Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman, granskad 2017-05-08

Sveriges kolonier - Nya Sverige (2)

Denna sida:

Kolonin Nya Sverige i Nordamerika 1638 - 1655 (2)

Expeditionerna till Nya Sverige

Sammanlagt elva expeditioner sändes från Sverige till Nya Sverige mellan 1638 och 1655. Ytterligare en sändes ut efter att kolonin fallit i holländarnas händer innan budskapet om detta nått Sverige. Kolonisatörerna kom från hela det svenska riket. De första emigranterna var brottslingar som fått välja mellan ett straff i Sverige eller att bo minst fem år i Amerika. Senare kom även frivilliga emigranter främst från västra Sverige, Dalarna, Jämtland, Värmland och Ångermanland. En stor grupp bland kolonisatörerna var svedjefinnar. Andelen svenskar med av finsk härkomst utgjordes runt 1655 av cirka 22% men den andelen ökade senare. Sammanställning nedan är gjord utifrån Wikepedia. Vad som inte är med i Wikipedias samanställning är Kalmare Nyckels fjärde resa våren 1644 tillsammans med Fama.

Sverige och samtiden

Finland: Finland var en del av Sverige fram till 1809 då vi i ett krig förlorade Finland till Ryssland. Så de finnar som utvandrade till Nya Sverige var svenska medborgare även om de var en egen etnisk grupp.

Sveriges regenter vid tiden för Svenska Västindiska kompaniet och Nya Sverige

Sverige och samtiden

Finland: Finland var en del av Sverige fram till 1809 då vi i ett krig förlorade Finland till Ryssland. Så de finnar som utvandrade till Nya Sverige var svenska medborgare även om de var en egen etnisk grupp.

Sveriges regenter vid tiden för Svenska Västindiska kompaniet och Nya Sverige

Svenska grundarna av Nya Sverige kompaniet

Greve Axel Gustafsson Oxenstierna af Södermöre

Greve Axel Gustafsson Oxenstierna af Södermöre (1583 - 1654), medlem av riksrådet 1609 och svensk rikskansler från 1612 och Gustav II Adolfs närmaste man under en mycket lång tid. Efter kungens död i slaget vid Lützen 1632 blev han i praktiken landets regent, eftersom drottning Kristina då endast var sex år gammal och således fortfarande omyndig. Riksrådet var en församling av kungliga rådgivare (riksämbetsmän) och rikskanslern ledaren av riksrådet. Rikskanslern skötte bland annat de diplomatiska förhandlingarna med andra länder och var på så sätt en föregångare till dagens utrikesminister.

Friherre Gabriel Gustafsson Oxenstierna

Friherre Gabriel Gustafsson Oxenstierna (1587 - 1640) var bror till Axel Oxenstierna och utnämnd till riksråd och hovmarskalk 1617. År 1634 utsågs han till riksdrots och blev därigenom den främste i regeringen. Hovmarskalk var titeln på en högre ämbetsman och den funktionär vid Kungliga hovstaterna vars uppgift var att biträda Kungen i hovförvaltningen. Riksdrots var det högsta ämbetet näst efter kungen. När kungen var omyndig fungerade drotsen som kungens ställföreträdare och utövade kungens dömande och verkställande befogenheter. Drotsen var även högste chef för rättsväsendet. Under 1600-talet var ämbetet det högsta i rang av de fem höga riksämbetsmännen.

Gabriel Bengtsson Oxenstierna

Gabriel Bengtsson Oxenstierna (1586 - 1656) var kusin till de båda bröderna Axel och Gabriel Oxenstierna ovan. År 1617 invaldes han i riksrådet och utnämndes till överste tygmästare. År 1621 fick han, liksom sina kusiner, en post i den under kungens frånvaro utnämnda regeringen. Oxenstierna utnämndes 1627 till hovrättsråd och lagman. År 1631 utnämns han som guvernör till Finland. År 1634 ingår han i drottning Kristinas förmyndaregering som rikskattemästare. År 1652 utnämndes han till riksamiral.

Clas Larsson Flemming

Clas Larsson Flemming (1592 - 1644) amiral 1620, riksråd, 1634 överståthållare över Stockholm och en av svenska flottans bästa organisatör genom tiderna. Överståthållaren i Stockholm motsvarade landshövdingarna i övriga Sverige.

Peter Spiring

Peter Spiring (1595 – 1652) holländsk finansman och diplomat i svensk tjänst samt finansråd under Oxenstierna. Spiring blev adlad i Sverige 1636 under namnet Silfvercrona. Som Nya Sverigekompaniets representant skötte Spiring alla kontakter med holländarna.

Svenska krig under denna tid

Som vi ser nedan var Sverige fullt upptagen i krig under hela epoken med Nya Sverige. Detta var en tid då Sverige kraftigt expanderade i Europa och att under dessa förhållanden även grunda en koloni i Nordamerika var en bedrift. Krigen kostade stora summor och många soldater behövdes i krigen. Därför fanns inte någon möjlighet att avsätta några stora militära resurser i Nordamerika. Sveriges befolkning var liten och alla unga män behövdes för de många krigen.

1600-1629

Krig med Polen, "Andra polska kriget". Sverige erövrar de baltiska provinserna (Livland) samt Preussiska hamnar.

1630-1648

"Det 30-åriga kriget" i Tyskland. Vid freden i Westfalen erhåller Sverige hela Vorpommern, delar av Hinterpommern, Wismar, Bremen, Verden samt länen Wildeshausen och Thedinghausen. Det svenska deltagandet i kriget var mellan åren 1630 - 1648 medan kriget pågick från 1618 till 1648.

1643-1645

Krig med Danmark, "Torstenssonkriget". Mitt under det 30-åriga kriget gör den svenska armén ett överraskande anfall mot Danmark. Anfallet kom söderifrån. Fred i Brömsebro den 13 augusti 1645. I freden erhåller Sverige stora landområden, bl.a Halland i pant på 30 år, Jämtland, Härjedalen, Gotland samt ön Ösel i Baltikum. Vidare får Sverige total tullfrihet i Öresund.

1654

Krig med Bremen, "Första Bremiska kriget". Fred i Stade den 28 november 1654. I fredsfördraget förpliktar sig Bremen att solidariskt följa svensk utrikespolitik. Sverige lovar att skydda staden och främja dess handel.

1655

Krig med Holland (Nederländerna) i Nya Sverige, Nordamerika

1655-1660

Krig med Polen, Tysk-romerska riket och Brandenburg,  "Karl X Gustavs polska krig  - freden i Oliva 1660". Ett av målen med kriget var att utvidga det svenska riket på Polens bekostnad. Fred i Oliva den 23 april 1660. Livland blir nu formellt svenskt område.

1656-1661

Krig med Ryssland, "Karl X Gustavs ryska krig". Mitt under Sveriges krig i Polen förklarar Ryssland Sverige krig. Den 20 december 1658 ingår Ryssland och Sverige ett stillestånd i byn Valiesar söder om Narva.

1657-1658

Krig med Danmark, "Karl X Gustavs första danska krig". Den 20 juni 1657 fick Karl X Gustav information om att Danmark förklarat Sverige krig. Kungen befann sig då med den svenska armén i Polen i det sk. Karl X Gustavs polska krig. Vid denna tidpunkt befann sig Sverige även i krig med Ryssland. Danmark anfalls söderifrån. Freden slöts i Roskilde den 26 februari 1658. I fredsavtalet erhåller Sverige Skåne, Blekinge, Halland, Bohuslän, ön Bornholm samt Trondheims län. Halland hade Sverige redan fått i pant på 30 år i freden i Brömsebro år 1645. Nu blev Halland svenskt för evig tid.

1658-1660

Krig med Danmark, "Karl X Gustavs andra danska krig". Fredsföredraget undertecknas i Köpenhamn den 27 maj 1660. Sverige avträder Trondheims län och Bornholm till Danmark. Mer information om krigen.

Karta över Sveriges gränser i slutet av 1600-talet

Sverige under stormaktstiden. Som vi ser av kartan ovan så låg inte enbart Finland inom Sveriges gränser utan även Ingermanland, Estland, Livland (Baltikum) samt provinserna i Nordtyskland. Gul färg markerar svenska områden. Östersjön var mer eller mindre ett svenskt innanhav.

Förklaringar

Fartygen

Kalmare Nyckel Kalmare Nyckel var ett svenskt tolvkanoners örlogsfartyg, en 35 meter lång pinass, byggd i Nederländerna. En pinass var ett tremastat, enkeldäckat råsegelfartyg från 1600-talets mitt och av holländskt ursprung. Pinassen användes både som handels- och som krigsfartyg och kännetecknades bl.a. av den höga brädgången. Pinassen skilde sig från fullriggade skepp egentligen endast genom att den var mindre. Fartyget byggdes i Holland runt 1625 och kom i svensk ägo 1628 då den köptes av borgarna i Kalmar för dess skydd. Namnet har hon efter staden Kalmar i Småland. Toltalt gjordes 4 expeditioner med Kalmare Nyckel till Nya Sverige, mer än något samtida fartyg. År 1997 sjösattes en modern replika av Kalmar Nyckel med hemmahamn i Wilmington, Delaware, USA. Måtten på denna replika är: Längd: 28,3 m, bredd: 7,62 m, djupgående: 4 m. Fågel Grip Det finns inte så mycket information om Fågel Grip. Hon byggdes i början på 1600-talet i Holland och var en fullriggad pinass med en längd på cirka 30 meter. Fartyget inköptes 1636/1637 av Skeppskompaniet som senare slogs ihop med Söderkompaniet.

Den svenska knuttimringstekniken

De traditionellt byggda svenska timmerhusen blev förebild för många invandrares bostad i Amerika. De svenska utvandrarna tog med sig denna byggteknik till Nordamerika. De första timmerstugorna i Amerika byggdes av svenska invandrare i svenskkolonin Nya Sverige vid Delawarefloden. Knuttimring blev mycket populär och anammandes av andra immigranter som lärt sig denna teknik av svenskarna. När nybyggarna som exempelvis skandinaver, skottar, irländare och tyskar m.fl. drog längre väster- och norrut spreds tekniken vidare i Amerika.

Kväkare

Kväkare: medlemmar av ett världsomfattande protestantiskt samfund med sin största utbredning i England och Nordamerika, grundat ca 1650 av George Fox. Kväkarna kallar sig själva Vännernas samfund (The Society of Friends). Benämningen kväkare (eng. quaker eg. 'person som skälver eller darrar') är ursprungligen ett öknamn med syftning på de skakningar som utmärkte samfundets anhängare under dess tidigaste, mer extatiska, skede. Grunden för deras tro är övertygelsen att varje människa har "något av Gud", ett vägledande "inre ljus", som ger henne ett absolut människovärde. I "andaktsmötet", en gudstjänst under tystnad, kan varje människa tala om hon får Andens ingivelse. Dop och nattvard liksom formulerade dogmer betraktas som överflödiga. I den ursprungliga kväkarrörelsen saknas även präster och pastorer; i en annan riktning av samfundet har man mera anpassat sig till allmänkristet samfundsliv. Sida 1 om Nya Sverige Överst på sidan
xxxxxxxx Hist xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Historia Hans Högman
Copyright © Hans Högman, granskat 2016-11-08

Sveriges kolonier - Nya

Sverige (2)

Kolonin Nya Sverige i

Nordamerika 1638 - 1655 (2)

Expeditionerna till Nya Sverige

Sammanlagt elva expeditioner sändes från Sverige till Nya Sverige mellan 1638 och 1655. Ytterligare en sändes ut efter att kolonin fallit i holländarnas händer innan budskapet om detta nått Sverige. Kolonisatörerna kom från hela det svenska riket. De första emigranterna var brottslingar som fått välja mellan ett straff i Sverige eller att bo minst fem år i Amerika. Senare kom även frivilliga emigranter främst från västra Sverige, Dalarna, Jämtland, Värmland och Ångermanland. En stor grupp bland kolonisatörerna var svedjefinnar. Andelen svenskar med av finsk härkomst utgjordes runt 1655 av cirka 22% men den andelen ökade senare. Sammanställning nedan är gjord utifrån Wikepedia. Vad som inte är med i Wikipedias samanställning är Kalmare Nyckels fjärde resa våren 1644 tillsammans med Fama.

Sverige och samtiden

Finland: Finland var en del av Sverige fram till 1809 då vi i ett krig förlorade Finland till Ryssland. Så de finnar som utvandrade till Nya Sverige var svenska medborgare även om de var en egen etnisk grupp.

Sveriges regenter vid tiden för Svenska

Västindiska kompaniet och Nya Sverige

Svenska grundarna av Nya

Sverige kompaniet

Greve Axel Gustafsson Oxenstierna af

Södermöre

Greve Axel Gustafsson Oxenstierna af Södermöre (1583 - 1654), medlem av riksrådet 1609 och svensk rikskansler från 1612 och Gustav II Adolfs närmaste man under en mycket lång tid. Efter kungens död i slaget vid Lützen 1632 blev han i praktiken landets regent, eftersom drottning Kristina då endast var sex år gammal och således fortfarande omyndig. Riksrådet var en församling av kungliga rådgivare (riksämbetsmän) och rikskanslern ledaren av riksrådet. Rikskanslern skötte bland annat de diplomatiska förhandlingarna med andra länder och var på så sätt en föregångare till dagens utrikesminister.

Friherre Gabriel Gustafsson Oxenstierna

Friherre Gabriel Gustafsson Oxenstierna (1587 - 1640) var bror till Axel Oxenstierna och utnämnd till riksråd och hovmarskalk 1617. År 1634 utsågs han till riksdrots och blev därigenom den främste i regeringen. Hovmarskalk var titeln på en högre ämbetsman och den funktionär vid Kungliga hovstaterna vars uppgift var att biträda Kungen i hovförvaltningen. Riksdrots var det högsta ämbetet näst efter kungen. När kungen var omyndig fungerade drotsen som kungens ställföreträdare och utövade kungens dömande och verkställande befogenheter. Drotsen var även högste chef för rättsväsendet. Under 1600- talet var ämbetet det högsta i rang av de fem höga riksämbetsmännen.

Gabriel Bengtsson Oxenstierna

Gabriel Bengtsson Oxenstierna (1586 - 1656) var kusin till de båda bröderna Axel och Gabriel Oxenstierna ovan. År 1617 invaldes han i riksrådet och utnämndes till överste tygmästare. År 1621 fick han, liksom sina kusiner, en post i den under kungens frånvaro utnämnda regeringen. Oxenstierna utnämndes 1627 till hovrättsråd och lagman. År 1631 utnämns han som guvernör till Finland. År 1634 ingår han i drottning Kristinas förmyndaregering som rikskattemästare. År 1652 utnämndes han till riksamiral.

Clas Larsson Flemming

Clas Larsson Flemming (1592 - 1644) amiral 1620, riksråd, 1634 överståthållare över Stockholm och en av svenska flottans bästa organisatör genom tiderna. Överståthållaren i Stockholm motsvarade landshövdingarna i övriga Sverige.

Peter Spiring

Peter Spiring (1595 – 1652) holländsk finansman och diplomat i svensk tjänst samt finansråd under Oxenstierna. Spiring blev adlad i Sverige 1636 under namnet Silfvercrona. Som Nya Sverigekompaniets representant skötte Spiring alla kontakter med holländarna.

Svenska krig under denna tid

Som vi ser nedan var Sverige fullt upptagen i krig under hela epoken med Nya Sverige. Detta var en tid då Sverige kraftigt expanderade i Europa och att under dessa förhållanden även grunda en koloni i Nordamerika var en bedrift. Krigen kostade stora summor och många soldater behövdes i krigen. Därför fanns inte någon möjlighet att avsätta några stora militära resurser i Nordamerika. Sveriges befolkning var liten och alla unga män behövdes för de många krigen.

1600-1629

Krig med Polen, "Andra polska kriget". Sverige erövrar de baltiska provinserna (Livland) samt Preussiska hamnar.

1630-1648

"Det 30-åriga kriget" i Tyskland. Vid freden i Westfalen erhåller Sverige hela Vorpommern, delar av Hinterpommern, Wismar, Bremen, Verden samt länen Wildeshausen och Thedinghausen. Det svenska deltagandet i kriget var mellan åren 1630 - 1648 medan kriget pågick från 1618 till 1648.

1643-1645

Krig med Danmark, "Torstenssonkriget". Mitt under det 30-åriga kriget gör den svenska armén ett överraskande anfall mot Danmark. Anfallet kom söderifrån. Fred i Brömsebro den 13 augusti 1645. I freden erhåller Sverige stora landområden, bl.a Halland i pant på 30 år, Jämtland, Härjedalen, Gotland samt ön Ösel i Baltikum. Vidare får Sverige total tullfrihet i Öresund.

1654

Krig med Bremen, "Första Bremiska kriget". Fred i Stade den 28 november 1654. I fredsfördraget förpliktar sig Bremen att solidariskt följa svensk utrikespolitik. Sverige lovar att skydda staden och främja dess handel.

1655

Krig med Holland (Nederländerna) i Nya Sverige, Nordamerika

1655-1660

Krig med Polen, Tysk-romerska riket och Brandenburg,  "Karl X Gustavs polska krig  - freden i Oliva 1660". Ett av målen med kriget var att utvidga det svenska riket på Polens bekostnad. Fred i Oliva den 23 april 1660. Livland blir nu formellt svenskt område.

1656-1661

Krig med Ryssland, "Karl X Gustavs ryska krig". Mitt under Sveriges krig i Polen förklarar Ryssland Sverige krig. Den 20 december 1658 ingår Ryssland och Sverige ett stillestånd i byn Valiesar söder om Narva.

1657-1658

Krig med Danmark, "Karl X Gustavs första danska krig". Den 20 juni 1657 fick Karl X Gustav information om att Danmark förklarat Sverige krig. Kungen befann sig då med den svenska armén i Polen i det sk. Karl X Gustavs polska krig. Vid denna tidpunkt befann sig Sverige även i krig med Ryssland. Danmark anfalls söderifrån. Freden slöts i Roskilde den 26 februari 1658. I fredsavtalet erhåller Sverige Skåne, Blekinge, Halland, Bohuslän, ön Bornholm samt Trondheims län. Halland hade Sverige redan fått i pant på 30 år i freden i Brömsebro år 1645. Nu blev Halland svenskt för evig tid.

1658-1660

Krig med Danmark, "Karl X Gustavs andra danska krig". Fredsföredraget undertecknas i Köpenhamn den 27 maj 1660. Sverige avträder Trondheims län och Bornholm till Danmark. Mer information om krigen.

Karta över Sveriges gränser i

slutet av 1600-talet

Sverige under stormaktstiden. Som vi ser av kartan ovan så låg inte enbart Finland inom Sveriges gränser utan även Ingermanland, Estland, Livland (Baltikum) samt provinserna i Nordtyskland. Gul färg markerar svenska områden. Östersjön var mer eller mindre ett svenskt innanhav.

Förklaringar

Fartygen

Kalmare Nyckel Kalmare Nyckel var ett svenskt tolvkanoners örlogsfartyg, en 35 meter lång pinass, byggd i Nederländerna. En pinass var ett tremastat, enkeldäckat råsegelfartyg från 1600-talets mitt och av holländskt ursprung. Pinassen användes både som handels- och som krigsfartyg och kännetecknades bl.a. av den höga brädgången. Pinassen skilde sig från fullriggade skepp egentligen endast genom att den var mindre. Fartyget byggdes i Holland runt 1625 och kom i svensk ägo 1628 då den köptes av borgarna i Kalmar för dess skydd. Namnet har hon efter staden Kalmar i Småland. Toltalt gjordes 4 expeditioner med Kalmare Nyckel till Nya Sverige, mer än något samtida fartyg. År 1997 sjösattes en modern replika av Kalmar Nyckel med hemmahamn i Wilmington, Delaware, USA. Måtten på denna replika är: Längd: 28,3 m, bredd: 7,62 m, djupgående: 4 m. Fågel Grip Det finns inte så mycket information om Fågel Grip. Hon byggdes i början på 1600-talet i Holland och var en fullriggad pinass med en längd på cirka 30 meter. Fartyget inköptes 1636/1637 av Skeppskompaniet som senare slogs ihop med Söderkompaniet.

Den svenska knuttimringstekniken

De traditionellt byggda svenska timmerhusen blev förebild för många invandrares bostad i Amerika. De svenska utvandrarna tog med sig denna byggteknik till Nordamerika. De första timmerstugorna i Amerika byggdes av svenska invandrare i svenskkolonin Nya Sverige vid Delawarefloden. Knuttimring blev mycket populär och anammandes av andra immigranter som lärt sig denna teknik av svenskarna. När nybyggarna som exempelvis skandinaver, skottar, irländare och tyskar m.fl. drog längre väster- och norrut spreds tekniken vidare i Amerika.

Kväkare

Kväkare: medlemmar av ett världsomfattande protestantiskt samfund med sin största utbredning i England och Nordamerika, grundat ca 1650 av George Fox. Kväkarna kallar sig själva Vännernas samfund (The Society of Friends). Benämningen kväkare (eng. quaker eg. 'person som skälver eller darrar') är ursprungligen ett öknamn med syftning på de skakningar som utmärkte samfundets anhängare under dess tidigaste, mer extatiska, skede. Grunden för deras tro är övertygelsen att varje människa har "något av Gud", ett vägledande "inre ljus", som ger henne ett absolut människovärde. I "andaktsmötet", en gudstjänst under tystnad, kan varje människa tala om hon får Andens ingivelse. Dop och nattvard liksom formulerade dogmer betraktas som överflödiga. I den ursprungliga kväkarrörelsen saknas även präster och pastorer; i en annan riktning av samfundet har man mera anpassat sig till allmänkristet samfundsliv. Sida 1 om Nya Sverige Överst på sidan