Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2021-05-23

Svenska militära förband i förbandsnummerrordning

Swedish Military Units in Unit Designation Order

Många regementen har bytt förbandsnummer under årens lopp men även förbandsnamn. I del fall har förbanden även bytt truppslag, exempelvis infanteri som omorganiserats till pansartrupper. Det blir därmed många årtal att hålla reda på för alla byten. Jag tar därför tacksamt emot rättelser och tillägg, inte minst vad avser årtal för de förband som lagts ned under senare tid. Med förläggningsort nedan avses i första hand den/de ort/orter som respektive regemente varit förlagda på efter indelningsverkets epok, dvs tiden efter 1901 då regementena flyttade in i kaserner. I en del fall finns även uppgifter om förläggningsort före 1901. För övningshedar, se vidare respektive regementes historiksida.

Armén - Army:

Svenska militära förband i förbandsnummerordning

Innehåll denna sida:
Regementen:
Arméns heraldiska vapen m/60, guld The symbol of the Swedish Army, m/60, gold
Förband med förbandsnamnet i fetstil är förband som fortfarande finns idag (2021). Övriga förband är nedlagda.

Infanteriet - Infantry

Infanteriets truppslagstecken, m/39, guld Symbol of the Infantry, Sweden, m/39, gold
Infanteriets truppslagstecken, m/60, guld (finns även i silver) Symbol of the Infantry, Sweden, m/60, gold

Kavalleriet - Cavalry

År 1928 slogs regementena Skånska husarregementet (K5), Skånska dragonregementet (K6) samt Kronprinsens husarregemente (K7) samman och bildade ett nytt regemente, Skånska kavalleriregementet (K2). K4 i Arvidsjaur återinvigs 2021-09-24.
Kavalleriets truppslagstecken, m/39, guld Symbol of the Cavalry, Sweden, m/39, gold
Kavalleriets truppslagstecken, m/60, guld (finns även i silver) Symbol of the Cavalry, Sweden, m/60, gold

Pansartrupperna - Armoured troops

Pansartrupperna bildade eget truppslag 1942. Redan 1922 startade försök med stridsvagnar vid I1. År 1928 organiserades en stridsvagnbataljon vid I2. Bataljonen delades 1939 i 2 pansarbataljoner, en vid I9 och en vid I10.
Pansartruppernas truppslagstecken, m/52-60, guld Symbol of the Armoured troops, Sweden, m/52-60, gold
Pansartruppernas truppslagstecken, m/60, guld (finns även i silver) Symbol of the Armoured troops, Sweden, m/60, gold

Artilleriet - Artillery

Karlsborgs artilleriregemente var egentligen ett luftvärnsregemente och namnet ändrades senare till Karlsborgs Luftvärnsregemente. Bergslagens artilleriregemente (A 9) återetableras 2022-12-04.
Artilleriets truppslagstecken, m/39- 60, guld Symbol of the Artillery, Sweden, m/39-60, gold

Luftvärnet - Air Defense

År 1921 startades försök med luftvärn inom A9. År 1928 organiserades det första luftvärnregementet (A9). År 1937 fick luftvärnet en självständig ställning inom artilleriet och 1942 blev luftvärnet ett eget truppslag.
Luftvärnets truppslagstecken, m/60, guld Symbol of the Air Defense, Sweden, m/60, gold

Ingenjörtrupperna - Engineers

Fortifikationen bildade egen kår år 1635. År 1811 slogs fortifikationen samman med den år 1805 uppstartade Fältmätningskåren och bildade Sappörkåren. Ingenjörtrupperna härstammar ur sappörkompaniet. År 1855 upprättades det första sappörkompaniet i Stockholm. Sappör är ett äldre namn på en ingenjörsoldat. År 1864 bestod Sappörkåren av 2 kompanier. År 1867 bildades Pontonjärbataljonen och 1892 Svea ingenjörbataljon. 1875 flyttades ett sappörkompani från Stockholm till Karlsborg, vilket var grunden för tillkomsten av Ing 2. År 1937 bröts ingenjörtrupperna ut ur Fortifikationen och bildade eget truppslag.
Ingenjörtruppernas truppslagstecken, m/60, guld Symbol of the Engineers, Sweden, m/60, gold

Signaltrupperna - Signal Troops

Signaltrupperna härstammar ur Fälttelegrafkåren. År 1937 bröts signaltrupperna ut ur fortifikationen och bildade eget truppslag.
Signaltruppernas truppslagstecken, m/60, guld Symbol of the Signal troops, Sweden, m/60, gold

Trängtrupperna - Supply Troops

Trängtrupperna (kallas även underhållstrupperna) svarar för de stridande förbandens försörjning med förnödenheter, sjukvård och reparationer. De för fram materiel, ammunition, livsmedel och drivmedel till förbanden samt omhändertar såväl skadad personal som skadad materiel. Det första trängförbandet sattes upp år 1885 på Marieberg i Stockholm. Samma år blev trängtrupperna eget truppslag. År 1891 organiserades Svea (T1) respektive Göta (T2) trängbataljoner. År 1893 uppsattes ytterligare en trängbataljon i Stockholm, Norrlands trängbataljon (T3) men som 1898 lokaliserades till Sollefteå. År 1894 uppsattes Wendes trängbataljon (T4) i Landskrona. År 1903 beslutades att Svea trängbataljon skulle omlokaliseras till Örebro. Förbandet lämnade Marieberg först 1907 då de flyttade till Västra Mark i Örebro. Från 1928 finns Svea trängkår i Linköping.
Trängtruppernas truppslagstecken, m/60, silver Symbol of the Supply troops, Sweden, m/60, silver

Arméflyget - Army Air Units

Arméflygets utveckling började med Fälttelegrafkårens flygavdelning på Malmen 1913.
(1): 1985 flyttade Armeflygskolan från Nyköping och ombildades till Östgöta arméflygbataljon (AF 2) vid Malmen. (2): 1998 samlades samtliga helikopterförband ur Armén, Marinen och Flygvapnet till en organisation, Försvarsmaktens Helikopterflottilj på Malmen. 2003 gick Helikopterflottiljen in som en flottilj i Flygvapnet och produktionsleds av Chefen för Flygvapnet.. Under 2004 avvecklas 4. hkpbat som organisationsenhet men kompanierna / divisionerna finns kvar på Malmen och leds nu direkt från flottiljstaben. 1. hkpbat är numera reducerad till en helikopterskvadron, 1. hkpskv. År 1998 bildades även 2. hkpbat och 3. hkpbat. De slogs senare ihop till en bataljon, 2. hkpbat och är numer reducerad till en skvadron, 2. hkpskv. 2. hkpskv är lokaliserad på flera orter i Sverige.
Arméflygets truppslagstecken, m/80, guld Symbol of the Army Air units, Sweden, m/80, gold

Flygvapnet - Air Force

Marinen - Navy/Marines

Kustartilleriet/Amfibiekåren - Coast Artillery/Amphibious Corps

Kustartilleriet uppstod ur fästningsartilleriet. År 1889 fick Vaxholms fästning en egen fast besättning, Vaxholms Artillerikår. Denna kår ombildades till Vaxholms Kustartilleriregemente år 1902 som var organiserad inom Marinen. På samma sätt uppstod Karlskrona kustartilleriregemente ur Karlskrona Artillerikår.

Svenska infanteriförband i förbandsnamnordning

Swedish Infantry Units in Unit Name Order

Relaterade länkar

Om de svenska regementenas ordningsnummer Svenska regementen Beredskapsförband under andra världskriget, Sverige Truppslagstecken Förbandstecken Svenska Arméns uniformer

Källor

Egna minnesanteckningar Svenska försvarets hemsida: http://www.forsvarsmakten.se/sv/ Svenska arméns förband, skolor och staber, Björn Holmberg, 1993 Sammanställning av traditionsvårdsuppgifter (Flygvapnet), HKV 21 952:63140 Från Brunkeberg till Nordanvind, 500 år med svenskt infanteri av Bertil Nelsson, 1993 Nationalencyklopedin Kustförsvar, från kustbefästningar till amfibiekår, 1902 - 2002. Marintaktiska kommandot 2002. Överst på sidan
xxxx Mil xxxxx
 
xxxxxxxxxxxxx
Amf4 i Göteborg återinvigs 2021-10-01.
Militaria Hans Högman
Copyright © Hans Högman 2021-05-23

Svenska militära förband i

förbandsnummerrordning

Swedish Military Units in Unit Designation

Order

Många regementen har bytt förbandsnummer under årens lopp men även förbandsnamn. I del fall har förbanden även bytt truppslag, exempelvis infanteri som omorganiserats till pansartrupper. Det blir därmed många årtal att hålla reda på för alla byten. Jag tar därför tacksamt emot rättelser och tillägg, inte minst vad avser årtal för de förband som lagts ned under senare tid. Med förläggningsort nedan avses i första hand den/de ort/orter som respektive regemente varit förlagda på efter indelningsverkets epok, dvs tiden efter 1901 då regementena flyttade in i kaserner. I en del fall finns även uppgifter om förläggningsort före 1901. För övningshedar, se vidare respektive regementes historiksida.

Armén - Army:

Svenska militära förband i

förbandsnummerordning

Arméns heraldiska vapen m/60, guld The symbol of the Swedish Army, m/60, gold
Förband med förbandsnamnet i fetstil är förband som fortfarande finns idag (2021). Övriga förband är nedlagda.

Infanteriet - Infantry

Infanteriets truppslagstecken, m/39, guld Symbol of the Infantry, Sweden, m/39, gold
Infanteriets truppslagstecken, m/60, guld (finns även i silver) Symbol of the Infantry, Sweden, m/60, gold

Kavalleriet - Cavalry

Kavalleriets truppslagstecken, m/39, guld Symbol of the Cavalry, Sweden, m/39, gold
Kavalleriets truppslagstecken, m/60, guld (finns även i silver) Symbol of the Cavalry, Sweden, m/60, gold
År 1928 slogs regementena Skånska husarregementet (K5), Skånska dragonregementet (K6) samt Kronprinsens husarregemente (K7) samman och bildade ett nytt regemente, Skånska kavalleriregementet (K2). K4 i Arvidsjaur återinvigs 2021-09-24.

Pansartrupperna - Armoured troops

Pansartrupperna bildade eget truppslag 1942. Redan 1922 startade försök med stridsvagnar vid I1. År 1928 organiserades en stridsvagnbataljon vid I2. Bataljonen delades 1939 i 2 pansarbataljoner, en vid I9 och en vid I10.
Pansartruppernas truppslagstecken, m/52-60, guld Symbol of the Armoured troops, Sweden, m/52-60, gold
Pansartruppernas truppslagstecken, m/60, guld (finns även i silver) Symbol of the Armoured troops, Sweden, m/60, gold

Artilleriet - Artillery

Karlsborgs artilleriregemente var egentligen ett luftvärnsregemente och namnet ändrades senare till Karlsborgs Luftvärnsregemente. Bergslagens artilleriregemente (A 9) återetableras 2022-12-04.
Artilleriets truppslagstecken, m/39- 60, guld Symbol of the Artillery, Sweden, m/39-60, gold

Luftvärnet - Air Defense

År 1921 startades försök med luftvärn inom A9. År 1928 organiserades det första luftvärnregementet (A9). År 1937 fick luftvärnet en självständig ställning inom artilleriet och 1942 blev luftvärnet ett eget truppslag.
Luftvärnets truppslagstecken, m/60, guld Symbol of the Air Defense, Sweden, m/60, gold

Ingenjörtrupperna - Engineers

Fortifikationen bildade egen kår år 1635. År 1811 slogs fortifikationen samman med den år 1805 uppstartade Fältmätningskåren och bildade Sappörkåren. Ingenjörtrupperna härstammar ur sappörkompaniet. År 1855 upprättades det första sappörkompaniet i Stockholm. Sappör är ett äldre namn på en ingenjörsoldat. År 1864 bestod Sappörkåren av 2 kompanier. År 1867 bildades Pontonjärbataljonen och 1892 Svea ingenjörbataljon. 1875 flyttades ett sappörkompani från Stockholm till Karlsborg, vilket var grunden för tillkomsten av Ing 2. År 1937 bröts ingenjörtrupperna ut ur Fortifikationen och bildade eget truppslag.
Ingenjörtruppernas truppslagstecken, m/60, guld Symbol of the Engineers, Sweden, m/60, gold

Signaltrupperna - Signal Troops

Signaltrupperna härstammar ur Fälttelegrafkåren. År 1937 bröts signaltrupperna ut ur fortifikationen och bildade eget truppslag.
Signaltruppernas truppslagstecken, m/60, guld Symbol of the Signal troops, Sweden, m/60, gold

Trängtrupperna - Supply Troops

Trängtrupperna (kallas även underhållstrupperna) svarar för de stridande förbandens försörjning med förnödenheter, sjukvård och reparationer. De för fram materiel, ammunition, livsmedel och drivmedel till förbanden samt omhändertar såväl skadad personal som skadad materiel. Det första trängförbandet sattes upp år 1885 på Marieberg i Stockholm. Samma år blev trängtrupperna eget truppslag. År 1891 organiserades Svea (T1) respektive Göta (T2) trängbataljoner. År 1893 uppsattes ytterligare en trängbataljon i Stockholm, Norrlands trängbataljon (T3) men som 1898 lokaliserades till Sollefteå. År 1894 uppsattes Wendes trängbataljon (T4) i Landskrona. År 1903 beslutades att Svea trängbataljon skulle omlokaliseras till Örebro. Förbandet lämnade Marieberg först 1907 då de flyttade till Västra Mark i Örebro. Från 1928 finns Svea trängkår i Linköping.
Trängtruppernas truppslagstecken, m/60, silver Symbol of the Supply troops, Sweden, m/60, silver

Arméflyget - Army Air Units

Arméflygets utveckling började med Fälttelegrafkårens flygavdelning på Malmen 1913.
Arméflygets truppslagstecken, m/80, guld Symbol of the Army Air units, Sweden, m/80, gold

Flygvapnet - Air Force

Marinen - Navy/Marines

Kustartilleriet/Amfibiekåren - Coast

Artillery/Amphibious Corps

Kustartilleriet uppstod ur fästningsartilleriet. År 1889 fick Vaxholms fästning en egen fast besättning, Vaxholms Artillerikår. Denna kår ombildades till Vaxholms Kustartilleriregemente år 1902 som var organiserad inom Marinen. På samma sätt uppstod Karlskrona kustartilleriregemente ur Karlskrona Artillerikår.

Svenska infanteriförband i

förbandsnamnordning

Swedish Infantry Units in Unit

Name Order

Relaterade länkar

Om de svenska regementenas ordningsnummer Svenska regementen Beredskapsförband under andra världskriget, Sverige Truppslagstecken Förbandstecken Svenska Arméns uniformer

Källor

Egna minnesanteckningar Svenska försvarets hemsida: http://www.forsvarsmakten.se/sv/ Svenska arméns förband, skolor och staber, Björn Holmberg, 1993 Sammanställning av traditionsvårdsuppgifter (Flygvapnet), HKV 21 952:63140 Från Brunkeberg till Nordanvind, 500 år med svenskt infanteri av Bertil Nelsson, 1993 Nationalencyklopedin Kustförsvar, från kustbefästningar till amfibiekår, 1902 - 2002. Marintaktiska kommandot 2002. Överst på sidan
Amf4 i Göteborg återinvigs 2021-10-01.