Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2023-05-06

Svenska örlogsfartyg - 7

xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx

Svenska örlogsfartyg - ytstridsfartyg - 6

Förteckning över svenska maskindrivna ytstridsfartyg

Slagskepp Pansarskepp Kryssare, del-1, del-2 Jagare, del-1, del-2, del-3 Fregatt Korvett Motortorpedbåt Torpedbåt/robotbåt Patrullbåt Vedettbåt Bevakningsbåt Minfartyg / Minröjningsfartyg / Minsvepare

Allmänt

I beskrivningen av fartygen finns några begrepp och termer som kan vara värda att beskriva. IK-nr är det igenkänningsnummer som fartygen normalt, i fredstid, har påmålad på fartygssidan på vissa fartygstyper. För ubåtar är det en namnförkortning av ubåtens namn. Levererad avser den tidpunkt då fartyget formellt levererades till Marinen från leverantören. Sjösatt, av ser den tidpunkt då fartyget döpts och löpt av stapeln. Utrangerad avser normalt den tidpunkt då fartyget slutgiltigt utgår ur Marinen organisation. Deplacement, uttrycks i ton och anges med två värden, standarddeplacement och deplacement då fartyget är fullt rustat. Om enbart ett värde anges avser det standarddeplacement. För ubåtar anges deplacement i ytläge, respektive u-läge. Fart anges i knop och avser den kontrakterade farten. För ubåtar anges farten i ytläge respektive u-läge. Dimensioner, anges i meter för längd, bredd och djupgående. Längden kan anges i två mått, dels i konstruktionsvattenlinjen, dels i största längden totalt sett. Om enbart en längd anges är det den största längden som avses. Med bredd avses den största bredden. Besättningens storlek avser normalt sett fredsbesättningsstorleken. Dykdjup för ubåtar anger största tillåtna dykdjup i fredstid. Förkortningen "HMS" betyder Hans Majestäts Skepp / Hennes Majestäts Skepp och används i den svenska flottan som ett prefix före fartygets namn, exempelvis HMS Visby. Men HMS började inte användas av flottan förrän efter 1950. För äldre fartyg, dvs byggda före 1950, användes ”HM” (Hans Majestäts) följt av fartygstyp och namn, exempelvis HM Kryssare Tre Kronor. Svenska örlogsfartyg målades från den 23 juni 1940 med vita tvärstreck på däck och sidor för att de tydligt skulle kunna identifieras som neutrala fartyg och därmed undgå vådabeskjutning från de krigförande.

Patrullbåtar

Nedan behandlas enbart de patrullbåtar som bygges under 1970-talet och i början av 1980-talet för den svenska Marinen. Dessa betecknas patrullbåtar men som egentligen var mindre ytattackfartyg beväpnade med sjömålsrobotar. Fartygens huvuduppgifter var, att inom ramen för invasionsförsvaret, bekämpa mindre kvalificerade fientliga sjöstridskrafter samt övervaka och hindra kränkning av svenskt territorium.

Försöksfartyg Jägaren

HMS Jägaren P150 var prototyp för den senare serien av 16 patrullbåtar som byggdes. Hon tillverkades i Norge med de norska patrullbåtarna i Storm-klassen som förebild. Jägaren sjösattes 1972 och levererades till svenska Marinen i november 1972. Under 1973 – 1974 genomfördes omfattande prov med fartyget. Hon var sen i tjänst till april 2016. Hon överlevde därmed hela den ordinarie serien om 16 båtar (Hugin-klass) hon var prototyp för. HMS Jägaren hade i början IK-nr P151 men i samband med att leveranserna av Hugin-klassen började levereras fick hon beteckningen P150. HMS Jägaren P150 (P151), sjösatt 1972 och levererad till svenska flottan 1972. Utrangerad 2016. Fartyget var 36,5 m lång och 6,2 m bred. Deplacementet var 140 ton. Fart 35 knop. 18 mans besättning. Maskineriet bestod av två dieselmotorer MTU MB20V 672 TY 90 om vardera 3.500 hk. Bestyckningen utgjordes av sex sjömålsrobotar Rb 12 (typ Pigvin) med IR målsökare alternativt 24 minor, en 57 mm allmkan 7102, två 57 mm lysraketställ, minor och sjb. År 1988 omklassades hon till vedettbåt med beteckningen V150. Vid ombyggnaden till vedettbåt ersattes den 57 mm APJ som fanns på fördäcket med en äldre 40 mm apjäs m/48 (som moderniserats med elektrisk drift och försetts med en kupol). De två MTU dieslarna ersattes med två Cummins-dieslar med lägre effekt. Max farten sjönk därmed från 35 till 21 knop. Från augusti 2016 ägs fartyget av Sjöhistoriska museet men drivs och sköts av den ideella Föreningen Svenska Patrullbåtar (FSvP). Jägaren ingår nu även i Veteranflottiljen, med Gålöbasen på Gålö som hemmahamn. Bilden visar patrullbåt HMS Jägaren P150 år 1973 (här ännu med IK-nr P151), sjösatt 1972, levererad till flottan 1972. Här med minräls i aktern isf sjm rb 12. Längd 36,5 m, bredd 6,2 m. Foto 1973. Bild: Sjöhistoriska museet, ID: Fo46178.

Patrullbåt Hugin-klass

Svenska flottans 16 fartyg (P151 – P166) av typ patrullbåt av Hugin-klass byggdes mellan åren 1978 och 1982 i Norge. Serien föregicks av ett försöksfartyg 1972, HMS Jägaren (P150). Av Hugin-klassens fartyg modifierades 8 av dessa (P159 – P166) 1992 för att ge förbättrad förmåga till ubåtsjakt. Efter modifieringen kallas dessa patrullbåt av Kaparen-klass. De sista tre patrullbåtarna utrangerades 2005. HMS Jägaren var dock operativ fram till 2016. Patrullbåtarnas huvuduppgifter var, att inom ramen för invasionsförsvaret bekämpa mindre kvalificerade fientliga sjöstridskrafter, landstigningstonnage och flyg, övervaka och hindra kränkning av svenskt territorium, utföra eskorttjänst, lägga ut mineringar och ubåtsjakt. Patrullbåtarna var mer moderna än dåtidens torpedbåtar, då dess spanings/eldledningsradar (ArtE 726) var den första som presenterade målen helt digitalt. Fartygen i Hugin-klass försågs med renoverade och ombyggda motorer från den vid den här tiden utgående torpedbåt-serien av Plejad-klass som hade tre 20-cylindriga Mercedes-Benz dieselmotorer MB 518 vardera. I Hugin-klassens fartyg installerades två av dessa motorer i respektive patrullbåt. Fartygen i serien: 1. HMS Hugin P151, sjösatt 1977 och levererad till flottan 1978. Utrangerad 2001. 2. HMS Munin P152, sjösatt 1977 och levererad till flottan 1978. Utrangerad 2001. 3. HMS Magne P153, sjösatt 1978 och levererad till flottan 1978. Utrangerad 1995, såld 1998. 4. HMS Mode P154, sjösatt 1978 och levererad till flottan 1979. Utrangerad 2001. 5. HMS Vale P155, sjösatt 1978 och levererad till flottan 1979. Utrangerad 1995, såld 1996. 6. HMS Vidar P156, sjösatt 1979 och levererad till flottan 1979. Utrangerad 2001. 7. HMS Mjölner P157, sjösatt 1979 och levererad till flottan 1979. Utrangerad 1995. 8. HMS Mysing P158, sjösatt 1979 och levererad till flottan 1980. Utrangerad 1995, såld 1996. 9. HMS Kaparen P159, sjösatt 1979 och levererad till flottan 1980. Utrangerad 2004. 10. HMS Väktaren P160, sjösatt 1979 och levererad till flottan 1980. Utrangerad 2004. 11. HMS Snapphanen P161, sjösatt 1980 och levererad till flottan 1981. Utrangerad 2004. 12. HMS Spejaren P162, sjösatt 1980 och levererad till flottan 1981. Utrangerad 2005. 13. HMS Styrbjörn P163, sjösatt 1980 och levererad till flottan 1981. Utrangerad 2004. 14. HMS Starkodder P164, sjösatt 1980 och levererad till flottan 1981. Utrangerad 2004. 15. HMS Tordön P165, sjösatt 1981 och levererad till flottan 1981. Utrangerad 2004. 16. HMS Tirfing P166, sjösatt 1981 och levererad till flottan 1982. Utrangerad 2004. Årtal för utrangering varierar i olika källor men även längd, deplacement och fart för dessa fartyg varierar men som jag tolkat det var de: Fartygen var 33,6 m långa (P151 – P158) respektive 36,6 m långa (P159 – P166 efter 1992) och 6,3 m breda. Deplacementet var 150 ton (P151 – P158) och 180 ton (P159 – P166 efter 1992). Fart 36 knop. 23 mans besättning. Maskineriet bestod av två dieselmotorer MTU MB20V om vardera 3.500 hk. Bestyckningen utgjordes av sex sjömålsrobotar Rb 12 (typ Pigvin) med IR målsökare alternativt 24 minor, en 57 mm allmkan 7102, två 7,62 mm ksp m/58, två 57 mm lysraketställ, minor och sjb. Senare även fyra antiubåtskastare Elma LLS-920. Fartygen var utrustade med det avancerade eldledningssystemet Arte 726. För att ubåtsjakt var patrullbåtarna utrustade med en skrovfast hydrofon av typ fiskeastic. Vid halvtidsmodifieringen 1992 gavs 8 fartygen (P159 – P166) en mer avancerad ubåtsjaktförmåga bl.a. med en mer avancerad hydrofon (släphydrofon) samt ny skrovfast sonar. Vidare fyra antiubåtskastare m/84 (typ Elma). Dessutom installerades ett lågfartsmaskineri. Förläggningsmöjligheten ombord utökades och förbättrades också. Dessa 8 fartyg försågs med ett nytt maskineri med två 16-cylindriga dieselmotorer av MTU typ per fartyg. Efter modifieringen kallas dessa 8 fartyg för patrullbåt av Kaparen-klass. HMS Munin var unik i en detalj mot övriga patrullbåtar av Hugin-klass; man hade möjlighet att styra fartyget med joystick. I oktober 1980 deltog HMS Mode i en nattövning med höghastighet i dålig sikt genom en farled i Göteborgs skärgård. Fartyget rände då rakt upp på ett skär och skalade i princip av sig kölen och befanns sig i ett sjunkande tillstånd. Fartyget hann dock bärgas och föras till Nya varvet. Därefter tog det två år av reparationen innan hon åter var i tjänst i början av 1982. HMS Hugin överlämnades i "befintligt skick" till Göteborgs Maritima Centrum år 2001, där hon ligger innanför jagaren HMS Småland (J19). Bilden visar patrullbåt HMS Munin P152, sjösatt 1977, levererad till flottan 1978. Här med minräls i aktern isf sjm rb 12. Längd 36,6 m, bredd 6,3 m. Foto 1980. Bild: Wikipedia.

Vedettbåtar

Vedettbåt är ett mindre örlogsfartyg huvudsakligen avsett för patrullering. Ursprungligen var de även avsedda för minsvepning men den uppgiften försvann i praktiken då svenska flottan under senare delen av 1930-talet tillfördes specialiserade minsvepare. Vedettbåt typ I / Jägaren-klass: De allra första vedettbåtar som byggdes för sitt ändamål var de 4 båtarna av Jägaren-klass som levererades i mitten av 1930-talet. Jägaren-klass var en serie om 4 vedettbåtar i svenska flottan med namnen: HMS Jägaren, HMS Kaparen, HMS Snapphanen och HMS Väktaren. De två förstnämnda levererades 1935 och de övriga 1936. Vedettbåtarnas uppgift var att skydda kustflottans större fartyg mot minor och ubåtar. Samtliga fartyg i serien utrangerades 1959. Fartygen: 1. HMS Jägaren 21 / 41, sjösatt 1932 och levererad till flottan 1935. Utrangerad 1959. 2. HMS Kaparen 22 / 42, sjösatt 1933 och levererad till flottan 1935. Utrangerad 1959. 3. HMS Snapphanen 23 / 43, sjösatt 1934 och levererad till flottan 1936. Utrangerad 1959. 4. HMS Väktaren 24 / 44, sjösatt 1934 och levererad till flottan 1936. Utrangerad 1959. Fartygen var 54,0 m långa och 6,0 m breda. Deplacementet var 310 ton. Fart 23 knop. 41 mans besättning. Maskineriet bestod av en de Laval Ångturbin på 3.600 hk och två ångpannor. 1 propeller. Bestyckningen utgjordes av två 7,5 cm kanoner M/12, två 25 mm lvakan m/32, en 8 mm lvksp m/36, två sjbk, två sjbf, sjb. Fartygen var även utrustade med bogserhydrofon. Bilden visar vedettbåt HMS Kaparen 22 (senare 42), sjösatt 1933, levererad till flottan 1935. Längd 54 m, bredd 6 m. Bild: Marinmuseum, ID: D 14983:46. Fartygen hade ett högt förskepp, en propeller och ett ringa djupgående vilket gjorde dem svårmanövrerade. Då de var utrustade med bogserhydrofon kan de sägas vara Sverige första egentliga ubåtsjaktfartyg. Med bogserhydrofonen kunde riktningen till målet bestämmas. Under 1941 installerades en högfrekvenshydrofon under skrovet. Därmed kunde även avståndet till målet avläsas. I början hade fartygen IK-nr (bognummer) 21 - 24 men senare fick de numren 41 - 44. Bilden visar de fyra vedettbåtarna i Jägaren-klass, här med bognummer 41 - 44. Foto 1943. Bild: Sjöhistoriska museet, ID:Fo196373. Vedettbåt typ II: Under slutet av 1970-talet och i början av 1980-talet byggdes 8 motortorpedbåtar om till vedettbåtar för att öka förmågan till övervakning av svenskt territorialvatten. De var HMS Viken V04 (T41), HMS Skanör V01 (T42), HMS Smyge V02 (T43), HMS Arild V03 (T44), HMS Öregrund V05 (T47), HMS Slite V06 (T48), HMS Marstrand V07 (T50) och HMS Lysekil V08 (T51). De fyra första byggdes om 1976-1977 medan de fyra sista byggdes om 1982-1983. Vedettbåt Dalarö-klass: När dessa skulle ersättas med modernare vedettbåtar i mitten av 1980-talet byggdes 3 vedettbåtar av Dalarö- typ, HMS Dalarö V09, HMS Sandhamn V10 och HMS Östhammar V11. De två förstnämnda levererades 1984 och den sistnämnda 1985. Fartygen baserades på den design som använts för Kustbevakningens 280-klass. Fartygen var 23,4 m långa och 5 m breda. Deplacementet var 50 ton. Fart 30 knop. 7 mans besättning. De har främst utnyttjats för bevaknings-, incident- och sjöräddningsuppgifter i Öresund. Bilden visar vedettbåt HMS Östhammar V11, sjösatt 1985, levererad till flottan 1985. Längd 23,4 m, bredd 5 m. Foto: Malmö hamn, 2003. Bild: Wikipedia. Bestyckningen utgjordes initialt av en 40 mm akan m/48, senare en 12,7 mm tung kulspruta. HMS Östhammar baserades senare på KA 3, Fårösund, på Gotland. Under första halvan av 1990-talet överfördes fartygen till sjöbevakningen i Malmö som ersättning för de äldre vedettbåtarna av typ II (de ombyggda motortorpedbåtarna). Fartygen utrangerades 2004. HMS Dalarö och HMS Östhammar skänktes till Sjövärnskåren. Vedettbåtarna av Dalarö-klass ersattes av bevakningsbåt av Tapper-klass. Patrullbåten HMS Jägaren P150 som levererades till flottan 1972 omklassades 1988 till vedettbåt med beteckningen V150. HMS Jägaren var prototypfartyg för patrullbåt typ Hugin.

Bevakningsbåtar

Bevakningsbåt är en typ av fartyg som används av till olika typer av bevakningsuppdrag och fungerar bland annat som små, lättrörliga och tungt bestyckade ubåtsjaktenheter. Bevakningsbåt typ 60 och 70 Bevakningsbåt typ 60, senare benämnd Bevakningsbåt typ 70, är en fartygsklass bestående av 17 bevakningsbåtar. Fartygen är: HMS Torskär (61), HMS Väderskär (62), HMS Ekeskär (63), HMS Skifteskär (64), HMS Gråskär (65), HMS Örskär (66), HMS Vitaskär (67), HMS Altarskär (68), HMS Eggskär (69), HMS Hojskär (70), HMS Getorskär (71), HMS Flaggskär (72), HMS Häradsskär (73), HMS Bredskär (74), HMS Sprängskär (75), HMS Hamnskär (76) och HMS Huvudskär (77). Fartygen i klassen byggdes mellan 1959 och 1968 och ersatte vedettbåt av Jägaren-klass från 1930-talet. Fartygen är 21,1 m långa och 4,6 m breda. Fart 20 knop. Bestyckningen utgjordes av en 20 mm akan på fördäck och 6 sjb. Bevakningsbåt 60 modifierades under 1980-talet varefter de benämndes Bevakningsbåt typ 70. De var sen kvar i tjänst in på 2000-talet då de successivt ersattes av Bevakningsbåt typ 80 (Tapper-klass). Därefter övergick bevakningsbåt 70 till Sjövärnskåren där de används som utbildningsfartyg. Bilden visar bevakningsbåt HMS Hojskär 70, sjösatt 1961. Längd 21,1 m, bredd 4,6 m. Här är båten år 2013 i Sjövärnskårens tjänst som SVK70 Hojskär. Bild: Wikipedia.
Bevakningsbåt typ 80 / Tapper-klass Tapper-klass (Bevakningsbåt typ 80) var en fartygsklass av bevakningsbåtar som användes av svenska Marinen från 1993. Klassen bestod av 12 bevakningsbåtar och placerades inledningsvis vid de kustartilleriregementen som fanns vid tiden. De 12 fartygen tillhörande klassen är: HMS Tapper 81, HMS Djärv 82, HMS Dristig 83, HMS Händig 84, HMS Trygg 85, HMS Modig 86, HMS Hurtig 87, HMS Rapp 88, HMS Stolt 89, HMS Ärlig 90, HMS Munter 91 och HMS Orädd 92. De levererades mellan 1993 och 1999. HMS Tapper 81 var den första bevakningsbåten i klassen som 1993 levererades till Marinen. Det sista fartyget i klassen, HMS Orädd 92, levererades i 1999. HMS Tapper 81 utrangerades redan 2011. Fartygen var 23,0 m långa och 5,4 m breda. Deplacementet var 62 ton. Fart 25 knop. 8 mans besättning. Bestyckningen utgjordes av två 12,7 mm tung kulspruta. För ubåtsjakt sex sjb, fyra ELMA granatkastare för 36 antiubåtsgranater. Minor: fyra 800 kg minor. Bilden visar bevakningsbåt HMS Trygg 85, sjösatt 1994, levererad till flottan 1994. Längd 23 m, bredd 5,4 m. Foto: Matti Blume, Stockholm, 2019. Bild: Wikipedia. Efter försvarsbeslutet 2004 kom 5 fartyg att ingå i 17. Bevakningsbåtkompaniet i Göteborg, tillhörande Amf 1 (HMS Rapp 88, HMS Stolt 89, HMS Ärlig 90, HMS Munter 91 och HMS Orädd 92). Dessa följde med till Amf 4 i samband med återinförandet av Älvsborgs amfibieregemente år 2021. Övriga 6 fartyg disponerades av Marinens sjöinformationsbataljon. År 2013 fattade Försvarsmakten beslut om att livstidsförlänga de 5 bevakningsbåtar som var placerade vid 17. Bevakningsbåtkompaniet vid Amf 4. År 2014 togs bevakningsbåtarna HMS Dristig 83 och HMS Modig 86 ur tjänst. Redan 2016 återinfördes HMS Dristig och HMS Modig i aktiv tjänst. I mars 2015 meddelade regeringen att man planerade återinföra bevakningsbåt av Tapper-klass. Detta efter nya satsningar inom ubåtsjakts förmågan. Under 2015 påbörjades ombyggnationen av de 5 bevakningsbåtar (88 - 92) som tillhör Älvsborgs amfibieregemente, Amf 4. Som första fartyg lämnades HMS Rapp in och därefter i tur och ordning HMS Stolt, HMS Orädd, HMS Munter, HMS Ärlig. I stort sett samtliga system ombord ersattes av ny och modern teknik. Fartygen har sonar för att kunna spana efter och lokalisera undervattensmål. Hösten 2020 levererades det sista ombyggda fartyget tillbaka till Marinen. Dessa båtar benämndes därefter Bevakningsbåt typ 88, Rapp-klass (benämnt efter HMS Rapp 88). År 2015 beslutades även att bygga om de övriga 6 bevakningsbåtarna (82 - 87) i Tapper-klassen byggdes till spaningsbåtar för ubåtsjakt inomskärs. Dessa utgör därefter en ny fartygsklass, spaningsbåt, Spaningsbåt typ 82, Djärv-klass (benämnt efter HMS Djärv 82).

Minfartyg

Minfartyg är ett örlogsfartyg som är avsedda för minutläggning. De kan ta ombord ett stort antal minor och är bestyckade med kanoner för bekämpning av anfallande flyg och robotar. Varje minfartyg i Sverige har även en sidouppgift. Exempelvis var HMS Älvsnabben och HMS Carlskrona även utbildningsfartyg för kadetter. HMS Älvsborg var depåfartyg för ubåtar och HMS Visborg stabsfartyg för kustflottan. Utöver detta hade dessa stam-minfartyg också uppgift att utbilda besättningar för de hjälpminfartyg som mobiliseras vid krig. De är handelsfartyg som vid mobilisering byggs om till örlogsfartyg genom att förses med minräls och kanoner. Svenska minfartyg: 1. HMS Älvsnabben M01, sjösatt 1943 och levererad till flottan 1943. Utrangerad 1982. 2. HMS Älvsborg M02, sjösatt 1969 och levererad till flottan 1971. Utrangerad 1995. 3. HMS Visborg M03, sjösatt 1974 och levererad till flottan 1976. Utrangerad 2010. 4. HMS Carlskrona M04, sjösatt 1980 och levererad till flottan 1982. I tjänst (2023).

HMS Älvsnabben M01

Älvsnabben konstruerades som handelsfartyg men såldes till svenska flottan redan under byggnationen på initiativ av den dåvarande försvarsministern Per Edvin Sköld. Det byggdes därefter om till minfartyg och sjösattes i januari 1943 och levererades till flottan samma år. Utrangerad 1982. Fartyget är döpt efter den gamla ankarplatsen Älvsnabben i Stockholms södra skärgård. Älvsnabben användes under de första åren som minfartyg. Från början av 1950-talet användes hon även som skolfartyg och genomförde som kadettfartyg 25 utlandsexpeditioner. År 1953 gjorde hon sin första långresa. När dåvarande kronprins Carl Gustaf gjorde sin militärutbildning medföljde han Älvsnabben på en jordenruntresa 1966-1967. Bilden visar Minfartyg HMS Älvsnabben M01, sjösatt 1943, levererad till flottan 1943. Längd 102 m, bredd 13,6 m. Bild: Sjöhistoriska museet, ID: Fo70296A. HMS Älvsnabben M01, sjösatt 1943 och levererad till flottan 1943. Utrangerad 1982. Fartyget var 102,0 m lång och 13,6 m bred. Deplacementet var 4.207 ton. Fart 14 knop. 265 mans besättning. Maskineriet bestod av en 9-cyl Burmeister & Wain diesel, 3.500 hk. 1 propeller. Bestyckningen utgjordes av fyra 15,2 cm kan m/98G, åtta gyrostabiliserade 40 mm lvakan m/36, sex 20 mm lvakan m/40, fyra sjbk, 380 minor. I början av 1950-talet ersattes samtliga 20 mm lvakan m/40 med fyra 37 mm salutkanoner. Några år senare ersattes även de dubbla 40 mm lvakan m/36 pjäserna med två enkla lvakan m/48. De två förliga 15,2 cm kanonerna ersattes med två 57 mm allmålspjäser m/50B år 1961 tillsammans med modern eldgivningscentral med radarsikte. Samtidigt togs de restrerande dubbla 40 mm lvakan pjäserna bort. Istället installerades en 57 mm lysraketpjäs m/55 och 10,3 cm raketställ m/23 installerades på 15 cm tornens sidor.

HMS Älvsborg M02 och HMS Visborg M03

HMS Älvsborg M02 sjösattes i november 1969 och systerfartyget HMS Visborg M03 i januari 1974. Älvsborg levererades till flotten 1971 och Viborg 1976. HMS Älvsborg tillhörde 1. ubåtsflottiljen och fungerade som stabs- och lagfartyg till divisionen. HMS Visborg fungerade, förutom att var minfartyg, även som flaggskepp för Chefen för kustflottan och dennes stab, flaggen. Hon byggdes om år 1998 om till underhållsfartyg till dåvarande 2. ytstridsflottiljen. Hennes IK-nr (bognr) blev därefter A265. Älvsborg utrangerades 1995 och Visborg 2010. Bilden visar Minfartyg HMS Älvsborg M02, sjösatt 1969, levererad till flottan 1971. Längd 92,4 m, bredd 14,7 m. Foto år 1971. Bild: Sjöhistoriska museet, ID: Fo36546. 1. HMS Älvsborg M02, sjösatt 1969 och levererad till flottan 1971. Utrangerad 1995. 2. HMS Visborg M03, sjösatt 1974 och levererad till flottan 1976. Utrangerad 2010. Fartygen var 92,4 m långa och 14,7 m breda. Deplacementet var 2.650 ton. Fart 16 knop. 97 mans besättning. Maskineriet bestod av två NOHAB-Polar 112 VS-F V12-dieslar på 4.200 hk (2 x 2.100 hk). 1 propeller. Bestyckningen utgjordes av tre 40 mm allmkan m/48, en 57 mm lysraketpjäs m/55, 300 minor. Fartygen var även utrustade med en helikopterplatta längst akterut. De hade även ett modernt eldledningssystem, Arte 62, radarvarnaranläggning och optiskt luftvärnssikte. Älvsborg kunde, förutom egen nyckelbesättning, förlägga och utspisa 300 man, Visborg drygt 250 man.

HMS Carlskrona M04

HMS Carlskrona byggdes som minfartyg men användes även mellan 1982 och 2005 som flottans långresefartyg. Hon sjösattes i maj 1980 och levererades till Marinen i mars 1982. Carlskrona kom att ersätta HMS Älvsnabben (M01) som långresefartyg. Förutom fartygets ordinarie besättning kan hon förlägga 72 kadetter. Hon utförde sin första utlandsexpedition 1982-1983 och har sen dess genomfört 20 långresor. Carlskrona konstruerades redan från början för att kunna tjänstgöra som långresefartyg och byggdes därför med oceangående kapacitet. HMS Carlskrona M04, sjösatt 1980 och levererad till flottan 1982. I tjänst (2023). Fartyget är 105,7 m lång och 15,2 m bred. Deplacementet är 3.550 ton. Fart 20 knop. 162 mans besättning. Maskineriet består av fyra NOHAB-Polar 112 F212-dieslar på 7.760 kW. 2 KaMeWa propellrar och bogpropeller. Bestyckningen utgörs av två 57 mm allmkan 7102, två 40 mm allmkan m/48, fyra 57 mm lysraketställ, 105 minor. Fartyget har även en helikopterplattform i aktern. Bilden visar Minfartyg HMS Carlskrona M04, sjösatt 1980, levererad till flottan 1982. Längd 105,7 m, bredd 15,2 m. Foto: Erling Klintefors 1980. Bild: Marinmuseum, ID: MM.V 01652. År 2002 genomgick fartyget en halvtidsmodifiering där bl.a. de aktra 57 mm allmkan togs bort för att ge plats åt en större helikopterplatta för att möjliggöra landning för tunga helikoptrar. Vidare fick fartyget även ett nytt eldledningssystem, datanät, mm. År 2007 beslutades att fartyget skulle byggas om till ett signalspaningsfartyg för att ersätta det nu äldre signalspaningsfartyget HMS Orion (A201). Man övergav dock dessa planer och i stället blev HMS Carlskrona ombyggd till ett stabs- och ledningsfartyg med den nya beteckningen P04. Mellan augusti 2016 och juni 2017 gjordes en livstidsförlängning av Carlskrona. Syftet var att livstidsförlänga fartyget med bibehållna förmågor fram till 2025.

Minröjningsfartyg

Minröjningsfartyg är en typ av örlogsfartyg vars uppgifter består i att röja sjöminor. De är kan på olika sätt söka och oskadliggöra sjöminor. Minröjningsfartyg som begrepp används särskilt om fartyg som är utrustade för att identifiera och oskadliggöra enskilda minor, till skillnad från minsvepare, som är fartyg endast utrustade med minsvep. Det traditionella sättet att röja flytminor är just minsvepning, där fartyget bogserar ett system av vajrar som kan skära av förankrade minors ankarkättingar. Detta kallas mekanisk minsvepning. Fartyg som enbart är avsedda för denna typ av minsvepning kallas minsvepare. För bottenliggande minor används sk. avståndssvepning, där fartyget bogserar utrustning som sänder ut ljud och eller magnetfält som påminner om ett fartyg och försöker på så sätt att lura minorna att detonera. Minsveparen måste förstås vara omagnetiska och tystgående. Ett modernare sätt att röja minor är minjakt, där minröjningsfartyget med sonar söker efter minorna. När en mina påträffas, kan den oskadliggöras, vanligen genom sprängning, med laddningar som placeras ut av fjärrstyrda undervattensfarkoster eller röjdykare. Marinens röjdykare är utbildade dykare vars uppgift innefattar att söka efter, dokumentera, bärga eller destruera minor. För att inte minröjningsfartyget själva skall påverka minor, är de vanligen byggda i ett icke magnetiskt material och har en mycket låg akustisk- och trycksignatur.

Minröjningsfartyg av Landsort-klass

Landsort-klass är uppkallad efter det första fartyget i klassen i en serie av 7 minröjningsfartyg byggda mellan 1983 och 1992. Fartygen är uppkallade efter kända svenska fyrar. Fartygen har även andra kapaciteter som ubåtsjakt, minsvepning och minutläggning. Fartygen i Landsort-klass är HMS Landsort (M71), HMS Arholma (M72), HMS Koster (M73), HMS Kullen (M74), HMS Vinga (M75), HMS Ven (M76) och HMS Ulvön (M77). Fartygen är byggda i glasfiberarmerad plast enligt sandwichmetoden. Fartygen: 1. HMS Landsort (M71), sjösatt 1982 och levererad till flottan 1984. Utrangeras 2009. 2. HMS Arholma (M72), sjösatt 1984 och levererad till flottan 1984. Utrangeras 2010. 3. HMS Koster (M73), sjösatt 1986 och levererad till flottan 1986. I tjänst 2023. 4. HMS Kullen (M74), sjösatt 1986 och levererad till flottan 1986. I tjänst 2023. 5. HMS Vinga (M75), sjösatt 1987 och levererad till flottan 1987. I tjänst 2023. 6. HMS Ven (M76), sjösatt 1988 och levererad till flottan 1988. I tjänst 2023. 7. HMS Ulvön (M77), sjösatt 1992 och levererad till flottan 1992. I tjänst 2023. Fartygen är 47,5 m långa och 9,6 m breda. Deplacementet är 360 ton. Fart 15 knop. 30 mans besättning. Maskineriet består av fyra V8 dieslar på 1.072 kW. 2 propellrar. De fyra dieslarna är parvis kopplade till Voith-Schneider propelleraggregat med vertikala propellrar vilket ger en tyst gång. Bestyckningen utgörs av en 40 mm allmkan m/48, två 7,62 mm ksp m/58, två minjaktrb, fyra augrk m/84 (typ Elma), sjb, minor. I systemet ingår även fjärrstyrda obemannade undervattensfarkoster av typ Ulven och Dubbelulven samt röjdykare. Bilden visar Minröjningsfartyg HMS Kullen M74, sjösatt 1986, levererad till flottan 1986. Längd 47,5 m, bredd 9,6 m. Foto: 2015. Bild: Wikipedia. Koster-klass: Fartygen halvtidsmodifierades under åren 2006–2009 med HMS Koster som första fartyg. Fartygen benämns efter denna modifiering för Koster-klass. Därefter följde Vinga, Kullen, Ven och Ulvön. Landsort och Arholma modifierades inte. Fartygen i Koster-klass är bestyckade med 40-millimeters automatkanoner med radarstödd eldledning, vilket ger dem ett avancerat luftförsvar.

Minröjningsfartyg av Styrsö-klass

Styrsö-klass är uppkallad efter det första fartyget i klassen i en serie av 4 minröjningsfartyg byggda mellan 1996 och 1997. Fartygen har som uppgift minsvepning, minjakt och bevakning. De är utrustade för såväl akustiskt, magnetiskt och mekaniskt minsvep. Fartygen är, liksom Landsort-klassen, byggda i glasfiberarmerad plast men är mindre än dessa. Styrsö-klassen har traditionella propellrar samt är utrustade med tystgående stävpropeller. Fartygen byggdes egentligen som minsvepare men är utrustade för minjakt. Fartygen: 1. HMS Styrsö (M11), sjösatt 1996 och levererad till flottan 1996. Avrustad. 2. HMS Spårö (M12), sjösatt 1996 och levererad till flottan 1997. I tjänst 2023. 3. HMS Skaftö (M13), sjösatt 1997 och levererad till flottan 1997. I tjänst 2023. 4. HMS Sturkö (M14), sjösatt 1997 och levererad till flottan 1997. I tjänst 2023. Fartygen är 36 m långa och 8 m breda. Deplacementet är 250 ton. Fart 14 knop. 16 mans besättning. Maskineriet består av två dieslar på 660 kW. 2 propellrar. Bestyckningen utgörs av två 7,62 mm ksp m/58, en minjaktrb, minor. I systemet ingår även fjärrstyrda obemannade undervattensfarkoster av typ Ulven samt förberedda att tillföras en röjdykarfunktion. Bilden visar Minröjningsfartyg HMS Styrsö M11, sjösatt 1996, levererad till flottan 1996. Längd 36 m, bredd 8 m. Foto: 2011. Bild: Wikipedia. HMS Spårö (M12) och HMS Sturkö (M14) modifierades mellan 2004 och 2005. Möjligheten att lägga ut ett minsvep togs bort och i stället utrustades båtarna med diverse röjdykarinstallationer. Ombyggnaden gav plats i aktern för fyra röjdykare och deras utrustning, samt en tryckkammare. Möjligheten att söka och identifiera minor med hjälp av sonar och fjärrstyrda undervattensfarkoster är bibehållen. Dessa två fartyg benämns därefter för Röjdykfartyg av Spårö-klass. HMS Skaftö (M13) har byggts om till lednings- och lagfartyg för 17. amfibiebevakningsbåtkompaniet i Göteborg. Fartyget har bland annat fått ett ledningssystem, ombyggd kommandobrygga, ROV (Remotely Operated underwater Vehicle) och nya motorer.
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2023-05-06

Svenska örlogsfartyg - 7

Svenska örlogsfartyg -

ytstridsfartyg - 6

Förteckning över svenska maskindrivna

ytstridsfartyg

Slagskepp Pansarskepp Kryssare, del-1, del-2 Jagare, del-1, del-2, del-3 Fregatt Korvett Motortorpedbåt Torpedbåt/robotbåt Patrullbåt Vedettbåt Bevakningsbåt Minfartyg / Minröjningsfartyg / Minsvepare

Allmänt

I beskrivningen av fartygen finns några begrepp och termer som kan vara värda att beskriva. IK-nr är det igenkänningsnummer som fartygen normalt, i fredstid, har påmålad på fartygssidan på vissa fartygstyper. För ubåtar är det en namnförkortning av ubåtens namn. Levererad avser den tidpunkt då fartyget formellt levererades till Marinen från leverantören. Sjösatt, av ser den tidpunkt då fartyget döpts och löpt av stapeln. Utrangerad avser normalt den tidpunkt då fartyget slutgiltigt utgår ur Marinen organisation. Deplacement, uttrycks i ton och anges med två värden, standarddeplacement och deplacement då fartyget är fullt rustat. Om enbart ett värde anges avser det standarddeplacement. För ubåtar anges deplacement i ytläge, respektive u-läge. Fart anges i knop och avser den kontrakterade farten. För ubåtar anges farten i ytläge respektive u-läge. Dimensioner, anges i meter för längd, bredd och djupgående. Längden kan anges i två mått, dels i konstruktionsvattenlinjen, dels i största längden totalt sett. Om enbart en längd anges är det den största längden som avses. Med bredd avses den största bredden. Besättningens storlek avser normalt sett fredsbesättningsstorleken. Dykdjup för ubåtar anger största tillåtna dykdjup i fredstid. Förkortningen "HMS" betyder Hans Majestäts Skepp / Hennes Majestäts Skepp och används i den svenska flottan som ett prefix före fartygets namn, exempelvis HMS Visby. Men HMS började inte användas av flottan förrän efter 1950. För äldre fartyg, dvs byggda före 1950, användes ”HM” (Hans Majestäts) följt av fartygstyp och namn, exempelvis HM Kryssare Tre Kronor. Svenska örlogsfartyg målades från den 23 juni 1940 med vita tvärstreck på däck och sidor för att de tydligt skulle kunna identifieras som neutrala fartyg och därmed undgå vådabeskjutning från de krigförande.

Patrullbåtar

Nedan behandlas enbart de patrullbåtar som bygges under 1970-talet och i början av 1980-talet för den svenska Marinen. Dessa betecknas patrullbåtar men som egentligen var mindre ytattackfartyg beväpnade med sjömålsrobotar. Fartygens huvuduppgifter var, att inom ramen för invasionsförsvaret, bekämpa mindre kvalificerade fientliga sjöstridskrafter samt övervaka och hindra kränkning av svenskt territorium.

Försöksfartyg Jägaren

HMS Jägaren P150 var prototyp för den senare serien av 16 patrullbåtar som byggdes. Hon tillverkades i Norge med de norska patrullbåtarna i Storm-klassen som förebild. Jägaren sjösattes 1972 och levererades till svenska Marinen i november 1972. Under 1973 – 1974 genomfördes omfattande prov med fartyget. Hon var sen i tjänst till april 2016. Hon överlevde därmed hela den ordinarie serien om 16 båtar (Hugin- klass) hon var prototyp för. HMS Jägaren hade i början IK-nr P151 men i samband med att leveranserna av Hugin-klassen började levereras fick hon beteckningen P150. HMS Jägaren P150 (P151), sjösatt 1972 och levererad till svenska flottan 1972. Utrangerad 2016. Fartyget var 36,5 m lång och 6,2 m bred. Deplacementet var 140 ton. Fart 35 knop. 18 mans besättning. Maskineriet bestod av två dieselmotorer MTU MB20V 672 TY 90 om vardera 3.500 hk. Bestyckningen utgjordes av sex sjömålsrobotar Rb 12 (typ Pigvin) med IR målsökare alternativt 24 minor, en 57 mm allmkan 7102, två 57 mm lysraketställ, minor och sjb. År 1988 omklassades hon till vedettbåt med beteckningen V150. Vid ombyggnaden till vedettbåt ersattes den 57 mm APJ som fanns på fördäcket med en äldre 40 mm apjäs m/48 (som moderniserats med elektrisk drift och försetts med en kupol). De två MTU dieslarna ersattes med två Cummins-dieslar med lägre effekt. Max farten sjönk därmed från 35 till 21 knop. Från augusti 2016 ägs fartyget av Sjöhistoriska museet men drivs och sköts av den ideella Föreningen Svenska Patrullbåtar (FSvP). Jägaren ingår nu även i Veteranflottiljen, med Gålöbasen på Gålö som hemmahamn. Bilden visar patrullbåt HMS Jägaren P150 år 1973 (här ännu med IK-nr P151), sjösatt 1972, levererad till flottan 1972. Här med minräls i aktern isf sjm rb 12. Längd 36,5 m, bredd 6,2 m. Foto 1973. Bild: Sjöhistoriska museet, ID: Fo46178.

Patrullbåt Hugin-klass

Svenska flottans 16 fartyg (P151 – P166) av typ patrullbåt av Hugin-klass byggdes mellan åren 1978 och 1982 i Norge. Serien föregicks av ett försöksfartyg 1972, HMS Jägaren (P150). Av Hugin-klassens fartyg modifierades 8 av dessa (P159 – P166) 1992 för att ge förbättrad förmåga till ubåtsjakt. Efter modifieringen kallas dessa patrullbåt av Kaparen-klass. De sista tre patrullbåtarna utrangerades 2005. HMS Jägaren var dock operativ fram till 2016. Patrullbåtarnas huvuduppgifter var, att inom ramen för invasionsförsvaret bekämpa mindre kvalificerade fientliga sjöstridskrafter, landstigningstonnage och flyg, övervaka och hindra kränkning av svenskt territorium, utföra eskorttjänst, lägga ut mineringar och ubåtsjakt. Patrullbåtarna var mer moderna än dåtidens torpedbåtar, då dess spanings/eldledningsradar (ArtE 726) var den första som presenterade målen helt digitalt. Fartygen i Hugin-klass försågs med renoverade och ombyggda motorer från den vid den här tiden utgående torpedbåt-serien av Plejad-klass som hade tre 20-cylindriga Mercedes-Benz dieselmotorer MB 518 vardera. I Hugin-klassens fartyg installerades två av dessa motorer i respektive patrullbåt. Fartygen i serien: 1. HMS Hugin P151, sjösatt 1977 och levererad till flottan 1978. Utrangerad 2001. 2. HMS Munin P152, sjösatt 1977 och levererad till flottan 1978. Utrangerad 2001. 3. HMS Magne P153, sjösatt 1978 och levererad till flottan 1978. Utrangerad 1995, såld 1998. 4. HMS Mode P154, sjösatt 1978 och levererad till flottan 1979. Utrangerad 2001. 5. HMS Vale P155, sjösatt 1978 och levererad till flottan 1979. Utrangerad 1995, såld 1996. 6. HMS Vidar P156, sjösatt 1979 och levererad till flottan 1979. Utrangerad 2001. 7. HMS Mjölner P157, sjösatt 1979 och levererad till flottan 1979. Utrangerad 1995. 8. HMS Mysing P158, sjösatt 1979 och levererad till flottan 1980. Utrangerad 1995, såld 1996. 9. HMS Kaparen P159, sjösatt 1979 och levererad till flottan 1980. Utrangerad 2004. 10. HMS Väktaren P160, sjösatt 1979 och levererad till flottan 1980. Utrangerad 2004. 11. HMS Snapphanen P161, sjösatt 1980 och levererad till flottan 1981. Utrangerad 2004. 12. HMS Spejaren P162, sjösatt 1980 och levererad till flottan 1981. Utrangerad 2005. 13. HMS Styrbjörn P163, sjösatt 1980 och levererad till flottan 1981. Utrangerad 2004. 14. HMS Starkodder P164, sjösatt 1980 och levererad till flottan 1981. Utrangerad 2004. 15. HMS Tordön P165, sjösatt 1981 och levererad till flottan 1981. Utrangerad 2004. 16. HMS Tirfing P166, sjösatt 1981 och levererad till flottan 1982. Utrangerad 2004. Årtal för utrangering varierar i olika källor men även längd, deplacement och fart för dessa fartyg varierar men som jag tolkat det var de: Fartygen var 33,6 m långa (P151 – P158) respektive 36,6 m långa (P159 – P166 efter 1992) och 6,3 m breda. Deplacementet var 150 ton (P151 – P158) och 180 ton (P159 – P166 efter 1992). Fart 36 knop. 23 mans besättning. Maskineriet bestod av två dieselmotorer MTU MB20V om vardera 3.500 hk. Bestyckningen utgjordes av sex sjömålsrobotar Rb 12 (typ Pigvin) med IR målsökare alternativt 24 minor, en 57 mm allmkan 7102, två 7,62 mm ksp m/58, två 57 mm lysraketställ, minor och sjb. Senare även fyra antiubåtskastare Elma LLS-920. Fartygen var utrustade med det avancerade eldledningssystemet Arte 726. För att ubåtsjakt var patrullbåtarna utrustade med en skrovfast hydrofon av typ fiskeastic. Vid halvtidsmodifieringen 1992 gavs 8 fartygen (P159 – P166) en mer avancerad ubåtsjaktförmåga bl.a. med en mer avancerad hydrofon (släphydrofon) samt ny skrovfast sonar. Vidare fyra antiubåtskastare m/84 (typ Elma). Dessutom installerades ett lågfartsmaskineri. Förläggningsmöjligheten ombord utökades och förbättrades också. Dessa 8 fartyg försågs med ett nytt maskineri med två 16-cylindriga dieselmotorer av MTU typ per fartyg. Efter modifieringen kallas dessa 8 fartyg för patrullbåt av Kaparen-klass. HMS Munin var unik i en detalj mot övriga patrullbåtar av Hugin-klass; man hade möjlighet att styra fartyget med joystick. I oktober 1980 deltog HMS Mode i en nattövning med höghastighet i dålig sikt genom en farled i Göteborgs skärgård. Fartyget rände då rakt upp på ett skär och skalade i princip av sig kölen och befanns sig i ett sjunkande tillstånd. Fartyget hann dock bärgas och föras till Nya varvet. Därefter tog det två år av reparationen innan hon åter var i tjänst i början av 1982. HMS Hugin överlämnades i "befintligt skick" till Göteborgs Maritima Centrum år 2001, där hon ligger innanför jagaren HMS Småland (J19). Bilden visar patrullbåt HMS Munin P152, sjösatt 1977, levererad till flottan 1978. Här med minräls i aktern isf sjm rb 12. Längd 36,6 m, bredd 6,3 m. Foto 1980. Bild: Wikipedia.

Vedettbåtar

Vedettbåt är ett mindre örlogsfartyg huvudsakligen avsett för patrullering. Ursprungligen var de även avsedda för minsvepning men den uppgiften försvann i praktiken då svenska flottan under senare delen av 1930-talet tillfördes specialiserade minsvepare. Vedettbåt typ I / Jägaren-klass: De allra första vedettbåtar som byggdes för sitt ändamål var de 4 båtarna av Jägaren-klass som levererades i mitten av 1930-talet. Jägaren-klass var en serie om 4 vedettbåtar i svenska flottan med namnen: HMS Jägaren, HMS Kaparen, HMS Snapphanen och HMS Väktaren. De två förstnämnda levererades 1935 och de övriga 1936. Vedettbåtarnas uppgift var att skydda kustflottans större fartyg mot minor och ubåtar. Samtliga fartyg i serien utrangerades 1959. Fartygen: 1. HMS Jägaren 21 / 41, sjösatt 1932 och levererad till flottan 1935. Utrangerad 1959. 2. HMS Kaparen 22 / 42, sjösatt 1933 och levererad till flottan 1935. Utrangerad 1959. 3. HMS Snapphanen 23 / 43, sjösatt 1934 och levererad till flottan 1936. Utrangerad 1959. 4. HMS Väktaren 24 / 44, sjösatt 1934 och levererad till flottan 1936. Utrangerad 1959. Fartygen var 54,0 m långa och 6,0 m breda. Deplacementet var 310 ton. Fart 23 knop. 41 mans besättning. Maskineriet bestod av en de Laval Ångturbin på 3.600 hk och två ångpannor. 1 propeller. Bestyckningen utgjordes av två 7,5 cm kanoner M/12, två 25 mm lvakan m/32, en 8 mm lvksp m/36, två sjbk, två sjbf, sjb. Fartygen var även utrustade med bogserhydrofon. Bilden visar vedettbåt HMS Kaparen 22 (senare 42), sjösatt 1933, levererad till flottan 1935. Längd 54 m, bredd 6 m. Bild: Marinmuseum, ID: D 14983:46. Fartygen hade ett högt förskepp, en propeller och ett ringa djupgående vilket gjorde dem svårmanövrerade. Då de var utrustade med bogserhydrofon kan de sägas vara Sverige första egentliga ubåtsjaktfartyg. Med bogserhydrofonen kunde riktningen till målet bestämmas. Under 1941 installerades en högfrekvenshydrofon under skrovet. Därmed kunde även avståndet till målet avläsas. I början hade fartygen IK-nr (bognummer) 21 - 24 men senare fick de numren 41 - 44. Bilden visar de fyra vedettbåtarna i Jägaren-klass, här med bognummer 41 - 44. Foto 1943. Bild: Sjöhistoriska museet, ID:Fo196373. Vedettbåt typ II: Under slutet av 1970-talet och i början av 1980-talet byggdes 8 motortorpedbåtar om till vedettbåtar för att öka förmågan till övervakning av svenskt territorialvatten. De var HMS Viken V04 (T41), HMS Skanör V01 (T42), HMS Smyge V02 (T43), HMS Arild V03 (T44), HMS Öregrund V05 (T47), HMS Slite V06 (T48), HMS Marstrand V07 (T50) och HMS Lysekil V08 (T51). De fyra första byggdes om 1976-1977 medan de fyra sista byggdes om 1982-1983. Vedettbåt Dalarö-klass: När dessa skulle ersättas med modernare vedettbåtar i mitten av 1980-talet byggdes 3 vedettbåtar av Dalarö-typ, HMS Dalarö V09, HMS Sandhamn V10 och HMS Östhammar V11. De två förstnämnda levererades 1984 och den sistnämnda 1985. Fartygen baserades på den design som använts för Kustbevakningens 280-klass. Fartygen var 23,4 m långa och 5 m breda. Deplacementet var 50 ton. Fart 30 knop. 7 mans besättning. De har främst utnyttjats för bevaknings-, incident- och sjöräddningsuppgifter i Öresund. Bilden visar vedettbåt HMS Östhammar V11, sjösatt 1985, levererad till flottan 1985. Längd 23,4 m, bredd 5 m. Foto: Malmö hamn, 2003. Bild: Wikipedia. Bestyckningen utgjordes initialt av en 40 mm akan m/48, senare en 12,7 mm tung kulspruta. HMS Östhammar baserades senare på KA 3, Fårösund, på Gotland. Under första halvan av 1990- talet överfördes fartygen till sjöbevakningen i Malmö som ersättning för de äldre vedettbåtarna av typ II (de ombyggda motortorpedbåtarna). Fartygen utrangerades 2004. HMS Dalarö och HMS Östhammar skänktes till Sjövärnskåren. Vedettbåtarna av Dalarö-klass ersattes av bevakningsbåt av Tapper-klass. Patrullbåten HMS Jägaren P150 som levererades till flottan 1972 omklassades 1988 till vedettbåt med beteckningen V150. HMS Jägaren var prototypfartyg för patrullbåt typ Hugin.

Bevakningsbåtar

Bevakningsbåt är en typ av fartyg som används av till olika typer av bevakningsuppdrag och fungerar bland annat som små, lättrörliga och tungt bestyckade ubåtsjaktenheter. Bevakningsbåt typ 60 och 70 Bevakningsbåt typ 60, senare benämnd Bevakningsbåt typ 70, är en fartygsklass bestående av 17 bevakningsbåtar. Fartygen är: HMS Torskär (61), HMS Väderskär (62), HMS Ekeskär (63), HMS Skifteskär (64), HMS Gråskär (65), HMS Örskär (66), HMS Vitaskär (67), HMS Altarskär (68), HMS Eggskär (69), HMS Hojskär (70), HMS Getorskär (71), HMS Flaggskär (72), HMS Häradsskär (73), HMS Bredskär (74), HMS Sprängskär (75), HMS Hamnskär (76) och HMS Huvudskär (77). Fartygen i klassen byggdes mellan 1959 och 1968 och ersatte vedettbåt av Jägaren-klass från 1930-talet. Fartygen är 21,1 m långa och 4,6 m breda. Fart 20 knop. Bestyckningen utgjordes av en 20 mm akan på fördäck och 6 sjb. Bevakningsbåt 60 modifierades under 1980-talet varefter de benämndes Bevakningsbåt typ 70. De var sen kvar i tjänst in på 2000-talet då de successivt ersattes av Bevakningsbåt typ 80 (Tapper-klass). Därefter övergick bevakningsbåt 70 till Sjövärnskåren där de används som utbildningsfartyg. Bilden visar bevakningsbåt HMS Hojskär 70, sjösatt 1961. Längd 21,1 m, bredd 4,6 m. Här är båten år 2013 i Sjövärnskårens tjänst som SVK70 Hojskär. Bild: Wikipedia.
Bevakningsbåt typ 80 / Tapper-klass Tapper-klass (Bevakningsbåt typ 80) var en fartygsklass av bevakningsbåtar som användes av svenska Marinen från 1993. Klassen bestod av 12 bevakningsbåtar och placerades inledningsvis vid de kustartilleriregementen som fanns vid tiden. De 12 fartygen tillhörande klassen är: HMS Tapper 81, HMS Djärv 82, HMS Dristig 83, HMS Händig 84, HMS Trygg 85, HMS Modig 86, HMS Hurtig 87, HMS Rapp 88, HMS Stolt 89, HMS Ärlig 90, HMS Munter 91 och HMS Orädd 92. De levererades mellan 1993 och 1999. HMS Tapper 81 var den första bevakningsbåten i klassen som 1993 levererades till Marinen. Det sista fartyget i klassen, HMS Orädd 92, levererades i 1999. HMS Tapper 81 utrangerades redan 2011. Fartygen var 23,0 m långa och 5,4 m breda. Deplacementet var 62 ton. Fart 25 knop. 8 mans besättning. Bestyckningen utgjordes av två 12,7 mm tung kulspruta. För ubåtsjakt sex sjb, fyra ELMA granatkastare för 36 antiubåtsgranater. Minor: fyra 800 kg minor. Bilden visar bevakningsbåt HMS Trygg 85, sjösatt 1994, levererad till flottan 1994. Längd 23 m, bredd 5,4 m. Foto: Matti Blume, Stockholm, 2019. Bild: Wikipedia. Efter försvarsbeslutet 2004 kom 5 fartyg att ingå i 17. Bevakningsbåtkompaniet i Göteborg, tillhörande Amf 1 (HMS Rapp 88, HMS Stolt 89, HMS Ärlig 90, HMS Munter 91 och HMS Orädd 92). Dessa följde med till Amf 4 i samband med återinförandet av Älvsborgs amfibieregemente år 2021. Övriga 6 fartyg disponerades av Marinens sjöinformationsbataljon. År 2013 fattade Försvarsmakten beslut om att livstidsförlänga de 5 bevakningsbåtar som var placerade vid 17. Bevakningsbåtkompaniet vid Amf 4. År 2014 togs bevakningsbåtarna HMS Dristig 83 och HMS Modig 86 ur tjänst. Redan 2016 återinfördes HMS Dristig och HMS Modig i aktiv tjänst. I mars 2015 meddelade regeringen att man planerade återinföra bevakningsbåt av Tapper-klass. Detta efter nya satsningar inom ubåtsjakts förmågan. Under 2015 påbörjades ombyggnationen av de 5 bevakningsbåtar (88 - 92) som tillhör Älvsborgs amfibieregemente, Amf 4. Som första fartyg lämnades HMS Rapp in och därefter i tur och ordning HMS Stolt, HMS Orädd, HMS Munter, HMS Ärlig. I stort sett samtliga system ombord ersattes av ny och modern teknik. Fartygen har sonar för att kunna spana efter och lokalisera undervattensmål. Hösten 2020 levererades det sista ombyggda fartyget tillbaka till Marinen. Dessa båtar benämndes därefter Bevakningsbåt typ 88, Rapp-klass (benämnt efter HMS Rapp 88). År 2015 beslutades även att bygga om de övriga 6 bevakningsbåtarna (82 - 87) i Tapper-klassen byggdes till spaningsbåtar för ubåtsjakt inomskärs. Dessa utgör därefter en ny fartygsklass, spaningsbåt, Spaningsbåt typ 82, Djärv-klass (benämnt efter HMS Djärv 82).

Minfartyg

Minfartyg är ett örlogsfartyg som är avsedda för minutläggning. De kan ta ombord ett stort antal minor och är bestyckade med kanoner för bekämpning av anfallande flyg och robotar. Varje minfartyg i Sverige har även en sidouppgift. Exempelvis var HMS Älvsnabben och HMS Carlskrona även utbildningsfartyg för kadetter. HMS Älvsborg var depåfartyg för ubåtar och HMS Visborg stabsfartyg för kustflottan. Utöver detta hade dessa stam-minfartyg också uppgift att utbilda besättningar för de hjälpminfartyg som mobiliseras vid krig. De är handelsfartyg som vid mobilisering byggs om till örlogsfartyg genom att förses med minräls och kanoner. Svenska minfartyg: 1. HMS Älvsnabben M01, sjösatt 1943 och levererad till flottan 1943. Utrangerad 1982. 2. HMS Älvsborg M02, sjösatt 1969 och levererad till flottan 1971. Utrangerad 1995. 3. HMS Visborg M03, sjösatt 1974 och levererad till flottan 1976. Utrangerad 2010. 4. HMS Carlskrona M04, sjösatt 1980 och levererad till flottan 1982. I tjänst (2023).

HMS Älvsnabben M01

Älvsnabben konstruerades som handelsfartyg men såldes till svenska flottan redan under byggnationen på initiativ av den dåvarande försvarsministern Per Edvin Sköld. Det byggdes därefter om till minfartyg och sjösattes i januari 1943 och levererades till flottan samma år. Utrangerad 1982. Fartyget är döpt efter den gamla ankarplatsen Älvsnabben i Stockholms södra skärgård. Älvsnabben användes under de första åren som minfartyg. Från början av 1950-talet användes hon även som skolfartyg och genomförde som kadettfartyg 25 utlandsexpeditioner. År 1953 gjorde hon sin första långresa. När dåvarande kronprins Carl Gustaf gjorde sin militärutbildning medföljde han Älvsnabben på en jordenruntresa 1966-1967. Bilden visar Minfartyg HMS Älvsnabben M01, sjösatt 1943, levererad till flottan 1943. Längd 102 m, bredd 13,6 m. Bild: Sjöhistoriska museet, ID: Fo70296A. HMS Älvsnabben M01, sjösatt 1943 och levererad till flottan 1943. Utrangerad 1982. Fartyget var 102,0 m lång och 13,6 m bred. Deplacementet var 4.207 ton. Fart 14 knop. 265 mans besättning. Maskineriet bestod av en 9-cyl Burmeister & Wain diesel, 3.500 hk. 1 propeller. Bestyckningen utgjordes av fyra 15,2 cm kan m/98G, åtta gyrostabiliserade 40 mm lvakan m/36, sex 20 mm lvakan m/40, fyra sjbk, 380 minor. I början av 1950-talet ersattes samtliga 20 mm lvakan m/40 med fyra 37 mm salutkanoner. Några år senare ersattes även de dubbla 40 mm lvakan m/36 pjäserna med två enkla lvakan m/48. De två förliga 15,2 cm kanonerna ersattes med två 57 mm allmålspjäser m/50B år 1961 tillsammans med modern eldgivningscentral med radarsikte. Samtidigt togs de restrerande dubbla 40 mm lvakan pjäserna bort. Istället installerades en 57 mm lysraketpjäs m/55 och 10,3 cm raketställ m/23 installerades på 15 cm tornens sidor.

HMS Älvsborg M02 och HMS Visborg M03

HMS Älvsborg M02 sjösattes i november 1969 och systerfartyget HMS Visborg M03 i januari 1974. Älvsborg levererades till flotten 1971 och Viborg 1976. HMS Älvsborg tillhörde 1. ubåtsflottiljen och fungerade som stabs- och lagfartyg till divisionen. HMS Visborg fungerade, förutom att var minfartyg, även som flaggskepp för Chefen för kustflottan och dennes stab, flaggen. Hon byggdes om år 1998 om till underhållsfartyg till dåvarande 2. ytstridsflottiljen. Hennes IK-nr (bognr) blev därefter A265. Älvsborg utrangerades 1995 och Visborg 2010. Bilden visar Minfartyg HMS Älvsborg M02, sjösatt 1969, levererad till flottan 1971. Längd 92,4 m, bredd 14,7 m. Foto år 1971. Bild: Sjöhistoriska museet, ID: Fo36546. 1. HMS Älvsborg M02, sjösatt 1969 och levererad till flottan 1971. Utrangerad 1995. 2. HMS Visborg M03, sjösatt 1974 och levererad till flottan 1976. Utrangerad 2010. Fartygen var 92,4 m långa och 14,7 m breda. Deplacementet var 2.650 ton. Fart 16 knop. 97 mans besättning. Maskineriet bestod av två NOHAB-Polar 112 VS-F V12-dieslar på 4.200 hk (2 x 2.100 hk). 1 propeller. Bestyckningen utgjordes av tre 40 mm allmkan m/48, en 57 mm lysraketpjäs m/55, 300 minor. Fartygen var även utrustade med en helikopterplatta längst akterut. De hade även ett modernt eldledningssystem, Arte 62, radarvarnaranläggning och optiskt luftvärnssikte. Älvsborg kunde, förutom egen nyckelbesättning, förlägga och utspisa 300 man, Visborg drygt 250 man.

HMS Carlskrona M04

HMS Carlskrona byggdes som minfartyg men användes även mellan 1982 och 2005 som flottans långresefartyg. Hon sjösattes i maj 1980 och levererades till Marinen i mars 1982. Carlskrona kom att ersätta HMS Älvsnabben (M01) som långresefartyg. Förutom fartygets ordinarie besättning kan hon förlägga 72 kadetter. Hon utförde sin första utlandsexpedition 1982-1983 och har sen dess genomfört 20 långresor. Carlskrona konstruerades redan från början för att kunna tjänstgöra som långresefartyg och byggdes därför med oceangående kapacitet. HMS Carlskrona M04, sjösatt 1980 och levererad till flottan 1982. I tjänst (2023). Fartyget är 105,7 m lång och 15,2 m bred. Deplacementet är 3.550 ton. Fart 20 knop. 162 mans besättning. Maskineriet består av fyra NOHAB-Polar 112 F212- dieslar på 7.760 kW. 2 KaMeWa propellrar och bogpropeller. Bestyckningen utgörs av två 57 mm allmkan 7102, två 40 mm allmkan m/48, fyra 57 mm lysraketställ, 105 minor. Fartyget har även en helikopterplattform i aktern. Bilden visar Minfartyg HMS Carlskrona M04, sjösatt 1980, levererad till flottan 1982. Längd 105,7 m, bredd 15,2 m. Foto: Erling Klintefors 1980. Bild: Marinmuseum, ID: MM.V 01652. År 2002 genomgick fartyget en halvtidsmodifiering där bl.a. de aktra 57 mm allmkan togs bort för att ge plats åt en större helikopterplatta för att möjliggöra landning för tunga helikoptrar. Vidare fick fartyget även ett nytt eldledningssystem, datanät, mm. År 2007 beslutades att fartyget skulle byggas om till ett signalspaningsfartyg för att ersätta det nu äldre signalspaningsfartyget HMS Orion (A201). Man övergav dock dessa planer och i stället blev HMS Carlskrona ombyggd till ett stabs- och ledningsfartyg med den nya beteckningen P04. Mellan augusti 2016 och juni 2017 gjordes en livstidsförlängning av Carlskrona. Syftet var att livstidsförlänga fartyget med bibehållna förmågor fram till 2025.

Minröjningsfartyg

Minröjningsfartyg är en typ av örlogsfartyg vars uppgifter består i att röja sjöminor. De är kan på olika sätt söka och oskadliggöra sjöminor. Minröjningsfartyg som begrepp används särskilt om fartyg som är utrustade för att identifiera och oskadliggöra enskilda minor, till skillnad från minsvepare, som är fartyg endast utrustade med minsvep. Det traditionella sättet att röja flytminor är just minsvepning, där fartyget bogserar ett system av vajrar som kan skära av förankrade minors ankarkättingar. Detta kallas mekanisk minsvepning. Fartyg som enbart är avsedda för denna typ av minsvepning kallas minsvepare. För bottenliggande minor används sk. avståndssvepning, där fartyget bogserar utrustning som sänder ut ljud och eller magnetfält som påminner om ett fartyg och försöker på så sätt att lura minorna att detonera. Minsveparen måste förstås vara omagnetiska och tystgående. Ett modernare sätt att röja minor är minjakt, där minröjningsfartyget med sonar söker efter minorna. När en mina påträffas, kan den oskadliggöras, vanligen genom sprängning, med laddningar som placeras ut av fjärrstyrda undervattensfarkoster eller röjdykare. Marinens röjdykare är utbildade dykare vars uppgift innefattar att söka efter, dokumentera, bärga eller destruera minor. För att inte minröjningsfartyget själva skall påverka minor, är de vanligen byggda i ett icke magnetiskt material och har en mycket låg akustisk- och trycksignatur.

Minröjningsfartyg av Landsort-klass

Landsort-klass är uppkallad efter det första fartyget i klassen i en serie av 7 minröjningsfartyg byggda mellan 1983 och 1992. Fartygen är uppkallade efter kända svenska fyrar. Fartygen har även andra kapaciteter som ubåtsjakt, minsvepning och minutläggning. Fartygen i Landsort-klass är HMS Landsort (M71), HMS Arholma (M72), HMS Koster (M73), HMS Kullen (M74), HMS Vinga (M75), HMS Ven (M76) och HMS Ulvön (M77). Fartygen är byggda i glasfiberarmerad plast enligt sandwichmetoden. Fartygen: 1. HMS Landsort (M71), sjösatt 1982 och levererad till flottan 1984. Utrangeras 2009. 2. HMS Arholma (M72), sjösatt 1984 och levererad till flottan 1984. Utrangeras 2010. 3. HMS Koster (M73), sjösatt 1986 och levererad till flottan 1986. I tjänst 2023. 4. HMS Kullen (M74), sjösatt 1986 och levererad till flottan 1986. I tjänst 2023. 5. HMS Vinga (M75), sjösatt 1987 och levererad till flottan 1987. I tjänst 2023. 6. HMS Ven (M76), sjösatt 1988 och levererad till flottan 1988. I tjänst 2023. 7. HMS Ulvön (M77), sjösatt 1992 och levererad till flottan 1992. I tjänst 2023. Fartygen är 47,5 m långa och 9,6 m breda. Deplacementet är 360 ton. Fart 15 knop. 30 mans besättning. Maskineriet består av fyra V8 dieslar på 1.072 kW. 2 propellrar. De fyra dieslarna är parvis kopplade till Voith-Schneider propelleraggregat med vertikala propellrar vilket ger en tyst gång. Bestyckningen utgörs av en 40 mm allmkan m/48, två 7,62 mm ksp m/58, två minjaktrb, fyra augrk m/84 (typ Elma), sjb, minor. I systemet ingår även fjärrstyrda obemannade undervattensfarkoster av typ Ulven och Dubbelulven samt röjdykare. Bilden visar Minröjningsfartyg HMS Kullen M74, sjösatt 1986, levererad till flottan 1986. Längd 47,5 m, bredd 9,6 m. Foto: 2015. Bild: Wikipedia. Koster-klass: Fartygen halvtidsmodifierades under åren 2006–2009 med HMS Koster som första fartyg. Fartygen benämns efter denna modifiering för Koster-klass. Därefter följde Vinga, Kullen, Ven och Ulvön. Landsort och Arholma modifierades inte. Fartygen i Koster-klass är bestyckade med 40- millimeters automatkanoner med radarstödd eldledning, vilket ger dem ett avancerat luftförsvar.

Minröjningsfartyg av Styrsö-klass

Styrsö-klass är uppkallad efter det första fartyget i klassen i en serie av 4 minröjningsfartyg byggda mellan 1996 och 1997. Fartygen har som uppgift minsvepning, minjakt och bevakning. De är utrustade för såväl akustiskt, magnetiskt och mekaniskt minsvep. Fartygen är, liksom Landsort-klassen, byggda i glasfiberarmerad plast men är mindre än dessa. Styrsö-klassen har traditionella propellrar samt är utrustade med tystgående stävpropeller. Fartygen byggdes egentligen som minsvepare men är utrustade för minjakt. Fartygen: 1. HMS Styrsö (M11), sjösatt 1996 och levererad till flottan 1996. Avrustad. 2. HMS Spårö (M12), sjösatt 1996 och levererad till flottan 1997. I tjänst 2023. 3. HMS Skaftö (M13), sjösatt 1997 och levererad till flottan 1997. I tjänst 2023. 4. HMS Sturkö (M14), sjösatt 1997 och levererad till flottan 1997. I tjänst 2023. Fartygen är 36 m långa och 8 m breda. Deplacementet är 250 ton. Fart 14 knop. 16 mans besättning. Maskineriet består av två dieslar på 660 kW. 2 propellrar. Bestyckningen utgörs av två 7,62 mm ksp m/58, en minjaktrb, minor. I systemet ingår även fjärrstyrda obemannade undervattensfarkoster av typ Ulven samt förberedda att tillföras en röjdykarfunktion. Bilden visar Minröjningsfartyg HMS Styrsö M11, sjösatt 1996, levererad till flottan 1996. Längd 36 m, bredd 8 m. Foto: 2011. Bild: Wikipedia. HMS Spårö (M12) och HMS Sturkö (M14) modifierades mellan 2004 och 2005. Möjligheten att lägga ut ett minsvep togs bort och i stället utrustades båtarna med diverse röjdykarinstallationer. Ombyggnaden gav plats i aktern för fyra röjdykare och deras utrustning, samt en tryckkammare. Möjligheten att söka och identifiera minor med hjälp av sonar och fjärrstyrda undervattensfarkoster är bibehållen. Dessa två fartyg benämns därefter för Röjdykfartyg av Spårö-klass. HMS Skaftö (M13) har byggts om till lednings- och lagfartyg för 17. amfibiebevakningsbåtkompaniet i Göteborg. Fartyget har bland annat fått ett ledningssystem, ombyggd kommandobrygga, ROV (Remotely Operated underwater Vehicle) och nya motorer.