Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-02-22

Dagens befälsordning i det svenska försvaret

Befälsordning före 1972

Fram till 1972 fanns det tre befälskategorier: officerare, underofficerare och underbefäl.

Officerare

General Generallöjtnant Generalmajor Överste Överstelöjtnant Major Kapten (Ryttmästare) Löjtnant Fänrik

Underofficerare

Förvaltare Fanjunkare (Styckjunkare) Sergeant

Underbefäl

Rustmästare Överfurir Furir Korpral (konstapel) Vice korpral (vice konstapel) Förvaltare hade en tjänsteställning mellan kapten och löjtnant och fanjunkare hade en tjänsteställning mellan löjtnant och fänrik.

1972-års befälsordning (1972 - 1983)

Benämningarna ovan byttes 1972 mot regementsofficerare, kompaniofficerare och plutonsofficerare. Officerare enligt 1972-års befälsordning - Armén:

Regementsofficerare

General Generallöjtnant Generalmajor Överste av 1:a graden Överste Överstelöjtnant Major

Kompaniofficerare

Kapten Löjtnant Fänrik

Plutonsofficerare

Fanjunkare Sergeant Överfurir Furir Korpral

1983-års befälsordning (1983 - 2008)

I den befälsordning som infördes 1983 (NBO - Nya BefälsOrdningen) slopades denna kategoriindelning och allt militärt befäl benämns officerare utom korpraler, furirer och överfurirer, som benämns gruppbefäl. Den gamla ordningen med tre befälskårer avskaffades därmed. Officerare enligt 1983-års befälsordning:

Officerare - Armén

General Generallöjtnant Generalmajor Överste av 1:a graden Överste Överstelöjtnant Major Kapten Löjtnant Fänrik

Officerare - Flottan

Amiral Viceamiral Konteramiral Kommendör av 1:a graden Kommendör Kommendörkapten Örlogskapten Kapten Löjtnant Fänrik För värnpliktiga befäl finns även följande gradbeteckningar:

Värnpliktiga plutonsbefäl

Fanjunkare (inga nya utnämns sedan 1992) Sergeant

Värnpliktiga gruppbefäl

Överfurir (inga nya utnämns sedan 1992) Furir Korpral Kadetter, dvs. officersaspiranter under utbildning till yrkes- eller reservofficer, hade en tjänsteställning motsvarande sergeant.

2009-års befälsordning - Tvåbefälssystemet (2009 - 2019)

År 2007 beslutade Riksdagen att Försvarsmakten skulle införa ett system med två olika befälskategorier, vilket infördes 2009. Den nya ordningen har två skilda gradsystem: officerare (OF - Officerare) och övriga grader (OR - Other Ranks). Detta system är en anpassning till internationella system, bl.a. NATO. Inriktning mot OF skall leda till stabs- och chefsbefattningar på efter hand allt högre nivåer. Den andra inriktningen, mot OR, skall leda till kvalificerade operatörs- och chefsbefattningar på lägre nivåer för olika system och metoder. Kategorin OF omfattar nio nivåer från fänrik/löjtnant till general/amiral. Även kategorin OR omfattar nio nivåer. OR 1–5 är gruppbefäl, soldater och sjömän från menig till sergeant. OR 6–9 är specialistofficerare med graderna 1:e sergeant till regements-/flottiljförvaltare. En regements-/flottiljförvaltare räknar tjänsteställning mellan major/örlogskapten och överstelöjtnant/kommendörkapten, en förvaltare mellan kapten och löjtnant, en fanjunkare mellan löjtnant och fänrik. Som ett led i den internationella anpassningen försvinner tjänstegraden furir och ersätts med sergeant. Den gamla tjänstegraden sergeant får nu en ny beteckning, 1:e sergeant. Sergeant i andra länders arméer har tidigare motsvarats av den svenska tjänstegraden furir medan den svenska tjänstegraden sergeant haft en tjänsteställning högre än den internationella graden sergeant. Vidare återinförs förvaltare och vicekorpral samt en helt ny tjänstegrad, regementsförvaltare. Meniga delas in i menig (under utbildning) samt menig av 1:a klassen. Officerare enligt 2009-års befälsordning:

Officerare Amén

OF-9 - General OF-8 - Generallöjtnant OF-7 - Generalmajor OF-6 - Brigadgeneral OF-5 - Överste OF-4 - Överstelöjtnant OF-3 - Major OF-2 - Kapten OF-1 - Löjtnant OF-1 - Fänrik

Officerare Flottan

OF-9 - Amiral OF-8 - Viceamiral OF-7 - Konteramiral OF-6 - Flotiljamiral OF-5 - Kommendör OF-4 - Kommendörkapten OF-3 - Örlogskapten OF-2 - Kapten OF-1 - Löjtnant OF-1 - Fänrik

Officerare Flygvapnet

OF-9 - General OF-8 - Generallöjtnant OF-7 - Generalmajor OF-6 - Brigadgeneral OF-5 - Överste OF-4 - Överstelöjtnant OF-3 - Major OF-2 - Kapten OF-1 - Löjtnant OF-1 - Fänrik

Övriga grader - Armén/Amfibiekåren

OR-9 - Regementsförvaltare OR-8 - Förvaltare OR-7 - Fanjunkare OR-6 - 1:e Sergeant OR-5 - Sergeant OR-4 - Korpral OR-3 - Vicekorpral OR-2 - Mening 1:a klassen OR-1 - Menig

Övriga grader - Flottan

OR-9 - Flottiljförvaltare OR-8 - Förvaltare OR-7 - Flaggstyrman / Flaggkonstapel / Flaggmaskinist OR-6 - 1:e styrman / 1:e konstapel / 1:e maskinist OR-5 - Sergeant OR-4 - Korpral OR-3 - Vicekorpral OR-2 - Mening 1:a klassen OR-1 - Menig

Övriga grader - Flygvapnet

OR-9 - Flottiljförvaltare OR-8 - Förvaltare OR-7 - Fanjunkare OR-6 - 1:e Sergeant OR-5 - Sergeant OR-4 - Korpral OR-3 - Vicekorpral OR-2 - Mening 1:a klassen OR-1 - Menig OR 1-5 är soldater och sjömän, inklusive gruppbefäl; OR 6-9 är specialistofficerare; OF 1-9 är officerare.
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
xxxx Soldatforskning xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2019-års befälsordning - Tvåbefälssystemet (2019 - )

Den 1 oktober 2019 införde Försvarsmakten ett nytt tjänstegradssystem, som även innefattade ett par nya gradbeteckningar. De viktigaste förändringarna var: Tjänstegraderna för specialistofficerare omfattar nu fem tjänstegrader i stället för de tidigare fyra. Tjänstegraderna specialistofficerare är från 1 oktober 2019: sergeant, översergeant, fanjunkare, förvaltare och regements- eller flottiljförvaltare. Tjänstegraderna för gruppbefäl omfattar nu tre tjänstegrader i stället för de tidigare två. Tjänstegraderna för gruppbefäl är nu: korpral, furir och överfurir. Tjänstegraderna för soldater och sjömän har också ändrats. Den tidigare tjänstegraden “menig 1:a klass” har delats i upp fyra olika tjänstegrader benämnda; menig 1, menig 2, menig 3 och menig 4. De tidigare ”årstecknen” har således kopplas till varsin tjänstegrad. Tjänstegraden vicekorpral finnas dock kvar. Officersaspiranter har numera en egen tjänstegrad med den traditionella benämningen kadett. Officerare enligt 2019-års befälsordning:

Officerare Amén, Flygvapnet och Amfibiekåren

OF-9 - General OF-8 - Generallöjtnant OF-7 - Generalmajor OF-6 - Brigadgeneral OF-5 - Överste OF-4 - Överstelöjtnant OF-3 - Major OF-2 - Kapten OF-1 - Löjtnant OF-1 - Fänrik

Officerare Flottan

OF-9 - Amiral OF-8 - Viceamiral OF-7 - Konteramiral OF-6 - Flotiljamiral OF-5 - Kommendör OF-4 - Kommendörkapten OF-3 - Örlogskapten OF-2 - Kapten OF-1 - Löjtnant OF-1 - Fänrik

Specialistofficerare - Armén/Amfibiekåren

OR-9 - Regementsförvaltare OR-8 - Förvaltare OR-7 - Fanjunkare OR-6 - Sergeant och översergeant

Specialistofficerare - Flottan/Flygvapnet

OR-9 - Flottiljförvaltare OR-8 - Förvaltare OR-7 - Fanjunkare OR-6 - Sergeant och översergeant

Gruppbefäl

OR-5 - Furir och överfurir OR-4 - Korpral

Meniga

OR-3 - Vicekorpral OR-2 - Mening 3 & 4 OR-1 - Menig och menig 1 & 2 OR (Other Ranks) 1–5 är soldater och sjömän, inklusive gruppbefäl; OR 6–9 är specialistofficerare; OF 1–10 är officerare
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2020-02-22

Dagens befälsordning i det

svenska försvaret

Befälsordning före 1972

Fram till 1972 fanns det tre befälskategorier: officerare, underofficerare och underbefäl.

Officerare

General Generallöjtnant Generalmajor Överste Överstelöjtnant Major Kapten (Ryttmästare) Löjtnant Fänrik

Underofficerare

Förvaltare Fanjunkare (Styckjunkare) Sergeant

Underbefäl

Rustmästare Överfurir Furir Korpral (konstapel) Vice korpral (vice konstapel) Förvaltare hade en tjänsteställning mellan kapten och löjtnant och fanjunkare hade en tjänsteställning mellan löjtnant och fänrik.

1972-års befälsordning (1972 -

1983)

Benämningarna ovan byttes 1972 mot regementsofficerare, kompaniofficerare och plutonsofficerare. Officerare enligt 1972-års befälsordning - Armén:

Regementsofficerare

General Generallöjtnant Generalmajor Överste av 1:a graden Överste Överstelöjtnant Major

Kompaniofficerare

Kapten Löjtnant Fänrik

Plutonsofficerare

Fanjunkare Sergeant Överfurir Furir Korpral

1983-års befälsordning (1983 -

2008)

I den befälsordning som infördes 1983 (NBO - Nya BefälsOrdningen) slopades denna kategoriindelning och allt militärt befäl benämns officerare utom korpraler, furirer och överfurirer, som benämns gruppbefäl. Den gamla ordningen med tre befälskårer avskaffades därmed. Officerare enligt 1983-års befälsordning:

Officerare - Armén

General Generallöjtnant Generalmajor Överste av 1:a graden Överste Överstelöjtnant Major Kapten Löjtnant Fänrik

Officerare - Flottan

Amiral Viceamiral Konteramiral Kommendör av 1:a graden Kommendör Kommendörkapten Örlogskapten Kapten Löjtnant Fänrik För värnpliktiga befäl finns även följande gradbeteckningar:

Värnpliktiga plutonsbefäl

Fanjunkare (inga nya utnämns sedan 1992) Sergeant

Värnpliktiga gruppbefäl

Överfurir (inga nya utnämns sedan 1992) Furir Korpral Kadetter, dvs. officersaspiranter under utbildning till yrkes- eller reservofficer, hade en tjänsteställning motsvarande sergeant.

2009-års befälsordning -

Tvåbefälssystemet (2009 - 2019)

År 2007 beslutade Riksdagen att Försvarsmakten skulle införa ett system med två olika befälskategorier, vilket infördes 2009. Den nya ordningen har två skilda gradsystem: officerare (OF - Officerare) och övriga grader (OR - Other Ranks). Detta system är en anpassning till internationella system, bl.a. NATO. Inriktning mot OF skall leda till stabs- och chefsbefattningar på efter hand allt högre nivåer. Den andra inriktningen, mot OR, skall leda till kvalificerade operatörs- och chefsbefattningar på lägre nivåer för olika system och metoder. Kategorin OF omfattar nio nivåer från fänrik/löjtnant till general/amiral. Även kategorin OR omfattar nio nivåer. OR 1–5 är gruppbefäl, soldater och sjömän från menig till sergeant. OR 6–9 är specialistofficerare med graderna 1:e sergeant till regements-/flottiljförvaltare. En regements-/flottiljförvaltare räknar tjänsteställning mellan major/örlogskapten och överstelöjtnant/kommendörkapten, en förvaltare mellan kapten och löjtnant, en fanjunkare mellan löjtnant och fänrik. Som ett led i den internationella anpassningen försvinner tjänstegraden furir och ersätts med sergeant. Den gamla tjänstegraden sergeant får nu en ny beteckning, 1:e sergeant. Sergeant i andra länders arméer har tidigare motsvarats av den svenska tjänstegraden furir medan den svenska tjänstegraden sergeant haft en tjänsteställning högre än den internationella graden sergeant. Vidare återinförs förvaltare och vicekorpral samt en helt ny tjänstegrad, regementsförvaltare. Meniga delas in i menig (under utbildning) samt menig av 1:a klassen. Officerare enligt 2009-års befälsordning:

Officerare Amén

OF-9 - General OF-8 - Generallöjtnant OF-7 - Generalmajor OF-6 - Brigadgeneral OF-5 - Överste OF-4 - Överstelöjtnant OF-3 - Major OF-2 - Kapten OF-1 - Löjtnant OF-1 - Fänrik

Officerare Flottan

OF-9 - Amiral OF-8 - Viceamiral OF-7 - Konteramiral OF-6 - Flotiljamiral OF-5 - Kommendör OF-4 - Kommendörkapten OF-3 - Örlogskapten OF-2 - Kapten OF-1 - Löjtnant OF-1 - Fänrik

Officerare Flygvapnet

OF-9 - General OF-8 - Generallöjtnant OF-7 - Generalmajor OF-6 - Brigadgeneral OF-5 - Överste OF-4 - Överstelöjtnant OF-3 - Major OF-2 - Kapten OF-1 - Löjtnant OF-1 - Fänrik

Övriga grader - Armén/Amfibiekåren

OR-9 - Regementsförvaltare OR-8 - Förvaltare OR-7 - Fanjunkare OR-6 - 1:e Sergeant OR-5 - Sergeant OR-4 - Korpral OR-3 - Vicekorpral OR-2 - Mening 1:a klassen OR-1 - Menig

Övriga grader - Flottan

OR-9 - Flottiljförvaltare OR-8 - Förvaltare OR-7 - Flaggstyrman / Flaggkonstapel / Flaggmaskinist OR-6 - 1:e styrman / 1:e konstapel / 1:e maskinist OR-5 - Sergeant OR-4 - Korpral OR-3 - Vicekorpral OR-2 - Mening 1:a klassen OR-1 - Menig

Övriga grader - Flygvapnet

OR-9 - Flottiljförvaltare OR-8 - Förvaltare OR-7 - Fanjunkare OR-6 - 1:e Sergeant OR-5 - Sergeant OR-4 - Korpral OR-3 - Vicekorpral OR-2 - Mening 1:a klassen OR-1 - Menig OR 1-5 är soldater och sjömän, inklusive gruppbefäl; OR 6-9 är specialistofficerare; OF 1-9 är officerare.

2019-års befälsordning -

Tvåbefälssystemet (2019 - )

Den 1 oktober 2019 införde Försvarsmakten ett nytt tjänstegradssystem, som även innefattade ett par nya gradbeteckningar. De viktigaste förändringarna var: Tjänstegraderna för specialistofficerare omfattar nu fem tjänstegrader i stället för de tidigare fyra. Tjänstegraderna specialistofficerare är från 1 oktober 2019: sergeant, översergeant, fanjunkare, förvaltare och regements- eller flottiljförvaltare. Tjänstegraderna för gruppbefäl omfattar nu tre tjänstegrader i stället för de tidigare två. Tjänstegraderna för gruppbefäl är nu: korpral, furir och överfurir. Tjänstegraderna för soldater och sjömän har också ändrats. Den tidigare tjänstegraden “menig 1:a klass” har delats i upp fyra olika tjänstegrader benämnda; menig 1, menig 2, menig 3 och menig 4. De tidigare ”årstecknen” har således kopplas till varsin tjänstegrad. Tjänstegraden vicekorpral finnas dock kvar. Officersaspiranter har numera en egen tjänstegrad med den traditionella benämningen kadett. Officerare enligt 2019-års befälsordning:

Officerare Amén, Flygvapnet och

Amfibiekåren

OF-9 - General OF-8 - Generallöjtnant OF-7 - Generalmajor OF-6 - Brigadgeneral OF-5 - Överste OF-4 - Överstelöjtnant OF-3 - Major OF-2 - Kapten OF-1 - Löjtnant OF-1 - Fänrik

Officerare Flottan

OF-9 - Amiral OF-8 - Viceamiral OF-7 - Konteramiral OF-6 - Flotiljamiral OF-5 - Kommendör OF-4 - Kommendörkapten OF-3 - Örlogskapten OF-2 - Kapten OF-1 - Löjtnant OF-1 - Fänrik

Specialistofficerare - Armén/Amfibiekåren

OR-9 - Regementsförvaltare OR-8 - Förvaltare OR-7 - Fanjunkare OR-6 - Sergeant och översergeant

Specialistofficerare - Flottan/Flygvapnet

OR-9 - Flottiljförvaltare OR-8 - Förvaltare OR-7 - Fanjunkare OR-6 - Sergeant och översergeant

Gruppbefäl

OR-5 - Furir och överfurir OR-4 - Korpral

Meniga

OR-3 - Vicekorpral OR-2 - Mening 3 & 4 OR-1 - Menig och menig 1 & 2 OR (Other Ranks) 1–5 är soldater och sjömän, inklusive gruppbefäl; OR 6–9 är specialistofficerare; OF 1–10 är officerare