Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-10-04

Länkar till militärhistoriska sidor och register

På denna sida finns ett antal länkar till sidor med regementshistoria över regementen i Sverige och Finland som fanns under indelningsverkets dagar. Sidan innehåller även länkar till hemsidor med förteckningar över knektar/ryttare/båtsmän per kompani eller per socken i dessa regementen.

Centrala soldatregistret

Det största rikstäckande soldatregistret i Sverige är Centrala soldatregistret. Ansvarig för registret är Claus Lippold (son till grundaren Björn Lippold). Registret omfattar de soldater, kavallerister och båtsmän som tjänstgjorde i indelningsverket mellan 1682 - 1901 och är i stort sett komplett och omfattar idag (2017) drygt 507.000 namn. Centrala Soldatregistrets databas Databasen är sökbar, Söksidan. Info om vad som ingår i databasen. Det aktnummer som alla soldater har i Centrala Soldatregistret berättar lite om soldaten: Exempelvis så berättar aktnummer SR-04-0450-1792 följande: SR = Södermanlands regemente 04 = 4:e kompaniet = Oppunda kompani 0450 = rotens nummer i regementet 1792 = soldatens antagningsår

Infanteriet

Bohusläns regemente

Bohusläns försvarsmuseum / Bohusläns soldatregister: Magnus Lindskog: http://www.bohuslans-forsvarsmuseum.se/ Kommentar: Sidan innehåller historik om Bohusläns regemente. Vidare presenteras de forskningsprojekt som bedrivs vid museet, bl.a. soldaterna, båtsmännen och torpen i Bohuslän under indelningsverket 1692 - 1901. Vid museet finns Bohusläns soldatregister med dragoner, soldater och båtsmän, som varit anställda i Bohuslän under indelningsverket.

Dalregementet

Torbjörn Näs: http://www.genealogi.se/dalarna/1714gmr.htm (Bruten länk) Kommentar: Sidan innehåller en generalmönstringsrulla från 1714 för Mora kompani, Dalregementet. Torbjörn Näs: http://www.genealogi.se/dalarna/gifting.htm (Bruten länk) Kommentar: Sidan innehåller korpral Jonas Gifting anor. Jonas Gifting var korpral i Orsa kompani, Dalregementet. Det var korpral Gifting som myntade uttrycket: "Kapten! Orsa kompani lovar ingenting bestämt!" Sidan är en del av Dalarötter. Dalregementets soldatregister: http://www.dalregementetsmuseer.se/06_Samarbete/soldatregistret/soldatregistret.htm Verksamheten samordnas av Centrala soldatregistret vid Garnisonsmuseet i Skövde i samarbete med Krigsarkivet. Mora kompani: Mari-Louise Grudin: http://grudin.se/ Kommentar: En sida till stöd för de som forskar på Mora kompani, Dalregementet.

Hamiltonska infanteriregementet

Anders Berg: http://scangen.se/hamilton1753.htm Kommentar: Sidan innehåller en generalmönstringsrulla för Hamiltonska infanteriregementet från 1753, namnlistor över officerskårerna vid svenska sk männingsregementen till häst och ståndsdragoner under stora nordiska kriget samt namnlistor över officerskårerna vid svenska s k männingsregementen till fot under stora nordiska kriget.

Hälsinge regemente

Soldatregistret Gävleborg: http://sob-bollnas.se/wordpress/soldater/ (Forskarföreningen Släkt & Bygd, Bollnäs) Karta över kompaniområden: http://sob-bollnas.se/soldater.html Kommentar: Soldatregistrets sida innehåller inte någon sökbar databas men föreningen forskar fram soldatuppgifter för 50:-/tim. Roland Palmquist: Ovansjö kompani Kommentar: Visar förteckning över manskap - 1 300 man - i Ovansjö kompani under åren 1774-1901. A: rotenummerordning, B: namnordning patronymikon, C: soldatnamnordning

Kronobergs regemente

Rolf Carlsson: http://www.ljungbykompani.se/ Kommentar: Sidan innehåller samtliga soldater i Ljungby kompani samt större delen av befälet och utgör idag ca 2400 individer samt deras familjer. Sidan innehåller även en kort historik om regementet.

Skaraborgs regemente

Garnisonsmuseet: http://www.garnisonsmuseet.se/ Kommentar: Museet beskriver den militära verksamheten i Skövde och Skaraborg och hur den på olika sätt påverkat staden och bygden.Här finns bl.a. historien om Skaraborgs- och Västgöta regemente. Habo Släktforskarförening: http://www.hsfhabo.se/ (Välj sen länken "läsvärt") Kommentar: Sidan innehåller historik om de regementen som sattes upp i Skaraborgs län: Skaraborgs regemente, Västgöts-dals regemente och Västgöta kavalleriregemente. Vidare finns soldaterna i Vartofta härad, Habo- och Gustav Adolf socknar (båda Skaraborgs län, R) nedtecknade, detta avser Vartofta kompani i Skaraborgs regemente och Vartofta kompani i Västgöta kavalleriregemente. Materialet är ursprungligen sammanställt av Rolf Alnefelt i boken "Den indelta armén i Vartofta härad". Materialet laddas ned som en fil, tyvärr enbart som en Works-fil och inte i Word.

Skånska regementen

Magnus Lindskog: http://www.osterlen.com/slaktforskning/krigsmakt.htm, Österlens släkt- och forskarförening Kommentar: Sidan innehåller historik om de regementen som har satts upp i Skåne. Allmänt om de skånska regementena, både infanteri, kavalleri och båtsmanskompaniet. Skånes knektregister Skånes Genealogiska Förbund: http://www.sgfm.se/projekt/skanes-knektregister/ Kommentar: Registret omfattar huvudsakligen knektar från de fyra indelta skånska regementena: Skånska Dragonerna, Skånska Husarerna samt Norra och Södra Skånska (Infanteri-) regementena. I registret finns även några av Skånes värvade regementen samt Wendes artilleriregemente. För en komplett förteckning se deras hemsida. Knektarna kan inte sökas online. Skånes knektregister finns även att köpa som CD-skiva ”Indelta skånska dragoner, husarer och infanterister”. CD-skivan säljs på Landsarkivet i Lund eller från Skånes Genealogiska Förbund (SGF). Se vidare instruktioner på SGFs hemsida http://www.sgfm.se/

Smålands soldatregister

Eksjö Museum, Eksjö: Kontaktperson: Elisabeth Leek lee@eksjo.se Kommentar: I registret ingår Jönköpings och Kalmar läns indelta fotfolksregementen och indelta båtsmän på Öland. För större utredningar, ex samtliga soldater i en rote, tar soldatregistret en avgift på 100 kr.

Södra Skånska Infanteriregementet

Österlens släktforskar Släkt- och Folklivsforskarförening: http://www.sgfm.se/projekt/skanes-knektregister/ Kommentar: registret omfattar österlenssoldaterna vid Södra skånska infanteriregementet

Södermanlands regemente

Soldatregister Södermanland: https://soldatregister.p10.se/ Kommentar: Databasen omfattar Evert Wahlbergs forskning på soldater och soldattorp vid Södermanlands regemente. Datoriseringen av Evert Wahlbergs forskning har skett under ledning av kapten Per-Olof Rosén. Drygt hälften av Södermanlands socknar är inskannad och tillgängligt (mars 2003). Resten av databasen kommer att uppdateras efter hand. Sökning i databasen kan ske antingen på knekt eller soldattorp. Hans Högman: http://www.hhogman.se/sodermanlands-regemente.htm Kommentar: Allmänt om regementets historia, fälttåg, kommenderingar etc. Vidare regementets kompanier och uniformer. På min hustrus sida har vi ett antal knektar i Södermanlands regemente. De har funnits i socknarna Björkvik, Dunker och Länna. Malma hed En sida om Södermanlands regementes övningshed Malma hed i Malmöping. Sidan handlar om hedens historia och om hur livet på heden gestaltade sig för de indelta soldaterna samt beväringarna. Hans Högman: http://www.hhogman.se/malma-hed-soderml-reg.htm

Upplands regemente

Soldatregisteret i Uppland: http://www.runslingan.se/node/30 eller runslingan@live.se. Föreningen Släktforskare i Uppland. Militära förband som finns med i registret: regementen: Upplands Regemente, Roslagens Båtsmän och Lif-Regementets Dragon- Corps.

Västerbottens regemente

Kenneth Mossberg: https://www.genealogi.se/faktabanken/litteratur-soek/4435-v%C3%A4sterbottens-regemente-1667-1762- p%C3%A5-cd Kommentar: Cirka 95% av Västerbottens regementes befäl och soldater under tidsperioden 1667-1762. Perioden 1728-1762 finns med genealogiska anteckningar för Umeå-, Bygdeå- och Lövångers kompanier.

Västgötadals regemente

Peter Hjortstam: http://www.aksf.se/kulling/ Kommentar: Sidan handlar framförallt om de knektar som tjänstgjort vid Kullings kompani och om vilka kommenderingar/krig som regementet deltagit i mellan 1685 och 1901. Ulf Dolling.: http://www.abc.se/~m225/litteratur/littdal/indeltajarbo.html Kommentar: Sidan handlar om de knektar som tjänstgjort vid Järbo kompani (Dalsland) Habo Släktforskarförening: http://www.hsfhabo.se/ Kommentar: Sidan innehåller historik om de regementen som sattes upp i Skaraborgs län: Skaraborgs regemente, Västgöts-dals regemente och Västgöta kavalleriregemente. Vidare finns soldaterna i Vartofta härad, Habo- och Gustav Adolf socknar (båda Skaraborgs län, R) nedtecknade, detta avser Vartofta kompani i Skaraborgs regemente och Vartofta kompani i Västgöta kavalleriregemente. Materialet är ursprungligen sammanställt av Rolf Alnefelt i boken "Den indelta armén i Vartofta härad".

Älvsborgs regemente

Bengt Hörnberg: http://w1.332.telia.com/~u33204852/regtradi15 Föreningen Älvsborgs regementes traditioner. Sidan verkar ha upphört!! Kommentar: Föreningen har en databas med uppgifter om den personal som tjänstgjort vid regementet under de gångna 374- åren. De håller även på att ta fram ett multimediapaket om regementet.

Östgöta infanteriregemente

Rolf Ström: http://hem2.passagen.se/mrwalker/military.htm (Bruten länk) Kommentar: Sidan beskriver indelningsverket på engelska, visar en förteckning över svenska regementen under indelningsverket, en förteckning på de rotar ock knektar som fanns vid Första Livgrenadjär Regementet (fd Östgöta regemente) 1806. Sidan innehåller även en berättelse om knekten Sven Planck Wallpol levnadsöde (1777 till 1873). Se även http://www.rolfstrom.com/ (bok on Sven Planck Wallpol) Anders Brogren: http://www.brogren.nu/Jonasbrogrenslevnad.htm Kommentar: Sidan beskriver officeren Jonas Berggrens vid Kongl. Lifgrenadier regementets levnadshändelser. Garnisonsmuseets soldatregister: http://www.soldatmuseum.se/ Kommentar: Soldatregistret innehåller c:a 11 000 poster och består av östgötaknektar födda 1600-1899.

Österbottens infanteriregemente

Magnus Wiik: http://personal.inet.fi/private/karl-olof.reinlund/soldater1.pdf Kommentar: Sidan visar en förteckning över de indelta soldater som tjänstgjort vid Närpes kompani, Österbottens regemente, Finland. M. Lindholm: http://www.malax.org/westside/indelta/frame.htm Indelta soldater i Malax socken 1734 - 1810, Närpes kompani, Österbottens regemente. Kommentar: Namnregister rotarna 90 - 114 Överst på sidan

Länkar till militärhistoriska sidor

Kavalleriet

Bohusläns dragonregemente

Se vidare under infanteriet.

Kronprinsens Husarregemente

http://www.husartroppen.nu/, Kronprinsens Husarregementes Minnestropps hemsida Kommentar: Sidan innehåller bla. historik om regementet annars handlar den om minnestroppen.

Livregementets Husarer

Mats Karlsson, http://www.matskarlsson.info/slakt/fknekt.html Kommentar: Sidan innehåller uppgifter om de soldater i Fellingsbro socken som tjänstgjort vid regementet. Sidan innehåller även en kort historik om regementet.

Skånska kavalleriregementen

Magnus Lindskog: http://www.osterlen.com/slaktforskning/krigsmakt.htm, Österlens släkt- och forskarförening Kommentar: Sidan innehåller historik om de regementen som har satts upp i Skåne. Allmänt om de skånska regementena, både infanteri, kavalleri och båtsmanskompaniet. Niklas Hertzman: http://w1.401.telia.com/~u40107259/ Kommentar: en sammanställning av alla trumpetare i Skåne från 1600- till 1800-tal. Vidare en hel kompletterande uppgifter som Trumpetens utveckling och tillverkning, historik, klädsel och utrustning mm.

Västgöta kavalleriregemente

Garnisonsmuseet: http://www.garnisonsmuseet.se/ Kommentar: Museet beskriver den militära verksamheten i Skövde och Skaraborg och hur den på olika sätt påverkat staden och bygden.Här finns bl.a. historien om Skaraborgs- och Västgöta regemente. Habo Släktforskarförening: http://www.hsfhabo.se/ Kommentar: Sidan innehåller historik om de regementen som sattes upp i Skaraborgs län: Skaraborgs regemente, Västgöts-dals regemente och Västgöta kavalleriregemente. Vidare finns soldaterna i Vartofta härad, Habo- och Gustav Adolf socknar (båda Skaraborgs län, R) nedtecknade, detta avser Vartofta kompani i Skaraborgs regemente och Vartofta kompani i Västgöta kavalleriregemente. Materialet är ursprungligen sammanställt av Rolf Alnefelt i boken "Den indelta armén i Vartofta härad".

Östgöta kavalleriregemente

Rolf Ström: http://hem2.passagen.se/mrwalker/military.htm (Bruten länk) Kommentar: Sidan beskriver indelningsverket på engelska, visar en förteckning över svenska regementen under indelningsverket, en förteckning på de rotar ock knektar som fanns vid Östgöta regemente (Första Livgrenadjär Regementet) 1806. Sidan innehåller även en berättelse om knekten Sven Planck Wallpol levnadsöde (1777 till 1873). Garnisonsmuseets soldatregister: http://www.soldatmuseum.se/ Kommentar: Soldatregistret innehåller c:a 11 000 poster och består av östgötaknektar och ryttare födda 1600-1899.

Flottan

Båtsmän i Blekinge och Södra Möre

Båtsmän i Blekinge och Södra Möre: Hemsida, Båtsmän i Blekinge och Södra Möre: http://diginpast.se/bmregister/index.html Båtsmän i Blekinge och Södra Möre har lagt ut ett antal socknars båtsmän i en nätutgåva av deras båtsmansregister. Vilka socknar som är färdiga framgår av hemsidan. Se även Ostkanten, http://diginpast.se/ostkanten/index.html Blekinge Båtsmansregister Blekinge båtsmansregister har återuppstått och finns nu på adressen: http://www.blekingesf.se/vara-register/Batsmansregistret Kommentar: Möjlighet finns att söka i registret online. Båtsmansrulla, Blekinge Båtsmansrullor från 1685 avseende blekinges båtsmanskompanier presenterade av Diginpast i samarbete med Blekinge museum. Innehåll: Blekinge båtsmanskompanier, jordebok och generalmantalsrulla 1685. Hemsida: http://www.blekingemuseum.se/pages/259 Kommentar: Dokumentsidorna visas som högupplösta bilder om 400 kb vardera.

Gottländska båtsmän

Kjell Olsson: Soldatregister Gotland: http://www.tjelvar.se/batsman/bt-reg.htm Kommentar: Allmänt om det gotländska båtsmanshållet och de gotländska båtsmanstorpen. En förteckning över gotländska kompanichefer finns också.

Norrlands båtsmanskompanier

Ångermanlands och Medelpads båtsmän (Västernorrland) Olof Strömberg: http://www.gstromberg.nu/ Det går att söka efter båtsmännen via en databas på sidan. Kommentar: Olof Strömbergs hemsida har en databas över alla Ångermanlands och Medelpads båtsmän. Även lite text om båtsmanshållet, bl.a. båtsmanstorp, uniformer och kontrakt. Hans Högman: http://www.hhogman.se/batsmanskomp_Y-lan.htm Kommentar: Allmän historia samt djupare inriktning på det kompani som Medelpad tillhörde. Kompaniets alla rotar samt de båtsmansnamns som använts. Alla båtsmän i Medelpad vid mitten av 1800-talet. Båtsmansrulla.

Roslags båtsmanskompanier

Roland Palmquist: Båtsmän i Roslags båtsmankompanier Kommentar: Visar en förteckning över båtsmän i Länna socken, Norrtälje under åren 1700-1900.

Skånska båtsmanskompaniet

Magnus Lindskog: http://www.osterlen.com/slaktforskning/krigsmakt.htm, Österlens släkt- och forskarförening Kommentar: Sidan innehåller historik om de regementen som har satts upp i Skåne. Allmänt om de skånska regementena, både infanteri, kavalleri och båtsmanskompaniet.

Båtsmanshållet i Skåne 1704 - 1721

Bertil Koch: Båtsmanshållet i Skåne Kommentar: Sidan handlar om den s k enrolleringen som infördes 1704 och omfattade hela svenska västkusten från Helsingborg till Strömstad. De enrollerade indelades i 5 kompanier med Skånska kompaniet som det 5.e. Bertil redovisar den rapportering som gjordes till amiralitetskollegiet i Karlskrona av skånska enrolleringskompaniets två första chefer. Rapporteringen handlar om tillståndet i kompaniet vid möten och vid båtsmännens uppfordringar till tjänst vid flottan.

Södra Gästriklands båtsmansrullor

Anders Stehn: http://home.swipnet.se/~w-93721/kontrakt.htm eller http://home.swipnet.se/~w-93721/ Sidorna verkar inte längre finnas men finns rekonstruerade på http://web.archive.org/web/20050310000249/http://home.swipnet.se/~w-93721/ Kommentar: Första sidan innehåller båtsmanskontrakt för Valbo sockens rotar åren 1829-1868. Den andra innehåller en sammanställning över båtsmännen i Valbo sn.

Södra Hallands båtsmanskompani

Hallands Genealogiska Förening: http://hallandsslaktforskare.se/ Kommentar: Allmänt om båtsmanshållet och Södra Hallands båtsmanskompani. Förteckning över rotarna och de båtsmansnamn som använts per rote.

Ålands båtsmän

Göran Blomqvist: http://home.swipnet.se/gblomqvist/bat/batindex.htm Kommentar: Sidan har en förteckning på båtsmännen i Sunds socken på Åland under perioden 1729 - 1809. Per rote redovisas de båtsmän som tjänstgjort där.

Östgöta båtsmanskompani

Mats Brusman: http://www.nogg.se/startPage.asp?idHomepage=80629 (briten länk) Kommentar: Alla båtsmän i rote 176 samt alla båtsmän i Östergötland under 1800-talet. Allmänt om båtsmän i Östergötland. Garnisonsmuseets soldatregister: http://www.soldatmuseum.se/ Kommentar: Soldatregistret innehåller c:a 11 000 poster och består av östgötaknektar och båtsmän födda 1600-1899.

Allmänt örlogsflottan

Claes Bernes: http://medlem.spray.se/cbernes/ (Bruten länk) Kommentar: Mycket om örlogsflottan, personalkategorier, reglementen till sjöss, levnadsteckningar av både officerare och manskap, sjöofficerssläkter, Karlskrona örlogsbas, mm.

Artilleriet

Hans Högman: http://www.hhogman.se/artilleriet.htm Kommentar: En sida om det svenska artilleriets historia. Bemanning, artilleripjäser, ammunition, organisation etc. Vidare historik över de svenska artilleriregementena.

Indelningsverket

Allmänt om indelningsverket i Sverige

Hans Högman: http://www.hhogman.se/indelningsverket.htm

Allmänt om båtsmanshållet i Sverige

Hans Högman: http://www.hhogman.se/batsmanshallet.htm Hans Högman: http://www.hhogman.se/orlogsflottan.htm

Berömda svenska slag

Hans Högman: http://www.hhogman.se/svenska-slag.htm

Alla regementen

Förteckning inklusive historik och kompaninamn över samtliga svenska regementen under indelningsverkets dagar. Statistiskt sammandrag med fördelning av regementen/kompanier per län för alla truppslag. Hans Högman: http://www.hhogman.se/regementen_start.htm

Översikt över svenska regementen, län för län

Hans Högman: http://www.hhogman.se/regementen_oversikt_inf.htm

Övriga register

Svenska frivilliga i dansk-tyska kriget 1848 - 1850

Hans Högman: http://www.hhogman.se/dk_krig_1848a.htm Sidan ger en beskrivning av kriget samt namnen på de deltagande svenskarna.

Svenska, norska och finska frivilliga i dansk-tyska kriget 1864

Hans Högman: http://www.hhogman.se/dk_krig_1864a.htm Sidan ger en beskrivning av kriget samt namnen på de deltagande svenskarna.

Svenska soldater i rysk fångenskap under det Stora Nordiska Kriget

Sökbar databas över de soldater som kom hem efter freden i Nystad år 1721. Databasen omfattar de skånska regementena samt de soldater som var födda i Skåne, Halland eller Blekinge och tjänat vid andra regementen. Magnus Lindskog. http://www.sgfm.se/

Transport av manskap från svenska regementen till Finland 1721

Register till det kartotek som Tore Blomqvist upprättat över det manskap som transporterades till Finland hösten 1721 från fyra upplösta rikssvenska regementen. http://www.genealogia.fi/hakem/regem/regem0r.htm

Finska flyktingar i Sverige under Stora ofreden 1700 - 1721

http://www.genealogia.fi/hakem/flykting/flykting1.htm

Dansk militärhistorisk site

startsidan: http://milhist.dk/ Länksamling: http://milhist.dk/links/

Länkar - Militaria

Allmänt

Hans högman - Militaria Bengt Nilssons hemsida med bla sjöhistoria Claes Bernes hemsida: http://medlem.spray.se/cbernes/   (Bruten länk) Örlogsflottan, dess personal, levnadsteckningar, reglementet etc.  Per Åkessons hemsida, Ledung och lotsar Göran Frilunds sida med bl.a. information om det finska kriget 1808 - 1809  Rolf Ströms hemsida, http://hem2.passagen.se/mrwalker/military.htm  (Bruten länk)     Östergötland och norra Småland, bla knekten Sven Wallpols livsöde (deltog i krigen i början av 1800-talet). Jonas Brogrens levnadsöde, deltog i Sveriges krig i början på 1800-talet, av Anders Brogren Svartkrutets historia, http://hem.passagen.se/hassef/historia.htm  Hans-Olov Forsman  (Bruten länk) Riksförbundet Sveriges Militärkulturhistoriska Föreningar   Armémuseeums vapenutställning, bilder på olika vapen   Svensk flyghistorisk förening    Armén i Skåne, Halland och Blekinge genom tiderna.    Statens fastighetsverk, med information om gamla militära byggnader  Arméns flottas officerare under sengustaviansk tid, Esbjörn Larsson  Rysshärjningarna 1719, Stig Sandelin Svenska militärpolisens historia, Per Iko Militär rättskipning Slaget vid Sävar, Sveriges sista slagfält, Populär Historia Finska artillerister i Sverige efter 1809, Harri Blomberg Tyska militära plan som nödlandat i Sverige under andra värlskriget  Karolinen Frisenheims öden och äventyr  Kristers militariasida, Krister Lihdén.  Försvarets Historiska Telesamlingar (FHT)    Oravais Historiska Förening, Finland  Sveaborg, Finland   Dansk militärhistoria    britishbattles.homestead.com   US Army Center of Military History   Bunker.nu Gotlands militärhistoria Sjökapten Jan af Silléns dagbok från 1790 ombord på stabsfartyget Amphion under ryska kriget     Acedia Press, Lars-Eric Höglund, författare. Säljer sina böcker om uniformer och fanor. SMB, Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek, specialiserad på svensk militärhistorisk litteratur. Militärhistoriska kurser vid Mittuniversitetet Militär ordlista, äldre begrepp

Uniformer, märken mm

Svenska arméns uniformer, 1600-tal till nutid, text och bilder. Hans Högman. Försvarsmaktens medaljer Militära huvudbonader, bilder, perhakan: http://www.algonet.se/~perhakan/militaria/index.htm . Sidan finns inte längre! Svenska beredskapsmärken 1939 - 1945, Staffan Rosenqvist Svenska arméns mössmärken, fotografier, Markus Holst. Gradovaler Militära huvudbonader, Markus Holst: https://markusholst.com/historia/militara-huvudbonader-anvanda-sverige

Vapen

Svenska militära blankvapen, Hans Högman Äldre svenska militära eldhandvapen, Hans Högman Bajonetter, Per Holmbäcks sida om bajonetter      Svenska blankvapen, Thomas Gustafsson

Svenska örlogsfartyg

Svenska örlogsfartyg, lista, Wikipedia. Svenska seglande örlogsfartyg, lista, Wikipedia. Svenska rodda örlogsfartyg, lista, Wikipedia. Svenska örlogsfartyg, http://www.fatburen.org/jan-erik.karlsson/ftgidx.htm. Information om svenska örlogsfartyg (Jan-Erik Karlsson) - Bruten länk! Arkivlänk: https://web.archive.org/web/20081209103734/http://www.fatburen.org/jan-erik.karlsson/ftgidx.htm

Militärhistoriska föreningar:

Smålands Karoliner   Oravais Historiska Förening, Österbottens regemente, Finland  WestGöita Gustavianer, Göteborgs garnison under Gustav III:s regeringstid 1772-1792   Nyköpingsfänikan, 1500-tal Nerike Wermlands Caroliner, 1700 - 1721 Wermlands fältjägare m/1806  Smålands Husarer Kronprinsens Husarregemente och dess Minnestropp Bohus Elfsborghs Caroliner Fransk Napoleonförening Riksförbundet Sveriges Militärkulturhistoriska Föreningar med länklista till olika föreningar   

Arkiv

Svenska Krigsarkivet, Stockholm Riksarkivet Riksarkivet, Finland Danska statens arkiv Norska riksarkivet

Militära museer

Arsenalen, Sveriges Försvarsfordonsmuseum, Strängnäs   Artillerimuseet, Kristianstad   Beredskapsmuseet   Armémuseum   Marinmuseum   Sjöhistoriska Museet Livrustkammaren Garnisonsmuseet i Skövde  Vapentekniska museet, Eskilstuna  Flygvapenmuseum, Linköping   Teleseum, Försvarstelemuseum, Uppsala   Risörs museum, Norge - marin inriktning, kanonjollar  Marinemuseet, Norge  Orlogsmuseet, Danmark   Femörefortet, bilder från det kalla krigets försvar Ystads militärhistoriska museeum

Föreningar

Karolinska förbundet, forskning och kunskapsspridning om den karolinska epoken 1654 - 1718. 

Svenska Försvarsmaktens sidor

Försvarsmakten: http://www.forsvarsmakten.se/sv/  Försvarsmaktens sajt på engelska: http://www.forsvarsmakten.se/en/ Förband: http://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/verksamhetsomraden/  Svenska gradbeteckningar, officerare: http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/militara-grader/officerare/  Svenska gradbeteckningar, specialistofficerare: http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/militara- grader/specialistofficerare/ Svenska gradbeteckningar, övriga: http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/militara-grader/gruppbefal-soldater- och-sjoman/ Försvarsmakten, dagens uniformer: http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/materiel-och-teknik/uniformer/     Försvarsmakten, vapen: http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/materiel-och-teknik/vapen/ Rekryteringsmyndigheten: http://www.rekryteringsmyndigheten.se/    Fakta om värnplikten: http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/varnplikt/ Försvarshögskolan: https://www.fhs.se/     Försvarsutbildarna (FBU): http://www.forsvarsutbildarna.se/     Frivilligutbildning: http://www.frivilligutbildning.se/ Historisk tillbakablick på efterkrigstides försvar i Sverige: http://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/var-historia/ Överst på sidan
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2017-10-04

Länkar till militärhistoriska sidor

och register

På denna sida finns ett antal länkar till sidor med regementshistoria över regementen i Sverige och Finland som fanns under indelningsverkets dagar. Sidan innehåller även länkar till hemsidor med förteckningar över knektar/ryttare/båtsmän per kompani eller per socken i dessa regementen.

Centrala soldatregistret

Det största rikstäckande soldatregistret i Sverige är Centrala soldatregistret. Ansvarig för registret är Claus Lippold (son till grundaren Björn Lippold). Registret omfattar de soldater, kavallerister och båtsmän som tjänstgjorde i indelningsverket mellan 1682 - 1901 och är i stort sett komplett och omfattar idag (2017) drygt 507.000 namn. Centrala Soldatregistrets databas Databasen är sökbar, Söksidan. Info om vad som ingår i databasen. Det aktnummer som alla soldater har i Centrala Soldatregistret berättar lite om soldaten: Exempelvis så berättar aktnummer SR-04-0450- 1792 följande: SR = Södermanlands regemente 04 = 4:e kompaniet = Oppunda kompani 0450 = rotens nummer i regementet 1792 = soldatens antagningsår

Infanteriet

Bohusläns regemente

Bohusläns försvarsmuseum / Bohusläns soldatregister: Magnus Lindskog: http://www.bohuslans- forsvarsmuseum.se/ Kommentar: Sidan innehåller historik om Bohusläns regemente. Vidare presenteras de forskningsprojekt som bedrivs vid museet, bl.a. soldaterna, båtsmännen och torpen i Bohuslän under indelningsverket 1692 - 1901. Vid museet finns Bohusläns soldatregister med dragoner, soldater och båtsmän, som varit anställda i Bohuslän under indelningsverket.

Dalregementet

Torbjörn Näs: http://www.genealogi.se/dalarna/1714gmr.htm (Bruten länk) Kommentar: Sidan innehåller en generalmönstringsrulla från 1714 för Mora kompani, Dalregementet. Torbjörn Näs: http://www.genealogi.se/dalarna/gifting.htm (Bruten länk) Kommentar: Sidan innehåller korpral Jonas Gifting anor. Jonas Gifting var korpral i Orsa kompani, Dalregementet. Det var korpral Gifting som myntade uttrycket: "Kapten! Orsa kompani lovar ingenting bestämt!" Sidan är en del av Dalarötter. Dalregementets soldatregister: http://www.dalregementetsmuseer.se/06_Samarbe te/soldatregistret/soldatregistret.htm Verksamheten samordnas av Centrala soldatregistret vid Garnisonsmuseet i Skövde i samarbete med Krigsarkivet. Mora kompani: Mari-Louise Grudin: http://grudin.se/ Kommentar: En sida till stöd för de som forskar på Mora kompani, Dalregementet.

Hamiltonska infanteriregementet

Anders Berg: http://scangen.se/hamilton1753.htm Kommentar: Sidan innehåller en generalmönstringsrulla för Hamiltonska infanteriregementet från 1753, namnlistor över officerskårerna vid svenska sk männingsregementen till häst och ståndsdragoner under stora nordiska kriget samt namnlistor över officerskårerna vid svenska s k männingsregementen till fot under stora nordiska kriget.

Hälsinge regemente

Soldatregistret Gävleborg: http://sob- bollnas.se/wordpress/soldater/ (Forskarföreningen Släkt & Bygd, Bollnäs) Karta över kompaniområden: http://sob- bollnas.se/soldater.html Kommentar: Soldatregistrets sida innehåller inte någon sökbar databas men föreningen forskar fram soldatuppgifter för 50:-/tim. Roland Palmquist: Ovansjö kompani Kommentar: Visar förteckning över manskap - 1 300 man - i Ovansjö kompani under åren 1774- 1901. A: rotenummerordning, B: namnordning patronymikon, C: soldatnamnordning

Kronobergs regemente

Rolf Carlsson: http://www.ljungbykompani.se/ Kommentar: Sidan innehåller samtliga soldater i Ljungby kompani samt större delen av befälet och utgör idag ca 2400 individer samt deras familjer. Sidan innehåller även en kort historik om regementet.

Skaraborgs regemente

Garnisonsmuseet: http://www.garnisonsmuseet.se/ Kommentar: Museet beskriver den militära verksamheten i Skövde och Skaraborg och hur den på olika sätt påverkat staden och bygden.Här finns bl.a. historien om Skaraborgs- och Västgöta regemente. Habo Släktforskarförening: http://www.hsfhabo.se/ (Välj sen länken "läsvärt") Kommentar: Sidan innehåller historik om de regementen som sattes upp i Skaraborgs län: Skaraborgs regemente, Västgöts-dals regemente och Västgöta kavalleriregemente. Vidare finns soldaterna i Vartofta härad, Habo- och Gustav Adolf socknar (båda Skaraborgs län, R) nedtecknade, detta avser Vartofta kompani i Skaraborgs regemente och Vartofta kompani i Västgöta kavalleriregemente. Materialet är ursprungligen sammanställt av Rolf Alnefelt i boken "Den indelta armén i Vartofta härad". Materialet laddas ned som en fil, tyvärr enbart som en Works- fil och inte i Word.

Skånska regementen

Magnus Lindskog: http://www.osterlen.com/slaktforskning/krigsmakt. htm, Österlens släkt- och forskarförening Kommentar: Sidan innehåller historik om de regementen som har satts upp i Skåne. Allmänt om de skånska regementena, både infanteri, kavalleri och båtsmanskompaniet. Skånes knektregister Skånes Genealogiska Förbund: http://www.sgfm.se/projekt/skanes-knektregister/ Kommentar: Registret omfattar huvudsakligen knektar från de fyra indelta skånska regementena: Skånska Dragonerna, Skånska Husarerna samt Norra och Södra Skånska (Infanteri-) regementena. I registret finns även några av Skånes värvade regementen samt Wendes artilleriregemente. För en komplett förteckning se deras hemsida. Knektarna kan inte sökas online. Skånes knektregister finns även att köpa som CD- skiva ”Indelta skånska dragoner, husarer och infanterister”. CD-skivan säljs på Landsarkivet i Lund eller från Skånes Genealogiska Förbund (SGF). Se vidare instruktioner på SGFs hemsida http://www.sgfm.se/

Smålands soldatregister

Eksjö Museum, Eksjö: Kontaktperson: Elisabeth Leek lee@eksjo.se Kommentar: I registret ingår Jönköpings och Kalmar läns indelta fotfolksregementen och indelta båtsmän på Öland. För större utredningar, ex samtliga soldater i en rote, tar soldatregistret en avgift på 100 kr.

Södra Skånska Infanteriregementet

Österlens släktforskar Släkt- och Folklivsforskarförening: http://www.sgfm.se/projekt/skanes-knektregister/ Kommentar: registret omfattar österlenssoldaterna vid Södra skånska infanteriregementet

Södermanlands regemente

Soldatregister Södermanland: https://soldatregister.p10.se/ Kommentar: Databasen omfattar Evert Wahlbergs forskning på soldater och soldattorp vid Södermanlands regemente. Datoriseringen av Evert Wahlbergs forskning har skett under ledning av kapten Per-Olof Rosén. Drygt hälften av Södermanlands socknar är inskannad och tillgängligt (mars 2003). Resten av databasen kommer att uppdateras efter hand. Sökning i databasen kan ske antingen på knekt eller soldattorp. Hans Högman: http://www.hhogman.se/sodermanlands- regemente.htm Kommentar: Allmänt om regementets historia, fälttåg, kommenderingar etc. Vidare regementets kompanier och uniformer. På min hustrus sida har vi ett antal knektar i Södermanlands regemente. De har funnits i socknarna Björkvik, Dunker och Länna. Malma hed En sida om Södermanlands regementes övningshed Malma hed i Malmöping. Sidan handlar om hedens historia och om hur livet på heden gestaltade sig för de indelta soldaterna samt beväringarna. Hans Högman: http://www.hhogman.se/malma- hed-soderml-reg.htm

Upplands regemente

Soldatregisteret i Uppland: http://www.runslingan.se/node/30 eller runslingan@live.se. Föreningen Släktforskare i Uppland. Militära förband som finns med i registret: regementen: Upplands Regemente, Roslagens Båtsmän och Lif-Regementets Dragon-Corps.

Västerbottens regemente

Kenneth Mossberg: https://www.genealogi.se/faktabanken/litteratur- soek/4435-v%C3%A4sterbottens-regemente-1667- 1762-p%C3%A5-cd Kommentar: Cirka 95% av Västerbottens regementes befäl och soldater under tidsperioden 1667-1762. Perioden 1728-1762 finns med genealogiska anteckningar för Umeå-, Bygdeå- och Lövångers kompanier.

Västgötadals regemente

Peter Hjortstam: http://www.aksf.se/kulling/ Kommentar: Sidan handlar framförallt om de knektar som tjänstgjort vid Kullings kompani och om vilka kommenderingar/krig som regementet deltagit i mellan 1685 och 1901. Ulf Dolling.: http://www.abc.se/~m225/litteratur/littdal/indeltaja rbo.html Kommentar: Sidan handlar om de knektar som tjänstgjort vid Järbo kompani (Dalsland) Habo Släktforskarförening: http://www.hsfhabo.se/ Kommentar: Sidan innehåller historik om de regementen som sattes upp i Skaraborgs län: Skaraborgs regemente, Västgöts-dals regemente och Västgöta kavalleriregemente. Vidare finns soldaterna i Vartofta härad, Habo- och Gustav Adolf socknar (båda Skaraborgs län, R) nedtecknade, detta avser Vartofta kompani i Skaraborgs regemente och Vartofta kompani i Västgöta kavalleriregemente. Materialet är ursprungligen sammanställt av Rolf Alnefelt i boken "Den indelta armén i Vartofta härad".

Älvsborgs regemente

Bengt Hörnberg: http://w1.332.telia.com/~u33204852/regtradi15 Föreningen Älvsborgs regementes traditioner. Sidan verkar ha upphört!! Kommentar: Föreningen har en databas med uppgifter om den personal som tjänstgjort vid regementet under de gångna 374- åren. De håller även på att ta fram ett multimediapaket om regementet.

Östgöta infanteriregemente

Rolf Ström: http://hem2.passagen.se/mrwalker/military.htm (Bruten länk) Kommentar: Sidan beskriver indelningsverket på engelska, visar en förteckning över svenska regementen under indelningsverket, en förteckning på de rotar ock knektar som fanns vid Första Livgrenadjär Regementet (fd Östgöta regemente) 1806. Sidan innehåller även en berättelse om knekten Sven Planck Wallpol levnadsöde (1777 till 1873). Se även http://www.rolfstrom.com/ (bok on Sven Planck Wallpol) Anders Brogren: http://www.brogren.nu/Jonasbrogrenslevnad.htm Kommentar: Sidan beskriver officeren Jonas Berggrens vid Kongl. Lifgrenadier regementets levnadshändelser. Garnisonsmuseets soldatregister: http://www.soldatmuseum.se/ Kommentar: Soldatregistret innehåller c:a 11 000 poster och består av östgötaknektar födda 1600- 1899.

Österbottens infanteriregemente

Magnus Wiik: http://personal.inet.fi/private/karl- olof.reinlund/soldater1.pdf Kommentar: Sidan visar en förteckning över de indelta soldater som tjänstgjort vid Närpes kompani, Österbottens regemente, Finland. M. Lindholm: http://www.malax.org/westside/indelta/frame.htm Indelta soldater i Malax socken 1734 - 1810, Närpes kompani, Österbottens regemente. Kommentar: Namnregister rotarna 90 - 114 Överst på sidan

Länkar till militärhistoriska

sidor

Kavalleriet

Bohusläns dragonregemente

Se vidare under infanteriet.

Kronprinsens Husarregemente

http://www.husartroppen.nu/, Kronprinsens Husarregementes Minnestropps hemsida Kommentar: Sidan innehåller bla. historik om regementet annars handlar den om minnestroppen.

Livregementets Husarer

Mats Karlsson, http://www.matskarlsson.info/slakt/fknekt.html Kommentar: Sidan innehåller uppgifter om de soldater i Fellingsbro socken som tjänstgjort vid regementet. Sidan innehåller även en kort historik om regementet.

Skånska kavalleriregementen

Magnus Lindskog: http://www.osterlen.com/slaktforskning/krigsmakt.h tm, Österlens släkt- och forskarförening Kommentar: Sidan innehåller historik om de regementen som har satts upp i Skåne. Allmänt om de skånska regementena, både infanteri, kavalleri och båtsmanskompaniet. Niklas Hertzman: http://w1.401.telia.com/~u40107259/ Kommentar: en sammanställning av alla trumpetare i Skåne från 1600- till 1800-tal. Vidare en hel kompletterande uppgifter som Trumpetens utveckling och tillverkning, historik, klädsel och utrustning mm.

Västgöta kavalleriregemente

Garnisonsmuseet: http://www.garnisonsmuseet.se/ Kommentar: Museet beskriver den militära verksamheten i Skövde och Skaraborg och hur den på olika sätt påverkat staden och bygden.Här finns bl.a. historien om Skaraborgs- och Västgöta regemente. Habo Släktforskarförening: http://www.hsfhabo.se/ Kommentar: Sidan innehåller historik om de regementen som sattes upp i Skaraborgs län: Skaraborgs regemente, Västgöts-dals regemente och Västgöta kavalleriregemente. Vidare finns soldaterna i Vartofta härad, Habo- och Gustav Adolf socknar (båda Skaraborgs län, R) nedtecknade, detta avser Vartofta kompani i Skaraborgs regemente och Vartofta kompani i Västgöta kavalleriregemente. Materialet är ursprungligen sammanställt av Rolf Alnefelt i boken "Den indelta armén i Vartofta härad".

Östgöta kavalleriregemente

Rolf Ström: http://hem2.passagen.se/mrwalker/military.htm (Bruten länk) Kommentar: Sidan beskriver indelningsverket på engelska, visar en förteckning över svenska regementen under indelningsverket, en förteckning på de rotar ock knektar som fanns vid Östgöta regemente (Första Livgrenadjär Regementet) 1806. Sidan innehåller även en berättelse om knekten Sven Planck Wallpol levnadsöde (1777 till 1873). Garnisonsmuseets soldatregister: http://www.soldatmuseum.se/ Kommentar: Soldatregistret innehåller c:a 11 000 poster och består av östgötaknektar och ryttare födda 1600-1899.

Flottan

Båtsmän i Blekinge och Södra Möre

Båtsmän i Blekinge och Södra Möre: Hemsida, Båtsmän i Blekinge och Södra Möre: http://diginpast.se/bmregister/index.html Båtsmän i Blekinge och Södra Möre har lagt ut ett antal socknars båtsmän i en nätutgåva av deras båtsmansregister. Vilka socknar som är färdiga framgår av hemsidan. Se även Ostkanten, http://diginpast.se/ostkanten/index.html Blekinge Båtsmansregister Blekinge båtsmansregister har återuppstått och finns nu på adressen: http://www.blekingesf.se/vara- register/Batsmansregistret Kommentar: Möjlighet finns att söka i registret online. Båtsmansrulla, Blekinge Båtsmansrullor från 1685 avseende blekinges båtsmanskompanier presenterade av Diginpast i samarbete med Blekinge museum. Innehåll: Blekinge båtsmanskompanier, jordebok och generalmantalsrulla 1685. Hemsida: http://www.blekingemuseum.se/pages/259 Kommentar: Dokumentsidorna visas som högupplösta bilder om 400 kb vardera.

Gottländska båtsmän

Kjell Olsson: Soldatregister Gotland: http://www.tjelvar.se/batsman/bt-reg.htm Kommentar: Allmänt om det gotländska båtsmanshållet och de gotländska båtsmanstorpen. En förteckning över gotländska kompanichefer finns också.

Norrlands båtsmanskompanier

Ångermanlands och Medelpads båtsmän (Västernorrland) Olof Strömberg: http://www.gstromberg.nu/ Det går att söka efter båtsmännen via en databas på sidan. Kommentar: Olof Strömbergs hemsida har en databas över alla Ångermanlands och Medelpads båtsmän. Även lite text om båtsmanshållet, bl.a. båtsmanstorp, uniformer och kontrakt. Hans Högman: http://www.hhogman.se/batsmanskomp_Y-lan.htm Kommentar: Allmän historia samt djupare inriktning på det kompani som Medelpad tillhörde. Kompaniets alla rotar samt de båtsmansnamns som använts. Alla båtsmän i Medelpad vid mitten av 1800-talet. Båtsmansrulla.

Roslags båtsmanskompanier

Roland Palmquist: Båtsmän i Roslags båtsmankompanier Kommentar: Visar en förteckning över båtsmän i Länna socken, Norrtälje under åren 1700-1900.

Skånska båtsmanskompaniet

Magnus Lindskog: http://www.osterlen.com/slaktforskning/krigsmakt.h tm, Österlens släkt- och forskarförening Kommentar: Sidan innehåller historik om de regementen som har satts upp i Skåne. Allmänt om de skånska regementena, både infanteri, kavalleri och båtsmanskompaniet.

Båtsmanshållet i Skåne 1704 - 1721

Bertil Koch: Båtsmanshållet i Skåne Kommentar: Sidan handlar om den s k enrolleringen som infördes 1704 och omfattade hela svenska västkusten från Helsingborg till Strömstad. De enrollerade indelades i 5 kompanier med Skånska kompaniet som det 5.e. Bertil redovisar den rapportering som gjordes till amiralitetskollegiet i Karlskrona av skånska enrolleringskompaniets två första chefer. Rapporteringen handlar om tillståndet i kompaniet vid möten och vid båtsmännens uppfordringar till tjänst vid flottan.

Södra Gästriklands båtsmansrullor

Anders Stehn: http://home.swipnet.se/~w- 93721/kontrakt.htm eller http://home.swipnet.se/~w- 93721/ Sidorna verkar inte längre finnas men finns rekonstruerade på http://web.archive.org/web/20050310000249/http:// home.swipnet.se/~w-93721/ Kommentar: Första sidan innehåller båtsmanskontrakt för Valbo sockens rotar åren 1829-1868. Den andra innehåller en sammanställning över båtsmännen i Valbo sn.

Södra Hallands båtsmanskompani

Hallands Genealogiska Förening: http://hallandsslaktforskare.se/ Kommentar: Allmänt om båtsmanshållet och Södra Hallands båtsmanskompani. Förteckning över rotarna och de båtsmansnamn som använts per rote.

Ålands båtsmän

Göran Blomqvist: http://home.swipnet.se/gblomqvist/bat/batindex.ht m Kommentar: Sidan har en förteckning på båtsmännen i Sunds socken på Åland under perioden 1729 - 1809. Per rote redovisas de båtsmän som tjänstgjort där.

Östgöta båtsmanskompani

Mats Brusman: http://www.nogg.se/startPage.asp?idHomepage=80629 (briten länk) Kommentar: Alla båtsmän i rote 176 samt alla båtsmän i Östergötland under 1800-talet. Allmänt om båtsmän i Östergötland. Garnisonsmuseets soldatregister: http://www.soldatmuseum.se/ Kommentar: Soldatregistret innehåller c:a 11 000 poster och består av östgötaknektar och båtsmän födda 1600-1899.

Allmänt örlogsflottan

Claes Bernes: http://medlem.spray.se/cbernes/ (Bruten länk) Kommentar: Mycket om örlogsflottan, personalkategorier, reglementen till sjöss, levnadsteckningar av både officerare och manskap, sjöofficerssläkter, Karlskrona örlogsbas, mm.

Artilleriet

Hans Högman: http://www.hhogman.se/artilleriet.htm Kommentar: En sida om det svenska artilleriets historia. Bemanning, artilleripjäser, ammunition, organisation etc. Vidare historik över de svenska artilleriregementena.

Indelningsverket

Allmänt om indelningsverket i Sverige

Hans Högman: http://www.hhogman.se/indelningsverket.htm

Allmänt om båtsmanshållet i Sverige

Hans Högman: http://www.hhogman.se/batsmanshallet.htm Hans Högman: http://www.hhogman.se/orlogsflottan.htm

Berömda svenska slag

Hans Högman: http://www.hhogman.se/svenska- slag.htm

Alla regementen

Förteckning inklusive historik och kompaninamn över samtliga svenska regementen under indelningsverkets dagar. Statistiskt sammandrag med fördelning av regementen/kompanier per län för alla truppslag. Hans Högman: http://www.hhogman.se/regementen_start.htm

Översikt över svenska regementen, län för

län

Hans Högman: http://www.hhogman.se/regementen_oversikt_inf.ht m

Övriga register

Svenska frivilliga i dansk-tyska kriget 1848 -

1850

Hans Högman: http://www.hhogman.se/dk_krig_1848a.htm Sidan ger en beskrivning av kriget samt namnen på de deltagande svenskarna.

Svenska, norska och finska frivilliga i dansk-

tyska kriget 1864

Hans Högman: http://www.hhogman.se/dk_krig_1864a.htm Sidan ger en beskrivning av kriget samt namnen på de deltagande svenskarna.

Svenska soldater i rysk fångenskap under

det Stora Nordiska Kriget

Sökbar databas över de soldater som kom hem efter freden i Nystad år 1721. Databasen omfattar de skånska regementena samt de soldater som var födda i Skåne, Halland eller Blekinge och tjänat vid andra regementen. Magnus Lindskog. http://www.sgfm.se/

Transport av manskap från svenska

regementen till Finland 1721

Register till det kartotek som Tore Blomqvist upprättat över det manskap som transporterades till Finland hösten 1721 från fyra upplösta rikssvenska regementen. http://www.genealogia.fi/hakem/regem/regem0r.ht m

Finska flyktingar i Sverige under Stora

ofreden 1700 - 1721

http://www.genealogia.fi/hakem/flykting/flykting1.ht m

Dansk militärhistorisk site

startsidan: http://milhist.dk/ Länksamling: http://milhist.dk/links/

Länkar - Militaria

Allmänt

Hans högman - Militaria Bengt Nilssons hemsida med bla sjöhistoria Claes Bernes hemsida: http://medlem.spray.se/cbernes/   (Brut en länk) Örlogsflottan, dess personal, levnadsteckningar, reglementet etc.  Per Åkessons hemsida, Ledung och lotsar Göran Frilunds sida med bl.a. information om det finska kriget 1808 - 1809  Rolf Ströms hemsida, http://hem2.passagen.se/mrwalker/mili tary.htm  (Bruten länk)     Östergötland och norra Småland, bla knekten Sven Wallpols livsöde (deltog i krigen i början av 1800-talet). Jonas Brogrens levnadsöde, deltog i Sveriges krig i början på 1800-talet, av Anders Brogren Svartkrutets historia, http://hem.passagen.se/hassef/historia. htm  Hans-Olov Forsman  (Bruten länk) Riksförbundet Sveriges Militärkulturhistoriska Föreningar   Armémuseeums vapenutställning, bilder på olika vapen   Svensk flyghistorisk förening    Armén i Skåne, Halland och Blekinge genom tiderna.    Statens fastighetsverk, med information om gamla militära byggnader  Arméns flottas officerare under sengustaviansk tid, Esbjörn Larsson  Rysshärjningarna 1719, Stig Sandelin Svenska militärpolisens historia, Per Iko Militär rättskipning Slaget vid Sävar, Sveriges sista slagfält, Populär Historia Finska artillerister i Sverige efter 1809, Harri Blomberg Tyska militära plan som nödlandat i Sverige under andra värlskriget  Karolinen Frisenheims öden och äventyr  Kristers militariasida, Krister Lihdén.  Försvarets Historiska Telesamlingar (FHT)    Oravais Historiska Förening, Finland  Sveaborg, Finland   Dansk militärhistoria    britishbattles.homestead.com   US Army Center of Military History   Bunker.nu Gotlands militärhistoria Sjökapten Jan af Silléns dagbok från 1790 ombord på stabsfartyget Amphion under ryska kriget     Acedia Press, Lars-Eric Höglund, författare. Säljer sina böcker om uniformer och fanor. SMB, Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek, specialiserad på svensk militärhistorisk litteratur. Militärhistoriska kurser vid Mittuniversitetet Militär ordlista, äldre begrepp

Uniformer, märken mm

Svenska arméns uniformer, 1600-tal till nutid, text och bilder. Hans Högman. Försvarsmaktens medaljer Militära huvudbonader, bilder, perhakan: http://www.algonet.se/~perhakan/militaria/index. htm . Sidan finns inte längre! Svenska beredskapsmärken 1939 - 1945, Staffan Rosenqvist Svenska arméns mössmärken, fotografier, Markus Holst. Gradovaler Militära huvudbonader, Markus Holst: https://markusholst.com/historia/militar a-huvudbonader-anvanda-sverige

Vapen

Svenska militära blankvapen, Hans Högman Äldre svenska militära eldhandvapen, Hans Högman Bajonetter, Per Holmbäcks sida om bajonetter      Svenska blankvapen, Thomas Gustafsson

Svenska örlogsfartyg

Svenska örlogsfartyg, lista, Wikipedia. Svenska seglande örlogsfartyg, lista, Wikipedia. Svenska rodda örlogsfartyg, lista, Wikipedia. Svenska örlogsfartyg, http://www.fatburen.org/jan- erik.karlsson/ftgidx.htm. Information om svenska örlogsfartyg (Jan-Erik Karlsson) - Bruten länk! Arkivlänk: https://web.archive.org/web/20081209103734/ http://www.fatburen.org/jan- erik.karlsson/ftgidx.htm

Militärhistoriska föreningar:

Smålands Karoliner   Oravais Historiska Förening, Österbottens regemente, Finland  WestGöita Gustavianer, Göteborgs garnison under Gustav III:s regeringstid 1772-1792   Nyköpingsfänikan, 1500-tal Nerike Wermlands Caroliner, 1700 - 1721 Wermlands fältjägare m/1806  Smålands Husarer Kronprinsens Husarregemente och dess Minnestropp Bohus Elfsborghs Caroliner Fransk Napoleonförening Riksförbundet Sveriges Militärkulturhistoriska Föreningar med länklista till olika föreningar   

Arkiv

Svenska Krigsarkivet, Stockholm Riksarkivet Riksarkivet, Finland Danska statens arkiv Norska riksarkivet

Militära museer

Arsenalen, Sveriges Försvarsfordonsmuseum, Strängnäs   Artillerimuseet, Kristianstad   Beredskapsmuseet   Armémuseum   Marinmuseum   Sjöhistoriska Museet Livrustkammaren Garnisonsmuseet i Skövde  Vapentekniska museet, Eskilstuna  Flygvapenmuseum, Linköping   Teleseum, Försvarstelemuseum, Uppsala   Risörs museum, Norge - marin inriktning, kanonjollar  Marinemuseet, Norge  Orlogsmuseet, Danmark   Femörefortet, bilder från det kalla krigets försvar Ystads militärhistoriska museeum

Föreningar

Karolinska förbundet, forskning och kunskapsspridning om den karolinska epoken 1654 - 1718. 

Svenska Försvarsmaktens sidor

Försvarsmakten: http://www.forsvarsmakten.s e/sv/  Försvarsmaktens sajt på engelska: http://www.forsvarsmakten.se/en/ Förband: http://www.forsvarsmakten.se/sv/var -verksamhet/verksamhetsomraden/  Svenska gradbeteckningar, officerare: http://www.forsvarsmakten.se/sv/in formation-och-fakta/militara- grader/officerare/  Svenska gradbeteckningar, specialistofficerare: http://www.forsvarsmakte n.se/sv/information-och-fakta/militara- grader/specialistofficerare/ Svenska gradbeteckningar, övriga: http://www.forsvarsmakten.se/sv/infor mation-och-fakta/militara-grader/gruppbefal- soldater-och-sjoman/ Försvarsmakten, dagens uniformer: http://www.forsvarsmakten.se/sv/i nformation-och-fakta/materiel-och- teknik/uniformer/     Försvarsmakten, vapen: http://www.forsvarsmakten.se/sv/infor mation-och-fakta/materiel-och-teknik/vapen/ Rekryteringsmyndigheten: http://www.rekryter ingsmyndigheten.se/    Fakta om värnplikten: http://www.forsvarsmakten.se/sv/information- och-fakta/varnplikt/ Försvarshögskolan: https://www.fhs.se/     Försvarsutbildarna (FBU): http://www.forsvarsutbildarna.se/     Frivilligutbildning: http://www.frivilligutbildning .se/ Historisk tillbakablick på efterkrigstides försvar i Sverige: http://www.forsvarsmakten.se/sv/information- och-fakta/var-historia/ Överst på sidan