spica T121, sjösatt 1966, levererad till flottan 1966. Längd 42,5 m, bredd 7,1 m. Foto 1966. Bild: Sjöhistoriska museet, ID: Fo36502A. HMS Spica, T121, gjorde sin sista tjänstgöring under en mobiliseringsövning 1987 och togs efter det över av Marinmuseum i Karlskrona, där hon hade sin hemmahamn fram till och med 2002. T121 ägs numera av Stiftelsen T121 Spica - ett levande museifartyg.
Torpedbåt typ Norrköping / T131 – T142 Norrköping-klass var en serie av tolv torpedbåtar (T131 – T142) byggda på Karlskronavarvet mellan 1971 och 1974. Fartygen byggde på erfarenheterna av Spica-klassen och därför blev kallad Spica II. Samtliga fartyg i serien fick stadsnamn. Norrköping-klassen var en framgångsrik fartygsserie som hade hög driftsäkerhet och goda sjöegenskaper. I mitten av 1980- talet bestyckades fartygen med Robot 15 och benämndes därefter robotbåt. De fick då beteckningarna R131 – R142. Under åren 1996 - 2000 fick sex av fartygen ett nytt stridsledningssystem. Övriga sex avrustades och lades i malpåse. De fartyg som modifierades fick efter ombyggnaden en ny klassbeteckning efter det först ombyggda fartyget i serien, HMS Ystad, och benämndes därefter för Ystad-klass. Den 1 september 2005 halades befälstecknet för sista gången på de sista två robotbåtarna i svenska Flottan. HMS Norrköping och HMS Ystad avvecklades då efter 35 år i tjänst. Bilden visar torpedbåt HMS Halmstad T140, sjösatt 1975, levererad till flottan 1976. Längd 43,6 m, bredd 7,1 m. Foto mars 1976. Bild: Marinmuseum, ID: V66418. Fartygen i klassen: 1. HMS Norrköping T131 (R131), sjösatt 1972 och levererad till flottan 1973. Utrangerad 2005. 2. HMS Nynäshamn T132 (R132), sjösatt 1973 och levererad till flottan 1973. Utrangerad 2003. 3. HMS Norrtälje T133 (R133), sjösatt 1973 och levererad till flottan 1974. Utrangerad 1998. 4. HMS Varberg T134 (R134), sjösatt 1974 och levererad till flottan 1974. Utrangerad 1998. 5. HMS Västerås T135 (R135), sjösatt 1974 och levererad till flottan 1974. Utrangerad 1998. 6. HMS Västervik T136 (R136), sjösatt 1974 och levererad till flottan 1975. Utrangerad 1998. 7. HMS Umeå T137 (R136), sjösatt 1975 och levererad till flottan 1975. Utrangerad 1998. 8. HMS Piteå T138 (R138), sjösatt 1975 och levererad till flottan 1975. Utrangerad 2003. 9. HMS Luleå T139 (R139), sjösatt 1975 och levererad till flottan 1975. Utrangerad 2003. 10. HMS Halmstad T140 (R140), sjösatt 1975 och levererad till flottan 1976. Utrangerad 2003. 11. HMS Strömstad T141 (R141), sjösatt 1976 och levererad till flottan 1976. Utrangerad 1998. 12. HMS Ystad T142 (R142), sjösatt 1976 och levererad till flottan 1976. Utrangerad 2005. Fartygen var 43,6 m långa och 7,1 m breda. Deplacementet var 230 ton. Fart 40 knop. 30 mans besättning. Maskineriet bestod av tre gasturbiner av typ Rolls-Royce Proteus 1282, på totalt 12.750 hk och som drev var sin KaMeWa -propeller. Gasturbinerna är även kända som Bristol Siddeley Proteus. Fartyget var försett med två roder. Gasturbinerna kunde köras oberoende av varandra. Vanligtvis använde man två men vid anfall kördes alla tre. Det variabla antalet turbiner, beroende på fart och typ av övning, gav förbättrad driftsekonomi. Bestyckningen utgjordes av sex 53,3 cm TT m/70 för tp typ 613, en 57 mm allmkan 7101. Två ksp m/58, två 57 mm lysraketställ, 30 minor. Klassen hade även en ny torped- och artillerieldledning (Arte 722) med radar av hoppfrekvenstyp samt ett nytt stridsledningssystem. Under 1981 – 1985 moderniserades fartygen och förbereddes för robotinstallationen. De försågs med ny spaningsradar och datorstött stridsledningssystem och passiv spaningsradar utrustning. I början av 1985 påbörjades serieleveransen av svensktillverkade robotsystemet RBS15. e var försedda med radarmålsökare och med en avancerad ballistik en räckvidd på mer än 100 km. Varje fartyg kunde bära 8 robotar. Norrköpings-klassen blev därefter benämnda robotbåtar. Runt år 1998 utrangeras sex av Norrköping-klassens tolv fartyg. De övriga fartygen, Norrköping, Nynäshamn, Piteå, Luleå, Halmstad och Ystad, livstidsförlängdes med början 1997 med bl.a. en uppgradering och ombyggnad av stridsledningscentralen (SLC). Dessa sex livstidsförlängda fartyg i Norrköpings-klassen blev nu omdöpta till robotbåt av Ystad-klass. Bilden visar robotbåt HMS Ystad R142 (tidigare T142), sjösatt 1975, levererad till flottan 1976. Längd 43,6 m, bredd 7,1 m. Foto Jonn Leffmann, i Ystad juni 2017. HMS Ystad nu som veteranbåt. Bild: Wikipedia. Utav de utrangerade robotbåtarna överfördes HMS Västervik till Marinmuseum i Karlskrona. Vid U 137:s grundstötning utanför Karlskrona oktober 1981 genomfördes förhör ombord på HMS Västervik med sovjetiska officerare och diplomater. HMS Ystad ägs idag av Sjöhistoriska museet men drivs och sköts av Föreningen Svenska Robotbåtar och har hemmabas på Gålöbasen.
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2023-05-06

Svenska örlogsfartyg - 6

Svenska örlogsfartyg -

ytstridsfartyg - 5

Förteckning över svenska maskindrivna

ytstridsfartyg

Slagskepp Pansarskepp Kryssare, del-1, del-2 Jagare, del-1, del-2, del-3 Fregatt Korvett Motortorpedbåt Torpedbåt/robotbåt Patrullbåt Vedettbåt Bevakningsbåt Minfartyg / Minröjningsfartyg / Minsvepare

Allmänt

I beskrivningen av fartygen finns några begrepp och termer som kan vara värda att beskriva. IK-nr är det igenkänningsnummer som fartygen normalt, i fredstid, har påmålad på fartygssidan på vissa fartygstyper. För ubåtar är det en namnförkortning av ubåtens namn. Levererad avser den tidpunkt då fartyget formellt levererades till Marinen från leverantören. Sjösatt, av ser den tidpunkt då fartyget döpts och löpt av stapeln. Utrangerad avser normalt den tidpunkt då fartyget slutgiltigt utgår ur Marinen organisation. Deplacement, uttrycks i ton och anges med två värden, standarddeplacement och deplacement då fartyget är fullt rustat. Om enbart ett värde anges avser det standarddeplacement. För ubåtar anges deplacement i ytläge, respektive u-läge. Fart anges i knop och avser den kontrakterade farten. För ubåtar anges farten i ytläge respektive u-läge. Dimensioner, anges i meter för längd, bredd och djupgående. Längden kan anges i två mått, dels i konstruktionsvattenlinjen, dels i största längden totalt sett. Om enbart en längd anges är det den största längden som avses. Med bredd avses den största bredden. Besättningens storlek avser normalt sett fredsbesättningsstorleken. Dykdjup för ubåtar anger största tillåtna dykdjup i fredstid. Förkortningen "HMS" betyder Hans Majestäts Skepp / Hennes Majestäts Skepp och används i den svenska flottan som ett prefix före fartygets namn, exempelvis HMS Visby. Men HMS började inte användas av flottan förrän efter 1950. För äldre fartyg, dvs byggda före 1950, användes ”HM” (Hans Majestäts) följt av fartygstyp och namn, exempelvis HM Kryssare Tre Kronor. Svenska örlogsfartyg målades från den 23 juni 1940 med vita tvärstreck på däck och sidor för att de tydligt skulle kunna identifieras som neutrala fartyg och därmed undgå vådabeskjutning från de krigförande.

Motortorpedbåtar

Motortorpedbåt är ett snabbgående ytattackfartyg som skiljer sig från tidiga torpedbåtar genom att skrovet är planande, dvs. till skillnad från deplacerande fartyg. Båtarnas huvudbeväpning bestod, som namnet anger, av torpeder. Som komplement användes även kulsprutor eller lätta automatkanoner. De första svenska motortorpedbåtarna var av s.k. Italiensk MAS-typ och levererades från Italienska flottans varv i La Spezia strax efter första världskriget. De fick benämningen Mtb 1 och Mtb 2. Ytterligare två motortorpedbåtar Mtb 3 och Mtb 4 tillfördes svenska marinen 1925. Dessa fartyg var dock byggda i England. De italienska båtarna utrangerades tidigt, medan Mtb 3 och Mtb 4 rustades sista gången 1933. Motortorpedbåtarnas svagheter var i första hand den begränsade aktionsradien och den dåliga sjödugligheten. De var dyra att underhålla och bensinmotorerna inte så driftsäkra. Mot slutet av 1930-talet började stormaktsmarinerna åter intressera sig för motortorpedbåtar och båtarnas storlek växte. Efter andra världskrigets utbrott var det angeläget att snabbt förstärka det svenska torpedbåtsvapnet. En inhemsk tillverkning av motortorpedbåtar etablerades då det nu var blev svårt att köpa från utlandet. Uppgiften anförtroddes åt Kockums Mekaniska Verkstads AB i Malmö. Motortorpedbåtarnas utveckling var starkt kopplad till dito för stora bensinmotorer. I de svenska motortorpedbåtarna användes huvudsakligen italienska Isotta Fraschini motorer. De var kompressormatade och kunde ge farter på uppemot 50 knop. Motorerna var inte omkastbara eller hade backslag, man kunde alltså inte backa med dem. I stället hade motortorpedbåtarna ett par mindre motorer av bilstorlek, s.k. marschmotorer som användes vid manövrer i hamn. Motortorpedbåtarna uppgift var att anfalla fartyg på havet med torpeder. Men, då torpederna inte var styrbara, var man tvungen att komma ganska nära målet för att uppnå rimlig träffsannolikhet. Detta var svårt i dagsljus varför motortorpedbåtarnas användningsområde begränsades till mörker eller i skärgård, där man kunde dyka upp överraskande. Våren 1940 inköptes av fyra begagnade jagare och fyra begagnade motortorpedbåtar i ett paket från Italien. Motortorpedbåtarna var av MAS-klass, vilka i Sverige blev T11 - T14. Vidare lyckades Sverige köpa motortorpedbåtar från England varav två (T3 – T4) hann levereras i december 1939 innan vapenembargot stoppade export av krigsmaterial. Dessa sex båtar användes sen som prototyper för anpassning till svenska förhållanden samt ligga till grund för en svensk tillverkning. De första svenskbyggda båtarna var T15 - T18 som byggdes på Kockums 1941. Under andra världskriget byggdes 15 motortorpedbåtar i två serier, alla byggda efter italienska ritningar och med italienska motorer. Till skillnad från de italienska var de svenska båtarna byggda i stål och inte i trä. Den första serien utgjordes av fyra båtar (T15 – T18) som gjorde 45 knop och var utrustade med 45 cm torpeder. Den andra serien utgjordes av 11 båtar (T21 – T31) som gjorde 50 knop och var utrustade med 53 cm torpeder. De svenska motortorpedbåtarna höll mycket hög klass och hade hela tiden mycket starka fartresurser internationellt sett. Motortorpedbåtar har därefter varit i tjänst i Sverige fram till 1981. Med den första Spica-serien, från slutet av 1960-talet, kom en helt ny generation av motortorpedbåtar. De skiljde sig så mycket från de tidigare motortorpedbåtarna att Spica båtarna enbart kallades torpedbåtar.

Svenska motortorpedbåtar

Benämningar Med undantag av de allra första motortorpedbåtarna som införskaffades under 1920-talet benämndes fartygstypen i början för enbart torpedbåtar. När de större torpedbåtarna i Plejad-klass kom i början av 1950-talet övergick man till att kalla de tidigare mindre torpedbåtarna för ”motortorpedbåt mindre (MtbM) och Plejad-klassens båtar ör ”motortorpedbåt större” (MtbS). Från och med 1965, då den gasturbindrivna Spica- klassen konstruerades, övergick man till att kalla de mindre båtarna enbart ”motortorpedbåt” (mtb) och de större båtarna för ”torpedbåtar” (tb). I beskrivningen nedan av dessa båtar, dvs MtbM, använder jag dock enbart beteckningen “motortorpedbåtar”. Mtb nr 1 och Mtb nr 2 Två motortorpedbåtar byggda i trä av typ MAS inköptes från Italien efter första världskriget och dessa levererades 1921. De sjösattes 1918. De var 16,3 m långa och 3 m breda. Deplacementet var 14 ton. Fart 27 knop. 6 mans besättning. De var bestyckade med två 45 cm torpeder samt en ksp. Maskineriet bestod av två sex-cylindriga Isotta- Fraschini bensinmotorer på 500 hk. Två propellrar. Motorerna var dock behäftade med en hel del problem och båda båtarna utrangerades 1927. Bilden visar de i Italien inköpta motortorpedbåtarna Mtb nr 1 och Mtb nr 2 av typ MAS. Sjösatta 1918, levererade till Sverige 1921. Längd 16,3 m, bredd 3 m. Bild: Sjöhistoriska museet, ID: Fo89744A. Mtb nr 3 och Mtb nr 4 Under 1920-talet införskaffades även två engelskbyggda motortorpedbåtar byggda i trä. De sjösattes och levererades 1925 till svenska flottan. De var 16,2 m långa och 3,4 m breda. Deplacementet var 13 ton. Fart 35 knop. 6 mans besättning. De var bestyckade med två 45 cm torpeder samt två 8 mm ksp. Maskineriet bestod av två tolv-cylindriga Thornycroft bensinmotorer på 700 hk. Två propellrar. Motorerna hade dock motortekniska problem, bl.a. med bränsletillförseln. Lägsta fart med en motor igång var 12 knop vilket skapade en hel del problem vid tilläggningar. Båda båtarna utrangerades 1940. T3 och T4 År 1938 beställde Sverige 4 motortorpedbåtar från Storbritannien. Två av dessa levererades hösten 1939 innan Storbritanniens embargo mot export av krigsmateriel slog till. Motortorpedbåtarna var av Vosper typ och levererade till Göteborg på lastfartyg. Båtarna var både större och snabbare än de under 1920-talet inköpta motortorpedbåtarna. De var byggda i trä och v-bottnade. De var 18,3 m långa och 4,7 m breda. Deplacementet var 20 ton. Fart 35 knop (maxfart 40 knop). 8 mans besättning. Båtarna sjösattes och levererades till Sverige 1939 och utrangerades 1949. Maskineriet bestod av två Isotta-Fraschini F 183 bensinmotorer på 2.200 hk. Det fanns även två Ford V8 motorer på 170 hk för låga farter. 2 propellrar. Bestyckningen utgjordes av två 45,7 cm TT, två 8 mm ksp m/36 och sex sjb. De båda båtarna var fullt rustade våren 1940 och kom sen att tjänstgöra i kustflottan under hela andra världskriget. Som kuriosa kan nämnas att Prins Bertil kom att bli fartygschef på T4. Bilden visar motortorpedbåten T4, sjösatt 1939 i England, levererad till Sverige 1939. Längd 18,3 m, bredd 4,7 m. Foto 1942. Bild: Sjöhistoriska museet, ID: Fo88589A. T11 - T14 Våren 1940 inköptes av fyra begagnade jagare och fyra begagnade motortorpedbåtar i ett paket från Italien. Motortorpedbåtarna var av MAS-klass, vilka i Sverige blev T11 - T14. Båtarna sjösattes i Italien 1936 och anlände till Sverige våren 1940. De var byggda i mahogny med dubbel diagonal bordläggning och hade två steg i botten. De var 17,0 m långa och 4,5 m breda. Deplacementet var 17 ton. Fart 45 knop. 6 - 8 mans besättning. Maskineriet bestod av två 18-cylindriga Isotta- Fraschini IF 181 bensinmotorer på 2.200 hk. Det fanns även två 4-cylindriga Carraro motorer på totalt 100 hk för låga farter. 2 propellrar. Bestyckningen utgjordes av två 45,7 cm TT, en 13,2 mm ksp m/31 och sex sjb. Båtarna utrangerades 1946 utom T12 som utrangerades 1949. Bilden visar motortorpedbåten T14, sjösatt 1936 i Italien, levererad till Sverige 1939. Längd 17,0 m, bredd 4,5 m. Bild: Sjöhistoriska museet, ID: Fo29651A. T15 - T18 De första svenskbyggda båtarna var T15 - T18 som byggdes på Kockums varv. De sjösattes och levererades 1941. Under andra världskriget byggdes i Sverige 15 motortorpedbåtar i två serier, alla byggda efter italienska ritningar och med italienska motorer. Till skillnad från de italienska var de svenska båtarna byggda i stål och inte i trä och torpederna placerades i tuber. Den första serien utgjordes av fyra båtar (T15 – T18). Båtarna tillverkades på licens från italienska Bagliotto-varvet. De var 18,7 m långa och 4,6 m breda. Deplacementet var 22,5 ton. Fart 45 knop. 8 mans besättning. Maskineriet bestod av två kompressormatade Isotta- Fraschini IF 183 bensinmotorer på 2.300 hk. Det fanns även två Penta EC6 motorer på totalt 150 hk för låga farter. 2 propellrar. Bestyckningen utgjordes av två 45,7 cm TT, två 8 mm ksp m/36 och sex sjb. Kulsprutorna ersattes snart med en 20 mm luftvärnspjäs placerad i ett väderskyddat torn akter om bryggan. Åren 1949 – 1950 byttes motorerna ut mot den modernare Isotta-Fraschini IF 184. Samtliga båtar utrangerades 1956. Bilden visar svensktillverkade motortorpedbåten T15, sjösatt 1941, levererad till flottan 1941. Längd 18,7 m, bredd 4,6 m. Foto 1941. Bild: Sjöhistoriska museet, ID: Fo196164. T21 - T31 De första svenskbyggda båtarna var T15 – T18 (se ovan) samt T21 - T31 som byggdes på Kockums 1941. Under andra världskriget byggdes 15 motortorpedbåtar i två serier, alla byggda efter italienska ritningar och med italienska motorer. Till skillnad från de italienska var de svenska båtarna byggda i stål och inte i trä. Den andra serien utgjordes av elva båtar (T21 – T31). T21 – T26 sjösattes och levererades 1942, T27 – T31 sjösattes och levererades 1943. De var 20,0 m långa och 5 m breda. Deplacementet var 27 ton. Fart 49 knop (maxfart 53 knop). 9 mans besättning. Maskineriet bestod av två Isotta-Fraschini IF 184 bensinmotorer på 3.000 hk. Det fanns även två V8 Ford Marin motorer på totalt 170 hk för låga farter. 2 propellrar. Bestyckningen utgjordes av två 53,3 cm TT m/41, en 20 mm akan m/40 och sex sjb. Jämfört med T15-serien var luftvärnspjäsens torn i denna serie placerad längre akterut. Båtarna försågs efterhand med balanserande dubbelroder. På T24, T26 och T30 installerades radar 1949/1950. Även en 57 mm lysraketpjäs monterades på alla båtar i serien. Båtarna utrangerades mellan 1957 – 1959. Bilden visar motortorpedbåten T30, sjösatt 1943, levererad till flottan 1943. Längd 20 m, bredd 5 m. Foto 1943. Bild: Sjöhistoriska museet, ID: Fo88651AB. T26 är idag renoverad till originalskick och ägs av en stiftelse och körs och vårdas av medlemmar från Veteranflottiljen - Föreningen Mtb-veteraner. Hemmahamn är Gålöbasen. T32 – T41 Hösten 1950 påbörjades byggnationen av ytterligare en lång serie av motortorpedbåtar, T32 – T41. Dessa båtar var både större och tyngre än de tidigare motortorpedbåtarna. Installation av radar och maskininriktat 40 mm luftvärnspjäs bidrog naturligtvis till den ökande vikten. Deplacementet var 40 ton. För att behålla de tidigare motortorpedbåtarnas fartresurser installerades tre Isotta-Fraschini IF 184C bensinmotorer vilket gav en fart på 50 knop. För att erhålla bättre förmåga till höga farter i dåligt väder och mjukare gång i sjö försågs tvåstegskrovet med en djupare v-form och konvex spantform i botten. Bilden visar motortorpedbåten T35, sjösatt 1952, levererad till flottan 1952. Längd 23 m, bredd 5,2 m. Foto Axel Axvik 1952. Bild: Sjöhistoriska museet, ID: Fo16631A. 10 båtar byggdes i serien: 1. T32 sjösattes 1950 och levererades till flottan 1951. Utrangeras 1972. 2. T33 sjösattes 1951 och levererades till flottan 1951. Utrangeras 1972. 3. T34 sjösattes 1951 och levererades till flottan 1951. Utrangeras 1972. 4. T35 sjösattes 1952 och levererades till flottan 1952. Utrangeras 1972. 5. T36 sjösattes 1952 och levererades till flottan 1952. Utrangeras 1972. 6. T37 sjösattes 1952 och levererades till flottan 1953. Utrangeras 1972. 7. T38 sjösattes 1951 och levererades till flottan 1951. Utrangeras 1975. 8. T39 sjösattes 1952 och levererades till flottan 1952. Utrangeras 1975. 9. T40 sjösattes 1952 och levererades till flottan 1952. Utrangeras 1975. 10. T41 sjösattes 1952 och levererades till flottan 1952. Utrangeras 1977/1990. De var 23,0 m långa och 5,2 m breda. Deplacementet var 40 ton. Fart 50 knop. 16 mans besättning. Maskineriet bestod av tre Isotta-Fraschini IF 184C bensinmotorer på totalt 4.500 hk. Det fanns även två V8 Ford Marin motorer på totalt 170 hk för låga farter. 3 propellrar. Bestyckningen utgjordes av två 53,3 cm TT m/47, en 40 mm akan m/36, två 8 mm ksp m/36 och sex sjb. Den sista båten i serien, T41, fick på prov ett v-bottnat skrov utan steg. Detta gjorde henne något långsammare än de andra båtarna i serien, utom i hög sjö. År 1977 byggdes hon om till vedettbåt med namnet HMS Viken V04. Hon utrangerades 1990. Bilden visar motortorpedbåten T41, sjösatt 1952, levererad till flottan 1952. Längd 23 m, bredd 5,2 m. Här utrustad med en 40 mm lvakan m/48. Foto 1954. Bild: Sjöhistoriska museet, ID: Fo88658AB. T38 ägs nu av Marinmuseum i Karlskrona och körs och vårdas av medlemmar från Veteranflottiljen - Föreningen Mtb-veteraner. T38 är ett museifartyg i Karlskrona. T201 T201 byggdes som prototyp för ett krigsbyggnadsprogram där man vid behov snabbt skulle kunna bygga en enkel båt i stor serie. Skrovet var av plywood och v-bottnat. Båten var demissionerad för att bära 53,3 cm torpeder. Priset för att tillverka båten var bara en tiondel av varvspriset för en motortorpedbåt på 20 m i stål. Hon sjösattes 1952 och levererades 1953. Utrangeras 1964. T201 utprovades under åren 1954 – 1955 i 4. motortorpedsdivisionen. T201 användes sen i olika försöksverksamheter. Då någon krigsbyggnation aldrig behövde påbörjas finns bara ett exemplar av båten. Båten var 16,3 m lång och 3,8 m breda. Deplacementet var 17 ton. Fart 44 knop. 7 mans besättning. Maskineriet bestod av en Isotta-Fraschini IF 184C bensinmotor på 1.500 hk. 1 propeller. Bestyckningen utgjordes av två 45,7 cm TT m/47, fyra 8 mm ksp m/36. En enkel navigeringsradar fanns också installerad. T201 överfördes 1964 till RFK (Flygvapnets Robotförsöksstation Karlsborg) som radiostyrd målbogserare och var i drift fortfarande 1985. Bilden visar prototypmotortorpedbåten T201, sjösatt 1952, levererad till flottan 1953. Längd 16,3 m, bredd 3,8 m. Navigeringsradarn sitter i en fackverksmast i aktern. Bild: KÖMS.
T42 – T56 T42-serien bestod av 15 fartyg byggda 1956 – 1957. De tillverkades med samma steglösa skrov som T41. Båtarna hade en något kantigare styrhytt än de tidigare motortorpedbåtarna sam var försedda med en kombinerad torped- och luftvärnsradar. Ett radartorpedsikte ersatte de tidigare optiska siktena. 1. T42 sjösattes 1956 och levererades till flottan 1956. Utrangeras 1988. 2. T43 sjösattes 1956 och levererades till flottan 1956. Utrangeras 1988. 3. T44 sjösattes 1956 och levererades till flottan 1956. Utrangeras 1990. 4. T45 sjösattes 1957 och levererades till flottan 1957. Utrangeras 1984. 5. T46 sjösattes 1957 och levererades till flottan 1957. Utrangeras 1984. 6. T47 sjösattes 1958 och levererades till flottan 1958. Utrangeras 1995 (såld). 7. T48 sjösattes 1958 och levererades till flottan 1958. Utrangeras 1981. 8. T49 sjösattes 1958 och levererades till flottan 1958. Utrangeras 1981. 9. T50 sjösattes 1959 och levererades till flottan 1959. Utrangeras 1981. 10. T51 sjösattes 1959 och levererades till flottan 1959. Utrangeras 1995. 11. T52 sjösattes 1959 och levererades till flottan 1959. Utrangeras 1981 (såld). 12. T53 sjösattes 1956 och levererades till flottan 1956. Utrangeras 1984. 13. T54 sjösattes 1957 och levererades till flottan 1957. Utrangeras 1984. 14. T55 sjösattes 1957 och levererades till flottan 1957. Utrangeras 1984. 15. T56 sjösattes 1957 och levererades till flottan 1957. Utrangeras 1984. T42 - T52 byggdes av Kockums medan T53 - T56 av Marinverkstäderna i Stockholm som underleverantör till Kockums. Båtarna var 23,0 m långa och 5,9 m breda. Deplacementet var 43 ton. Fart 45 knop. 16 mans besättning. Maskineriet bestod av tre Isotta-Fraschini IF 184C bensinmotorer på totalt 4.500 hk. Det fanns även två V8 Ford Marin motorer på totalt 170 hk för låga farter. 3 propellrar. T48 modifierades 1958 och fick nya motorer, tre CRM 185 med direktinsprutning av bränsle i kompressorerna med en effekt av totalt 5.400 hk samt hydrauliska backslag på huvudmotorerna varför inga särskilda marschmotorer behövdes. Toppfarten ökades till 50 knop. Bestyckningen utgjordes av två 53,3 cm TT m/47, en 40 mm akan m/36, två 8 mm ksp m/36, en 57 mm lysraketpjäs och sex sjb. Båtarna ingick i fredsrustade förband fram till 1976 och utgick ur krigsorganisationen 1981. År 1975 var egentligen sista året för marinens motortorpedbåtar. Bilden visar motortorpedbåten T49, sjösatt 1958, levererad till flottan 1958. Längd 23 m, bredd 5,9 m. Foto 1958. Bild: Sjöhistoriska museet, ID: Fo28904A. Ny framtid som vedettbåtar: 1. T41 ombyggd till vedettbåten HMS Viken (V04) 1977. 2. T42 ombyggd till vedettbåten HMS Skanör (V01) 1976. 3. T43 ombyggd till vedettbåten HMS Smyge (V02) 1977. 4. T44 ombyggd till vedettbåten HMS Arild (V03) 1977. 5. T47 ombyggd till vedettbåten HMS Öregrund (V05) 1982-1983. 6. T48 ombyggd till vedettbåten HMS Slite (V06) 1982- 1983. 7. T50 ombyggd till vedettbåten HMS Marstrand (V07) 1982-1983. 8. T51 ombyggd till vedettbåten HMS Lysekil (V08) 1982-1983. T46 inköptes 1986 av kung Carl XVI Gustaf och lät restaurera henne till originalskick för att bevaras som museifartyg med hemmahamn Gålö. K-märkning skedde 2008. Båten ingår i Veteranflottiljen sedan 1987. Fartyget donerades 2020 av kungen till Sjöhistoriska museet. Bilden visar motortorpedbåten T45, sjösatt 1957, levererad till flottan 1957. Längd 23 m, bredd 5,9 m. Foto 1957. Bild: Sjöhistoriska museet, ID: Fo79035A.

Torped- och robotbåtar

De små men snabba motortorpedbåtarnas begränsade aktionsradie och uthållighet men även deras väderberoende gjorde att Marinförvaltningen redan under 1940-talet började projektera en större torpedbåt som var kraftigare bestyckad och hade bättre sjöegenskaper. En stor torpedbåt på 145 ton, T101, konstruerades och utprovades 1948 – 1952. Hon blev prototyp för Plejad-serien om 11 båtar. Det ledde till en utveckling av allt större torpedbåtar och senare även robotbåtar. Plejadbåtarna kallades i början ”motortorpedbåt större (MtbS). Från 1965 användes dock beteckningen torpedbåt (Tb). Uthålligheten förbättrades avsevärt och då besättningen nu kunde bo och utspisas ombord på båtarna, vilket inte var faller med de betydligt mindre motortorpedbåtarna, var man därmed inte längre hänvisade till fasta baser. Torpedbåtarna var avsedda att utgöra en slagkraftig och snabbrörlig komponent i kryssareskadrarna och senare jagarflottiljerna. En jagarflottilj bestod vanligen av tre jagare och sex torpedbåtar. I slutet av 1960-talet kom en ny, större, gasturbindriven typ av torpedbåtar, Spica-klassen om 6 båtar. Spicabåtarna blev en kraftfull arvtagare till Plejadbåtarna. Spica konceptet var så lyckat att de låg till grund för en efterföljande serie om 12 fartyg, Norrköping-klass, även benämnd Spica II. När de sista jagarna föll för åldersstrecken i början av 1980-talet blev det torpedbåtarna som tog över som ytattackens kärna. Torpedbåtarna i Norrköping- klassen robotbestyckades då med svenska långräckviddiga RBS15 och benämndes därefter robotbåtar (Rb). De fick då närmast en jagares slagkraft.

Svenska torped- och robotbåtar

T101 - HMS Perseus T101 byggdes som prototyp för en ny större torpedbåt som var kraftigare bestyckad, hade bättre uthållighet och med bättre sjöegenskaper än motortorpedbåtarna. En torpedbåt på 145 ton, benämnd T101, konstruerades och utprovades åren 1948 – 1952. Hon blev prototyp för Plejad-seriens 11 båtar. År 1953 fick T101 namnet HMS Perseus. T101 sjösattes 1950 och levererades till flottan 1951. Utrangerades 1967. Hon var 48,0 m lång och 5,8 m bred. Deplacementet var 145 ton. Fart 38 knop. 33 mans besättning. Maskineriet bestod av tre Mercedes-Benz dieselmotorer typ MB 511 på totalt 7.500 hk. 3 propellrar. Hon var ursprungligen avsedd att ha tre av Götaverken 10-cyl motkolvsmotorer på vardera cirka 3.000 hk. Då leveransen av dessa dröjde valdes i stället de begagnade Mercedesdieslarna. Bestyckningen utgjordes av fyra 53,3 cm TT m/50, två 40 mm akan m/36, sjb och minor. Fartyget hade bra sjöegenskaper men tenderade att ta mycket vatten över sig i hårt väder. Perseus användes senare som experimentfartyg för olika maskinprov. Bland annat provades 1961 en gasturbin med vinkelväxel och KaMeWa-propellrar som sedermera underlättade konstruktionsarbetet för den kommande Spica-klassen. Bilden visar torpedbåt T101, sjösatt 1950, levererad till flottan 1951. Längd 48 m, bredd 5,8 m. Tilläggning direkt mot bergssidan för landsättning av KA-patrull vid en krigsförtöjningsplats (kfp) ost Kastö i Stockholms skärgård, okt. 1953. Bild: Sjöhistoriska museet, ID: Fo88664AB. Torpedbåt typ Plejad / T102 – T112 Torpedbåtarna i Plejad-serien byggdes utifrån de erfarenheter man fick från prototypfartyget T101 (se ovan). Totalt byggdes 11 båtar i Plejad-klassen mellan 1954 och 1957 och de var en deplacerande fartygstyp. Avgaserna släpps ut i sida respektive botten. De 11 fartygen i Plejad-klassen ärvde namnen från de ångdrivna 1:a klass torpedbåtar som flottan hade under första delen av 1900-talet. Namnen är lånade från kända stjärnor. Byggnationen av fartygen byggdes på Lürssen varvet i Tyskland utifrån ritningar baserade på T101. Bilden visar torpedbåten HMS Pollux T104, sjösatt 1954, levererad till flottan 1954. Längd 48 m, bredd 5,8 m. Foto 1956. Bild: Sjöhistoriska museet, ID: Fo88668A. 1. T102 Plejad sjösattes 1953 i Tyskland och levererades till svenska flottan 1954. Utrangeras 1977. 2. T103 Polaris sjösattes 1954 i Tyskland och levererades till svenska flottan 1954. Utrangeras 1977. 3. T104 Pollux sjösattes 1954 i Tyskland och levererades till svenska flottan 1954. Utrangeras 1977. 4. T105 Relugus sjösattes 1954 i Tyskland och levererades till svenska flottan 1954. Utrangeras 1977. 5. T106 Rigel sjösattes 1954 i Tyskland och levererades till svenska flottan 1954. Utrangeras 1977. 6. T107 Aldebaran sjösattes 1954 i Tyskland och levererades till svenska flottan 1954. Utrangeras 1981. 7. T108 Altair sjösattes 1956 i Tyskland och levererades till svenska flottan 1957. Utrangeras 1977. 8. T109 Antares sjösattes 1956 i Tyskland och levererades till svenska flottan 1956. Utrangeras 1977. 9. T110 Arcturus sjösattes 1956 i Tyskland och levererades till svenska flottan 1957 Utrangeras 1981. 10. T111 Argo sjösattes 1957 i Tyskland och levererades till svenska flottan 1957. Utrangeras 1977. 11. T112 Astrea sjösattes 1957 i Tyskland och levererades till svenska flottan 1957. Utrangeras 1981. De var 48,0 m långa och 5,8 m breda. Deplacementet var 175 ton. Fart 37,5 knop. 33 mans besättning. Maskineriet bestod av tre Mercedes-Benz dieselmotorer MB 518 på totalt 7.500 hk. 3 propellrar. Motorerna var behäftade med en hel del tekniska problem som tog tid att åtgärda. Det var meningen att fartygen i Plejad-klassen skulle utrustas med tre svenskbyggda dieselmotorer från Götaverken på 3.000 hk men utvecklingen av dessa drog dock ut på tiden. För att fartygen skulle få motorer i tid beställdes därför motorer för de sex första båtarna av Daimler Benz i Tyskland. Dessa var av typ MB 518 som tidigare provats som mittmotor på HMS Perseus till en effekt på 2 500 hk. De tyska MB motorerna var lättare än de från början planerade svenska motorerna. Detta utnyttjades bl.a. till att förse styrplatsen på bryggan med en pansarkalott och bestyckningen kompletterades med ytterligare två torpedtuber. T101:s handriktade 40 mm lvakan pjäser ersattes med tyngre maskinriktade lvakan m/48. De försågs senare med skyddade plasthuvar. Bestyckningen utgjordes av sex 53,3 cm TT m/50, två 40 mm akan m/48, två 10,3 cm lysraketställ m/55, en 57 mm lysraketpjäs M/55 (inte alla båtar), sjb och minor. Från hösten 1954 var i regel fyra till sex båtar rustade årligen och bildade 11. Torpedbåtsdivisionen i kustflottan. Bilden visar torpedbåten HMS Plejad T102, sjösatt 1953, levererad till flottan 1954. Längd 48 m, bredd 5,8 m. Foto 1955. Bild: Sjöhistoriska museet, ID: Fo97992A. Torpedbåt typ Spica / T121 – T126 Spica-klass var en serie av sex torpedbåtar (T121 – T126) och som byggdes utifrån erfarenheter från Plejad-klassen och moderniserades i förhållande till denna typ. Det skedde främst på vapen-, tele-, skydds- och maskinområdena. Serien färdigställdes 1966 – 1967. T121 – T123 byggdes på Götaverken i Göteborg och T124 – T126 på Karlskronavarvet. Fartygens namn är lånade från kända stjärnor. De ärvde namnen från de ångdrivna torpedbåtar flottan hade under första delen av 1900-talet. Spica-klassens fartyg var, när de togs i bruk en epokgörande konstruktion och kom att utgöra en viktig faktor vid utvecklingen av ett modernt ytattacksystem. De var utrustade med avancerad elektronik och NBC-skydd och respektive båt framdriven av tre gasturbiner. Serien utgjorde en viktig del av Sveriges försvar under kalla kriget. Bilden visar torpedbåt HMS Castor T124, sjösatt 1965, levererad till flottan 1967. Längd 42,5 m, bredd 7,1 m. Foto 1967. Bild: Sjöhistoriska museet, ID: Fo36524. Konstruktionen vidareutvecklades sedermera till torpedbåtarna av Norrköping-klass ("Spica II") och till korvetterna av Stockholm-klass ("Spica III"). Fartyg i klassen: 1. HMS Spica (T121), sjösatt 1966 och levererades till flottan 1966. Utrangerad 1989. 2. HMS Sirius (T122), sjösatt 1966 och levererades till flottan 1966. Utrangerad 1985. 3. HMS Capella (T123), sjösatt1966 och levererades till flottan 1967. Utrangerad 1989. 4. HMS Castor (T124), sjösatt 1965 och levererades till flottan 1967. Utrangerad 1985. 5. HMS Vega (T125), sjösatt 1966 och levererades till flottan 1967. Utrangerad 1989. 6. HMS Virgo (T126), sjösatt 1966 och levererades till flottan 1968. Utrangerad 1989. De var 42,5 m långa och 7,1 m breda. Deplacementet var 210 ton. Fart 40 knop. 30 mans besättning. Styranläggningen var elektrohydraulisk. Fartygen var de första i Sverige med täckt brygga. Maskineriet bestod av tre gasturbiner av typ Rolls- Royce Proteus 1282, på vardera 4.500 hk (dvs totalt 13.500 hk) och som drev var sin KaMeWa -propeller. Gasturbinerna är även kända som Bristol Siddeley Proteus. Fartyget var försett med två roder. Bestyckningen utgjordes av sex 53,3 cm TT m/65 och m/66 för tp typ 613, en 57 mm lvakan m/50C (plastkupolförsedd), senare 57 mm 7101B. Två ksp m/58, två 10,3 cm lysraketställ m/55, en 57 mm lysraketpjäs m/60, minor. 57 mm allmålspjäsen hade en avancerad radareldledning, Arte 62. Kulan ovanför bryggan utgör skyddet för radarantennerna. Bilden visar torpedbåt HMS Spica T121, sjösatt 1966, levererad till flottan 1966. Längd 42,5 m, bredd 7,1 m. Foto 1966. Bild: Sjöhistoriska museet, ID: Fo36502A. HMS Spica, T121, gjorde sin sista tjänstgöring under en mobiliseringsövning 1987 och togs efter det över av Marinmuseum i Karlskrona, där hon hade sin hemmahamn fram till och med 2002. T121 ägs numera av Stiftelsen T121 Spica - ett levande museifartyg.
Torpedbåt typ Norrköping / T131 – T142 Norrköping-klass var en serie av tolv torpedbåtar (T131 – T142) byggda på Karlskronavarvet mellan 1971 och 1974. Fartygen byggde på erfarenheterna av Spica-klassen och därför blev kallad Spica II. Samtliga fartyg i serien fick stadsnamn. Norrköping-klassen var en framgångsrik fartygsserie som hade hög driftsäkerhet och goda sjöegenskaper. I mitten av 1980-talet bestyckades fartygen med Robot 15 och benämndes därefter robotbåt. De fick då beteckningarna R131 – R142. Under åren 1996 - 2000 fick sex av fartygen ett nytt stridsledningssystem. Övriga sex avrustades och lades i malpåse. De fartyg som modifierades fick efter ombyggnaden en ny klassbeteckning efter det först ombyggda fartyget i serien, HMS Ystad, och benämndes därefter för Ystad-klass. Den 1 september 2005 halades befälstecknet för sista gången på de sista två robotbåtarna i svenska Flottan. HMS Norrköping och HMS Ystad avvecklades då efter 35 år i tjänst. Bilden visar torpedbåt HMS Halmstad T140, sjösatt 1975, levererad till flottan 1976. Längd 43,6 m, bredd 7,1 m. Foto mars 1976. Bild: Marinmuseum, ID: V66418. Fartygen i klassen: 1. HMS Norrköping T131 (R131), sjösatt 1972 och levererad till flottan 1973. Utrangerad 2005. 2. HMS Nynäshamn T132 (R132), sjösatt 1973 och levererad till flottan 1973. Utrangerad 2003. 3. HMS Norrtälje T133 (R133), sjösatt 1973 och levererad till flottan 1974. Utrangerad 1998. 4. HMS Varberg T134 (R134), sjösatt 1974 och levererad till flottan 1974. Utrangerad 1998. 5. HMS Västerås T135 (R135), sjösatt 1974 och levererad till flottan 1974. Utrangerad 1998. 6. HMS Västervik T136 (R136), sjösatt 1974 och levererad till flottan 1975. Utrangerad 1998. 7. HMS Umeå T137 (R136), sjösatt 1975 och levererad till flottan 1975. Utrangerad 1998. 8. HMS Piteå T138 (R138), sjösatt 1975 och levererad till flottan 1975. Utrangerad 2003. 9. HMS Luleå T139 (R139), sjösatt 1975 och levererad till flottan 1975. Utrangerad 2003. 10. HMS Halmstad T140 (R140), sjösatt 1975 och levererad till flottan 1976. Utrangerad 2003. 11. HMS Strömstad T141 (R141), sjösatt 1976 och levererad till flottan 1976. Utrangerad 1998. 12. HMS Ystad T142 (R142), sjösatt 1976 och levererad till flottan 1976. Utrangerad 2005. Fartygen var 43,6 m långa och 7,1 m breda. Deplacementet var 230 ton. Fart 40 knop. 30 mans besättning. Maskineriet bestod av tre gasturbiner av typ Rolls- Royce Proteus 1282, på totalt 12.750 hk och som drev var sin KaMeWa -propeller. Gasturbinerna är även kända som Bristol Siddeley Proteus. Fartyget var försett med två roder. Gasturbinerna kunde köras oberoende av varandra. Vanligtvis använde man två men vid anfall kördes alla tre. Det variabla antalet turbiner, beroende på fart och typ av övning, gav förbättrad driftsekonomi. Bestyckningen utgjordes av sex 53,3 cm TT m/70 för tp typ 613, en 57 mm allmkan 7101. Två ksp m/58, två 57 mm lysraketställ, 30 minor. Klassen hade även en ny torped- och artillerieldledning (Arte 722) med radar av hoppfrekvenstyp samt ett nytt stridsledningssystem. Under 1981 – 1985 moderniserades fartygen och förbereddes för robotinstallationen. De försågs med ny spaningsradar och datorstött stridsledningssystem och passiv spaningsradar utrustning. I början av 1985 påbörjades serieleveransen av svensktillverkade robotsystemet RBS15. e var försedda med radarmålsökare och med en avancerad ballistik en räckvidd på mer än 100 km. Varje fartyg kunde bära 8 robotar. Norrköpings- klassen blev därefter benämnda robotbåtar. Runt år 1998 utrangeras sex av Norrköping-klassens tolv fartyg. De övriga fartygen, Norrköping, Nynäshamn, Piteå, Luleå, Halmstad och Ystad, livstidsförlängdes med början 1997 med bl.a. en uppgradering och ombyggnad av stridsledningscentralen (SLC). Dessa sex livstidsförlängda fartyg i Norrköpings-klassen blev nu omdöpta till robotbåt av Ystad-klass. Bilden visar robotbåt HMS Ystad R142 (tidigare T142), sjösatt 1975, levererad till flottan 1976. Längd 43,6 m, bredd 7,1 m. Foto Jonn Leffmann, i Ystad juni 2017. HMS Ystad nu som veteranbåt. Bild: Wikipedia. Utav de utrangerade robotbåtarna överfördes HMS Västervik till Marinmuseum i Karlskrona. Vid U 137:s grundstötning utanför Karlskrona oktober 1981 genomfördes förhör ombord på HMS Västervik med sovjetiska officerare och diplomater. HMS Ystad ägs idag av Sjöhistoriska museet men drivs och sköts av Föreningen Svenska Robotbåtar och har hemmabas på Gålöbasen.